Doma

Hledám varianty 'doma' [ doma ]. Nalezeno 68 veršù.
Genesis 25:27... zatímco Jákob byl spořádaný muž a zdržoval se doma. Izák si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale...
Genesis 27:15...šaty svého staršího syna Ezaua, které měla doma, oblékla je svému mladšímu synu Jákobovi a ovinula mu...
Genesis 39:6...všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měl doma jeho, nestaral se o nic než o své jídlo.Josef byl...
Genesis 39:8... Řekl manželce svého pána: "Když můj pán  doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do...
Genesis 39:11...svou práci v domě, nebyl nikdo ze služebnictva doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On...
Genesis 42:13...muže v kanaánské zemi; nejmladší je právě doma s naším otcem a jeden - ten není." Josef...
Genesis 42:32...Jeden není a nejmladší je právě s naším otcem doma v kanaánské zemi.' Ten muž, pán země, nám však...
Deuteronomium 6:7... Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš. Přivaž si...
Deuteronomium 11:19... Vyučujte jim své syny. Mluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš anebo vstáváš. Napiš je...
Deuteronomium 25:14...dvojí závaží, jedno těžší a jedno lehčí. Neměj doma dvojí míru, jednu větší a jednu menší. Měj naprosto...
Jozue 2:19...viny. Kdyby se ale někdo dotkl kohokoli u tebe doma, jeho krev padne na naši hlavu. Kdybys ale naši úmluvu...
Jozue 9:12... Když jsme se za vámi chystali, balili jsme ho doma ještě teplý - a podívejte se: je vyschlý, se drolí....
Soudců 17:5... Tu pak měl Míkajáš v domě. Tento muž, Míka, měl doma svatyni. Vyrobil také efod a bůžky a pověřil jednoho...
1. Samuel 6:10... zapřáhli je do vozu a jejich telata zavřeli doma. Hospodinovu truhlu naložili na vůz spolu s mošnou, v...
1. Samuel 18:10...den se Saula zmocnil zlý duch od Boha, takže doma blouznil v prorockém vytržení. David hrál tak jako...
1. Samuel 25:36..." Abigail se tedy vrátila k Nábalovi. Ten právě doma pořádal hody. Hodoval jako král, cítil se skvěle a byl...
1. Samuel 28:24... Žena rychle porazila vykrmené tele, které měla doma, vzala mouku, zadělala a napekla z nekvašené chleby...
2. Samuel 7:10...zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil. jej nebudou utiskovat zlosynové...
1. Královská 2:34... tedy šel a popravil ho. Potom ho pohřbili u něj doma na venkově. Král místo něj ustanovil vrchním velitelem...
1. Královská 3:17...bydlíme v jednom domě. A když jsme byly spolu doma, porodila jsem. Tři dny po mně pak porodila i ona....
1. Královská 3:18... Tři dny po mně pak porodila i ona. Byly jsme doma jen my dvě, kromě nás tam nebyl nikdo cizí. V noci ale...
1. Královská 5:28...směnách; měsíc bývali v Libanonu, dva měsíce doma. Nuceným pracím velel Adoniram. Šalomoun měl v horách...
1. Královská 13:19...) Boží muž se tedy vrátil s ním, pojedl u něj doma a napil se vody. Ještě seděli za stolem, když vtom...
1. Královská 18:27...se zapovídal nebo si šel ulevit. Možná není doma anebo spí - tak se probudí!" Křičeli, co mohli, a...
2. Královská 4:2...udělat?" ptal se Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá služebnice nemá doma nic než lahvičku oleje,"...
2. Královská 6:32...o hlavu!" Pak poslal pro Elíšu. Ten zatím seděl doma se stařešiny Izraele. Ještě než k němu královský posel...
2. Královská 14:10...šlo okolo a ten bodlák pošlapalo. Porazil jsi Edoma, srdce se ti dme. Jen se chlub, ale raději zůstaň doma...
1. Letopisů 17:9...zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil. ho nebudou utlačovat zlosynové...
2. Letopisů 25:19...bodlák pošlapalo. Říkáš si: Vida, porazil jsem Edoma! Srdce se ti dme chloubou. Raději ale zůstaň doma!...
2. Letopisů 33:20...spočinul u svých předků, pochovali ho u něj doma. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amon. Amon...
Ester 1:22... každému národu jejich jazykem: "Každý muž je doma pánem a se mluví jeho jazykem!" Když bylo po všem...
Ester 7:8...na Esteřině lehátku. "Tak on se ještě u  doma bude vrhat na královnu?!" zvolal král. Jakmile to král...
Job 20:26... jenž nebyl rozdmýchán, cokoli zůstalo u něj doma, spolyká. Nebesa odhalí jeho vinu, země se postaví...
Job 24:16...zahalí. Za tmy se do domů vlamují, ve dne jsou doma zavření; ke světlu se neznají. Těm všem je temno...
Žalmy 78:55...jim rozdělil jejich dědictví, izraelské kmeny doma usídlil. Oni však Boha dráždili a pokoušeli, na...
Přísloví 7:11... Jak jen je bujná a jak rozpustilá, její nohy doma stání nemají. Hned je na ulici, hned zas na náměstí,...
Přísloví 7:19...kochejme se laskáním! Mužský dnes totiž není doma, na cestu odjel někam daleko; měšec s penězi odvezl s...
Přísloví 21:20...než s hašteřivou ženou hádat se. Moudrý  doma olej a vzácné poklady, tupec však všechno rozhází....
Izaiáš 3:7...bude přísahat: " přece nemám žádný lék! Nemám doma chleba ani plášť, nedělejte vůdcem nad lidem!"...
Izaiáš 3:14...jeho velmožům: To vy jste vyplenili moji vinicidoma si hromadíte kořist ubohých! Jak to, že utlačujete můj...
Izaiáš 8:3... syna Jeberechiášova. Když jsem se pak doma miloval s prorokyní, počala a porodila syna. Hospodin...
Pláč 1:20...mojí hroznou vzpourou. Venku meč vraždí dětidoma umírají hlady! Každý slyší sténání, nikdo ale...
Ezechiel 3:24...na nohy. Tehdy ke mně promluvil. "Jdi a zavři se doma," řekl mi. "Synu člověčí, vezmou na tebe provazy a...
Ezechiel 7:15...- na celý ten dav dopadá můj hněv! Venku je mečdoma hlad a mor; kdo je v krajině, mečem zahyne, kdo ve...
Ezechiel 8:1...dne šestého měsíce šestého roku, když jsem seděl doma a judští stařešinové seděli přede mnou, náhle tam na...
Daniel 4:1... , Nabukadnezar, jsem žil šťastně a spokojeně doma ve svém paláci. Vtom se mi ale zdál hrůzný sen. To, co...
Amos 5:19...před lvem a potkal by se s medvědem; jako by se doma opřel rukou o zeď a byl by uštknut hadem. Hospodinův...
Jonáš 4:2..."No prosím, Hospodine, neříkal jsem to ještě doma? Právě proto jsem předtím utíkal za moře: Věděl jsem,...
Zachariáš 13:6...ty jizvy, co máš na hrudi?" odpoví: "To zbili doma ti, kdo milují!" Vzhůru, meči, na mého pastýře, na...
Matouš 8:6...setník a prosil ho: "Pane, můj služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí." Ježíš mu řekl: "...
Marek 2:1...přišel do Kafarnaum. Když se proslechlo, že je doma, shromáždilo se takové množství lidí, že se nevešli...
Marek 10:10...Bůh spojil, člověk nerozděluje." Doma se ho na to učedníci znovu vyptávali. Odpověděl jim:...
Lukáš 4:23... že se stalo v Kafarnaum, udělej i tady, kde jsi doma.'" Potom dodal: "Amen, říkám vám, že žádný prorok není...
Lukáš 4:24...dodal: "Amen, říkám vám, že žádný prorok není doma vážený. Řeknu vám popravdě, že za Eliášových dnů, když...
Lukáš 9:61... ale dovol, se napřed rozloučím se všemi doma." Ježíš mu odpověděl: "Kdo se chopí pluhu a ohlíží se...
Lukáš 19:5... pojď rychle dolů. Dnes musím zůstat u tebe doma." Rychle tedy slezl a radostně ho přijal...
Jan 11:20...Ježíš, vyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma. "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!" řekla...
Skutky 10:30...přesně touto dobou, o třetí odpoledne, jsem se doma modlil. Náhle se přede mnou postavil muž v zářícím...
Skutky 16:32...Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby...
Skutky 28:23...odmítána." V den, který mu určili, se jich u něj doma sešlo ještě více. Vykládal jim a svědčil o Božím...
Římanům 16:5...církve z pohanů. Pozdravujte i církev u nich doma. Pozdravujte mého milovaného Epeneta, který je prvním...
Římanům 16:10... osvědčeného v Kristu. Pozdravujte všechny doma u Aristobula. Pozdravujte mého krajana Herodiona....
1. Korintským 11:22...a jiný se opil. Copak nemůžete jíst a pít doma? To pohrdáte Boží církví natolik, že ponižujete ty,...
1. Korintským 11:34... čekejte jedni na druhé. Kdo hlad, se nají doma, abyste se nescházeli k odsouzení. Ostatní pokyny vám...
1. Korintským 14:35...i Zákon. Když jim něco není jasné, se ptají doma svých manželů. Je to přece ostuda, když žena při...
2. Korintským 5:6...smělou důvěru, i když víme, že dokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána. Žijeme totiž vírou,...
2. Korintským 5:8...důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u Pána. tedy zůstáváme doma anebo odcházíme, jde...
2. Korintským 5:9... abychom byli doma u Pána. tedy zůstáváme doma anebo odcházíme, jde nám o to, abychom se mu líbili....

Slova obsahující doma: doma (70) edoma (11) sodoma (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |