Edom

Hledám varianty 'edom' [ edom ]. Nalezeny 33 verše.
Genesis 25:30... vždyť jsem vyčerpaný!" (A proto se mu říká Edom, Červený.) Jákob navrhl: "Prodej mi teď hned své...
Genesis 36:8...Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír...
Genesis 36:19... dcery Anovy. To jsou synové Ezaua (jenž je Edom) a jejich kmeny. Toto jsou synové Chorejce Seíra,...
Numeri 20:18...napravo ani nalevo, dokud nepřejdeme tvé území." Edom však řekl: "Neprojdeš mou zem. Jinak proti tobě...
Numeri 20:20...ji. Nejde o nic víc, chceme jen pěšky projít." Edom však řekl: "Neprojdeš!" a vytáhl proti nim s velikým a...
Numeri 20:21...a vytáhl proti nim s velikým a mocným vojskemEdom odepřel Izraeli průchod svým územím, a tak jej Izrael...
Numeri 24:18...Moábovy a temeno všech synů Setových. Také Edom bude poražen, poražen bude Seír od svých nepřátel,...
1. Královská 11:15...rodu. Když totiž David kdysi pustošil Edom a jeho vojevůdce Joáb vyrazil pohřbít padlé, nechal v...
2. Královská 3:8...zeptal se pak ještě. "Pouštní cestou přes Edom," odpověděl Joram. Král Izraele tedy vytáhl spolu s...
2. Královská 8:20...všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil si krále....
2. Královská 8:22...prolomil. Vojsko se mu pak rozuteklo domůEdom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže...
1. Letopisů 15:21... zatímco Matitiáš, Elifleáš, Mikneáš, Obed-edom, Jehiel i Azaziáš měli udávat rytmus hlubokým hlasem...
1. Letopisů 15:24...troubili před Boží truhlou na trubky. Také Obed-edom a Jechiáš byli stráže u Truhly. Potom David, izraelští...
1. Letopisů 16:5... Jechiel, Matitiáš, Eliab, Benajáš, Obed-edom a Jehiel, kteří hráli na lyry a citery, a Asaf na...
1. Letopisů 16:38...den sloužili podle denního rozvrhu spolu s Obed-edomem a jeho osmašedesáti bratry. (Obed-edom, syn...
1. Letopisů 26:8...Elihu a Semachiáš. Ti všichni jsou potomky Obed-edoma; oni, jejich synové i jejich bratři. Obed-edom měl...
1. Letopisů 26:15...Zachariáš, si vylosoval Severní bránu. Obed-edom si vylosoval Jižní bránu a jeho synům připadly sklady....
2. Letopisů 21:8...všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské nadvládě a ustanovil si krále....
2. Letopisů 21:10...stran, ale on v noci vstal a obklíčení prolomilEdom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže...
Žalmy 60:10... Juda žezlo , Moáb za umyvadlo slouží mi, na Edom sandál odhodím, nad Filištíny vítězně zakřičím!" Kdo...
Žalmy 108:10... Juda žezlo , Moáb za umyvadlo slouží mi, na Edom sandál odhodím, nad Filištíny vítězně zakřičím!" Kdo...
Izaiáš 11:14...na východě spolu vyplení. Vztáhnou své ruce na Edom a Moáb, i Amonci je budou poslouchat. Hospodin vysuší...
Izaiáš 34:5...padavka. Můj meč na nebi je zbrocený, na Edom náhle udeří - na lid, který jsem odsoudil k naprostému...
Izaiáš 34:10...plameny hořícího dehtu! Ve dne ani v noci Edom neuhasne, jeho dým bude stoupat navždycky; na věky...
Jeremiáš 25:21... Aškelon, Gazu, Ekron i ty, kdo zbyli v AšdoduEdom, Moáb i Amonce; všechny krále Týru a Sidonu; krále...
Jeremiáš 49:17...uhnízdil, i odtamtud strhnu, praví HospodinEdom bude budit děs. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se a...
Ezechiel 25:12..." "Tak praví Panovník Hospodin: Protože se Edom tolik mstil domu Judy a velice se tou pomstou provinil...
Ezechiel 25:13...praví Panovník Hospodin: Vztáhnu svou ruku na Edom, vyhladím z něj lidi i dobytek a obrátím jej v sutiny....
Ezechiel 32:29...mezi neobřezanci pobitými mečem. Bude tamEdom se svými králi a knížaty. I přes svou udatnost byli...
Ezechiel 35:15...odplatím: Budeš zpustošeno, pohoří Seír, i celý Edom se vším všudy! Tehdy poznají, že jsem Hospodin." ...
Daniel 11:41...padnou, ale některé se z jeho moci zachráníEdom, Moáb a přední z Amonců. Zmocní se mnoha zemí; ani...
Amos 1:11... aby pohltil jeho paláce. Toto praví HospodinEdom hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za to,...
Malachiáš 1:4...a jeho dědictví jsem nechal pouštním šakalůmEdom si může říci: "Byli jsme poraženi, ale znovu vystavíme...

Slova obsahující edom: edom (33) edoma (11) edomce (3) edomci (9) edomců (8) edomcům (1) edomem (2) edomky (2) edomova (2) edomovi (1) edomská (2) edomské (20) edomského (2) edomskému (3) edomskou (1) edomský (6) edomských (2) edomským (3) edomskými (1) edomští (1) edomu (26) edomův (2) nedomluvil (1) nedomnívá (1) středomořské (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |