Dobře

Hledám varianty 'dobře' [ dobře (134) dobru (4) dobrem (4) dobra (10) ]. Nalezeno 148 veršù.
Genesis 2:9...stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra i zla. Z Edenu vycházela řeka, aby zavlažovala...
Genesis 2:17...můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl,...
Genesis 4:7...tvář? Copak nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá...
Genesis 12:13... že jsi sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě zůstal naživu." Abram tedy přišel...
Genesis 12:16...faraonova domu. Abramovi se díky vedlo velmi dobře - měl brav, skot i osly, otroky, otrokyně, oslice a...
Genesis 29:6..."Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano," odpověděli. "Podívej, jeho dcera Ráchel...
Genesis 30:15...milostná jablíčka, která mám od syna?" "Tak dobře," odvětila Ráchel. "Nechám ho dnes v noci spát s...
Genesis 32:10...příbuzenstvu, a způsobím, aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou...
Genesis 32:13...Řekl jsi přece: ‚Jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním, že tvého semene bude jako mořského písku,...
Genesis 40:14...jsi býval jeho číšníkem. se ti však povede dobře, pamatuj na . Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o...
Genesis 43:28..."Našemu otci, tvému služebníku, se daří dobře, ještě žije." Tehdy padli na kolena a klaněli se mu....
Numeri 10:29...nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám.' Pojď s námidobře se o tebe postaráme, neboť Hospodin zaslíbil Izraeli...
Numeri 16:8... Leviho synové!" Mojžíš tehdy Korachovi řekl: "Dobře poslouchejte, Leviho synové: Je vám to málo, že vás...
Deuteronomium 3:27...západ, na sever, na jih a na východ. Podívej se dobře, neboť tento Jordán nepřejdeš. Pověř však Jozuu,...
Deuteronomium 5:16... tvůj Bůh, jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Deuteronomium 5:28...mi: "Slyšel jsem slova, která ti tento lid řeklDobře to všechno pověděli. Kéž by jen měli takové srdce,...
Deuteronomium 5:29... aby se jim i jejich dětem navěky vedlo dobře! Jdi a řekni jim, se vrátí ke svým stanům...
Deuteronomium 6:3... Izraeli, a pečlivě je dodržuj. Pak se ti povede dobře a v zemi oplývající mlékem a medem se mocně...
Deuteronomium 6:18...očích správné a dobré. Pak se ti povede dobře a vejdeš do krásné země, kterou Hospodin s...
Deuteronomium 6:24... Pak se nám po všechny dny našeho života povede dobře a tak je tomu dnes. Naše spravedlnost je v tom,...
Deuteronomium 15:16...protože miluje tebe i tvou rodinu a je mu u tebe dobře, pak vezmeš šídlo, na dveřích mu jím probodneš ucho a...
Deuteronomium 18:17...oheň - jinak zemřu!" Tehdy mi Hospodin řekl: "Dobře to pověděli. Zprostřed jejich bratrů jim vzbudím...
Deuteronomium 19:13...z Izraele nevinně prolitou krev, a povede se ti dobře. Neposunuj mezník svého bližního, kterým tví předkové...
Deuteronomium 29:18...se řídím jen svým zatvrzelým srdcem, budu se mít dobře!" (Jako by počítal zpitého mezi žíznivé.) Hospodin...
Deuteronomium 32:34... jed zmijí, ten nejprudší. "Což není u mne dobře uloženo, zapečetěno v mých sklepích vybraných? je...
Soudců 9:16...Abimelecha udělali králem? Zachovali jste se dobře k Jerub-baalovi a jeho domu? Zachovali jste se k němu...
Růt 2:22...moji úrodu.'" Noemi své snaše Rút odpověděla: "Dobře, že budeš chodit s jeho děvečkami, dcero. Na jiném...
1. Samuel 16:17...poručil: "Podívejte se mi po někom, kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho." " jsem viděl jednoho ze...
1. Samuel 16:18...jeden ze sluhů. "Je to schopný a statečný muždobře mluví, krásně vypadá a Hospodin je s ním." Saul tedy...
1. Samuel 23:17...mně budeš mít pobočníka. Však i můj otec Saul to dobře ." Ti dva tehdy spolu před Hospodinem uzavřeli...
1. Samuel 24:18...než ," řekl Davidovi. "Vždyť jsi mi odplácel dobrem, ale jsem ti odplácel zlem. Dnes jsi prokázal, že...
1. Samuel 24:19...zlem. Dnes jsi prokázal, že se mnou jednáš dobře. Hospodin vydal do tvých rukou, ale ty jsi ...
1. Samuel 24:20...nechá odejít po dobrém? Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za to, jak ses ke mně dnes zachoval. Teď vím, že...
1. Samuel 25:17...strávili, když jsme pásli stáda. Rozmysli si teď dobře, co bys měla udělat, protože náš pán i celý jeho dům...
2. Samuel 3:13...ti pomohu obrátit na tvou stranu celý Izrael!" "Dobře," odpověděl David. "Uzavřu s tebou smlouvu. Mám ale...
2. Samuel 14:21...děje na zemi." Král pak promluvil s Joábem: "Tak dobře, udělám to. Jdi a přiveď mého chlapce Abšaloma zpátky...
1. Královská 2:38..." Šimei králi odpověděl: "Můj pán a král rozhodl dobře. Tvůj služebník udělá, jak jsi řekl." Šimei pak...
1. Královská 2:42...zemřeš'? Ještě jsi mi na to řekl: ‚Rozhodl jsi dobře. Poslechnu.' Proč jsi tedy nedodržel Hospodinovu...
1. Královská 2:44...příkaz?" Král tehdy Šimeimu řekl: "Sám v srdci dobře víš, jak zle jsi mému otci Davidovi ublížil. Hospodin...
1. Královská 8:18... Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho...
1. Královská 20:22...ten prorok a řekl mu: "Jdi, opatři si posilydobře rozvaž, co máš dělat. Aramejský král totiž proti tobě...
2. Královská 2:19...řekli: "Pohleď, prosím, pane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a zem...
2. Královská 4:26...Jak se daří manželovi? Jak se daří dítěti?" "Dobře," odpověděla. Když ale došla nahoru k Božímu muži,...
2. Královská 7:9...odběhli schovat. Potom si ale řekli: "Neděláme dobře. Dnes je den dobrých zpráv, a my mlčíme! Bylo by...
2. Královská 10:30...telat v Bet-elu a Danu. Hospodin Jehuovi řekl: "Dobře jsi vykonal, co je v mých očích správné. Udělal jsi s...
2. Královská 19:25...jsem odedávna! Nyní jsem to tedy splnil: města dobře opevněná proměníš v hromady suti! Kdo v nich bydlí,...
2. Královská 25:24...zemi, služte babylonskému králi a povede se vám dobře." V sedmém měsíci ale přišel Išmael, syn Netaniáše,...
2. Letopisů 2:6...a železem, se šarlatem, karmínem a modří a také dobře znal řezbářské umění. Připojí se k mým umělcům v...
2. Letopisů 6:8... Boha Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho...
2. Letopisů 31:20... Tak to Ezechiáš zařídil po celém Judsku. Jednal dobře, správně a věrně před Hospodinem, svým Bohem. Ve všem...
Job 9:28...děsím všech svých trápení - neosvobodíš , to dobře vím. Jsem předem odsouzen - proč bych se snažil...
Job 10:3...- z čeho obviňuješ, prozraď mi. Dělá ti dobře, že sužuješ? Proč pohrdáš vlastnoručním výtvorem a...
Job 13:9...jemu? Chcete snad dělat obhájce Bohu? Dopadnete dobře, vás prozkoumá? Oklamete ho, jako klamete člověka?...
Job 13:17...- vždyť před něj nepřijde žádný bezbožníkDobře poslouchejte, co tu vypovím, můj výklad vám v...
Job 21:2...na to řekl: "Dobře poslouchejte, co tu vypovím - můžete utěšit právě...
Job 33:1... Tak tedy, Jobe, slyš mou řeč, všemu, co říkámdobře naslouchej. Pozor, ústa otvírám, slova mi začínají...
Job 34:21...sleduje cesty všech lidí, každý jejich krok on dobře vidí. Není temnoty a není příšeří, kde by se zločinci...
Job 34:25... jiné pak dosadí místo nich. O jejich skutcích dobře , v noci je svrhne, a jsou zničeni. Ztrestá je za...
Job 40:30...na vodítko dcerkám na hraní? Že by ho obchodníci dobře prodali? Mohli by ho kupci porcovat na kusy? Pokryješ...
Žalmy 1:6...tak hříšní uprostřed poctivých. Cestu poctivých dobře zná Hospodin, cesta ničemných se vniveč obrátí. Proč...
Žalmy 36:4... Jeho ústa mluví lstivě a ničemně, konání dobra přestal rozumět. I na svém lůžku podlost vymýšlí, na...
Žalmy 38:21...mi odplácejí za dobrodiní, obviňují , když dobra držím se! Neopouštěj , Hospodine, nevzdaluj se mi,...
Žalmy 112:5...poctivým, spravedlivý je, milostivý a soucitnýDobře je člověku, jenž soucitně půjčuje, své záležitosti...
Žalmy 125:4...k páchání špatnosti. K dobrým se, Hospodinedobře zachovej, k těm, kteří mají srdce upřímné. Ty, kdo se...
Žalmy 139:14... jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla ukryta, když jsem...
Žalmy 141:6... jejich vůdcové budou svrženi ze skály, jak dobře mluvil jsem, všichni poznají. Jako když oráč rozčísne...
Přísloví 4:23... celému jejich tělu zdraví dávají: Především dobře chraň své srdce - právě z něj všechen život vychází....
Přísloví 8:12...spolu s rozvážností bydlím, s prozíravostí se dobře znám. Úcta k Hospodinu je nenávist ke zlu. Pýchu a...
Přísloví 10:14...na záda nerozumného patří hůl. Moudří své vědění dobře střeží, ústa hlupáka přitahují záhubu. Majetek...
Přísloví 11:23...špetky rozumu. Touhy spravedlivých vedou jendobru, z nadějí darebáků zbude vztek. Někdo rozdává - a...
Přísloví 23:1... Když s mocným člověkem k jídlu sedáš sidobře si uvědom, co se ti nabízí. Neukrotíš-li svoji chuť,...
Kazatel 7:22...kletby svého otroka. Ve vlastním srdci přece dobře víš, že i tys druhé často proklínal. V tom všem jsem...
Kazatel 8:12...nastokrát, žije však stále dál a dál. Ano, vímDobře se povede bohabojným, neboť žijí v bázni před Bohem....
Kazatel 8:13... neboť žijí v bázni před Bohem. Zlosynu se však dobře nepovede, nedlouhý život mu prchne jako stín, neboť...
Izaiáš 1:17... jež jste páchali. Přestaňte jednat zle - jednat dobře se naučte! Prosazujte spravedlnost, podpořte...
Izaiáš 3:10...na sebe neštěstí. Řekněte spravedlivému: Bude dobře! Ovoce svých skutků užije. Běda však ničemovi: Bude...
Izaiáš 5:20...ho poznali!" Běda těm, kdo říkají zlu dobrodobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají...
Izaiáš 37:26...jsem odedávna! Nyní jsem to tedy splnil: města dobře opevněná proměníš v hromady suti! Kdo v nich bydlí,...
Izaiáš 41:7...dodává odvahy, kovotepec říká kováři: "Je to dobře spojené!" a zpevní modlu hřeby, se nepohne. Ty...
Izaiáš 51:4...a veselí, zpěv a díkůvzdání tam bude znítDobře , můj lide, poslouchej, nastav mi uši, můj národe!...
Jeremiáš 1:12..."Vidím prut mandloně," odpověděl jsem. "Vidíš dobře," řekl mi Hospodin, "neboť bdím nad svým slovem,...
Jeremiáš 2:10...ostrovy, pošlete někoho k beduínům na pouštidobře se podívejte a zvažte to: Kdy se co takového stalo?...
Jeremiáš 7:11...mým jménem, stal doupětem lupičů? Jenže to dobře vidím, praví Hospodin. Jen si zajděte do Šíla, na...
Jeremiáš 7:23...cestě, kterou jsem vám přikázal, a povede se vám dobře.' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali. Řídili se...
Jeremiáš 13:23...leopard své skvrny? Pak byste i vy mohli jednat dobře, kdo jste si navykli být zlí! "Rozpráším jako...
Jeremiáš 18:10... a nebudou poslouchat, pak i upustím od dobra, jež jsem jim slíbil prokázat. Teď tedy řekni lidu...
Jeremiáš 22:15...však poctivě a spravedlivě, a tak se mu vedlo dobře. Hájil práva chudých a ubohých - tehdy bývalo dobře!...
Jeremiáš 22:16... Hájil práva chudých a ubohých - tehdy bývalo dobře! To totiž znamená znát , praví Hospodin. Ty ale...
Jeremiáš 23:24... Nejsem snad Bůh i daleko? Může se někdo tak dobře skrýt, že bych ho neviděl? praví Hospodin. přece...
Jeremiáš 32:39...cestu, aby ctili po všechny dny - pak bude dobře jim i jejich potomkům. Uzavřu s nimi věčnou smlouvu,...
Jeremiáš 38:20...Hospodina, jak ti říkám, a povede se ti dobře a přežiješ. Pokud se ale vzdát odmítneš, stane se, co...
Jeremiáš 40:9... poddejte se babylonskému králi a povede se vám dobře. Hle, zůstávám zde v Micpě, abych vás zastupoval...
Jeremiáš 42:6...Boha, k němuž posíláme, aby se nám vedlo dobře. Ano, poslechneme Hospodina, svého Boha!" Po deseti...
Jeremiáš 44:17... Tenkrát jsme měli jídla dosyta, bylo nám dobře a nic zlého se nám nedělo. Ale od doby, co jsme...
Pláč 5:1... Vzpomeň si, Hospodine, jak jsme dopadlidobře se podívej na naši hanbu: Naše dědictví připadlo...
Ezechiel 3:10..."každé slovo, které ti řeknu, si vezmi k srdcidobře je poslouchej. Jdi teď ke svým krajanům ve vyhnanství...
Ezechiel 40:4...ten muž, "pozorně se dívej, bedlivě poslouchejdobře si všímej všeho, co ti ukážu, neboť právě proto jsi...
Ezechiel 44:5...jsem na tvář. "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "dobře si všímej, pozorně se dívej a bedlivě poslouchej...
Daniel 3:30... Mešachovi a Abednegovi v babylonské provincii dobře dařilo. Král Nabukadnezar lidem všech národů a jazyků...
Daniel 6:29...se Danielovi za vlády Darjaveše a Kýra Perského dobře dařilo. V prvním roce babylonského krále Belšasara...
Daniel 9:23...jsem ti ji přišel vyřídit. Jsi velmi drahocennýDobře tedy poslouchej slova a porozuměj tomu vidění:...
Ozeáš 13:12...odnímám! Efraimův trest je zpečetěn, jeho hřích dobře uložen. Porodní křeče sevřou jej, on je však dítě...
Micheáš 3:5...prorocích, kteří svádějí můj lid: "Když dostanou dobře najíst, hlásají: ‚Blahobyt!' Kdo je však nenakrmí,...
Zachariáš 8:15...dnech rozhodnut zahrnout Jeruzalém a dům Judy dobrem. Nebojte se. Toto dělejte: Mluvte mezi sebou pravdu...
Matouš 17:4...rozmlouvají. Petr na to Ježíšovi řekl: "Panedobře, že jsme tu! Jestli chceš, uděláme tu tři stánky -...
Marek 7:37...byli naprosto ohromeni. Říkali: "Všechno udělal dobře! Dokonce dává hluchým sluch a němým řeč!" V těch...
Marek 9:5...s Ježíšem. Petr na to Ježíšovi řekl: "Rabbidobře, že jsme tu! Uděláme tu tři stánky - jeden tobě,...
Marek 12:28...znalců Písma slyšel jejich rozpravu a viděl, jak dobře jim odpověděl. Přistoupil tedy a zeptal se ho: "Které...
Marek 12:32...znalec Písma řekl: "Mistře, to jsi opravdu řekl dobře. Ano, Bůh je jediný a není žádný kromě něj. A milovat...
Lukáš 6:26... Běda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcové k falešným...
Lukáš 6:33...přece milují ty, kdo milují je. Chováte-li se dobře k těm, kdo se chovají dobře k vám, jaká je to...
Lukáš 6:48...dům řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven. Ale ten, kdo slovo slyšel a nenaplnil,...
Lukáš 9:33...začali vzdalovat, Petr Ježíše oslovil: "Mistředobře, že jsme tu! Uděláme tu tři stánky - jeden tobě,...
Lukáš 9:44... co udělal, Ježíš se obrátil ke svým učedníkům: "Dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka bude vydán do...
Lukáš 20:39...pro něj jsou živí všichni!" "Mistře, to jsi řekl dobře," poznamenali někteří znalci Písma. Tamti se ho...
Skutky 2:14...pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámitDobře poslouchejte: Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si...
Skutky 2:22...vámi konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře víte. Když vám ho Bůh podle své jisté vůle a...
Skutky 15:29...a smilstvu. Uchráníte-li se těchto věcí, uděláte dobře. Buďte zdrávi. Vysláni na cestu přišli do Antiochie,...
Skutky 25:10... Židům jsem nijak neublížil, jak sám velmi dobře víš. Jsem-li skutečně vinen a spáchal jsem něco, zač...
Skutky 26:26... Král, před nímž tak otevřeně mluvím, těm věcem dobře rozumí. Jsem si jist, že mu nic z toho neuniklo,...
Římanům 11:20...větve byly vylomeny, abych byl naroubován." Dobře. Byly vylomeny kvůli nevěře, ty však stojíš díky víře...
Římanům 12:9...je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhnětedobru. Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si...
Římanům 12:21...uhlí." Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Každý se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc...
1. Korintským 7:38... je to v pořádku. Zkrátka, kdo se žení, dělá dobře, a kdo se nežení, dělá ještě lépe. Žena je vázána...
1. Korintským 16:10...přijde Timoteus, postarejte se, se u vás cítí dobře, vždyť se věnuje Pánovu dílu tak jako ; jím tedy...
2. Korintským 6:9... a přitom pravdomluvní, jako neznámí, a přitom dobře známí, jako umírající, a hle, žijeme, jako trestaní,...
Galatským 4:17...Tamti o vás mají horlivý zájem, ale nemyslí to dobře. Chtějí vás odloučit ode , abyste horlili pro ....
Galatským 4:18... abyste horlili pro . Je dobré horlit v zájmu dobra, a to vždycky, nejen když jsem u vás. Děti moje,...
Efeským 6:3...první přikázání se zaslíbením: "aby se ti vedlo dobře a abys žil dlouho na zemi." Vy, otcové, nedrážděte...
1. Tesalonickým 5:2...a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. lidé...
1. Timoteus 1:8...na čem trvají. Víme, že Zákon je dobrý, pokud se dobře užívá. Je třeba mít na paměti, že Zákon není určen...
1. Timoteus 3:4...vlídný, snášenlivý a nezištný člověk, který se dobře stará o rodinu a poslušné a dobře vychované děti....
1. Timoteus 3:12... Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny. Ti, kdo se ve službě...
1. Timoteus 5:17...o vdovy, které jsou osamělé. Starší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání,...
2. Timoteus 3:3... pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše...
Titus 1:8...hrubián ani prospěchář, ale pohostinný, milovník dobra, rozvážný, spravedlivý, svatý a ukázněný. Musí se...
Židům 9:11...jen do času nápravy. Kristus však, jako velekněz dobra, jež mělo přijít, prošel větším a dokonalejším...
Židům 10:1...těch, kdo na něj čekají. Zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijít, nikoli jeho skutečným obrazem....
Jakub 2:8...Písmo: "Miluj svého bližního jako sám sebe," dobře děláte. Jste-li však předpojatí, hřešíte a Zákon vás...
Jakub 2:16...jim řeknete: "Jděte v pokoji, je vám teplodobře se najezte," ale nedáte jim, co potřebují k životu, k...
Jakub 2:19...na svých skutcích. Ty věříš, že je jediný BůhDobře děláš. Tomu ale věří i démoni - a třesou se! Kdy ...
1. Petr 2:14...trestat zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobře. Vždyť Boží vůle je, abyste svým dobrým jednáním...
1. Petr 3:6...pánu. I vy jste jejími dcerami, když jednáte dobře a nedáte se ničím zastrašit. A vy, muži, mějte ke...
2. Petr 1:19...nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud...
1. Jan 3:17...pokládat život za bratry. Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu...
3. Jan 1:6...vydali před církví svědectví o tvé lásce. Uděláš dobře, když je vypravíš na cestu, jak se to Bohu líbí. Jsou...
3. Jan 1:11...si příklad ze zlého, ale z dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná zle, Boha vůbec neviděl....
Zjevení 2:6...a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Máš ovšemdobru, že nenávidíš skutky nikolaitů; i je nenávidím....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |