Egypt

Hledám varianty 'egypt' [ egyptu (18) egyptem (17) egyptě (113) egypte (1) egypta (302) egypt (49) ]. Nalezen 471 verš.
Genesis 10:6... rodů a národností. Synové Chamovi jsou: HabešEgypt, Put a Kanaán. Synové Habeše: Seba, Chavíla, Sabta,...
Genesis 10:13...mezi Ninive a Kelachem, oním velikým městemEgypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské,...
Genesis 12:10...pak nastal hlad, a tak se Abram vydal dolů do Egypta. Chtěl tam nějakou dobu pobýt, neboť v zemi panoval...
Genesis 12:11...panoval krutý hlad. Cestou, když se blížilEgyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak překrásná...
Genesis 12:14...díky tobě zůstal naživu." Abram tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A...
Genesis 13:1...manželkou a se vším, co měl, i s Lotem odešelEgypta vzhůru do Negevu. (Abram byl velmi bohatý ve stádech...
Genesis 21:21...v Paranské poušti a jeho matka mu vybrala ženuEgypta. Někdy v době Abimelech s velitelem svého vojska...
Genesis 25:18...se usadili od Chavíly k Šuru (který leží před Egyptem směrem k Asýrii). A Izmael zemřel v neshodě se...
Genesis 26:2...se mu totiž Hospodin a řekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď se v zemi, kterou ti určím. Pobývej v této...
Genesis 37:25...pryskyřici, balzám a myrhu, aby to dopravili do Egypta. Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít,...
Genesis 37:28...dvacet šekelů stříbra. Ti tedy Josefa odvedli do Egypta. Ruben se potom vrátil k jámě a hle, Josef nikde!...
Genesis 37:36...ho jeho otec oplakával. Midiánci zatím JosefaEgyptě prodali faraonovu dvořanu Putifarovi, veliteli...
Genesis 39:1... Josefa mezitím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův...
Genesis 40:1...dařilo. Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu, králi Egypta....
Genesis 41:8... a tak si dal zavolat všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi...
Genesis 41:36...zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, kterýEgyptě nastane, a země se nezhroutí hladem." Faraonovi i...
Genesis 41:44...jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani nohou!" Tehdy dal farao Josefovi...
Genesis 41:46...egyptské země. Když stanul před faraonem, králem Egypta, bylo Josefovi třicet let. Josef pak vyšel od...
Genesis 41:53...v zemi mého trápení učinil plodným." Když pakEgyptě uplynulo sedm let hojnosti, přišlo na řadu sedm let...
Genesis 41:54... Ve všech zemích byl hlad, ale v celém Egyptě byl chléb. A když začala hladovět i celá egyptská...
Genesis 41:57...egyptské zemi. Celý svět přicházel k Josefovi do Egypta nakupovat zrní, protože se po celém světě rozmohl...
Genesis 42:1...světě rozmohl hlad. Když Jákob uviděl, žeEgyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak...
Genesis 42:2..."Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, žeEgyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, ...
Genesis 42:3...A tak šlo deset Josefových bratrů dolů do Egypta nakoupit obilí. Ale Benjamína, Josefova vlastního...
Genesis 43:2...hlad. Když spotřebovali zrní, které přivezliEgypta, řekl jim jejich otec: "Jděte nám tam znovu koupit...
Genesis 43:15...dvojnásob stříbra a Benjamína. Vstali, odešli do Egypta a stanuli před Josefem. Když s nimi Josef uviděl...
Genesis 45:4...jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta. Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste ...
Genesis 45:9...praví tvůj syn Josef: Bůh učinil pánem celého Egypta. Neotálej a přijď ke mně! Budeš bydlet v kraji Gošen...
Genesis 45:13... sám. Povězte mému otci o vší slávěEgyptě a o všem, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte...
Genesis 45:18...rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to nejlepšíEgypta, abyste sáli tuk země. Dostal jsi příkaz, splňte...
Genesis 45:19... Dostal jsi příkaz, splňte jej: Vezměte siEgypta povozy pro své děti a ženy, přijďte a přivezte i...
Genesis 45:20...majetkem - vždyť vám bude patřit to nejlepšíEgypta!" A Izraelovi synové souhlasili. Josef jim podle...
Genesis 45:23...tyto věci: deset oslů nesoucích nejlepší věci Egypta a deset oslic nesoucích zrní, chléb a potraviny pro...
Genesis 45:25... řekl jim: "Cestou se nehádejte!" A tak odešliEgypta a přišli ke svému otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili...
Genesis 45:26...mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!" Jeho srdce zůstalo zprvu netečné, neboť jim...
Genesis 46:3... Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do Egypta, neboť tam z tebe učiním veliký národ. půjdu do...
Genesis 46:4...tam z tebe učiním veliký národ. půjdu do Egypta s tebou a odtud znovu přivedu; tvé oči zatlačí...
Genesis 46:6...majetek, jehož nabyli v Kanaánu, a přišli do Egypta - Jákob a veškeré jeho potomstvo. Jeho synové i...
Genesis 46:7... také jeho dcery a vnučky. Přivedl s sebou do Egypta veškeré své potomstvo. Toto jsou jména Izraelových...
Genesis 46:8...jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta - Jákob a jeho synové: Ruben, Jákobův prvorozený....
Genesis 46:20...manželky: Josef a Benjamín. Josefovi seEgyptě narodili synové Manases a Efraim, které mu porodila...
Genesis 46:26... kdo vyšli z Jákobových beder a přišli s ním do Egypta (kromě manželek Jákobových synů) - 66 osob. Dále pak...
Genesis 46:27...Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodiliEgyptě - 2 osoby. Celkem tedy přišlo z Jákobova domu do...
Genesis 47:14...shromáždil všechny peníze, které se jenEgyptě a Kanaánu našly, neboť za kupovali zrní. Ty...
Genesis 47:15...peníze Josef odváděl do faraonova domu. A kdyžEgyptě a Kanaánu došly peníze, přišli všichni Egypťané k...
Genesis 47:20...Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půduEgyptě. Všichni Egypťané totiž prodávali svá pole, neboť na...
Genesis 47:21...tedy získal pro faraona a lid od jednoho konce Egypta ke druhému podrobil nevolnictví. Pouze kněžskou půdu...
Genesis 47:29...lásky a věrnosti. Prosím, nepohřbívej Egyptě! ulehnu ke svým otcům, vynes z Egypta a...
Genesis 47:30... v Egyptě! ulehnu ke svým otcům, vynes Egypta a pochovej v jejich hrobě." "Udělám, co říkáš,"...
Genesis 48:5... kteří se ti zde narodili před mým příchodem do Egypta: Efraim a Manases mi budou jako Ruben a Šimeon....
Genesis 50:11...Jordánu dostalo jméno Abel-micrajim, Smutek Egypta. Jákobovi synové s otcem naložili, jak jim přikázal...
Genesis 50:14...pohřebiště. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho bratři a všichni, kdo s ním šli...
Genesis 50:22...a mluvil s nimi laskavě. Josef tedy bydlelEgyptě spolu s rodinou svého otce a dožil se věku 110 let....
Genesis 50:26...ve věku 110 let. Nabalzamovali ho a uložiliEgyptě do rakve. Toto jsou jména Izraelitů, kteří s...
Exodus 1:1...jsou jména Izraelitů, kteří s Jákobem přišli do Egypta, každý se svou rodinou: Ruben, Šimeon, Levi a Juda...
Exodus 1:5...Jákobových beder sedmdesát osob. Josef bylEgyptě. Josef pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé...
Exodus 1:8... takže se jimi naplnila země. Později aleEgyptě nastoupil nový král, který nezažil Josefa. Ten řekl...
Exodus 3:7..."Zřetelně jsem viděl trápení svého liduEgyptě, slyšel jsem i jejich naříkání na jejich biřice. Ano...
Exodus 3:10...faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych šel k...
Exodus 3:11... abych šel k faraonovi a vyvedl syny IzraeleEgypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude...
Exodus 3:12...znamením, že jsem poslal : vyvedeš lidEgypta, budete sloužit Bohu na této hoře." Mojžíš ale...
Exodus 3:16...jsem zřetel k vám i k tomu, co se vám dějeEgyptě. Prohlašuji, že vás odvedu z egyptského trápení...
Exodus 3:20...mocnou rukou. Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt všemi divy, které uprostřed něj vykonám. Teprve pak...
Exodus 4:18...mu: "Chtěl bych jít zpátky za svými bratry do Egypta podívat se, zda ještě žijí." "Jdi v pokoji,"...
Exodus 4:19...totiž Mojžíšovi v Midiánu řekl: "Jdi, vrať se do Egypta, neboť všichni, kdo ti usilovali o život, zemřeli."...
Exodus 4:20...a syny, posadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta. Mojžíš s sebou vzal také Boží hůl. Hospodin totiž...
Exodus 4:21... Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď připraven konat před faraonem všechny divy, ke...
Exodus 4:29...znamení mu přikázal konat. A tak šel Mojžíš do Egypta s Áronem. Shromáždili všechny izraelské stařešiny a...
Exodus 6:13...a dal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále faraona. Řekl jim, vyvedou Izraelity z...
Exodus 6:27...z egyptské země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést Izraelity z...
Exodus 6:28... To je ten Mojžíš a Áron. Hospodin tenkrátEgyptě mluvil k Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "...
Exodus 7:4...znamení a divy. Farao vás neposlechne, a tak na Egypt dolehne ruka. Své houfy, svůj lid, syny Izraele,...
Exodus 7:5...z egyptské země uprostřed velikých soudů. na Egypt dolehne ruka a vyvedu syny Izraele z jejich středu...
Exodus 9:9...k nebi. Vznikne poprašek, který pokryje celou egyptskou zem a na lidech i dobytku po celém Egyptě se...
Exodus 9:18...touto dobou způsobím hrozné krupobití, jakéEgyptě nebylo ode dne jeho založení doteď. Rychle nech...
Exodus 9:22...řekl: "Napřáhni ruku k nebi, se na celou egyptskou zem spustí krupobití - na lidi, dobytek i na...
Exodus 9:24...se klikatily blesky. Nic takového se v celém Egyptě neudálo ode dne, kdy se stal národem. Po celé...
Exodus 10:7... svému Bohu! Ještě pořád nechápeš, žeEgyptem je konec?" A tak Mojžíše s Áronem přivedli zpět k...
Exodus 10:14...přinesl kobylky. Kobylky přeletěly nad celým Egyptem a snesly se na celý egyptský kraj. Byla jich taková...
Exodus 10:15...krupobití, byliny i ovoce na stromech. V celém Egyptě nezůstalo nic zeleného, stromy ani polní byliny....
Exodus 10:19...a modlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátilEgyptu velmi silný západní vítr, který ty kobylky odnesl a...
Exodus 10:21...řekl: "Napřáhni ruku k nebi, na celý Egypt padne tma - taková tma, že se nahmatat." Mojžíš...
Exodus 11:1...Hospodin Mojžíšovi řekl: "Zasadím faraonoviEgyptu ještě jednu ránu a potom vás odsud propustí....
Exodus 11:4...řekl: "Takto praví Hospodin: ‚O půlnoci projdu Egyptem. Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou, od...
Exodus 11:6... I všechen prvorozený dobytek zemře. Po celém Egyptě propukne hrozný nářek, nesrovnatelný s ničím, co kdy...
Exodus 11:7... Tak poznáte, že Hospodin odlišuje Izrael od Egypta.' Tehdy přijdou všichni tví dvořané za mnou a budou...
Exodus 12:12...Pesach - Minutí Hospodinovo. V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptě - jak...
Exodus 12:17... neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše zástupyEgypta. Tento den budete zachovávat ve všech svých...
Exodus 12:23...ze dveří svého domu, neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří nade dveřmi a na obou veřejích krev,...
Exodus 12:27...‚Pesach je oběť beránka Hospodinu, kterýEgyptě ušetřil domy Izraelitů. Udeřil na Egypt, ale naše...
Exodus 12:30...jako všichni jeho dvořané a všichni Egypťané. V Egyptě propukl hrozný nářek, neboť nebylo domu, kde by...
Exodus 12:36...k lidu tak příznivě, že jim vyhověli. Dočista Egypt obrali! Synové Izraele pak vytáhli z Ramesesu do...
Exodus 12:39...stádo bravu i skotu. Z těsta, které vynesliEgypta, pak napekli nekvašené chlebové placky, protože...
Exodus 12:40...jídlo na cestu. Pobyt synů IzraeleEgyptě trval 430 let. Právě toho dne, kdy uplynulo 430 let,...
Exodus 12:41...430 let, vyšly všechny Hospodinovy zástupyEgypta. To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je...
Exodus 12:42...noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedlEgypta. To je ta noc, jež patří Hospodinu, noc, kdy všichni...
Exodus 13:3...řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšelEgypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás odtud vyvedl...
Exodus 13:8... co pro udělal Hospodin, když jsem vycházelEgypta.' A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako...
Exodus 13:9...ve tvých ústech, neboť Hospodin vyvedlEgypta mocnou rukou. Proto zachovávej toto ustanovení v...
Exodus 13:14...to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedlEgypta, z domu otroctví, silou své ruky. Když nás farao...
Exodus 13:16...pásek na tvém čele, že nás Hospodin vyvedlEgypta silou své ruky." Když farao konečně lid propustil,...
Exodus 13:17... že hrozí válka, mohl by litovat a vrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k...
Exodus 14:7...šest set vybraných vozů a všechny ostatní vozy Egypta a na každém tři jezdce. Hospodin posílil odhodlání...
Exodus 14:11... Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snadEgyptě dost hrobů? Proč jsi nás odtud vyvedl? Abychom...
Exodus 14:12...nás vyváděl z Egypta? Neříkali jsme ti to Egyptě? Říkali jsme: Nech nás být, otročíme Egyptu!...
Exodus 14:25...před Izraelem! Hospodin za bojuje proti Egyptu!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku nad moře,...
Exodus 15:26...nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt - neboť jsem Hospodin, tvůj lékař." A tak přišli...
Exodus 16:1...patnáctý den druhého měsíce po jejich odchoduEgypta přišla celá izraelská obec na poušť Sin ležící mezi...
Exodus 16:3..."Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukouEgyptě? Tam jsme sedávali nad hrnci masa a jídali chléb do...
Exodus 16:6...ke všem synům Izraele: "Večer poznáte, že vásEgypta vyvedl Hospodin, a ráno spatříte Hospodinovu slávu,...
Exodus 16:32...jsem vás krmil na poušti, když jsem vás vyvedlEgypta." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbán, naplň jej...
Exodus 17:3...a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás vyvedlEgypta?" vyčítali mu. "Abys nás i s našimi syny a dobytkem...
Exodus 18:1...lid Izrael, totiž že Hospodin vyvedl IzraelEgypta. Poté, co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji...
Exodus 19:1...do své země. Přesně tři měsíce po vyjitíEgypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj. Když totiž...
Exodus 20:2..." jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedlEgypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne...
Exodus 22:20...neutiskuj - vždyť jste sami byli přistěhovalciEgyptě! Nikdy neubližuj vdově ani sirotku...
Exodus 23:9...poznali život přistěhovalců, když jste žiliEgyptě!" "Šest let osívej svou zem a shromažďuj její úrodu...
Exodus 23:15...určený čas měsíce avivu, neboť v něm jsi vyšelEgypta. Nikdo se přede mnou neukáže s prázdnou....
Exodus 29:46... jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedlEgypta, abych přebýval uprostřed nich. jsem Hospodin,...
Exodus 32:1..., co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedlEgypta." Áron jim řekl: "Strhejte svým ženám, synům i...
Exodus 32:4..."Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedlEgypta!" Když to Áron uviděl, postavil před sochou oltář....
Exodus 32:7..."Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedlEgypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem...
Exodus 32:8...‚Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedlEgypta!'" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó,...
Exodus 32:11...hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej vyvedlEgypta velikou silou a mocnou rukou. Proč mají Egypťané...
Exodus 32:23...Kdo , co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedlEgypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si...
Exodus 33:1...odsud dál. Spolu s lidem, který jsi vyvedlEgypta, jdi do země, kterou jsem zaslíbil Abrahamovi,...
Exodus 34:18...měsíce avivu, neboť v měsíci avivu jsi vyšelEgypta. Vše, co otvírá lůno, je , včetně všech...
Leviticus 11:45...zemi. Vždyť jsem Hospodin, který vás vyvedlEgypta, abych byl vaším Bohem. Buďte svatí, neboť jsem...
Leviticus 19:34...sám sebe - vždyť jste sami byli přistěhovalciEgyptě! jsem Hospodin, váš Bůh. Nedopouštějte se křivdy...
Leviticus 19:36... jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedlEgypta. Zachovávejte všechna pravidla a všechny ...
Leviticus 22:33...Hospodin, váš Posvětitel, který vás vyvedlEgypta, abych byl vaším Bohem. jsem Hospodin." Hospodin...
Leviticus 23:43...věděli, že když jsem syny Izraele vyvádělEgypta, nechal jsem je bydlet ve stanech. jsem Hospodin,...
Leviticus 25:38... jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedlEgypta, abych vám dal kanaánskou zem, abych byl vaším Bohem...
Leviticus 25:42...to přece moji služebníci, které jsem vyvedlEgypta: nebudou na prodej jako otroci!) Nebudeš nad ním...
Leviticus 25:55... jsou to služebníci, které jsem vyvedlEgypta! jsem Hospodin, váš Bůh." "Nevytvářejte si žádné...
Leviticus 26:13... jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedlEgypta, abyste nebyli jejich otroky. Rozlámal jsem vaše...
Leviticus 26:45...předky, jež jsem před očima národů vyvedlEgypta, abych byl jejich Bohem. jsem Hospodin." Toto...
Numeri 1:1...druhého měsíce druhého roku po jejich odchoduEgypta, promluvil Hospodin k Mojžíšovi ve Stanu setkávání:...
Numeri 3:13...moji. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozenéEgyptě, jsem zasvětil všechny prvorozené v Izraeli, jak...
Numeri 8:17.... V den, kdy jsem pobil všechny prvorozenéEgyptě, jsem je zasvětil sobě, avšak namísto všech...
Numeri 9:1..." V prvním měsíci druhého roku po vyjitíEgypta promluvil Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj: "...
Numeri 11:5...nakrmí masem? Vzpomínáme na ryby, které jsmeEgyptě jedli zadarmo, na okurky a melouny, na pórek, cibuli...
Numeri 11:18...‚Kdo nám najíst masa? To jsme se měli lépeEgyptě!' Hospodin vás tedy nakrmí masem. Nebudete ho jíst...
Numeri 11:20...naříkali jste před ním: ‚Proč jsme jen odešliEgypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set...
Numeri 14:2...obec jim vyčítala: "Ach, proč jsme nezemřeliEgyptě! Ach, proč jsme nezemřeli na této poušti! Proč nás...
Numeri 14:3...staly kořistí? Není pro nás lepší vrátit se do Egypta?" Mezi sebou pak začali říkat: "Určeme si vůdce a...
Numeri 14:4...začali říkat: "Určeme si vůdce a vraťme se do Egypta!" Mojžíš a Áron tehdy před celou shromážděnou...
Numeri 14:19...jeho nepravost, tak jak jsi jim odpouštěl od Egypta doposud!" Hospodin odpověděl: "Odpouštím, jak jsi...
Numeri 14:22...mou slávu a znamení, která jsem konalEgyptě a na poušti, nikdo z těch, kdo mne desetkrát...
Numeri 15:41... jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedlEgypta, abych byl vaším Bohem. jsem Hospodin, váš Bůh." ...
Numeri 20:5...i náš dobytek zemřeli? Proč jste nás odvedliEgypta? Abyste nás přivedli na toto bídné místo? Tohle není...
Numeri 20:15... které nás potkaly. Naši otcové sestoupili do Egypta a v zemi jsme dlouho bydleli. Egypťané ale s námi...
Numeri 20:16...vyslyšel nás, poslal svého anděla a vyvedl násEgypta. Hle, nyní jsme ve městě Kádeš u hranic tvého území....
Numeri 21:5...a Mojžíšovi vyčítat: "Proč jste nás odvedliEgypta? Abychom zemřeli na poušti? Není tu chléb, není tu...
Numeri 22:5...ho pozvat těmito slovy: "Hle, nějaký lid vyšelEgypta a pokryl celou zem. Usazuje se přímo přede mnou!...
Numeri 22:11...pro poslal se slovy: ‚Hle, nějaký lid vyšelEgypta a pokryl celou zem. Pojď a zatrať mi jej - snad s...
Numeri 23:22...jsou u něj slyšet královské fanfáry! Bůh, jenžEgypta vyvedl je, je pro silou rohů buvolích. Není žádné...
Numeri 24:8...království se pozvedne. Bůh, jenž vyvedl jeEgypta, je pro silou rohů buvolích. Národy nepřátel...
Numeri 26:4..." Toto jsou synové Izraele, kteří vyšliEgypta: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch a z...
Numeri 26:59...Jochebed byla levitská dcera narozená LevimuEgyptě. Ta Amramovi porodila Árona, Mojžíše a jejich sestru...
Numeri 32:11...hněvem a odpřisáhl: ‚Nikdo z těch, kdo vyšliEgypta, nikdo starší dvaceti let nespatří zem, kterou jsem...
Numeri 33:1...a Áronovým vedením táhli po svých oddílechEgypta. Mojžíš během jejich tažení zapisoval, odkud podle...
Numeri 33:3...synové Izraele z Ramesesu. Před očima celého Egypta směle vyrazili na cestu. Egypťané zatím pohřbívali...
Numeri 33:38...měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů IzraeleEgypta vystoupil kněz Áron podle Hospodinova rozkazu na...
Deuteronomium 1:27...ve svých stanech reptat: "Hospodin nás vyvedlEgypta, protože nás nenáviděl! Vydal nás do rukou Emorejců,...
Deuteronomium 1:30...bojovat za vás. Učiní totéž, co s vámi učinilEgyptě a na poušti. Tehdy jsi viděl, jak Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 4:20... ale vás Hospodin vzal a vyvedl z tavicí pece, z Egypta. Tak jste se jako lid stali jeho dědictvím a tak je...
Deuteronomium 4:34...a hroznými činy, jak to vše před vašima očimaEgyptě udělal Hospodin, váš Bůh, pro vás? Tobě to však bylo...
Deuteronomium 4:37...símě. Tebe pak osobně vyvedl svou velikou mocíEgypta, aby před tebou vyhnal národy větší a mocnější, než...
Deuteronomium 4:45...přednesl synům Izraele po jejich odchoduEgypta. Stalo se to v Zajordání, v roklině naproti...
Deuteronomium 4:46... Toho Mojžíš se syny Izraele po odchoduEgypta porazil. Obsadili jeho zem i zem bášanského krále...
Deuteronomium 5:6..." jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedlEgypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne...
Deuteronomium 6:12... abys nezapomněl na Hospodina, který vyvedlEgypta, z domu otroctví. Hospodina, svého Boha, budeš ctít,...
Deuteronomium 6:21...vám přikázal Hospodin, váš Bůh?" odpovíš mu: "V Egyptě jsme byli faraonovými otroky, ale Hospodin nás...
Deuteronomium 6:22...vyvedl. Před našima očima přivedl Hospodin na Egypt, na faraona i na celý jeho dvůr veliká a hrozná...
Deuteronomium 7:15...tebe žádnou ze zlých chorob, které jsi poznalEgyptě, ale postihne jimi všechny, kdo nenávidí. Pohltíš...
Deuteronomium 7:18...Hospodin, tvůj Bůh, naložil s faraonem a s celým Egyptem! Vzpomeň si na veliké zkoušky, které jsi viděl na...
Deuteronomium 8:14...na Hospodina, svého Boha. To on vyvedlEgypta, z domu otroctví! To on provedl velikou a hroznou...
Deuteronomium 9:7... svého Boha, na poušti. Ode dne, kdy jsi vyšelEgypta, do svého příchodu sem jste se bouřili proti...
Deuteronomium 9:12..."Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedlEgypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem...
Deuteronomium 9:26...své velikosti vykoupil a mocnou rukou vyvedlEgypta. Vzpomeň si na své služebníky, na Abrahama, Izáka a...
Deuteronomium 10:19...- vždyť jste sami byli přistěhovalciEgyptě! Hospodina, svého Boha, cti a jemu služ, k němu se...
Deuteronomium 10:22...pro tebe vykonal. Tvoji otcové sestoupili do Egypta v počtu sedmdesáti osob, ale Hospodin, tvůj Bůh, ...
Deuteronomium 11:3...paži, jeho znamení a skutky, které uprostřed Egypta vykonal na faraonovi a celé jeho zemi. Vy víte, co...
Deuteronomium 13:6...od Hospodina, vašeho Boha, který vás vyvedlEgypta a vykoupil vás z domu otroctví. Odstraň ze svého...
Deuteronomium 13:11...od Hospodina, tvého Boha, který vyvedlEgypta, z domu otroctví! o tom uslyší všechen Izrael,...
Deuteronomium 16:1...avivu vás přece Hospodin, váš Bůh, vyvedlEgypta. Na místě, které Hospodin vyvolí za příbytek pro své...
Deuteronomium 16:3...jez nekvašený chléb, chléb tísně (neboť jsiEgypta vyšel ve chvatu). Takto si po celý život připomínej...
Deuteronomium 16:6...při západu slunce, v dobu, kdy jsi odcházelEgypta. Připrav a sněz jej na místě, které si Hospodin,...
Deuteronomium 16:12...vdovou ve tvém středu. Pamatuj, že jsi sám bylEgyptě otrokem. Proto pečlivě dodržuj tato ustanovení. ...
Deuteronomium 17:16...ale nemá mnoho koní, aby neposílal lid zpátky do Egypta pro další koně. Hospodin vám přece řekl: "Touto...
Deuteronomium 20:1...s tebou je Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedlEgypta. Než půjdete do bitvy, přistoupí kněz a promluví k...
Deuteronomium 23:5...naproti s chlebem a vodou, když jste táhliEgypta. Namísto toho si na tebe najali Beorova syna Balaáma...
Deuteronomium 24:9... tvůj Bůh, udělal Miriam na vaší cestěEgypta. Když budeš svému bližnímu poskytovat půjčku,...
Deuteronomium 24:18...a nezabavuj roucho vdově. Pamatuj, že jsi bylEgyptě otrokem a že odtud Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil....
Deuteronomium 24:22... sirotku a vdově. Pamatuj, že jsi bylEgyptě otrokem. To proto ti přikazuji, abys činil tyto věci...
Deuteronomium 25:17...Pamatuj, co ti provedl Amalek na vaší cestěEgypta: Aniž se bál Boha, přepadl na cestě, když jsi byl...
Deuteronomium 26:5..."Můj otec, kočovný Aramejec, sestoupil do Egypta v nepatrném počtu. Tam pobýval a tam se stal národem...
Deuteronomium 26:8...naše utrpení, dřinu a porobu a vyvedl násEgypta mocnou rukou a vztaženou paží, ve veliké hrůze,...
Deuteronomium 28:68...zas: "Kéž by bylo ráno!" Hospodin vrátí do Egypta! S naříkáním půjdeš cestou, o níž jsem ti řekl, že...
Deuteronomium 29:15...dnes s námi nejsou. Sami víte, jak jsme žiliEgyptě a jak jsme cestou sem prošli územím různých národů....
Deuteronomium 29:24...otců, kterou s nimi uzavřel, když je vyvedlEgypta. Odešli sloužit cizím bohům a klaněli se jim - bohům...
Deuteronomium 34:11...jen znamení a divů jej Hospodin poslal vykonatEgyptě proti faraonovi, všem jeho služebníkům a celé jeho...
Jozue 2:10...vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeliEgypta, i co jste provedli oběma emorejským králům v...
Jozue 5:4...Všechen lid mužského pohlaví, který vyšelEgypta, všichni ti bojovníci, po vyjití z Egypta pomřeli...
Jozue 5:5...sice obřezán, ale z lidu narozeného po vyjitíEgypta cestou na poušti neobřezali nikoho. Synové Izraele...
Jozue 5:6...let, dokud celý ten národ bojovníků vyšlýchEgypta do posledního nevymřel, protože neposlouchali...
Jozue 9:9..."Slyšeli jsme zprávu o něm i o všem, co udělalEgyptě, a také o všem, co udělal dvěma emorejským králům v...
Jozue 13:3...území Filištínů a Gešurců od řeky Šichor před Egyptem k severní hranici u Ekronu (který se přičítá...
Jozue 24:4...v pohoří Seír, ale Jákob a jeho synové odešli do Egypta. Tam jsem poslal Mojžíše a Árona a bil jsem Egypt...
Jozue 24:5... Tam jsem poslal Mojžíše a Árona a bil jsem Egypt znameními, která jsem mezi nimi konal. Potom jsem vás...
Jozue 24:6...jsem vás vyvedl. Když jsem vaše otce vyvedlEgypta, přišli jste k Rudému moři, kde vaše otce dostihli...
Jozue 24:7... Na vlastní oči jste viděli, co jsem vykonalEgyptě. Po dlouhé době, kterou jste strávili na poušti,...
Jozue 24:14... kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufrat a v Egyptě, a služte Hospodinu. Pokud se vám ale nelíbí sloužit...
Jozue 24:17...je náš Bůh! To on nás a naše otce vyvedlEgypta, z domu otroctví. On před našima očima konal ta...
Jozue 24:32... Josefovy kosti, jež synové Izraele přinesliEgypta, pohřbili v Šechemu na tom dílu pole, který Jákob...
Soudců 2:1...šel Hospodinův anděl a volal: "Vyvedl jsem vásEgypta a přivedl vás do země, kterou jsem s přísahou...
Soudců 2:12...Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedlEgypta, a následovali cizí bohy okolních národů. Klaněli se...
Soudců 6:8...Hospodin, Bůh Izraele: jsem vás vyvedlEgypta, vytáhl jsem vás z domu otroctví. Vytrhl jsem vás z...
Soudců 6:13...naši otcové? Prý: ‚Hospodin nás přece vyvedlEgypta' - jenže teď nás Hospodin opustil a nechal nás v...
Soudců 11:13...král jim odpověděl: "To, že Izrael na cestěEgypta zabral mou zem od Arnonu k Jaboku po Jordán. Teď...
Soudců 11:16...nezabral zem Moábců ani zem Amonců. Na cestěEgypta Izrael procházel pouští k Rudému moři. Když...
Soudců 19:30...se nestalo ode dne, kdy Izraelci vyšliEgypta. Přemýšlejte! Poraďte se! Udělejte něco!" Nato...
1. Samuel 2:27...praotce, když ještě byli otroci faraonova domuEgyptě? Právě jeho jsem si ze všech izraelských kmenů...
1. Samuel 4:8...mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří bili Egypt všemožnými ranami na poušti! Jen odvahu! Vzmužte se,...
1. Samuel 8:8...jako se chovali ode dne, kdy jsem je vyvedlEgypta, dodnes - když opouštěli a sloužili cizím...
1. Samuel 10:18...Hospodin, Bůh Izraele: jsem přivedl IzraelEgypta a vysvobodil vás z ruky Egypťanů i z ruky všech...
1. Samuel 12:6...Mojžíše a Árona a který vyvedl vaše otceEgypta," řekl na to Samuel lidu. "Teď předstupte, abych se...
1. Samuel 12:8...a vaše otce vykonal: Poté, co Jákob odešel do Egypta, vaši otcové volali k Hospodinu a on jim poslal...
1. Samuel 15:2...- že se proti němu postavil na jejich cestěEgypta. Teď tedy jdi a napadni Amalekovce. Všechny, kdo k...
1. Samuel 15:6...Izraelcům zachovali laskavě, když vycházeliEgypta." A tak se Kenijci od Amalekovců odstěhovali. Saul...
2. Samuel 7:6...bydlel? Ode dne, kdy jsem vyvedl syny IzraeleEgypta, dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale stěhoval...
2. Samuel 7:23...zem před tváří svého lidu, který sis vykoupilEgypta, z jeho národů i jeho bohů! Svůj lid Izrael jsi...
1. Královská 3:1...rukou. Šalomoun se spříznil s faraonem, vládcem Egypta. Vzal si totiž faraonovu dceru a přivedl si ji do...
1. Královská 5:1...řeky Eufrat po filištínskou zem k hraniciEgyptem. Ti všichni Šalomounovi přinášeli dary a sloužili...
1. Královská 5:10...všech východních národů i veškerou moudrost Egypta. Moudrostí předčil všechny lidi, dokonce i Etana...
1. Královská 6:1...osmdesátého roku po vyjití synů IzraeleEgypta, v měsíci ziv (což je druhý měsíc), totiž čtvrtého...
1. Královská 8:9...syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich odchoduEgypta. Když potom kněží vycházeli ze svatyně, naplnil...
1. Královská 8:16...‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedlEgypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k...
1. Královská 8:21... kterou uzavřel s našimi otci, když je vyvedlEgypta." Poté se Šalomoun postavil před Hospodinův oltář....
1. Královská 8:51...tvůj lid, tvé vlastní dědictví! Vyvedl jsi jeEgypta, zprostřed tavicí pece! Kéž tedy jsou tvé oči...
1. Královská 8:53...služebníka Mojžíše, když jsi naše otce vyvedlEgypta." Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu a prosbu k...
1. Královská 9:9... svého Boha, který vyvedl jejich otceEgypta, a chytili se cizích bohů, jimž se klaněli a jimž...
1. Královská 10:28...fíků v podhůří. Koně si král nechával dovážetEgypta a Kilikie. Královští obchodníci je v Kilikii...
1. Královská 10:29...nakupovali za dohodnuté ceny. Vozy dováželiEgypta za 600 šekelů stříbra a koně za 150. Také je...
1. Královská 11:17...edomskými služebníky svého otce uprchl do Egypta. Přes Midián pokračovali do Paranu, kde přibrali...
1. Královská 11:18...Paranu, kde přibrali další muže, a dorazili do Egypta k egyptskému vládci faraonovi. Ten mu zajistil dům a...
1. Královská 11:21...paláci mezi faraonovými syny. Pak ale HadadEgyptě uslyšel, že David ulehl ke svým otcům a že zemřel i...
1. Královská 11:40...se pak snažil Jeroboáma zabít. Ten ale uprchl do Egypta k egyptskému vládci Šišakovi a zůstal v Egyptě,...
1. Královská 12:2...Jeroboám, syn Nebatův, se o tom dozvěděl ještěEgyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z...
1. Královská 12:28... "Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten vyvedlEgypta!" Jedno tele postavil v Bet-elu a druhé v Danu...
2. Královská 17:7...proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedlEgypta, z moci egyptského vládce faraona. Uctívali cizí...
2. Královská 17:36...neobětujte! Pouze Hospodina, který vás vyvedlEgypta velikou silou a vztaženou paží, jeho jediného ctěte,...
2. Královská 18:21...to spoléháš, že se mi protivíš? Spolehl ses na Egypt, na ten nalomený rákos? Kdo se o něj opře, tomu...
2. Královská 18:24...mého pána, když se spoléháš na vozy a jezdceEgypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl toto místo zničit bez...
2. Královská 19:24...vodu cizincům, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to...
2. Královská 21:15... a uráželi ode dne, kdy jejich otcové vyšliEgypta, dodnes." Menaše prolil tolik nevinné krve, že ...
2. Královská 23:34...na Joakima. Joachaze nechal odvléci do Egypta, kde zemřel. Protože Joakim odváděl faraonovi...
2. Královská 24:7...a místo něj se stal králem jeho syn JoakinEgyptský vládce pak nikdy nevytáhl ze své země....
2. Královská 25:26...velitelů vojsk, se pak sebrali a odešli do Egypta, protože se báli Babyloňanů. V sedmatřicátém roce...
1. Letopisů 1:8... Kitejští a Rodanští. Synové Chamovi: HabešEgypt, Put a Kanaán. Synové Habešovi: Seba, Chavíla, Sabta,...
1. Letopisů 1:11...Nimroda, který se stal prvním hrdinou zeměEgypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské,...
1. Letopisů 17:21...národy před svým lidem, který sis vykoupilEgypta! Svůj lid Izrael jsi navěky učinil svým lidem a ty,...
2. Letopisů 1:16...fíků v podhůří. Koně si král nechával dovážetEgypta a Kilikie. Královští obchodníci je v Kilikii...
2. Letopisů 1:17...nakupovali za dohodnuté ceny. Vozy dováželiEgypta za 600 šekelů stříbra a koně za 150 šekelů. Také je...
2. Letopisů 5:10...syny Izraele uzavřel smlouvu po jejich odchoduEgypta. Když potom kněží vycházeli ze svatyně (všichni...
2. Letopisů 6:5... co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid vyvedlEgypta, jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k...
2. Letopisů 7:22...Hospodina, Boha svých předků, který je vyvedlEgypta, a přijali cizí bohy, jimž se klaněli a jimž...
2. Letopisů 9:26...řeky Eufrat po filištínskou zem k hraniciEgyptem. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako...
2. Letopisů 9:28...v podhůří. Koně si Šalomoun nechal dovážetEgypta i ze všech ostatních zemí. Ostatní Šalomounovy...
2. Letopisů 10:2... Jeroboám, syn Nebatův, se o tom dovědělEgyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z...
2. Letopisů 12:3...jezdců a nesčíslné vojsko, které s ním táhloEgypta: Libyjci, Sukité a Habešané. Dobyl opevněná města v...
2. Letopisů 20:10...pohoří Seír! Když naši otcové vycházeliEgypta, nenechal jsi tudy Izrael ani projít, takže se jim...
2. Letopisů 26:8...daň a jeho jméno se rozneslo k samému Egyptu, neboť velice rozšířil svůj vliv. V Jeruzalémě Uziáš...
2. Letopisů 36:4...odvod sto talentů stříbra a talent zlata. Vládce Egypta ustanovil za krále nad Judou a Jeruzalémem jeho...
Nehemiáš 9:9...jsi spravedlivý. Viděl jsi trápení našich otcůEgyptě, u Rudého moře jsi slyšel jejich křik. Seslal jsi...
Nehemiáš 9:18...tele a řekli: ‚To je tvůj Bůh, který vyvedlEgypta.' Jak velice se rouhali! Ty jsi je ale ve svém...
Žalmy 68:32...chtivé po boji! Vznešení vyslanci přijdouEgypta, Habeš přispěchá Bohu se vzdát! Zpívejte Bohu,...
Žalmy 78:12...jim projevil. Před jejich otci konal zázraky, v Egyptě, na poli soanském. Rozdělil moře, převedl je, vody...
Žalmy 78:43... na den, kdy je vykoupil ze soužení. Na den, kdy Egyptu dal svá znamení, na soanském poli když zázraky...
Žalmy 78:51...je nešetřil, morové ráně je všechny vystavil. V Egyptě pobil všechno prvorozené, ten výkvět mládí ve...
Žalmy 80:9...nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Z Egypta přenesl jsi vinné révoví, vyhnal jsi pohany, abys je...
Žalmy 81:6...to uložil Josefovi, když vystoupil proti Egyptu. Slyším hlas mně dosud neznámý: " jsem tvá záda...
Žalmy 87:4...slavné věci o tobě říkají, město Boží! séla "Egypt a Babylon budu uvádět jako ty, kdo poznali; právě...
Žalmy 105:23...podle libosti, jeho poradce vedl k moudrosti. Do Egypta tenkrát přišel Izrael, Jákob byl hostem v zemi...
Žalmy 105:38...nikdo neumdlel! Z jejich odchodu měli radostEgyptě, strach z Izraele totiž svíral je! Rozestřel oblak,...
Žalmy 106:7...jsme se a jednali jsme zle. Naši otcovéEgyptě nepochopili divy tvé! Na velikost tvé lásky...
Žalmy 106:21...Boha, svého spasitele, jenž konal veliké věciEgyptě: zázraky činil v zemi Chamově, u Rudého moře věci...
Žalmy 114:1...z dětí raduje! Haleluja! Když Izrael vycházelEgypta, dům Jákobův z lidu cizího jazyka, tehdy se Juda...
Žalmy 135:8... vypouští vítr ze svých pokladnic. On pobilEgyptě prvorozené, od lidí po dobytek. Divy a zázraky...
Žalmy 135:9... od lidí po dobytek. Divy a zázraky seslalEgypte, proti tobě, na tebe, faraone, na všechny služebníky...
Žalmy 136:10...- jeho láska trvá navěky! On pobil prvorozenéEgyptě - jeho láska trvá navěky! Vyvedl z jejich středu...
Izaiáš 10:26...skály; zvedne hůl nad moře tak jako kdysiEgyptě. V ten den jejich břemeno spadne z tvého ramene a...
Izaiáš 11:11...svého lidu z Asýrie, z Dolního i Horního Egypta, z Habeše, Elamu, Babylonie, Chamátu i z mořských...
Izaiáš 11:16...kdysi vznikla pro Izrael toho dne, kdy vyšelEgypta. V ten den řekneš: "Chválím , Hospodine - byls na...
Izaiáš 19:1... kde přebývá jméno Hospodina zástupů. Ortel nad Egyptem: Hle - Hospodin žene se na rychlém oblaku, blíží se...
Izaiáš 19:2...se, srdce Egypta se strachy rozplyne. Popudím Egypt proti Egyptu, aby bojoval bratr proti bratru a přítel...
Izaiáš 19:3...proti městu a království proti království. Duch Egypta se zcela vytratí, na čem se uradí, to překazím....
Izaiáš 19:4...modlami a nebožtíky, s věštci a duchaři, ale Egypt vydám nelítostnému vládci, krutý král bude vládnout...
Izaiáš 19:12... jestli to vědí, co Hospodin zástupů rozhodlEgyptu! Soanští velmoži přišli o rozum, pomatení jsou...
Izaiáš 19:13...o rozum, pomatení jsou velmoži Memfisu; vůdci Egypta svedli svůj vlastní lid. Hospodin jim nalil ducha...
Izaiáš 19:14...lid. Hospodin jim nalil ducha závrati, aby Egypt ve všech jeho skutcích sváděli, aby se potácel jak...
Izaiáš 19:15...sváděli, aby se potácel jak opilec ve zvratcíchEgypt se na nic nezmůže ani hlavou ani ocasem, palmovým...
Izaiáš 19:18...o nich Hospodin zástupů učinil. V ten den budeEgyptě pět měst mluvit řečí Kanaánu a přísahat při...
Izaiáš 19:19...nazývat Sluneční město. V ten den bude uprostřed Egypta Hospodinův oltář a u hranic země bude Hospodinův...
Izaiáš 19:20...hranic země bude Hospodinův sloup. Ten budeEgyptě znamením a svědectvím o Hospodinu zástupů. A ...
Izaiáš 19:21... aby je vysvobodil. Hospodin se poznat Egyptu a Egypťané v ten den Hospodina poznají. Budou ho...
Izaiáš 19:22...skládat sliby a ty dodrží. Hospodin udeří na Egypt - udeří, ale uzdraví. se obrátí k Hospodinu, on je...
Izaiáš 19:23...vyslyší a uzdraví. V ten den se otevře cestaEgypta do Asýrie. Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané...
Izaiáš 19:24...uctívat Boha společně. V ten den bude IzraelEgyptem a Asýrií tvořit trojici a bude požehnáním uprostřed...
Izaiáš 19:25... jemuž Hospodin zástupů požehná: "Požehnán buď Egypt, můj lid, Asýrie, dílo rukou mých, a Izrael, ...
Izaiáš 20:3...roky nahý a bosý, aby byl divem a znamením proti Egyptu a Habeši, právě tak požene asyrský král egyptské...
Izaiáš 20:4...Egyptu a Habeši, právě tak požene asyrský král egyptské zajatce a habešské vyhnance, mladíky i starce -...
Izaiáš 20:5...Egypta. Ti, kdo spoléhali na Habeš a chlubili se Egyptem, pak budou zděšení a zoufalí. V ten den řeknou...
Izaiáš 23:5...dívky ani mladíky." Jakmile se o tom dozvědíEgyptě, zachváceni budou bolestí nad Týrem. Uprchněte někam...
Izaiáš 27:13...se ztracení z Asýrie i ti, kdo byli rozptýleniEgyptě, a budou se klanět Hospodinu na svaté hoře v...
Izaiáš 30:2...Duchem, a tak jen vrší hřích na hřích. Dolů do Egypta se vydali, aniž se ptali na výroky. V síle...
Izaiáš 30:7...poklady lidu, který jim nemůže nijak pomociEgyptu, který nezmůže vůbec nic, a proto ten národ nazývám...
Izaiáš 31:1...Hospodinův dech! Běda těm, kdo hledají pomocEgyptě, spoléhají se na koně, doufají ve vozy, že jich...
Izaiáš 36:6...to spoléháš, že se mi protivíš? Spolehl ses na Egypt, na ten nalomený rákos? Kdo se o něj opře, tomu...
Izaiáš 36:9...mého pána, když se spoléháš na vozy a jezdceEgypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl tuto zemi zničit bez...
Izaiáš 37:25... vypil vodu, nohama jsem rozdupal všechny řeky Egypta!' Neslyšel jsi ve svých dálkách? To jsem to...
Izaiáš 43:3...Bůh, , Svatý izraelský, jsem tvůj spasitelEgypt jsem dal za tebe jako zálohu, Habeší a Sábou vyplatil...
Izaiáš 52:4...Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet do Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie. Co tedy mám teď...
Jeremiáš 2:6...se neptali: ‚Kde je Hospodin, který nás vyvedlEgypta, který nás provázel na poušti zemí pustou a plnou...
Jeremiáš 2:18... když s tebou putoval. Co z toho máš, chodit do Egypta - aby ses vody z Nilu napila? Co z toho máš, do...
Jeremiáš 2:36...směr? Jako ses zklamala v Asýrii, zklameš se Egyptem. I odtud odejdeš s hlavou v dlaních. Hospodin...
Jeremiáš 7:22...maso snězte! Tehdy, když jsem vaše otce vyvedlEgypta, nemluvil jsem s nimi proto, abych jim dal přikázání...
Jeremiáš 7:25... a ne tvář. Ode dne, kdy vaši otcové vyšliEgypta, dodneška jsem jim dennodenně znovu a znovu...
Jeremiáš 9:25...zúčtuji se všemi, kdo jsou obřezáni na těle - s Egyptem, Judou, Edomem, s Amonci, Moábem a se všemi...
Jeremiáš 11:4...svěřil vašim otcům v den, kdy jsem je vyvedlEgypta, z tavicí pece. Řekl jsem: ‚Poslouchejte a...
Jeremiáš 11:7...a plňte je. Ode dne, kdy jsem vyvedl vaše otceEgypta, dodnes jsem je naléhavě nabádal. Znovu a znovu...
Jeremiáš 16:14...žije Hospodin, který vyvedl syny IzraeleEgypta,' ale: ‚Jakože žije Hospodin, který vyvedl syny...
Jeremiáš 23:7...je živ Hospodin, který vyvedl syny IzraeleEgypta,' ale: ‚Jakože je živ Hospodin, který vyvedl...
Jeremiáš 24:8...a zůstali v této zemi anebo se usadiliEgyptě, ty všechny pokládám za špatné fíky, praví Hospodin...
Jeremiáš 25:19...a nadávky (jak je tomu dnes); faraona, vládce Egypta, s jeho dvořany a velmoži i se vším jeho lidem a...
Jeremiáš 26:21...se o tom ale doslechl a ve strachu utekl do Egypta. Král Joakim tam za ním poslal Elnatana, syna...
Jeremiáš 26:23... syna Achborova, a jeho muže, kteří UriášeEgypta unesli a přivedli ho ke králi Joakimovi. Ten ho dal...
Jeremiáš 31:32...v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl jeEgypta - tuto mou smlouvu totiž porušili, ačkoli jsem byl...
Jeremiáš 32:20...skutky zaslouží. Konal jsi znamení a zázrakyEgyptě a konáš je dodnes v Izraeli i mezi všemi lidmi - tak...
Jeremiáš 32:21... které stále máš. Vyvedl jsi svůj lid IzraelEgypta znameními a zázraky, mocnou rukou, vztaženou paží a...
Jeremiáš 34:13... Bůh Izraele. V den, kdy jsem vaše otce vyvedlEgypta, z domu otroctví, uzavřel jsem s nimi tuto smlouvu:...
Jeremiáš 37:5...volně mezi lidmi, ještě totiž nebyl uvězněn. Z Egypta mezitím vytáhlo faraonovo vojsko, a když se o nich...
Jeremiáš 37:7... které vám vytáhlo na pomoc, se obrátí domů do Egypta. Babyloňané se pak obrátí k útoku na toto město;...
Jeremiáš 41:17...přivedli z Gibeonu zpět a vydali se s nimi do Egypta. (Cestou se ještě zastavili v Gerut-kimhamu poblíž...
Jeremiáš 42:14...‚V této zemi nezůstaneme! Ne, raději půjdeme do Egypta! Tam neuvidíme boje, neuslyšíme zvuk polnice a...
Jeremiáš 42:15... Bůh Izraele: Jestliže se rozhodnete jít do Egypta a usadit se tam, pak vás tam v Egyptě stihne meč,...
Jeremiáš 42:16...jít do Egypta a usadit se tam, pak vás tamEgyptě stihne meč, jehož se bojíte, a dolehne na vás hlad,...
Jeremiáš 42:17...zemřete. Všichni ti, kdo se rozhodli jít do Egypta a usadit se tam, pomřou mečem, hladem a morem....
Jeremiáš 42:18...se vylije rozhořčení na vás, pokud půjdete do Egypta. Stanete se kletbou a hrozbou, nadávkou a ostudou a...
Jeremiáš 42:19...vám, pozůstatkům Judy, říká: Nechoďte do Egypta! Vezměte na vědomí, že jsem vás dnes varoval....
Jeremiáš 43:2... náš Bůh, neposlal říci: ‚Nechoďte bydlet do Egypta.' To proti nám poštval Baruch, syn Neriášův, aby...
Jeremiáš 43:7...Jeremiáše a Barucha, syna Neriášova. Šli do Egypta, neboť neposlechli Hospodina. Došli do Dafné. V...
Jeremiáš 43:11...rozprostře svůj baldachýn. Přitáhne a zaútočí na Egypt. Kdo jít na smrt, zemře, kdo do zajetí, bude...
Jeremiáš 44:1...dostal pro všechny Židy usazené v Dolním Egyptě - v Migdolu, Dafné a Memfisu - i v Horním Egyptě:...
Jeremiáš 44:8...svých rukou? Proč pálíte kadidlo cizím bohůmEgyptě, kam jste přišli bydlet? To chcete být vyhlazeni?...
Jeremiáš 44:12...pozůstatky Judy - ty, kdo se rozhodli jít do Egypta a usadit se tam. Ti všichni v Egyptě zahynou: padnou...
Jeremiáš 44:13...a ostudou. Zúčtuji s těmi, kdo se usadiliEgyptě, jako jsem zúčtoval s Jeruzalémem - mečem, hladem a...
Jeremiáš 44:14... Z pozůstatků Judy, kteří se přišli usaditEgyptě, nikdo neunikne a nepřežije, aby se vrátil do judské...
Jeremiáš 44:15... všechen lid usazený v Dolním i Horním Egyptě - ti všichni Jeremiášovi odpověděli: "Nebudeme...
Jeremiáš 44:24...řekl: "Slyšte slovo Hospodinovo, všichni ŽidéEgyptě! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vy a vaše...
Jeremiáš 44:26...Slyšte však slovo Hospodinovo, všichni ŽidéEgyptě. Hle, přísahám při svém velikém jménu, praví...
Jeremiáš 44:27... avšak ne v dobrém, ale ve zlém. Všichni ŽidéEgyptě do posledního zemřou mečem a hladem. Do judské země...
Jeremiáš 44:28...zemřou mečem a hladem. Do judské země se pakEgypta vrátí jen hrstka těch, kdo meči uniknou. Všichni,...
Jeremiáš 44:30... Tak praví Hospodin: Hle, faraona Chofru, vládce Egypta, vydám do rukou jeho nepřátel, do rukou těch, kdo...
Jeremiáš 46:2...které dostal prorok Jeremiáš o národech. SlovoEgyptu - o vojsku egyptského vládce, faraona Nekó, když...
Jeremiáš 46:8...vzdouvá jako Nil, jak říční proudy v povodni? To Egypt se vzdouvá jako Nil, jak říční proudy v povodni. Prý:...
Jeremiáš 46:13...král Nabukadnezar přitáhl, aby zaútočil na Egypt: "Oznamte v Egyptě, v Migdolu ohlaste, zvěstujte v...
Jeremiáš 46:14...přitáhl, aby zaútočil na Egypt: "OznamteEgyptě, v Migdolu ohlaste, zvěstujte v Memfisu, v Dafné...
Jeremiáš 46:17...před krutým mečem!' Tam nazvou faraona, vládce Egypta: ‚Rámusil, co propásl svůj čas.' Jakože jsem živ,...
Jeremiáš 46:19... Sbal si ranec jako vyhnanec, ty, která bydlíšEgyptě! Z Memfisu totiž zbudou sutiny, spáleniště, kde...
Jeremiáš 46:20...zbudou sutiny, spáleniště, kde nikdo nebydlíEgypt je jalovička překrásná, od severu ji však ovád napadá...
Jeremiáš 46:21...severu ji však ovád napadá. Žoldnéři ve službách Egypta jsou jak vykrmená telata; i oni se však dají na útěk...
Jeremiáš 46:22... čas, kdy se s nimi zúčtuje! Jak prchající had Egypt zasyčí, na něj přitáhnou se svými oddíly, na...
Jeremiáš 46:25...s Amonem, bohem Théb, s faraonem i s celým Egyptem, s jeho bohy i s jeho vladaři; zúčtuji s faraonem i...
Pláč 5:6...dřeme, zbaveni odpočinku. Třeseme si rukouEgyptem i s Asýrií - kvůli chlebu. Naši otcové hřešili;...
Ezechiel 17:15...se ale proti němu vzbouřil. Vyslal své posly do Egypta žádat o koně a o veliké vojsko. Ale copak uspěje?...
Ezechiel 19:4...mezi národy, ulovili ho do pasti; za háky ho do Egypta odvlekli. Když lvice viděla, že se nedočká, její...
Ezechiel 20:5...Jákobova domu a dal jsem se jim poznatEgyptě. Přísahal jsem jim se slovy: jsem Hospodin, váš...
Ezechiel 20:6...váš Bůh. V ten den jsem přísahal, že je vyveduEgypta do země, kterou jsem pro vyhledal, do země...
Ezechiel 20:8...obrazy, ke kterým upírali oči, a neopustili egyptské modly. Řekl jsem si tedy, že na vyliji svůj...
Ezechiel 20:9...v Egyptě. Kvůli svému jménu jsem je aleEgypta vyvedl. Udělal jsem to, aby jméno nebylo...
Ezechiel 20:10...jsem se jim dal poznat. Vyvedl jsem je tedyEgypta a přivedl je na poušť. Dal jsem jim svá pravidla a...
Ezechiel 20:36...v tvář. Jako jsem soudil vaše otce na poušti Egypta, tak budu soudit vás, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 23:3...jednou dvě sestry, dcery jedné matky. ŽilyEgyptě jako smilnice. Smilnily od mládí. Nechaly si tam...
Ezechiel 23:8...Nepřestala se svým smilstvem, které se naučilaEgyptě, když tam s souložili ještě zamlada, když...
Ezechiel 23:19...dál víc. Při vzpomínce na mládí prosmilněnéEgyptě se roztoužila po souložnících s údem, jako mají...
Ezechiel 23:27...tvou zvrhlostí a smilstvem, které ses naučilaEgyptě. Tehdy po nich přestaneš pošilhávat; na Egypt ti...
Ezechiel 27:7...udělali palubu. Plachtu máš z pestrého kmentuEgypta, slouží ti jako zástava, purpur a šarlat přikrývá...
Ezechiel 29:2..."Synu člověčí, obrať se proti faraonovi, králi Egypta, a prorokuj proti němu i celém Egyptu. Řekni mu: Tak...
Ezechiel 29:6...zvěři i ptákům na nebi! Tak všichni obyvatelé Egypta poznají, že jsem Hospodin. Pro dům Izraele jsi...
Ezechiel 29:9...tebe meč a vyhladím z tebe lidi i dobytek. Egypta zbudou jen pusté trosky, poznají, že jsem...
Ezechiel 29:10...proto jsem teď proti tobě i proti tvé řece. Z Egypta nechám jen pusté trosky, zpustošený kraj od Migdolu...
Ezechiel 29:12...a nebude se tam bydlet po čtyřicet let. UdělámEgypta tu nejpustější ze všech zpustošených zemí a její...
Ezechiel 29:14...Egypťany zpět ze zajetí a navrátím je do Horního Egypta, do země, odkud pocházejí, a stanou se tam...
Ezechiel 29:16...je tak nepatrnými, aby nevládli nad národyEgypt nebude pro dům Izraele nadějí, ale připomínkou...
Ezechiel 29:19...Hle - dávám babylonskému králi Nabukadnezarovi Egypt! si odnese jeho bohatství, rabuje a plení, aby...
Ezechiel 29:20...jeho služby, za to, co pro udělali, mu dávám Egypt, praví Panovník Hospodin. V onen den obdařím dům...
Ezechiel 30:4...zahalený oblaky - přichází čas pro národy! Na Egypt přijde meč a úzkost na Habeš. budou v Egyptě padat...
Ezechiel 30:5...spojenecké země, ti všichni padnou mečem spoluEgyptem. Tak praví Hospodin: Padnou pomocníci Egypta, jeho...
Ezechiel 30:6...s Egyptem. Tak praví Hospodin: Padnou pomocníci Egypta, jeho pyšná moc se zhroutí. Od Migdolu po Asuán...
Ezechiel 30:7...budou mečem koseni, praví Panovník HospodinEgypt bude nejpustější ze všech zpustošených zemí a jeho...
Ezechiel 30:8...měst. Tehdy poznají, že jsem Hospodin, Egyptě zapálím oheň a jeho spojenci budou zničeni. V onen...
Ezechiel 30:9... aby vyplašili Habešany z jejich bezpečí. V den Egypta budou sevřeni úzkostí. Hle - to přichází! Tak...
Ezechiel 30:11... budou posláni vyplenit zemi. Vytasí meče na Egypt a naplní tu zemi padlými. Tehdy vysuším vody Nilu a...
Ezechiel 30:13...hnusné modly a s memfiskými bůžky skoncuji. V Egyptě nikdy nepovstane vládce a naplním egyptskou...
Ezechiel 30:14...naplním egyptskou zem strachem. Zpustoším Horní Egypt, vypálím Soan a v Thébách vykonám své rozsudky. Na...
Ezechiel 30:16...svůj hněv a thébské hordy vyhladím. ZažehnuEgyptě takový oheň, že se Pelusium bude svíjet v bolestech,...
Ezechiel 30:19...mraky a jeho dcery půjdou do zajetí. VykonámEgyptě své rozsudky a poznají, že jsem Hospodin."...
Ezechiel 30:21..."Synu člověčí, přerazil jsem paži faraona, krále Egypta. Vidíš? Není ovázána ani léčena, nedostal dlahu ani...
Ezechiel 30:22...Hospodin: Hle - jsem proti faraonovi, králi Egypta! Přerazím mu obě paže, tu zdravou i tu zlomenou, a...
Ezechiel 30:25...babylonskému králi do ruky a on jej napřáhne na Egypt. rozptýlím Egypťany mezi národy a rozpráším je po...
Ezechiel 31:2..."Synu člověčí, řekni faraonovi, králi Egypta, a jeho hordám: Kdo se ti může vznešeností vyrovnat?...
Ezechiel 32:2...člověčí, zpívej žalozpěv nad faraonem, králem Egypta, a řekni mu: Považuješ se za lva národů? Připomínáš...
Ezechiel 32:12...ze všech pohanů, kteří rozdrtí pýchu Egypta a celá jeho horda bude zničena. Vyhubím i všechen...
Ezechiel 32:15...podobné oleji, praví Panovník Hospodin.  Egypt zcela zpustoším a zbavím tu zemi všeho v , ...
Ezechiel 32:16... jej zpívají dcery národů! jej zpívají nad Egyptem a všemi jeho hordami, praví Panovník Hospodin."...
Ezechiel 32:20...Padnou uprostřed mečem pobitých. Meč je tasenEgypt odvádějí i se všemi jeho hordami. Mocní hrdinové o...
Daniel 9:15...Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lidEgypta a získal sis jméno, které máš dodnes; my jsme...
Daniel 11:8... vzácné náčiní, stříbro i zlato a odveze je do Egypta. Potom nechá severního krále celé roky na pokoji....
Daniel 11:42...a přední z Amonců. Zmocní se mnoha zemí; ani Egypt mu nebude moci uniknout. Ovládne zlaté a stříbrné...
Daniel 11:43...zlaté a stříbrné poklady a veškeré bohatství Egypta, podmaní si Libyjce i Habešany. Vtom ho však...
Ozeáš 2:17...mi odpoví jako zamlada, jako v den, kdy vyšlaEgypta. Toho dne, praví Hospodin, mi budeš říkat: "Manželi"...
Ozeáš 7:11...je jako holub, hloupý a bláhový: Jednou volajíEgyptu, pak zas do Asýrie běhají. Kamkoli se obrátí,...
Ozeáš 7:16...mečem; protože sami tak vztekle mluvili, v Egyptě se jim vysmějí! Polnici na rty! Na dům Hospodinův...
Ozeáš 8:13...a jejich hříchy potrestá: Půjdou zpátky do Egypta! Izrael zapomněl na svého Tvůrce a nastavěl si...
Ozeáš 9:3... Nezůstanou v Hospodinově zemi - zpátky do Egypta půjde Efraim, v Asýrii budou jíst nečisté pokrmy!...
Ozeáš 9:6...den Hospodinovy slavnosti? I kdyby zkáze utekliEgypt je polapí, Memfis jim pohřeb vystrojí. Jejich...
Ozeáš 11:1...jsem si jej; tehdy jsem povolal svého synaEgypta. Čím jsem je ale volal víc, tím více ode ...
Ozeáš 11:5...se k nim, abych je nakrmil. Nevrátí se snad do Egypta? Asýrie jim bude kralovat! Protože se odmítli vrátit...
Ozeáš 11:11...rozechvěle přispěchají od moře. PřispěchajíEgypta jako rozechvělí ptáčci, z asyrské země jako holoubci...
Ozeáš 12:2...S Asýrií smlouvu sjednává, a přitom nosí olej do Egypta. Hospodin žalobu proti Judovi; Jákoba potrestá za...
Ozeáš 12:10... jsem Hospodin, tvůj Bůh, od vyjitíEgypta; pošlu bydlet zpátky do stanů jako za dnů, kdy...
Ozeáš 12:14...pastuchu. Skrze proroka Hospodin vyvedl IzraelEgypta a skrze proroka o něj pečoval. Efraim však svého...
Ozeáš 13:4... jsem Hospodin, tvůj Bůh, od vyjitíEgypta; Boha kromě mne nikdy nepoznáš, není jiný Spasitel...
Joel 4:19...domu pramen vyrazí a zavlaží Akátové údolíEgypt se stane pustinou, z Edomu bude pustá poušť kvůli...
Amos 2:10...koruny dolů po kořeny. jsem vás vyvedlEgypta a čtyřicet let po poušti vedl vás, aby vám emorejská...
Amos 3:1...- proti celé čeládce, kterou jsem vyvedlEgypta: Jedině vás jsem vyvolil ze všech čeledí na zemi, a...
Amos 3:9...v Ašdodu zvolejte, vyhlaste na palácíchEgyptě: Shromážděte se na hory Samaří - jen se podívejte na...
Amos 4:10... praví Hospodin. Poslal jsem na vás mor jako na Egypt, vaše mladíky jsem mečem bil, vaše koně byli zajati,...
Amos 8:8...rozlije, vzedme se a zase opadne jako ta řekaEgyptě! V ten den, praví Panovník Hospodin, nechám slunce...
Amos 9:5...Nil se celá rozlije a zase opadne jako ta řekaEgyptě. Ten, který si staví v nebi komnaty a svoji klenbu...
Amos 9:7...praví Hospodin. Copak jsem Izrael nevyvedlEgypta stejně jako Filištíny z Kaftoru a Aramejce z Kíru?...
Micheáš 6:4...jsem vyčerpal? Odpověz mi! Vyvedl jsem Egypta, vykoupil z domu otroctví a postavil jsem ti do...
Micheáš 7:12...den, kdy připutují k vám z Asýrie i z měst Egypta, ze zemí od Egypta po Eufrat, od moře k moři a od...
Micheáš 7:15...za dávných dnů! "Jako tehdy, když jste opustili Egypt, ukážu vám své zázraky." se národy zastydí, to...
Nahum 3:9...opevněním a vodu měly za hradby. Mocný HabešEgypt bez hranic, Put i Libye mezi jejich spojenci. I...
Ageus 2:5...slovo, které jsem vám dal, když jste vycházeliEgypta. Můj Duch zůstává vprostřed vás. Nebojte se! Tak...
Zachariáš 10:11...a jeho hlubiny! Pýcha Asýrie bude svržena, žezlo Egypta to tam! Učiním je mocnými v Hospodinu a budou kráčet...
Zachariáš 14:18...se jim déšť. A když se na tu pouť nevydá lid Egypta, nebude pršet ani na . Takovou ranou Hospodin raní...
Zachariáš 14:19...slavit Svátek stánků. Takový bude trest Egypta a trest všech národů, které by neputovaly slavit...
Matouš 2:13...a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude...
Matouš 2:14...tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal do Herodovy smrti. Tak se naplnilo,...
Matouš 2:15...ústy proroka: "Povolal jsem svého SynaEgypta." Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali,...
Matouš 2:19... Hospodinův anděl se ve snu ukázal JosefoviEgyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do...
Skutky 2:10...i Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie i PamfylieEgypta i krajů Libye vedle Kyrény a příchozí z Říma, jak...
Skutky 7:9... Patriarchové žárlili na Josefa a prodali ho do Egypta, ale Bůh byl s ním. Vysvobodil ho ze všech jeho...
Skutky 7:10...ho ze všech jeho soužení a dal mu před faraonemegyptským králem, milost a moudrost, takže ho ustanovil...
Skutky 7:12...otcové neměli co jíst. Když Jákob uslyšel, žeEgyptě je obilí, poslal tam naše otce. Když přišli podruhé,...
Skutky 7:15...sedmdesáti pěti osob. Jákob tedy sestoupil do Egypta, kde zemřel on i naši otcové. Potom byli přeneseni...
Skutky 7:17...naplnit Boží zaslíbení Abrahamovi, náš lidEgyptě rostl a množil se, dokud nepovstal jiný král, který...
Skutky 7:34...půda. Zřetelně jsem viděl trápení svého liduEgyptě; slyšel jsem jejich nářek a sestoupil jsem, abych je...
Skutky 7:39... Zavrhli ho a v srdcích se obrátili do Egypta. Řekli Áronovi: ‚Udělej nám bohy, kteří by nás...
Skutky 7:40... co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vyvedlEgypta.' Tehdy si udělali tele, přinesli modle oběti a...
Skutky 13:17...naše otce. Pozdvihl tento lid, když pobývalEgyptě, a vyvedl jej odtud svou vztaženou paží. Po čtyřicet...
Židům 3:16...- nebyli to snad všichni, kdo s Mojžíšem vyšliEgypta? Kdo jej roztrpčoval po celých čtyřicet let? Kdo...
Židům 8:9...v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl jeEgypta. Vždyť oni tuto mou smlouvu nedodrželi, a jsem se...
Židům 11:22...předtím než skonal, zmínil o odchodu IzraelitůEgypta a řekl jim, jak mají naložit s jeho kostmi. Vírou...
Židům 11:27... neboť se díval k odplatě. Vírou opustil Egypt a nedal se zastrašit královým hněvem. Vytrval, jako...
Juda 1:5...připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lidEgypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil....
Zjevení 11:8...města, které se duchovně nazývá SodomaEgypt, kde byl také ukřižován náš Pán. Mnoho lidí z různých...

Slova obsahující egypt: egypt (49) egypta (302) egypte (1) egyptě (113) egyptem (17) egyptská (8) egyptské (50) egyptského (17) egyptském (3) egyptskému (10) egyptskou (24) egyptský (24) egyptských (5) egyptským (5) egyptskými (5) egyptští (4) egyptu (18)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |