Egyptě

Hledám varianty 'egyptě' [ egyptu (18) egyptem (17) egyptě (113) egypte (1) egypta (302) egypt (49) ]. Nalezen 471 verš.
Genesis 10:6... rodů a národností. Synové Chamovi jsou: HabešEgypt, Put a Kanaán. Synové Habeše: Seba, Chavíla, Sabta,...
Genesis 10:13...mezi Ninive a Kelachem, oním velikým městemEgypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské,...
Genesis 12:10...pak nastal hlad, a tak se Abram vydal dolů do Egypta. Chtěl tam nějakou dobu pobýt, neboť v zemi panoval...
Genesis 12:11...panoval krutý hlad. Cestou, když se blížilEgyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak překrásná...
Genesis 12:14...díky tobě zůstal naživu." Abram tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A...
Genesis 13:1...manželkou a se vším, co měl, i s Lotem odešelEgypta vzhůru do Negevu. (Abram byl velmi bohatý ve stádech...
Genesis 21:21...v Paranské poušti a jeho matka mu vybrala ženuEgypta. Někdy v době Abimelech s velitelem svého vojska...
Genesis 25:18...se usadili od Chavíly k Šuru (který leží před Egyptem směrem k Asýrii). A Izmael zemřel v neshodě se...
Genesis 26:2...se mu totiž Hospodin a řekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď se v zemi, kterou ti určím. Pobývej v této...
Genesis 37:25...pryskyřici, balzám a myrhu, aby to dopravili do Egypta. Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít,...
Genesis 37:28...dvacet šekelů stříbra. Ti tedy Josefa odvedli do Egypta. Ruben se potom vrátil k jámě a hle, Josef nikde!...
Genesis 37:36...ho jeho otec oplakával. Midiánci zatím JosefaEgyptě prodali faraonovu dvořanu Putifarovi, veliteli...
Genesis 39:1... Josefa mezitím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův...
Genesis 40:1...dařilo. Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu, králi Egypta....
Genesis 41:8... a tak si dal zavolat všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi...
Genesis 41:36...zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, kterýEgyptě nastane, a země se nezhroutí hladem." Faraonovi i...
Genesis 41:44...jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani nohou!" Tehdy dal farao Josefovi...
Genesis 41:46...egyptské země. Když stanul před faraonem, králem Egypta, bylo Josefovi třicet let. Josef pak vyšel od...
Genesis 41:53...v zemi mého trápení učinil plodným." Když pakEgyptě uplynulo sedm let hojnosti, přišlo na řadu sedm let...
Genesis 41:54... Ve všech zemích byl hlad, ale v celém Egyptě byl chléb. A když začala hladovět i celá egyptská...
Genesis 41:57...egyptské zemi. Celý svět přicházel k Josefovi do Egypta nakupovat zrní, protože se po celém světě rozmohl...
Genesis 42:1...světě rozmohl hlad. Když Jákob uviděl, žeEgyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak...
Genesis 42:2..."Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, žeEgyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, ...
Genesis 42:3...A tak šlo deset Josefových bratrů dolů do Egypta nakoupit obilí. Ale Benjamína, Josefova vlastního...
Genesis 43:2...hlad. Když spotřebovali zrní, které přivezliEgypta, řekl jim jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit...
Genesis 43:15...dvojnásob stříbra a Benjamína. Vstali, odešli do Egypta a stanuli před Josefem. Když s nimi Josef uviděl...
Genesis 45:4...jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta. Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste ...
Genesis 45:9...praví tvůj syn Josef: Bůh učinil pánem celého Egypta. Neotálej a přijď ke mně! Budeš bydlet v kraji Gošen...
Genesis 45:13... sám. Povězte mému otci o vší slávěEgyptě a o všem, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte...
Genesis 45:18...rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to nejlepšíEgypta, abyste sáli tuk země. Dostal jsi příkaz, splňte...
Genesis 45:19... Dostal jsi příkaz, splňte jej: Vezměte siEgypta povozy pro své děti a ženy, přijďte a přivezte i...
Genesis 45:20...majetkem - vždyť vám bude patřit to nejlepšíEgypta!" A Izraelovi synové souhlasili. Josef jim podle...
Genesis 45:23...tyto věci: deset oslů nesoucích nejlepší věci Egypta a deset oslic nesoucích zrní, chléb a potraviny pro...
Genesis 45:25... řekl jim: "Cestou se nehádejte!" A tak odešliEgypta a přišli ke svému otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili...
Genesis 45:26...mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!" Jeho srdce zůstalo zprvu netečné, neboť jim...
Genesis 46:3... Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do Egypta, neboť tam z tebe učiním veliký národ. půjdu do...
Genesis 46:4...tam z tebe učiním veliký národ. půjdu do Egypta s tebou a odtud znovu přivedu; tvé oči zatlačí...
Genesis 46:6...majetek, jehož nabyli v Kanaánu, a přišli do Egypta - Jákob a veškeré jeho potomstvo. Jeho synové i...
Genesis 46:7... také jeho dcery a vnučky. Přivedl s sebou do Egypta veškeré své potomstvo. Toto jsou jména Izraelových...
Genesis 46:8...jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta - Jákob a jeho synové: Ruben, Jákobův prvorozený....
Genesis 46:20...manželky: Josef a Benjamín. Josefovi seEgyptě narodili synové Manases a Efraim, které mu porodila...
Genesis 46:26... kdo vyšli z Jákobových beder a přišli s ním do Egypta (kromě manželek Jákobových synů) - 66 osob. Dále pak...
Genesis 46:27...Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodiliEgyptě - 2 osoby. Celkem tedy přišlo z Jákobova domu do...
Genesis 47:14...shromáždil všechny peníze, které se jenEgyptě a Kanaánu našly, neboť za kupovali zrní. Ty...
Genesis 47:15...peníze Josef odváděl do faraonova domu. A kdyžEgyptě a Kanaánu došly peníze, přišli všichni Egypťané k...
Genesis 47:20...Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půduEgyptě. Všichni Egypťané totiž prodávali svá pole, neboť na...
Genesis 47:21...tedy získal pro faraona a lid od jednoho konce Egypta ke druhému podrobil nevolnictví. Pouze kněžskou půdu...
Genesis 47:29...lásky a věrnosti. Prosím, nepohřbívej Egyptě! ulehnu ke svým otcům, vynes z Egypta a...
Genesis 47:30... v Egyptě! ulehnu ke svým otcům, vynes Egypta a pochovej v jejich hrobě." "Udělám, co říkáš,"...
Genesis 48:5... kteří se ti zde narodili před mým příchodem do Egypta: Efraim a Manases mi budou jako Ruben a Šimeon....
Genesis 50:11...Jordánu dostalo jméno Abel-micrajim, Smutek Egypta. Jákobovi synové s otcem naložili, jak jim přikázal...
Genesis 50:14...pohřebiště. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho bratři a všichni, kdo s ním šli...
Genesis 50:22...a mluvil s nimi laskavě. Josef tedy bydlelEgyptě spolu s rodinou svého otce a dožil se věku 110 let....
Genesis 50:26...ve věku 110 let. Nabalzamovali ho a uložiliEgyptě do rakve. Toto jsou jména Izraelitů, kteří s...
Exodus 1:1...jsou jména Izraelitů, kteří s Jákobem přišli do Egypta, každý se svou rodinou: Ruben, Šimeon, Levi a Juda...
Exodus 1:5...Jákobových beder sedmdesát osob. Josef bylEgyptě. Josef pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé...
Exodus 1:8... takže se jimi naplnila země. Později aleEgyptě nastoupil nový král, který nezažil Josefa. Ten řekl...
Exodus 3:7..."Zřetelně jsem viděl trápení svého liduEgyptě, slyšel jsem i jejich naříkání na jejich biřice. Ano...
Exodus 3:10...faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych šel k...
Exodus 3:11... abych šel k faraonovi a vyvedl syny IzraeleEgypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude...
Exodus 3:12...znamením, že jsem poslal : vyvedeš lidEgypta, budete sloužit Bohu na této hoře." Mojžíš ale...
Exodus 3:16...jsem zřetel k vám i k tomu, co se vám dějeEgyptě. Prohlašuji, že vás odvedu z egyptského trápení...
Exodus 3:20...mocnou rukou. Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt všemi divy, které uprostřed něj vykonám. Teprve pak...
Exodus 4:18...mu: "Chtěl bych jít zpátky za svými bratry do Egypta podívat se, zda ještě žijí." "Jdi v pokoji,"...
Exodus 4:19...totiž Mojžíšovi v Midiánu řekl: "Jdi, vrať se do Egypta, neboť všichni, kdo ti usilovali o život, zemřeli."...
Exodus 4:20...a syny, posadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta. Mojžíš s sebou vzal také Boží hůl. Hospodin totiž...
Exodus 4:21... Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď připraven konat před faraonem všechny divy, ke...
Exodus 4:29...znamení mu přikázal konat. A tak šel Mojžíš do Egypta s Áronem. Shromáždili všechny izraelské stařešiny a...
Exodus 6:13...a dal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále faraona. Řekl jim, vyvedou Izraelity z...
Exodus 6:27...z egyptské země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést Izraelity z...
Exodus 6:28... To je ten Mojžíš a Áron. Hospodin tenkrátEgyptě mluvil k Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "...
Exodus 7:4...znamení a divy. Farao vás neposlechne, a tak na Egypt dolehne ruka. Své houfy, svůj lid, syny Izraele,...
Exodus 7:5...z egyptské země uprostřed velikých soudů. na Egypt dolehne ruka a vyvedu syny Izraele z jejich středu...
Exodus 9:9...k nebi. Vznikne poprašek, který pokryje celou egyptskou zem a na lidech i dobytku po celém Egyptě se...
Exodus 9:18...touto dobou způsobím hrozné krupobití, jakéEgyptě nebylo ode dne jeho založení doteď. Rychle nech...
Exodus 9:22...řekl: "Napřáhni ruku k nebi, se na celou egyptskou zem spustí krupobití - na lidi, dobytek i na...
Exodus 9:24...se klikatily blesky. Nic takového se v celém Egyptě neudálo ode dne, kdy se stal národem. Po celé...
Exodus 10:7... svému Bohu! Ještě pořád nechápeš, žeEgyptem je konec?" A tak Mojžíše s Áronem přivedli zpět k...
Exodus 10:14...přinesl kobylky. Kobylky přeletěly nad celým Egyptem a snesly se na celý egyptský kraj. Byla jich taková...
Exodus 10:15...krupobití, byliny i ovoce na stromech. V celém Egyptě nezůstalo nic zeleného, stromy ani polní byliny....
Exodus 10:19...a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátilEgyptu velmi silný západní vítr, který ty kobylky odnesl a...
Exodus 10:21...řekl: "Napřáhni ruku k nebi, na celý Egypt padne tma - taková tma, že se nahmatat." Mojžíš...
Exodus 11:1...Hospodin Mojžíšovi řekl: "Zasadím faraonoviEgyptu ještě jednu ránu a potom vás odsud propustí....
Exodus 11:4...řekl: "Takto praví Hospodin: ‚O půlnoci projdu Egyptem. Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od...
Exodus 11:6... I všechen prvorozený dobytek zemře. Po celém Egyptě propukne hrozný nářek, nesrovnatelný s ničím, co kdy...
Exodus 11:7... Tak poznáte, že Hospodin odlišuje Izrael od Egypta.' Tehdy přijdou všichni tví dvořané za mnou a budou...
Exodus 12:12...Pesach - Minutí Hospodinovo. V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptě - jak...
Exodus 12:17... neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše zástupyEgypta. Tento den budete zachovávat ve všech svých...
Exodus 12:23...ze dveří svého domu, neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří nade dveřmi a na obou veřejích krev,...
Exodus 12:27...‚Pesach je oběť beránka Hospodinu, kterýEgyptě ušetřil domy Izraelitů. Udeřil na Egypt, ale naše...
Exodus 12:30...jako všichni jeho dvořané a všichni Egypťané. V Egyptě propukl hrozný nářek, neboť nebylo domu, kde by...
Exodus 12:36...k lidu tak příznivě, že jim vyhověli. Dočista Egypt obrali! Synové Izraele pak vytáhli z Ramesesu do...
Exodus 12:39...stádo bravu i skotu. Z těsta, které vynesliEgypta, pak napekli nekvašené chlebové placky, protože...
Exodus 12:40...jídlo na cestu. Pobyt synů IzraeleEgyptě trval 430 let. Právě toho dne, kdy uplynulo 430 let,...
Exodus 12:41...430 let, vyšly všechny Hospodinovy zástupyEgypta. To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je...
Exodus 12:42...noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedlEgypta. To je ta noc, jež patří Hospodinu, noc, kdy všichni...
Exodus 13:3...řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšelEgypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás odtud vyvedl...
Exodus 13:8... co pro udělal Hospodin, když jsem vycházelEgypta.' A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako...
Exodus 13:9...ve tvých ústech, neboť Hospodin vyvedlEgypta mocnou rukou. Proto zachovávej toto ustanovení v...
Exodus 13:14...to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedlEgypta, z domu otroctví, silou své ruky. Když nás farao...
Exodus 13:16...pásek na tvém čele, že nás Hospodin vyvedlEgypta silou své ruky." Když farao konečně lid propustil,...
Exodus 13:17... že hrozí válka, mohl by litovat a vrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k...
Exodus 14:7...šest set vybraných vozů a všechny ostatní vozy Egypta a na každém tři jezdce. Hospodin posílil odhodlání...
Exodus 14:11... Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snadEgyptě dost hrobů? Proč jsi nás odtud vyvedl? Abychom...
Exodus 14:12...nás vyváděl z Egypta? Neříkali jsme ti to Egyptě? Říkali jsme: Nech nás být, otročíme Egyptu!...
Exodus 14:25...před Izraelem! Hospodin za bojuje proti Egyptu!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku nad moře,...
Exodus 15:26...nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt - neboť jsem Hospodin, tvůj lékař." A tak přišli...
Exodus 16:1...patnáctý den druhého měsíce po jejich odchoduEgypta přišla celá izraelská obec na poušť Sin ležící mezi...
Exodus 16:3..."Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukouEgyptě? Tam jsme sedávali nad hrnci masa a jídali chléb do...
Exodus 16:6...ke všem synům Izraele: "Večer poznáte, že vásEgypta vyvedl Hospodin, a ráno spatříte Hospodinovu slávu,...
Exodus 16:32...jsem vás krmil na poušti, když jsem vás vyvedlEgypta." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbán, naplň jej...
Exodus 17:3...a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás vyvedlEgypta?" vyčítali mu. "Abys nás i s našimi syny a dobytkem...
Exodus 18:1...lid Izrael, totiž že Hospodin vyvedl IzraelEgypta. Poté, co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji...
Exodus 19:1...do své země. Přesně tři měsíce po vyjitíEgypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj. Když totiž...
Exodus 20:2..." jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedlEgypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne...
Exodus 22:20...neutiskuj - vždyť jste sami byli přistěhovalciEgyptě! Nikdy neubližuj vdově ani sirotku...
Exodus 23:9...poznali život přistěhovalců, když jste žiliEgyptě!" "Šest let osívej svou zem a shromažďuj její úrodu...
Exodus 23:15...určený čas měsíce avivu, neboť v něm jsi vyšelEgypta. Nikdo se přede mnou neukáže s prázdnou....
Exodus 29:46... jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedlEgypta, abych přebýval uprostřed nich. jsem Hospodin,...
Exodus 32:1..., co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedlEgypta." Áron jim řekl: "Strhejte svým ženám, synům i...
Exodus 32:4..."Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedlEgypta!" Když to Áron uviděl, postavil před sochou oltář....
Exodus 32:7..."Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedlEgypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem...
Exodus 32:8...‚Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedlEgypta!'" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó,...
Exodus 32:11...hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej vyvedlEgypta velikou silou a mocnou rukou. Proč mají Egypťané...
Exodus 32:23...Kdo , co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedlEgypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si...
Exodus 33:1...odsud dál. Spolu s lidem, který jsi vyvedlEgypta, jdi do země, kterou jsem zaslíbil Abrahamovi,...
Exodus 34:18...měsíce avivu, neboť v měsíci avivu jsi vyšelEgypta. Vše, co otvírá lůno, je , včetně všech...
Leviticus 11:45...zemi. Vždyť jsem Hospodin, který vás vyvedlEgypta, abych byl vaším Bohem. Buďte svatí, neboť jsem...
Leviticus 19:34...sám sebe - vždyť jste sami byli přistěhovalciEgyptě! jsem Hospodin, váš Bůh. Nedopouštějte se křivdy...
Leviticus 19:36... jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedlEgypta. Zachovávejte všechna pravidla a všechny ...
Leviticus 22:33...Hospodin, váš Posvětitel, který vás vyvedlEgypta, abych byl vaším Bohem. jsem Hospodin." Hospodin...
Leviticus 23:43...věděli, že když jsem syny Izraele vyvádělEgypta, nechal jsem je bydlet ve stanech. jsem Hospodin,...
Leviticus 25:38... jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedlEgypta, abych vám dal kanaánskou zem, abych byl vaším Bohem...
Leviticus 25:42...to přece moji služebníci, které jsem vyvedlEgypta: nebudou na prodej jako otroci!) Nebudeš nad ním...
Leviticus 25:55... jsou to služebníci, které jsem vyvedlEgypta! jsem Hospodin, váš Bůh." "Nevytvářejte si žádné...
Leviticus 26:13... jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedlEgypta, abyste nebyli jejich otroky. Rozlámal jsem vaše...
Leviticus 26:45...předky, jež jsem před očima národů vyvedlEgypta, abych byl jejich Bohem. jsem Hospodin." Toto...
Numeri 1:1...druhého měsíce druhého roku po jejich odchoduEgypta, promluvil Hospodin k Mojžíšovi ve Stanu setkávání:...
Numeri 3:13...moji. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozenéEgyptě, jsem zasvětil všechny prvorozené v Izraeli, jak...
Numeri 8:17.... V den, kdy jsem pobil všechny prvorozenéEgyptě, jsem je zasvětil sobě, avšak namísto všech...
Numeri 9:1..." V prvním měsíci druhého roku po vyjitíEgypta promluvil Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj: "...
Numeri 11:5...nakrmí masem? Vzpomínáme na ryby, které jsmeEgyptě jedli zadarmo, na okurky a melouny, na pórek, cibuli...
Numeri 11:18...‚Kdo nám najíst masa? To jsme se měli lépeEgyptě!' Hospodin vás tedy nakrmí masem. Nebudete ho jíst...
Numeri 11:20...naříkali jste před ním: ‚Proč jsme jen odešliEgypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set...
Numeri 14:2...obec jim vyčítala: "Ach, proč jsme nezemřeliEgyptě! Ach, proč jsme nezemřeli na této poušti! Proč nás...
Numeri 14:3...staly kořistí? Není pro nás lepší vrátit se do Egypta?" Mezi sebou pak začali říkat: "Určeme si vůdce a...
Numeri 14:4...začali říkat: "Určeme si vůdce a vraťme se do Egypta!" Mojžíš a Áron tehdy před celou shromážděnou...
Numeri 14:19...jeho nepravost, tak jak jsi jim odpouštěl od Egypta doposud!" Hospodin odpověděl: "Odpouštím, jak jsi...
Numeri 14:22...mou slávu a znamení, která jsem konalEgyptě a na poušti, nikdo z těch, kdo mne desetkrát...
Numeri 15:41... jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedlEgypta, abych byl vaším Bohem. jsem Hospodin, váš Bůh." ...
Numeri 20:5...i náš dobytek zemřeli? Proč jste nás odvedliEgypta? Abyste nás přivedli na toto bídné místo? Tohle není...
Numeri 20:15... které nás potkaly. Naši otcové sestoupili do Egypta a v zemi jsme dlouho bydleli. Egypťané ale s námi...
Numeri 20:16...vyslyšel nás, poslal svého anděla a vyvedl násEgypta. Hle, nyní jsme ve městě Kádeš u hranic tvého území....
Numeri 21:5...a Mojžíšovi vyčítat: "Proč jste nás odvedliEgypta? Abychom zemřeli na poušti? Není tu chléb, není tu...
Numeri 22:5...ho pozvat těmito slovy: "Hle, nějaký lid vyšelEgypta a pokryl celou zem. Usazuje se přímo přede mnou!...
Numeri 22:11...pro poslal se slovy: ‚Hle, nějaký lid vyšelEgypta a pokryl celou zem. Pojď a zatrať mi jej - snad s...
Numeri 23:22...jsou u něj slyšet královské fanfáry! Bůh, jenžEgypta vyvedl je, je pro silou rohů buvolích. Není žádné...
Numeri 24:8...království se pozvedne. Bůh, jenž vyvedl jeEgypta, je pro silou rohů buvolích. Národy nepřátel...
Numeri 26:4..." Toto jsou synové Izraele, kteří vyšliEgypta: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch a z...
Numeri 26:59...Jochebed byla levitská dcera narozená LevimuEgyptě. Ta Amramovi porodila Árona, Mojžíše a jejich sestru...
Numeri 32:11...hněvem a odpřisáhl: ‚Nikdo z těch, kdo vyšliEgypta, nikdo starší dvaceti let nespatří zem, kterou jsem...
Numeri 33:1...a Áronovým vedením táhli po svých oddílechEgypta. Mojžíš během jejich tažení zapisoval, odkud podle...
Numeri 33:3...synové Izraele z Ramesesu. Před očima celého Egypta směle vyrazili na cestu. Egypťané zatím pohřbívali...
Numeri 33:38...měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů IzraeleEgypta vystoupil kněz Áron podle Hospodinova rozkazu na...
Deuteronomium 1:27...ve svých stanech reptat: "Hospodin nás vyvedlEgypta, protože nás nenáviděl! Vydal nás do rukou Emorejců,...
Deuteronomium 1:30...bojovat za vás. Učiní totéž, co s vámi učinilEgyptě a na poušti. Tehdy jsi viděl, jak Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 4:20... ale vás Hospodin vzal a vyvedl z tavicí pece, z Egypta. Tak jste se jako lid stali jeho dědictvím a tak je...
Deuteronomium 4:34...a hroznými činy, jak to vše před vašima očimaEgyptě udělal Hospodin, váš Bůh, pro vás? Tobě to však bylo...
Deuteronomium 4:37...símě. Tebe pak osobně vyvedl svou velikou mocíEgypta, aby před tebou vyhnal národy větší a mocnější, než...
Deuteronomium 4:45...přednesl synům Izraele po jejich odchoduEgypta. Stalo se to v Zajordání, v roklině naproti...
Deuteronomium 4:46... Toho Mojžíš se syny Izraele po odchoduEgypta porazil. Obsadili jeho zem i zem bášanského krále...
Deuteronomium 5:6..." jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedlEgypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne...
Deuteronomium 6:12... abys nezapomněl na Hospodina, který vyvedlEgypta, z domu otroctví. Hospodina, svého Boha, budeš ctít,...
Deuteronomium 6:21...vám přikázal Hospodin, váš Bůh?" odpovíš mu: "V Egyptě jsme byli faraonovými otroky, ale Hospodin nás...
Deuteronomium 6:22...vyvedl. Před našima očima přivedl Hospodin na Egypt, na faraona i na celý jeho dvůr veliká a hrozná...
Deuteronomium 7:15...tebe žádnou ze zlých chorob, které jsi poznalEgyptě, ale postihne jimi všechny, kdo nenávidí. Pohltíš...
Deuteronomium 7:18...Hospodin, tvůj Bůh, naložil s faraonem a s celým Egyptem! Vzpomeň si na veliké zkoušky, které jsi viděl na...
Deuteronomium 8:14...na Hospodina, svého Boha. To on vyvedlEgypta, z domu otroctví! To on provedl velikou a hroznou...
Deuteronomium 9:7... svého Boha, na poušti. Ode dne, kdy jsi vyšelEgypta, do svého příchodu sem jste se bouřili proti...
Deuteronomium 9:12..."Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedlEgypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem...
Deuteronomium 9:26...své velikosti vykoupil a mocnou rukou vyvedlEgypta. Vzpomeň si na své služebníky, na Abrahama, Izáka a...
Deuteronomium 10:19...- vždyť jste sami byli přistěhovalciEgyptě! Hospodina, svého Boha, cti a jemu služ, k němu se...
Deuteronomium 10:22...pro tebe vykonal. Tvoji otcové sestoupili do Egypta v počtu sedmdesáti osob, ale Hospodin, tvůj Bůh, ...
Deuteronomium 11:3...paži, jeho znamení a skutky, které uprostřed Egypta vykonal na faraonovi a celé jeho zemi. Vy víte, co...
Deuteronomium 13:6...od Hospodina, vašeho Boha, který vás vyvedlEgypta a vykoupil vás z domu otroctví. Odstraň ze svého...
Deuteronomium 13:11...od Hospodina, tvého Boha, který vyvedlEgypta, z domu otroctví! o tom uslyší všechen Izrael,...
Deuteronomium 16:1...avivu vás přece Hospodin, váš Bůh, vyvedlEgypta. Na místě, které Hospodin vyvolí za příbytek pro své...
Deuteronomium 16:3...jez nekvašený chléb, chléb tísně (neboť jsiEgypta vyšel ve chvatu). Takto si po celý život připomínej...
Deuteronomium 16:6...při západu slunce, v dobu, kdy jsi odcházelEgypta. Připrav a sněz jej na místě, které si Hospodin,...
Deuteronomium 16:12...vdovou ve tvém středu. Pamatuj, že jsi sám bylEgyptě otrokem. Proto pečlivě dodržuj tato ustanovení. ...
Deuteronomium 17:16...ale nemá mnoho koní, aby neposílal lid zpátky do Egypta pro další koně. Hospodin vám přece řekl: "Touto...
Deuteronomium 20:1...s tebou je Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedlEgypta. Než půjdete do bitvy, přistoupí kněz a promluví k...
Deuteronomium 23:5...naproti s chlebem a vodou, když jste táhliEgypta. Namísto toho si na tebe najali Beorova syna Balaáma...
Deuteronomium 24:9... tvůj Bůh, udělal Miriam na vaší cestěEgypta. Když budeš svému bližnímu poskytovat půjčku,...
Deuteronomium 24:18...a nezabavuj roucho vdově. Pamatuj, že jsi bylEgyptě otrokem a že odtud Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil....
Deuteronomium 24:22... sirotku a vdově. Pamatuj, že jsi bylEgyptě otrokem. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci...
Deuteronomium 25:17...Pamatuj, co ti provedl Amalek na vaší cestěEgypta: Aniž se bál Boha, přepadl na cestě, když jsi byl...
Deuteronomium 26:5..."Můj otec, kočovný Aramejec, sestoupil do Egypta v nepatrném počtu. Tam pobýval a tam se stal národem...
Deuteronomium 26:8...naše utrpení, dřinu a porobu a vyvedl násEgypta mocnou rukou a vztaženou paží, ve veliké hrůze,...
Deuteronomium 28:68...zas: "Kéž by bylo ráno!" Hospodin vrátí do Egypta! S naříkáním půjdeš cestou, o níž jsem ti řekl, že...
Deuteronomium 29:15...dnes s námi nejsou. Sami víte, jak jsme žiliEgyptě a jak jsme cestou sem prošli územím různých národů....
Deuteronomium 29:24...otců, kterou s nimi uzavřel, když je vyvedlEgypta. Odešli sloužit cizím bohům a klaněli se jim - bohům...
Deuteronomium 34:11...jen znamení a divů jej Hospodin poslal vykonatEgyptě proti faraonovi, všem jeho služebníkům a celé jeho...
Jozue 2:10...vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeliEgypta, i co jste provedli oběma emorejským králům v...
Jozue 5:4...Všechen lid mužského pohlaví, který vyšelEgypta, všichni ti bojovníci, po vyjití z Egypta pomřeli...
Jozue 5:5...sice obřezán, ale z lidu narozeného po vyjitíEgypta cestou na poušti neobřezali nikoho. Synové Izraele...
Jozue 5:6...let, dokud celý ten národ bojovníků vyšlýchEgypta do posledního nevymřel, protože neposlouchali...
Jozue 9:9..."Slyšeli jsme zprávu o něm i o všem, co udělalEgyptě, a také o všem, co udělal dvěma emorejským králům v...
Jozue 13:3...území Filištínů a Gešurců od řeky Šichor před Egyptem k severní hranici u Ekronu (který se přičítá...
Jozue 24:4...v pohoří Seír, ale Jákob a jeho synové odešli do Egypta. Tam jsem poslal Mojžíše a Árona a bil jsem Egypt...
Jozue 24:5... Tam jsem poslal Mojžíše a Árona a bil jsem Egypt znameními, která jsem mezi nimi konal. Potom jsem vás...
Jozue 24:6...jsem vás vyvedl. Když jsem vaše otce vyvedlEgypta, přišli jste k Rudému moři, kde vaše otce dostihli...
Jozue 24:7... Na vlastní oči jste viděli, co jsem vykonalEgyptě. Po dlouhé době, kterou jste strávili na poušti,...
Jozue 24:14... kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufrat a v Egyptě, a služte Hospodinu. Pokud se vám ale nelíbí sloužit...
Jozue 24:17...je náš Bůh! To on nás a naše otce vyvedlEgypta, z domu otroctví. On před našima očima konal ta...
Jozue 24:32... Josefovy kosti, jež synové Izraele přinesliEgypta, pohřbili v Šechemu na tom dílu pole, který Jákob...
Soudců 2:1...šel Hospodinův anděl a volal: "Vyvedl jsem vásEgypta a přivedl vás do země, kterou jsem s přísahou...
Soudců 2:12...Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedlEgypta, a následovali cizí bohy okolních národů. Klaněli se...
Soudců 6:8...Hospodin, Bůh Izraele: jsem vás vyvedlEgypta, vytáhl jsem vás z domu otroctví. Vytrhl jsem vás z...
Soudců 6:13...naši otcové? Prý: ‚Hospodin nás přece vyvedlEgypta' - jenže teď nás Hospodin opustil a nechal nás v...
Soudců 11:13...král jim odpověděl: "To, že Izrael na cestěEgypta zabral mou zem od Arnonu k Jaboku po Jordán. Teď...
Soudců 11:16...nezabral zem Moábců ani zem Amonců. Na cestěEgypta Izrael procházel pouští k Rudému moři. Když...
Soudců 19:30...se nestalo ode dne, kdy Izraelci vyšliEgypta. Přemýšlejte! Poraďte se! Udělejte něco!" Nato...
1. Samuel 2:27...praotce, když ještě byli otroci faraonova domuEgyptě? Právě jeho jsem si ze všech izraelských kmenů...
1. Samuel 4:8...mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří bili Egypt všemožnými ranami na poušti! Jen odvahu! Vzmužte se,...
1. Samuel 8:8...jako se chovali ode dne, kdy jsem je vyvedlEgypta, dodnes - když opouštěli a sloužili cizím...
1. Samuel 10:18...Hospodin, Bůh Izraele: jsem přivedl IzraelEgypta a vysvobodil vás z ruky Egypťanů i z ruky všech...
1. Samuel 12:6...Mojžíše a Árona a který vyvedl vaše otceEgypta," řekl na to Samuel lidu. "Teď předstupte, abych se...
1. Samuel 12:8...a vaše otce vykonal: Poté, co Jákob odešel do Egypta, vaši otcové volali k Hospodinu a on jim poslal...
1. Samuel 15:2...- že se proti němu postavil na jejich cestěEgypta. Teď tedy jdi a napadni Amalekovce. Všechny, kdo k...
1. Samuel 15:6...Izraelcům zachovali laskavě, když vycházeliEgypta." A tak se Kenijci od Amalekovců odstěhovali. Saul...
2. Samuel 7:6...bydlel? Ode dne, kdy jsem vyvedl syny IzraeleEgypta, dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale stěhoval...
2. Samuel 7:23...zem před tváří svého lidu, který sis vykoupilEgypta, z jeho národů i jeho bohů! Svůj lid Izrael jsi...
1. Královská 3:1...rukou. Šalomoun se spříznil s faraonem, vládcem Egypta. Vzal si totiž faraonovu dceru a přivedl si ji do...
1. Královská 5:1...řeky Eufrat po filištínskou zem k hraniciEgyptem. Ti všichni Šalomounovi přinášeli dary a sloužili...
1. Královská 5:10...všech východních národů i veškerou moudrost Egypta. Moudrostí předčil všechny lidi, dokonce i Etana...
1. Královská 6:1...osmdesátého roku po vyjití synů IzraeleEgypta, v měsíci ziv (což je druhý měsíc), totiž čtvrtého...
1. Královská 8:9...syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich odchoduEgypta. Když potom kněží vycházeli ze svatyně, naplnil...
1. Královská 8:16...‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedlEgypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k...
1. Královská 8:21... kterou uzavřel s našimi otci, když je vyvedlEgypta." Poté se Šalomoun postavil před Hospodinův oltář....
1. Královská 8:51...tvůj lid, tvé vlastní dědictví! Vyvedl jsi jeEgypta, zprostřed tavicí pece! Kéž tedy jsou tvé oči...
1. Královská 8:53...služebníka Mojžíše, když jsi naše otce vyvedlEgypta." Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu a prosbu k...
1. Královská 9:9... svého Boha, který vyvedl jejich otceEgypta, a chytili se cizích bohů, jimž se klaněli a jimž...
1. Královská 10:28...fíků v podhůří. Koně si král nechával dovážetEgypta a Kilikie. Královští obchodníci je v Kilikii...
1. Královská 10:29...nakupovali za dohodnuté ceny. Vozy dováželiEgypta za 600 šekelů stříbra a koně za 150. Také je...
1. Královská 11:17...edomskými služebníky svého otce uprchl do Egypta. Přes Midián pokračovali do Paranu, kde přibrali...
1. Královská 11:18...Paranu, kde přibrali další muže, a dorazili do Egypta k egyptskému vládci faraonovi. Ten mu zajistil dům a...
1. Královská 11:21...paláci mezi faraonovými syny. Pak ale HadadEgyptě uslyšel, že David ulehl ke svým otcům a že zemřel i...
1. Královská 11:40...se pak snažil Jeroboáma zabít. Ten ale uprchl do Egypta k egyptskému vládci Šišakovi a zůstal v Egyptě,...
1. Královská 12:2...Jeroboám, syn Nebatův, se o tom dozvěděl ještěEgyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z...
1. Královská 12:28... "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedlEgypta!" Jedno tele postavil v Bet-elu a druhé v Danu...
2. Královská 17:7...proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedlEgypta, z moci egyptského vládce faraona. Uctívali cizí...
2. Královská 17:36...neobětujte! Pouze Hospodina, který vás vyvedlEgypta velikou silou a vztaženou paží, jeho jediného ctěte,...
2. Královská 18:21...to spoléháš, že se mi protivíš? Spolehl ses na Egypt, na ten nalomený rákos? Kdo se o něj opře, tomu...
2. Královská 18:24...mého pána, když se spoléháš na vozy a jezdceEgypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl toto místo zničit bez...
2. Královská 19:24...vodu cizincům, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to...
2. Královská 21:15... a uráželi ode dne, kdy jejich otcové vyšliEgypta, dodnes." Menaše prolil tolik nevinné krve, že ...
2. Královská 23:34...na Joakima. Joachaze nechal odvléci do Egypta, kde zemřel. Protože Joakim odváděl faraonovi...
2. Královská 24:7...a místo něj se stal králem jeho syn JoakinEgyptský vládce pak nikdy nevytáhl ze své země....
2. Královská 25:26...velitelů vojsk, se pak sebrali a odešli do Egypta, protože se báli Babyloňanů. V sedmatřicátém roce...
1. Letopisů 1:8... Kitejští a Rodanští. Synové Chamovi: HabešEgypt, Put a Kanaán. Synové Habešovi: Seba, Chavíla, Sabta,...
1. Letopisů 1:11...Nimroda, který se stal prvním hrdinou zeměEgypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské,...
1. Letopisů 17:21...národy před svým lidem, který sis vykoupilEgypta! Svůj lid Izrael jsi navěky učinil svým lidem a ty,...
2. Letopisů 1:16...fíků v podhůří. Koně si král nechával dovážetEgypta a Kilikie. Královští obchodníci je v Kilikii...
2. Letopisů 1:17...nakupovali za dohodnuté ceny. Vozy dováželiEgypta za 600 šekelů stříbra a koně za 150 šekelů. Také je...
2. Letopisů 5:10...syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich odchoduEgypta. Když potom kněží vycházeli ze svatyně (všichni...
2. Letopisů 6:5... co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid vyvedlEgypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k...
2. Letopisů 7:22...Hospodina, Boha svých předků, který je vyvedlEgypta, a přijali cizí bohy, jimž se klaněli a jimž...
2. Letopisů 9:26...řeky Eufrat po filištínskou zem k hraniciEgyptem. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako...
2. Letopisů 9:28...v podhůří. Koně si Šalomoun nechal dovážetEgypta i ze všech ostatních zemí. Ostatní Šalomounovy...
2. Letopisů 10:2... Jeroboám, syn Nebatův, se o tom dovědělEgyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z...
2. Letopisů 12:3...jezdců a nesčíslné vojsko, které s ním táhloEgypta: Libyjci, Sukité a Habešané. Dobyl opevněná města v...
2. Letopisů 20:10...pohoří Seír! Když naši otcové vycházeliEgypta, nenechal jsi tudy Izrael ani projít, takže se jim...
2. Letopisů 26:8...daň a jeho jméno se rozneslo k samému Egyptu, neboť velice rozšířil svůj vliv. V Jeruzalémě Uziáš...
2. Letopisů 36:4...odvod sto talentů stříbra a talent zlata. Vládce Egypta ustanovil za krále nad Judou a Jeruzalémem jeho...
Nehemiáš 9:9...jsi spravedlivý. Viděl jsi trápení našich otcůEgyptě, u Rudého moře jsi slyšel jejich křik. Seslal jsi...
Nehemiáš 9:18...tele a řekli: ‚To je tvůj Bůh, který vyvedlEgypta.' Jak velice se rouhali! Ty jsi je ale ve svém...
Žalmy 68:32...chtivé po boji! Vznešení vyslanci přijdouEgypta, Habeš přispěchá Bohu se vzdát! Zpívejte Bohu,...
Žalmy 78:12...jim projevil. Před jejich otci konal zázraky, v Egyptě, na poli soanském. Rozdělil moře, převedl je, vody...
Žalmy 78:43... na den, kdy je vykoupil ze soužení. Na den, kdy Egyptu dal svá znamení, na soanském poli když zázraky...
Žalmy 78:51...je nešetřil, morové ráně je všechny vystavil. V Egyptě pobil všechno prvorozené, ten výkvět mládí ve...
Žalmy 80:9...nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Z Egypta přenesl jsi vinné révoví, vyhnal jsi pohany, abys je...
Žalmy 81:6...to uložil Josefovi, když vystoupil proti Egyptu. Slyším hlas mně dosud neznámý: " jsem tvá záda...
Žalmy 87:4...slavné věci o tobě říkají, město Boží! séla "Egypt a Babylon budu uvádět jako ty, kdo poznali; právě...
Žalmy 105:23...podle libosti, jeho poradce vedl k moudrosti. Do Egypta tenkrát přišel Izrael, Jákob byl hostem v zemi...
Žalmy 105:38...nikdo neumdlel! Z jejich odchodu měli radostEgyptě, strach z Izraele totiž svíral je! Rozestřel oblak,...
Žalmy 106:7...jsme se a jednali jsme zle. Naši otcovéEgyptě nepochopili divy tvé! Na velikost tvé lásky...
Žalmy 106:21...Boha, svého spasitele, jenž konal veliké věciEgyptě: zázraky činil v zemi Chamově, u Rudého moře věci...
Žalmy 114:1...z dětí raduje! Haleluja! Když Izrael vycházelEgypta, dům Jákobův z lidu cizího jazyka, tehdy se Juda...
Žalmy 135:8... vypouští vítr ze svých pokladnic. On pobilEgyptě prvorozené, od lidí po dobytek. Divy a zázraky...
Žalmy 135:9... od lidí po dobytek. Divy a zázraky seslalEgypte, proti tobě, na tebe, faraone, na všechny služebníky...
Žalmy 136:10...- jeho láska trvá navěky! On pobil prvorozenéEgyptě - jeho láska trvá navěky! Vyvedl z jejich středu...
Izaiáš 10:26...skály; zvedne hůl nad moře tak jako kdysiEgyptě. V ten den jejich břemeno spadne z tvého ramene a...
Izaiáš 11:11...svého lidu z Asýrie, z Dolního i Horního Egypta, z Habeše, Elamu, Babylonie, Chamátu i z mořských...
Izaiáš 11:16...kdysi vznikla pro Izrael toho dne, kdy vyšelEgypta. V ten den řekneš: "Chválím , Hospodine - byls na...
Izaiáš 19:1... kde přebývá jméno Hospodina zástupů. Ortel nad Egyptem: Hle - Hospodin žene se na rychlém oblaku, blíží se...
Izaiáš 19:2...se, srdce Egypta se strachy rozplyne. Popudím Egypt proti Egyptu, aby bojoval bratr proti bratru a přítel...
Izaiáš 19:3...proti městu a království proti království. Duch Egypta se zcela vytratí, na čem se uradí, to překazím....
Izaiáš 19:4...modlami a nebožtíky, s věštci a duchaři, ale Egypt vydám nelítostnému vládci, krutý král bude vládnout...
Izaiáš 19:12... jestli to vědí, co Hospodin zástupů rozhodlEgyptu! Soanští velmoži přišli o rozum, pomatení jsou...
Izaiáš 19:13...o rozum, pomatení jsou velmoži Memfisu; vůdci Egypta svedli svůj vlastní lid. Hospodin jim nalil ducha...
Izaiáš 19:14...lid. Hospodin jim nalil ducha závrati, aby Egypt ve všech jeho skutcích sváděli, aby se potácel jak...
Izaiáš 19:15...sváděli, aby se potácel jak opilec ve zvratcíchEgypt se na nic nezmůže ani hlavou ani ocasem, palmovým...
Izaiáš 19:18...o nich Hospodin zástupů učinil. V ten den budeEgyptě pět měst mluvit řečí Kanaánu a přísahat při...
Izaiáš 19:19...nazývat Sluneční město. V ten den bude uprostřed Egypta Hospodinův oltář a u hranic země bude Hospodinův...
Izaiáš 19:20...hranic země bude Hospodinův sloup. Ten budeEgyptě znamením a svědectvím o Hospodinu zástupů. A ...
Izaiáš 19:21... aby je vysvobodil. Hospodin se poznat Egyptu a Egypťané v ten den Hospodina poznají. Budou ho...
Izaiáš 19:22...skládat sliby a ty dodrží. Hospodin udeří na Egypt - udeří, ale uzdraví. se obrátí k Hospodinu, on je...
Izaiáš 19:23...vyslyší a uzdraví. V ten den se otevře cestaEgypta do Asýrie. Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané...
Izaiáš 19:24...uctívat Boha společně. V ten den bude IzraelEgyptem a Asýrií tvořit trojici a bude požehnáním uprostřed...
Izaiáš 19:25... jemuž Hospodin zástupů požehná: "Požehnán buď Egypt, můj lid, Asýrie, dílo rukou mých, a Izrael, ...
Izaiáš 20:3...roky nahý a bosý, aby byl divem a znamením proti Egyptu a Habeši, právě tak požene asyrský král egyptské...
Izaiáš 20:4...Egyptu a Habeši, právě tak požene asyrský král egyptské zajatce a habešské vyhnance, mladíky i starce -...
Izaiáš 20:5...Egypta. Ti, kdo spoléhali na Habeš a chlubili se Egyptem, pak budou zděšení a zoufalí. V ten den řeknou...
Izaiáš 23:5...dívky ani mladíky." Jakmile se o tom dozvědíEgyptě, zachváceni budou bolestí nad Týrem. Uprchněte někam...
Izaiáš 27:13...se ztracení z Asýrie i ti, kdo byli rozptýleniEgyptě, a budou se klanět Hospodinu na svaté hoře v...
Izaiáš 30:2...Duchem, a tak jen vrší hřích na hřích. Dolů do Egypta se vydali, aniž se ptali na výroky. V síle...
Izaiáš 30:7...poklady lidu, který jim nemůže nijak pomociEgyptu, který nezmůže vůbec nic, a proto ten národ nazývám...
Izaiáš 31:1...Hospodinův dech! Běda těm, kdo hledají pomocEgyptě, spoléhají se na koně, doufají ve vozy, že jich...
Izaiáš 36:6...to spoléháš, že se mi protivíš? Spolehl ses na Egypt, na ten nalomený rákos? Kdo se o něj opře, tomu...
Izaiáš 36:9...mého pána, když se spoléháš na vozy a jezdceEgypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl tuto zemi zničit bez...
Izaiáš 37:25... vypil vodu, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to...
Izaiáš 43:3...Bůh, , Svatý izraelský, jsem tvůj spasitelEgypt jsem dal za tebe jako zálohu, Habeší a Sábou vyplatil...
Izaiáš 52:4...Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet do Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie. Co tedy mám teď...
Jeremiáš 2:6...se neptali: ‚Kde je Hospodin, který nás vyvedlEgypta, který nás provázel na poušti zemí pustou a plnou...
Jeremiáš 2:18... když s tebou putoval. Co z toho máš, chodit do Egypta - aby ses vody z Nilu napila? Co z toho máš, do...
Jeremiáš 2:36...směr? Jako ses zklamala v Asýrii, zklameš se Egyptem. I odtud odejdeš s hlavou v dlaních. Hospodin...
Jeremiáš 7:22...maso snězte! Tehdy, když jsem vaše otce vyvedlEgypta, nemluvil jsem s nimi proto, abych jim dal přikázání...
Jeremiáš 7:25... a ne tvář. Ode dne, kdy vaši otcové vyšliEgypta, dodneška jsem jim dennodenně znovu a znovu...
Jeremiáš 9:25...zúčtuji se všemi, kdo jsou obřezáni na těle - s Egyptem, Judou, Edomem, s Amonci, Moábem a se všemi...
Jeremiáš 11:4...svěřil vašim otcům v den, kdy jsem je vyvedlEgypta, z tavicí pece. Řekl jsem: ‚Poslouchejte a...
Jeremiáš 11:7...a plňte je. Ode dne, kdy jsem vyvedl vaše otceEgypta, dodnes jsem je naléhavě nabádal. Znovu a znovu...
Jeremiáš 16:14...žije Hospodin, který vyvedl syny IzraeleEgypta,' ale: ‚Jakože žije Hospodin, který vyvedl syny...
Jeremiáš 23:7...je živ Hospodin, který vyvedl syny IzraeleEgypta,' ale: ‚Jakože je živ Hospodin, který vyvedl...
Jeremiáš 24:8...a zůstali v této zemi anebo se usadiliEgyptě, ty všechny pokládám za špatné fíky, praví Hospodin...
Jeremiáš 25:19...a nadávky (jak je tomu dnes); faraona, vládce Egypta, s jeho dvořany a velmoži i se vším jeho lidem a...
Jeremiáš 26:21...se o tom ale doslechl a ve strachu utekl do Egypta. Král Joakim tam za ním poslal Elnatana, syna...
Jeremiáš 26:23... syna Achborova, a jeho muže, kteří UriášeEgypta unesli a přivedli ho ke králi Joakimovi. Ten ho dal...
Jeremiáš 31:32...v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl jeEgypta - tuto mou smlouvu totiž porušili, ačkoli jsem byl...
Jeremiáš 32:20...skutky zaslouží. Konal jsi znamení a zázrakyEgyptě a konáš je dodnes v Izraeli i mezi všemi lidmi - tak...
Jeremiáš 32:21... které stále máš. Vyvedl jsi svůj lid IzraelEgypta znameními a zázraky, mocnou rukou, vztaženou paží a...
Jeremiáš 34:13... Bůh Izraele. V den, kdy jsem vaše otce vyvedlEgypta, z domu otroctví, uzavřel jsem s nimi tuto smlouvu:...
Jeremiáš 37:5...volně mezi lidmi, ještě totiž nebyl uvězněn. Z Egypta mezitím vytáhlo faraonovo vojsko, a když se o nich...
Jeremiáš 37:7... které vám vytáhlo na pomoc, se obrátí domů do Egypta. Babyloňané se pak obrátí k útoku na toto město;...
Jeremiáš 41:17...přivedli z Gibeonu zpět a vydali se s nimi do Egypta. (Cestou se ještě zastavili v Gerut-kimhamu poblíž...
Jeremiáš 42:14...‚V této zemi nezůstaneme! Ne, raději půjdeme do Egypta! Tam neuvidíme boje, neuslyšíme zvuk polnice a...
Jeremiáš 42:15... Bůh Izraele: Jestliže se rozhodnete jít do Egypta a usadit se tam, pak vás tam v Egyptě stihne meč,...
Jeremiáš 42:16...jít do Egypta a usadit se tam, pak vás tamEgyptě stihne meč, jehož se bojíte, a dolehne na vás hlad,...
Jeremiáš 42:17...zemřete. Všichni ti, kdo se rozhodli jít do Egypta a usadit se tam, pomřou mečem, hladem a morem....
Jeremiáš 42:18...se vylije rozhořčení na vás, pokud půjdete do Egypta. Stanete se kletbou a hrozbou, nadávkou a ostudou a...
Jeremiáš 42:19...vám, pozůstatkům Judy, říká: Nechoďte do Egypta! Vezměte na vědomí, že jsem vás dnes varoval....
Jeremiáš 43:2... náš Bůh, neposlal říci: ‚Nechoďte bydlet do Egypta.' To proti nám poštval Baruch, syn Neriášův, aby...
Jeremiáš 43:7...Jeremiáše a Barucha, syna Neriášova. Šli do Egypta, neboť neposlechli Hospodina. Došli do Dafné. V...
Jeremiáš 43:11...rozprostře svůj baldachýn. Přitáhne a zaútočí na Egypt. Kdo jít na smrt, zemře, kdo do zajetí, bude...
Jeremiáš 44:1...dostal pro všechny Židy usazené v Dolním Egyptě - v Migdolu, Dafné a Memfisu - i v Horním Egyptě:...
Jeremiáš 44:8...svých rukou? Proč pálíte kadidlo cizím bohůmEgyptě, kam jste přišli bydlet? To chcete být vyhlazeni?...
Jeremiáš 44:12...pozůstatky Judy - ty, kdo se rozhodli jít do Egypta a usadit se tam. Ti všichni v Egyptě zahynou: padnou...
Jeremiáš 44:13...a ostudou. Zúčtuji s těmi, kdo se usadiliEgyptě, jako jsem zúčtoval s Jeruzalémem - mečem, hladem a...
Jeremiáš 44:14... Z pozůstatků Judy, kteří se přišli usaditEgyptě, nikdo neunikne a nepřežije, aby se vrátil do judské...
Jeremiáš 44:15... všechen lid usazený v Dolním i Horním Egyptě - ti všichni Jeremiášovi odpověděli: "Nebudeme...
Jeremiáš 44:24...řekl: "Slyšte slovo Hospodinovo, všichni ŽidéEgyptě! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vy a vaše...
Jeremiáš 44:26...Slyšte však slovo Hospodinovo, všichni ŽidéEgyptě. Hle, přísahám při svém velikém jménu, praví...
Jeremiáš 44:27... avšak ne v dobrém, ale ve zlém. Všichni ŽidéEgyptě do posledního zemřou mečem a hladem. Do judské země...
Jeremiáš 44:28...zemřou mečem a hladem. Do judské země se pakEgypta vrátí jen hrstka těch, kdo meči uniknou. Všichni,...
Jeremiáš 44:30... Tak praví Hospodin: Hle, faraona Chofru, vládce Egypta, vydám do rukou jeho nepřátel, do rukou těch, kdo...
Jeremiáš 46:2...které dostal prorok Jeremiáš o národech. SlovoEgyptu - o vojsku egyptského vládce, faraona Nekó, když...
Jeremiáš 46:8...vzdouvá jako Nil, jak říční proudy v povodni? To Egypt se vzdouvá jako Nil, jak říční proudy v povodni. Prý:...
Jeremiáš 46:13...král Nabukadnezar přitáhl, aby zaútočil na Egypt: "Oznamte v Egyptě, v Migdolu ohlaste, zvěstujte v...
Jeremiáš 46:14...přitáhl, aby zaútočil na Egypt: "OznamteEgyptě, v Migdolu ohlaste, zvěstujte v Memfisu, v Dafné...
Jeremiáš 46:17...před krutým mečem!' Tam nazvou faraona, vládce Egypta: ‚Rámusil, co propásl svůj čas.' Jakože jsem živ,...
Jeremiáš 46:19... Sbal si ranec jako vyhnanec, ty, která bydlíšEgyptě! Z Memfisu totiž zbudou sutiny, spáleniště, kde...
Jeremiáš 46:20...zbudou sutiny, spáleniště, kde nikdo nebydlíEgypt je jalovička překrásná, od severu ji však ovád napadá...
Jeremiáš 46:21...severu ji však ovád napadá. Žoldnéři ve službách Egypta jsou jak vykrmená telata; i oni se však dají na útěk...
Jeremiáš 46:22... čas, kdy se s nimi zúčtuje! Jak prchající had Egypt zasyčí, na něj přitáhnou se svými oddíly, na...
Jeremiáš 46:25...s Amonem, bohem Théb, s faraonem i s celým Egyptem, s jeho bohy i s jeho vladaři; zúčtuji s faraonem i...
Pláč 5:6...dřeme, zbaveni odpočinku. Třeseme si rukouEgyptem i s Asýrií - kvůli chlebu. Naši otcové hřešili;...
Ezechiel 17:15...se ale proti němu vzbouřil. Vyslal své posly do Egypta žádat o koně a o veliké vojsko. Ale copak uspěje?...
Ezechiel 19:4...mezi národy, ulovili ho do pasti; za háky ho do Egypta odvlekli. Když lvice viděla, že se nedočká, její...
Ezechiel 20:5...Jákobova domu a dal jsem se jim poznatEgyptě. Přísahal jsem jim se slovy: jsem Hospodin, váš...
Ezechiel 20:6...váš Bůh. V ten den jsem přísahal, že je vyveduEgypta do země, kterou jsem pro vyhledal, do země...
Ezechiel 20:8...obrazy, ke kterým upírali oči, a neopustili egyptské modly. Řekl jsem si tedy, že na vyliji svůj...
Ezechiel 20:9...v Egyptě. Kvůli svému jménu jsem je aleEgypta vyvedl. Udělal jsem to, aby jméno nebylo...
Ezechiel 20:10...jsem se jim dal poznat. Vyvedl jsem je tedyEgypta a přivedl je na poušť. Dal jsem jim svá pravidla a...
Ezechiel 20:36...v tvář. Jako jsem soudil vaše otce na poušti Egypta, tak budu soudit vás, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 23:3...jednou dvě sestry, dcery jedné matky. ŽilyEgyptě jako smilnice. Smilnily od mládí. Nechaly si tam...
Ezechiel 23:8...Nepřestala se svým smilstvem, které se naučilaEgyptě, když tam s souložili ještě zamlada, když...
Ezechiel 23:19...dál víc. Při vzpomínce na mládí prosmilněnéEgyptě se roztoužila po souložnících s údem, jako mají...
Ezechiel 23:27...tvou zvrhlostí a smilstvem, které ses naučilaEgyptě. Tehdy po nich přestaneš pošilhávat; na Egypt ti...
Ezechiel 27:7...udělali palubu. Plachtu máš z pestrého kmentuEgypta, slouží ti jako zástava, purpur a šarlat přikrývá...
Ezechiel 29:2..."Synu člověčí, obrať se proti faraonovi, králi Egypta, a prorokuj proti němu i celém Egyptu. Řekni mu: Tak...
Ezechiel 29:6...zvěři i ptákům na nebi! Tak všichni obyvatelé Egypta poznají, že jsem Hospodin. Pro dům Izraele jsi...
Ezechiel 29:9...tebe meč a vyhladím z tebe lidi i dobytek. Egypta zbudou jen pusté trosky, poznají, že jsem...
Ezechiel 29:10...proto jsem teď proti tobě i proti tvé řece. Z Egypta nechám jen pusté trosky, zpustošený kraj od Migdolu...
Ezechiel 29:12...a nebude se tam bydlet po čtyřicet let. UdělámEgypta tu nejpustější ze všech zpustošených zemí a její...
Ezechiel 29:14...Egypťany zpět ze zajetí a navrátím je do Horního Egypta, do země, odkud pocházejí, a stanou se tam...
Ezechiel 29:16...je tak nepatrnými, aby nevládli nad národyEgypt nebude pro dům Izraele nadějí, ale připomínkou...
Ezechiel 29:19...Hle - dávám babylonskému králi Nabukadnezarovi Egypt! si odnese jeho bohatství, rabuje a plení, aby...
Ezechiel 29:20...jeho služby, za to, co pro udělali, mu dávám Egypt, praví Panovník Hospodin. V onen den obdařím dům...
Ezechiel 30:4...zahalený oblaky - přichází čas pro národy! Na Egypt přijde meč a úzkost na Habeš. budou v Egyptě padat...
Ezechiel 30:5...spojenecké země, ti všichni padnou mečem spoluEgyptem. Tak praví Hospodin: Padnou pomocníci Egypta, jeho...
Ezechiel 30:6...s Egyptem. Tak praví Hospodin: Padnou pomocníci Egypta, jeho pyšná moc se zhroutí. Od Migdolu po Asuán...
Ezechiel 30:7...budou mečem koseni, praví Panovník HospodinEgypt bude nejpustější ze všech zpustošených zemí a jeho...
Ezechiel 30:8...měst. Tehdy poznají, že jsem Hospodin, Egyptě zapálím oheň a jeho spojenci budou zničeni. V onen...
Ezechiel 30:9... aby vyplašili Habešany z jejich bezpečí. V den Egypta budou sevřeni úzkostí. Hle - to přichází! Tak...
Ezechiel 30:11... budou posláni vyplenit zemi. Vytasí meče na Egypt a naplní tu zemi padlými. Tehdy vysuším vody Nilu a...
Ezechiel 30:13...hnusné modly a s memfiskými bůžky skoncuji. V Egyptě nikdy nepovstane vládce a naplním egyptskou...
Ezechiel 30:14...naplním egyptskou zem strachem. Zpustoším Horní Egypt, vypálím Soan a v Thébách vykonám své rozsudky. Na...
Ezechiel 30:16...svůj hněv a thébské hordy vyhladím. ZažehnuEgyptě takový oheň, že se Pelusium bude svíjet v bolestech,...
Ezechiel 30:19...mraky a jeho dcery půjdou do zajetí. VykonámEgyptě své rozsudky a poznají, že jsem Hospodin."...
Ezechiel 30:21..."Synu člověčí, přerazil jsem paži faraona, krále Egypta. Vidíš? Není ovázána ani léčena, nedostal dlahu ani...
Ezechiel 30:22...Hospodin: Hle - jsem proti faraonovi, králi Egypta! Přerazím mu obě paže, tu zdravou i tu zlomenou, a...
Ezechiel 30:25...babylonskému králi do ruky a on jej napřáhne na Egypt. rozptýlím Egypťany mezi národy a rozpráším je po...
Ezechiel 31:2..."Synu člověčí, řekni faraonovi, králi Egypta, a jeho hordám: Kdo se ti může vznešeností vyrovnat?...
Ezechiel 32:2...člověčí, zpívej žalozpěv nad faraonem, králem Egypta, a řekni mu: Považuješ se za lva národů? Připomínáš...
Ezechiel 32:12...ze všech pohanů, kteří rozdrtí pýchu Egypta a celá jeho horda bude zničena. Vyhubím i všechen...
Ezechiel 32:15...podobné oleji, praví Panovník Hospodin.  Egypt zcela zpustoším a zbavím tu zemi všeho v , ...
Ezechiel 32:16... jej zpívají dcery národů! jej zpívají nad Egyptem a všemi jeho hordami, praví Panovník Hospodin."...
Ezechiel 32:20...Padnou uprostřed mečem pobitých. Meč je tasenEgypt odvádějí i se všemi jeho hordami. Mocní hrdinové o...
Daniel 9:15...Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lidEgypta a získal sis jméno, které máš dodnes; my jsme...
Daniel 11:8... vzácné náčiní, stříbro i zlato a odveze je do Egypta. Potom nechá severního krále celé roky na pokoji....
Daniel 11:42...a přední z Amonců. Zmocní se mnoha zemí; ani Egypt mu nebude moci uniknout. Ovládne zlaté a stříbrné...
Daniel 11:43...zlaté a stříbrné poklady a veškeré bohatství Egypta, podmaní si Libyjce i Habešany. Vtom ho však...
Ozeáš 2:17...mi odpoví jako zamlada, jako v den, kdy vyšlaEgypta. Toho dne, praví Hospodin, mi budeš říkat: "Manželi"...
Ozeáš 7:11...je jako holub, hloupý a bláhový: Jednou volajíEgyptu, pak zas do Asýrie běhají. Kamkoli se obrátí,...
Ozeáš 7:16...mečem; protože sami tak vztekle mluvili, v Egyptě se jim vysmějí! Polnici na rty! Na dům Hospodinův...
Ozeáš 8:13...a jejich hříchy potrestá: Půjdou zpátky do Egypta! Izrael zapomněl na svého Tvůrce a nastavěl si...
Ozeáš 9:3... Nezůstanou v Hospodinově zemi - zpátky do Egypta půjde Efraim, v Asýrii budou jíst nečisté pokrmy!...
Ozeáš 9:6...den Hospodinovy slavnosti? I kdyby zkáze utekliEgypt je polapí, Memfis jim pohřeb vystrojí. Jejich...
Ozeáš 11:1...jsem si jej; tehdy jsem povolal svého synaEgypta. Čím jsem je ale volal víc, tím více ode ...
Ozeáš 11:5...se k nim, abych je nakrmil. Nevrátí se snad do Egypta? Asýrie jim bude kralovat! Protože se odmítli vrátit...
Ozeáš 11:11...rozechvěle přispěchají od moře. PřispěchajíEgypta jako rozechvělí ptáčci, z asyrské země jako holoubci...
Ozeáš 12:2...S Asýrií smlouvu sjednává, a přitom nosí olej do Egypta. Hospodin žalobu proti Judovi; Jákoba potrestá za...
Ozeáš 12:10... jsem Hospodin, tvůj Bůh, od vyjitíEgypta; pošlu bydlet zpátky do stanů jako za dnů, kdy...
Ozeáš 12:14...pastuchu. Skrze proroka Hospodin vyvedl IzraelEgypta a skrze proroka o něj pečoval. Efraim však svého...
Ozeáš 13:4... jsem Hospodin, tvůj Bůh, od vyjitíEgypta; Boha kromě mne nikdy nepoznáš, není jiný Spasitel...
Joel 4:19...domu pramen vyrazí a zavlaží Akátové údolíEgypt se stane pustinou, z Edomu bude pustá poušť kvůli...
Amos 2:10...koruny dolů po kořeny. jsem vás vyvedlEgypta a čtyřicet let po poušti vedl vás, aby vám emorejská...
Amos 3:1...- proti celé čeládce, kterou jsem vyvedlEgypta: Jedině vás jsem vyvolil ze všech čeledí na zemi, a...
Amos 3:9...v Ašdodu zvolejte, vyhlaste na palácíchEgyptě: Shromážděte se na hory Samaří - jen se podívejte na...
Amos 4:10... praví Hospodin. Poslal jsem na vás mor jako na Egypt, vaše mladíky jsem mečem bil, vaše koně byli zajati,...
Amos 8:8...rozlije, vzedme se a zase opadne jako ta řekaEgyptě! V ten den, praví Panovník Hospodin, nechám slunce...
Amos 9:5...Nil se celá rozlije a zase opadne jako ta řekaEgyptě. Ten, který si staví v nebi komnaty a svoji klenbu...
Amos 9:7...praví Hospodin. Copak jsem Izrael nevyvedlEgypta stejně jako Filištíny z Kaftoru a Aramejce z Kíru?...
Micheáš 6:4...jsem vyčerpal? Odpověz mi! Vyvedl jsem Egypta, vykoupil z domu otroctví a postavil jsem ti do...
Micheáš 7:12...den, kdy připutují k vám z Asýrie i z měst Egypta, ze zemí od Egypta po Eufrat, od moře k moři a od...
Micheáš 7:15...za dávných dnů! "Jako tehdy, když jste opustili Egypt, ukážu vám své zázraky." se národy zastydí, to...
Nahum 3:9...opevněním a vodu měly za hradby. Mocný HabešEgypt bez hranic, Put i Libye mezi jejich spojenci. I...
Ageus 2:5...slovo, které jsem vám dal, když jste vycházeliEgypta. Můj Duch zůstává vprostřed vás. Nebojte se! Tak...
Zachariáš 10:11...a jeho hlubiny! Pýcha Asýrie bude svržena, žezlo Egypta to tam! Učiním je mocnými v Hospodinu a budou kráčet...
Zachariáš 14:18...se jim déšť. A když se na tu pouť nevydá lid Egypta, nebude pršet ani na . Takovou ranou Hospodin raní...
Zachariáš 14:19...slavit Svátek stánků. Takový bude trest Egypta a trest všech národů, které by neputovaly slavit...
Matouš 2:13...a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude...
Matouš 2:14...tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal do Herodovy smrti. Tak se naplnilo,...
Matouš 2:15...ústy proroka: "Povolal jsem svého SynaEgypta." Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali,...
Matouš 2:19... Hospodinův anděl se ve snu ukázal JosefoviEgyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do...
Skutky 2:10...i Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie i PamfylieEgypta i krajů Libye vedle Kyrény a příchozí z Říma, jak...
Skutky 7:9... Patriarchové žárlili na Josefa a prodali ho do Egypta, ale Bůh byl s ním. Vysvobodil ho ze všech jeho...
Skutky 7:10...ho ze všech jeho soužení a dal mu před faraonemegyptským králem, milost a moudrost, takže ho ustanovil...
Skutky 7:12...otcové neměli co jíst. Když Jákob uslyšel, žeEgyptě je obilí, poslal tam naše otce. Když přišli podruhé,...
Skutky 7:15...sedmdesáti pěti osob. Jákob tedy sestoupil do Egypta, kde zemřel on i naši otcové. Potom byli přeneseni...
Skutky 7:17...naplnit Boží zaslíbení Abrahamovi, náš lidEgyptě rostl a množil se, dokud nepovstal jiný král, který...
Skutky 7:34...půda. Zřetelně jsem viděl trápení svého liduEgyptě; slyšel jsem jejich nářek a sestoupil jsem, abych je...
Skutky 7:39... Zavrhli ho a v srdcích se obrátili do Egypta. Řekli Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří by nás...
Skutky 7:40... co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vyvedlEgypta.' Tehdy si udělali tele, přinesli modle oběti a...
Skutky 13:17...naše otce. Pozdvihl tento lid, když pobývalEgyptě, a vyvedl jej odtud svou vztaženou paží. Po čtyřicet...
Židům 3:16...- nebyli to snad všichni, kdo s Mojžíšem vyšliEgypta? Kdo jej roztrpčoval po celých čtyřicet let? Kdo...
Židům 8:9...v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl jeEgypta. Vždyť oni tuto mou smlouvu nedodrželi, a jsem se...
Židům 11:22...předtím než skonal, zmínil o odchodu IzraelitůEgypta a řekl jim, jak mají naložit s jeho kostmi. Vírou...
Židům 11:27... neboť se díval k odplatě. Vírou opustil Egypt a nedal se zastrašit královým hněvem. Vytrval, jako...
Juda 1:5...připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lidEgypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil....
Zjevení 11:8...města, které se duchovně nazývá SodomaEgypt, kde byl také ukřižován náš Pán. Mnoho lidí z různých...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |