Dolů

Hledám varianty 'dolů' [ dolů (57) dole (15) ]. Nalezeny 72 verše.
Genesis 12:10... V zemi pak nastal hlad, a tak se Abram vydal dolů do Egypta. Chtěl tam nějakou dobu pobýt, neboť v zemi...
Genesis 39:1... Červánek. Josefa mezitím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan,...
Genesis 42:3...a nezemřeme!" A tak šlo deset Josefových bratrů dolů do Egypta nakoupit obilí. Ale Benjamína, Josefova...
Genesis 49:25...nebes nahoře, požehnáním propasti ležící dole, požehnáním prsou jakož i lůna! Požehnání tvého otce...
Exodus 19:21...ten tam vystoupil. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se nepokoušejí proniknout k Hospodinu,...
Exodus 19:24...varoval slovy: ‚Ohranič horu a posvěť ji.'" "Jdi dolů!" opakoval Hospodin. "Potom se vrátíš nahoru spolu s...
Exodus 20:4...si modly v podobě čehokoli nahoře na nebidole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a...
Exodus 32:7... Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal...
Deuteronomium 5:8...si modly v podobě čehokoli nahoře na nebidole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a...
Deuteronomium 9:12...smlouvy. Potom mi Hospodin řekl: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal...
Deuteronomium 28:13... nikoli chvostem a budeš vždycky nahoře a nikdy dole, budeš-li poslouchat a pečlivě dodržovat přikázání...
Deuteronomium 33:13...nejlepší rosou z nebe nahoře, prameny sahajícími dolů do hloubky, nejlepšími dary slunce, nejlepší úrodou...
Jozue 2:11... váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebidole na zemi! Proto mi, prosím vás, přísahejte při...
Jozue 18:13...k jižnímu svahu Luzu (což je Bet-el) a pokračuje dolů k Atarot-adaru přes vrchovinu jižně od Dolního...
Jozue 18:16...Hinom ke skalnímu hřebeni Jebusejců na jihudolů k En-rogelu. Stáčí se na sever a míří k En-šemeši a...
Soudců 7:4..."Vojsko je stále příliš velké. Zaveď je dolů k vodě a tam ti je protříbím. O kom řeknu: ‚Půjde s...
Soudců 7:5...s tebou,' ten nepůjde." Odvedl tedy vojsko dolů k vodě. Tam Hospodin Gedeonovi řekl: "Všechny, kdo...
Soudců 7:8...zásoby a beraní rohy. Midiánský tábor ležel dole v údolí. noci Hospodin řekl Gedeonovi: "Vstaň a...
Soudců 14:5...Izrael.) Samson tedy šel se svým otcem a matkou dolů do Timny. Když přišli k městským vinicím, náhle na něj...
Soudců 15:11...nám!" Tři tisíce judských mužů se tedy vypravilo dolů k Etamské jeskyni. "Copak nevíš, že nás Filištíni mají...
Soudců 16:21...ho popadli a vyloupli mu oči. Potom ho odvedli dolů do Gazy, kde ho spoutali bronzovými řetězy a ve vězení...
1. Samuel 15:12... Víš, že si tam staví pomník? Odtud se vydal dolů do Gilgalu." Když pak Samuel dorazil za Saulem, ten ho...
1. Královská 8:23..."Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není bůh podobný tobě, jenž by zachovával...
1. Královská 17:23...ožil. Eliáš ho vzal, snesl ho z horní místnosti dolů do domu a předal ho matce. "Podívej se, tvůj syn žije...
2. Královská 1:9...a přikázal mu: "Boží muži, král praví: Sestup dolů!" "Jestli jsem Boží muž," odpověděl Eliáš veliteli,...
2. Královská 9:33...Vyhlédli dva nebo tři komorníci. "Shoďte ji dolů," zavolal, a tak ji shodili. Krev vystříkla na zeď i...
2. Letopisů 6:14..."Hospodine, Bože Izraele! Nahoře na nebi ani dole na zemi není Boha podobného tobě, jenž by zachovával...
2. Letopisů 25:12...a odvedli je na vrchol skály, odkud je svrhli dolů a všechny roztříštili. Žoldnéři, které Amaciáš...
2. Letopisů 32:30...dal zasypat horní ústí pramene Gíchon a svedl ho dolů k západní straně Města Davidova. Ezechiášovi se dařilo...
Nehemiáš 3:15...Šelach poblíž Královské zahrady ke schodům dolů z Města Davidova. Za ním opravoval Nehemiáš, syn...
Nehemiáš 4:7...se obrátíte, odevšad jdou na vás." Proto jsem dole za hradbami a na otevřená místa rozestavil lid podle...
Žalmy 49:18...zemře, nic s sebou nepobere, jeho nádhera s ním dolů nepůjde. Za svého života sám sobě dobrořečil: "Musí se...
Žalmy 102:20...Hospodina ti, kteří budou stvořeni, že shlédl dolů ze svých svatých výšin, Hospodin z nebe že pohleděl na...
Izaiáš 7:11..."Požádej Hospodina, svého Boha, o znamení,  dole v hlubinách nebo v nebeských výšinách." "Nepožádám,"...
Izaiáš 24:21...potrestá mocnosti nahoře na nebi i krále dole na zemi. Budou nahnáni jako vězni do jámy, budou...
Izaiáš 26:5...navěky - Skalou věků je jen Hospodin! On strhává dolů obyvatele výšin a nedobytné město boří; boří je k...
Izaiáš 30:2...ne s mým Duchem, a tak jen vrší hřích na hříchDolů do Egypta se vydali, aniž se ptali na výroky. V...
Izaiáš 38:8...o deset stupňů, po kterých předtím sestoupilo dolů. Toto napsal judský král Ezechiáš poté, co se uzdravil...
Izaiáš 51:6...nadějí. Jen pozvedněte oči k nebi, podívejte se dolů k zemi: Nebe se rozplyne jako dým, země se jako šaty...
Jeremiáš 38:9...naprosto zločinně. Hodili ho do jímky, aby tam dole zemřel hlady; vždyť ani ve městě není co jíst!"...
Jeremiáš 48:18...žezlo zlomeno, hůl, jež se skvěla nádherou!' Dolů ze slávy, v prachu usedni, trůnící Dcero dibonská!...
Jeremiáš 49:22...moři se ponese jejich křik. Hle, orel se zvedádolů vrhá se, nad Bosrou křídla rozestře! Srdce edomských...
Ezechiel 1:27...jakýmsi ohněm. Rovněž jakoby od jeho pasu dolů jsem viděl jakýsi oheň, vydávající jasnou zář kolem...
Ezechiel 8:2...jsem se a hle - jakoby lidská postava! Od pasu dolů bylo vidět jakoby oheň a od pasu vzhůru jakoby třpyt...
Ezechiel 31:18...ty edenské stromy však skončíš mezi neobřezanci dole pod zemí, ulehneš k mečem pobitým. Tak je tomu s...
Ezechiel 32:19...kdo klesli do jámy: ‚Jsi snad lepší než ostatníDolů! K neobřezaným ulehni!' Padnou uprostřed mečem...
Ezechiel 32:21...spojencích promluví zprostřed záhrobí: ‚ jsou dole! Ulehli k neobřezancům pobitým mečem!' Bude tam Asýrie...
Amos 2:9...duby mohutní. Zničil jsem je shora od koruny  dolů po kořeny. jsem vás vyvedl z Egypta a čtyřicet let...
Amos 6:2...se jděte podívat a odtud na Veliký Chamát a pak dolů na filištínský Gat. Jste lepší než tato království?...
Matouš 4:6...chrámu. "Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě a...
Matouš 8:32...prasat a celé to stádo se rozeběhlo ze srázu dolů do jezera, kde utonulo. Pasáci prasat tehdy utekli, a...
Matouš 27:51...se chrámová opona roztrhla vedví odshora  dolů, země se třásla, skály pukaly, hroby se otvíraly a...
Marek 2:4... probořili ji a nosítka s tím ochrnutým spustili dolů. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu...
Marek 5:13...dvoutisícové stádo se jich pak rozběhlo ze srázu dolů do jezera, kde utonulo. Pasáci tehdy utekli a...
Marek 14:66...A sluhové ho tloukli holemi. Petr byl zatím dole na dvoře. Přišla tam jedna z veleknězových služek, a...
Marek 15:36...ho. Uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho dal dolů!" Vtom Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled...
Marek 15:38... Chrámová opona se roztrhla vedví odshora  dolů. Když setník, který stál proti němu, uviděl, jak...
Lukáš 4:9...a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů. Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, aby ...
Lukáš 4:29...bylo jejich město postaveno. Chtěli ho shodit dolů, ale on prošel jejich středem a mířil dál...
Lukáš 19:5...dorazil, vzhlédl a řekl mu: "Zachee, pojď rychle dolů. Dnes musím zůstat u tebe doma." Rychle tedy slezl a...
Lukáš 19:37...k hřebeni Olivetské hory, odkud cesta klesá dolů, začalo celé množství učedníků hlasitě a radostně...
Jan 6:16...samotě vrátil na horu. Večer jeho učedníci sešli dolů k jezeru, nastoupili na loď a plavili se na druhý břeh...
Jan 19:23...košili, a když zjistili, že je beze švů, odshora dolů utkaná vcelku, řekli si spolu: "Netrhejme ji, raději...
Skutky 8:26...a vydej se na jih, k pouštní cestě z Jeruzaléma dolů do Gazy." Vydal se tedy na cestu a hle, narazil na...
Skutky 10:20...Duch mu řekl: "Hledají tři muži. Vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal ...
Skutky 10:21... protože jsem je poslal sám." Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: " jsem ten, koho hledáte. Co vás...
Skutky 20:9...ho spánek přemohl a on spadl z třetího poschodí dolů. Když ho zvedli, byl mrtev. Pavel sešel dolů a objal...
Skutky 20:10...dolů. Když ho zvedli, byl mrtev. Pavel sešel dolů a objal jej; potom ho vzal do náruče a řekl: "Buďte...
Skutky 23:10...Pavla neroztrhali. Poručil tedy vojákům, jdou dolů, vyrvou jim ho a odvedou do pevnosti. Tu noc před ním...
Římanům 10:6...Kdo vystoupí do nebe?" (totiž přivést Krista dolů) ani: "Kdo sestoupí do propasti?" (totiž vyvést Krista...
2. Korintským 11:33... aby zajal. Oknem v hradbě ale spustili dolů v koši, a tak jsem mu utekl. Musím se chlubit, i když...
Efeským 4:9... musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je právě ten, který...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |