Efraim

Hledám varianty 'efraim' [ efraim ]. Nalezeno 55 veršù.
Genesis 41:52...na celý můj otcovský dům." Druhému pak dal jméno Efraim, Plodnost, neboť řekl: "Bůh v zemi mého trápení...
Genesis 46:20... Josefovi se v Egyptě narodili synové ManasesEfraim, které mu porodila Asenat, dcera Putifery, kněze z...
Genesis 48:5...se ti zde narodili před mým příchodem do EgyptaEfraim a Manases mi budou jako Ruben a Šimeon. Potomci,...
Genesis 48:20...bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys byl jako Efraim a Manases!'" A tak dal Izrael přednost Efraimovi...
Numeri 1:33...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Efraim čítalo 40 500 mužů. Synové Manasesovi podle jejich...
Numeri 13:8...z pokolení Isachar, Hošea, syn Nunův, z pokolení Efraim, Palti, syn Rafuův, z pokolení Benjamín...
Numeri 26:28...mužů. Synové Josefovi po svých rodech: ManasesEfraim. Synové Manasesovi: Machir a z něj rod machirský (a...
Jozue 14:4...synů Josefových vznikla dvě pokolení, ManasesEfraim. Levitům ovšem žádný podíl v zemi nepřipadl, pouze...
Jozue 16:4... Toto dědictví získali Josefovi synové ManasesEfraim. A toto je území, které pro své rody získali synové...
Jozue 20:7...Galileji v pohoří Neftalí, dále Šechem v pohoří Efraim a Kiriat-arbu (což je Hebron) v Judském pohoří. Na...
Jozue 21:5...synové získali losem deset měst od pokolení Efraim a Dan a od poloviny pokolení Manases. Synové...
Jozue 21:20...Kehatových los určil tato města: Od pokolení Efraim dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho...
Jozue 21:21...město pro ty, kdo někoho zabili, Šechem v pohoří Efraim a tato města s jejich pastvinami: Gezer, Kibcaim a...
Soudců 1:29...nuceným pracím, ale úplně se jich nezbavilEfraim nebyl s to vyhnat Kananejce bydlící v Gezeru, a tak...
Soudců 7:24... Gedeon také rozeslal posly po celém pohoří Efraim s rozkazem: "Sestupte z hor odříznout Midiánce!...
1. Královská 4:8...Toto jsou jejich jména: Ben-hur spravoval pohoří Efraim; Ben-deker spravoval Makac, Šaalbim, Bet-šemeš, Elon...
1. Letopisů 6:51...rodu Kehatovců připadla města na území kmene Efraim. V Efraimských horách dostali útočištné město Šechem...
1. Letopisů 7:22... když jim přišli pobrat dobytek. Jejich otec Efraim je dlouho oplakával a jejich sourozenci ho přišli...
2. Letopisů 30:10...vás!" Poslové tedy procházeli celý kraj Efraim a Manases od města k městu k Zabulonu, ale byli...
Žalmy 60:9...si rozměřím. Můj je Gileád, můj je ManasesEfraim je helma, Juda žezlo , Moáb za umyvadlo slouží...
Žalmy 108:9...si rozměřím. Můj je Gileád, můj je ManasesEfraim je helma, Juda žezlo , Moáb za umyvadlo slouží...
Izaiáš 7:8...a hlavou Damašku Recin. Za pětašedesát let bude Efraim rozdrcen, takže nebude národem. Hlavou Efraima je...
Izaiáš 7:17...přivede časy, jaké nebyly ode dne, kdy se Efraim odtrhl od Judy - přivede na tebe krále Asýrie!" V...
Izaiáš 9:8...a dopadlo na Izrael. Dozví se o tom všechen lidEfraim i ti, kdo bydlí v Samaří, ti, kteří ve své nadutosti...
Izaiáš 9:20...hladový, hltal nalevo, a chce víc. Manases Efraima, Efraim Manasese, na Judu se pak vrhli společně....
Izaiáš 11:13...Judu posbírá ze čtyř světových stranEfraimova závist vymizí, Judova nevraživost bude skončena....
Izaiáš 17:3...útočištěm pro stáda a nebude, kdo by je odehnalEfraim přijde o svoji pevnost, Damašek přestane být...
Jeremiáš 4:15...zvráceně? Hlasatel z Danu je slyšet, z pohoří Efraim jde zlá zvěst. Oznamte národům: ‚ jsou tu!'...
Jeremiáš 7:15...jsem zapudil všechny vaše bratry, celé pokolení Efraim!" "Nemodli se za tento lid. Nevysílej za prosby a...
Jeremiáš 31:6...sklidí. Přijde den, kdy zvolají strážci v pohoří Efraim: ‚Vzhůru, vydejme se k Sionu, k Hospodinu, našemu...
Jeremiáš 31:9... Jsem přece Izraelův otec, můj prvorozený je Efraim! Slyšte slovo Hospodinovo, národy, zvěstujte v...
Jeremiáš 31:20... že nesu potupu svých mladých let.' Není snad Efraim můj drahý syn? Není dítě, které miluji? Kdykoli o...
Ezechiel 48:5...bude mít od východu na západ svůj podíl Efraim. Vedle Efraimova území bude mít od východu na...
Ozeáš 4:17...Hospodin teď nechat pást svobodně jako beránkaEfraim se spřáhl s modlami - nech ho být! Když je pití...
Ozeáš 5:5...neznají. Pýcha Izraele svědčí proti nim; IzraelEfraim, se v hříchu potácí a Juda se potácí spolu s ním. Se...
Ozeáš 5:9...v Bet-avenu zakřičte: "Benjamíne, jdou na tebe!" Efraim bude zpustošen v ten soudný den. Pro všechny kmeny...
Ozeáš 5:11...svou prchlivostí je zaplavím jako povodníEfraim bude poroben, soudem rozdrcen, neboť si usmyslel jít...
Ozeáš 5:13...jsem jako vřed, pro dům Judy jsem kostižer! Když Efraim poznal, jak je nemocný, a Juda uviděl svá zranění,...
Ozeáš 6:10...zvrhlosti! V domě Izraele vidím hroznou věcEfraim se tam zabývá smilstvem, poskvrňuje se Izrael. Ale i...
Ozeáš 7:8...všichni hroutí, ke mně však nevolá žádný z nichEfraim se mísí s národy, neobrácený pecen je Efraim. Jeho...
Ozeáš 7:11... svému Bohu, nehledají ho navzdory tomu všemuEfraim je jako holub, hloupý a bláhový: Jednou volají k...
Ozeáš 8:9...totiž do Asýrie jako divoký osamělý oselEfraim kupoval si milence! Prodávali se mezi pohany, je...
Ozeáš 8:11... brzy cítit začali břemeno krále nad velmožiEfraim tolik oltářů k oběti za hřích - z těch se mu ale...
Ozeáš 9:3... v Hospodinově zemi - zpátky do Egypta půjde Efraim, v Asýrii budou jíst nečisté pokrmy! Nebudou ...
Ozeáš 9:13... běda jim, se od nich odvrátím! Vídal jsem Efraima jako Týr - zasazený byl mezi loukami, teď však...
Ozeáš 9:16...nikdy víc - jejich vůdcové jsou vzbouřenciEfraim bude bit, takže mu uschnou kořeny, aby nerodil. I...
Ozeáš 10:6...do Asýrie jako dar pro jejich velkokráleEfraim tehdy bude zahanben, vlastní plány zklamou Izrael!...
Ozeáš 10:11...nim, aby je spoutaly za jejich dvojí hříchEfraim býval povolná jalovička, která obilí ráda mlátila....
Ozeáš 12:1...a je k nim domů navrátím, praví Hospodin.  Efraim zahrnuje lží a dům Izraele lstí. Juda se Bohu...
Ozeáš 12:2...- Svatému, který věrný je. Větrem se krmí Efraim, honí se za větrem východním, celý den rozmnožuje...
Ozeáš 12:9... v ruce falešná závaží, miluje podvodyEfraim říká: "Ach, jak jsem bohatý! Pomohl jsem si ke jmění...
Ozeáš 12:15...Izrael z Egypta a skrze proroka o něj pečovalEfraim však svého Pána hořce popudil, a tak na něj uvalí...
Ozeáš 13:15... záhrobí? Soucit bude mým očím skryt, i když je Efraim nejplodnější mezi bratřími. Východní vítr přichází,...
Abdiáš 1:19...podhůří pak filištínský kraj; získají také kraj Efraim a Samaří, Benjamín pak získá Gileád. Vojsko...
Jan 11:54...odtud do kraje poblíž pouště, do města jménem Efraim, a tam pobýval s učedníky. Blížily se židovské...

Slova obsahující efraim: efraim (57) efraima (31) efraimce (1) efraimci (3) efraimců (1) efraimcům (1) efraime (4) efraimec (2) efraimem (3) efraimova (8) efraimově (1) efraimovi (12) efraimovo (1) efraimovu (1) efraimovy (6) efraimových (6) efraimovým (1) efraimské (7) efraimském (3) efraimský (1) efraimských (27) efraimští (4) efraimův (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |