Egypťanům

Hledám varianty 'egypťanům' [ egypťany (17) egypťanům (6) egypťanů (14) egypťanech (2) egypťané (39) egypťana (8) egypťan (7) ]. Nalezeno 89 veršù.
Genesis 12:12..."Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena.  Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí , ale...
Genesis 12:14...zůstal naživu." Abram tedy přišel do EgyptaEgypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji...
Genesis 39:1...dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar, velitel stráže. Hospodin...
Genesis 39:5...všechno, co měl. Od chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání...
Genesis 41:55...a lid volal k faraonovi o chléb, farao řekl všem Egypťanům: "Jděte za Josefem! Udělejte, cokoli vám řekne."...
Genesis 41:56... Josef tehdy otevřel všechny obilnice a prodával Egypťanům zrní, neboť hlad se rozmáhal i v egyptské zemi....
Genesis 43:32...tedy zvlášť pro něj, zvlášť pro a zvlášť pro Egypťany, kteří jedli s ním. (Egypťané totiž nemohou jíst s...
Genesis 45:2...svým bratrům. Plakal ale tak hlasitě, že to Egypťané uslyšeli, a doneslo se to do faraonova paláce.)...
Genesis 46:34...To proto, aby vás nechal bydlet v kraji Gošen." (Egypťané totiž chovají ke všem pastevcům odpor.) Josef...
Genesis 47:15...v Egyptě a Kanaánu došly peníze, přišli všichni Egypťané k Josefovi a řekli: "Dej nám chléb! To máme před...
Genesis 47:20...faraona skoupil všechnu půdu v Egyptě. Všichni Egypťané totiž prodávali svá pole, neboť na doléhal hlad...
Genesis 50:3...dní (tak dlouho totiž trvá balzamování) a Egypťané za něj drželi smutek po sedmdesát dní. Když...
Genesis 50:11...smuteční slavnost v Goren-atadu, řekli: "To mají Egypťané hluboký smutek!" A tak to místo poblíž Jordánu...
Exodus 1:12... tím více rostl a tím více se rozmáhalEgypťany jímala z Izraelitů hrůza, a tak je začali...
Exodus 2:11...viděl jejich těžkou dřinu. Viděl také, jak jeden Egypťan bije jednoho Hebreje, jednoho z jeho bratrů....
Exodus 2:12... a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho Egypťana a zahrabal ho do písku. Když k nim pak přišel...
Exodus 2:14...Chceš snad zabít, jako jsi zabil toho Egypťana?" Mojžíš tedy dostal strach, neboť si pomyslel:...
Exodus 2:19...dívek jejich otec Reuel, když se vrátily. "Jeden Egypťan nás ochránil před pastýři," odpověděly. "Také nám...
Exodus 3:8... Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z země vyvedl do země dobré a...
Exodus 3:9...dolehl ke mně; viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují. Nyní tedy pojď, pošlu k faraonovi a...
Exodus 3:21... Teprve pak vás propustí. Zároveň nakloním Egypťany k tomuto lidu tak příznivě, že půjdete,...
Exodus 3:22... které obléknete svým synům a dcerám. Dočista Egypťany oberete!" Mojžíš znovu namítl: "Pohleď, neuvěří...
Exodus 7:5...a vyvedu syny Izraele z jejich středu, tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin." Mojžíš a Áron...
Exodus 7:18...pomřou a nilská voda bude páchnout tak, že se  Egypťané budou štítit napít.'" Hospodin dále Mojžíšovi...
Exodus 7:21...v Nilu, pomřely a nilská voda páchla tak, že Egypťané nebyli s to se napít. Po celé egyptské zemi...
Exodus 7:24...a šel domů. Vůbec si to nevzal k srdci. Všichni Egypťané ale museli kopat kolem Nilu, aby našli pitnou vodu...
Exodus 8:17...lid i do tvých domů vypustím mračna much. Domy Egypťanů i zemi pod jejich nohama zaplní mouchy! V ten den...
Exodus 8:22...Mojžíš. "Oběti Hospodinu, našemu Bohu, se Egypťanům hnusí. Copak by nás neukamenovali, kdybychom jim...
Exodus 9:11...Měli totiž na sobě vředy tak jako všichni Egypťané. Hospodin však posílil faraonovu hrdost. Jak...
Exodus 10:2...synům a vnukům budeš vyprávět o tom, co jsem Egypťanům provedl, a o znameních, která jsem mezi nimi...
Exodus 10:6...paláce, domy všech tvých dvořanů i domy všech Egypťanů. Tví otcové ani otcové tvých otců neviděli nic...
Exodus 11:3...o stříbrné a zlaté šperky." A Hospodin naklonil Egypťany přízní k jeho lidu. Samotný Mojžíš byl v egyptské...
Exodus 12:30...vzhůru, tak jako všichni jeho dvořané a všichni Egypťané. V Egyptě propukl hrozný nářek, neboť nebylo domu,...
Exodus 12:33...jste žádali, jen jděte! A požehnejte i mně." Egypťané pak lid pobízeli, aby urychlili jeho odchod ze...
Exodus 12:35...se zachovali podle Mojžíšova slova a požádali Egypťany o stříbrné a zlaté šperky i o šaty. Hospodin...
Exodus 12:36...a zlaté šperky i o šaty. Hospodin naklonil Egypťany k lidu tak příznivě, že jim vyhověli. Dočista...
Exodus 14:4...se na faraonovi a celém jeho vojsku oslavímEgypťané poznají, že jsem Hospodin." A tak se stalo....
Exodus 14:9...Izraelity, kteří se opovážili odejítEgypťané je pronásledovali - všechny faraonovy vozy, jeho...
Exodus 14:10... synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na  Egypťané! Izraelité samým strachem úpěli k Hospodinu. Tehdy...
Exodus 14:13... jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat...
Exodus 14:17...suchou nohou. sám zatím posílím odhodlání Egypťanů, takže vejdou do moře za vámi. Tehdy se oslavím na...
Exodus 14:18...vojsku, na jeho vozech i jeho jezdcích. Tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin - se oslavím na...
Exodus 14:23...nohou. Vody jim byly stěnou po pravici i leviciEgypťané je pronásledovali - všichni faraonovi koně, jeho...
Exodus 14:24...shlédl z ohnivého a oblakového sloupu na tábor Egypťanů a uvrhl egyptský tábor do zmatku. Zadrhl jejich...
Exodus 14:25...vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Tehdy Egypťané vykřikli: "Utečme před Izraelem! Hospodin za ...
Exodus 14:26...ruku nad moře, se vody vrátí zpět - na Egypťany, na jejich vozy i jejich jezdce." Mojžíš tedy...
Exodus 14:27...nastalo ráno, moře se vrátilo na původní místoEgypťané utíkali proti němu. Tak Hospodin vmetl Egypťany...
Exodus 14:30... Toho dne Hospodin zachránil Izrael z ruky Egypťanů; Izrael pak viděl egyptské mrtvé na břehu moře....
Exodus 14:31...viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina a uvěřil Hospodinu i...
Exodus 18:8... co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonoviEgypťanům, i o všech útrapách, které je potkaly na cestě, a...
Exodus 18:9...Izraeli prokázal, když je vysvobodil z ruky Egypťanů. Jetro tenkrát řekl: "Požehnán buď Hospodin, jenž...
Exodus 18:10...buď Hospodin, jenž vás vysvobodil z ruky Egypťanů, z ruky faraona! Nyní jsem poznal, že Hospodin je...
Exodus 18:11...bohové - vždyť vysvobodil svůj lid z moci Egypťanů, kteří je pyšně ponižovali." Mojžíšův tchán Jetro...
Exodus 19:4...synům Izraele: ‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na orlích křídlech, abych vás...
Exodus 32:12...z Egypta velikou silou a mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na...
Leviticus 24:10...ustanovení." Syn jisté izraelské ženy a jednoho Egypťana jednou vyšel mezi syny Izraele a popral se v...
Numeri 14:13... než jsou oni!" Mojžíš ale Hospodinu odpověděl: "Egypťané, z jejichž středu jsi vyvedl tento lid svou silou,...
Numeri 20:15...do Egypta a v zemi jsme dlouho bydleliEgypťané ale s námi a s našimi otci začali nakládat zle....
Numeri 33:4...očima celého Egypta směle vyrazili na cestuEgypťané zatím pohřbívali všechny své prvorozené, které...
Deuteronomium 23:8...- vždyť jsou to tvoji příbuzní. Nestraň se ani Egypťanů - vždyť jsi v jejich zemi žil jako přistěhovalec....
Deuteronomium 26:6...se stal národem - velikým, mocným a početnýmEgypťané nás ale trápili, utiskovali a drtili těžkou...
Jozue 24:6...jste k Rudému moři, kde vaše otce dostihli Egypťané s vozy a jezdci. Tehdy jste volali k Hospodinu a...
Jozue 24:7... Tehdy jste volali k Hospodinu a on mezi vásEgypťany položil temnotu, přihnal na moře a zatopil je....
Soudců 6:9...jsem vás z domu otroctví. Vytrhl jsem vás z ruky Egypťanů i z rukou všech, kdo vás trápili. Vyhnal jsem je...
Soudců 10:11...synům Izraele odpověděl: "Když vás sužovali Egypťané, Emorejci, Amonci, Filištíni, Sidonci, Amalekovci...
1. Samuel 6:6...byste měli zatvrzovat své srdce, jako to udělali Egypťané a farao? Když se s nimi tento bůh vypořádal,...
1. Samuel 10:18...přivedl Izrael z Egypta a vysvobodil vás z ruky Egypťanů i z ruky všech království, která vás utlačovala....
1. Samuel 30:11...vyčerpáni, než aby šli dál. Našli venku jakéhosi Egypťana a vzali ho k Davidovi. Dali mu něco k jídlu, vodu...
1. Samuel 30:13...patříš?" ptal se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan, otrok jednoho Amalekovce," odpověděl mladík. "Můj...
2. Samuel 23:21... tenkrát, když napadl sníh. Jindy šel a zabil Egypťana jen s holí v ruce. Egypťan vypadal hrozivě, byl...
1. Letopisů 11:23...také toho egyptského obra pět loktů vysokéhoEgypťan měl v ruce kopí jako tkalcovské vratidlo, ale on k...
Ezdráš 9:1... Chetejců, Perizejců, Jebusejců, Amonců, MoábcůEgypťanů a Emorejců. Přejímají jejich ohavnosti a žení sebe...
Izaiáš 19:16... palmovým kmenem ani rákosem! V ten den budou Egypťané slabí jako ženy - budou se třást strachy před...
Izaiáš 19:17... ji pozvedne proti nim. Judská zem budeEgypťanech budit hrůzu. Při každé zmínce o se budou...
Izaiáš 19:21...je vysvobodil. Hospodin se poznat EgyptuEgypťané v ten den Hospodina poznají. Budou ho uctívat dary...
Izaiáš 19:23...do Asýrie. Asyřané budou chodit do EgyptaEgypťané do Asýrie; Egypťané s Asyřany budou uctívat Boha...
Izaiáš 31:3...proti domu bídáků, proti pomocníkům zločincůEgypťané jsou jen lidé, a ne Bůh, jejich koně pouhé tělo, a...
Ezechiel 16:26...a smilnila jsi čím dál víc. Smilnila jsiEgypťany, těmi svými sousedy s naběhlými údy, a smilnila...
Ezechiel 23:21...se ti po zvrhlostech tvého mládí, kdy ti Egypťané osahávali bradavky a tvá mladá prsa laskali! Proto...
Ezechiel 29:12...let ta nejzbořenější ze všech měst. Rozptýlím Egypťany mezi národy a rozpráším je po zemích. Avšak toto...
Ezechiel 29:13... těch čtyřicet let uplyne, shromáždím Egypťany z národů, mezi něž byli rozptýleni. Přivedu...
Ezechiel 29:14...z národů, mezi něž byli rozptýleni. Přivedu Egypťany zpět ze zajetí a navrátím je do Horního Egypta, do...
Ezechiel 30:23...tu zlomenou, a vyrazím mu z ruky meč. Rozptýlím Egypťany mezi národy a rozpráším je po zemích. Paže...
Ezechiel 30:26...do ruky a on jej napřáhne na Egypt. rozptýlím Egypťany mezi národy a rozpráším je po zemích, poznají, že...
Skutky 7:22...syna. Mojžíš byl vyučen veškeré moudrosti Egypťanů a byl mocný ve slovech i skutcích. Když mu bylo...
Skutky 7:24...bezpráví; zastal se ho, pomstil toho ubožákaEgypťana zabil. Myslel si, že jeho bratři porozumí, že jim...
Skutky 7:28...Chceš snad zabít, jako jsi včera zabil toho Egypťana?' Kvůli těm slovům pak Mojžíš utekl a žil jako...
Skutky 21:38...řecky?" odpověděl velitel. "Takže ty nejsi ten Egypťan, který nedávno vzbouřil a odvedl na poušť ty čtyři...
Židům 11:29...jako po suché zemi; když se však o to pokusili Egypťané, zmizeli v hlubině. Vírou padly zdi Jericha, když...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |