Efraima

Hledám varianty 'efraima' [ efraima ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 48:1...Vzal tedy s sebou své dva syny, ManaseseEfraima. A když bylo Jákobovi řečeno: "Hle, přichází k tobě...
Genesis 48:13...poklonil se tváří k zemi. Pravou rukou postavil Efraima k Izraelově levici a levou postavil Manasese k...
Genesis 48:14...zkřížil ruce a položil svou pravici na hlavu Efraima, který byl mladší, a svou levici na hlavu Manasese,...
Numeri 1:10...Eliab, syn Chelonův, z Josefových synů: z Efraima: Elišama, syn Amihudův, z Manasese: Gamaliel, syn...
Numeri 34:24... syn Šiftanův, vůdce pokolení Josefova syna Efraima, Elicafan, syn Parnachův, vůdce pokolení Zabulon...
Deuteronomium 34:2...a dále, po Dan, celý Neftalímův kraj, zemi Efraima a Manasese, celé území Judy ke Středozemnímu...
Jozue 16:10...v Gezeru. Proto Kananejci zůstali uprostřed Efraima dodnes a vykonávají nucené práce. Toto je díl,...
Soudců 5:14...Hospodinův lid ke mně sestoupil proti udatným. Z Efraima ti, kdo Amaleka vykořenili, tvému lidu byl v patách...
Soudců 12:4...říkali: "Vy Gileáďané jste jen uprchlíciEfraima - uprostřed Efraima a Manasese!" Gileáďané tehdy...
2. Samuel 2:9...prohlásil ho králem Gileádu, Ašerovců, JizreeleEfraima, Benjamína a celého Izraele. Iš-bošet, syn Saulův,...
1. Letopisů 12:31...byli do doby ve službách Saulova domu. Z Efraima 20 800 udatných hrdinů, proslulých ve svém...
2. Letopisů 15:9...Judu a Benjamína i všechny přistěhovalceEfraima, Manasese a Šimeona. Mnozí z Izraele se totiž...
2. Letopisů 25:7...vojsko. Bůh není s Izraelem, není s nikýmEfraima. Pokud vytáhneš, můžeš si v boji vést jakkoli...
2. Letopisů 25:10...víc," odpověděl mu. Amaciáš tedy žoldnéřeEfraima oddělil a poslal je domů. Ti se tehdy na Judské...
2. Letopisů 30:1...Izraeli a Judsku (napsal totiž dopisy také do Efraima i Manasese), přijdou do Hospodinova chrámu v...
2. Letopisů 30:18...levité, aby je posvětili Hospodinu. MnozíEfraima, Manasese, Isachara i Zabulona se neočistili, ale...
2. Letopisů 34:6... Dokonce i ve městech na území ManaseseEfraima i Šimeona po Neftalího bořil jejich chrámy,...
2. Letopisů 34:9...levitští strážci prahu vybrali od ManaseseEfraima a od ostatních Izraelců, kteří je přinášeli do...
Izaiáš 7:9...Efraim rozdrcen, takže nebude národem. Hlavou Efraima je Samaří a hlavou Samaří Remaliášův syn. Jestliže...
Izaiáš 9:20...hladový, hltal nalevo, a chce víc. Manases Efraima, Efraim Manasese, na Judu se pak vrhli společně....
Izaiáš 11:13... Efraim nebude závidět Judovi, Juda přestane Efraima napadat. Vrhnou se na západ, na filištínské svahy,...
Ozeáš 5:3...hloubená. je však všechny potrestám, přece Efraima znám a Izrael se mi neschová! Teď ses, Efraime, ke...
Ozeáš 5:12... neboť si usmyslel jít za Nesmyslem. Pro Efraima jsem jako vřed, pro dům Judy jsem kostižer! Když...
Ozeáš 5:14... nemůže vyléčit vaše zranění! totiž budu pro Efraima lvem, pro dům Judy budu lvím samcem. sám rozsápu...
Ozeáš 9:13... běda jim, se od nich odvrátím! Vídal jsem Efraima jako Týr - zasazený byl mezi loukami, teď však...
Ozeáš 10:11...mlátila. Teď ale její krásnou šíji zapřáhnuEfraima poženu: Juda bude orat a Jákob vláčet. Spravedlnost...
Ozeáš 11:3...přinášeli oběti, modly uctívali kadidly. jsem Efraima učil chodit a nosil jsem je v náručí; oni však...
Ozeáš 11:9... Nevykonám svůj prudký hněv, nevydám znovu Efraima záhubě. Jsem přece Bůh, a ne člověk, jsem Svatý...
Zachariáš 9:10... na oslíku, osličím hříbátku. Odstraní vozyEfraima i koně z Jeruzaléma, válečné luky odstraní, národům...
Zachariáš 9:13...ti dvakrát nahradím! napnu Judu jako lukEfraima vložím na tětivu a tvými syny, Sione, se proti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |