Elíša

Hledám varianty 'elíša' [ elíša ]. Nalezeno 57 veršù.
1. Královská 19:17...Jehu, a kdo unikne před mečem Jehua, toho zabije Elíša. Ponechám si ale v Izraeli sedm tisíc mužů - všechny,...
1. Královská 19:20...ho Eliáš míjel, přehodil přes něj svůj plášťElíša tam nechal dobytek a běžel za Eliášem. "Jenom políbím...
1. Královská 19:21...mu řekl: "Vrať se a považ, co jsem ti udělal." Elíša se obrátil, vzal volské spřežení, porazil je, uvařil...
2. Královská 2:2...Eliáš Elíšovi. "Hospodin posílá do Bet-elu."Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty,...
2. Královská 2:9... mi připadnou dva díly tvého ducha!" odpověděl Elíša. "Žádáš o nelehkou věc," řekl mu Eliáš. "Pokud ale...
2. Královská 2:12...- Eliáš ve vichru vystoupil do nebe! Když to Elíša uviděl, vykřikl: "Otče můj, otče můj! Jízdo...
2. Královská 2:14...A jakmile jím udeřil do vody, rozestoupila seElíša přešel na druhou stranu. "Duch Eliášův spočinul na...
2. Královská 2:16...údolí." "Nikam je neposílejte!" řekl jim Elíša. Když ale na něj naléhali, z toho byl nesvůj,...
2. Královská 2:22...A ty vody jsou zdravé dodnes, přesně jak Elíša řekl. Potom se odtud vydal vzhůru do Bet-elu. Když...
2. Královská 2:25...a dvaačtyřicet z těch výrostků rozsápalyElíša se pak odebral na horu Karmel a odtud se vrátil do...
2. Královská 3:11...ze služebníků izraelského krále se ozval: "Je tu Elíša, syn Šafatův, který líval vodu na ruce Eliášovy."...
2. Královská 3:13...spolu s izraelským a edomským králem za nímElíša ale izraelskému králi řekl: "Co je mi do tebe? Jdi si...
2. Královská 3:14...krále svolal, aby nás vydal do rukou Moábcům." Elíša mu na to řekl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před...
2. Královská 4:2...otroky!" "Co pro tebe mohu udělat?" ptal se  Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá služebnice nemá doma...
2. Královská 4:8...zbude, pak budeš se svými syny žít." Když jednou Elíša procházel Šunemem, jedna místní zámožná žena ho...
2. Královská 4:11... když k nám přijde." Jednoho dne si tam tedy Elíša přišel odpočinout. Lehl si ve svém pokojíku a svému...
2. Královská 4:13..." Ten ji zavolal, a když stanula před nímElíša mládenci řekl: "Pověz : Zahrnulas nás všemožnou...
2. Královská 4:14..."Co bych jen pro ni mohl udělat?" ptal se potom Elíša. "Vlastně nemá syna a její muž je starý," odpověděl...
2. Královská 4:16...mu. A tak ji zavolal, a když stanula ve dveříchElíša řekl: "Za rok touto dobou budeš chovat syna." "To...
2. Královská 4:17...a za rok tou dobou porodila syna, přesně jak  Elíša řekl. Když chlapec povyrostl, jednoho dne o žních šel...
2. Královská 4:29...Neříkala jsem ti, nepodvádíš?!" Na to Elíša řekl Gehazimu: "Přepásej se, vezmi si tuto hůl a běž!...
2. Královská 4:32...naproti a řekl mu: "Chlapec se nevzbudil." Když Elíša vešel do domu, chlapec ležel mrtvý na lůžku. Elíša...
2. Královská 4:33...vešel do domu, chlapec ležel mrtvý na lůžkuElíša šel dovnitř, zavřel se s ním o samotě a začal se...
2. Královská 4:36...znovu, celkem sedmkrát a nakonec otevřel očiElíša přivolal Gehaziho: "Zavolej Šunemitku!" Zavolal ji...
2. Královská 4:38...se mu k zemi. Pak vzala syna a odešlaElíša se vrátil do Gilgalu. V zemi byl hlad. Jednou, když...
2. Královská 4:41...smrt!" Nedalo se to jíst. "Přineste mouku," řekl Elíša. Nasypal ji do hrnce a řekl: "Rozlévejte všem, se...
2. Královská 4:42...úrody - dvacet ječných chlebů a snopek obilíElíša řekl: "Dej to lidem, se najedí." "Cože?" namítl...
2. Královská 5:8...si proti mně hledá záminku!" Když Boží muž Elíša uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho,...
2. Královská 5:10...a zastavil se u vchodu do Elíšova domuElíša mu po svém poslu vzkázal: "Jdi a sedmkrát se omyj v...
2. Královská 5:16... prosím, přijmi od svého služebníka tyto dary." Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin, před jehož...
2. Královská 5:19...odpustí." "Jdi v pokoji," odpověděl mu Elíša. Ještě ani nebyl daleko, když si Gehazi, mládenec...
2. Královská 5:25...ke svému pánu. "Kde jsi byl, Gehazi?" zeptal se Elíša. "Tvůj služebník nešel celkem nikam." "Copak jsem tam...
2. Královská 5:26...vystoupil z vozu a šel ti vstříc?" řekl mu na to Elíša. "Copak je teď vhodná chvíle brát stříbro a šaty,...
2. Královská 6:3...řekl jeden z nich. "Dobrá, půjdu," odpověděl Elíša a šel s nimi. Přišli k Jordánu a začali kácet stromy...
2. Královská 6:6...zeptal se Boží muž. Když mu to místo ukázalElíša usekl kus dřeva, hodil ho tam a sekera vyplavala....
2. Královská 6:12...služebníků se ozval: "Nikdo, pane můj, králi. To Elíša, ten prorok v Izraeli, prozradí izraelskému králi i...
2. Královská 6:17...mu. "S námi jich je víc než s nimi." Pak se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu oči, vidí." Hospodin...
2. Královská 6:18...a vozů! Když se k němu Aramejci začali stahovatElíša se modlil k Hospodinu: "Prosím, oslep ten zástup!" A...
2. Královská 6:19...zástup!" A on je naráz oslepil, jak Elíša řeklElíša pak na zavolal: "To není ta cesta! To není to...
2. Královská 6:20...A dovedl je do Samaří. Jakmile vešli do SamaříElíša řekl: "Hospodine, otevři jim oči, vidí." Hospodin...
2. Královská 6:31...a ještě mi přidá," zvolal král, "jestli ten Elíša, syn Šafatův, ještě dnes nepřijde o hlavu!" Pak...
2. Královská 7:1...doufal?" "Slyšte slovo Hospodinovo," řekl na to Elíša. "Tak praví Hospodin: Zítra touto dobou se v samařské...
2. Královská 7:2...to na vlastní oči, ale neokusíš to!" odpověděl Elíša. U vrat brány seděli čtyři malomocní. Řekli si: "Co...
2. Královská 8:1...tak se stalo: dav ho v bráně ušlapal k smrti.  Elíša řekl ženě, jejíhož syna vzkřísil: "Ihned se s...
2. Královská 8:4...mi prosím o všech těch velikých věcech, které Elíša vykonal!" Gehazi právě líčil králi, jak Elíša...
2. Královská 8:5...Elíša vykonal!" Gehazi právě líčil králi, jak Elíša vzkřísil mrtvého, když vtom vešla ta žena, jejíhož...
2. Královská 8:7...výnosů ode dne, kdy odešla ze země, dodnes!" Elíša se vypravil do Damašku. Aramejský král Ben-hadad byl...
2. Královská 8:10..."Ano, jdi mu říct, že se uzdraví," odpověděl Elíša. "Hospodin mi ale ukázal, že přesto zemře." Potom se...
2. Královská 8:13... ukázal jako krále nad Aramem," odpověděl mu Elíša. Chazael se pak od něj vrátil za svým pánem. Ten se...
2. Královská 8:14...za svým pánem. Ten se ho zeptal: "Co ti říkal Elíša?" "Říkal mi, že se určitě uzdravíš," odpověděl...
2. Královská 9:1...Jorama, syna Achabova, navštívil. Prorok Elíša zavolal jednoho z prorockých učedníků a řekl mu:...
2. Královská 13:14...pochován v Samaří mezi izraelskými králi. Když Elíša na smrt onemocněl, izraelský král Jehoaš ho navštívil...
2. Královská 13:15...a volal: "Otče můj, otče můj! Jízdo izraelská!" Elíša mu řekl: "Přines luk a šípy." Když je přinesl, Elíša...
2. Královská 13:16...mu řekl: "Přines luk a šípy." Když je přineslElíša mu řekl: "Polož ruku na luk." A když to udělal, Elíša...
2. Královská 13:17...ruce královy. "Otevři okno na východ," řekl mu Elíša, a když je otevřel, řekl mu: "Střel!" Jakmile...
2. Královská 13:18..." Potom řekl: "Vezmi šípy." Když je vzalElíša mu řekl: "Udeř jimi o zem! Izraelský král udeřil...
2. Královská 13:20...úplně rozdrtil! Teď ho ale porazíš jen třikrát." Elíša pak zemřel a byl pochován. Příští jaro do země vtrhli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |