Duch

Hledám varianty 'duch' [ duchy (9) duchům (4) duchů (17) duchu (75) duchové (9) duchem (85) ducha (187) duch (190) ]. Nalezeny 523 verše.
Genesis 1:2...propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je světlo!" - a bylo světlo...
Genesis 6:3...se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je to koneckonců...
Genesis 7:15...přišli k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Z veškerého tvorstva...
Genesis 18:12...a Sára nebyla v plodném věku.) Sára seduchu zasmála: "Teď, když jsem sešlá stářím, mám zakusit...
Genesis 24:45...pro syna mého pána. A vtom, ještě než jsem toduchu dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni,...
Genesis 41:38..."Cožpak najdeme někoho, v kom by byl Boží Duch jako v něm?" Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti...
Genesis 45:27... které Josef poslal, aby ho přivezli, tehdy duch jejich otce Jákoba okřál a Izrael řekl: "To stačí! Můj...
Exodus 28:3...nadanými řemeslníky, jimž jsem dal důmyslného ducha, Áronovi udělají roucha, v nichž bude posvěcen,...
Exodus 31:3...Hurova z pokolení Juda. Naplnil jsem ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a znalostí každého řemesla,...
Exodus 35:21... kdo cítil nutkání, každý, kdo měl ochotného ducha - a přinášeli Hospodinu příspěvek na přípravu Stanu...
Exodus 35:31... syna Hurova z pokolení Juda. Naplnil ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a znalostí každého řemesla,...
Leviticus 19:31... jsem Hospodin. Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se...
Leviticus 20:6...z jejich lidu. Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvu,...
Leviticus 20:27...moji. Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní, musí zemřít. Budou ukamenováni -...
Numeri 11:17...a budu tam s tebou mluvit. Tehdy vezmuDucha, který je na tobě, a vložím jej na , aby nesli...
Numeri 11:25...sestoupil v oblaku a mluvil s ním. VzalDucha, který byl na Mojžíšovi, a udělil jej těm sedmdesáti...
Numeri 11:26...a druhý Medad. Protože byli na seznamu, spočinul Duch i na nich (ačkoli nevyšli ke Stanu), a tak prorokovali...
Numeri 11:29...byli proroci! Kéž by jim Hospodin udělil svého Ducha!" A tak se Mojžíš se stařešiny Izraele vrátil do...
Numeri 14:24... ji nespatří! Můj služebník Káleb ale jiného ducha - vydal se mi cele. Jej uvedu do země, do níž...
Numeri 16:22...zahubím!" Padli tedy na tvář. "Ó Bože, Bože duchů veškerého tvorstva!" zvolali. "Jeden muž zhřeší a ty...
Numeri 24:2...Izrael tábořící podle kmenů, přišel na něj Boží Duch. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto praví...
Numeri 27:16...Hospodinu odpověděl: "Ó Hospodine, Bože duchů veškerého tvorstva! Opatři této obci někoho, kdo by...
Numeri 27:18..."Jozue, syn Nunův, je muž, ve kterém přebývá Duch. Vezmi jej k sobě a vlož na něj ruku. Postav jej před...
Deuteronomium 18:11...jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo...
Deuteronomium 34:9...pláče a truchlení. Jozue, syn Nunův, byl naplněn duchem moudrosti, neboť na něj Mojžíš vložil ruce. Synové...
Soudců 3:10... mladšího bratra Kálebova. Spočinul na něm Duch Hospodinův, a tak se stal v Izraeli soudcem. Vytáhl do...
Soudců 6:34...se v údolí Jizreel. Na Gedeona tehdy sestoupil Duch Hospodinův. Zatroubil na beraní roh a svolal...
Soudců 9:23...ale mezi Abimelecha a šechemské měšťany poslal ducha sváru, a Šechemští Abimelecha zradili. To aby krutost...
Soudců 11:29...slova vůbec nedbal. Na Jiftachovi tehdy spočinul Duch Hospodinův. Táhl Gileádem a Manasesem, prošel...
Soudců 13:25...mezi Coreou a Eštaolem ho pak začal podněcovat Duch Hospodinův. Samson sestoupil do Timny a mezi...
Soudců 14:6...řevem vyskočil mladý lev. Samsona se ale zmocnil Duch Hospodinův, takže lva roztrhl holýma rukama, jako by...
Soudců 14:19...hádanku mou byste neuhodli!" Tehdy se ho zmocnil Duch Hospodinův. Sešel do Aškelonu, pobil tam třicet mužů,...
Soudců 15:14...mu s křikem vyrazili naproti. Vtom se ho zmocnil Duch Hospodinův. Provazy na jeho pažích najednou byly jako...
1. Samuel 10:6...vytržení sestupovat z návrší. Tehdy uchvátí Duch Hospodinův, začneš prorokovat s nimi a proměníš se v...
1. Samuel 10:10...proti nim jde průvod proroků. Vtom se ho zmocnil Duch Hospodinův a on s nimi upadl do prorockého vytržení....
1. Samuel 11:6... Jakmile Saul ta slova uslyšel, zmocnil se ho Duch Hospodinův a vzplanul nesmírným hněvem. Vzal jeden pár...
1. Samuel 16:13...bratrů ho pomazal. Od toho dne se Davida zmocnil Duch Hospodinův. Samuel pak vstal a odešel do Rámy. Duch...
1. Samuel 16:14...Hospodinův. Samuel pak vstal a odešel do RámyDuch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit zlý...
1. Samuel 16:15... Saulovi služebníci mu řekli: "To děsí zlý duch od Boha. náš pán rozkáže zde svým služebníkům, aby...
1. Samuel 16:16... Zahraje na ni, kdykoli na tebe přijde zlý duch od Boha, a uleví se ti." Saul tedy svým služebníkům...
1. Samuel 16:23...mou přízeň." Kdykoli potom na Saula přišel ten duch od Boha, David bral citeru a hrál. Saulovi se pak...
1. Samuel 18:10...podezíravě. Druhý den se Saula zmocnil zlý duch od Boha, takže doma blouznil v prorockém vytržení....
1. Samuel 19:9...ve svém domě s kopím v ruce, přišel na něj zlý duch od Hospodina. Zatímco mu David hrál, Saul po něm...
1. Samuel 19:20...prorokují, sestoupil i na Saulovy posly Boží Duch a také oni začali prorokovat. Když se to Saul dozvěděl...
1. Samuel 19:23...k chýším v Rámě, ale i na něj sestoupil Boží Duch, a tak celou cestu prorokoval. Když dorazil k chýším v...
1. Samuel 28:8...dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy," požádal ji, "a vyvolej mi, koho ti řeknu." "Copak...
2. Samuel 23:2...pěvec izraelský. Promlouvá ze Hospodinův duch, jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi řekl...
1. Královská 18:12...Eliáš je tu!' Jakmile od tebe odejdu, Hospodinův duch odnese kdoví kam. s tou zprávou přijdu k...
1. Královská 22:21...Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.'...
1. Královská 22:22...‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Na to Hospodin řekl:...
1. Královská 22:23...těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí." Vtom vykročil...
1. Královská 22:24...do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v den, kdy se...
2. Královská 2:9...vzat." "Prosím, mi připadnou dva díly tvého ducha!" odpověděl Elíša. "Žádáš o nelehkou věc," řekl mu...
2. Královská 2:15...se a Elíša přešel na druhou stranu. "Duch Eliášův spočinul na Elíšovi!" řekli proročtí učedníci...
2. Královská 2:16...dovolíš, pošleme je hledat tvého pána. Třeba ho Duch Hospodinův vzal a upustil na některou horu nebo do...
2. Královská 5:26...služebník nešel celkem nikam." "Copak jsem tamduchu nebyl, když ten muž vystoupil z vozu a šel ti...
2. Královská 19:7...sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se do své země a v jeho zemi...
1. Letopisů 5:26...nimi Bůh vyhubil. Proto Bůh Izraele podnítil ducha asyrského krále Pula (totiž Tiglat-pilesara, krále...
1. Letopisů 10:13...dokonce tak daleko, že se radil s věšteckým duchem, místo aby se radil s Hospodinem. Ten ho proto...
1. Letopisů 12:19...Bůh našich otců vidí a soudí!" Tenkrát sestoupil Duch na velitele Třicítky, Amasaje: "Patříme tobě, Davide,...
2. Letopisů 15:1...velbloudů. Potom se vrátili do Jeruzaléma. Boží Duch spočinul na Azariášovi, synu Odedovu. Vyšel Asovi...
2. Letopisů 18:20...Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.'...
2. Letopisů 18:21...‚Jak?' a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Nato Hospodin řekl:...
2. Letopisů 18:22...těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí." Vtom vykročil...
2. Letopisů 18:23...do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v den, kdy se...
2. Letopisů 20:14...Hospodinem. Vtom uprostřed shromáždění sestoupil Duch Hospodinův na Jachziela, syna Zachariášova, syna...
2. Letopisů 24:20... ale oni neposlouchali. Tenkrát sestoupil Boží Duch na Zachariáše, syna kněze Jojady. Postavil se před lid...
Ezdráš 1:1...slovo řečené ústy Jeremiáše. Hospodin podnítil ducha perského krále Kýra, aby po celé své říši dal...
Ezdráš 1:5... stejně jako kněží a levité i všichni, jejichž ducha Hospodin probudil, se tedy vydali stavět Hospodinův...
Nehemiáš 9:20...jim na cestu, po které měli jít. Svého laskavého Ducha jsi jim udělil, aby je učil. Jejich ústům jsi...
Nehemiáš 9:30... Tolik let ses s nimi trpělivě vláčel! Svým Duchem jsi je varoval skrze proroky, když ale přesto...
Job 1:5... neboť si říkal: "Co když děti zhřešily a v duchu zlořečily Bohu." Tak to Job činíval pokaždé. Jednoho...
Job 4:15...jsem se třást, do morku kostí děs mnou pronikalDuch se mi tehdy mihnul před tváří, chlupy na těle se mi...
Job 6:4...se do zabodly, jejich jed se mi vpíjí do ducha, Boží hrůzy obkličují ze všech stran. Hýká snad...
Job 7:11...obydlí. Proto déle nemohu mlčet, v soužení ducha musím promluvit, své hořké duši musím ulevit. Jsem...
Job 20:3...Když slyším tolik důtek a urážek, můj moudrý duch mi vnuká odpověď: Víš přece sám, že odjakživa, co...
Job 26:4...projevil! Komu chceš tyhle řeči vykládat? Jaký duch to z tebe promlouvá? Mrtví se před Bohem chvějí v...
Job 32:8... dříve narození učí moudrosti.' Vše ale na duchu v člověku záleží, dech Všemohoucího dává chápání....
Job 32:18...své mínění. Jsem totiž přímo přeplněný slovyduch mi roztahuje všechny vnitřnosti. Jak víno bez průduchu...
Job 33:4... řeč pramení, rty vyjevují čisté poznáníDuch Boží přece učinil, dech Všemohoucího oživil....
Job 34:14...svět? Kdyby ho jen tak napadlo svůj dech, svého ducha odejmout, všechno živé by rázem pomřelo, lidstvo by...
Žalmy 31:6...jsi mou posilou! Do tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodine, věrný Bože, vykup ! Nesnesu ctitele...
Žalmy 32:2... jemuž Hospodin nepočítá provinění a jehož duch je beze lsti! Dokud jsem mlčel, kosti chřadly, když...
Žalmy 33:6...slovem vznikla nebesa, celý jejich zástup duchem jeho úst. Mořské vody shrnul na hromady, hlubiny...
Žalmy 34:19...Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, sklíčenéduchu zachrání! Mnohá trápení zažívá spravedlivý, Hospodin...
Žalmy 51:12...ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti. Nevyháněj ze své přítomnosti, svého...
Žalmy 51:13... Nevyháněj ze své přítomnosti, svého svatého Ducha neber mi! Navrať mi radost ze své spásy, ušlechtilým...
Žalmy 51:14...mi! Navrať mi radost ze své spásy, ušlechtilým duchem posilni. Tvým cestám pak budu provinilce učit,...
Žalmy 51:19...ti ji dal, moje zápaly bys nepřijal. Kajícný duch je Bohu nad oběti - nepohrdneš, Bože, srdcem kajícným...
Žalmy 77:7...písně vzpomínám po nocích, v srdci přemítám a v duchu zpytuji: Copak nadobro zavrhl Hospodin? Nebude...
Žalmy 78:8...a svéhlavé, pokolení se srdcem nestálým a s duchem Bohu nevěrným! Synové Efraimovi, zdatní lukostřelci,...
Žalmy 104:30...jim odjímáš - navracejí se znovu v prach. Svého Ducha když pošleš, bývají stvořeni, abys tvář země znovu...
Žalmy 106:33...popudili, také Mojžíš kvůli nim pochybil. V duchu ho tehdy tolik rozhořčili, že se unáhlil svými rty....
Žalmy 139:7...hluboké, na to nestačím! Kam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do...
Žalmy 142:4...ním svoje starosti, své trápení mu svěřuji. Na duchu klesám slabostí, ty ale o stezce víš! Na cestě,...
Žalmy 143:4... bydlet v temnotě tak jako dávno zemřelé. Na duchu klesám slabostí, srdce mám plné zděšení. Vzpomínám na...
Žalmy 143:10...prosím nauč - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch vede po zemi srovnané. Obživ , Hospodine, pro...
Přísloví 1:23...Obraťte se, když vás napomínám, hle, svého ducha na vás vylít chci, právě vám chci svá slova oznámit!...
Přísloví 15:4...jazyk je stromem života, je-li však pokřivenýducha podlomí. Hlupák pohrdá poučením otce, chytrý je ten,...
Přísloví 15:13...srdce dodává tváři krásu, ztrápené srdce ducha ubíjí. Srdce rozumného touží po vědění, ústa tupců se...
Přísloví 17:22...nepozná. Radostné srdce - nejlepší lék, ztrápený duch je kostižer. Darebák přijímá tajné dary, aby cesty...
Přísloví 18:14... hloupost projevuje k vlastní ostudě. Lidský duch dovede unést nemoc, ztrápený duch se však nedá vydržet...
Přísloví 20:27...nechá je drtit pod koly. Hospodinovou svící je duch člověka - vše, co je skryté, prozkoumá. Láska a...
Přísloví 23:7...pokrm lakomce, po jeho lahůdkách nedychti. V duchu jen počítá - je takový, když říká, "Jez a pij,"...
Přísloví 29:23...povýšenost člověka poníží, kdo je poníženého ducha, dojde uznání. Zlodějův společník sám sobě škodí,...
Kazatel 3:21...se do prachu zase vracejí. Kdo , že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí pod zemí? Vidím...
Kazatel 12:7... než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval. Marnost nad marnost,...
Izaiáš 4:4... kdo je zapsán k životu v Jeruzalémě. Pán tehdy duchem soudu a duchem ohně smyje špínu sionských dcer a...
Izaiáš 11:2...proutek, výhonek z jeho kořenů přinese ovoceDuch Hospodinův na něm spočine - Duch moudrosti a chápání,...
Izaiáš 19:3...město proti městu a království proti královstvíDuch Egypta se zcela vytratí, na čem se uradí, to překazím....
Izaiáš 19:14...svedli svůj vlastní lid. Hospodin jim nalil ducha závrati, aby Egypt ve všech jeho skutcích sváděli,...
Izaiáš 26:9...duši toužíme. duše v noci touží po tobě, můj duch hledá s úsvitem. Když se tvé soudy dějí na zemi,...
Izaiáš 28:6...čelenkou pro ty, kdo z jeho lidu zůstanouDuchem práva bude pro soudce a u brány silou pro obránce....
Izaiáš 29:4...bude znít tvé mumlání; tvůj hlas bude podobný duchu z podzemí, z prachu bude znít tvé sípění. Jak prášek...
Izaiáš 29:10... potácíte se jako po pivě. Hospodin na vás vylil ducha mrákoty, zavřel vám oči - vaše proroky, zakryl vám...
Izaiáš 29:24...Bohem Izraele budou bázeň mít. Rozum dostanou duchem bloudící a ti, kdo reptali, se dají poučit. Běda...
Izaiáš 30:1... jež nejsou ze mne, vstupují do smlouvy ne s mým Duchem, a tak jen vrší hřích na hřích. Dolů do Egypta se...
Izaiáš 31:3...jen lidé, a ne Bůh, jejich koně pouhé tělo, a ne duch. Jakmile Hospodin rukou pohrozí, zhroutí se pomocník,...
Izaiáš 32:15...pastvina dobytka. se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les...
Izaiáš 34:16...není bez družky. Jeho ústa dala příkazy a jeho Duch je shromáždí. On sám jim losem určí podíly, svou rukou...
Izaiáš 37:7...sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se do své země a v jeho zemi...
Izaiáš 40:13...na váhy a zvážil je i s pahorky? Kdo Hospodinova ducha usměrnil a stal se mu rádcem, aby ho poučil? S kým se...
Izaiáš 42:1...vyvolený, jehož jsem si oblíbil! Na něj svého Ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit. Nebude...
Izaiáš 42:5...i co raší z , jenž lidem na dává dýcháníducha po chodícím: Hospodin povolal jsem k...
Izaiáš 44:3...žíznivé a potoky na vyschlou zem. Vyliji svého Ducha na tvé símě, své požehnání na tvé potomky, takže...
Izaiáš 48:16...jsem. Teď posílá Panovník Hospodin spoluDuchem svým. Toto praví Hospodin, Svatý izraelský, jenž ...
Izaiáš 57:15...i s tím, kdo je sklíčený a pokorný, abych oživil ducha pokorných, abych oživil srdce sklíčených. Nebudu...
Izaiáš 57:16...se hněvat navěky - vždyť by se přede mnou každý duch zhroutil, každá duše, již jsem učinil! Rozlítil jsem...
Izaiáš 59:21...toto bude smlouva s nimi, praví Hospodin: Můj Duch, který je na tobě, a slova, jež jsem vložil do...
Izaiáš 61:1... jsem Hospodin; v pravý čas to rychle učiním.  Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá, abych nesl dobré...
Izaiáš 63:10...dávné dny. Oni se ale bouřili a jeho svatého Ducha trápili; a proto se jim v nepřítele obrátil a sám...
Izaiáš 63:11...je Ten, který jim vložil do nitra svého svatého Ducha; který je vedl svou slavnou paží po Mojžíšově...
Izaiáš 63:14...když dobytek schází do údolí, tak je Hospodinův Duch vedl k odpočinutí. Takto jsi doprovázel svůj lid, abys...
Izaiáš 66:2... praví Hospodin. Všímám si ale ztrápených a v duchu zkroušených, kteří se chvějí před slovem mým. Kdo...
Jeremiáš 10:14...modlami, protože jejich odlitky jsou podvodducha v sobě nemají. Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory;...
Jeremiáš 51:11...Ostřete šípy, uchopte štíty! Hospodin probouzí ducha médských králů, neboť se chystá zničit Babylon. Ano,...
Jeremiáš 51:17...modlami, protože jejich odlitky jsou podvodducha v sobě nemají. Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory;...
Ezechiel 1:12...Každá se pohybovala přímo vpřed. Kamkoli zamířil Duch, tam šly, cestou se neotáčely. Napohled se ty bytosti...
Ezechiel 1:20...nad zemí, vznášela se i kola. Kamkoli zamířil Duch, tam šly - kamkoli Duch zamířil. Kola se s nimi také...
Ezechiel 1:21...i kola spolu s nimi, neboť ta kola měla v sobě ducha života. Nahoře nad hlavami těch bytostí se prostíralo...
Ezechiel 2:2...mluvit." Když ke mně promluvil, vstoupil do  Duch a postavil na nohy. Tehdy jsem slyšel, jak ke mně...
Ezechiel 3:12...praví Panovník Hospodin.'" Vtom se zmocnil Duch a uslyšel jsem za sebou obrovský hluk. To se...
Ezechiel 3:14... jež se vznášela spolu s nimi - obrovský hlukDuch se zmocnil a vzal pryč. Šel jsem roztrpčen a...
Ezechiel 3:24...Kebar. Padl jsem na tvář. Vstoupil však do  Duch a postavil na nohy. Tehdy ke mně promluvil. "Jdi a...
Ezechiel 8:3...kovu. Vztáhl cosi jako ruku a vzal za vlasyDuch vyzvedl mezi nebe a zemi a v Božím vidění ...
Ezechiel 10:17...se zvedali, zvedala se s nimi, neboť v nich byl duch života. Hospodinova sláva se tehdy vzdálila od prahu...
Ezechiel 11:1...se pohybovali přímo vpřed. Vtom se zmocnil Duch a přenesl k východní bráně Hospodinova domu, k ,...
Ezechiel 11:5...nim. Prorokuj, synu člověčí!" Tehdy na padl Duch Hospodinův. "Mluv!" řekl mi. "Tak praví Hospodin:...
Ezechiel 11:19...Dám jim jedno srdce a do nitra jim vložím nového ducha. Vezmu jim z těla srdce z kamene a dám jim srdce z...
Ezechiel 11:24...od města. Ve vidění, které jsem dostal od Božího Ducha, se Duch zmocnil a přenesl k vyhnancům v...
Ezechiel 18:31...jste páchali, a získejte nové srdce a nového ducha. Proč máte umírat, dome izraelský? Nemám zalíbení ve...
Ezechiel 36:26... Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z...
Ezechiel 36:27...dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly,...
Ezechiel 37:1...na mně ruka Hospodinova. Hospodin svým Duchem odvedl pryč a postavil doprostřed údolí plného...
Ezechiel 37:5...Hospodin těmto kostem: Hle, do vás přivedu ducha, abyste ožily. Dám na vás šlachy a pokryji vás masem,...
Ezechiel 37:6...vás masem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha, abyste ožily. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin."...
Ezechiel 37:8...šlachami a masem a jak se svrchu potahují kůžíDucha však v sobě neměly. Tehdy mi řekl: "Prorokuj k duchu....
Ezechiel 37:9...však v sobě neměly. Tehdy mi řekl: "Prorokujduchu. Prorokuj, synu člověčí, a řekni mu - Tak praví...
Ezechiel 37:10...prorokoval, jak mi přikázal, vstoupil do nich duch a ožili. Postavili se na nohy a byl jich obrovský,...
Ezechiel 37:14...hrobů vás vyvedu, lide můj. Vložím do vás svého Ducha, abyste ožili, a dám vám spočinout ve vaší zemi....
Ezechiel 39:29...svoji tvář, neboť na dům Izraele vyliji svého Ducha, praví Panovník Hospodin." Desátého dne měsíce po...
Ezechiel 43:5...východní branou do chrámu. Vtom se zmocnil Duch, přenesl na vnitřní nádvoří a hle - Hospodinova...
Daniel 4:5...podle mého boha jmenuje Baltazar a přebývá v něm duch svatých bohů. Vyprávěl jsem mu tedy svůj sen:...
Daniel 4:6... nejvyšší z věštců, vím, že v tobě přebývá duch svatých bohů a že ti žádné tajemství není těžké. Toto...
Daniel 4:15... Ty to však dokážeš, neboť v tobě přebývá duch svatých bohů." Daniel zvaný Baltazar tam dlouho stál...
Daniel 5:11... Máš ve svém království muže, v němž přebývá duch svatých bohů. Ten za dnů tvého otce prokázal...
Daniel 5:12...král dal jméno Baltazar, totiž prokázal vzácného ducha, rozumnost a důvtip ve vykládání snů, odhalování...
Daniel 5:14...zeptal se ho král. "Slyšel jsem, že je v tobě duch bohů a že jsi prokázal jasnozřivost, důvtip a vzácnou...
Daniel 6:4...vezíry a satrapy natolik vynikal svým vzácným duchem, že mu král zamýšlel svěřit celé království. Vezíři...
Ozeáš 4:12...hůlka jim dává předpověď; dali se obloudit duchem smilstva, smilně opustili svého Boha. Obětují na...
Ozeáš 5:4...se nevzdají, aby se ke svému Bohu vrátiliduch smilstva je totiž v nich, Hospodina neznají. Pýcha...
Ozeáš 9:7... Izrael ale vykřikuje: "Prorok je blázen! ‚Muž ducha' zešílel!" To proto, že jste tak zkažení, máte tak...
Joel 3:1...potupy! Na všechny lidi pak vyliji svého Ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat; vaši starci...
Joel 3:2...vidění. Ano, i na otroky a otrokyně vyliji svého Ducha v oněch dnech. Ukážu zázraky na nebi i na zemi, krev,...
Micheáš 3:8...jim Bůh neodpoví." jsem však naplněn mocíDuchem Hospodinovým, spravedlností a smělostí, abych...
Abakuk 2:19...učitel? Hle, je to obloženo zlatem a stříbremducha v tom ale nenajdeš. Hospodin je ale ve svém svatém...
Sofoniáš 1:12...kdo si hoví jak víno v sedlině, s těmi, kdo siduchu říkají: ‚Hospodin nic nespraví ani nezkazí.' Jejich...
Ageus 1:14...vámi, praví Hospodin." Hospodin tenkrát roznítil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtielova,...
Ageus 2:5...jsem vám dal, když jste vycházeli z Egypta. Můj Duch zůstává vprostřed vás. Nebojte se! Tak praví Hospodin...
Zachariáš 4:6...k Zerubábelovi: Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů. Co jsi, ty veliká horo?...
Zachariáš 6:5...mluvícího se mnou. "To vyrážejí čtyři nebeští duchové, kteří stáli před Pánem vší země," odpověděl mi...
Zachariáš 6:8...se! Ti, kteří vyrazili na sever, utišili mého ducha, pokud jde o severní zem." Dostal jsem slovo...
Zachariáš 7:12...ani slova, která Hospodin zástupů posílal svým Duchem skrze dávné proroky. Tak přišel veliký hněv od...
Zachariáš 12:1... který prostírá nebesa, zakladatel země a tvůrce ducha v lidském nitru, praví: Hle - učiním Jeruzalém číší,...
Zachariáš 12:10...dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti a modliteb a tehdy pohlédnou na , jehož...
Zachariáš 13:2...nevzpomene; odstraním ze země také prorokyducha nečistoty. A kdyby pak ještě někdo prorokoval, řekne...
Malachiáš 2:15...podle smlouvy! Neučinil dva jedním? Měl přece ducha nazbyt. Proč tedy jedním? Šlo mu o símě Boží. Chraňte...
Matouš 1:18... než se vzali, se ukázalo, že je těhotnáDucha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji...
Matouš 1:20...za manželku, neboť to, co v bylo počato, jeDucha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on...
Matouš 3:11...nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. lopatu v ruce a vyčistí svůj...
Matouš 3:16...a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj...
Matouš 4:1...kterého jsem si oblíbil." Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. Postil se...
Matouš 5:3...je učit: "Blaze chudýmduchu, neboť jim patří nebeské království. Blaze plačícím,...
Matouš 8:16...přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil. Tak se...
Matouš 10:1...dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a...
Matouš 10:20...v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, který mluví ve vás. Bratr bratra i otec...
Matouš 12:18... kterého jsem si oblíbil. Na něj položím svého Ducha, on oznámí spravedlnost národům. Nebude se hádat ani...
Matouš 12:28...vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království. Jak může někdo...
Matouš 12:31...rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu jim odpuštěno nebude. Kdokoli by řekl slovo proti...
Matouš 12:32... bude mu odpuštěno, ale kdokoli by mluvil proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani...
Matouš 12:43...hle, zde je někdo víc než Šalomoun. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá...
Matouš 12:45... ale prázdný, jde a přibere k sobě sedm jiných duchů, horších než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se...
Matouš 22:43... Na to jim řekl: "Jak ho tedy David můžeDuchu nazývat Pánem? Říká přece: ‚Hospodin řekl mému Pánu:...
Matouš 26:41..."Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušeníDuch je odhodlaný, ale tělo malátné." Odešel podruhé a...
Matouš 28:19...všech národů, křtěte je ve jménu Otce i SynaDucha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám...
Marek 1:8... jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým." V těch dnech přišel Ježíš z galilejského...
Marek 1:10...z vody, ihned uviděl protržená nebesaDucha sestupujícího na něj jako holubice. Z nebe zazněl...
Marek 1:12...jsi můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil." Duch ho pak ihned vypudil na poušť. Byl na poušti čtyřicet...
Marek 1:23...synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Vykřikl: "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský?...
Marek 1:26..." okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něj....
Marek 1:27...je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají ho!" A zpráva o něm se ihned roznesla...
Marek 2:8...může odpouštět hříchy než samotný Bůh?" Ježíšduchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal se...
Marek 3:11... se na něj tlačili, aby se ho dotkli. A nečistí duchové, jakmile ho uviděli, před ním padali a křičeli: "Ty...
Marek 3:29...by se rouhali. Kdo by se ale rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno; takový se...
Marek 3:30...hříchem." (Říkali totiž o něm, že nečistého ducha.) Tehdy dorazili jeho bratři a matka. Zůstali venku a...
Marek 5:2...proti němu z hrobů vyšel člověk posedlý nečistým duchem. Bydlel v hrobech a nikdo ho nemohl ani svázat...
Marek 5:8...mu totiž řekl: "Vyjdi z toho člověka, nečistý duchu!") "Jak se jmenuješ?" ptal se ho Ježíš. " jméno je...
Marek 5:13...do nich!" Ježíš jim to povolil, a tak ti nečistí duchové vyšli a vstoupili do prasat. Asi dvoutisícové stádo...
Marek 6:7...je vysílat po dvou. Dal jim moc nad nečistými duchy a uložil jim, si na cestu neberou nic kromě hole:...
Marek 7:25...jedna žena, která měla dcerku s nečistým duchem. Přišla, padla mu k nohám a prosila ho, aby z její...
Marek 8:12... Chtěli od něj nějaké znamení z nebe. Ježíš siduchu povzdychl a řekl: "Proč toto pokolení žádá znamení?...
Marek 9:17..."přivedl jsem k tobě svého syna, který němého ducha. Kdykoli se ho zmocní, trhá jím a on pěnu u úst,...
Marek 9:18...a celý ztuhne. Řekl jsem tvým učedníkům, toho ducha vyženou, ale nedokázali to!" "Vy nevěřící pokolení!"...
Marek 9:20... Jakmile ho chlapec uviděl, hned jím ten duch začal zmítat, upadl a s pěnou u úst se válel po...
Marek 9:25...uviděl, že se sbíhá zástup, okřikl nečistého ducha: "Němý a hluchý duchu, ti přikazuji: vyjdi z něj a...
Marek 12:36...že Mesiáš je Davidův syn? Vždyť sám David řeklDuchu svatém: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravici,...
Marek 13:11...v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch svatý. Bratr bratra i otec syna vydá na smrt a děti...
Marek 14:38...Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušeníDuch je odhodlaný, ale tělo malátné." Znovu odešel a modlil...
Lukáš 1:15...opojný nápoj a z lůna své matky bude naplněn Duchem svatým. Mnohé ze synů Izraele obrátí k Hospodinu,...
Lukáš 1:17...Hospodinu, jejich Bohu. Před jeho tváří půjdeduchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a...
Lukáš 1:35...jsem ještě nepoznala muže." "Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní moc Nejvyššího," odpověděl anděl...
Lukáš 1:41...v jejím lůnu poskočilo. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a hlasitě zvolala: "Požehnaná jsi mezi ženami...
Lukáš 1:47...na to řekla: " duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, neboť si všiml ponížení...
Lukáš 1:67...byla s ním. Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a prorokoval: "Požehnán buď Hospodin, Bůh...
Lukáš 1:80...na cestu pokoje." Chlapec pak rostl a sílilduchu a žil na poušti do dne, kdy vystoupil před Izrael....
Lukáš 2:25...a zbožný, očekával potěšení IzraeleDuch svatý byl na něm. Duchem svatým mu bylo sděleno, že...
Lukáš 2:26...potěšení Izraele a Duch svatý byl na němDuchem svatým mu bylo sděleno, že nezakusí smrt, dokud...
Lukáš 2:27...smrt, dokud neuvidí Hospodinova Mesiáše. Veden Duchem tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli dítě...
Lukáš 3:16...ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. drží v ruce lopatu, aby pročistil...
Lukáš 3:22...i Ježíš. Když se modlil, otevřelo se nebeDuch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice....
Lukáš 4:1... syna Božího. Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam...
Lukáš 4:14...a čekal na další příležitost. Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po...
Lukáš 4:18...ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno: "Duch Hospodinův je nade mnou, neboť pomazal nést...
Lukáš 4:33... V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: "Ach, co je ti do nás, Ježíši...
Lukáš 4:36...to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?" A zpráva o něm se šířila po celém...
Lukáš 6:18...neduhů. Také ti, kdo byli trápeni nečistými duchy, byli uzdravováni. Každý v davu se ho snažil dotknout...
Lukáš 7:21...uzdravil mnoho lidí od neduhů, trápení a zlých duchů a mnoha slepým daroval zrak) jim odpověděl: "Jděte a...
Lukáš 8:2...také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm...
Lukáš 8:29..., netrýzni !" Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby z toho člověka vyšel. (Předtím ho ten...
Lukáš 8:55...zvolal: "Děvčátko, vstaň!" Tehdy se do vrátil duch a ihned vstala. Nechal tedy přinést něco k jídlu....
Lukáš 9:39...mým synem - mám jenom jeho! Náhle ho napadá zlý duch a zničehonic začne křičet. Zmítá jím, pěnu u úst...
Lukáš 9:42...a začal jím zmítat. Ježíš okřikl nečistého ducha, uzdravil chlapce a vrátil ho jeho otci. Všichni byli...
Lukáš 10:20... Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích...
Lukáš 10:21...v nebesích." V tu chvíli se Ježíš rozveselilDuchu svatém a řekl: "Chválím , Otče, Pane nebe i země,...
Lukáš 11:13...dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec  Ducha svatého těm, kteří ho prosí?" Jednou Ježíš vymítal...
Lukáš 11:24...neshromažďuje se mnou, rozptyluje. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá...
Lukáš 11:26...vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se...
Lukáš 12:10... bude odpuštěno, ale tomu, kdo by se rouhal Duchu svatému, odpuštěno nebude. Když vás povedou do...
Lukáš 12:12...se, čím a jak se máte hájit a co říkatDuch svatý vás v tu chvíli naučí, co máte říci." Někdo z...
Lukáš 13:11... A hle, byla tam žena postižená osmnáct let duchem nemoci; byla sehnutá tak, že se vůbec nemohla...
Lukáš 23:46...zvolal: "Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha!" Po těch slovech vydechl naposled. Když setník...
Lukáš 24:37... Oni si ale v hrozném úleku mysleli, že vidí ducha. Řekl jim tedy: "Proč jste tak vylekaní? Proč jste na...
Lukáš 24:39...- jsem to ! Dotkněte se a přesvědčte seduch přece nemá maso a kosti; jak vidíte, je mám!" Po...
Jan 1:32...Izraeli." Jan vydal svědectví: "Viděl jsem Ducha, jak sestoupil z nebe jako holubice a zůstal na něm....
Jan 1:33...křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestoupit Ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým...
Jan 3:5... amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z...
Jan 3:6...Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodiloDucha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu...
Jan 3:8...a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodilDucha." "Jak se to může stát?" zeptal se Nikodém...
Jan 3:34...poslal Bůh, mluví Boží slova, neboť Bůh dává Ducha bez omezení. Otec miluje Syna a všechno dal do jeho...
Jan 4:23... je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otceduchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali....
Jan 4:24...Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v...
Jan 6:63...Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříveDuch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova,...
Jan 7:39...řeky živé vody, jak praví Písmo." (A to řeklDuchu, kterého měli přijmout věřící v něho; neboť Duch...
Jan 11:33...pláčou Židé, kteří přišli s . Hluboce pohnutduchu a rozrušen se zeptal: "Kam jste ho položili?" "Pojď...
Jan 14:17...Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a...
Jan 14:26...říkal, dokud jsem žil u vás. Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí...
Jan 15:26...ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž Duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat...
Jan 16:13... ale teď to nemůžete unést. ale přijde onDuch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž...
Jan 19:30... řekl: "Je dokonáno!" Sklonil hlavu a odevzdal ducha. Bylo to v den příprav na obzvlášť významnou sobotu....
Jan 20:22...těch slovech na dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny;...
Skutky 1:2... do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také...
Skutky 1:5... Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým." Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: "Pane,...
Skutky 1:8...Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v...
Skutky 1:16...naplnit, co v Písmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi, který na Ježíše přivedl stráže,...
Skutky 2:4...na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch...
Skutky 2:17...‚V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou...
Skutky 2:18...a služebnice v těch dnech vyliji svého Ducha a budou prorokovat. Ukážu zázraky na nebi a znamení...
Skutky 2:33...na Boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití...
Skutky 2:38...aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše...
Skutky 4:8...jménu jste to udělali?" Tehdy jim Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: "Vůdcové lidu a starší Izraele, jsme...
Skutky 4:25...zemi, moře i všechno, co je v nich. Ty jsi skrze Ducha svatého řekl ústy svého služebníka, našeho otce...
Skutky 4:31...jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo. Celé to...
Skutky 5:3..."Ananiáši, to tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak...
Skutky 5:9...se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova Ducha?" řekl na to Petr. "Poslouchej! Za dveřmi se...
Skutky 5:16... přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a ti všichni byli uzdravováni. Tehdy povstal velekněz...
Skutky 5:32... A my jsme svědky těchto věcí a rovněž tak Duch svatý, jehož Bůh udělil těm, kdo ho poslouchají." Když...
Skutky 6:3...ze svého středu sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme. Sami se pak...
Skutky 6:5... a tak vybrali: Štěpána (muže plného víryDucha svatého), Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parména...
Skutky 6:10...odporovat. Nemohli ale obstát proti moudrostiDuchu, v jehož moci mluvil. Nastrčili proto muže, kteří...
Skutky 7:51...vám obřízka srdce a uší! Stále jen vzdorujete Duchu svatému - jak vaši otcové, tak i vy! Kterého z...
Skutky 7:55...že na Štěpána začali skřípět zuby. On však, plný Ducha svatého, upřel pohled k nebi. Uviděl Boží slávu a...
Skutky 7:59... Štěpán se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha." Klesl na kolena a hlasitě zvolal: "Nepočítej jim...
Skutky 8:7...slyšeli a viděli zázraky, které dělal. Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha posedlých a...
Skutky 8:15...Jana. Ti přišli a modlili se za , aby přijali Ducha svatého. (Na nikoho z nich totiž ještě nesestoupil;...
Skutky 8:17...) Vkládali tedy na ruce a oni přijímali Ducha svatého. Když Šimon uviděl, že se Duch svatý uděluje...
Skutky 8:18...Ducha svatého. Když Šimon uviděl, že se Duch svatý uděluje skrze vkládání rukou apoštolů, přinesl...
Skutky 8:19...tu moc, aby každý, na koho vložím ruce, přijal Ducha svatého!" Petr mu na to řekl: " jsou tvé peníze...
Skutky 8:29...domů. Seděl na voze a četl proroka IzaiášeDuch řekl Filipovi: "Dohoň ten vůz a jdi vedle něj." Filip...
Skutky 8:39...ho pokřtil. Když vystoupili z vody, Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho nespatřil; jel tedy...
Skutky 9:17...jsi šel, poslal, abys prohlédl a byl naplněn Duchem svatým." Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí...
Skutky 9:31...sílily; žily v Hospodinově bázni a povzbuzovány Duchem svatým se rozrůstaly. Petr obcházel všechny církve a...
Skutky 10:19...zvaný Petr?" Petr zatím přemýšlel o tom viděníDuch mu řekl: "Hledají tři muži. Vstaň, sejdi dolů a bez...
Skutky 10:38... který kázal Jan. Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobro a...
Skutky 10:44... kdo v něj věří." Ještě než to Petr dořeklDuch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč....
Skutky 10:45...věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak...
Skutky 10:47...jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my?" A tak je nechal pokřtít v Pánově...
Skutky 11:12...tři muži. Byli za mnou posláni z CesarejeDuch mi řekl, abych šel bez váhání s nimi. Doprovázelo ...
Skutky 11:15...jen, co jsem k nim začal mluvit, sestoupil na  Duch svatý stejně jako na počátku na nás. Tehdy jsem si...
Skutky 11:16...slova: ‚Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.' Jestliže jim Bůh dal stejný dar jako nám,...
Skutky 11:24...zůstávali věrní Pánu. (Byl to dobrý muž, plný Ducha svatého a víry.) A tak se k Pánu přidalo ještě mnoho...
Skutky 11:28... Jeden z nich jménem Agabos vstal a skrze Ducha oznamoval, že po celé říši bude veliký hlad. (Což se...
Skutky 13:2...a Saul. Jednou, když uctívali Pána a postili seDuch svatý řekl: "Oddělte mi Saula a Barnabáše pro dílo, k...
Skutky 13:4...vložili ruce a propustili je. Oni pak, vysláni Duchem svatým, přišli do Seleukie, odkud odpluli na Kypr....
Skutky 13:9...ve víře. Saula, zvaného také Pavel, naplnil Duch svatý. Podíval se mu zpříma do očí a řekl: "Ty ďáblův...
Skutky 13:52...do Ikonia. Učedníci pak byli plní radostiDucha svatého. Také v Ikoniu šli do židovské synagogy a...
Skutky 15:8...srdce, jim tehdy vydal svědectví, když jim dal Ducha svatého tak jako nám. Vírou očistil jejich srdce a...
Skutky 15:28...kteří vám to vše ústně potvrdí: Shodli jsme seDuchem svatým, že na vás nebudeme vkládat žádné další...
Skutky 16:6...den. Procestovali Frygii a Galacii, protože jim Duch svatý zabránil kázat Slovo v Asii. Když se přiblížili...
Skutky 16:7...k Mysii, pokoušeli se jít do Bitynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Obešli tedy Mysii a dorazili...
Skutky 16:16...nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním...
Skutky 16:18...to nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: "Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z !" V...
Skutky 17:16...a viděl, jak je to město plné model, jeho duch se bouřil. Diskutoval tedy s Židy i bohabojnými Řeky v...
Skutky 19:2...nějaké učedníky. Zeptal se jich: "Přijali jste Ducha svatého, když jste uvěřili?" "Nikdy jsme o Duchu...
Skutky 19:6...pak na Pavel položil ruce, sestoupil na  Duch svatý, takže začali mluvit v jiných jazycích a...
Skutky 19:12...jeho těla na nemocné; nemoci je opouštěly a zlí duchové vycházeli. Nějací potulní židovští zaklínači se pak...
Skutky 19:13...vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy: "Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel!" Tak to...
Skutky 19:15...sedm synů židovského vrchního kněze Skévy. Zlý duch jim odpověděl: "Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo...
Skutky 19:16...kdo jste vy?" A ten člověk, ve kterém byl zlý duch, se na vrhl, přemohl je a zbil tak, že z toho domu...
Skutky 19:21...se. Po těchto událostech se Pavel veden Duchem rozhodl, že se přes Makedonii a Řecko vydá do...
Skutky 20:22...o víře v našeho Pána Ježíše. Teď ale jdu, puzen Duchem, do Jeruzaléma. Nevím, co tam čeká, ačkoli mi...
Skutky 20:23... do Jeruzaléma. Nevím, co tam čeká, ačkoli mi Duch svatý v každém městě potvrzuje, že čekají pouta a...
Skutky 20:28...tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou...
Skutky 21:4...učedníky a týden u nich zůstali. Ti Pavla skrze Ducha varovali, nechodí do Jeruzaléma. Když jsme po...
Skutky 21:11...pás a svázal si ruce i nohy se slovy: "Tak praví Duch svatý: Muže, jemuž patří tento pás, takto spoutají...
Skutky 23:8...tvrdí, že není žádné vzkříšení ani anděl nebo duch, ale farizeové to obojí vyznávají.) Strhl se veliký...
Skutky 23:9...jsme na něm nic zlého. Co když k němu mluvil duch nebo anděl?" Hádka narůstala tak, že se velitel začal...
Skutky 28:25...se rozcházet, Pavel jim pověděl ještě toto: "Duch svatý správně řekl našim otcům skrze proroka Izaiáše:...
Římanům 1:4...Synu - který tělem pocházel z Davidova semeneDuchem svatým však byl Boží Syn, jak se mocně ukázalo jeho...
Římanům 1:9...víře mluví celý svět! Bůh, jemuž sloužím svým duchem v evangeliu jeho Syna, je mi svědkem, že se o vás...
Římanům 2:29...je ten, kdo je jím v nitru a srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí,...
Římanům 5:5...vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval. Kristus zemřel za...
Římanům 7:6...zproštěni, abychom sloužili Bohu novou cestou Ducha namísto staré cesty litery. Co na to řekneme? Že...
Římanům 8:2...pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Zákon Ducha života v Kristu Ježíši totiž osvobodil od zákona...
Římanům 8:4...na nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle Ducha. Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci...
Římanům 8:5...Ducha. Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale...
Římanům 8:6... Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu...
Římanům 8:9...Bohu líbit nemohou. Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova...
Římanům 8:10...ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti. Přebývá-li ve vás Duch Toho,...
Římanům 8:11...duch žije díky spravedlnosti. Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který...
Římanům 8:13...podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem,...
Římanům 8:14... budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha...
Římanům 8:15... jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste...
Římanům 8:16...Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li...
Římanům 8:23...nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce Ducha, i my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme...
Římanům 8:26... pak to trpělivě očekáváme. Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak...
Římanům 8:27... Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté. Víme, že těm, kdo...
Římanům 9:1... Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i svědomíDuchu svatém potvrzuje, že v srdci nosím hluboký zármutek a...
Římanům 11:8...byli zatvrzeni. Jak je psáno: "Bůh otupil jejich ducha: jejich oči dodnes nevidí, jejich uši neslyší." A...
Římanům 14:17...a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radostDuchu svatém. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a...
Římanům 15:13...pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc. Mám o vás jistotu, bratři...
Římanům 15:16...Bůh přijal pohany jako libou oběť, posvěcenou Duchem svatým. Pokud jde o službu Bohu, mám se v Kristu...
Římanům 15:19...i skutkem, v moci divů a zázraků, v moci Božího Ducha, takže jsem od Jeruzaléma po Illyrii vše kolem...
Římanům 15:30... Bratři, pro Pána Ježíše Krista a pro lásku Ducha vás prosím, abyste mi pomohli v mém boji. Modlete se...
1. Korintským 2:4...přesvědčivých a moudrých řečech, ale v prokázání Ducha a jeho moci, neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra...
1. Korintským 2:10... kdo jej milují." Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch zkoumá všechny věci, i Boží hlubiny. Kdo...
1. Korintským 2:11... Kdo z lidí rozumí člověku než jeho vlastní duch? Stejně tak Boha nezná nikdo než Boží Duch. My jsme...
1. Korintským 2:12...nikdo než Boží Duch. My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom rozuměli,...
1. Korintským 2:13...učí lidská moudrost, ale slovy, jimž vyučuje Duch), když vykládáme duchovní věci duchovními slovy....
1. Korintským 2:14...když vykládáme duchovní věci duchovními slovy. Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího Ducha, neboť...
1. Korintským 3:16... že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží...
1. Korintským 4:21... Co chcete? Abych k vám přišel s holí, aneboduchem lásky a mírnosti? Proslýchá se dokonce, že je mezi...
1. Korintským 5:3...svého středu? Ačkoli jsem od vás tělem daleko, v duchu jsem s vámi a ohledně toho, kdo to spáchal, jsem již...
1. Korintským 5:4...shromáždíte ve jménu našeho Pána Ježíše, bududuchu s vámi a bude s vámi moc našeho Pána Ježíše. Tehdy...
1. Korintským 5:5...vydejte satanovi k záhubě těla, aby jeho duch byl spasen v Pánův den. Vaše chlubení není namístě....
1. Korintským 6:11...a jste ospravedlněni jménem Pána Ježíše KristaDuchem našeho Boha. "Všechno smím" - budiž, ale ne všechno...
1. Korintským 6:17..." Kdo se však spojuje s Pánem, je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem! Žádný jiný lidský hřích se...
1. Korintským 6:19...tělu. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? ...
1. Korintským 7:34...stará o věci svého Pána, aby byla svatá tělemduchem, ale vdaná se stará o věci světa, aby se líbila...
1. Korintským 7:40...zůstane, jak je. A mám za to, že i mám Božího Ducha. Pokud jde o maso obětované modlám: Ano, víme, že...
1. Korintským 12:3...Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluvíDuchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže...
1. Korintským 12:4...v Duchu svatém. Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán...
1. Korintským 12:7...působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha dáno...
1. Korintským 12:8...Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo...
1. Korintským 12:9...téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému...
1. Korintským 12:10...zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To...
1. Korintským 12:11...výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce....
1. Korintským 12:13... otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal...
1. Korintským 14:2... nemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je puzen Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co říká, zůstává tajemstvím....
1. Korintským 14:14... Když se totiž modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale mysl zahálí. Co s tím? Ano, budu se modlit...
1. Korintským 14:15... mysl zahálí. Co s tím? Ano, budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí. Budu zpívat duchem, ale...
1. Korintským 14:16...budu zpívat i myslí. Kdybys totiž dobrořečil jen duchem a byl by přítomen někdo nezasvěcený, jak řekne...
1. Korintským 15:45...duší," ale ten poslední Adam se stal obživujícím duchem. Nejdříve však není to duchovní, ale to přirozené,...
1. Korintským 16:18...vynahradili vaši nepřítomnost. Občerstvili na duchu a jistě i vás. Takových lidí si važte. Pozdravují vás...
2. Korintským 1:22...nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku. Bůh je mi svědek - na mou duši, že jsem...
2. Korintským 2:13... měl jsem tam od Pána otevřené dveře, aleduchu jsem neměl klid, protože jsem tam nenašel svého...
2. Korintským 3:3...vzniklý naší službou, napsaný ne inkoustem, ale Duchem živého Boha, ne na kamenných deskách, ale na deskách...
2. Korintským 3:6...služebníky Nové smlouvy - ne litery, ale Ducha. Litera totiž zabíjí, ale Duch oživuje. Litera tesaná...
2. Korintským 3:8... ačkoli vedla ke smrti, slavnější je služba Ducha! Jestliže služba vedoucí k odsouzení měla svou slávu,...
2. Korintským 3:17...se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí. Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. My všichni s...
2. Korintským 3:18...odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým Duchem proměňováni k jeho obrazu, od slávy k slávě. Taková...
2. Korintským 4:13... ale ve vás život. Protože však máme stejného ducha víry, o níž se píše: "Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil...
2. Korintským 5:5... Vždyť právě proto nás Bůh stvořil a dal nám Ducha jako záruku! Proto stále chováme smělou důvěru, i...
2. Korintským 6:6...čistotě, porozumění, trpělivosti a laskavosti, v Duchu svatém, v upřímné lásce, ve slově pravdy a v Boží...
2. Korintským 7:1...zaslíbení, očistěme se od každé poskvrny těladucha a posvěcujme se v bázni Boží. Přijměte nás. Nikomu...
2. Korintským 7:13...z vás měl Titus. Všichni jste ho občerstvili na duchu, takže se nemusím stydět, že jsem se mu vámi chlubil....
2. Korintským 11:4...jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to...
2. Korintským 12:18...by vás podvedl Titus? Nejednali jsme ve stejném duchu? Nešli jsme ve stejných šlépějích? Myslíte, že se...
2. Korintským 13:14...Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého s vámi všemi. Pavel, apoštol (poslaný ne od...
Galatským 3:2...bych se od vás dozvědět jedno: Přijali jste Ducha díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste...
Galatským 3:3...jste slyšeli? Přišli jste o rozum? Začali jste Duchem, a teď končíte tělem? Tolik jste prožili - bylo to k...
Galatským 3:5...to k ničemu, úplně k ničemu? Uděluje vám Bůh Ducha a působí mezi vámi zázraky díky skutkům Zákona, anebo...
Galatským 3:14...na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha. Řeknu to po lidsku, bratři. Lidskou smlouvu po...
Galatským 4:6...protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: "Abba, Otče!" A tak díky...
Galatským 4:29...podle těla pronásleduje narozeného podle Ducha. Co ale říká Písmo? "Vyžeň otrokyni i jejího syna....
Galatským 5:5...My ale očekáváme naději spravedlnosti skrze Ducha, na základě víry. V Kristu Ježíši přece nezáleží na...
Galatským 5:16... se navzájem nerozsápete! Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony...
Galatským 5:17...tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste...
Galatským 5:18...nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Projevy tělesnosti jsou zřejmé....
Galatským 5:22... nebudou mít podíl na Božím království. Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,...
Galatským 5:25...tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní,...
Galatským 6:1...si. Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném...
Galatským 6:8...své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život. Nepřestávejme tedy konat...
Galatským 6:18... Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchem, bratři. Amen. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista...
Efeským 1:13... a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje,...
Efeským 1:17...Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy,  ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kéž osvítí váš...
Efeským 2:2...podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v...
Efeským 2:18...skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom Duchu k Otci. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale...
Efeským 2:22...společně budujete, abyste byli Božím příbytkemDuchu. Proto jsem Pavel vězněm Krista Ježíše - pro vás...
Efeským 3:5...dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům: že totiž...
Efeským 3:16...veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž...
Efeským 4:3...snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch,...
Efeským 4:4... spojeni poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán,...
Efeským 4:23...je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka stvořeného...
Efeským 4:30...těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení....
Efeským 5:18...k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech,...
Efeským 6:17...toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v...
Efeským 6:18...je Boží slovo. Za všech okolností se modleteDuchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a...
Filipským 1:19... neboť vím, že díky vaší modlitbě a pomoci Ducha Ježíše Krista to vše povede k záchraně. se...
Filipským 1:27...alespoň o vás slyšel), že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru...
Filipským 2:1... nějaké potěšení lásky, nějaké společenství Ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím...
Filipským 3:3...v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo....
Filipským 4:23...dvora. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr...
Koloským 1:8...a který nám také pověděl o vaší lásceDuchu. Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestáváme...
Koloským 2:5...řečmi. Ačkoli jsem totiž tělem vzdálený, v duchu jsem s vámi a raduji se, když vidím váš řád a pevnost...
1. Tesalonickým 1:5...k vám nepřišlo jen ve slově, ale také v moci, v Duchu svatém a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme u vás...
1. Tesalonickým 1:6...přes mnohá soužení jste přijali Slovo s radostí Ducha svatého, takže jste se stali vzorem pro všechny...
1. Tesalonickým 4:8...člověka, ale Boha, který vám dává svého svatého Ducha. O bratrské lásce vám není potřeba nic psát. Sami...
1. Tesalonickým 5:19... neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu JežíšiDucha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte...
1. Tesalonickým 5:23...Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony do příchodu našeho...
2. Tesalonickým 2:13...vás od počátku vyvolil, abyste skrze posvěcení Duchem a víru v pravdu byli spaseni. Právě k tomu vás...
1. Timoteus 3:16...veliké: On byl zjeven v těle, ospravedlněnDuchu, ukázán andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve...
1. Timoteus 4:1... vírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy.  Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí...
2. Timoteus 1:7...přijal skrze vkládání mých rukou. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se...
2. Timoteus 1:14...ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Skrze Ducha svatého, jenž v nás přebývá, opatruj ten vzácný...
2. Timoteus 4:22... Klaudia a všichni sourozenci. Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi. Pavel, Boží služebník a apoštol...
Titus 3:5... Poskytl nám koupel znovuzrození a obnovení Ducha svatého, kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho...
Filemon 1:25...a Lukáš. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům...
Židům 1:14...položím"? Andělé jsou ovšem pouzí služebníciduchové posílaní sloužit těm, jimž se dostat spásy. ...
Židům 2:4...znameními a divy, různými zázraky a udílením Ducha svatého. Ten budoucí svět, o němž mluvíme, Bůh...
Židům 3:7...tu smělou důvěru a hrdou naději. Proto, jak říká Duch svatý: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte...
Židům 4:12...dvojsečný meč. Proniká k rozhraní dušeducha, do morku a kloubů, do srdce, kde zkoumá jeho...
Židům 6:4... kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém, okusili dobrotu Božího slova i moc budoucího...
Židům 9:8...i za hříchy lidu, spáchané v nevědomosti. Tím Duch svatý ukazuje na to, že dokud stál ten první stánek,...
Židům 9:14... který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě...
Židům 10:15... k věčné dokonalosti. Totéž nám dosvědčujeDuch svatý. Nejdříve totiž říká: "Toto je smlouva, kterou s...
Židům 10:29...cenit krve smlouvy, jíž byl posvěcen, a potupil Ducha milosti! Víme přece, kdo řekl: " je pomsta, ...
Židům 12:3...sobě vydržel, abyste neochabli a neklesali na duchu. Ještě jste se v souboji s hříchem nevzepřeli do...
Židům 12:9... neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle...
Židům 12:23...jsou zapsáni v nebesích, k Bohu, soudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli cíle; k prostředníku nové...
Jakub 2:26...je poslala pryč jinudy? Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků. ...
Jakub 4:5...si myslíte, že Písmo mluví naprázdno? Copak Duch, který v nás přebývá, vede k nevraživosti? Naopak,...
1. Petr 1:2...prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Milost...
1. Petr 1:11...se po tom, na koho a na kdy jim ukazoval Kristův Duch, který byl v nich a předpovídal Mesiášovo utrpení a...
1. Petr 1:12...vám teď přinesli ti, kdo vám kázali evangeliumDuchu svatém seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli...
1. Petr 3:4...nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný. Tuto krásu mívaly...
1. Petr 3:18...přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, aleDuchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchům v žaláři...
1. Petr 3:19... ale v Duchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchům v žaláři - těm, kteří kdysi za Noemových dnů...
1. Petr 4:6...- ačkoli byli jako lidé v těle odsouzeni, v Duchu jsou živí u Boha. Všemu nadešel konec. Proto se...
1. Petr 4:14...Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží. nikdo z vás netrpí jako vrah,...
2. Petr 1:21...vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým. V Božím lidu však bývali i falešní proroci,...
1. Jan 3:24...něm. A jak můžeme vědět, že v nás zůstává? Podle Ducha, kterého nám dal. Milovaní, nevěřte všemu, co je...
1. Jan 4:1...kterého nám dal. Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do...
1. Jan 4:2...proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v...
1. Jan 4:3...Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to...
1. Jan 4:6...z Boha, neposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. Milujme jedni druhé, milovaní -...
1. Jan 4:13...něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha. A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna,...
1. Jan 5:6...- nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krevDuch je ten, který to dosvědčuje, protože Duch je pravda....
1. Jan 5:8...tu tedy tři svědkovéDuch, voda a krev - a ti tři jsou zajedno. Když přijímáme...
Juda 1:19... To jsou ti rozvraceči, tělesní lidé bez Ducha. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své...
Juda 1:20...svůj život na své nejsvatější víře, modlete seDuchu svatém, uchovávejte se v Boží lásce a očekávejte, že...
Zjevení 1:4...který je, který byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný...
Zjevení 1:10...zvaném Patmos. V den Páně jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice...
Zjevení 2:7...i je nenávidím. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu...
Zjevení 2:11...a dám ti korunu života. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží."...
Zjevení 2:17...bojovat mečem svých úst. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu...
Zjevení 2:29...- a dám mu jitřní hvězdu. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve v Sardách napiš: Toto...
Zjevení 3:1...v Sardách napiš: Toto praví Ten, který sedm duchů Božích a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky - podle...
Zjevení 3:6...Otce i před jeho anděly. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto...
Zjevení 3:13...Boha, i své nové jméno. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím." "Andělu církve v Laodikeji napiš: Toto...
Zjevení 3:22...svým Otcem na jeho trůnu. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím." Potom jsem se podíval, a hle, v nebi...
Zjevení 4:2...se musí stát potom." A hned jsem byl ve vytržení Ducha: Hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl....
Zjevení 4:5...trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní - těch sedm duchů Božích. Před trůnem bylo také skleněné moře jakoby z...
Zjevení 5:6...zabitý a sedm rohů a sedm očí, což je sedm duchů Božích poslaných na celou zem. Přišel a vzal tu knihu...
Zjevení 11:11...ale ke zděšení těch, kdo to viděli, vstoupil duch života od Boha. Uslyšeli mocný hlas z nebe: "Vystupte...
Zjevení 14:13...kteří od této chvíle umírají v Pánu.' Ano, praví Duch, si odpočinou od své námahy; vždyť jejich skutky je...
Zjevení 16:13...a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají...
Zjevení 16:14...tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům...
Zjevení 17:3...se opili vínem jejího smilstva." A odnesl Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě...
Zjevení 18:2...se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech...
Zjevení 19:10... Klaněj se Bohu!" Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví. Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý...
Zjevení 21:10...ti Nevěstu, manželku Beránkovu." Odnesl Duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi Svaté město,...
Zjevení 22:6...jsou věrná a pravdivá." Pán Bůh, který dává Ducha prorokům, poslal svého anděla, aby ukázal svým...
Zjevení 22:17...jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka." Duch a Nevěsta říkají: "Přijď!" Kdo slyší, také řekne:...

Slova obsahující duch: duch (190) ducha (187) duchaře (3) duchaři (1) duchařů (1) duchem (85) duchové (9) duchovně (2) duchovní (18) duchovního (1) duchovních (4) duchovním (3) duchovními (2) duchu (75) duchů (17) duchům (4) duchy (9) neduchovní (1) prostoduchým (1) průduchu (1) průduchy (7) vydřiduch (1) vydřiduchové (2) vydřiduchy (1) vzduch (4) vzduchu (1) zloduchům (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |