Eleazarovi

Hledám varianty 'eleazarovi' [ eleazarovi ]. Nalezeno 17 veršù.
Leviticus 10:6...řekl. Mojžíš řekl Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi: "Nerozpouštějte si vlasy na znamení...
Leviticus 10:12...Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi řekl: "Vezměte moučnou oběť, která...
Numeri 4:16...je břemeno Kehatových synů při Stanu setkáváníEleazarovi, synu kněze Árona, pak bude svěřen olej ke...
Numeri 17:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona, ze spáleniště posbírá ony...
Numeri 19:3...a na niž dosud nebylo vloženo jho. Dáte ji knězi Eleazarovi; ten ji odvede ven za tábor, kde bude v jeho...
Numeri 20:26...Hór. Svlékni Áronovi roucho a obleč je jeho synu Eleazarovi. Áron pak bude připojen ke svému lidu - zemře...
Numeri 20:28...svlékl Áronovi jeho roucho a oblékl je jeho synu Eleazarovi. Tam, na vrcholu hory, pak Áron zemřel a Mojžíš...
Numeri 26:1..." Po této ráně Hospodin řekl MojžíšoviEleazarovi, synu kněze Árona: "Sečtěte celou izraelskou...
Numeri 31:12...zajatce pak přivedli k Mojžíšovi, ke knězi Eleazarovi a k izraelské obci do tábora na moábských...
Numeri 31:29... Tento podíl z jejich poloviny odevzdej knězi Eleazarovi jako příspěvek Hospodinu. Z poloviny patřící...
Numeri 31:41... Tento příspěvek Hospodinu předal Mojžíš knězi Eleazarovi, jak mu Hospodin přikázal. Druhá polovina,...
Numeri 32:2...synové tedy přišli a řekli Mojžíšovi, knězi Eleazarovi a vůdcům obce: "Atarot, Dibon, Jaezer, Nimra,...
Numeri 32:28...náš pán." Mojžíš tedy o nich vydal příkaz knězi Eleazarovi, Jozuovi, synu Nunovu, a náčelníkům izraelských...
Jozue 21:1...obec. Vůdcové levitských rodů přišli ke knězi Eleazarovi, k Jozuovi, synu Nunovu, a k rodovým vůdcům...
1. Letopisů 24:4...podle určeného pořadí. Ukázalo se, že synové Eleazarovi mají více předních mužů než synové Itamarovi, a...
1. Letopisů 24:5...je losem, jednoho jako druhého, protože synové Eleazarovi i synové Itamarovi byli hodnostáři svatyně,...
Ezdráš 8:33...a předáno knězi Meremotovi, synu Uriášovu, a Eleazarovi, synu Pinchasovu, za přítomnosti levitů Jozabada...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |