Duchem

Hledám varianty 'duchem' [ duchy (9) duchům (4) duchů (17) duchu (75) duchové (9) duchem (85) ducha (187) duch (190) ]. Nalezeny 523 verše.
Genesis 1:2...propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je světlo!" - a bylo světlo...
Genesis 6:3...se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je to koneckonců...
Genesis 7:15...přišli k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Z veškerého tvorstva...
Genesis 18:12...a Sára nebyla v plodném věku.) Sára seduchu zasmála: "Teď, když jsem sešlá stářím, mám zakusit...
Genesis 24:45...pro syna mého pána. A vtom, ještě než jsem toduchu dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni,...
Genesis 41:38..."Cožpak najdeme někoho, v kom by byl Boží Duch jako v něm?" Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti...
Genesis 45:27... které Josef poslal, aby ho přivezli, tehdy duch jejich otce Jákoba okřál a Izrael řekl: "To stačí! Můj...
Exodus 28:3...nadanými řemeslníky, jimž jsem dal důmyslného ducha, Áronovi udělají roucha, v nichž bude posvěcen,...
Exodus 31:3...Hurova z pokolení Juda. Naplnil jsem ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a znalostí každého řemesla,...
Exodus 35:21... kdo cítil nutkání, každý, kdo měl ochotného ducha - a přinášeli Hospodinu příspěvek na přípravu Stanu...
Exodus 35:31... syna Hurova z pokolení Juda. Naplnil ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a znalostí každého řemesla,...
Leviticus 19:31... jsem Hospodin. Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se...
Leviticus 20:6...z jejich lidu. Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvu,...
Leviticus 20:27...moji. Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní, musí zemřít. Budou ukamenováni -...
Numeri 11:17...a budu tam s tebou mluvit. Tehdy vezmuDucha, který je na tobě, a vložím jej na , aby nesli...
Numeri 11:25...sestoupil v oblaku a mluvil s ním. VzalDucha, který byl na Mojžíšovi, a udělil jej těm sedmdesáti...
Numeri 11:26...a druhý Medad. Protože byli na seznamu, spočinul Duch i na nich (ačkoli nevyšli ke Stanu), a tak prorokovali...
Numeri 11:29...byli proroci! Kéž by jim Hospodin udělil svého Ducha!" A tak se Mojžíš se stařešiny Izraele vrátil do...
Numeri 14:24... ji nespatří! Můj služebník Káleb ale jiného ducha - vydal se mi cele. Jej uvedu do země, do níž...
Numeri 16:22...zahubím!" Padli tedy na tvář. "Ó Bože, Bože duchů veškerého tvorstva!" zvolali. "Jeden muž zhřeší a ty...
Numeri 24:2...Izrael tábořící podle kmenů, přišel na něj Boží Duch. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví...
Numeri 27:16...Hospodinu odpověděl: "Ó Hospodine, Bože duchů veškerého tvorstva! Opatři této obci někoho, kdo by...
Numeri 27:18..."Jozue, syn Nunův, je muž, ve kterém přebývá Duch. Vezmi jej k sobě a vlož na něj ruku. Postav jej před...
Deuteronomium 18:11...jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo...
Deuteronomium 34:9...pláče a truchlení. Jozue, syn Nunův, byl naplněn duchem moudrosti, neboť na něj Mojžíš vložil ruce. Synové...
Soudců 3:10... mladšího bratra Kálebova. Spočinul na něm Duch Hospodinův, a tak se stal v Izraeli soudcem. Vytáhl do...
Soudců 6:34...se v údolí Jizreel. Na Gedeona tehdy sestoupil Duch Hospodinův. Zatroubil na beraní roh a svolal...
Soudců 9:23...ale mezi Abimelecha a šechemské měšťany poslal ducha sváru, a Šechemští Abimelecha zradili. To aby krutost...
Soudců 11:29...slova vůbec nedbal. Na Jiftachovi tehdy spočinul Duch Hospodinův. Táhl Gileádem a Manasesem, prošel...
Soudců 13:25...mezi Coreou a Eštaolem ho pak začal podněcovat Duch Hospodinův. Samson sestoupil do Timny a mezi...
Soudců 14:6...řevem vyskočil mladý lev. Samsona se ale zmocnil Duch Hospodinův, takže lva roztrhl holýma rukama, jako by...
Soudců 14:19...hádanku mou byste neuhodli!" Tehdy se ho zmocnil Duch Hospodinův. Sešel do Aškelonu, pobil tam třicet mužů,...
Soudců 15:14...mu s křikem vyrazili naproti. Vtom se ho zmocnil Duch Hospodinův. Provazy na jeho pažích najednou byly jako...
1. Samuel 10:6...vytržení sestupovat z návrší. Tehdy uchvátí Duch Hospodinův, začneš prorokovat s nimi a proměníš se v...
1. Samuel 10:10...proti nim jde průvod proroků. Vtom se ho zmocnil Duch Hospodinův a on s nimi upadl do prorockého vytržení....
1. Samuel 11:6... Jakmile Saul ta slova uslyšel, zmocnil se ho Duch Hospodinův a vzplanul nesmírným hněvem. Vzal jeden pár...
1. Samuel 16:13...bratrů ho pomazal. Od toho dne se Davida zmocnil Duch Hospodinův. Samuel pak vstal a odešel do Rámy. Duch...
1. Samuel 16:14...Hospodinův. Samuel pak vstal a odešel do RámyDuch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit zlý...
1. Samuel 16:15... Saulovi služebníci mu řekli: "To děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde svým služebníkům, aby...
1. Samuel 16:16... Zahraje na ni, kdykoli na tebe přijde zlý duch od Boha, a uleví se ti." Saul tedy svým služebníkům...
1. Samuel 16:23...mou přízeň." Kdykoli potom na Saula přišel ten duch od Boha, David bral citeru a hrál. Saulovi se pak...
1. Samuel 18:10...podezíravě. Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od Boha, takže doma blouznil v prorockém vytržení....
1. Samuel 19:9...ve svém domě s kopím v ruce, přišel na něj zlý duch od Hospodina. Zatímco mu David hrál, Saul po něm...
1. Samuel 19:20...prorokují, sestoupil i na Saulovy posly Boží Duch a také oni začali prorokovat. Když se to Saul dozvěděl...
1. Samuel 19:23...k chýším v Rámě, ale i na něj sestoupil Boží Duch, a tak celou cestu prorokoval. Když dorazil k chýším v...
1. Samuel 28:8...dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy," požádal ji, "a vyvolej mi, koho ti řeknu." "Copak...
2. Samuel 23:2...pěvec izraelský. Promlouvá ze Hospodinův duch, jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi řekl...
1. Královská 18:12...Eliáš je tu!' Jakmile od tebe odejdu, Hospodinův duch odnese kdoví kam. s tou zprávou přijdu k...
1. Královská 22:21...Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.'...
1. Královská 22:22...‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Na to Hospodin řekl:...
1. Královská 22:23...těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí." Vtom vykročil...
1. Královská 22:24...do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v den, kdy se...
2. Královská 2:9...vzat." "Prosím, mi připadnou dva díly tvého ducha!" odpověděl Elíša. "Žádáš o nelehkou věc," řekl mu...
2. Královská 2:15...se a Elíša přešel na druhou stranu. "Duch Eliášův spočinul na Elíšovi!" řekli proročtí učedníci...
2. Královská 2:16...dovolíš, pošleme je hledat tvého pána. Třeba ho Duch Hospodinův vzal a upustil na některou horu nebo do...
2. Královská 5:26...služebník nešel celkem nikam." "Copak jsem tamduchu nebyl, když ten muž vystoupil z vozu a šel ti...
2. Královská 19:7...sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se do své země a v jeho zemi...
1. Letopisů 5:26...nimi Bůh vyhubil. Proto Bůh Izraele podnítil ducha asyrského krále Pula (totiž Tiglat-pilesara, krále...
1. Letopisů 10:13...dokonce tak daleko, že se radil s věšteckým duchem, místo aby se radil s Hospodinem. Ten ho proto...
1. Letopisů 12:19...Bůh našich otců vidí a soudí!" Tenkrát sestoupil Duch na velitele Třicítky, Amasaje: "Patříme tobě, Davide,...
2. Letopisů 15:1...velbloudů. Potom se vrátili do Jeruzaléma. Boží Duch spočinul na Azariášovi, synu Odedovu. Vyšel Asovi...
2. Letopisů 18:20...Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.'...
2. Letopisů 18:21...‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Nato Hospodin řekl:...
2. Letopisů 18:22...těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí." Vtom vykročil...
2. Letopisů 18:23...do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v den, kdy se...
2. Letopisů 20:14...Hospodinem. Vtom uprostřed shromáždění sestoupil Duch Hospodinův na Jachziela, syna Zachariášova, syna...
2. Letopisů 24:20... ale oni neposlouchali. Tenkrát sestoupil Boží Duch na Zachariáše, syna kněze Jojady. Postavil se před lid...
Ezdráš 1:1...slovo řečené ústy Jeremiáše. Hospodin podnítil ducha perského krále Kýra, aby po celé své říši dal...
Ezdráš 1:5... stejně jako kněží a levité i všichni, jejichž ducha Hospodin probudil, se tedy vydali stavět Hospodinův...
Nehemiáš 9:20...jim na cestu, po které měli jít. Svého laskavého Ducha jsi jim udělil, aby je učil. Jejich ústům jsi...
Nehemiáš 9:30... Tolik let ses s nimi trpělivě vláčel! Svým Duchem jsi je varoval skrze proroky, když ale přesto...
Job 1:5... neboť si říkal: "Co když děti zhřešily a v duchu zlořečily Bohu." Tak to Job činíval pokaždé. Jednoho...
Job 4:15...jsem se třást, do morku kostí děs mnou pronikalDuch se mi tehdy mihnul před tváří, chlupy na těle se mi...
Job 6:4...se do zabodly, jejich jed se mi vpíjí do ducha, Boží hrůzy obkličují ze všech stran. Hýká snad...
Job 7:11...obydlí. Proto déle nemohu mlčet, v soužení ducha musím promluvit, své hořké duši musím ulevit. Jsem...
Job 20:3...Když slyším tolik důtek a urážek, můj moudrý duch mi vnuká odpověď: Víš přece sám, že odjakživa, co...
Job 26:4...projevil! Komu chceš tyhle řeči vykládat? Jaký duch to z tebe promlouvá? Mrtví se před Bohem chvějí v...
Job 32:8... dříve narození učí moudrosti.' Vše ale na duchu v člověku záleží, dech Všemohoucího dává chápání....
Job 32:18...své mínění. Jsem totiž přímo přeplněný slovyduch mi roztahuje všechny vnitřnosti. Jak víno bez průduchu...
Job 33:4... řeč pramení, rty vyjevují čisté poznáníDuch Boží přece učinil, dech Všemohoucího oživil....
Job 34:14...svět? Kdyby ho jen tak napadlo svůj dech, svého ducha odejmout, všechno živé by rázem pomřelo, lidstvo by...
Žalmy 31:6...jsi mou posilou! Do tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodine, věrný Bože, vykup ! Nesnesu ctitele...
Žalmy 32:2... jemuž Hospodin nepočítá provinění a jehož duch je beze lsti! Dokud jsem mlčel, kosti chřadly, když...
Žalmy 33:6...slovem vznikla nebesa, celý jejich zástup duchem jeho úst. Mořské vody shrnul na hromady, hlubiny...
Žalmy 34:19...Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, sklíčenéduchu zachrání! Mnohá trápení zažívá spravedlivý, Hospodin...
Žalmy 51:12...ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti. Nevyháněj ze své přítomnosti, svého...
Žalmy 51:13... Nevyháněj ze své přítomnosti, svého svatého Ducha neber mi! Navrať mi radost ze své spásy, ušlechtilým...
Žalmy 51:14...mi! Navrať mi radost ze své spásy, ušlechtilým duchem posilni. Tvým cestám pak budu provinilce učit,...
Žalmy 51:19...ti ji dal, moje zápaly bys nepřijal. Kajícný duch je Bohu nad oběti - nepohrdneš, Bože, srdcem kajícným...
Žalmy 77:7...písně vzpomínám po nocích, v srdci přemítám a v duchu zpytuji: Copak nadobro zavrhl Hospodin? Nebude...
Žalmy 78:8...a svéhlavé, pokolení se srdcem nestálým a s duchem Bohu nevěrným! Synové Efraimovi, zdatní lukostřelci,...
Žalmy 104:30...jim odjímáš - navracejí se znovu v prach. Svého Ducha když pošleš, bývají stvořeni, abys tvář země znovu...
Žalmy 106:33...popudili, také Mojžíš kvůli nim pochybil. V duchu ho tehdy tolik rozhořčili, že se unáhlil svými rty....
Žalmy 139:7...hluboké, na to nestačím! Kam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do...
Žalmy 142:4...ním svoje starosti, své trápení mu svěřuji. Na duchu klesám slabostí, ty ale o stezce víš! Na cestě,...
Žalmy 143:4... bydlet v temnotě tak jako dávno zemřelé. Na duchu klesám slabostí, srdce mám plné zděšení. Vzpomínám na...
Žalmy 143:10...prosím nauč - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch vede po zemi srovnané. Obživ , Hospodine, pro...
Přísloví 1:23...Obraťte se, když vás napomínám, hle, svého ducha na vás vylít chci, právě vám chci svá slova oznámit!...
Přísloví 15:4...jazyk je stromem života, je-li však pokřivenýducha podlomí. Hlupák pohrdá poučením otce, chytrý je ten,...
Přísloví 15:13...srdce dodává tváři krásu, ztrápené srdce ducha ubíjí. Srdce rozumného touží po vědění, ústa tupců se...
Přísloví 17:22...nepozná. Radostné srdce - nejlepší lék, ztrápený duch je kostižer. Darebák přijímá tajné dary, aby cesty...
Přísloví 18:14... hloupost projevuje k vlastní ostudě. Lidský duch dovede unést nemoc, ztrápený duch se však nedá vydržet...
Přísloví 20:27...nechá je drtit pod koly. Hospodinovou svící je duch člověka - vše, co je skryté, prozkoumá. Láska a...
Přísloví 23:7...pokrm lakomce, po jeho lahůdkách nedychti. V duchu jen počítá - je takový, když říká, "Jez a pij,"...
Přísloví 29:23...povýšenost člověka poníží, kdo je poníženého ducha, dojde uznání. Zlodějův společník sám sobě škodí,...
Kazatel 3:21...se do prachu zase vracejí. Kdo , že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí pod zemí? Vidím...
Kazatel 12:7... než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval. Marnost nad marnost,...
Izaiáš 4:4... kdo je zapsán k životu v Jeruzalémě. Pán tehdy duchem soudu a duchem ohně smyje špínu sionských dcer a...
Izaiáš 11:2...proutek, výhonek z jeho kořenů přinese ovoceDuch Hospodinův na něm spočine - Duch moudrosti a chápání,...
Izaiáš 19:3...město proti městu a království proti královstvíDuch Egypta se zcela vytratí, na čem se uradí, to překazím....
Izaiáš 19:14...svedli svůj vlastní lid. Hospodin jim nalil ducha závrati, aby Egypt ve všech jeho skutcích sváděli,...
Izaiáš 26:9...duši toužíme. duše v noci touží po tobě, můj duch hledá s úsvitem. Když se tvé soudy dějí na zemi,...
Izaiáš 28:6...čelenkou pro ty, kdo z jeho lidu zůstanouDuchem práva bude pro soudce a u brány silou pro obránce....
Izaiáš 29:4...bude znít tvé mumlání; tvůj hlas bude podobný duchu z podzemí, z prachu bude znít tvé sípění. Jak prášek...
Izaiáš 29:10... potácíte se jako po pivě. Hospodin na vás vylil ducha mrákoty, zavřel vám oči - vaše proroky, zakryl vám...
Izaiáš 29:24...Bohem Izraele budou bázeň mít. Rozum dostanou duchem bloudící a ti, kdo reptali, se dají poučit. Běda...
Izaiáš 30:1... jež nejsou ze mne, vstupují do smlouvy ne s mým Duchem, a tak jen vrší hřích na hřích. Dolů do Egypta se...
Izaiáš 31:3...jen lidé, a ne Bůh, jejich koně pouhé tělo, a ne duch. Jakmile Hospodin rukou pohrozí, zhroutí se pomocník,...
Izaiáš 32:15...pastvina dobytka. se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les...
Izaiáš 34:16...není bez družky. Jeho ústa dala příkazy a jeho Duch je shromáždí. On sám jim losem určí podíly, svou rukou...
Izaiáš 37:7...sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se do své země a v jeho zemi...
Izaiáš 40:13...na váhy a zvážil je i s pahorky? Kdo Hospodinova ducha usměrnil a stal se mu rádcem, aby ho poučil? S kým se...
Izaiáš 42:1...vyvolený, jehož jsem si oblíbil! Na něj svého Ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit. Nebude...
Izaiáš 42:5...i co raší z , jenž lidem na dává dýcháníducha po chodícím: Hospodin povolal jsem k...
Izaiáš 44:3...žíznivé a potoky na vyschlou zem. Vyliji svého Ducha na tvé símě, své požehnání na tvé potomky, takže...
Izaiáš 48:16...jsem. Teď posílá Panovník Hospodin spoluDuchem svým. Toto praví Hospodin, Svatý izraelský, jenž ...
Izaiáš 57:15...i s tím, kdo je sklíčený a pokorný, abych oživil ducha pokorných, abych oživil srdce sklíčených. Nebudu...
Izaiáš 57:16...se hněvat navěky - vždyť by se přede mnou každý duch zhroutil, každá duše, již jsem učinil! Rozlítil jsem...
Izaiáš 59:21...toto bude smlouva s nimi, praví Hospodin: Můj Duch, který je na tobě, a slova, jež jsem vložil do...
Izaiáš 61:1... jsem Hospodin; v pravý čas to rychle učiním.  Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá, abych nesl dobré...
Izaiáš 63:10...dávné dny. Oni se ale bouřili a jeho svatého Ducha trápili; a proto se jim v nepřítele obrátil a sám...
Izaiáš 63:11...je Ten, který jim vložil do nitra svého svatého Ducha; který je vedl svou slavnou paží po Mojžíšově...
Izaiáš 63:14...když dobytek schází do údolí, tak je Hospodinův Duch vedl k odpočinutí. Takto jsi doprovázel svůj lid, abys...
Izaiáš 66:2... praví Hospodin. Všímám si ale ztrápených a v duchu zkroušených, kteří se chvějí před slovem mým. Kdo...
Jeremiáš 10:14...modlami, protože jejich odlitky jsou podvodducha v sobě nemají. Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory;...
Jeremiáš 51:11...Ostřete šípy, uchopte štíty! Hospodin probouzí ducha médských králů, neboť se chystá zničit Babylon. Ano,...
Jeremiáš 51:17...modlami, protože jejich odlitky jsou podvodducha v sobě nemají. Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory;...
Ezechiel 1:12...Každá se pohybovala přímo vpřed. Kamkoli zamířil Duch, tam šly, cestou se neotáčely. Napohled se ty bytosti...
Ezechiel 1:20...nad zemí, vznášela se i kola. Kamkoli zamířil Duch, tam šly - kamkoli Duch zamířil. Kola se s nimi také...
Ezechiel 1:21...i kola spolu s nimi, neboť ta kola měla v sobě ducha života. Nahoře nad hlavami těch bytostí se prostíralo...
Ezechiel 2:2...mluvit." Když ke mně promluvil, vstoupil do  Duch a postavil na nohy. Tehdy jsem slyšel, jak ke mně...
Ezechiel 3:12...praví Panovník Hospodin.'" Vtom se zmocnil Duch a uslyšel jsem za sebou obrovský hluk. To se...
Ezechiel 3:14... jež se vznášela spolu s nimi - obrovský hlukDuch se zmocnil a vzal pryč. Šel jsem roztrpčen a...
Ezechiel 3:24...Kebar. Padl jsem na tvář. Vstoupil však do  Duch a postavil na nohy. Tehdy ke mně promluvil. "Jdi a...
Ezechiel 8:3...kovu. Vztáhl cosi jako ruku a vzal za vlasyDuch vyzvedl mezi nebe a zemi a v Božím vidění ...
Ezechiel 10:17...se zvedali, zvedala se s nimi, neboť v nich byl duch života. Hospodinova sláva se tehdy vzdálila od prahu...
Ezechiel 11:1...se pohybovali přímo vpřed. Vtom se zmocnil Duch a přenesl k východní bráně Hospodinova domu, k ,...
Ezechiel 11:5...nim. Prorokuj, synu člověčí!" Tehdy na padl Duch Hospodinův. "Mluv!" řekl mi. "Tak praví Hospodin:...
Ezechiel 11:19...Dám jim jedno srdce a do nitra jim vložím nového ducha. Vezmu jim z těla srdce z kamene a dám jim srdce z...
Ezechiel 11:24...od města. Ve vidění, které jsem dostal od Božího Ducha, se Duch zmocnil a přenesl k vyhnancům v...
Ezechiel 18:31...jste páchali, a získejte nové srdce a nového ducha. Proč máte umírat, dome izraelský? Nemám zalíbení ve...
Ezechiel 36:26... Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z...
Ezechiel 36:27...dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly,...
Ezechiel 37:1...na mně ruka Hospodinova. Hospodin svým Duchem odvedl pryč a postavil doprostřed údolí plného...
Ezechiel 37:5...Hospodin těmto kostem: Hle, do vás přivedu ducha, abyste ožily. Dám na vás šlachy a pokryji vás masem,...
Ezechiel 37:6...vás masem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha, abyste ožily. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin."...
Ezechiel 37:8...šlachami a masem a jak se svrchu potahují kůžíDucha však v sobě neměly. Tehdy mi řekl: "Prorokuj k duchu....
Ezechiel 37:9...však v sobě neměly. Tehdy mi řekl: "Prorokujduchu. Prorokuj, synu člověčí, a řekni mu - Tak praví...
Ezechiel 37:10...prorokoval, jak mi přikázal, vstoupil do nich duch a ožili. Postavili se na nohy a byl jich obrovský,...
Ezechiel 37:14...hrobů vás vyvedu, lide můj. Vložím do vás svého Ducha, abyste ožili, a dám vám spočinout ve vaší zemi....
Ezechiel 39:29...svoji tvář, neboť na dům Izraele vyliji svého Ducha, praví Panovník Hospodin." Desátého dne měsíce po...
Ezechiel 43:5...východní branou do chrámu. Vtom se zmocnil Duch, přenesl na vnitřní nádvoří a hle - Hospodinova...
Daniel 4:5...podle mého boha jmenuje Baltazar a přebývá v něm duch svatých bohů. Vyprávěl jsem mu tedy svůj sen:...
Daniel 4:6... nejvyšší z věštců, vím, že v tobě přebývá duch svatých bohů a že ti žádné tajemství není těžké. Toto...
Daniel 4:15... Ty to však dokážeš, neboť v tobě přebývá duch svatých bohů." Daniel zvaný Baltazar tam dlouho stál...
Daniel 5:11... Máš ve svém království muže, v němž přebývá duch svatých bohů. Ten za dnů tvého otce prokázal...
Daniel 5:12...král dal jméno Baltazar, totiž prokázal vzácného ducha, rozumnost a důvtip ve vykládání snů, odhalování...
Daniel 5:14...zeptal se ho král. "Slyšel jsem, že je v tobě duch bohů a že jsi prokázal jasnozřivost, důvtip a vzácnou...
Daniel 6:4...vezíry a satrapy natolik vynikal svým vzácným duchem, že mu král zamýšlel svěřit celé království. Vezíři...
Ozeáš 4:12...hůlka jim dává předpověď; dali se obloudit duchem smilstva, smilně opustili svého Boha. Obětují na...
Ozeáš 5:4...se nevzdají, aby se ke svému Bohu vrátiliduch smilstva je totiž v nich, Hospodina neznají. Pýcha...
Ozeáš 9:7... Izrael ale vykřikuje: "Prorok je blázen! ‚Muž ducha' zešílel!" To proto, že jste tak zkažení, máte tak...
Joel 3:1...potupy! Na všechny lidi pak vyliji svého Ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat; vaši starci...
Joel 3:2...vidění. Ano, i na otroky a otrokyně vyliji svého Ducha v oněch dnech. Ukážu zázraky na nebi i na zemi, krev,...
Micheáš 3:8...jim Bůh neodpoví." jsem však naplněn mocíDuchem Hospodinovým, spravedlností a smělostí, abych...
Abakuk 2:19...učitel? Hle, je to obloženo zlatem a stříbremducha v tom ale nenajdeš. Hospodin je ale ve svém svatém...
Sofoniáš 1:12...kdo si hoví jak víno v sedlině, s těmi, kdo siduchu říkají: ‚Hospodin nic nespraví ani nezkazí.' Jejich...
Ageus 1:14...vámi, praví Hospodin." Hospodin tenkrát roznítil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtielova,...
Ageus 2:5...jsem vám dal, když jste vycházeli z Egypta. Můj Duch zůstává vprostřed vás. Nebojte se! Tak praví Hospodin...
Zachariáš 4:6...k Zerubábelovi: Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů. Co jsi, ty veliká horo?...
Zachariáš 6:5...mluvícího se mnou. "To vyrážejí čtyři nebeští duchové, kteří stáli před Pánem vší země," odpověděl mi...
Zachariáš 6:8...se! Ti, kteří vyrazili na sever, utišili mého ducha, pokud jde o severní zem." Dostal jsem slovo...
Zachariáš 7:12...ani slova, která Hospodin zástupů posílal svým Duchem skrze dávné proroky. Tak přišel veliký hněv od...
Zachariáš 12:1... který prostírá nebesa, zakladatel země a tvůrce ducha v lidském nitru, praví: Hle - učiním Jeruzalém číší,...
Zachariáš 12:10...dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti a modliteb a tehdy pohlédnou na , jehož...
Zachariáš 13:2...nevzpomene; odstraním ze země také prorokyducha nečistoty. A kdyby pak ještě někdo prorokoval, řekne...
Malachiáš 2:15...podle smlouvy! Neučinil dva jedním? Měl přece ducha nazbyt. Proč tedy jedním? Šlo mu o símě Boží. Chraňte...
Matouš 1:18... než se vzali, se ukázalo, že je těhotnáDucha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji...
Matouš 1:20...za manželku, neboť to, co v bylo počato, jeDucha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on...
Matouš 3:11...nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. lopatu v ruce a vyčistí svůj...
Matouš 3:16...a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj...
Matouš 4:1...kterého jsem si oblíbil." Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. Postil se...
Matouš 5:3...je učit: "Blaze chudýmduchu, neboť jim patří nebeské království. Blaze plačícím,...
Matouš 8:16...přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil. Tak se...
Matouš 10:1...dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a...
Matouš 10:20...v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, který mluví ve vás. Bratr bratra i otec...
Matouš 12:18... kterého jsem si oblíbil. Na něj položím svého Ducha, on oznámí spravedlnost národům. Nebude se hádat ani...
Matouš 12:28...vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království. Jak může někdo...
Matouš 12:31...rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu jim odpuštěno nebude. Kdokoli by řekl slovo proti...
Matouš 12:32... bude mu odpuštěno, ale kdokoli by mluvil proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani...
Matouš 12:43...hle, zde je někdo víc než Šalomoun. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá...
Matouš 12:45... ale prázdný, jde a přibere k sobě sedm jiných duchů, horších než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se...
Matouš 22:43... Na to jim řekl: "Jak ho tedy David můžeDuchu nazývat Pánem? Říká přece: ‚Hospodin řekl mému Pánu:...
Matouš 26:41..."Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušeníDuch je odhodlaný, ale tělo malátné." Odešel podruhé a...
Matouš 28:19...všech národů, křtěte je ve jménu Otce i SynaDucha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám...
Marek 1:8... jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým." V těch dnech přišel Ježíš z galilejského...
Marek 1:10...z vody, ihned uviděl protržená nebesaDucha sestupujícího na něj jako holubice. Z nebe zazněl...
Marek 1:12...jsi můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil." Duch ho pak ihned vypudil na poušť. Byl na poušti čtyřicet...
Marek 1:23...synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Vykřikl: "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský?...
Marek 1:26..." okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něj....
Marek 1:27...je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají ho!" A zpráva o něm se ihned roznesla...
Marek 2:8...může odpouštět hříchy než samotný Bůh?" Ježíšduchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal se...
Marek 3:11... se na něj tlačili, aby se ho dotkli. A nečistí duchové, jakmile ho uviděli, před ním padali a křičeli: "Ty...
Marek 3:29...by se rouhali. Kdo by se ale rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno; takový se...
Marek 3:30...hříchem." (Říkali totiž o něm, že nečistého ducha.) Tehdy dorazili jeho bratři a matka. Zůstali venku a...
Marek 5:2...proti němu z hrobů vyšel člověk posedlý nečistým duchem. Bydlel v hrobech a nikdo ho nemohl ani svázat...
Marek 5:8...mu totiž řekl: "Vyjdi z toho člověka, nečistý duchu!") "Jak se jmenuješ?" ptal se ho Ježíš. " jméno je...
Marek 5:13...do nich!" Ježíš jim to povolil, a tak ti nečistí duchové vyšli a vstoupili do prasat. Asi dvoutisícové stádo...
Marek 6:7...je vysílat po dvou. Dal jim moc nad nečistými duchy a uložil jim, si na cestu neberou nic kromě hole:...
Marek 7:25...jedna žena, která měla dcerku s nečistým duchem. Přišla, padla mu k nohám a prosila ho, aby z její...
Marek 8:12... Chtěli od něj nějaké znamení z nebe. Ježíš siduchu povzdychl a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení?...
Marek 9:17..."přivedl jsem k tobě svého syna, který němého ducha. Kdykoli se ho zmocní, trhá jím a on pěnu u úst,...
Marek 9:18...a celý ztuhne. Řekl jsem tvým učedníkům, toho ducha vyženou, ale nedokázali to!" "Vy nevěřící pokolení!"...
Marek 9:20... Jakmile ho chlapec uviděl, hned jím ten duch začal zmítat, upadl a s pěnou u úst se válel po...
Marek 9:25...uviděl, že se sbíhá zástup, okřikl nečistého ducha: "Němý a hluchý duchu, ti přikazuji: vyjdi z něj a...
Marek 12:36...že Mesiáš je Davidův syn? Vždyť sám David řeklDuchu svatém: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravici,...
Marek 13:11...v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý. Bratr bratra i otec syna vydá na smrt a děti...
Marek 14:38...Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušeníDuch je odhodlaný, ale tělo malátné." Znovu odešel a modlil...
Lukáš 1:15...opojný nápoj a z lůna své matky bude naplněn Duchem svatým. Mnohé ze synů Izraele obrátí k Hospodinu,...
Lukáš 1:17...Hospodinu, jejich Bohu. Před jeho tváří půjdeduchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a...
Lukáš 1:35...jsem ještě nepoznala muže." "Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní moc Nejvyššího," odpověděl anděl...
Lukáš 1:41...v jejím lůnu poskočilo. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a hlasitě zvolala: "Požehnaná jsi mezi ženami...
Lukáš 1:47...na to řekla: " duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, neboť si všiml ponížení...
Lukáš 1:67...byla s ním. Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a prorokoval: "Požehnán buď Hospodin, Bůh...
Lukáš 1:80...na cestu pokoje." Chlapec pak rostl a sílilduchu a žil na poušti do dne, kdy vystoupil před Izrael....
Lukáš 2:25...a zbožný, očekával potěšení IzraeleDuch svatý byl na něm. Duchem svatým mu bylo sděleno, že...
Lukáš 2:26...potěšení Izraele a Duch svatý byl na němDuchem svatým mu bylo sděleno, že nezakusí smrt, dokud...
Lukáš 2:27...smrt, dokud neuvidí Hospodinova Mesiáše. Veden Duchem tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli dítě...
Lukáš 3:16...ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. drží v ruce lopatu, aby pročistil...
Lukáš 3:22...i Ježíš. Když se modlil, otevřelo se nebeDuch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice....
Lukáš 4:1... syna Božího. Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam...
Lukáš 4:14...a čekal na další příležitost. Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po...
Lukáš 4:18...ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno: "Duch Hospodinův je nade mnou, neboť pomazal nést...
Lukáš 4:33... V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: "Ach, co je ti do nás, Ježíši...
Lukáš 4:36...to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?" A zpráva o něm se šířila po celém...
Lukáš 6:18...neduhů. Také ti, kdo byli trápeni nečistými duchy, byli uzdravováni. Každý v davu se ho snažil dotknout...
Lukáš 7:21...uzdravil mnoho lidí od neduhů, trápení a zlých duchů a mnoha slepým daroval zrak) jim odpověděl: "Jděte a...
Lukáš 8:2...také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm...
Lukáš 8:29..., netrýzni !" Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby z toho člověka vyšel. (Předtím ho ten...
Lukáš 8:55...zvolal: "Děvčátko, vstaň!" Tehdy se do vrátil duch a ihned vstala. Nechal tedy přinést něco k jídlu....
Lukáš 9:39...mým synem - mám jenom jeho! Náhle ho napadá zlý duch a zničehonic začne křičet. Zmítá jím, pěnu u úst...
Lukáš 9:42...a začal jím zmítat. Ježíš okřikl nečistého ducha, uzdravil chlapce a vrátil ho jeho otci. Všichni byli...
Lukáš 10:20... Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích...
Lukáš 10:21...v nebesích." V tu chvíli se Ježíš rozveselilDuchu svatém a řekl: "Chválím , Otče, Pane nebe i země,...
Lukáš 11:13...dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec  Ducha svatého těm, kteří ho prosí?" Jednou Ježíš vymítal...
Lukáš 11:24...neshromažďuje se mnou, rozptyluje. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá...
Lukáš 11:26...vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se...
Lukáš 12:10... bude odpuštěno, ale tomu, kdo by se rouhal Duchu svatému, odpuštěno nebude. Když vás povedou do...
Lukáš 12:12...se, čím a jak se máte hájit a co říkatDuch svatý vás v tu chvíli naučí, co máte říci." Někdo z...
Lukáš 13:11... A hle, byla tam žena postižená osmnáct let duchem nemoci; byla sehnutá tak, že se vůbec nemohla...
Lukáš 23:46...zvolal: "Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha!" Po těch slovech vydechl naposled. Když setník...
Lukáš 24:37... Oni si ale v hrozném úleku mysleli, že vidí ducha. Řekl jim tedy: "Proč jste tak vylekaní? Proč jste na...
Lukáš 24:39...- jsem to ! Dotkněte se a přesvědčte seduch přece nemá maso a kosti; jak vidíte, je mám!" Po...
Jan 1:32...Izraeli." Jan vydal svědectví: "Viděl jsem Ducha, jak sestoupil z nebe jako holubice a zůstal na něm....
Jan 1:33...křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestoupit Ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým...
Jan 3:5... amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z...
Jan 3:6...Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodiloDucha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu...
Jan 3:8...a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodilDucha." "Jak se to může stát?" zeptal se Nikodém...
Jan 3:34...poslal Bůh, mluví Boží slova, neboť Bůh dává Ducha bez omezení. Otec miluje Syna a všechno dal do jeho...
Jan 4:23... je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otceduchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali....
Jan 4:24...Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v...
Jan 6:63...Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříveDuch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova,...
Jan 7:39...řeky živé vody, jak praví Písmo." (A to řeklDuchu, kterého měli přijmout věřící v něho; neboť Duch...
Jan 11:33...pláčou Židé, kteří přišli s . Hluboce pohnutduchu a rozrušen se zeptal: "Kam jste ho položili?" "Pojď...
Jan 14:17...Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a...
Jan 14:26...říkal, dokud jsem žil u vás. Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí...
Jan 15:26...ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž Duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat...
Jan 16:13... ale teď to nemůžete unést. ale přijde onDuch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž...
Jan 19:30... řekl: "Je dokonáno!" Sklonil hlavu a odevzdal ducha. Bylo to v den příprav na obzvlášť významnou sobotu....
Jan 20:22...těch slovech na dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny;...
Skutky 1:2... do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také...
Skutky 1:5... Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým." Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: "Pane,...
Skutky 1:8...Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v...
Skutky 1:16...naplnit, co v Písmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi, který na Ježíše přivedl stráže,...
Skutky 2:4...na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch...
Skutky 2:17...‚V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou...
Skutky 2:18...a služebnice v těch dnech vyliji svého Ducha a budou prorokovat. Ukážu zázraky na nebi a znamení...
Skutky 2:33...na Boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití...
Skutky 2:38...aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše...
Skutky 4:8...jménu jste to udělali?" Tehdy jim Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: "Vůdcové lidu a starší Izraele, jsme...
Skutky 4:25...zemi, moře i všechno, co je v nich. Ty jsi skrze Ducha svatého řekl ústy svého služebníka, našeho otce...
Skutky 4:31...jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo. Celé to...
Skutky 5:3..."Ananiáši, to tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak...
Skutky 5:9...se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova Ducha?" řekl na to Petr. "Poslouchej! Za dveřmi se...
Skutky 5:16... přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a ti všichni byli uzdravováni. Tehdy povstal velekněz...
Skutky 5:32... A my jsme svědky těchto věcí a rovněž tak Duch svatý, jehož Bůh udělil těm, kdo ho poslouchají." Když...
Skutky 6:3...ze svého středu sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme. Sami se pak...
Skutky 6:5... a tak vybrali: Štěpána (muže plného víryDucha svatého), Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parména...
Skutky 6:10...odporovat. Nemohli ale obstát proti moudrostiDuchu, v jehož moci mluvil. Nastrčili proto muže, kteří...
Skutky 7:51...vám obřízka srdce a uší! Stále jen vzdorujete Duchu svatému - jak vaši otcové, tak i vy! Kterého z...
Skutky 7:55...že na Štěpána začali skřípět zuby. On však, plný Ducha svatého, upřel pohled k nebi. Uviděl Boží slávu a...
Skutky 7:59... Štěpán se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha." Klesl na kolena a hlasitě zvolal: "Nepočítej jim...
Skutky 8:7...slyšeli a viděli zázraky, které dělal. Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha posedlých a...
Skutky 8:15...Jana. Ti přišli a modlili se za , aby přijali Ducha svatého. (Na nikoho z nich totiž ještě nesestoupil;...
Skutky 8:17...) Vkládali tedy na ruce a oni přijímali Ducha svatého. Když Šimon uviděl, že se Duch svatý uděluje...
Skutky 8:18...Ducha svatého. Když Šimon uviděl, že se Duch svatý uděluje skrze vkládání rukou apoštolů, přinesl...
Skutky 8:19...tu moc, aby každý, na koho vložím ruce, přijal Ducha svatého!" Petr mu na to řekl: " jsou tvé peníze...
Skutky 8:29...domů. Seděl na voze a četl proroka IzaiášeDuch řekl Filipovi: "Dohoň ten vůz a jdi vedle něj." Filip...
Skutky 8:39...ho pokřtil. Když vystoupili z vody, Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho nespatřil; jel tedy...
Skutky 9:17...jsi šel, poslal, abys prohlédl a byl naplněn Duchem svatým." Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí...
Skutky 9:31...sílily; žily v Hospodinově bázni a povzbuzovány Duchem svatým se rozrůstaly. Petr obcházel všechny církve a...
Skutky 10:19...zvaný Petr?" Petr zatím přemýšlel o tom viděníDuch mu řekl: "Hledají tři muži. Vstaň, sejdi dolů a bez...
Skutky 10:38... který kázal Jan. Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobro a...
Skutky 10:44... kdo v něj věří." Ještě než to Petr dořeklDuch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč....
Skutky 10:45...věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak...
Skutky 10:47...jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my?" A tak je nechal pokřtít v Pánově...
Skutky 11:12...tři muži. Byli za mnou posláni z CesarejeDuch mi řekl, abych šel bez váhání s nimi. Doprovázelo ...
Skutky 11:15...jen, co jsem k nim začal mluvit, sestoupil na  Duch svatý stejně jako na počátku na nás. Tehdy jsem si...
Skutky 11:16...slova: ‚Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.' Jestliže jim Bůh dal stejný dar jako nám,...
Skutky 11:24...zůstávali věrní Pánu. (Byl to dobrý muž, plný Ducha svatého a víry.) A tak se k Pánu přidalo ještě mnoho...
Skutky 11:28... Jeden z nich jménem Agabos vstal a skrze Ducha oznamoval, že po celé říši bude veliký hlad. (Což se...
Skutky 13:2...a Saul. Jednou, když uctívali Pána a postili seDuch svatý řekl: "Oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k...
Skutky 13:4...vložili ruce a propustili je. Oni pak, vysláni Duchem svatým, přišli do Seleukie, odkud odpluli na Kypr....
Skutky 13:9...ve víře. Saula, zvaného také Pavel, naplnil Duch svatý. Podíval se mu zpříma do očí a řekl: "Ty ďáblův...
Skutky 13:52...do Ikonia. Učedníci pak byli plní radostiDucha svatého. Také v Ikoniu šli do židovské synagogy a...
Skutky 15:8...srdce, jim tehdy vydal svědectví, když jim dal Ducha svatého tak jako nám. Vírou očistil jejich srdce a...
Skutky 15:28...kteří vám to vše ústně potvrdí: Shodli jsme seDuchem svatým, že na vás nebudeme vkládat žádné další...
Skutky 16:6...den. Procestovali Frygii a Galacii, protože jim Duch svatý zabránil kázat Slovo v Asii. Když se přiblížili...
Skutky 16:7...k Mysii, pokoušeli se jít do Bitynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Obešli tedy Mysii a dorazili...
Skutky 16:16...nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním...
Skutky 16:18...to nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: "Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z !" V...
Skutky 17:16...a viděl, jak je to město plné model, jeho duch se bouřil. Diskutoval tedy s Židy i bohabojnými Řeky v...
Skutky 19:2...nějaké učedníky. Zeptal se jich: "Přijali jste Ducha svatého, když jste uvěřili?" "Nikdy jsme o Duchu...
Skutky 19:6...pak na Pavel položil ruce, sestoupil na  Duch svatý, takže začali mluvit v jiných jazycích a...
Skutky 19:12...jeho těla na nemocné; nemoci je opouštěly a zlí duchové vycházeli. Nějací potulní židovští zaklínači se pak...
Skutky 19:13...vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy: "Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel!" Tak to...
Skutky 19:15...sedm synů židovského vrchního kněze Skévy. Zlý duch jim odpověděl: "Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo...
Skutky 19:16...kdo jste vy?" A ten člověk, ve kterém byl zlý duch, se na vrhl, přemohl je a zbil tak, že z toho domu...
Skutky 19:21...se. Po těchto událostech se Pavel veden Duchem rozhodl, že se přes Makedonii a Řecko vydá do...
Skutky 20:22...o víře v našeho Pána Ježíše. Teď ale jdu, puzen Duchem, do Jeruzaléma. Nevím, co tam čeká, ačkoli mi...
Skutky 20:23... do Jeruzaléma. Nevím, co tam čeká, ačkoli mi Duch svatý v každém městě potvrzuje, že čekají pouta a...
Skutky 20:28...tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou...
Skutky 21:4...učedníky a týden u nich zůstali. Ti Pavla skrze Ducha varovali, nechodí do Jeruzaléma. Když jsme po...
Skutky 21:11...pás a svázal si ruce i nohy se slovy: "Tak praví Duch svatý: Muže, jemuž patří tento pás, takto spoutají...
Skutky 23:8...tvrdí, že není žádné vzkříšení ani anděl nebo duch, ale farizeové to obojí vyznávají.) Strhl se veliký...
Skutky 23:9...jsme na něm nic zlého. Co když k němu mluvil duch nebo anděl?" Hádka narůstala tak, že se velitel začal...
Skutky 28:25...se rozcházet, Pavel jim pověděl ještě toto: "Duch svatý správně řekl našim otcům skrze proroka Izaiáše:...
Římanům 1:4...Synu - který tělem pocházel z Davidova semeneDuchem svatým však byl Boží Syn, jak se mocně ukázalo jeho...
Římanům 1:9...víře mluví celý svět! Bůh, jemuž sloužím svým duchem v evangeliu jeho Syna, je mi svědkem, že se o vás...
Římanům 2:29...je ten, kdo je jím v nitru a srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí,...
Římanům 5:5...vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval. Kristus zemřel za...
Římanům 7:6...zproštěni, abychom sloužili Bohu novou cestou Ducha namísto staré cesty litery. Co na to řekneme? Že...
Římanům 8:2...pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Zákon Ducha života v Kristu Ježíši totiž osvobodil od zákona...
Římanům 8:4...na nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle Ducha. Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci...
Římanům 8:5...Ducha. Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale...
Římanům 8:6... Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu...
Římanům 8:9...Bohu líbit nemohou. Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova...
Římanům 8:10...ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti. Přebývá-li ve vás Duch Toho,...
Římanům 8:11...duch žije díky spravedlnosti. Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který...
Římanům 8:13...podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem,...
Římanům 8:14... budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha...
Římanům 8:15... jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste...
Římanům 8:16...Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li...
Římanům 8:23...nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce Ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme...
Římanům 8:26... pak to trpělivě očekáváme. Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak...
Římanům 8:27... Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté. Víme, že těm, kdo...
Římanům 9:1... Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i svědomíDuchu svatém potvrzuje, že v srdci nosím hluboký zármutek a...
Římanům 11:8...byli zatvrzeni. Jak je psáno: "Bůh otupil jejich ducha: jejich oči dodnes nevidí, jejich uši neslyší." A...
Římanům 14:17...a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radostDuchu svatém. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a...
Římanům 15:13...pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc. Mám o vás jistotu, bratři...
Římanům 15:16...Bůh přijal pohany jako libou oběť, posvěcenou Duchem svatým. Pokud jde o službu Bohu, mám se v Kristu...
Římanům 15:19...i skutkem, v moci divů a zázraků, v moci Božího Ducha, takže jsem od Jeruzaléma po Illyrii vše kolem...
Římanům 15:30... Bratři, pro Pána Ježíše Krista a pro lásku Ducha vás prosím, abyste mi pomohli v mém boji. Modlete se...
1. Korintským 2:4...přesvědčivých a moudrých řečech, ale v prokázání Ducha a jeho moci, neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra...
1. Korintským 2:10... kdo jej milují." Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny. Kdo...
1. Korintským 2:11... Kdo z lidí rozumí člověku než jeho vlastní duch? Stejně tak Boha nezná nikdo než Boží Duch. My jsme...
1. Korintským 2:12...nikdo než Boží Duch. My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom rozuměli,...
1. Korintským 2:13...učí lidská moudrost, ale slovy, jimž vyučuje Duch), když vykládáme duchovní věci duchovními slovy....
1. Korintským 2:14...když vykládáme duchovní věci duchovními slovy. Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího Ducha, neboť...
1. Korintským 3:16... že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží...
1. Korintským 4:21... Co chcete? Abych k vám přišel s holí, aneboduchem lásky a mírnosti? Proslýchá se dokonce, že je mezi...
1. Korintským 5:3...svého středu? Ačkoli jsem od vás tělem daleko, v duchu jsem s vámi a ohledně toho, kdo to spáchal, jsem již...
1. Korintským 5:4...shromáždíte ve jménu našeho Pána Ježíše, bududuchu s vámi a bude s vámi moc našeho Pána Ježíše. Tehdy...
1. Korintským 5:5...vydejte satanovi k záhubě těla, aby jeho duch byl spasen v Pánův den. Vaše chlubení není namístě....
1. Korintským 6:11...a jste ospravedlněni jménem Pána Ježíše KristaDuchem našeho Boha. "Všechno smím" - budiž, ale ne všechno...
1. Korintským 6:17..." Kdo se však spojuje s Pánem, je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem! Žádný jiný lidský hřích se...
1. Korintským 6:19...tělu. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? ...
1. Korintským 7:34...stará o věci svého Pána, aby byla svatá tělemduchem, ale vdaná se stará o věci světa, aby se líbila...
1. Korintským 7:40...zůstane, jak je. A mám za to, že i mám Božího Ducha. Pokud jde o maso obětované modlám: Ano, víme, že...
1. Korintským 12:3...Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluvíDuchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže...
1. Korintským 12:4...v Duchu svatém. Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán...
1. Korintským 12:7...působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha dáno...
1. Korintským 12:8...Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo...
1. Korintským 12:9...téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému...
1. Korintským 12:10...zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To...
1. Korintským 12:11...výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce....
1. Korintským 12:13... otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal...
1. Korintským 14:2... nemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je puzen Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co říká, zůstává tajemstvím....
1. Korintským 14:14... Když se totiž modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale mysl zahálí. Co s tím? Ano, budu se modlit...
1. Korintským 14:15... mysl zahálí. Co s tím? Ano, budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí. Budu zpívat duchem, ale...
1. Korintským 14:16...budu zpívat i myslí. Kdybys totiž dobrořečil jen duchem a byl by přítomen někdo nezasvěcený, jak řekne...
1. Korintským 15:45...duší," ale ten poslední Adam se stal obživujícím duchem. Nejdříve však není to duchovní, ale to přirozené,...
1. Korintským 16:18...vynahradili vaši nepřítomnost. Občerstvili na duchu a jistě i vás. Takových lidí si važte. Pozdravují vás...
2. Korintským 1:22...nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku. Bůh je mi svědek - na mou duši, že jsem...
2. Korintským 2:13... měl jsem tam od Pána otevřené dveře, aleduchu jsem neměl klid, protože jsem tam nenašel svého...
2. Korintským 3:3...vzniklý naší službou, napsaný ne inkoustem, ale Duchem živého Boha, ne na kamenných deskách, ale na deskách...
2. Korintským 3:6...služebníky Nové smlouvy - ne litery, ale Ducha. Litera totiž zabíjí, ale Duch oživuje. Litera tesaná...
2. Korintským 3:8... ačkoli vedla ke smrti, slavnější je služba Ducha! Jestliže služba vedoucí k odsouzení měla svou slávu,...
2. Korintským 3:17...se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí. Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. My všichni s...
2. Korintským 3:18...odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým Duchem proměňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě. Taková...
2. Korintským 4:13... ale ve vás život. Protože však máme stejného ducha víry, o níž se píše: "Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil...
2. Korintským 5:5... Vždyť právě proto nás Bůh stvořil a dal nám Ducha jako záruku! Proto stále chováme smělou důvěru, i...
2. Korintským 6:6...čistotě, porozumění, trpělivosti a laskavosti, v Duchu svatém, v upřímné lásce, ve slově pravdy a v Boží...
2. Korintským 7:1...zaslíbení, očistěme se od každé poskvrny těladucha a posvěcujme se v bázni Boží. Přijměte nás. Nikomu...
2. Korintským 7:13...z vás měl Titus. Všichni jste ho občerstvili na duchu, takže se nemusím stydět, že jsem se mu vámi chlubil....
2. Korintským 11:4...jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to...
2. Korintským 12:18...by vás podvedl Titus? Nejednali jsme ve stejném duchu? Nešli jsme ve stejných šlépějích? Myslíte, že se...
2. Korintským 13:14...Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého s vámi všemi. Pavel, apoštol (poslaný ne od...
Galatským 3:2...bych se od vás dozvědět jedno: Přijali jste Ducha díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste...
Galatským 3:3...jste slyšeli? Přišli jste o rozum? Začali jste Duchem, a teď končíte tělem? Tolik jste prožili - bylo to k...
Galatským 3:5...to k ničemu, úplně k ničemu? Uděluje vám Bůh Ducha a působí mezi vámi zázraky díky skutkům Zákona, anebo...
Galatským 3:14...na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha. Řeknu to po lidsku, bratři. Lidskou smlouvu po...
Galatským 4:6...protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: "Abba, Otče!" A tak díky...
Galatským 4:29...podle těla pronásleduje narozeného podle Ducha. Co ale říká Písmo? "Vyžeň otrokyni i jejího syna....
Galatským 5:5...My ale očekáváme naději spravedlnosti skrze Ducha, na základě víry. V Kristu Ježíši přece nezáleží na...
Galatským 5:16... se navzájem nerozsápete! Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony...
Galatským 5:17...tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste...
Galatským 5:18...nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Projevy tělesnosti jsou zřejmé....
Galatským 5:22... nebudou mít podíl na Božím království. Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,...
Galatským 5:25...tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní,...
Galatským 6:1...si. Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném...
Galatským 6:8...své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život. Nepřestávejme tedy konat...
Galatským 6:18... Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchem, bratři. Amen. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista...
Efeským 1:13... a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje,...
Efeským 1:17...Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy,  ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kéž osvítí váš...
Efeským 2:2...podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v...
Efeským 2:18...skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom Duchu k Otci. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale...
Efeským 2:22...společně budujete, abyste byli Božím příbytkemDuchu. Proto jsem Pavel vězněm Krista Ježíše - pro vás...
Efeským 3:5...dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům: že totiž...
Efeským 3:16...veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž...
Efeským 4:3...snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch,...
Efeským 4:4... spojeni poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán,...
Efeským 4:23...je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka stvořeného...
Efeským 4:30...těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení....
Efeským 5:18...k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech,...
Efeským 6:17...toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v...
Efeským 6:18...je Boží slovo. Za všech okolností se modleteDuchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a...
Filipským 1:19... neboť vím, že díky vaší modlitbě a pomoci Ducha Ježíše Krista to vše povede k záchraně. se...
Filipským 1:27...alespoň o vás slyšel), že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru...
Filipským 2:1... nějaké potěšení lásky, nějaké společenství Ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím...
Filipským 3:3...v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo....
Filipským 4:23...dvora. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr...
Koloským 1:8...a který nám také pověděl o vaší lásceDuchu. Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestáváme...
Koloským 2:5...řečmi. Ačkoli jsem totiž tělem vzdálený, v duchu jsem s vámi a raduji se, když vidím váš řád a pevnost...
1. Tesalonickým 1:5...k vám nepřišlo jen ve slově, ale také v moci, v Duchu svatém a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme u vás...
1. Tesalonickým 1:6...přes mnohá soužení jste přijali Slovo s radostí Ducha svatého, takže jste se stali vzorem pro všechny...
1. Tesalonickým 4:8...člověka, ale Boha, který vám dává svého svatého Ducha. O bratrské lásce vám není potřeba nic psát. Sami...
1. Tesalonickým 5:19... neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu JežíšiDucha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte...
1. Tesalonickým 5:23...Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony do příchodu našeho...
2. Tesalonickým 2:13...vás od počátku vyvolil, abyste skrze posvěcení Duchem a víru v pravdu byli spaseni. Právě k tomu vás...
1. Timoteus 3:16...veliké: On byl zjeven v těle, ospravedlněnDuchu, ukázán andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve...
1. Timoteus 4:1... vírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy.  Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí...
2. Timoteus 1:7...přijal skrze vkládání mých rukou. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se...
2. Timoteus 1:14...ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Skrze Ducha svatého, jenž v nás přebývá, opatruj ten vzácný...
2. Timoteus 4:22... Klaudia a všichni sourozenci. Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi. Pavel, Boží služebník a apoštol...
Titus 3:5... Poskytl nám koupel znovuzrození a obnovení Ducha svatého, kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho...
Filemon 1:25...a Lukáš. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům...
Židům 1:14...položím"? Andělé jsou ovšem pouzí služebníciduchové posílaní sloužit těm, jimž se dostat spásy. ...
Židům 2:4...znameními a divy, různými zázraky a udílením Ducha svatého. Ten budoucí svět, o němž mluvíme, Bůh...
Židům 3:7...tu smělou důvěru a hrdou naději. Proto, jak říká Duch svatý: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte...
Židům 4:12...dvojsečný meč. Proniká k rozhraní dušeducha, do morku a kloubů, do srdce, kde zkoumá jeho...
Židům 6:4... kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém, okusili dobrotu Božího slova i moc budoucího...
Židům 9:8...i za hříchy lidu, spáchané v nevědomosti. Tím Duch svatý ukazuje na to, že dokud stál ten první stánek,...
Židům 9:14... který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě...
Židům 10:15... k věčné dokonalosti. Totéž nám dosvědčujeDuch svatý. Nejdříve totiž říká: "Toto je smlouva, kterou s...
Židům 10:29...cenit krve smlouvy, jíž byl posvěcen, a potupil Ducha milosti! Víme přece, kdo řekl: " je pomsta, ...
Židům 12:3...sobě vydržel, abyste neochabli a neklesali na duchu. Ještě jste se v souboji s hříchem nevzepřeli do...
Židům 12:9... neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle...
Židům 12:23...jsou zapsáni v nebesích, k Bohu, soudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli cíle; k prostředníku nové...
Jakub 2:26...je poslala pryč jinudy? Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků. ...
Jakub 4:5...si myslíte, že Písmo mluví naprázdno? Copak Duch, který v nás přebývá, vede k nevraživosti? Naopak,...
1. Petr 1:2...prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost...
1. Petr 1:11...se po tom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův Duch, který byl v nich a předpovídal Mesiášovo utrpení a...
1. Petr 1:12...vám teď přinesli ti, kdo vám kázali evangeliumDuchu svatém seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli...
1. Petr 3:4...nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný. Tuto krásu mívaly...
1. Petr 3:18...přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, aleDuchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchům v žaláři...
1. Petr 3:19... ale v Duchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchům v žaláři - těm, kteří kdysi za Noemových dnů...
1. Petr 4:6...- ačkoli byli jako lidé v těle odsouzeni, v Duchu jsou živí u Boha. Všemu nadešel konec. Proto se...
1. Petr 4:14...Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. nikdo z vás netrpí jako vrah,...
2. Petr 1:21...vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým. V Božím lidu však bývali i falešní proroci,...
1. Jan 3:24...něm. A jak můžeme vědět, že v nás zůstává? Podle Ducha, kterého nám dal. Milovaní, nevěřte všemu, co je...
1. Jan 4:1...kterého nám dal. Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do...
1. Jan 4:2...proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v...
1. Jan 4:3...Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to...
1. Jan 4:6...z Boha, neposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. Milujme jedni druhé, milovaní -...
1. Jan 4:13...něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha. A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna,...
1. Jan 5:6...- nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krevDuch je ten, který to dosvědčuje, protože Duch je pravda....
1. Jan 5:8...tu tedy tři svědkovéDuch, voda a krev - a ti tři jsou zajedno. Když přijímáme...
Juda 1:19... To jsou ti rozvraceči, tělesní lidé bez Ducha. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své...
Juda 1:20...svůj život na své nejsvatější víře, modlete seDuchu svatém, uchovávejte se v Boží lásce a očekávejte, že...
Zjevení 1:4...který je, který byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný...
Zjevení 1:10...zvaném Patmos. V den Páně jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice...
Zjevení 2:7...i je nenávidím. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu...
Zjevení 2:11...a dám ti korunu života. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží."...
Zjevení 2:17...bojovat mečem svých úst. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu...
Zjevení 2:29...- a dám mu jitřní hvězdu. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve v Sardách napiš: Toto...
Zjevení 3:1...v Sardách napiš: Toto praví Ten, který sedm duchů Božích a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky - podle...
Zjevení 3:6...Otce i před jeho anděly. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto...
Zjevení 3:13...Boha, i své nové jméno. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve v Laodikeji napiš: Toto...
Zjevení 3:22...svým Otcem na jeho trůnu. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím." Potom jsem se podíval, a hle, v nebi...
Zjevení 4:2...se musí stát potom." A hned jsem byl ve vytržení Ducha: Hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl....
Zjevení 4:5...trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní - těch sedm duchů Božích. Před trůnem bylo také skleněné moře jakoby z...
Zjevení 5:6...zabitý a sedm rohů a sedm očí, což je sedm duchů Božích poslaných na celou zem. Přišel a vzal tu knihu...
Zjevení 11:11...ale ke zděšení těch, kdo to viděli, vstoupil duch života od Boha. Uslyšeli mocný hlas z nebe: "Vystupte...
Zjevení 14:13...kteří od této chvíle umírají v Pánu.' Ano, praví Duch, si odpočinou od své námahy; vždyť jejich skutky je...
Zjevení 16:13...a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají...
Zjevení 16:14...tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům...
Zjevení 17:3...se opili vínem jejího smilstva." A odnesl Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě...
Zjevení 18:2...se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech...
Zjevení 19:10... Klaněj se Bohu!" Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví. Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý...
Zjevení 21:10...ti Nevěstu, manželku Beránkovu." Odnesl Duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi Svaté město,...
Zjevení 22:6...jsou věrná a pravdivá." Pán Bůh, který dává Ducha prorokům, poslal svého anděla, aby ukázal svým...
Zjevení 22:17...jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka." Duch a Nevěsta říkají: "Přijď!" Kdo slyší, také řekne:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |