Duši

Hledám varianty 'duši' [ duším (1) duší (40) duši (88) duše (91) ]. Nalezeny 214 verše.
Genesis 34:3...ji. Přilnul ale k Jákobově dceři Díně celou duší, zamiloval si ji a mluvil s laskavě. Potom Šechem...
Genesis 34:8..."Můj syn Šechem prahne po vaší dceři celou duší; dejte mu ji, prosím, za ženu. Spřízněte se s námi -...
Genesis 44:30... svému otci, bez chlapce, na němž on lpí celou duší? uvidí, že s námi chlapec není, zemře. Tak...
Genesis 49:6...jsou kruté nářadí. Do jejich rady nevstupujduše , k jejich spolku se nepřidávej, slávo ! Vždyť...
Deuteronomium 4:29...jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho. Toto vše ve tvém trápení postihne,...
Deuteronomium 6:5... svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. tato slova, která ti dnes...
Deuteronomium 10:12... svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší a abys zachovával Hospodinova přikázání a ustanovení,...
Deuteronomium 11:13... svého Boha, a sloužili mu celým srdcem a celou duší, dám vaší zemi déšť v patřičný čas - déšť na podzim i...
Deuteronomium 11:18...vymřeli. Uložte si tato slova v srdci a v duši, přivažte si je jako znamení na ruku a jako pásek na...
Deuteronomium 13:4...Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou duší. Hospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho...
Deuteronomium 26:16... Proto je pečlivě dodržuj celým srdcem a celou duší. Dnes prohlašuješ, že Hospodin bude tvým Bohem, že...
Deuteronomium 28:65...ti tam bázlivé srdce, vyhaslé oči a sklíčenou duši. Tvůj život bude stále viset na vlásku, v noci i ve...
Deuteronomium 30:2...se svými syny poslouchat celým srdcem a celou duší, jak ti to dnes přikazuji, potom Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 30:6...Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou duší, a nalezneš život. Hospodin, tvůj Bůh, pak všechny...
Deuteronomium 30:10...k Hospodinu, svému Bohu, celým srdcem a celou duší. Přikázání, které ti dnes vydávám, není nad tvé síly,...
Jozue 11:11...je jako proklaté, takže nezůstala ani živá duše. Chacor potom vypálil. Jozue se zmocnil všech těchto...
Jozue 11:14...meče, úplně je vyhubili. Neušetřili ani živou duši. Jak přikázal Hospodin svému služebníku Mojžíšovi, tak...
Jozue 22:5...němu a služte mu celým svým srdcem a celou svou duší." Nato jim Jozue požehnal, propustil je a oni se...
Jozue 23:14...tak jako všichni lidé. Vězte tedy celým srdcemduší, že ze všech těch dobrých slov, která vám řekl...
1. Samuel 1:15... Nepila jsem víno ani pivo; jen jsem si vylévala duši před Hospodinem. Nepokládej svou služebnici za...
1. Samuel 2:33...neodetnu od svého oltáře, oči mu vyhasnou a jeho duše se usouží. Celé to množství tvých potomků zemře...
1. Samuel 2:35... který bude jednat podle mého srdce a podle  duše. Jemu zbuduji trvalý dům a zůstane ve službě před mým...
1. Samuel 18:1...Davidův rozhovor se Saulem. Jonatan tehdy celou duší přilnul k duši Davidově a zamiloval si ho jako sebe...
2. Samuel 11:11...spát se svou manželkou? Na tvůj život a na tvou duši, něco takového bych neudělal!" David tedy Uriášovi...
1. Královská 2:4...cestu a budou-li věrně, z celého srdce a ze vší duše žít přede mnou, pak na izraelském trůnu nikdy nebude...
1. Královská 8:48...nepřátelských věznitelů celým srdcem a celou duší vrátili k tobě a modlili by se k tobě směrem ke své...
1. Královská 15:29...dům Jeroboámův. Neponechal z Jeroboáma živou duši, vyhladil je úplně všechny, jak to Hospodin řekl skrze...
1. Královská 17:21... Hospodine, Bože můj, se do toho dítěte vrátí duše!" A Hospodin Eliáše vyslyšel. Do chlapce se vrátila...
1. Královská 17:22...Hospodin Eliáše vyslyšel. Do chlapce se vrátila duše, a on ožil. Eliáš ho vzal, snesl ho z horní místnosti...
2. Královská 4:27...odstrčil, ale Boží muž mu řekl: "Nech ji, duši hořkost. Hospodin mi to ale zatajil a nic mi o tom...
2. Královská 23:3...před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcemduší následovat Hospodina a poslouchat jeho příkazy,...
2. Královská 23:25...k Hospodinu celým svým srdcem, celou svou duší i celou svou silou a řídil by se celým Zákonem...
1. Letopisů 22:19...Hospodinu a jeho lidu. Teď tedy srdcemduší oddaně hledejte Hospodina, svého Boha, a dejte se do...
1. Letopisů 28:9...Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z duše rád. Neboť Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna...
2. Letopisů 6:38...v zemi svých věznitelů celým srdcem a celou duší obrátili a modlili by se směrem ke své zemi, kterou...
2. Letopisů 15:12...Hospodina, Boha svých otců, celým srdcem a celou duší. Kdokoli by nehledal Hospodina, Boha Izraele, měl...
2. Letopisů 34:31...před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcemduší následovat Hospodina a poslouchat jeho příkazy,...
Job 6:7...Copak nějakou chuť sliz? Tyto věci se miduše protiví, z takového jídla je mi k zvracení! Kéž by se...
Job 7:11... v soužení ducha musím promluvit, své hořké duši musím ulevit. Jsem snad moře, jsem snad drak, abys...
Job 10:1...žít, proto teď svému nářku povolím, z hořkosti duše promluvím. Neodsuzuj předem - tak Boha oslovím - z...
Job 11:20...jejich útočiště se vytratí; zbude jim naděje, že duši vypustí." Job na to...
Job 14:22...nicotní. Jediné, co cítí, je bolest v těle, v duši oplakává jenom sám sebe." Elifaz Temanský mu na to...
Job 19:2...na to řekl: "Jak dlouho budete mou duši trápit a svými řečmi ubíjet? Hanobíte aspoň...
Job 19:19...- jen co se objevím, nadávají mi. Spřízněným duším jsem odporný, moji milovaní zavrhli. Nejsem nic...
Job 24:12...lis. Sténání umírajících z města zní, raněné duše o pomoc volají - copak to Bohu nevadí?! Jsou také...
Job 27:8...nějakou naději, když ho Bůh zabíjí, obíráduši? Copak Bůh vyslyší jeho volání, když na něj přijde...
Job 30:16...oblak rozplynulo se bezpečí. Teď ale duše opouští, zmocňují se dny soužení. Bůh ve mně v noci...
Job 33:18...odvrátil, aby mu v jeho pýše zabránil, aby jeho duši uchránil od jámy, aby jeho život nepronikl šíp. Anebo...
Job 33:22...se, dříve skryté kosti vystupují ven. Jeho duše naklání se do jámy, vykročil poslům smrti vstříc....
Job 33:30...dělá Bůh dvakrát i třikrát při člověku, aby jeho duši odvrátil od jámy, ve světle živých aby mohl žít. Dej...
Žalmy 6:4..., Hospodine - v kostech mám děs! Do hloubi duše jsem vyděšen - Hospodine, jak dlouho ještě?! Obrať se,...
Žalmy 11:5...Spravedlivé i ničemy zkoumá Hospodin, z duše nenávidí milovníky násilí! Řeřavé uhlí a síru sešle na...
Žalmy 13:3...mnou svoji tvář? Jak dlouho mám nosit úzkostiduši, den co den cítit v srdci zármutek? Jak dlouho ještě...
Žalmy 16:10... tělo v bezpečí odpočívá. Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrného! Stezku života jsi mi...
Žalmy 19:8...neskryje. Hospodinův Zákon je dokonalý, život do duše navrací. Hospodinova svědectví jsou věrná, i prosté...
Žalmy 22:21... sílo , mi pospěš na pomoc! Vysvoboď od meče duši mou, z moci psů tu mou jedinou! Zachraň prosím před...
Žalmy 23:3...dává spočinout, ke klidným vodám přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí pro jméno...
Žalmy 25:1...séla Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, svou duši pozvedám, v tebe, Bože můj, skládám naději. Dej, se...
Žalmy 25:20... jak prudkou nenávistí nenávidí ! Opatruj mou duši, zachraň , k tobě se utíkám, kéž nejsem zahanben!...
Žalmy 26:9... místo, kde zůstává sláva tvá! Mezi hříšníky mou duši nezahrň, s vrahy můj život nespojuj! Ruce mají plné...
Žalmy 30:4... k tobě jsem volal a tys uzdravil. Hospodineduši mou jsi z hrobu vyvedl, oživil jsi , abych do jámy...
Žalmy 31:8... že jsi pohlédl na trápení, žes poznal mou duši uprostřed úzkosti. Nevydáš napospas mému nepříteli,...
Žalmy 31:10...mi tak úzko, zármutkem oči hasnou mi, rovněž  duše, útroby! Můj život stravuje trápení, léta samé...
Žalmy 33:20...od smrti, aby je živil v dobách hladových. Naše duše po Hospodinu touží - on je naše pomoc a náš štít! On...
Žalmy 34:3...rtech navěky! Hospodinem pochlubím se z celé své duše, to slyší ponížení a se radují! Se mnou...
Žalmy 35:9...je uloví, jen se zřítí do svého neštěstí!  duše však bude v Hospodinu jásat, radovat se bude z jeho...
Žalmy 35:13...churavěli, pytlovinou jsem se odíval, vlastní duši jsem postem trápil - modlitba se mi však vrací do...
Žalmy 35:17...dlouho, Pane, se na to budeš dívat? Ochraň mou duši před jejich ranami, můj holý život před těmi lvy! Ve...
Žalmy 41:5...se nade mnou, zhřešil jsem proti tobě, uzdrav duši mou!" nepřátelé o mně mluví ve zlosti: "Umře ...
Žalmy 42:2... Jako laň prahne po proudící vodě,  duše prahne, Bože, po tobě! Po Bohu, po živém Bohu, žízní...
Žalmy 42:3... Bože, po tobě! Po Bohu, po živém Bohu, žízní duše : Kdy půjdu a spatřím Boží tvář? Ve dne i v noci...
Žalmy 42:5...pokrmem, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Duše opouští, když na to vzpomínám, jak jsem se zástupy...
Žalmy 42:6...o svátku se zástup radoval. Proč jsi sklíčenáduše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha -...
Žalmy 42:7...mu budu děkovat, on je můj Bůh, záchranaDuše je ve mně sklíčená, proto na tebe vzpomínám v kraji...
Žalmy 42:12...říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Proč jsi sklíčenáduše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha -...
Žalmy 43:5...na citeře, Bože, můj Bože! Proč jsi sklíčenáduše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha -...
Žalmy 44:26...na naši bídu, na útlak náš? Do prachu naše duše klesají, naše těla leží na zemi. Povstaň a pomoz nám -...
Žalmy 55:19...! Bůh vykoupí z tohoto boje, pokoj  duši dopřeje, i když jich tolik je proti mně! Bůh ...
Žalmy 57:7...celou zem! Nástrahu mým krokům připravili, mou duši sklíčili. Jámu přede mnou vykopali, sami však do ...
Žalmy 62:2...zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův. Jen v Bohu  duše odpočívá, od něj přichází záchrana. Jen on je ...
Žalmy 62:6... v srdci však srší kletbami!séla Jen v Bohuduše , odpočívej, od něj přichází moje naděje. Jen on je...
Žalmy 63:2...poušti. Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože,  duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo jak suchá země...
Žalmy 63:6...dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedat. Mou duši nasytí lahodná hostina, hlasitou písní slaví ústa...
Žalmy 63:9...křídel tvých! K tobě jsem přilnul celou svou duší, ty podpíráš svou pravicí. Ti, kdo však usilují o...
Žalmy 63:10...svou pravicí. Ti, kdo však usilují o zkázu  duše, sami se propadnou hluboko do země. Každý z nich...
Žalmy 66:9... hlas jeho chvály nechte znít. Vždyť naši duši zachoval při životě, našim nohám nedal klopýtnout! Ano...
Žalmy 71:23...Radostně ti budou zpívat rty i moje duše, kterou jsi vykoupil. Můj jazyk stále bude tvou...
Žalmy 74:19...národ bláznů tvé jméno urážel! Nedávej šelmám duši své hrdličky, nikdy nezapomeň na život chudých svých!...
Žalmy 77:3... bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích,  duše se nenechala utěšit. Na Boha vzpomínám, trápím se, při...
Žalmy 84:3...zástupů, jak překrásně je ve tvém příbytku!  duše dychtí, toužebně vyhlíží k Hospodinovým nádvořím. ...
Žalmy 86:4...naplň radostí, vždyť k tobě, Pane, svou duši povznáším. Ty přece, Pane, jsi dobrý a soucitný,...
Žalmy 88:4...k tvé tváři, nakloň své ucho k mému úpěníDuši mám plnou trápení, můj život se k hrobu nachýlil. ...
Žalmy 103:1...před tebou rozkvétat! Žalm Davidův. Dobrořečduše , Hospodinu a celé nitro jeho svatému jménu!...
Žalmy 103:2...a celé nitro jeho svatému jménu! Dobrořečduše , Hospodinu a nikdy nezapomeň na jeho odměnu! On ti...
Žalmy 103:22... všude tam, kam sahá jeho vládnutí! Dobrořeč duše Hospodinu! Dobrořeč duše Hospodinu! Jak jsi...
Žalmy 104:1...vládnutí! Dobrořeč duše Hospodinu! Dobrořeč duše Hospodinu! Jak jsi veliký, Hospodine, Bože můj -...
Žalmy 104:35... kéž by tu darebáci více nebyli! Dobrořečduše , Hospodinu! Haleluja! Oslavujte Hospodina, jeho...
Žalmy 107:9... za divy, které dělá pro lidi! On přece uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí toho, kdo hladoví! Žili v...
Žalmy 108:2...Davidův. srdce je, Bože, připraveno, celou duší chci zpívat a hrát. Probuď se konečně, loutno a citero...
Žalmy 116:7...jsem zoufalý a on zachránil! Znovu odpočívejduše , Hospodin ti dobrodiní prokázal! Ty jsi ...
Žalmy 119:20...jsem jen cizincem, své příkazy mi neskrývej! Mou duši stále stravuje touha po tvých pokynech. Okřikuješ...
Žalmy 119:25...jsou mi rozkoší - jsou to rádci nejbližší!  duše v prachu krčí se, svým slovem prosím obživ ! Vylíčil...
Žalmy 119:28...pravidel, o tvých zázracích abych přemýšlel.  duše smutkem hroutí se, svým slovem prosím zvedni ! Cestu...
Žalmy 119:167... na tvé spasení a plním tvé příkazy. V duši opatruji tvá svědectví - jak velice je miluji! Tvých...
Žalmy 120:2...ve svém soužení volám a on mi odpoví. Mou duši, Hospodine, zachraňuj od lživých rtů a lstivých...
Žalmy 120:6...v Mešeku, že bydlím v stanech Kedarců!  duše se dlouho zdržuje mezi nepřáteli pokoje. sám...
Žalmy 121:7...nocí. Hospodin ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak...
Žalmy 130:5...chovali! Spoléhám na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho slově skládám naději. duše Pána vyhlíží...
Žalmy 130:6...celou duší, v jeho slově skládám naději.  duše Pána vyhlíží více než strážní svítání, než strážní...
Žalmy 131:2...dítě nakojí? Právě nakojenému se podobá ve mně duše . V Hospodina, Izraeli, skládej naději jak nyní, tak...
Žalmy 139:14... za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta,...
Žalmy 142:8... jsou příliš silní - na nestačím! Vyveď mou duši z vězení, abych tvé jméno mohl oslavit! Tehdy ...
Žalmy 143:8...Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem. Zbav , Hospodine, mých nepřátel, v tobě...
Žalmy 146:1...navždy, navěky! Haleluja! Chval Hospodinaduše ! Chválit budu Hospodina celý život svůj, žalmy...
Přísloví 1:18...však na sebe smrtelnou léčku strojí, na vlastní duši číhají. Tak skončí každý, kdo hledá mrzký zisk - o...
Přísloví 1:19...skončí každý, kdo hledá mrzký zisk - o vlastní duši ho to připraví. Moudrost venku na ulicích volá, na...
Přísloví 2:10...když do srdce ti vejde, vědění když tvou duši potěší, prozíravost bude chránit, rozumnost nad...
Přísloví 3:22...poklad je, synu, opatruj. To ony darují tvé duši život, právě ony tvé hrdlo okrášlí. Bezpečně pak...
Přísloví 6:26...i bochníkem chleba, cizoložnice však vzácnou duši uloví! Může muž ukrýt oheň v klíně, aniž by propálil...
Přísloví 8:36...zahrnout. Kdo však míjí, škodí své vlastní duši, kdo nenávidí, je smrti milencem." Moudrost si...
Přísloví 11:30...je strom života, a kdo je moudrý, ten duše získává. Dojdou-li spravedliví na zemi odplaty, čím...
Přísloví 13:2...hrozby. Ovocem svých úst se každý hojně najíduši proradných nasytí násilí. Kdo hlídá svoje ústa, svou...
Přísloví 13:3...nasytí násilí. Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba. Dychtí, ale...
Přísloví 13:4...povídavé rty přijde záhuba. Dychtí, ale nic nemá duše pecivála, pracovitý člověk však jenom pokvete....
Přísloví 13:19...na domluvy , bude vážený. Splněná touha jeduši sladká; tupcům je odporné varovat se zla. Kdo chodí s...
Přísloví 15:32...moudrými. Kdo odmítá poučení, pohrdá vlastní duší, kdo na domluvy , ten rozum nabere. Školou moudrosti...
Přísloví 16:17...vede pryč od zla; kdo hlídá svou cestu, svou duši uchrání. Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu...
Přísloví 16:24...slova jsou jako plástev medu, jak balzám na duši, celému tělu lék. Cesta se člověku může zdát správná,...
Přísloví 19:16...o hladu. Kdo dbá na přikázání, dbá na vlastní duši; komu je lhostejné, jak žije, zahyne. Kdo pomáhá...
Přísloví 21:10...sdílet dům. Darebák tíhne ke zlu celou svou duší, nebude laskavý ani k příteli. Když trestají drzouna,...
Přísloví 21:23...Ten, kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před trápením. Nadutý domýšlivec se drzoun jmenuje,...
Přísloví 22:23...ubohé. Sám Hospodin se jejich pře ujme a vydře duši těm, kdo vydírají je! Neměj za přítele vznětlivého...
Přísloví 22:25... jinak se přiučíš jeho zvykům, do pasti uvrhneš duši svou. Nepatři k těm, kdo se upisují, nezaručuj se za...
Přísloví 23:14...metlou, neumře! Když mu sám metlou nabiješ, jeho duši z pekla vytrhneš. Bude-li, synu, tvé srdce moudré, ...
Přísloví 24:12... jenž zkoumá srdce, vše jasné je! Strážce tvé duše o všem , každému jeho skutky odplatí! Jez med, můj...
Přísloví 24:14...je sladká na patře. Právě tak zachutná tvé duši moudrost - najdeš-li ji, budoucnost patří tobě, tvá...
Přísloví 25:13...léta je věrný posel těm, kdo jej vyslaliduši svých pánů jistě občerství! Oblaka, vítr - a žádný...
Přísloví 29:17...syna, a ti odpočinutí, potěšením tvou duši nasytí. Kde chybí zjevení, lid ztrácí zábrany, kdo ale...
Kazatel 6:7...nemíří? Veškeré pachtění nasytit lidská ústaduše však přesto zůstává hladová. Jakou výhodu moudrý...
Kazatel 6:9...Lepší je, co je vidět očima, než to, za čím duše utíká. I to je však marnost a honba za větrem. Vše, co...
Kazatel 7:28...s druhým, abych našel smysl, po němž  duše tolik toužila, ale nenašel jsem jej. Mezi tisícem jsem...
Píseň 1:7...však nehlídala jsem. Pověz mi ty, kteréhoduše miluji, kde paseš stáda svá, kde o polednách uléháš?...
Píseň 3:1... Na lůžku jsem toužila za nocí po tom, kteréhoduše miluji. Hledala jsem ho, ale nenašla. A tak vstanu...
Píseň 3:2... pátrám po ulicích i náměstích po tom, kteréhoduše miluji. Hledala jsem ho, ale nenašla. Našli strážní...
Píseň 3:3...město obcházejí: - Viděli jste toho, kteréhoduše miluji? Jen jsem je minula, našla jsem toho, kterého z...
Píseň 3:4...Jen jsem je minula, našla jsem toho, kteréhoduše miluji! Držím se ho pevně, ho nepustím, dovedu ho...
Píseň 5:6...jsem otevřela, můj milý však zmizel, odešelduše opustila spolu s ním! Hledala jsem ho, ale nenašla,...
Izaiáš 1:14...Ta vaše novoluní, ty vaše svátky - jak se miduše protiví! Jsou mi břemenem, nemohu je vydržet. Proto...
Izaiáš 15:4... Moábští bojovníci křičí na poplach, jejich duše je zděšená. srdce nad Moábem běduje! K Coaru proudí...
Izaiáš 26:8...tebe doufáme; po tvém jménu, po tvé připomínceduši toužíme. duše v noci touží po tobě, můj duch ...
Izaiáš 26:9...tvém jménu, po tvé připomínce v duši toužíme.  duše v noci touží po tobě, můj duch hledá s úsvitem....
Izaiáš 38:15...řekl, učiní. Svá léta projdu krokem pomalým a s duší plnou hořkosti. Člověk však přesto, Pane, může žít,...
Izaiáš 55:2...raději a jezte, co je dobré, potěšte svou duši lahodným pokrmem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně,...
Izaiáš 57:16...by se přede mnou každý duch zhroutil, každá duše, již jsem učinil! Rozlítil jsem se nad hříchem jejich...
Izaiáš 58:10...zlé, hladovému když se štědře nabídneš a nasytíš duše ztrápené, tehdy tvé světlo vzejde v temnotě a tvá noc...
Izaiáš 58:11... Tehdy Hospodin stále povede, nasytí tvou duši i v zemi vyprahlé a tvým kostem dodá na síle. Budeš se...
Izaiáš 61:10...Hospodin. V Hospodinu se šťastně raduji,  duše mého Boha velebí, neboť oblékl rouchem spásy a...
Izaiáš 66:3...zvolili své cesty, ve svých ohavnostech siduše libují, a tak pro zvolím kruté zacházení, přivedu...
Jeremiáš 4:19...se chvěje - nemohu zůstat mlčet! Slyšíš,  duše, hlas polnice? Troubí na poplach, do boje! Pohromu...
Jeremiáš 6:16...Kde je ta dobrá cesta? Po jděte a vaše duše najdou odpočinutí. Vy jste však řekli: ‚Nepůjdem!'...
Jeremiáš 31:12...obilí, víno, olej, mladý brav a skot! Jejich duše budou zavlažovanou zahradou a chřadnout nikdy...
Jeremiáš 31:14... utěším je a rozveselím namísto trápeníDuši kněží občerstvím hojností a můj lid se nasytí mými...
Jeremiáš 31:25... rolníci i kočovníci se stády. Ano, občerstvím duši znavených a duši chřadnoucích nasytím." Nato jsem se...
Jeremiáš 32:41...zasadím v této zemi, celým svým srdcem a celou duší. Ano, tak praví Hospodin: Jako jsem na tento lid uvedl...
Jeremiáš 44:14... aby se vrátil do judské země. Ačkoliduši prahnou, aby se do vrátili a žili v , kromě pár...
Pláč 2:12...na městských prostranstvích, pomalu vypouštějí duši svým matkám v náručí. K čemu přirovnám, Dcero...
Pláč 3:17...zubů mi vemlel štěrk, nakrmil popelem.  duše nezná pokoje, na vše dobré jsem zapomněl. To je můj...
Pláč 3:20...a trpké byliny. Když o tom stále přemýšlím,  duše klesá níž a níž. Toto však k srdci beru si, toto je...
Ezechiel 13:18...čelenky na hlavy všech velikostí, aby lapaly duše do pasti! Myslíte, že můžete hubit můj lid, a svou...
Ezechiel 24:21...se chlubili, potěchu vašich očí a tužbu vašich duší. vaši synové a dcery, které jste po sobě nechali,...
Ezechiel 24:25...a chlouby, potěchy jejich očí a tužby jejich duší, vezmu jim také syny a dcery. V ten den za tebou...
Micheáš 6:7...za svůj přestupek, vlastního potomka za hřích duše své? Oznámil ti, člověče, co je dobré a co od tebe...
Abakuk 2:4...neopozdí se. Hle - kdo je nadutý, nemá poctivou duši. Spravedlivý však bude žít díky své věrnosti. Zrádné...
Matouš 10:28...střech! Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i...
Matouš 10:39...nenásleduje , není hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten...
Matouš 11:29..., neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. jho je totiž příjemné a ...
Matouš 22:37... svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je první a největší přikázání...
Matouš 27:50...Eliáš!" Ježíš znovu hlasitě vykřikl a vypustil duši. V chvíli se chrámová opona roztrhla vedví odshora...
Marek 12:30... svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.' Druhé je toto:...
Lukáš 1:46... co Hospodin slíbil." Marie na to řekla: " duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli...
Lukáš 2:35...se znamením, jež bude odmítáno (a tvou vlastní duši pronikne meč), aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí."...
Lukáš 10:27... svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,' a ‚Miluj svého...
Skutky 2:27... tělo v naději odpočívá. Nenecháš v záhrobí duši mou, svého svatého nevydáš rozkladu. Cesty života jsi...
Skutky 2:31...z jeho vlastních potomků. Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu,...
Skutky 4:32...to množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale měli...
Skutky 12:23...anděl, protože nevzdal slávu Bohu: vypustil duši rozežrán červy. Boží slovo se pak šířilo a rozmáhalo...
Skutky 14:22...cestu do Lystry, Ikonia a Antiochie. Posilovali duše učedníků a vyzývali je, aby zůstávali ve víře a že do...
Římanům 2:9...odplatí zuřivým hněvem. Soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale i...
1. Korintským 15:45...Jak je psáno: "První člověk, Adam, se stal živou duší," ale ten poslední Adam se stal obživujícím duchem....
2. Korintským 1:23...Ducha jako záruku. Bůh je mi svědek - na mou duši, že jsem do Korintu ještě nepřišel jen z ohledu k vám....
Efeským 6:6...jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší. Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem...
Filipským 1:27...stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru evangelia. Nedejte se nijak...
Filipským 2:2...mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo...
Koloským 3:23...a z úcty k Pánu. Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude...
1. Tesalonickým 5:23...kéž vás cele posvětí a zachová vašeho duchaduši i tělo zcela bez úhony do příchodu našeho Pána...
Židům 4:12...než každý dvojsečný meč. Proniká k rozhraní duše a ducha, do morku a kloubů, do srdce, kde zkoumá...
Židům 6:19...v nabídnuté naději. Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou, pevnou a sahající dovnitř za oponu, kam...
Židům 10:38...bude žít z víry, odpadlík je mi všakduše protivný." My ovšem neodpadáme k záhubě, ale věříme k...
Jakub 1:21...zaseté Slovo, které moc spasit vaše duše. Tím slovem je ale potřeba se řídit - nenamlouvejte si...
Jakub 5:20...hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši před smrtí a přikryje množství hříchů. Petr, apoštol...
1. Petr 1:9... protože dosahujete cíle své víry - spásy duší. Tuto spásu se pečlivě a pilně snažili vystihnout...
1. Petr 1:22...Bohu. Když jste poslušností pravdě očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte vroucně jedni...
1. Petr 2:11...Zdržujte se tělesných žádostí, jež ohrožují duši, a veďte mezi pohany poctivý život. Místo aby vás...
1. Petr 2:25...teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší. Vy, ženy, se podřizujte svým manželům. Někteří z...
1. Petr 3:20...se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osmduší. Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď...
1. Petr 4:19...proto ti, kdo trpí podle Boží vůle, svěřují své duše věrnému Stvořiteli a pokračují v dobrém jednání. ...
2. Petr 2:8...spravedlivý mezi nimi bydlel, jeho spravedlivou duši den co den trápily zločiny, které viděl a slyšel...
2. Petr 2:14...srdcem vycvičeným v chamtivosti lákají nestálé duše. Proklatci! Opustili přímou cestu a zabloudili. Vydali...
3. Jan 1:2...prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. Udělalo mi nesmírnou radost, když přišli bratři a...
Zjevení 6:9...Když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží slovo a pro svědectví, jehož se...
Zjevení 8:9...a v tom moři zemřela třetina stvoření majících duši a třetina lodí byla zničena. Když zatroubil třetí...
Zjevení 16:3...se obrátilo jakoby v krev mrtvého a veškerá živá duše v moři zemřela. Třetí pak vylil svou číši na řeky a na...
Zjevení 18:13...i pšenici; dobytek, ovce, koně i vozy; a těladuše lidí. "Sklizeň, po níž jsi prahla, opustila,...
Zjevení 20:4...posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |