Ekron

Hledám varianty 'ekron' [ ekron ]. Nalezeno 9 veršù.
Jozue 13:3...řeky Šichor před Egyptem k severní hraniciEkronu (který se přičítá Kananejcům) - pětice filištínských...
Jozue 15:45...a Mareša - celkem devět měst s osadami. Dále Ekron, jeho vesnice a osady, na západ od Ekronu celé okolí...
Jozue 19:43... Ajalon, Jitla, Elon, TimnaEkron, Elteke, Gibeton, Baalat...
Soudců 1:18...Chorma, Klatba. Juda dobýval také Gazu, AškelonEkron a jejich okolí, ale nedokázal obyvatele nížiny vyhnat...
1. Samuel 6:17...Gazu, jeden za Aškelon, jeden za Gat a jeden za Ekron. I zlatých krys bylo do počtu podle všech...
Jeremiáš 25:20...všechny krále filištínské země, Aškelon, GazuEkron i ty, kdo zbyli v Ašdodu; Edom, Moáb i...
Sofoniáš 2:4... Aškelon zpustne, Ašdod bude vyhnán v poledneEkron vykořeněn. Běda, obyvatelé Přímoří, národe Kréťanů;...
Zachariáš 9:5...to Aškelon, zděsí se, Gaza se strachy roztřeseEkron zklame jeho naděje. Gaza pak přijde o krále, Aškelon...
Zachariáš 9:7...našemu Bohu a stanou se jedním z judských rodůEkron pak čeká osud Jebusejců. Utábořím se při svém domě...

Slova obsahující ekron: ekron (9) ekronu (14)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |