Elam

Hledám varianty 'elam' [ elam ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 10:22... se také rodili potomci. Semovi synové jsouElam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. Synové Aramovi: Úc, Chul,...
1. Letopisů 1:17... Semarejce a Chamatejce. Synové SemoviElam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. Synové Aramovi: Úc, Chul,...
1. Letopisů 8:24... Zichri, Chanan, ChananiášElam, Antotiáš, Jifdeáš a Penuel byli synové Šašakovi...
1. Letopisů 26:3...Jediael, třetí Zebadiáš, čtvrtý Jatniel, pátý Elam, šestý Jochanan a sedmý Eljoenaj. Synové Obed-edomovi:...
Nehemiáš 10:15...Bani a Beninu. Vůdcové lidu: Paroš, Pachat-moábElam, Zatu, Bani, Buni, Azgad, Bebaj...
Nehemiáš 12:42... Šemajáš, Eleazar, Uzi, Jochanan, MalkiášElam a Ezer. Zpěváci pozvedli hlas, vedeni Jizrachiášem....
Izaiáš 22:6...zmatení, den boření hradeb a křiku mezi horamiElam svůj toulec uchopil, muži na vozech a na koních, i Kír...
Jeremiáš 49:36... lámu luk Elamu - jeho hlavní sílu! Přivedu na Elam čtyři vichry ze čtyř nebeských stran a těmi vichry ho...
Jeremiáš 49:37...národ, kam elamští utečenci nepřijdou. Vyděsím Elam před jeho nepřáteli, před těmi, kdo pasou po jejich...
Ezechiel 32:24...v zemi živých, padli, mečem pobiti. Bude tam Elam a celá jeho horda - kolem jeho hrobu všude dokola! Ti...
Daniel 8:2...v královském sídelním městě Súsách v provincii Elam; stál jsem v tom vidění u řeky Ulaj. Zvedl jsem oči a...

Slova obsahující elam: elam (11) elame (1) elamem (1) elamité (1) elamovi (2) elamových (3) elamskému (1) elamský (1) elamských (1) elamští (1) elamu (7) chelamu (2) střelami (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |