Desky

Hledám varianty 'desky' [ desky (30) desku (1) deskou (1) deskami (4) deskách (5) desek (3) ]. Nalezeny 33 verše.
Exodus 24:12...ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky - zákon a přikázání - které jsem napsal k jejich...
Exodus 27:8...oltáře, aby se dal nosit. Uděláš jej dutý, z desek. udělají vše podle toho, jak ti bylo ukázáno na...
Exodus 31:18...k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě Desky svědectví - kamenné desky psané Božím prstem. Když...
Exodus 32:15...se otočil a sestoupil z hory. Měl v ruce dvě Desky svědectví, desky popsané z obou stran, popsané...
Exodus 32:16...z obou stran, popsané zepředu i zezadu. Ty desky byly Boží dílo a to písmo bylo Boží písmo vyryté na...
Exodus 32:19...spatřil to tele a tance. Mojžíš vzplanul hněvemDesky, které měl v rukou, zahodil a roztříštil je pod onou...
Exodus 34:1...Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm prvním a na napíšu slova, jež byla...
Exodus 34:4...horou nepase." Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním. Brzy ráno pak vstal, vystoupil na...
Exodus 34:28...vody. Slova smlouvy, totiž Desatero, zapsal na desky. Cestou z hory Sinaj nesl Mojžíš v rukou dvě Desky...
Exodus 34:29... Cestou z hory Sinaj nesl Mojžíš v rukou dvě Desky svědectví. Mojžíš ale nevěděl, že mu od rozhovoru s...
Exodus 38:7... aby se na nich dal nosit. Udělal jej dutý, z desek. Bronzové umyvadlo a jeho bronzový podstavec vyrobil...
Numeri 3:36... Synům Merariho byly do opatrování svěřeny desky Příbytku, jeho svlaky, sloupy, patky a veškeré náčiní...
Numeri 4:31...setkávání budou zodpovědni za tato břemenadesky Příbytku, jejich svlaky, sloupy, patky, dále sloupy...
Deuteronomium 4:13...plnit, totiž Desatero, jež napsal na dvě kamenné desky. Tenkrát mi Hospodin přikázal, abych vás učil těmto...
Deuteronomium 5:22...a nic k nim nedodal. Napsal je na dvě kamenné desky a dal je mně. Když jste uslyšeli ten hlas z...
Deuteronomium 9:9...jsem na tu horu vystoupil, abych přijal kamenné desky - desky smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavřel -...
Deuteronomium 9:10...a bez vody. Tehdy mi Hospodin dal dvě kamenné desky popsané Božím prstem. Na nich byla všechna slova,...
Deuteronomium 9:11...dní a čtyřicet nocí, Hospodin mi dal dvě kamenné desky - desky smlouvy. Potom mi Hospodin řekl: "Hned sestup...
Deuteronomium 9:15... než jsou oni." Otočil jsem se tedy a se dvěma deskami smlouvy v obou rukou jsem sestoupil z hory. A hora...
Deuteronomium 9:17...vám přikázal Hospodin, váš Bůh! Vzal jsem ty dvě desky, oběma rukama je zahodil a před vašima očima je...
Deuteronomium 10:1...mi Hospodin řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky, jako byly ty první, a vystup ke mně na horu. Zhotov...
Deuteronomium 10:2...na horu. Zhotov také dřevěnou truhlu. na ty desky napíšu slova, která byla na oněch prvních deskách,...
Deuteronomium 10:3...truhlu z akáciového dřeva, vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním a s oběma deskami v rukou jsem...
Deuteronomium 10:4...v rukou jsem vystoupil na horu. On pak na ty desky napsal tentýž nápis jako předtím, totiž Desatero,...
Deuteronomium 10:5...Hospodin dal, otočil jsem se a sestoupil z horyDesky jsem pak uložil do truhly, kterou jsem vyrobil, a...
1. Královská 6:15...chrámu, obložil zdi chrámu zevnitř cedrovými deskami - od podlahy ke stropu obložil vnitřek chrámu...
1. Královská 6:16...od podlahy ke stěnám přepážku z cedrových desek a postavil uvnitř chrámu svatostánek pro nejsvětější...
1. Královská 8:9... dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě kamenné desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když Hospodin se...
2. Letopisů 5:10... Jsou tam dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když Hospodin se...
Píseň 8:9... postavíme, je-li však branou, zatarasíme ji deskou cedrovou! hradbou jsem a prsy jsou věže. Očima...
Daniel 6:18...sloužíš, zachrání!" Když pak přinesli kamennou desku a přikryli s ústí jámy, král ji zapečetil svým...
2. Korintským 3:3... ale Duchem živého Boha, ne na kamenných deskách, ale na deskách lidských srdcí. A takovouto důvěru...
Židům 9:4...džbán s manou, Áronova hůl, která rozkvetla, a desky smlouvy. Nad truhlou byli cherubové Boží slávy, kteří...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |