Eleazar

Hledám varianty 'eleazar' [ eleazar ]. Nalezen 31 verš.
Exodus 6:25...Abiasaf - to jsou korachovské rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta...
Exodus 28:1...službu - Áron a jeho synové Nádab a AbihuEleazar a Itamar. Zhotovíš svému bratru Áronovi svatá...
Numeri 3:2...Áronových synů: prvorozený Nádab, dále AbihuEleazar a Itamar; to jsou jména Áronových synů, pomazaných...
Numeri 3:4...se svým otcem Áronem konali kněžskou službu Eleazar a Itamar. Hospodin promluvil k...
Numeri 3:32...příslušnou službou. Vůdcem levitských vůdců byl Eleazar, syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní...
Numeri 17:4... Zůstanou pak synům Izraele jako znamení." Kněz Eleazar tedy vzal mosazné kadidelnice, které přinesli ti,...
Numeri 19:4...tábor, kde bude v jeho přítomnosti zabita. Kněz Eleazar pak prstem nabere trochu krve a tou krví sedmkrát...
Numeri 26:60...sestru Miriam. Áronovi se narodil Nádab, AbihuEleazar a Itamar. Nádab a Abihu však zemřeli, když před...
Numeri 31:13...při Jordánu naproti Jerichu. Mojžíš, kněz Eleazar a všichni vůdcové obce jim vyšli z tábora naproti....
Numeri 31:21...z kozí srsti i každý předmět ze dřeva." Kněz Eleazar pak řekl bojovníkům, kteří byli v bitvě: "Toto...
Numeri 31:31...pečujícím o Hospodinův Příbytek." Mojžíš a kněz Eleazar tedy učinili, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal....
Numeri 31:51...našich životů před Hospodinem." Mojžíš a kněz Eleazar tedy od nich přijali všechny ty mistrovské zlaté...
Numeri 31:54...ovšem kořistili každý pro sebe.) Mojžíš a kněz Eleazar od vůdců tisíců a stovek to zlato přijali a odnesli...
Numeri 34:17...mužů, kteří vám rozdělí zemi do dědictví: kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův. Z každého pokolení určete...
Deuteronomium 10:6...Na jeho místě pak konal kněžskou službu jeho syn Eleazar. Odtud táhli do Gudgodu a z Gudgodu do Jotbaty,...
Jozue 14:1...v kanaánské zemi, jak jim je přidělil kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s náčelníky otcovských pokolení...
Jozue 19:51...usadil se v něm. Toto jsou dědictví, která kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s náčelníky otcovských pokolení...
Jozue 24:33...Spočinuly tedy v dědictví Josefových synů. Také Eleazar, syn Áronův, zemřel. Pohřbili ho ve městě Gibeat,...
2. Samuel 23:9...pobil na osm set. Další z trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda, syna Achochiova. Ten byl s Davidem, když...
1. Letopisů 5:29... Mojžíš a Miriam. Synové Áronovi: Nádab, AbihuEleazar a Itamar. Eleazar zplodil Pinchase, Pinchas zplodil...
1. Letopisů 5:30... Synové Áronovi: Nádab, Abihu, Eleazar a ItamarEleazar zplodil Pinchase, Pinchas zplodil Abišuu, Abišua...
1. Letopisů 6:35...Mojžíše. Toto jsou synové Áronovi: jeho syn Eleazar, jeho syn Pinchas, jeho syn Abišua, jeho syn Buki,...
1. Letopisů 11:12...pobil na tři sta. Další z trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda Achochijského. Ten byl s Davidem v...
1. Letopisů 23:21...Synové Merariho: Machli a Muši. Synové MachlihoEleazar a Kíš. Eleazar zemřel, aniž zanechal syny. Měl jen...
1. Letopisů 23:22...Machli a Muši. Synové Machliho: Eleazar a KíšEleazar zemřel, aniž zanechal syny. Měl jen dcery, které si...
1. Letopisů 24:1...do oddílů. Synové Áronovi: Nádab, AbihuEleazar a Itamar. Nádab a Abihu ale zemřeli bezdětní dříve...
1. Letopisů 24:2...dříve než jejich otec; kněžství proto vykonávali Eleazar a Itamar. Spolu se Sádokem ze synů Eleazarových a...
1. Letopisů 24:28...Beno, Šoham, Zakur a Ibri. Ze synů MachlihoEleazar, který neměl syny. Ze synů Kíše: Jerachmeel, syn...
Ezdráš 10:25...Parošových: Ramiáš, Jiziáš, Malkiáš, MijaminEleazar, Malkiáš, Benajáš. Ze synů Elamových: Mataniáš,...
Nehemiáš 12:42...a Chananiáš s trubkami, dále Maasejáš, ŠemajášEleazar, Uzi, Jochanan, Malkiáš, Elam a Ezer. Zpěváci...
Matouš 1:15...Achima, Achim zplodil Eliuda, Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Matana, Matan zplodil Jákoba a...

Slova obsahující eleazar: eleazar (31) eleazara (15) eleazarem (4) eleazarova (1) eleazarovi (17) eleazarovy (1) eleazarových (1) eleazarův (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |