Dokud

Hledám varianty 'dokud' [ dokud ]. Nalezeny 253 verše.
Genesis 3:19...byliny. V potu tváře budeš jíst svůj chlébdokud se nevrátíš do země, neboť z pocházíš: Prach jsi a...
Genesis 8:7...vypustil havrana. Ten vylétal a zase se vraceldokud voda na zemi nevyschla. Potom vypustil holubici,...
Genesis 8:22...Nikdy nepobiji vše živé, jako jsem to učinilDokud bude trvat země, nikdy nepřestane setba a žeň, chlad...
Genesis 9:4...dříve zelené byliny. Nesmíte však jíst masodokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu...
Genesis 19:22...si! Uteč tam, neboť nebudu moci nic udělatdokud tam nepřijdeš." (A proto se to město jmenuje Coar,...
Genesis 24:33... Když mu ale nabídli jídlo, řekl: "Nebudu jístdokud nevypovím svou věc." "Mluv," vybídl ho Lában. "Jsem...
Genesis 28:15... a znovu přivedu do této země. Neopustím dokud nevykonám, co jsem ti řekl." Jákob se probudil a...
Genesis 32:25...Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale zápasil,  dokud nezačalo svítat. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil...
Genesis 32:27...řekl: "Pusť , začíná svítat!" "Nepustím dokud mi nepožehnáš!" odpověděl Jákob. "Jak se jmenuješ?"...
Genesis 33:14...mám před sebou, a jak budou moci stačit dětidokud nedojdu ke svému pánu do Seíru." Ezau řekl: "Nechám...
Genesis 38:11...Támar: "Zůstaň jako vdova v domě svého otcedokud nedospěje můj syn Šela." (Řekl si totiž: "Aby snad...
Genesis 39:16...ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebedokud nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu vyprávěla: "Ten...
Genesis 42:15...prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsuddokud sem nepřijde váš nejmladší bratr! Pošlete jednoho z...
Exodus 16:35... Synové Izraele jedli manu čtyřicet letdokud nevešli do země, v níž měli bydlet; tu manu jedli,...
Exodus 17:11...Áron a Hur zatím vystoupili na vrchol pahorku. A dokud Mojžíš držel ruku zvednutou, vítězil Izrael, jakmile...
Exodus 23:30...zvěř. Budu je před tebou vyhánět postupnědokud se nerozplodíš a nebudeš moci převzít zem do dědictví...
Exodus 24:14...na Boží horu. Stařešinům řekl: "Zůstaňte tudokud se k vám nevrátíme. Hle, Áron a Hur budou s vámi. Kdo...
Exodus 33:8...u vchodu do svého stanu a dívali se za Mojžíšemdokud nevešel do Stanu. Kdykoli Mojžíš vcházel do Stanu,...
Exodus 33:22...do skalní rozsedliny a přikryji svou dlanídokud nepřejdu. potom dlaň odtáhnu, spatříš záda; mou...
Exodus 34:34... aby s ním mluvil, Mojžíš tu roušku odkládaldokud odtud nevyšel. Pak vycházel a říkal synům Izraele, co...
Exodus 34:35... Potom si Mojžíš znovu zakrýval tvář rouškoudokud nešel mluvit s Hospodinem. Když Mojžíš shromáždil...
Leviticus 8:33...dní neodejdete od vchodu do Stanu setkávánídokud se nevyplní doba vašeho pověřování. Vaše pověřování...
Leviticus 12:4...očišťování od krve potrvá ještě třicet tři dnyDokud se nevyplní doba jejího očišťování, nedotkne se...
Leviticus 16:17... není ve Stanu setkávání žádný člověk,  dokud nevyjde. Tam vykoná obřad smíření za sebe a za svůj...
Leviticus 22:4...by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darůdokud se neočistí. Dotkne-li se něčeho poskvrněného...
Leviticus 23:14...jíst chléb ani pražené nebo čerstvé zrnídokud nepřinesete tento dar svému Bohu. To je věčné...
Leviticus 24:12...Dibrího z pokolení Dan.) Nechali jej hlídatdokud se nevyjasní, co jim Hospodin přikáže. Hospodin pak...
Leviticus 25:29...hrazeném městě, bude mít právo k jeho vykoupenídokud neuplyne rok od jeho prodeje. Právo vykoupit jej bude...
Leviticus 26:41...proti nim a zavedl je do země jejich nepřáteldokud se jejich neobřezané srdce nepokoří a dokud nepřijmou...
Numeri 6:5...nazírského slibu se jeho hlavy nedotkne břitvaDokud nevyprší doba jeho oddělení pro Hospodina, bude...
Numeri 9:18...rozkazu tábořili. Tábořili tak dlouhodokud oblak spočíval nad Příbytkem. Někdy oblak prodléval...
Numeri 9:22...prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rokdokud nad ním přebýval, synové Izraele tábořili a...
Numeri 12:15...sedm dní vykázána z tábora. Lid se nehnul dáldokud Miriam nebyla přijata zpět. Potom lid vytáhl z...
Numeri 14:33...v poušti a ponesou následky vašeho smilstvadokud vaše mrtvoly do poslední nepadnou na poušti. Po...
Numeri 20:17...cestou a neodbočíme napravo ani nalevodokud nepřejdeme tvé území." Edom však řekl: "Neprojdeš mou...
Numeri 21:22...pít vodu ze studní. Půjdeme Královskou cestoudokud nepřejdeme tvé území." Sichon ale Izraeli nedovolil...
Numeri 32:13...a nechal je čtyřicet let bloudit po pouštidokud to pokolení, které se znelíbilo Hospodinu, do...
Numeri 32:17...pak půjdeme v plné zbroji v čele synů Izraeledokud je nepřivedeme na jejich místo. Naše děti zatím...
Numeri 32:18...před obyvateli země. My se ale domů nevrátímedokud se každý syn Izraele neujme svého dědictví. Nebudeme...
Numeri 32:21...ozbrojenců půjde před Hospodinem za Jordándokud on před vámi nevyžene své nepřátele. bude země...
Deuteronomium 7:20...obáváš. Hospodin, tvůj Bůh, na pošle i sršnědokud nezahyne i poslední z těch, kdo se před tebou skryli....
Deuteronomium 7:23...Bůh, ti je vydá, a budou žít v naprosté hrůzedokud nebudou vyhlazeni. Vydá do tvých rukou i jejich krále...
Deuteronomium 11:21...přísahal vašim otcům, že jim ji - tak dlouhodokud bude nebe nad zemí. Budete-li pečlivě dodržovat...
Deuteronomium 20:20...smíš kácet a stavět z nich obléhací zařízenídokud město, které s tebou bojuje, nepadne. Když se v zemi...
Deuteronomium 22:2... přiveď to zvíře k sobě domů, u tebe zůstanedokud se po něm tvůj bratr nebude ptát. Tehdy mu je vrátíš....
Deuteronomium 28:20...prokletí, děs a zmar při veškerém tvém počínánídokud nebudeš vyhlazen. Kvůli svému zlému jednání rychle...
Deuteronomium 28:21...jsi ho opustil. Hospodin postihne moremdokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou jdeš obsadit....
Deuteronomium 28:22... plísní a snětí; to vše bude pronásledovatdokud nezahyneš. Nebe se ti nad hlavou promění v bronz a...
Deuteronomium 28:24...deště prach; z nebe bude zasypávat písekdokud nebudeš vyhlazen. Hospodin nechá tvé nepřátele, ...
Deuteronomium 28:45...jsem ti udělil. Budou pronásledovat a stíhatdokud nebudeš vyhlazen. Budou na tobě i na tvém semeni...
Deuteronomium 28:48...nedostatku. Vloží na tvou šíji železné jhodokud nevyhladí. Z daleka, od konce světa, na tebe...
Deuteronomium 28:51...požírat plod tvého dobytka i plody tvé půdydokud nebudeš vyhlazen. Nenechá ti obilí, víno ani olej,...
Deuteronomium 28:52... Sevře ve tvých všech městech po celé zemidokud se nezhroutí tvé vysoké hradby a opevnění, na něž jsi...
Deuteronomium 28:61... které nejsou zapsány v knize tohoto Zákonadokud nebudeš vyhlazen. Protože jsi neposlouchal Hospodina,...
Jozue 1:15...udatní hrdinové před svými bratry a pomáhat jimdokud Hospodin nedá vašim bratrům odpočinek tak jako vám a...
Jozue 2:16...nenajdou. Skrývejte se tam tři dnydokud se nevrátí, a pak se vraťte svou cestou." Muži ...
Jozue 2:22... a když přišli do hor, zůstali tam tři dnydokud se jejich pronásledovatelé nevrátili. Hledali je...
Jozue 3:17...Jordánu, zatímco celý Izrael přecházel po suchudokud celý národ nepřešel Jordánem. Když pak celý národ...
Jozue 4:23... váš Bůh, před vámi vysušil tyto jordánské vodydokud jste nepřešli, tak jako to Hospodin, váš Bůh, provedl...
Jozue 5:1...Hospodin před syny Izraele vysušil vody Jordánudokud nepřešli, vyrazilo jim to dech a úplně před syny...
Jozue 5:6... Synové Izraele chodili po poušti čtyřicet letdokud celý ten národ bojovníků vyšlých z Egypta do...
Jozue 5:8...národě obřezáni, zůstali na místě v táboředokud se nezotavili. Hospodin tehdy Jozuovi řekl: "Dnešního...
Jozue 7:13...Nebudeš moci obstát před svými nepřátelidokud to proklaté neodstraníte ze svého středu. Proto...
Jozue 8:24...Aje venku na poušti, kam je pronásledovalidokud všichni do posledního nepadli ostřím meče, vrátil se...
Jozue 8:26... Jozue totiž nespustil ruku s napřaženou šavlídokud nebyli všichni obyvatelé Aje vyhlazeni jako proklatí....
Jozue 20:6...měl v nenávisti. Bude v tomto městě bydletdokud se nepostaví před obec k soudu, a poté do smrti...
Jozue 20:9...se tam, aby nezemřel rukou krevního mstiteledokud se nepostaví před obec. Vůdcové levitských rodů...
Jozue 23:13...a pastí, bičem na vašich bocích a trním v očíchdokud nevymřete z této krásné země, kterou vám Hospodin,...
Jozue 23:15...tak na vás Hospodin přivede každé zlé slovodokud vás nevyhubí z této krásné země, kterou vám Hospodin,...
Soudců 6:18... že se mnou mluvíš ty. Neodcházej prosím odsuddokud se k tobě nevrátím s darem, který ti přinesu." On...
Soudců 15:7...řekl na to Samson. "Teď tedy nepřestanudokud se vám nepomstím!" A bil je hlava nehlava; byla to...
Růt 2:21...dál: "Řekl mi dokonce: ‚Drž se mých služebníkůdokud nesklidí celou moji úrodu.'" Noemi své snaše Rút...
Růt 2:23...se tedy držela Boázových děveček a paběrkovaladokud neskončila sklizeň ječmene a pšenice. A zůstávala dál...
Růt 3:3...jdi za ním na mlat. Nedávej mu ale o sobě vědětdokud se nenají a nenapije. si půjde lehnout, všimni si,...
Růt 3:18..." řekla na to Noemi. "Ten muž nepolevídokud tu věc ještě dnes nedovede do konce!" Boáz mezitím...
1. Samuel 1:23...ta žena zůstala se svým synkem a pečovala o nějdokud ho neodkojila. A když ho odkojila, vzala tříletého...
1. Samuel 9:13...se vydá k hostině na návrší. Lidé nezačnou jístdokud nepřijde, protože on obětní hod požehnat. Teprve...
1. Samuel 14:9...ukážeme se jim. Jestli nám řeknou: ‚Zastavte sedokud k vám nedorazíme!' zůstaneme na místě a nebudeme k...
1. Samuel 14:24...ten, kdo by okusil pokrm před večeremdokud se nepomstím svým nepřátelům." Nikdo z vojska proto...
1. Samuel 15:18...hříšné Amalekovce jako proklaté. Bojuj s nimidokud s nimi neskoncuješ!' Proč jsi tedy Hospodina...
1. Samuel 16:11...ho!" řekl mu Samuel. "Nebudeme pokračovatdokud sem nepřijde." A tak pro něj poslal a přivedl ho. Byl...
1. Samuel 17:35...vrhl na , chytil jsem ho za hřívu a tloukl hodokud jsem ho nezabil. Tvůj služebník zabil lva i...
1. Samuel 20:31...Že ti není hanba! Jsi hanba a ostuda své matkyDokud bude Jišajův syn na světě, nebudeš si jist sebou ani...
1. Samuel 22:3..."Mohli by můj otec s mou matkou přijít k vámdokud nepoznám, jak se mnou Bůh naloží?" Odvedl je tedy k...
2. Samuel 3:13... Mám ale jednu podmínku: Neukážeš se přede mnoudokud sem nepřivedeš Saulovu dceru Míkal. Teprve poté se...
2. Samuel 10:5... král jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichudokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit." Amonci si...
2. Samuel 11:13... Nazítří si ho David zavolal a jedl s ním a pildokud ho neopil. On ale večer přesto nešel domů. Odešel...
2. Samuel 12:21... "Co to děláš?" řekli mu jeho služebníci. "Dokud chlapec žil, postil ses a plakal, ale jakmile zemřel,...
2. Samuel 12:22...jakmile zemřel, vstal jsi a dal ses do jídla!" "Dokud chlapec žil," odpověděl jim, "postil jsem se a plakal...
2. Samuel 15:24... Postavili Boží truhlu a nechali ji státdokud celý zástup neopustil město. Přišel tam i Abiatar....
2. Samuel 17:2...pronásledovat Davida. Překvapím ho útokemdokud je znavený a skleslý. Všichni jeho muži se rozutečou,...
2. Samuel 21:10...si ji na skále. Od počátku sklizně,  dokud se na z nebe nespustil déšť, k nim nepouštěla...
1. Královská 5:17... Musel bojovat s nepřáteli na všech stranáchdokud mu je Hospodin nepoložil pod nohy. Mně ale Hospodin,...
1. Královská 10:7...o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravdaDokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči,...
1. Královská 11:16...s celým izraelským vojskem zůstal šest měsícůdokud všechny Edomce nevyhladil. Hadad, tehdy ještě chlapec...
1. Královská 11:40...k egyptskému vládci Šišakovi a zůstal v Egyptědokud Šalomoun nezemřel. Ostatní Šalomounovy skutky - co...
1. Královská 12:6... kteří bývali ve službách jeho otce Šalomounadokud ještě žil: "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?"...
1. Královská 22:27...vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodudokud se v pořádku nevrátím.'" Michajáš ale řekl: "Jestli...
1. Královská 22:35...svém voze. Krev crčící z jeho rány plnila vůzdokud večer nezemřel. Při západu slunce se nad bojištěm...
2. Královská 4:24...řekla: "Jen ji žeň! Kvůli mně nezpomalujdokud ti neřeknu." A tak jela, dorazila k Božímu muži na...
2. Královská 8:15... namočil ji do vody a držel mu ji na tvářidokud nezemřel. Tak se Chazael stal králem místo něj....
2. Královská 9:22... je pokoj?" "Jak může být pokoj," zvolal Jehu, "dokud je tu všude kolem smilstvo a čarodějnictví tvé matky...
2. Královská 11:3... Ukrýval se s v Hospodinově chrámu šest letdokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku kněz Jojada...
1. Letopisů 19:5... král jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichudokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit." Amonci si...
1. Letopisů 28:20... můj Bůh, bude s tebou. Neopustí a nenechádokud se nedokončí veškerá práce na Hospodinově chrámu....
2. Letopisů 9:6...o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravdaDokud jsem nepřijela a neuviděla to na vlastní oči,...
2. Letopisů 10:6... kteří bývali ve službách jeho otce Šalomounadokud ještě žil. "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?"...
2. Letopisů 18:26...vsaďte do vězení a odměřujte mu chleba a vodudokud se v pořádku nenavrátím.'" Michajáš ale řekl: "Jestli...
2. Letopisů 22:12...Ukrýval se u nich v Hospodinově chrámu šest letdokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku Jojada sebral...
2. Letopisů 26:5...za dnů Zachariáše, který ho učil Boží bázni, a dokud ho hledal, Bůh mu dopřával úspěch. Vytáhl do boje...
2. Letopisů 29:28...zpívali, trubači troubili a to vše trvalodokud zápalná oběť neskončila. Jakmile byla zápalná oběť...
2. Letopisů 29:34... Museli jim proto pomáhat jejich bratři levitédokud to dílo nebylo hotové a dokud se nezasvětili další...
2. Letopisů 31:1...a Benjamínovi, ale i v Efraimovi a Manasesovidokud je nevymýtili. Teprve pak se všichni Izraelci vrátili...
Ezdráš 2:63...jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcídokud se kněz nepostaví k urim a tumim. Celé shromáždění...
Ezdráš 4:21... Proto vydejte pokyn k zastavení výstavby městadokud nerozhodnu jinak. Vyvarujte se při tom každé...
Ezdráš 5:5...nad židovskými stařešiny, a tak je nechalidokud o tom nebude zpraven Dareios a dokud od něj nepřijde...
Ezdráš 8:29...Hospodinu, Bohu vašich otců. Pečlivě je střežtedokud je v Jeruzalémě neodvážíte předním kněžím, levitům a...
Nehemiáš 4:15...na díle a polovina třímala kopí od svítání,  dokud nevyšly hvězdy. Tehdy jsem řekl lidu: "Všichni ...
Nehemiáš 7:65...jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcídokud se kněz nepostaví k urim a tumim. Celé shromáždění...
Nehemiáš 13:19...jsem, zavřou vrata. Zakázal jsem je otevíratdokud neskončí sobota. Do bran jsem postavil některé ze...
Ester 2:20... Poslouchala ho na slovo, tak jako kdysidokud byl jejím pěstounem. V době, kdy Mordechaj zastával...
Job 14:12...a vyprahne, právě tak člověk lehne a nevstanedokud trvá nebe, neprobudí se, nic nepřeruší jeho sen. Kéž...
Job 19:10...korunu mi z hlavy sňal. Boří ze všech strandokud nezajdu, mou naději vyvrací jako strom z kořenů. Svým...
Job 27:3... jenž naplnil trpkostí, přísahám, že dokud je ve mně život, dokud mám v chřípí Boží dýchání,...
Job 32:4...že mu neuměli odpovědět tak, aby Joba usvědčiliDokud mluvili s Jobem, Elihu čekal, protože byli starší než...
Job 32:11...Naslouchejte mi, teď zas vyslovím své míněníDokud jste mluvili, jsem čekal, pečlivě jsem naslouchal...
Žalmy 32:3...nepočítá provinění a jehož duch je beze lstiDokud jsem mlčel, kosti chřadly, když celé dny jsem...
Žalmy 32:6...a hřích. séla k tobě modlí se každý věrnýdokud je čas naleznout; potom k nim nedosáhnou ani...
Žalmy 39:2...abych nehřešil, na uzdě svoje ústa podržímdokud je se mnou ničemník." Jako němý jsem zůstal tiše,...
Žalmy 48:15...je náš Bůh na věky věků, on bude naším vůdcemdokud jsme naživu! Pro předního zpěváka. Žalm synů...
Žalmy 72:5...rozdrtí! žije dál po všechna pokolenídokud slunce a měsíc trvají. je jak déšť, co na louku se...
Žalmy 72:7...vzkvétá spravedlivý a rozhojní se blahobyt,  dokud měsíc nezmizí. panuje od moře k moři, od řeky...
Žalmy 89:30...nikdy nezmění. Jeho potomstvo ustavím navždyckydokud potrvá nebe, jeho trůn obstojí. Jeho synové když však...
Žalmy 104:33...celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohudokud jsem tu! Kéž se mu líbí moje myšlenky - Hospodin je...
Žalmy 132:5...nedovolím usnout, svým víčkům nedám poklesnoutdokud nenajdu domov Hospodinu, příbytek Jákobovu Mocnému."...
Žalmy 146:2...celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohudokud jsem tu! Nespoléhejte na mocné - smrtelník nikoho...
Přísloví 4:16...po , odvrať se od a jdi pryč! Neusnoudokud někomu neublíží, nemohou spát, než někoho podrazí....
Přísloví 19:18...on sám mu jeho dobrodiní odplatí. Napravuj synadokud máš naději, jeho smrt nechtěj dopustit. Vztekloun...
Přísloví 30:7... Jen o dvě věci jsem žádal, neodpírej mi jedokud nezemřu: Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi...
Kazatel 8:16...poznat moudrost a ve dne v noci nezamhouřit okadokud neprohlédnu dění na zemi. Tehdy jsem viděl: Vše je...
Kazatel 9:9...marné dny si užij - vždyť to je tvou odměnoudokud žiješ, ve všem tom pachtění, kterým se pachtíš pod...
Kazatel 11:9...se, mladíku, ze svého mládí; ze srdce vesel sedokud jsi mlád. Jdi, kam vede tvé vlastní srdce, za tím,...
Kazatel 12:1...marnost prchavá! Pamatuj na svého Stvořiteledokud jsi ještě mlád, dříve než přijdou zlé dny a roky, o...
Píseň 1:12...náušnice uděláme ti se stříbrnými přívěskyDokud král na svém lůžku hoduje, vůni vydává můj nard....
Izaiáš 6:11...jsem se: "Na jak dlouho, Pane?" a on odpověděl: "Dokud se města nestanou troskami, v nichž se nebydlí, dokud...
Izaiáš 6:12...nebudou domy bez lidí a země obrácená v sutinyDokud Hospodin nevyžene lidi pryč, takže tu zemi všichni...
Izaiáš 42:4...opravdové právo vyhlásí. Nevzdá se a nepolevídokud nenastolí právo na zemi - ostrovy spolehnou na jeho...
Izaiáš 55:6...izraelskému, jenž oslaví. Hledejte Hospodinadokud je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko je....
Izaiáš 62:1...nezůstanu mlčet, kvůli Jeruzalému neutiším sedokud jeho spravedlnost nevzejde jak rozbřesk a jeho spása...
Izaiáš 62:7...nedopřávejte si pokoje a ani jemu pokoj nedejtedokud neobnoví Jeruzalém a dokud nezpůsobí, aby byl slavný...
Jeremiáš 13:14... Nebudu mít soucit ani slitování, nesmiluji sedokud je nezničím." Pozorně poslouchejte, odložte pýchu,...
Jeremiáš 22:21...jsou všichni rozdrceni! Mluvil jsem k tobědokud jsi měla klid, říkala jsi ale: ‚Nechci poslouchat!'...
Jeremiáš 23:20...se vichr bouřlivý! Hospodinův hněv se neodvrátídokud neprovede a nesplní, co ve svém srdci usoudil. V...
Jeremiáš 24:10... kam je zaženu. Pošlu na meč, hlad a mordokud nebudou do posledního vyhlazeni ze země, kterou jsem...
Jeremiáš 27:8...trestat mečem, hladem a morem, praví Hospodindokud ho jeho rukou úplně nezničím. Neposlouchejte proto...
Jeremiáš 30:24...bouřlivý! Hospodinův planoucí hněv se neodvrátídokud neprovede a nesplní, co ve svém srdci usoudil. V...
Jeremiáš 32:5... Ten odvede Cidkiáše do Babylonu, kde zůstanedokud si ho znovu nevšimnu, praví Hospodin.' Prý:...
Jeremiáš 37:21...mu tam dávali z pekařské ulice placku chlebadokud nedošel všechen chléb ve městě. Tak se Jeremiáš ocitl...
Jeremiáš 52:34...den co den po všechny dny svého životadokud nezemřel. Ach, jak zůstalo opuštěno to město plné...
Ezechiel 4:8... takže se nebudeš moci převalit z boku na bokdokud neuplynou dny tvého obléhání. Vezmi pšenici, ječmen,...
Ezechiel 18:6...svého bližního nezneuctí, nepřiblíží se k ženědokud krvácí, nikomu nechce ublížit, vrací dlužníkovi, co...
Ezechiel 24:13...ses nedala. Proto nebudeš zbavena své nečistotydokud se neutiší můj hněv proti tobě. To říkám Hospodin....
Ezechiel 42:14...ze svatého místa vyjít na vnější nádvořídokud tam neodloží roucha, ve kterých sloužili; jsou totiž...
Daniel 2:9...jste se, že mi budete namlouvat lži a báchorkydokud to nepřejde. Nuže, povězte mi ten sen, poznám,...
Daniel 4:13...rozum jej opustí a dostane rozum zvířecídokud mu neuplyne sedm období. Toto je výrok oznámený posly...
Daniel 4:20...rosa napájí a o pastvu se dělí se zvěřídokud mu neuplyne sedm období.' Zde je tedy výklad,...
Daniel 10:3...nevzal do úst a nepotíral jsem se žádnou mastídokud ty tři týdny neuplynuly. Čtyřiadvacátého dne prvního...
Daniel 11:36...řeči proti Bohu bohů a bude se mu dařitdokud se nezavrší čas hněvu, neboť se musí naplnit, co bylo...
Ozeáš 5:15...jim pomoci. Vrátím se zpět do svého doupětedokud jim jejich vina nedojde a nezačnou znovu hledat ....
Micheáš 5:2...věčnosti." (Hospodin je tedy nechá napospas, jen dokud neporodí rodička. Zbytek jeho bratří se pak vrátí...
Micheáš 7:9...Hospodinu hřešil jsem, a proto nesu jeho hněvdokud se mého sporu neujme a neobhájí . Vyvede znovu...
Zachariáš 5:4...křivě přísahá mým jménem, a v tom domě zůstanedokud nebude zničen - jak dřevo, tak i kámen! Potom anděl...
Matouš 2:13...dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tamdokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho...
Matouš 5:18...jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vámDokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko,...
Matouš 5:25...svůj dar. Se svým odpůrcem se dohodni rychledokud jsi s ním na cestě, aby tvůj odpůrce nevydal...
Matouš 5:26... Amen, říkám ti: Určitě odtamtud nevyjdešdokud nevrátíš poslední haléř. Slýchali jste, že bylo...
Matouš 9:15...odpověděl: "Mohou ženichovi přátelé truchlitdokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude...
Matouš 10:11... najděte tam hodného člověka a zůstaňte u nějdokud neodejdete. Když budete vcházet do něčího domu,...
Matouš 12:20...třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasídokud nedovede spravedlnost k vítězství. A v jeho jménu...
Matouš 16:28...z těch, kdo tu stojí, jistě nezakusí smrtdokud nespatří Syna člověka přicházet v jeho království." ...
Matouš 17:9...Ježíš přikázal: "Nikomu o tom vidění neříkejtedokud Syn člověka nevstane z mrtvých." Učedníci se ho...
Matouš 18:30...ti!' On ale nechtěl. Odešel a dal ho do vězenídokud nezaplatí, co dluží. Když jeho druhové viděli, co se...
Matouš 18:34...Jeho pán se rozhněval a vydal ho mučitelůmdokud nezaplatí celý dluh. Totéž udělá i můj nebeský Otec...
Matouš 23:39... Říkám vám, že od této chvíle neuvidítedokud neřeknete: ‚Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově...
Marek 2:19...odpověděl: "Mohou se ženichovi přátelé postitdokud je ženich ještě s nimi? Dokud mají ženicha u sebe,...
Marek 6:10...do něčího domu," řekl jim, "zůstaňte tamdokud neodejdete. Kdyby vás ale někde nepřijali a...
Marek 7:4...tradici starších. Když přijdou z trhu, nejedídokud se nevykoupou. A je ještě mnoho jiných věcí, které...
Marek 9:1...z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrtdokud nespatří, jak Boží království přišlo v moci." Po...
Marek 9:9...jim přikázal, aby nikomu neříkali, co vidělidokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Nechali si to tedy...
Lukáš 2:26...Duchem svatým mu bylo sděleno, že nezakusí smrtdokud neuvidí Hospodinova Mesiáše. Veden Duchem tedy přišel...
Lukáš 5:34..."Můžete snad nutit ženichovy přátele k půstudokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude...
Lukáš 9:27...z těch, kdo tu stojí, rozhodně nezakusí smrtdokud nespatří Boží království." Asi po týdnu vzal k sobě...
Lukáš 12:50...Mám ale podstoupit křest a jak je mi úzkodokud se nevykoná! Myslíte si, že jsem přišel, abych na zem...
Lukáš 12:59...vsadí do vězení. Říkám ti: Nikdy odtud nevyjdešdokud nevrátíš poslední haléř." V tu dobu mu někteří z...
Lukáš 13:35...zanechává pustý. Říkám vám, že neuvidítedokud nepřijde čas, kdy řeknete: ‚Požehnaný, jenž přichází...
Lukáš 14:32...tisíci? Jinak totiž k němu pošle poselstvodokud bude ještě daleko, a bude vyjednávat o míru. Tak tedy...
Lukáš 15:4...devět v pustině a nepůjde za tou ztracenoudokud ji nenajde? Jakmile ji najde, s radostí ji vezme na...
Lukáš 15:8...lampu, nevymete dům a nebude pečlivě hledatdokud ji nenajde? Jakmile ji najde, svolá přítelkyně a...
Lukáš 19:13...jim deset hřiven a řekl jim: ‚Hospodařte s tímdokud nepřijdu.' Jeho krajané ho ale nenáviděli a hned...
Lukáš 21:24...národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohanédokud se časy pohanů nenaplní." "Na slunci, měsíci a...
Lukáš 21:32...Amen, říkám vám, že to pokolení nepominedokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale ...
Lukáš 22:16... než budu trpět. Říkám vám, že ho neokusímdokud nedojde naplnění v Božím království." Uchopil kalich,...
Lukáš 22:18... Říkám vám, že neokusím plod vinné révydokud nepřijde Boží království." Vzal chléb, vzdal díky,...
Lukáš 24:44... Potom jim řekl: "Právě o tomto jsem mluvildokud jsem ještě byl s vámi: Musí se naplnit všechno, co je...
Lukáš 24:49...zaslíbení svého Otce. Zůstaňte ale ve městědokud nebudete oblečeni mocí shůry." Potom je odvedl k...
Jan 4:48... aby šel jeho syna uzdravit, protože umíral. "Dokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte," řekl mu Ježíš....
Jan 8:21...znovu promluvil: " odcházím. Budete hledatdokud nezemřete ve svém hříchu. Jdu tam, kam vy nemůžete."...
Jan 9:4... musím dělat skutky Toho, který poslaldokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat....
Jan 9:5... Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovatDokud jsem na světě, jsem světlo světa." Když to řekl,...
Jan 12:35..."Ještě na kratičko je světlo s vámi. Choďtedokud máte světlo, vás nezachvátí tma. Kdo totiž chodí...
Jan 12:36...tma. Kdo totiž chodí ve tmě, neví, kam jdeDokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste byli syny světla...
Jan 14:25... který poslal, Otcovo. To vše jsem vám říkaldokud jsem žil u vás. Avšak Utěšitel, ten Duch svatý,...
Jan 17:12...jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako myDokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém jménu,...
Jan 20:25...Ostatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána!" "Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou," odpověděl jim,...
Jan 21:22...on?" Ježíš mu řekl: "Jestli ho tu chci nechatdokud nepřijdu, co je ti po tom? Ty následuj." Mezi...
Jan 21:23... že nezemře, ale: "Jestli ho tu chci nechatdokud nepřijdu, co je ti po tom?" To je ten učedník, který...
Skutky 7:18...Abrahamovi, náš lid v Egyptě rostl a množil sedokud nepovstal jiný král, který o Josefovi nevěděl....
Skutky 9:39...košile a pláště, které jim Dorkas dělaladokud byla s nimi. Petr poslal všechny ven, poklekl a...
Skutky 23:12...a zapřísáhli se, že nebudou jíst ani pítdokud Pavla nezabijí. Těch spiklenců bylo nejméně čtyřicet...
Skutky 23:14..."Složili jsme přísahu, že se nedotkneme jídladokud nezabijeme Pavla. Vy teď spolu s Veleradou vzkažte...
Skutky 23:21... kteří se zapřisáhli, že nebudou jíst ani pítdokud ho nezabijí. Jsou připraveni a čekají jen na tvé...
Skutky 25:21... Nařídil jsem tedy, zůstane ve vazbědokud ho nepošlu k císaři." Agrippa Festovi řekl: "Toho...
Římanům 7:2...i manželka je zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný žije. Jakmile manžel zemře, je manželského...
Římanům 7:3...zákona zproštěna. Oddá-li se jinému mužidokud její manžel žije, bude označena za cizoložnici. Pokud...
Římanům 7:5...z mrtvých. Konečně tedy můžeme nést ovoce BohuDokud jsme žili tělesně, Zákon v nás probouzel hříšné vášně...
Římanům 11:25...moudrost): Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Nakonec však bude spasen...
1. Korintským 7:39...nežení, dělá ještě lépe. Žena je vázána zákonemdokud její muž žije. Pokud její muž zemře, je svobodná;...
1. Korintským 11:26...a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrtdokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův...
1. Korintským 13:11...však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikneDokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem...
1. Korintským 15:36...přijdou těle?" Blázne! To, co seješ, neožijedokud to nezemře. A co seješ? Ne to tělo, které vyroste,...
2. Korintským 5:2... příbytek, jenž nebyl vytvořen rukama. Protodokud jsme v tomto stanu, sténáme touhou ocitnout se v...
2. Korintským 5:4...jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazíDokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme...
2. Korintským 5:6...stále chováme smělou důvěru, i když víme, že dokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána. Žijeme...
Galatským 4:1...a dědicové podle zaslíbení. Snažím se říci, že dokud je dědic nedospělý, ničím se neliší od otroka. Je...
Galatským 4:3...určeného otcem zůstává pod poručníky a správciDokud jsme byli nedospělí, byli jsme i my takto zotročeni...
Galatským 4:8...otrok, ale syn, a když syn, pak také dědicDokud jste ještě neznali Boha, otročili jste těm, kdo...
Galatským 4:19...u vás. Děti moje, znovu vás v bolestech rodímdokud ve vás nebude zformován Kristus. Chtěl bych teď být s...
Galatským 6:10... neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustáníDokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům...
2. Timoteus 1:17...Naopak, když přišel do Říma, usilovně hledaldokud nenašel. Kéž Pán , aby u něj v onen den došel...
Židům 3:13...Boha. Raději se navzájem denně povzbuzujtedokud ještě platí ono "Dnes", aby se někdo z vás nedal...
Židům 9:8...v nevědomosti. Tím Duch svatý ukazuje na to, že dokud stál ten první stánek, nebyla ještě zjevena cesta do...
Židům 9:17...ji pořídil. Účinnost pouze závěť zemřelýchdokud zůstavitel žije, závěť nenabývá platnosti. Proto ani...
Jakub 5:7...drahocennou úrodu země - trpělivě na ni čekádokud nepřijde raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví...
2. Petr 1:13...a pevně stojíte v pravdě, kterou jste přijaliDokud přebývám v tomto stanu, považuji za svou povinnost...
2. Petr 1:19... že se ho držíte jako lampy zářící v temnotáchdokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde...
2. Petr 2:8...nestydatým chováním těch zvrhlíků, vysvobodilDokud ten spravedlivý mezi nimi bydlel, jeho spravedlivou...
Zjevení 2:25...na vás jiné břemeno. Držte se ale toho, co mátedokud nepřijdu. Kdo vítězí a zachovává skutky do...
Zjevení 6:11...bylo jim řečeno, odpočívají ještě krátký časdokud se nenaplní také počet jejich spoluslužebníků, jejich...
Zjevení 7:3...a moři: "Neškoďte zemi ani moři ani stromůmdokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!"...
Zjevení 15:8...a od jeho moci; nikdo nemohl vejít do chrámudokud se nevykoná sedm ran těch sedmi andělů. Tehdy jsem...
Zjevení 17:17...jednoho mínění a předají své království šelmědokud se nenaplní Boží slova. Žena, kterou jsi spatřil, je...
Zjevení 20:3...a zapečetil ji nad ním, aby nesváděl národydokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být...
Zjevení 20:5...s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví však neožilidokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |