Dvanácti

Hledám varianty 'dvanácti' [ dvanácti (34) dvanáct (84) ]. Nalezeno 109 veršù.
Genesis 14:4...spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře). Dvanáct let sloužili Kedor-laomerovi, ale třináctého roku...
Genesis 35:22...otce, a Izrael se o tom doslechl. Jákob měl dvanáct synů. Synové Léy: Ruben, Jákobův prvorozený, Šimeon...
Genesis 42:13..."Tvoji služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho muže v kanaánské zemi; nejmladší je...
Genesis 42:32...lidé, nikdy jsme nebyli špehové! Bývalo nás dvanáct bratrů, synů našeho otce. Jeden není a nejmladší...
Genesis 49:28...žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k nim jejich otec...
Exodus 15:27... tvůj lékař." A tak přišli do Elimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili...
Exodus 24:4... Časně ráno vstal a postavil pod horou oltářdvanáct památných sloupů podle dvanácti izraelských kmenů....
Exodus 28:21...jsou zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů bude dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý bude mít na...
Exodus 39:14...kameny zasazeny do zlatých obrouček. Kamenů bylo dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý měl na sobě...
Leviticus 24:5...zlata. Vezmi také jemnou mouku a upeč z  dvanáct bochánků, každý ze dvou desetin efy. Potom je na...
Numeri 1:44... Toto jsou počty těch, které Mojžíš s Áronem a s dvanácti izraelskými vůdci sečetl, po jednom z každého...
Numeri 7:3...jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozůdvanáct býků (vůz za každé dva vůdce a za každého jeden...
Numeri 7:86...vážilo celkem 2 400 šekelů svatyně. Každýdvanácti zlatých pohárků plných kadidla vážil 10 šekelů....
Numeri 17:17...Izraele a vyber od vůdců jejich otcovských rodů dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Každému vyryješ...
Numeri 17:21...k synům Izraele a jejich vůdcové mu dali dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Mezi holemi byla...
Numeri 33:9... Vyšli z Mary a přišli do Elimu. V Elimu bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili...
Deuteronomium 1:23..." Ten návrh se mi líbil, a tak jsem z vás vybral dvanáct mužů, po jednom z každého kmene. Vypravili se...
Jozue 3:12...před vámi. Proto si z izraelských kmenů vyberte dvanáct mužů, z každého kmene po jednom. Jakmile kněží...
Jozue 4:2...Hospodin promluvil k Jozuovi: "Vyberte si z lidu dvanáct mužů, po jednom z každého kmene, a přikažte jim:...
Jozue 4:3...Jordánu, kde stály nepohnutě nohy kněží, vyneste dvanáct kamenů, vezměte je s sebou a složte je v táboře,...
Jozue 4:4...kde se dnes v noci uložíte.'" Jozue tedy povolal dvanáct mužů, které ustanovil ze synů Izraele, po jednom z...
Jozue 4:8...co jim Jozue přikázal. Vynesli zprostřed Jordánu dvanáct kamenů podle počtu izraelských kmenů, jak Jozuovi...
Jozue 4:9...je s sebou do tábora, kde je složili. Dalších dvanáct kamenů postavil Jozue uprostřed Jordánu tam, kde...
Jozue 4:20...se v Gilgalu u východního okraje Jericha. Oněch dvanáct kamenů, které vzali z Jordánu, vztyčil Jozue v...
Jozue 8:25...pobili ostřím meče. Všech padlých toho dne bylo dvanáct tisíc mužů i žen - všichni obyvatelé Aje. Jozue...
Jozue 18:24... Para, Ofra, Kfar-amona, Ofni a Geba - celkem dvanáct měst s osadami. Dále Gibeon, Ráma, Beerot...
Jozue 19:15... Nahalal, Šimron, Jidala a Bet-lechem - celkem dvanáct měst s osadami. To je dědictví Zabulonových synů...
Jozue 21:7...v Bášanu. Synové Merariho obdrželi pro své rody dvanáct měst od pokolení Ruben, Gád a Zabulon. Tato města i...
Jozue 21:40...levitských rodů, tedy losem připadlo celkem dvanáct měst. Tak bylo na izraelském území celkem čtyřicet...
Soudců 19:29... vzal nůž a rozřezal svou družku i s kostmi na dvanáct kusů. Ty pak rozeslal po všech končinách Izraele....
2. Samuel 2:15...tedy, z každé strany ve stejném počtudvanáct Benjamínců za Saulova syna Iš-bošeta proti dvanácti...
2. Samuel 17:1...také Abšalomovi řekl: "Dovol prosím, vyberu dvanáct tisíc mužů a ještě dnes v noci se vypravím...
1. Královská 4:7...nuceným pracím. Šalomoun měl nad celým Izraelem dvanáct správců, kteří zásobovali krále a jeho palác. Každý...
1. Královská 7:25...poupat odlitých zároveň s . Moře spočívalo na dvanácti býcích: tři byli obráceni k severu, tři k západu,...
1. Královská 7:44... deset umyvadel na podstavce, jedno Moředvanáct býků nesoucích Moře, kotlíky, lopatky a mísy....
1. Královská 10:20...lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném...
1. Královská 11:30... Achiáš vzal svůj nový plášť, roztrhal ho na dvanáct kusů a řekl Jeroboámovi: "Vezmi si deset kusů,...
1. Královská 16:23...roce judského krále Asy a kraloval dvanáct let. Prvních šest let kraloval v Tirse, pak ale...
1. Královská 18:31... Eliáš opravil zbořený Hospodinův oltář. Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů, jež vzešly z Jákoba,...
1. Královská 19:19...odešel a nalezl Elíšu, syna Šafatova, jak oředvanácti páry dobytka. Jedenáct párů bylo před ním a on byl...
2. Královská 3:1...stal Joram, syn Achabův, a kraloval v Samaří dvanáct let. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé,...
2. Královská 21:1...jeho syn Menaše. Menaše se stal králem ve dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let....
1. Letopisů 6:48... Synům Merariho bylo pro jejich rody vylosováno dvanáct měst z kmene Ruben, z kmene Gád a z kmene Zabulon....
2. Letopisů 4:4...loket), jednolitých s nádrží. Moře spočívalo na dvanácti býcích: tři byli obráceni k severu, tři k západu,...
2. Letopisů 4:15... vyrobil umyvadla na podstavce, jedno Moředvanáct býků nesoucích Moře, kotlíky, lopatky a vidlice....
2. Letopisů 9:19...lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném...
2. Letopisů 33:1...jeho syn Menaše. Menaše se stal králem ve dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let....
Ezdráš 8:24...to svého Boha, a vyslyšel nás. Potom jsem vybral dvanáct předních kněží: Šerebiáše, Chašabiáše a dalších...
Nehemiáš 5:14...se pak zachoval podle tohoto slova. Celých těch dvanáct let ode dne, kdy jsem byl jmenován místodržícím v...
Ester 2:12...před krále Xerxe ve svém pořadí po uplynutí dvanácti měsíců, předepsaných ženám. Po šest měsíců byly...
Žalmy 60:2...a Joáb se vrátil do Solného údolí, kde porazil dvanáct tisíc Edomců. Zavrhl jsi nás v návalu prchlivosti,...
Jeremiáš 52:20...zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno Moře, pod ním dvanáct bronzových býků a stojany, které pro Hospodinův...
Ezechiel 47:13...země, kterou si rozdělíte jako dědictví mezi dvanáct izraelských kmenů. Josef dostane dva díly, ale...
Daniel 4:26...vše se potom králi Nabukadnezarovi stalo. Uběhlo dvanáct měsíců. Když se král jednou procházel po terasách...
Matouš 9:20...také. Náhle se zezadu přiblížila žena, která dvanáct let trpěla krvácením, a dotkla se cípu jeho roucha....
Matouš 10:1...vypudí dělníky na svou žeň." Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je...
Matouš 10:2...každou nemoc a každý neduh. A toto jsou jména dvanácti apoštolů: Nejprve Šimon zvaný Petr a jeho bratr...
Matouš 10:5...Jidáš Iškariotský, který ho potom zradil. Těchto dvanáct Ježíš vyslal s těmito pokyny: "Nechoďte na cestu...
Matouš 11:1...odplatu." Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým dvanácti učedníkům, odešel odtud, aby učil a kázal v jejich...
Matouš 14:20... Potom posbírali nalámané kousky, které zbylydvanáct plných košů. Jedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů...
Matouš 19:28...posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na dvanácti trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele....
Matouš 20:17..." Cestou vzhůru do Jeruzaléma si Ježíš vzal dvanáct učedníků stranou a řekl jim: "Hle, blížíme se k...
Matouš 26:14...o tom, co udělala ona, na její památku." JedenDvanácti - jmenoval se Jidáš Iškariotský - tehdy odešel k...
Matouš 26:20...připravili beránka. Večer, když byl za stolemDvanácti, uprostřed jídla řekl: "Amen, říkám vám, že jeden...
Matouš 26:47...to ani nedořekl, když vtom přišel Jidáš, jedenDvanácti, a s ním veliký zástup s meči a holemi, poslaný od...
Matouš 26:53...nemohu požádat svého Otce, aby mi hned dal aspoň dvanáct legií andělů? Jak by se pak ale naplnila Písma, že...
Marek 3:14...které sám chtěl, a přišli k němu. Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je poslal kázat a aby měli moc...
Marek 3:16...aby měli moc vymítat démony. Ustanovil jich dvanáct: Šimona (kterému dal jméno Petr), Jakuba Zebedeova,...
Marek 4:10...byl o samotě, ti, kdo byli s ním, se ho spoluDvanácti ptali na ta podobenství. "Vám je svěřeno tajemství...
Marek 5:25...tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která  dvanáct let krvácela. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů,...
Marek 5:42...dívka hned vstala a začala se procházet. Bylo  dvanáct let. Přítomných se zmocnil nesmírný úžas, ale on...
Marek 6:7...okolní vesnice a učil. Potom k sobě svolal dvanáct učedníků a začal je vysílat po dvou. Dal jim moc...
Marek 6:43...tak se všichni najedli do sytosti. Potom sebrali dvanáct košů plných kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo...
Marek 8:19...plných košů nalámaných kousků jste nasbírali?" "Dvanáct," odpověděli. "A co těch sedm chlebů pro čtyři...
Marek 9:35...nich je největší. Posadil se tedy, zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: "Chce-li někdo být první, je...
Marek 10:32...a se strachem následovali. Tehdy vzal těch Dvanáct znovu k sobě a začal jim opakovat, co se mu ...
Marek 11:11...Když si všechno prohlédl, byl večer, a tak se Dvanácti odešel do Betanie. Když druhého dne vycházeli z...
Marek 14:10...o tom, co udělala ona, na její památku." JedenDvanácti - jmenoval se Jidáš Iškariotský - tehdy odešel k...
Marek 14:17... a připravili beránka. Večer pak přišel Ježíš se Dvanácti. Když byli za stolem, Ježíš uprostřed jídla řekl:...
Marek 14:20...začali ptát: "Snad ne ?" "Je to jeden ze Dvanácti," řekl jim, "ten, který se mnou namáčí ruku do...
Marek 14:43...ani nedořekl, když vtom přišel Jidáš, jeden ze Dvanácti, a s ním zástup s meči a holemi, poslaný od...
Lukáš 2:42...Velikonoce do Jeruzaléma. Také když mu bylo dvanáct let, putovali se účastnit slavnosti jako obvykle....
Lukáš 6:13...rozednilo, zavolal své učedníky. Vybral z nich dvanáct a nazval je apoštoly: Šimona (kterému dal jméno...
Lukáš 8:1...a ohlašoval Boží království. Bylo s ním jeho Dvanáct a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých...
Lukáš 8:43...ze všech stran. Byla tam jedna žena, která  dvanáct let trpěla krvácením. Utratila všechno své živobytí...
Lukáš 9:1...říkat, co se stalo. Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a...
Lukáš 9:12...se začalo chýlit k večeru, přišlo za ním jeho Dvanáct. "Propusť ten zástup," řekli mu. " se rozejdou do...
Lukáš 9:17...Všichni se najedli do sytosti a sebralo se ještě dvanáct košů nalámaných kousků, které jim zbyly. Jednou,...
Lukáš 18:31...věku věčný život." Tehdy vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: "Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam se...
Lukáš 22:3...do Jidáše zvaného Iškariotský, který patřil ke Dvanácti. Odešel a domluvil se s vrchními kněžími a s...
Lukáš 22:30...u mého stolu; budete sedět na trůnech a soudit dvanáct pokolení Izraele. Šimone, Šimone, hle, satan si...
Lukáš 22:47...a byl tu houf lidí v čele s Jidášem, jednímDvanácti. Přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil, ale ten mu...
Jan 6:13... se nic neztratí." Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů kousky z těch pěti ječných chlebů, které zbyly...
Jan 6:67...odejít i vy?" zeptal se Ježíš tehdy svých Dvanácti. "Pane, ke komu bychom šli?" odpověděl mu Šimon...
Jan 6:70... že ty jsi ten Svatý Boží!" "Vyvolil jsem si vás dvanáct," řekl jim na to Ježíš; "jeden z vás je ale ďábel."...
Jan 6:71... Ten ho měl zradit, ačkoli byl jednímDvanácti. Potom Ježíš chodil po Galileji. Nechtěl se totiž...
Jan 11:9...tam chceš jít znovu?" Ježíš odpověděl: "Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtá, protože vidí...
Jan 20:24..." Když tehdy mezi Ježíš přišel, jedenDvanácti, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci...
Skutky 6:2...hebrejským kráceny na denních přídělech jídlaDvanáct apoštolů proto svolalo shromáždění všech učedníků a...
Skutky 7:8...dne ho obřezal a stejně tak Izák Jákoba a Jákob dvanáct patriarchů. Patriarchové žárlili na Josefa a...
Skutky 19:7...jazycích a prorokovat. Těch mužů bylo celkem asi dvanáct. Pavel pak šel do synagogy a tři měsíce tam směle...
Skutky 24:11...jsem přišel uctívat Boha, jsem nepobyl více než dvanáct dní. Nikdo neviděl hádat se s někým v chrámu...
Skutky 26:7...kvůli naději v to, co Bůh zaslíbil našim otcůmDvanáct našich pokolení ustavičně slouží Bohu dnem i nocí v...
1. Korintským 15:5...vzkříšen podle Písem. Ukázal se Petrovi, potom Dvanácti, poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou...
Jakub 1:1... služebník Boha a Pána Ježíše Krista, zdraví dvanáct pokolení v diaspoře. Mějte z toho jen radost,...
Zjevení 12:1... pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd. Byla těhotná a křičela bolestí, neboť...
Zjevení 21:12...jako křišťál. Měl mohutnou a vysokou hradbudvanácti branami, na těch branách dvanáct andělů a napsaná...
Zjevení 21:14...jihu a tři brány ze západu. Městská hradba měla dvanáct základů a na nich jména dvanácti Beránkových...
Zjevení 21:21... jedenáctý hyacint, dvanáctý ametyst. A těch dvanáct bran bylo dvanáct perel: každá z těch bran byla z...

Slova obsahující dvanácti: dvanácti (34) dvanáctiletou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |