Edomců

Hledám varianty 'edomců' [ edomců ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 36:9...(a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír. Toto jsou jména Ezauových synů:...
Genesis 36:43...vlastní zemi. Tak tomu bylo s Ezauem, otcem Edomců. Jákob však bydlel v zemi putování svého otce, v...
2. Samuel 8:12...ze všech ostatních národů, které si podmanilEdomců, Moábců, Amonců, Filištínů a Amalekovců. Rovněž tak...
2. Samuel 8:13...se vrátil ze Solného údolí, kde porazil 18 000 Edomců. Umístil mezi Edomci posádky a rozmístil je po celém...
2. Královská 14:7...za svůj vlastní hřích." To on porazil 10 000 Edomců v Solném údolí. V oné bitvě dobyl Selu, přejmenoval...
1. Letopisů 18:12... Abišaj, syn Ceruji, porazil osmnáct tisíc Edomců v Solném údolí. Umístil v Edomu posádky a všichni...
Žalmy 60:2...do Solného údolí, kde porazil dvanáct tisíc Edomců. Zavrhl jsi nás v návalu prchlivosti, teď ale, Bože,...
Žalmy 83:7...uradili, do smlouvy proti tobě vstoupili: tábor Edomců spolu s Izmaelity, Hagrité spolu s Moábci, Gebal i...

Slova obsahující edomců: edomců (8) edomcům (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |