Eleazara

Hledám varianty 'eleazara' [ eleazara ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 6:23...Nachšonovu, a ta mu porodila Nádaba, AbihuaEleazara a Itamara. Synové Korachovi: Asir, Elkána a...
Leviticus 10:16...ukázalo se, že byl spálen. Rozhněval se tedy na Eleazara a Itamara, Áronovy zbývající syny, a řekl: "Proč...
Numeri 20:25...vzepřeli mému příkazu. Vezmi Árona i jeho syna Eleazara a vyveď je na horu Hór. Svlékni Áronovi roucho a...
Numeri 25:7...domů Midiánku. Když to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, vzdálil se od ostatních a vzal...
Numeri 25:11...promluvil k Mojžíšovi: "Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil mou zuřivost od synů...
Numeri 27:2...a Tirsa. Postavily se před Mojžíše, před kněze Eleazara, před vůdce a před celou obec ke vchodu do Stanu...
Numeri 27:19...k sobě a vlož na něj ruku. Postav jej před kněze Eleazara a před očima celé obce mu dej pověření. Předej mu...
Numeri 27:21...obec poslouchala. se postaví před kněze Eleazara. Ten se za něj bude dotazovat na Hospodinova...
Numeri 27:22...přikázal. Vzal Jozuu, postavil ho před kněze Eleazara a před celou obec, vložil na něj ruce a dal mu...
Numeri 31:6...z každého pokolení a s nimi Pinchase, syna kněze Eleazara, se svatým náčiním a s trubkami k troubení v ruce....
Jozue 17:4... Milka a Tirsa. Ty předstoupily před kněze Eleazara, před Jozuu, syna Nunova, a před izraelské vůdce...
Jozue 22:13...do gileádské země Pinchase, syna kněze Eleazara, a s ním deset vůdců, po jednom z každého...
Soudců 20:28...v době byla Truhla Boží smlouvy. Pinchas, syn Eleazara, syna Áronova, stál před a ptal se: "Máme jít...
1. Samuel 7:1...Abinadabova domu na kopci a posvětili jeho syna Eleazara, aby ji střežil. Od chvíle, kdy Truhla spočinula v...
Matouš 1:15...Achima, Achim zplodil Eliuda, Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Matana, Matan zplodil Jákoba a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |