Efraimských

Hledám varianty 'efraimských' [ efraimských ]. Nalezeno 27 veršù.
Jozue 17:15...Perizejců a Refajců, když je vám tak těsnoEfraimských horách." "Hory nám nestačí," odpověděli...
Jozue 19:50...mu dali město, které si přál - Timnat-serachEfraimských horách. To město vystavěl a usadil se v něm....
Jozue 24:30...ho na jeho dědičném území v Timnat-serachuEfraimských horách severně od hory Gaaš. Izrael sloužil...
Jozue 24:33...Gibeat, které připadlo jeho synu PinchasoviEfraimských horách. Po Jozuově smrti se synové Izraele...
Soudců 2:9...ho na jeho dědičném území v Timnat-cheresuEfraimských horách severně od hory Gaaš. Když celé to...
Soudců 3:27...prchal směrem k Seiře. Když dorazil, zatroubilEfraimských horách na beraní roh. Synové Izraele sestoupili...
Soudců 4:5...pod Debořinou palmou mezi Rámou a Bet-elemEfraimských horách a Izraelci si k přicházeli pro...
Soudců 10:1... muž z pokolení Isachar. Bydlel v ŠamiruEfraimských horách a soudil Izrael třiadvacet let. Pak...
Soudců 12:5...obsadili jordánské brody, a kdykoli někdoefraimských uprchlíků žádal: "Nechte přejít," Gileáďané...
Soudců 17:1...jeho otce Manoacha. Soudil Izrael dvacet let. V Efraimských horách byl jeden muž jménem Míkajáš. Ten řekl...
Soudců 17:8...odešel hledat si jiné místo k bydlení. Přišel do Efraimských hor a doputoval k Míkovu domu. "Odkud jdeš?"...
Soudců 18:2...jim: "Jděte obhlédnout zem." Dorazili do Efraimských hor, k Míkovu domu, a tak tam přenocovali. Když...
Soudců 18:13...Machane-dan, Danův tábor.) Odtamtud pak šli do Efraimských hor a dorazili k Míkovu domu. Vtom se ozvalo...
Soudců 19:1...v Šílu. Izrael byl tenkrát bez krále. HlubokoEfraimských horách bydlel jeden levita. Našel si družku z...
Soudců 19:16...se večer vracel z práce na poli. PocházelEfraimských hor a v Gibeji bydlel jako přistěhovalec...
Soudců 19:18... "Jsme na cestě z judského Betléma hluboko do Efraimských hor, odkud pocházím," odpověděl mu. "Šel jsem...
1. Samuel 1:1... V Ramatajim byl jeden muž z Cufova roduEfraimských hor. Jmenoval se Elkána, syn Jerochama, syna...
1. Samuel 14:22...a s Jonatanem. Když se všichni Izraelci ukrytíEfraimských horách doslechli, že Filištíni utíkají,...
2. Samuel 20:21...ničit ani hubit. Jde o něco jiného: Jeden mužEfraimských hor jménem Šeba, syn Bichriho, pozvedl ruku...
1. Královská 12:25...řekl Hospodin. Jeroboám vystavěl město ŠechemEfraimských horách, kde se usídlil. Odtud se vypravil dál a...
2. Královská 5:22...mně přišli dva mládenci od prorockých učedníkůEfraimských hor. Dej jim, prosím, talent stříbra a dvoje...
1. Letopisů 6:52...připadla města na území kmene Efraim. V Efraimských horách dostali útočištné město Šechem a dále...
2. Letopisů 15:8...a benjamínské země i z měst, která zabralEfraimských horách. Obnovil také Hospodinův oltář stojící...
2. Letopisů 17:2...měst umístil vojsko a po celé judské zemi i v efraimských městech, která zabral jeho otec Asa, rozmístil...
Izaiáš 28:1...na svaté hoře v Jeruzalémě. Běda koruně chlouby efraimských opilců, květu, který zvadne i přes svou nádheru...
Izaiáš 28:3...pěstí to město k zemi porazí! Koruna chlouby efraimských opilců bude zašlapána pod nohy. Květ, který...
Jeremiáš 50:19...se pásl na Karmelu i v Bášanu, aby se nasytilefraimských horách i v kraji Gileád. V těch dnech a v tom...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |