Ekronu

Hledám varianty 'ekronu' [ ekronu ]. Nalezeno 12 veršù.
Jozue 13:3...řeky Šichor před Egyptem k severní hraniciEkronu (který se přičítá Kananejcům) - pětice filištínských...
Jozue 15:11...Timnou. Potom hranice míří k severnímu svahu Ekronu, vede k Šikeronu, přechází horu Baala a pokračuje na...
Jozue 15:46...Ekron, jeho vesnice a osady, na západ od Ekronu celé okolí Ašdodu i s osadami, také Ašdod s jeho...
1. Samuel 5:10...vyrazily nádory. A tak Boží truhlu odeslali do Ekronu. Když ale Boží truhla přicházela do Ekronu, dali se...
1. Samuel 6:16...vládců viděla, vrátili se toho dne zpátky do Ekronu. Toto jsou zlaté nádory, které Filištíni vrátili...
1. Samuel 7:14...byla ruka Hospodinova proti Filištínům. Města od Ekronu po Gat, která Filištíni předtím Izraeli vzali,...
1. Samuel 17:52...Filištíny ke vchodu do Gatu a k samým branám Ekronu. Filištínští padlí leželi podél cesty k Šaarimu a...
2. Královská 1:2...řekl jim: "Jděte se vyptat Baal-zebuba, božstva Ekronu, jestli se z toho uzdravím." Hospodinův anděl ale...
2. Královská 1:3... že se jdete vyptávat Baal-zebuba, božstva Ekronu? Nuže, toto praví Hospodin: Nejenže nevstaneš z lože...
2. Královská 1:6... že se necháváš ptát Baal-zebuba, božstva Ekronu? Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl,...
2. Královská 1:16...posly, aby se vyptávali Baal-zebuba, božstva Ekronu. Proto nejenže nevstaneš z lože, na něž jsi ulehl,...
Amos 1:8...třímá žezlo v Aškelonu. Obrátím svou ruku proti Ekronu a zbytky Filištínů zahynou, praví Panovník Hospodin....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |