Edomu

Hledám varianty 'edomu' [ edomu ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 36:32...předtím, než synům Izraele vládl král: Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo...
Numeri 34:3...Vaše jižní hranice povede od pouště Cin podél Edomu. Začne od konce Mrtvého moře na východě, stočí se...
2. Samuel 8:14...mezi Edomci posádky a rozmístil je po celém Edomu. Všichni Edomci se stali Davidovými poddanými....
1. Královská 11:15...vojevůdce Joáb vyrazil pohřbít padlé, nechalEdomu pobít všechny muže. Joáb tam s celým izraelským...
1. Královská 22:48... které přetrvaly vládu jeho otce Asy. V Edomu tehdy neměli krále, vládl tam místodržitel. Jošafat...
2. Královská 3:9...tedy vytáhl spolu s králem Judy a s králem Edomu. Po sedmidenní cestě oklikou ale vojsko nemělo...
2. Královská 3:20... v době, kdy se přináší moučná oběť, se náhle od Edomu přivalila spousta vody, která zaplavila celé okolí....
1. Letopisů 18:13...osmnáct tisíc Edomců v Solném údolí. UmístilEdomu posádky a všichni Edomci se stali Davidovými...
2. Letopisů 20:2...spousta z protějšího břehu Mrtvého moře, z Edomu, a jsou v Chasason-tamaru!" (To je En-gedi.)...
Žalmy 60:11...Kdo doprovodí do hrazeného města? Kdo do Edomu povede? Kdo jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty,...
Žalmy 108:11...Kdo doprovodí do hrazeného města? Kdo do Edomu povede? Kdo jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty,...
Izaiáš 34:6...beraních. Hospodin chystá v Bosře obětní hody, v Edomu hrozné krveprolití. Padnou s nimi i buvoli, býčci...
Izaiáš 63:1... Město, jež není opuštěné. Kdo to přicházíEdomu, z Bosry v rouchu rudě zbarveném? Kdo to v hávu svého...
Jeremiáš 27:3...připevni si je na šíji. Potom pošli vzkaz králům Edomu, Moábu, Amonu, Týru a Sidonu; pošli ho po jejich...
Jeremiáš 40:11..." Také všichni judští utečenci v Moábu, AmonuEdomu i ve všech ostatních zemích uslyšeli, že babylonský...
Jeremiáš 49:7... praví Hospodin." Toto praví Hospodin zástupůEdomu: "Copak není moudrost v Temanu? Přišli rozvážní o...
Jeremiáš 49:14...Šikujte se! Vzhůru k útoku! Válčete proti Edomu! "Hle, činím nepatrným mezi národy, mezi lidmi...
Jeremiáš 49:20...obstojí?" Nuže, slyšte, co Hospodin rozhodlEdomu a co zamýšlí proti obyvatelům Temanu: I ti nejmenší...
Ezechiel 25:14... k Dedanu budou padat mečem. Pomstím se na Edomu skrze Izrael, svůj lid, který Edomu pocítit můj...
Ezechiel 36:5...v planoucím horlení proti zbytku národů i proti Edomu - proti všem, kdo si s nezřízenou radostí drze...
Joel 4:19...Akátové údolí. Egypt se stane pustinou, z Edomu bude pustá poušť kvůli násilí, jež páchali na synech...
Amos 9:12...jako za dávných dnů. Tehdy jim připadne zbytek Edomu i všechny národy jméno nesoucí, praví Hospodin,...
Abdiáš 1:1...Vidění Abdiášovo. Toto praví Panovník HospodinEdomu. Od Hospodina jsme slyšeli zprávu, že byl vyslán...
Abdiáš 1:8...ani ponětí! Toho dne, praví Hospodin, vyhubímEdomu mudrce, na Ezauově hoře rozum nezbude! Tví hrdinové,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |