Doveďte

Hledám varianty 'doveďte' [ dovést (3) dovedu (4) doveďte (1) dovedou (4) dovedly (1) dovedli (2) dovedl (10) dovedete (1) dovedeš (3) dovede (9) doveď (1) ]. Nalezeno 36 veršù.
Numeri 15:39...se totiž řídili jen svým srdcem a svýma očimadovedly by vás ke smilstvu. Takto si budete připomínat...
Deuteronomium 9:4...si v srdci: "To pro mou spravedlnost Hospodin dovedl sem, abych tu zemi obsadil." Hospodin ty národy...
Deuteronomium 32:13...je takto provázel, žádný cizí bůh nebyl s nímDovedl svůj lid na výšiny země, úrodou pole aby sytil se....
1. Samuel 28:2...odpověděl: "Pak tedy poznáš, co tvůj služebník dovede." Achiš na to Davidovi řekl: "Tak to jmenuji...
1. Samuel 30:15... Ciklag jsme vypálili." "Můžeš k hordě dovést?" zeptal se ho David. Odpověděl: "Přísahej mi při...
1. Samuel 30:16... do rukou mého pána, a k nim dovedu." Dovedl ho tedy k nim a hle - roztáhli se všude po zemi,...
2. Samuel 2:14...raději předstoupí mládenci a ukáží před námi, co dovedou." "Budiž, předstoupí," odpověděl Joáb....
2. Samuel 7:18..., Hospodine, Pane můj, a co je můj dům, žes  dovedl sem? A i to se ti ještě zdálo málo, Hospodine,...
2. Královská 6:19...ta cesta! To není to město! Pojďte za mnoudovedu vás k muži, kterého hledáte." A dovedl je do Samaří....
2. Královská 17:27...Boha země." Asyrský král proto vydal rozkaz: "Doveďte tam jednoho z kněží, které jste odtud vyhnali. Smí...
1. Letopisů 17:16...jsem , Hospodine Bože, a co je můj dům, žes  dovedl sem? A i to se ti zdálo málo, Bože, takže jsi...
2. Letopisů 1:10...prach. Dej mi tedy moudrost a poznání, abych dovedl vycházet i přicházet v čele tohoto lidu. Vždyť kdo...
2. Letopisů 2:7... Vždyť vím, jak tvoji služebníci v Libanonu dovedou kácet dřevo. Tvým služebníkům budou zajisté pomáhat...
2. Letopisů 2:13...i karmínem. Dokonale zná řezbářské uměnídovede uskutečnit jakýkoli návrh. Ten se připojí ke tvým...
Job 38:20...příbytku světla? A kde přebývá temnota? Umíš je dovést na jejich místa? Znáš stezku do jejich domova? Dávno...
Žalmy 61:3...sevřené: Ke skále, která převyšuje, prosím doveď ! Býval jsi přece mým útočištěm, baštou před tváří...
Žalmy 78:54... nad jejich nepřáteli se vody zavřely. Takto je dovedl ke své svaté zemi, k hoře, již dobyl svojí...
Žalmy 89:10...vládcem nad mořem bouřícím, vzedmutí jeho vln dovedeš ukrotit. Ty jsi netvora jak mrtvolu rozdrtil, svou...
Žalmy 107:30...se zklidnily. Radovali se, když nastalo tichodovedl je k přístavu, po němž toužili. Sláva Hospodinu za...
Přísloví 15:18... Vznětlivý člověk vzbuzuje sváry, trpělivý dovede spory uklidnit. Cesta lenocha trním zarůstá, stezka...
Přísloví 18:14...hloupost projevuje k vlastní ostudě. Lidský duch dovede unést nemoc, ztrápený duch se však nedá vydržet....
Přísloví 18:18...ale prověří. Los dokáže ukončit sváry, i mocné dovede rozsoudit. Ukřivděný bratr se uzavře jak město,...
Přísloví 24:3...o násilí, svými rty mluví, aby trápili. Moudrost dovede postavit dům, šikovnost jej umí upevnit. Poznání pak...
Přísloví 29:8...ubohých, darebák o tom nechce vědět nic. Drzouni dovedou vzbouřit město, mudrci dovedou odvrátit hněv. S...
Píseň 3:4...duše miluji! Držím se ho pevně, ho nepustímdovedu ho do domu svojí matičky, ukážu mu svůj rodný...
Izaiáš 58:14... tehdy v Hospodinu rozkoš nalezneš a  dovedu na výšiny země, abys užíval dědictví svého otce...
Jeremiáš 3:5...Takto mluvíš, a přitom hle - pácháš zlo, jak jen dovedeš!" Za dnů krále Jošiáše mi Hospodin řekl: "Vidíš, co...
Daniel 2:9... Nuže, povězte mi ten sen, poznám, že mi ho dovedete i vyložit!" Mágové na to králi odpověděli: "Žádný...
Daniel 5:16...vůbec to nedokázali. O tobě jsem ale slyšel, že dovedeš vykládat smysl a řešit záhady. Nuže, dokážeš-li ten...
Skutky 17:15...tam zůstali. Ti, kdo Pavla doprovázeli, ho dovedli do Athén. Odtud se vrátili se vzkazem pro Silase...
Skutky 21:16... Několik učedníků z Cesareje šlo s námi, aby nás dovedli k jistému Mnásonovi z Kypru, dávnému učedníkovi, u...
Skutky 23:18...k veliteli. pro něj zprávu." Setník ho dovedl za velitelem s hlášením: "Vězeň Pavel zavolal a...
Filipským 1:6...jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede do konce v den Krista Ježíše. Právem takto...
Židům 5:2...přinášel Bohu dary a oběti za jejich hříchyDovede být shovívavý k nevědomým a zbloudilým - vždyť i on...
Juda 1:21... že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte...
Juda 1:24...Tomu, který moc uchránit vás před pádemdovést vás do své slávy neposkvrněné a šťastné - jedinému...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |