Edenu

Hledám varianty 'edenu' [ edenu (10) eden (8) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 2:8...stal živou bytostí. Hospodin Bůh vysázelEdenu na východě zahradu a do postavil člověka, jehož...
Genesis 2:10...zahrady a stromu poznání dobra i zla. Z Edenu vycházela řeka, aby zavlažovala zahradu, a odtud se...
Genesis 2:15...Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku...
Genesis 3:23..." Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověka...
Genesis 3:24... Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby...
Genesis 4:16...tváře a usadil se v zemi Nód na východ od Edenu. Kain se miloval se svou ženou a ta počala a porodila...
2. Královská 19:12...vyhladili! Jak dopadl Gozan, Charan, Recef a lid Edenu v Tel-asaru? Kde je král Chamátu, král Arpádu, král...
2. Letopisů 29:12...ze synů Geršonových Joach, syn Zimův, a Eden, syn Joachův; ze synů Elicafanových Šimri a Jehiel; ze...
Izaiáš 37:12...vyhladili! Jak dopadl Gozan, Charan, Recef a lid Edenu v Tel-asaru? Kde je král Chamátu, král Arpádu, král...
Izaiáš 51:3... potěší všechny jeho sutiny; jeho poušť učiní Edenu podobnou, v zahradu Hospodinovu ji obrátí. Znovu tam...
Ezechiel 27:23...a nejvzácnějšími balzámy. Cháran, KanneEden i kupci ze Sáby, Asýrie a Kilmadu s tebou vedou...
Ezechiel 28:13... plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsiEdenu, Boží zahradě, všemi drahokamy ozdoben - rubínem,...
Ezechiel 31:9...jsem ho nádherně, tak bohatým na větve; celý Eden mu mohl závidět - všechny stromy v Boží zahradě! Nuže,...
Ezechiel 31:16...jámy. Pod zemí tehdy došly útěchy všechny stromy Edenu, ty nejlepší ze skvělých stromů napájených v Libanonu...
Ezechiel 31:18...žijící v jeho stínu mezi národy. Který stromEdenu se ti mohl slávou a vznešeností vyrovnat? Stejně jako...
Ezechiel 36:35...‚Z zpustošené země je teď úplná zahrada Eden! A ta rozbořená města, jež ležela opuštěná v troskách,...
Joel 2:3...nimi plamen plápolá. Před nimi zem jak zahrada Eden, za nimi zpustošená pustina - uniknout není kam!...
Amos 1:5...v Údolí hříchu, třímajícího žezlo v Bet-edenu. Aramejský lid bude vyhnán do Kíru, praví Hospodin....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |