Davidovi

Hledám varianty 'davidovi' [ davidův (103) davidovými (12) davidovým (9) davidových (16) davidovy (9) davidovu (10) davidovou (2) davidovo (7) davidovi (168) davidově (31) davidova (56) davidem (32) davide (7) davida (142) david (463) ]. Nalezen 941 verš.
Růt 4:17...ho Obéd, Služebník. Ten se stal otcem Davidova otce Jišaje. A toto jsou Peresova pokolení: Peres...
Růt 4:22...Obéda, Obéd zplodil Jišaje, Jišaj zplodil Davida. V Ramatajim byl jeden muž z Cufova rodu z...
1. Samuel 16:13...uprostřed jeho bratrů ho pomazal. Od toho dne se Davida zmocnil Duch Hospodinův. Samuel pak vstal a odešel...
1. Samuel 16:19...posly se vzkazem: "Pošli ke mně svého syna Davida, který pase ovce." Jišaj vzal osla, chléb, měch vína...
1. Samuel 16:20... chléb, měch vína a jedno kůzle a po svém synu Davidovi to poslal Saulovi. Tak přišel David k Saulovi a...
1. Samuel 16:21...svém synu Davidovi to poslal Saulovi. Tak přišel David k Saulovi a vstoupil k němu do služby. Saul si ho...
1. Samuel 16:22... Saul potom vzkázal Jišajovi: " u  David zůstane ve službě, neboť získal mou přízeň." Kdykoli...
1. Samuel 16:23...Kdykoli potom na Saula přišel ten duch od BohaDavid bral citeru a hrál. Saulovi se pak ulevilo a cítil se...
1. Samuel 17:12...onoho Filištína, byli zděšeni a hrozně se báliDavid byl synem onoho Efratejce z judského Betléma jménem...
1. Samuel 17:14...a třetí Šama - tito tři odešli do válkyDavid byl ale nejmladší. Tři nejstarší odešli se Saulem,...
1. Samuel 17:15... Tři nejstarší odešli se Saulem, kdežto David se musel od Saula vrátit do Betléma pást ovce svého...
1. Samuel 17:17...a předváděl se. Jednou řekl Jišaj svému synu Davidovi: "Vezmi svým bratřím tady efu praženého zrní a...
1. Samuel 17:20...muži v údolí Ela a bojují s Filištíny." David tedy ráno vstal, svěřil ovce hlídači, všechno to vzal...
1. Samuel 17:22...Filištíni se seřadili, jeden šik proti druhémuDavid nechal své věci u hlídače zásob a běžel k šiku. Když...
1. Samuel 17:23...Goliáš z Gatu. Vykřikoval tak jako předtímDavid to slyšel. Jakmile Izraelci toho muže spatřili,...
1. Samuel 17:26...otcovský rod by v Izraeli osvobodil od daní." David se mužů kolem sebe zeptal: "Cože dostane ten, kdo...
1. Samuel 17:28...ale zaslechl, jak s nimi mluví, a hrozně se na Davida rozhněval: "Proč jsi sem vlastně přišel? A komu jsi...
1. Samuel 17:29...zase provedl? To se nemůžu zeptat?" bránil se David. Potom se obrátil na dalšího se stejnou otázkou a...
1. Samuel 17:31...mu odpovídali právě tak jako předtím. To, co David říkal, se rozneslo. Ohlásili to i Saulovi a ten si ho...
1. Samuel 17:32... " se toho Filištína nikdo neleká!" řekl David Saulovi. "Tvůj služebník půjde a bude se s ním bít."...
1. Samuel 17:34...ještě chlapec a on je bojovník odmalička." David mu odpověděl: "Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého...
1. Samuel 17:37... protože urážel šiky živého Boha," pokračoval David. "Hospodin, který vysvobodil ze spárů lva i...
1. Samuel 17:38...Davidovi. "Kéž je Hospodin s tebou!" Saul pak Davida nechal obléci do svých šatů, na hlavu mu nasadil...
1. Samuel 17:39...mu nasadil bronzovou přilbu a oblékl mu pancířDavid si na ty jeho šaty připásal také jeho meč a chtěl jít...
1. Samuel 17:41... vpředu se svým štítonošem, vyrazil proti Davidovi. Jakmile si ho všiml, pohrdavě si ho prohlédl. Byl...
1. Samuel 17:43...pes, že na jdeš s holí?" křikl Filištín na Davida a začal ho proklínat při svých bozích. "Pojď ke mně...
1. Samuel 17:44...při svých bozích. "Pojď ke mně," hulákal na Davida, "a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři!" David mu...
1. Samuel 17:45... "a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a...
1. Samuel 17:48...rukou!" Jakmile Filištín vykročil a zamířilDavidovi, aby ho napadl, David rychle vyběhl z řady proti...
1. Samuel 17:50...zaryl do čela a on se skácel tváří k zemi. Tak David přemohl onoho Filištína prakem a kamenem. Zasáhl...
1. Samuel 17:51...a zabil ho, i když neměl žádný meč. Potom David přiběhl a stanul nad Filištínem, chytil jeho meč,...
1. Samuel 17:54...honby za Filištíny, vyplenili jejich tábořištěDavid potom vzal hlavu toho Filištína, přenesl ji do...
1. Samuel 17:55...jeho zbroj uložil ve svém stanu. Když Saul viděl Davida, jak jde na Filištína, zeptal se svého vojevůdce...
1. Samuel 17:57...mladíka, čí je syn," poručil král. Jakmile se David po zabití toho Filištína vrátil, Abner ho vzal a...
1. Samuel 17:58...tvého služebníka Jišaje Betlémského," odpověděl David. Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem. Jonatan...
1. Samuel 18:1...Betlémského," odpověděl David. Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem. Jonatan tehdy celou duší...
1. Samuel 18:2...si ho jako sebe sama. Toho dne Saul přijal Davida k sobě do služby a ho nepouštěl domů k otci....
1. Samuel 18:3...služby a ho nepouštěl domů k otci. JonatanDavidem uzavřel smlouvu, neboť ho miloval jako sebe sama....
1. Samuel 18:4...sama. Svlékl si plášť, který nosil, a dal ho Davidovi; rovněž tak svou výstroj, svůj meč, luk i opasek....
1. Samuel 18:5...rovněž tak svou výstroj, svůj meč, luk i opasekDavid se vydával, kamkoli ho Saul posílal, a na všech...
1. Samuel 18:6...dvořany se těšil oblibě. Když se poté, co David zabil Filištína, vojáci vraceli z boje, ženy ze všech...
1. Samuel 18:7...při tanci prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíceDavid desetkrát více!" Saula to velmi rozzlobilo, ten...
1. Samuel 18:8... ten popěvek se mu vůbec nelíbil. Říkal si: "Davidovi přiznali desetkrát více, a mně jen tisíce. Aby mu...
1. Samuel 18:9...dali království!" Od toho dne Saul hleděl na Davida vždycky podezíravě. Druhý den se Saula zmocnil...
1. Samuel 18:10...Boha, takže doma blouznil v prorockém vytrženíDavid hrál tak jako vždycky, ale Saul vzal kopí a mrštil ho...
1. Samuel 18:11...a mrštil ho po něm. Napadlo ho totiž : "Přibodnu Davida ke zdi!" David mu ale dvakrát uhnul. Saul se Davida...
1. Samuel 18:12...ke zdi!" David mu ale dvakrát uhnul. Saul se Davida začal bát, protože s ním byl Hospodin, kdežto od...
1. Samuel 18:14...tisíci, takže táhl v čele vojska do boje i zpětDavid si ale na všech taženích vedl úspěšně a Hospodin byl...
1. Samuel 18:16...z něj hrůzu. Všichni v Izraeli i v Judovi ale Davida milovali, protože v jejich čele táhl do boje i zpět....
1. Samuel 18:17...v jejich čele táhl do boje i zpět. Saul jednou Davidovi řekl: "Tady je starší dcera Merab, dám ti ji za...
1. Samuel 18:18... nepadne mou rukou, ale rukou Filištínů.) David na to Saulovi odpověděl: "Kdo jsem a jaký mám...
1. Samuel 18:19...zetěm?" Když pak přišel čas její svatbyDavidem, provdal Saul svou dceru Merab za Adriela...
1. Samuel 18:20...Mecholatského. Saulova dcera Míkal se ale do Davida zamilovala. Když to sdělili Saulovi, líbilo se mu to...
1. Samuel 18:21...do pasti a padne rukou Filištínů. A tak Saul Davidovi řekl: "Teď máš druhou možnost stát se mým zetěm."...
1. Samuel 18:22...zetěm." Svým dvořanům přikázal: "Říkejte potají Davidovi: Jen se podívej, král rád a všichni jeho...
1. Samuel 18:23...královým zetěm." A tak o tom Saulovi dvořané Davida přesvědčovali. David jim ale odpověděl: "Myslíte, že...
1. Samuel 18:24...chudák." Když dvořané Saulovi sdělili, co David řekl, Saul jim odpověděl: "Povězte Davidovi toto:...
1. Samuel 18:25... co David řekl, Saul jim odpověděl: "Povězte Davidovi toto: Král nechce žádné věno, jen stovku...
1. Samuel 18:26...David padl rukou Filištínů.) Dvořané to sdělili Davidovi a jemu se líbilo, že by se mohl stát královým...
1. Samuel 18:27...stát královým zetěm. Ještě než lhůta uplynulaDavid vyrazil se svými muži, pobil dvě stě Filištínů,...
1. Samuel 18:28...za ženu. Když si Saul uvědomil, že Hospodin jeDavidem a že ho jeho dcera Míkal miluje, bál se Davida...
1. Samuel 18:29...Davidem a že ho jeho dcera Míkal miluje, bál se Davida ještě více a stal se navždy Davidovým nepřítelem....
1. Samuel 18:30...stále vyráželi do boje. A kdykoli vyraziliDavid byl pokaždé úspěšnější než všichni Saulovi hodnostáři...
1. Samuel 19:1...Jonatanovi a všem svým hodnostářům, že chce, aby David zemřel. Saulův syn Jonatan měl ale Davida velmi rád,...
1. Samuel 19:2...syn Jonatan měl ale Davida velmi rád, a tak Davida varoval: "Můj otec Saul chce zabít. Zítra ráno si...
1. Samuel 19:4...povím, co jsem zjistil." Jonatan pak před Saulem Davida chválil. " král neubližuje svému služebníku...
1. Samuel 19:5... Proč bys ubližoval nevinnému člověku? Proč bys Davida pro nic za nic zabíjel?" Saul tedy Jonatana poslechl...
1. Samuel 19:7...je živ Hospodin, nebude zabit!" Jonatan pak Davida zavolal a všechno mu to vyprávěl. Potom Davida...
1. Samuel 19:8...byl s ním tak jako předtím. Opět došlo k válceDavid vytáhl, bojoval s Filištíny a udeřil na tak prudce...
1. Samuel 19:9... přišel na něj zlý duch od Hospodina. Zatímco mu David hrál, Saul po něm mrštil kopí, aby Davida připíchl ke...
1. Samuel 19:10...mu David hrál, Saul po něm mrštil kopí, aby Davida připíchl ke zdi. Ten ale Saulovi uhnul a kopí se...
1. Samuel 19:11...na útěk a ještě noci uprchl. Saul poslalDavidovu domu své muže, aby ho hlídali. Ráno ho chtěl...
1. Samuel 19:12...jinak budeš zítra mrtev." Míkal pak spustila Davida oknem; ten se dal na útěk a uprchl. Míkal vzala...
1. Samuel 19:14...lůžko pláštěm. Když přišli Saulovi poslové, aby Davida zadrželi, řekla jim: "Je nemocný." Saul je pak...
1. Samuel 19:15... řekla jim: "Je nemocný." Saul je pak vyslal za Davidem znovu, aby se sami přesvědčili. Řekl jim: "Přineste...
1. Samuel 19:18..."On mi vyhrožoval: Nech jít, nebo zabiju!" David mezitím utíkal pryč, dorazil k Samuelovi do Rámy....
1. Samuel 19:19...a bydleli v chýších. Saulovi bylo oznámeno: "David je v chýších v Rámě." Vyslal tedy posly, aby Davida...
1. Samuel 19:20...je v chýších v Rámě." Vyslal tedy posly, aby Davida zajali. Jakmile však uviděli houf proroků v čele se...
1. Samuel 19:22... k veliké studni v Sechu. "Kde je SamuelDavid?" ptal se. "Tamhle v chýších v Rámě," řekli mu....
1. Samuel 20:1...A proto se říká: To i Saul patří k prorokům?  David ale z chýší v Rámě uprchl. Přišel k Jonatanovi a ptal...
1. Samuel 20:3...by právě tohle přede mnou skrýval? Tak to není." David mu to ale odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec určitě ,...
1. Samuel 20:5..."Udělám pro tebe, cokoli budeš chtít." David tedy Jonatanovi řekl: "Jak víš, zítra je slavnost...
1. Samuel 20:6...si tvůj otec všimne nepřítomnosti, řekneš: ‚David prosil o svolení, aby mohl rychle domů do Betléma,...
1. Samuel 20:10... jestli ti tvůj otec odpověděl hrubě?" zeptal se David Jonatana. "Pojď," vyzval Jonatan Davida, "půjdeme ven...
1. Samuel 20:11...zeptal se David Jonatana. "Pojď," vyzval Jonatan Davida, "půjdeme ven." Když pak spolu vyšli ven, Jonatan...
1. Samuel 20:12..."půjdeme ven." Když pak spolu vyšli ven, Jonatan Davidovi řekl: "Při Hospodinu, Bohu Izraele, zjistím, co...
1. Samuel 20:15...od mého domu. Hospodin vyhladí všechny Davidovy nepřátele ze země!" Tak Jonatan uzavřel smlouvu s...
1. Samuel 20:16...ze země!" Tak Jonatan uzavřel smlouvu s domem Davidovým: "Hospodin zúčtuje s Davidovými nepřáteli!"...
1. Samuel 20:17...s Davidovými nepřáteli!" Jonatan z láskyDavidovi zopakoval svou přísahu, neboť ho miloval jako sám...
1. Samuel 20:24... je svědkem naší úmluvy navěky." David se tedy ukryl venku. Bylo novoluní a král zasedl k...
1. Samuel 20:25...Jonatanovi a po Saulově boku zasedl AbnerDavidovo místo zůstalo prázdné. Toho dne Saul neříkal nic,...
1. Samuel 20:27...nečistý. Nazítří, druhého dne po novoluní, bylo Davidovo místo stále prázdné. Saul se tedy zeptal svého...
1. Samuel 20:28...Jišajův syn včera ani dnes nepřišel k jídlu?" "David prosil o svolení, aby směl do Betléma," odpověděl...
1. Samuel 20:33... Tak Jonatan poznal, že jeho otec je odhodlán Davida zabít. Jonatan vstal od stolu, rozpálen hněvem, a...
1. Samuel 20:34...dne novoluní nejedl. Trápil se totiž kvůli Davidovi i kvůli tomu, že ho otec tak zostudil. Když přišlo...
1. Samuel 20:35...přišlo ráno, Jonatan vyšel ven, jak se dohodliDavidem. Měl s sebou malého chlapce a tomu řekl: "Běž a...
1. Samuel 20:39...pánovi. Ten chlapec nic netušil. Jen JonatanDavid věděli, o co jde. Jonatan pak dal chlapci, který ho...
1. Samuel 20:41..." Jakmile chlapec odešel, od jihu se vynořil David. Padl tváří k zemi a třikrát se poklonil. Políbili se...
1. Samuel 21:1...námi dvěma i mezi naším potomstvem navěky."  David pak vyrazil na cestu, zatímco Jonatan se vrátil do...
1. Samuel 21:2...Nobu ke knězi Achimelechovi, ale toho setkáníDavidem vylekalo. "Jak to, že jsi sám?" ptal se ho. "Proč s...
1. Samuel 21:3...jsi sám?" ptal se ho. "Proč s tebou nikdo není?" David knězi Achimelechovi odpověděl: "Král mi dal jistý...
1. Samuel 21:5...najde." "Obyčejný chléb nemám," odpověděl kněz Davidovi. "Je tu jen svatý chléb - pokud ale mládenci...
1. Samuel 21:6...- pokud ale mládenci neměli nic se ženami." David mu odpověděl: "Žen jsme se opravdu ani nedotkli -...
1. Samuel 21:9...po ruce nějaké kopí nebo meč?" zeptal se ještě David Achimelecha. "Nevzal jsem si totiž s sebou meč ani...
1. Samuel 21:10...chceš, vezmi si ho. Žádný jiný tu nemám." Na to David řekl: "Ten je nejlepší, dej mi ho." Potom David...
1. Samuel 21:11...David řekl: "Ten je nejlepší, dej mi ho." Potom David vyrazil a prchal toho dne před Saulem, dorazil k...
1. Samuel 21:12... dorazil k Achišovi, králi Gatu. "To je přece David, král země," řekli Achišovi jeho dvořané. "To o něm...
1. Samuel 21:13...,Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!'" David si jejich slova vzal k srdci a velmi se gatského...
1. Samuel 22:1...Tenhle mi vejít do domu?" Tak odtamtud David unikl a ukryl se v jeskyni Adulam. Když se to...
1. Samuel 22:3...sta mužů a on se stal jejich velitelem. Odtamtud David odešel do moábské Micpy a požádal moábského krále:...
1. Samuel 22:4...králi a zůstali u něj celou dobu, kdy se David zdržoval ve skalní pevnosti. Prorok Gád pak ale...
1. Samuel 22:5...zdržoval ve skalní pevnosti. Prorok Gád pak ale Davidovi řekl: "Nezůstávej v pevnosti, odejdi do judského...
1. Samuel 22:6...do cheretského lesa. Saul se doslechl, že se David se svými muži znovu objevil. Seděl právě pod...
1. Samuel 22:14..."Který ze všech tvých služebníků je věrný jako David? Vždyť je to králův zeť, velitel tvé tělesné stráže a...
1. Samuel 22:17...Pobijte Hospodinovy kněze, protože i oni držíDavidem! Věděli, že je na útěku, ale neohlásili mi to."...
1. Samuel 22:20...Achitubova, jménem Abiatar ale unikl. UprchlDavidovi a oznámil mu, že Saul povraždil Hospodinovy kněze...
1. Samuel 22:22...oznámil mu, že Saul povraždil Hospodinovy knězeDavid na to Abiatarovi řekl: " toho dne, kdy tam byl Doeg...
1. Samuel 23:1...i o tvůj, u jsi ale v bezpečí." Tehdy bylo Davidovi oznámeno: "Filištíni oblehli Keilu. plení obilí...
1. Samuel 23:2...oblehli Keilu. plení obilí na humnech."  David se tedy ptal Hospodina: "Mám jít? Porazím Filištíny?"...
1. Samuel 23:3...Hospodin. "Filištíny porazíš a Keilu osvobodíš." Davidovi muži ale namítali: "Vždyť se bojíme tady v...
1. Samuel 23:4...ke všemu jít do Keily proti filištínským šikům?" David se tedy ptal Hospodina znovu a Hospodin mu odpověděl:...
1. Samuel 23:5...na Keilu. Filištíny ti vydám do rukou." A tak David se svými muži přišel do Keily, pustil se s Filištíny...
1. Samuel 23:6...Keily. Abiatar, syn Achimelechův, utekl za Davidem do Keily a vzal s sebou efod. Když bylo Saulovi...
1. Samuel 23:7...s sebou efod. Když bylo Saulovi oznámeno, že David vstoupil do Keily, řekl si: "Teď mi ho Bůh vydal do...
1. Samuel 23:8...svolat k válečnému tažení do Keily, aby oblehl Davida i jeho muže. David se ale dozvěděl, jakou pohromu na...
1. Samuel 23:9...tažení do Keily, aby oblehl Davida i jeho mužeDavid se ale dozvěděl, jakou pohromu na něj Saul chystá, a...
1. Samuel 23:10...a řekl knězi Abiatarovi: "Přines efod." Potom se David ptal: "Hospodine, Bože Izraele, tvůj služebník se...
1. Samuel 23:12..." "Ano, přitáhne," odpověděl HospodinDavid se tedy zeptal: "A vydali by Keilští a muže...
1. Samuel 23:13...rukou?" "Ano, vydali," odpověděl Hospodin. A tak David se svými asi šesti sty muži opustil Keilu a...
1. Samuel 23:14... že David unikl z Keily, ukončil taženíDavid pak pobýval v pouštních úkrytech na horách pouště Zif...
1. Samuel 23:15...hledal, ale Bůh mu ho nevydal do rukou. Když byl David v Choreši na poušti Zif, zjistil, že Saul vytáhl a...
1. Samuel 23:16...mu o život. Saulův syn Jonatan se tehdy vydal za Davidem do Choreše a pomohl mu najít sílu v Bohu. "Neboj se...
1. Samuel 23:18...tehdy spolu před Hospodinem uzavřeli smlouvuDavid pak zůstal v Choreši a Jonatan se vrátil domů. K...
1. Samuel 23:19...do Gibeje se ale vypravili Zifejci a řekli: "David se přece ukrývá u nás! Opevnil se v Choreši na kopci...
1. Samuel 23:24...Vydali se tedy před Saulem zpátky do ZifuDavid byl se svými muži na poušti Maon v údolí Arava jižně...
1. Samuel 23:25... Saul a jeho muži se pustili do hledání, ale Davidovi to bylo oznámeno, a tak se přesunul do skal na...
1. Samuel 23:26... Saul postupoval po jednom úbočí horyDavid se svými muži po druhém. David se snažil před Saulem...
1. Samuel 23:28...Filištíni." Saul tedy přestal pronásledovat Davida a vytáhl proti Filištínům. Proto se tomu místu říká...
1. Samuel 24:2...z tažení proti Filištínům, bylo mu oznámeno: "David je právě v poušti En-gedi." Saul tedy vzal tři tisíce...
1. Samuel 24:3...tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a šel Davida s jeho muži hledat v Kamzičích skalách. Cestou...
1. Samuel 24:4...si ulevil. V zadních koutech jeskyně ale seděl David se svými muži. Ti mu zašeptali: "Vidíš - to je ten...
1. Samuel 24:5...do rukou, abys s ním udělal, co budeš chtít.'" David tedy vstal a nepozorovaně Saulovi uřízl cíp pláště....
1. Samuel 24:8...- vždyť je to Hospodinův pomazaný!" Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim Saula napadnout....
1. Samuel 24:9...po cestě. Hned potom vyšel z jeskyněDavid a zavolal za Saulem: "Můj pane! Králi!" Saul se...
1. Samuel 24:10...řekl: "Proč posloucháš lidské řeči, že se ti David snaží ublížit? Pohleď, dnes vidíš na vlastní oči, že...
1. Samuel 24:17...a ujme se pře a obhájí před tebou!" Když David domluvil tuto řeč k Saulovi, Saul zvolal: "Je to tvůj...
1. Samuel 24:18...se rozplakal. "Jsi spravedlivější než ," řekl Davidovi. "Vždyť jsi mi odplácel dobrem, ale jsem ti...
1. Samuel 24:23... a nevymažeš jméno z mého otcovského rodu." David to Saulovi odpřisáhl. Saul pak odešel domů a David se...
1. Samuel 25:1...ho oplakávali a pohřbili ho v Rámě, kde bydlelDavid se pak rozhodl odejít na poušť Paran. V Maonu žil...
1. Samuel 25:4...a choval se zle. Byl to potomek Kálebův. Když se David na poušti doslechl, že Nábal stříhá své ovce, poslal...
1. Samuel 25:8... Dej tedy prosím svým služebníkům i svému synu Davidovi, co máš po ruce.'" Davidovi mládenci tedy šli za...
1. Samuel 25:9...i svému synu Davidovi, co máš po ruce.'" Davidovi mládenci tedy šli za Nábalem a promluvili...
1. Samuel 25:10...Když se odmlčeli, Nábal se na rozkřikl: "Jaký David? Jaký syn Jišajův? Všude je teď plno sluhů, kteří...
1. Samuel 25:12...dát to lidem, o kterých ani nevím, odkud jsou?" Davidovi mládenci se tedy otočili a vydali se zpátky....
1. Samuel 25:13...k Davidovi, vyřídili mu všechna Nábalova slovaDavid svým mužům řekl: "Každý si připásejte meč." Všichni...
1. Samuel 25:14...mezitím řekl Nábalově ženě Abigail: "Víš, že David poslal z pouště k našemu pánovi posly s pozdravem,...
1. Samuel 25:20...do horské rokle, když tu proti přichází David se svými muži. (Než je potkala, David si právě říkal:...
1. Samuel 25:21...přichází David se svými muži. (Než je potkalaDavid si právě říkal: "To jsem tedy na poušti hlídal...
1. Samuel 25:22... a teď mi za mou dobrotu oplácí zlem. Bůh  Davida potrestá a ještě mu přidá, jestli ze všech, kdo k...
1. Samuel 25:23...jediného pacholka!") Jakmile Abigail uviděla Davida, rychle sesedla z osla, padla před Davidem na tvář a...
1. Samuel 25:32...pánu dobrodiní, vzpomeň si na svou služebnici." David řekl Abigail: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že...
1. Samuel 25:35...Nábalovi nezůstal jediný pacholek!" Potom od  David přijal, co mu přinesla, a řekl : "Vrať se v pokoji...
1. Samuel 25:39...Hospodin Nábala zasáhl tak, že zemřel. Když se David doslechl o Nábalově smrti, řekl: "Požehnán buď...
1. Samuel 25:40...pro Abigail a nabídl , že si ji vezme za ženuDavidovi služebníci přišli za Abigail do Karmelu a řekli...
1. Samuel 25:42...osla a provázena svými pěti děvečkami odešlaDavidovými posly a stala se jeho ženou. David si vzal také...
1. Samuel 25:43...odešla s Davidovými posly a stala se jeho ženouDavid si vzal také Achinoam z Jizreelu a obě byly jeho...
1. Samuel 25:44...a obě byly jeho manželkami. Saul ale svou dceruDavidovu manželku Míkal, provdal za Paltiho, syna Laiše z...
1. Samuel 26:1... Za Saulem do Gibeje znovu přišli Zifejci: "David se přece ukrývá na kopci Chakila před Ješimonem."...
1. Samuel 26:2...z Izraele vypravil na poušť Zif, aby tam Davida hledali. Saul se utábořil u cesty na kopci Chakila...
1. Samuel 26:3...utábořil u cesty na kopci Chakila před Ješimonem.David se zatím zdržoval v poušti. Když viděl, že za ním...
1. Samuel 26:5...se o Saulově příchodu dověděl přesně. Potom se David vypravil k Saulovu tábořišti. Viděl místo, kde se...
1. Samuel 26:6...tábora obklopen vojskem ze všech stranDavid se pak zeptal Chetejce Achimelecha a Cerujina syna...
1. Samuel 26:7...tábora?" " s tebou půjdu," odpověděl AbišajDavid s Abišajem tedy vešli v noci do vojska a hle - Saul...
1. Samuel 26:8...Bůh vydal tvého nepřítele do rukou," řekl Abišaj Davidovi. "Dovol, ho teď tím kopím probodnu do země....
1. Samuel 26:9...země. Stačí jedna rána, druhá nebude potřeba." David mu ale odpověděl: "Neubližuj mu. Kdo může beztrestně...
1. Samuel 26:10...pomazaného? Jakože je živ Hospodin," pokračoval David, "sám Hospodin ho raní. Buď přijde jeho den a zemře,...
1. Samuel 26:12...na vodu, co u hlavy, a pojďme pryč." A tak David vzal Saulovi od hlavy kopí a džbán vody a šli pryč....
1. Samuel 26:13... protože na padl tvrdý spánek od HospodinaDavid přešel na druhou stranu a postavil se opodál na...
1. Samuel 26:15...snad muž, kterému není v Izraeli rovno?" volal David na Abnera. "Proč tedy nehlídáš svého krále a pána?...
1. Samuel 26:17...džbán vody, co měl u hlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase. "Je to tvůj hlas, Davide, synu můj?"...
1. Samuel 26:21..." "Zhřešil jsem," řekl Saul. "Vrať se, můj synu Davide! ti neublížím, neboť sis dnes tolik cenil mého...
1. Samuel 26:22...jsem jako hlupák - hrozně jsem se zmýlil!" David na to řekl: "Zde je královo kopí. sem pro něj...
1. Samuel 26:25...a kéž vysvobodí z každého soužení." Saul Davidovi odpověděl: "Požehnaný jsi, můj synu Davide....
1. Samuel 27:1...potom dál svou cestou a Saul se vrátil domů.  David si ale pomyslel: "Teď mohu kdykoli Saulovou rukou...
1. Samuel 27:2...celém Izraeli. Takhle mu uniknu z rukou." Proto David vyrazil na cestu a se šesti sty svými muži přešel ke...
1. Samuel 27:3...ke gatskému králi Achišovi, synu MaochovuDavid i jeho muži se tedy usadili u Achiše v Gatu. Každý...
1. Samuel 27:4...Karmelském. Když bylo Saulovi oznámeno, že David utekl do Gatu, přestal ho hledat. David řekl...
1. Samuel 27:5... že David utekl do Gatu, přestal ho hledatDavid řekl Achišovi: "Mohl bys mi prokázat laskavost?...
1. Samuel 27:7... Proto Ciklag patří dodnes judským králůmDavid strávil ve filištínském kraji celkem rok a čtyři...
1. Samuel 27:8...ve filištínském kraji celkem rok a čtyři měsíceDavid se svými muži podnikal nájezdy na Gešurejce, Girzejce...
1. Samuel 27:9...se táhne k Šuru směrem k egyptské k zemi.) David útočil na celý ten kraj a nenechával naživu muže ani...
1. Samuel 27:10...Achiš ptal: "Na koho jste dnes podnikli nájezd?" David odpovídal: "Do judského Negevu," nebo "do Negevu...
1. Samuel 27:11...Jerachmeelců," nebo "do kenijského Negevu." David nenechával naživu muže ani ženy, aby je nemusel vodit...
1. Samuel 27:12... kdy bydlel ve filištínském kraji. Achiš ale Davidovi věřil; myslel si: "Ten se svému lidu Izraeli...
1. Samuel 28:1...svá vojska do války proti Izraeli. Achiš oznámil Davidovi: "Musíš počítat s tím, že se mnou do války...
1. Samuel 28:2...poznáš, co tvůj služebník dovede." Achiš na to Davidovi řekl: "Tak to jmenuji natrvalo svým osobním...
1. Samuel 28:17...tebe odtrhl království a dal je tvému bližnímuDavidovi! Protože jsi neposlechl Hospodina a nevykonal jeho...
1. Samuel 29:2...vládci pochodovali se svými stovkami a tisíciDavid a jeho muži pochodovali vzadu s Achišem. Filištínští...
1. Samuel 29:3...ptali: "Co to tam je za Hebreje?" "To je přece David, sluha izraelského krále Saula," řekl jim Achiš. "Je...
1. Samuel 29:5...než hlavami těchto mužů? Vždyť je to přece ten David, o kterém se při tancích zpívalo: ,Saul pobil své...
1. Samuel 29:6...tisíce, David desetkrát více!'" Achiš si tedy Davida zavolal a řekl mu: "Jakože je živ Hospodin, jsi...
1. Samuel 29:8..." "Co jsem provedl?" odpověděl mu na to David. "Co můžeš svému služebníku vytknout ode dne, kdy...
1. Samuel 29:11...tebou - a hned za rozbřesku odejděte." A tak se David i se svými muži hned ráno vypravil na cestu do...
1. Samuel 30:1...Filištíni táhli na Jizreel. Třetího dne pak David se svými muži dorazil do Ciklagu. Amalekovci mezitím...
1. Samuel 30:3...nezabili, ale odvedli je s sebou pryč. Když David se svými muži dorazil do města, hle - bylo vypálené a...
1. Samuel 30:4...jejich ženy, synové i dcery odvlečeni do zajetíDavid i jeho muži se dali do hlasitého pláče, neměli...
1. Samuel 30:5... neměli sílu plakat dál. Byly zajaty i obě Davidovy ženy, Achinoam Jizreelská a Abigail, vdova po...
1. Samuel 30:6...a Abigail, vdova po Nábalovi KarmelskémDavid byl tehdy v úzkých, protože muži začali mluvit o tom,...
1. Samuel 30:7...ale našel sílu v Hospodinu, svém Bohu. Potom David požádal kněze Abiatara, syna Achimelechova: "Přines...
1. Samuel 30:8...sem efod." A když k němu Abiatar přinesl efodDavid se ptal Hospodina: "Mám tu hordu pronásledovat?...
1. Samuel 30:9... "Jistě je dostihneš a zajatce vysvobodíš." David tedy vyrazil se šesti sty muži. Když přišel k potoku...
1. Samuel 30:10...přišel k potoku Besor, část jich tam zůstalaDavid pak pokračoval v pronásledování se čtyřmi sty muži;...
1. Samuel 30:11...dál. Našli venku jakéhosi Egypťana a vzali hoDavidovi. Dali mu něco k jídlu, vodu k pití, hroudu fíků a...
1. Samuel 30:13...nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan, otrok jednoho Amalekovce...
1. Samuel 30:15..." "Můžeš k hordě dovést?" zeptal se ho David. Odpověděl: "Přísahej mi při Bohu, že nezabiješ a...
1. Samuel 30:17...a judské zemi pobrali takovou spoustu kořistiDavid je pobíjel od ranního šera do večera druhého dne a...
1. Samuel 30:18... kteří nasedli na velbloudy a uprchli. Tak David dobyl zpět všechno, co Amalekovci pobrali, a...
1. Samuel 30:19...dcery, nic z kořisti a ze všeho, co jim vzaliDavid to všechno získal zpět. Pobral také všechen brav a...
1. Samuel 30:20...skot. Hnali to stádo před sebou se slovy: "To je Davidova kořist." Tak David dorazil k těm dvěma stům mužů,...
1. Samuel 30:21...sebou se slovy: "To je Davidova kořist." Tak David dorazil k těm dvěma stům mužů, kteří zůstali u potoka...
1. Samuel 30:22...a pozdravil je. Mezi muži, kteří šliDavidem, se ale ozvali všichni zlí a ničemní: "Tihle s námi...
1. Samuel 30:23... si každý vezme svou ženu a děti a jdou!" David ale prohlásil: "Bratři, takhle nejednejte s tím, co...
1. Samuel 30:26...v Izraeli platí jako závazné ustanovení. Když se David vrátil do Ciklagu, poslal něco z kořisti judským...
1. Samuel 30:31... Bor-ašanu, Atachu, Hebronu - do všech míst, kam David se svými muži chodíval. Na Izrael zaútočili...
2. Samuel 1:1...dní se pak postili. Saul byl mrtev , když se David po porážce Amalekitů vrátil do Ciklagu, kde strávil...
2. Samuel 1:2... Měl roztržený oděv a na hlavě hlínu. PřišelDavidovi, padl na zem a poklonil se. "Odkud jdeš?" zeptal...
2. Samuel 1:3...na zem a poklonil se. "Odkud jdeš?" zeptal se David. "Unikl jsem z izraelského tábora," zněla odpověď....
2. Samuel 1:4...zněla odpověď. "Pověz mi, co se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z boje. Mnoho jich padlo a zemřelo....
2. Samuel 1:5... že zemřel Saul a jeho syn Jonatan?" zeptal se David mladíka, který mu to oznamoval. Mladík odpověděl:...
2. Samuel 1:11...náramek a přinesl jsem ti to sem, můj pane." David vzal své roucho a roztrhl je, stejně jako všichni,...
2. Samuel 1:13...a kvůli domu Izraele, že padli mečem. Potom se David mladíka, který mu přinesl tu zprávu, zeptal: "Odkud...
2. Samuel 1:14...a zabít Hospodinova pomazaného?!" řekl mu na to David. Tehdy zavolal na jednoho z mládenců: "Pojď sem,...
2. Samuel 1:16...A tak ho udeřil, zemřel. Ještě předtím mu David řekl: "Tvá krev na tvou hlavu! Vlastními ústy jsi na...
2. Samuel 1:17...řekl: To jsem zabil Hospodinova pomazaného." David pak nad Saulem a jeho synem Jonatanem zpíval tento...
2. Samuel 2:1...hrdinové, jak zmařena zbroj válečná! Později se David ptal Hospodina: "Mám jít do některého judského...
2. Samuel 2:2...se David. "Do Hebronu," odpověděl mu. A tak tam David odešel s oběma svými manželkami, Achinoam Jizreelskou...
2. Samuel 2:3...a Abigail, vdovou po Nábalovi KarmelskémDavid vzal s sebou také své muže, každého s jeho rodinou, a...
2. Samuel 2:4... Tam za ním potom přišli judští muži, aby Davida pomazali za krále nad domem judským.Když pak bylo...
2. Samuel 2:10...let a kraloval dva roky. Dům Judy ale následoval Davida. David kraloval nad domem Judy v Hebronu sedm let a...
2. Samuel 2:11...dva roky. Dům Judy ale následoval DavidaDavid kraloval nad domem Judy v Hebronu sedm let a šest...
2. Samuel 2:13...syna Iš-bošeta z Machanajim do Gibeonu. S Davidovými vojáky pak vytáhl Joáb, syn Ceruji, a setkali se...
2. Samuel 2:15...za Saulova syna Iš-bošeta proti dvanácti Davidovým vojákům. Každý popadl svého protivníka za hlavu a...
2. Samuel 2:17... V urputné bitvě, která se toho dne strhla, pak Davidovi vojáci Abnera a zbytek Izraelců porazili. Byli tam...
2. Samuel 2:30...a shromáždil své vojsko; kromě Asaela scházeloDavidových vojáků 19 mužů. (Davidovi vojáci ale pobili 360...
2. Samuel 2:31...Asaela scházelo z Davidových vojáků 19 mužů. (Davidovi vojáci ale pobili 360 Benjamínců, kteří byli s...
2. Samuel 3:1...dorazili do Hebronu. Boj mezi domem SaulovýmDavidovým byl dlouhý. David byl stále silnější a dům Saulův...
2. Samuel 3:2...byl stále silnější a dům Saulův stále slabšíDavidovi se v Hebronu narodili synové: prvorozený byl Amnon...
2. Samuel 3:5...pátý Šefatiáš, syn Abitaly; šestý Jitream, syn Davidovy ženy Egly. Tito synové se Davidovi narodili v...
2. Samuel 3:6...v Hebronu. Během boje mezi domem SaulovýmDavidovým získával Abner v Saulově domě stále silnější...
2. Samuel 3:8...prokazoval oddanost a nevydal jsem do Davidových rukou. A ty dnes budeš obviňovat kvůli téhle...
2. Samuel 3:9... Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli seDavidovi nezachovám podle toho, co mu přísahal Hospodin -...
2. Samuel 3:10...- že království bude odňato domu SaulovuDavidův trůn bude nastolen nad Izraelem i Judou od Danu ...
2. Samuel 3:12...ani slovo - tak se ho bál. Abner pak vyslalDavidovi posly se slovy: "Čí je to země? Uzavři se mnou...
2. Samuel 3:13...na tvou stranu celý Izrael!" "Dobře," odpověděl David. "Uzavřu s tebou smlouvu. Mám ale jednu podmínku:...
2. Samuel 3:14... Teprve poté se budeš moci se mnou setkat." David pak vyslal posly k Saulovu synu Iš-bošetovi: "Vrať mi...
2. Samuel 3:17..." dávno jste toužili, aby vaším králem byl David. Teď tedy jednejte, neboť Hospodin o Davidovi řekl:...
2. Samuel 3:18...byl David. Teď tedy jednejte, neboť HospodinDavidovi řekl: ‚Skrze Davida vysvobodím svůj lid Izrael z...
2. Samuel 3:19...s Benjamínci. Potom šel do Hebronu, abyDavidem probral vše, co Izrael a celý dům Benjamínův...
2. Samuel 3:20...za správné. Když Abner přišel s dvaceti muži za Davidem do Hebronu, David jemu i jeho mužům připravil...
2. Samuel 3:21...jemu i jeho mužům připravil hostinu. Abner pak Davidovi řekl: "Dovol mi teď jít a shromáždit pro svého...
2. Samuel 3:22...propustil a ten odešel v pokoji. Právě tehdy se Davidovi vojáci s Joábem vrátili z nájezdu se spoustou...
2. Samuel 3:26...vyzvědět všechno, co děláš!" Jakmile Joáb od Davida odešel, vyslal posly za Abnerem. Ti ho přivedli zpět...
2. Samuel 3:28...krev svého bratra Asaela. Když se o tom doslechl David, prohlásil: " i království jsme před Hospodinem...
2. Samuel 3:31...že zabil jejich bratra Asaela v bitvě u GibeonuDavid pak řekl Joábovi a všemu lidu, který byl s ním:...
2. Samuel 3:35...ho oplakávali o to víc. Potom všichni chodili za Davidem, aby se ještě za světla najedl, ale David přísahal:...
2. Samuel 4:8...s celou noc přes pláň Arava, ji přinesliDavidovi do Hebronu. "Zde je hlava Iš-bošeta, syna Saulova,...
2. Samuel 4:9...dopřál pomstu nad Saulem a jeho potomstvem." David na to Rechabovi a jeho bratru Baanovi, synům Rimona...
2. Samuel 4:12...žádat po vás a sprovodit vás ze světa?!" Nato David rozkázal svým mládencům, aby je zabili. Usekali jim...
2. Samuel 5:1...hrobu. Všechny izraelské kmeny přišly za Davidem do Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá krev a tělo! ...
2. Samuel 5:3...Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a...
2. Samuel 5:4...a oni Davida pomazali za krále nad Izraelem.  Davidovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval...
2. Samuel 5:6...na Jebusejce, kteří v tom kraji bydleli. Ti Davidovi řekli: "Sem se nedostaneš - i slepci a mrzáci ...
2. Samuel 5:7...Prohlašovali, že se tam David nedostaneDavid ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo....
2. Samuel 5:8...pevnost Sion dobyl. Teď je to Město DavidovoDavid toho dne prohlásil: "Kdo chce zaútočit na Jebusejce,...
2. Samuel 5:9...říkat: "Slepec ani mrzák nesmí do paláce." David se pak v pevnosti usadil, a tak dostala jméno...
2. Samuel 5:10...okolo od terasy Milo k paláci. Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním...
2. Samuel 5:11... byl s ním. Chíram, král Týru, pak vyslalDavidovi posly s cedrovým dřevem a také tesaře a kameníky,...
2. Samuel 5:12...a kameníky, aby Davidovi postavili palác. Tehdy David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad...
2. Samuel 5:13...království ve prospěch jeho lidu, Izraele. Když David přišel z Hebronu, vzal si v Jeruzalémě další...
2. Samuel 5:17...a Elifelet. Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad Izraelem, všichni se ho...
2. Samuel 5:19...přitáhli a rozložili se v údolí RefaimDavid se ptal Hospodina: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš...
2. Samuel 5:20...Hospodin. "Filištíny ti jistě vydám do rukou." David tedy přitáhl do Baal-peracimu a porazil je tam. Tehdy...
2. Samuel 5:21... Pán průlomů. Filištíni tam nechali své modlyDavid je se svými muži odnesl. Filištíni později znovu...
2. Samuel 5:23...znovu vytáhli a rozložili se v údolí RefaimDavid se ptal Hospodina, a ten mu řekl: "Neútoč. Obejdi je...
2. Samuel 5:25...vytáhl Hospodin, aby porazil vojsko Filištínů." David udělal, co mu Hospodin přikázal, a porážel Filištíny...
2. Samuel 6:1... a porážel Filištíny od Gibeonu po Gezer.  David pak opět shromáždil všechny vybrané muže z Izraele -...
2. Samuel 6:5...Abinadabova na kopci, Achio kráčel před TruhlouDavid a celý dům Izraele křepčili před Hospodinem ze všech...
2. Samuel 6:8...místě zasáhl tak, že tam u Boží truhly zemřelDavida hněvalo, že se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl....
2. Samuel 6:9...Perec-uza, Uzova trhlina. Toho dne dostal David z Hospodina strach. "Jak by mohla Truhla Hospodinova...
2. Samuel 6:10...nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského....
2. Samuel 6:12...požehnal Obed-edoma i celý jeho dům. Králi Davidovi pak bylo oznámeno: "Hospodin kvůli Boží truhle...
2. Samuel 6:14...šest kroků, obětoval býka a vykrmené dobytčeDavid přitom křepčil ze všech sil před Hospodinem, oblečen...
2. Samuel 6:15...před Hospodinem, oblečen plátěným efodem. Takto David a celý dům Izraele přinášeli Hospodinovu truhlu, s...
2. Samuel 6:16...roh. Když Hospodinova truhla vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak...
2. Samuel 6:17... umístili ji doprostřed stanu, který pro ni David postavil. David pak přinesl před Hospodinem zápalné i...
2. Samuel 6:18...Hospodinem zápalné i pokojné oběti. Poté, co David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí,...
2. Samuel 6:20...lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Saulova dcera Míkal...
2. Samuel 6:21...ubožák!" "Bylo to před Hospodinem!" odpověděl  David. "Před Hospodinem, který vyvolil místo tvého otce...
2. Samuel 7:5...dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin - Ty mi chceš postavit dům,...
2. Samuel 7:8...nepostavili dům z cedrů?' Řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin zástupů - jsem vzal z...
2. Samuel 7:17... přesně podle tohoto vidění promluvil NátanDavidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem...
2. Samuel 7:18...tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo...
2. Samuel 7:20...úděl člověka, Hospodine, Pane můj? Co k tomu David ještě může říci? Ty přece znáš svého služebníka,...
2. Samuel 7:26...Bohem nad Izraelem!' Kéž je dům tvého služebníka Davida před tebou upevněn! Hospodine zástupů, Bože Izraele,...
2. Samuel 8:1...služebníka navěky požehnán!" Po nějaké době David udeřil na Filištíny, porazil je a dobyl Meteg-ama z...
2. Samuel 8:2...celou šňůru k ponechání naživu. Moábci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. David také...
2. Samuel 8:3...Davidovými poddanými a odváděli povinné dávkyDavid také porazil Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby,...
2. Samuel 8:4...když vytáhl, aby obnovil svou moc u řeky EufratDavid vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců a 20 000...
2. Samuel 8:5...Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil 22 000 mužů. Potom umístil do...
2. Samuel 8:6...Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin...
2. Samuel 8:7...dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátilDavid také vzal zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova...
2. Samuel 8:8...měst Tebach a Berotaj pobral král David veliké množství bronzu. Když se Toú, král Chamátu,...
2. Samuel 8:9...bronzu. Když se Toú, král Chamátu, doslechl, že David porazil celé Hadad-ezerovo vojsko, vyslal ke králi...
2. Samuel 8:10...celé Hadad-ezerovo vojsko, vyslal ke králi Davidovi svého syna Jorama s pozdravem a blahopřáním k jeho...
2. Samuel 8:11...stříbrné, zlaté a bronzové předměty a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato ze...
2. Samuel 8:13...od Hadad-ezera, syna Rechobova, krále CóbyDavid si získal proslulost, když se vrátil ze Solného údolí...
2. Samuel 8:14...je po celém Edomu. Všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězství,...
2. Samuel 8:15...dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátilDavid kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a...
2. Samuel 8:18... syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a PléťanůDavidovi synové byli knížata. Jednou se David zeptal:...
2. Samuel 9:1... Davidovi synové byli knížata. Jednou se David zeptal: "Zůstal ještě někdo ze Saulova domu naživu?...
2. Samuel 9:2...sloužíval otrok jménem Cíba, a tak ho zavolaliDavidovi. "Ty jsi Cíba?" zeptal se král. "Tvůj služebník!"...
2. Samuel 9:5...Amielova, v Lo-debaru," odpověděl Cíba. Král David ho tedy z Lo-debaru, z domu Machira, syna Amielova,...
2. Samuel 9:6...Mefibošet, syn Jonatana, syna Saulova, přišelDavidovi, padl na tvář a poklonil se. "Mefibošete," oslovil...
2. Samuel 9:7...tvůj služebník!" odpověděl. "Neboj se," řekl mu David. "Kvůli tvému otci Jonatanovi ti chci projevit přízeň...
2. Samuel 9:11..." odpověděl Cíba králi. Mefibošet pak jídalDavidova stolu jako jeden z královských synů. Měl také...
2. Samuel 10:2...král a na jeho místo nastoupil jeho syn ChanunDavid si řekl: "Projevím přízeň Nachašovu synu Chanunovi,...
2. Samuel 10:3...řekli svému pánu Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele?...
2. Samuel 10:4...město, aby je mohli podvrátit?" Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil jim polovinu brady,...
2. Samuel 10:5...a tak je poslal zpátky. Jakmile se to doneslo Davidovi, poslal jim naproti posly. Protože ti muži byli...
2. Samuel 10:6...se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak si najali 20 000 aramejských pěšáků...
2. Samuel 10:7...mužů od maackého krále a 12 000 mužů od Iš-tobaDavid se to ale dozvěděl a vyslal tam Joába se všemi...
2. Samuel 10:17...s Hadad-ezerovým vojevůdcem Šobachem. Když se to David dozvěděl, shromáždil celý Izrael, překročil Jordán a...
2. Samuel 10:18...boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěkDavid mezi Aramejci pobil 700 vozatajů a 40 000 pěšáků....
2. Samuel 11:1... Na jaře, když králové vyrážejí do boje, poslal David Joába, aby se svými vojáky a s celým Izraelem...
2. Samuel 11:2...v Jeruzalémě. Jednou pozdě odpoledne, když David vstal z lože a procházel se po střešní terase...
2. Samuel 11:3...ženu, jak se koupe. Ta žena byla překrásnáDavid někoho poslal, zjistí, kdo to je. Dozvěděl se: "Je...
2. Samuel 11:4... dcera Eliamova, manželka Uriáše Chetejského." David si pro ni nechal poslat, a když k němu přišla, vyspal...
2. Samuel 11:5... Když ta žena zjistila, že otěhotněla, poslala Davidovi vzkaz: "Jsem těhotná." David vzkázal Joábovi:...
2. Samuel 11:6... poslala Davidovi vzkaz: "Jsem těhotná." David vzkázal Joábovi: "Pošli mi Uriáše Chetejského." Joáb...
2. Samuel 11:7...Uriáše za Davidem. Když k němu Uriáš přišelDavid se vyptával, jak se daří Joábovi, jak se daří lidu a...
2. Samuel 11:10...svého pána u vchodu do královského paláceDavidovi bylo oznámeno, že Uriáš nešel domů. Proto s...
2. Samuel 11:12...a na tvou duši, něco takového bych neudělal!" David tedy Uriášovi řekl: "Zůstaň tu ještě jeden den....
2. Samuel 11:13...Uriáš ještě zůstal v Jeruzalémě. Nazítří si ho David zavolal a jedl s ním a pil, dokud ho neopil. On ale...
2. Samuel 11:14...spát na své lehátko mezi služebníky svého pánaDavid tedy ráno napsal dopis Joábovi a poslal mu ho po...
2. Samuel 11:17...města vyrazili do boje proti Joábovi, někteříDavidových vojáků padli. Jedním z mrtvých byl také Uriáš...
2. Samuel 11:18...z mrtvých byl také Uriáš Chetejský. Joáb pak Davidovi poslal zprávu o celém průběhu bitvy. Poslovi dal...
2. Samuel 11:22...je mrtev.'" Posel tedy vyrazil, a když přišelDavidovi, vylíčil mu vše, s čím ho Joáb poslal: "Nepřátelé...
2. Samuel 11:25...zabili. Také tvůj služebník Uriáš je mrtev." David na to poslu odpověděl: "Vyřiď Joábovi: ‚ se tím...
2. Samuel 11:27...ho. Jakmile doba truchlení skončilaDavid pro ni poslal a nechal si ji přivést domů. Stala se...
2. Samuel 12:1...ale bylo v Hospodinových očích zlé. Hospodin za Davidem poslal Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu: "V...
2. Samuel 12:5...onoho chudáka a tu tomu příchozímu připravil." David se na toho muže hrozně rozhněval. "Jakože je živ...
2. Samuel 12:7...a neměl slitování." "Ten muž jsi ty!" řekl Nátan Davidovi. "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem ...
2. Samuel 12:13..."Zhřešil jsem proti Hospodinu!" řekl mu na to David. "Ano," odpověděl mu Nátan, "ale Hospodin z tebe tvůj...
2. Samuel 12:15...vrátil domů. Hospodin pak postihl dítě, které Davidovi porodila Uriášova manželka, a to onemocnělo. David...
2. Samuel 12:16...porodila Uriášova manželka, a to onemocněloDavid kvůli tomu chlapci hledal Boha. Držel půst a v noci...
2. Samuel 12:18...nich nepřijal. Po sedmi dnech pak dítě zemřeloDavidovi služebníci se mu chlapcovu smrt báli oznámit....
2. Samuel 12:19...‚Dítě umřelo?' Mohl by provést něco hrozného!" David si ale všiml, že si jeho služebníci šeptají, a...
2. Samuel 12:20...služebníků. "Ano, umřelo," odpověděli. Nato David vstal ze země, a když se umyl, pomazal mastí a...
2. Samuel 12:24...půjdu za ním, ale on se ke mně nevrátí." Potom David utěšoval svou manželku Batšebu; přišel k a miloval...
2. Samuel 12:27... Když to královské město téměř dobyl, vyslalDavidovi posly se vzkazem: "Zaútočil jsem na Rabu a dobyl...
2. Samuel 12:29...nedobyl a vítězství nebylo připisováno mně." David tedy vzal všechno zbývající vojsko a vytáhl proti...
2. Samuel 12:30...talent zlata. Měla na sobě drahokam, který pak David nosíval na hlavě. Vyvezl z města také veliké množství...
2. Samuel 12:31... Tak naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil do Jeruzaléma. Uplynul nějaký...
2. Samuel 13:1...vrátil do Jeruzaléma. Uplynul nějaký časDavidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támar a jiný...
2. Samuel 13:3...přítele jménem Jonadab. Tento Jonadab, syn Davidova bratra Šimey, byl velmi chytrý člověk. "Co že tak...
2. Samuel 13:7... připravit mi tu pár srdíček a nakrmit ." David poslal k Támar domů vzkaz: "Zajdi prosím do domu...
2. Samuel 13:21...Abšaloma. Když se o tom všem dozvěděl král David, velice se rozhněval. Abšalom pak s Amnonem vůbec...
2. Samuel 13:30...a dali se na útěk. Ještě byli na cestě, když se Davidovi doneslo, že prý Abšalom povraždil všechny...
2. Samuel 13:32... roucha roztržená. Pak promluvil Jonadab, syn Davidova bratra Šimey: " se můj pán a král nedomnívá, že...
2. Samuel 13:37...ke gešurskému králi Talmajovi, synu AmihudovuDavid pak svého syna dlouho oplakával. Abšalom nalezl...
2. Samuel 13:39...v Gešuru, kde zůstal tři roky. Když král David konečně Amnonovu smrt oželel, začalo se mu po...
2. Samuel 15:12...Abšalom chystal přinášet oběti, poslal také pro Davidova rádce Achitofela Gilonského, aby přišel ze svého...
2. Samuel 15:13...narůstalo a s Abšalomem bylo stále více lidu. K Davidovi pak dorazil posel se zprávou: "Srdce Izraelců je s...
2. Samuel 15:14...se zprávou: "Srdce Izraelců je s Abšalomem." David řekl všem svým služebníkům, kteří s ním byli v...
2. Samuel 15:22... mrtev nebo živ, tam bude i tvůj služebník." David na to Itajovi řekl: "Pojď, pokračuj tedy s námi." A...
2. Samuel 15:30...vrátili Boží truhlu do Jeruzaléma a zůstali tamDavid pak stoupal na Olivetskou horu a celou cestu plakal,...
2. Samuel 15:31... si zahalili hlavu a celou cestu vzhůru plakaliDavid se tehdy dozvěděl, že mezi Abšalomovými spiklenci je...
2. Samuel 15:32... obrať prosím Achitofelovu radu vniveč!" Když David dorazil na vrchol hory, kde bylo zvykem klanět se...
2. Samuel 15:33...Arkijský, roucho roztržené a na hlavě hlínuDavid mu řekl: "Když půjdeš se mnou, budeš mi břemenem....
2. Samuel 15:37... Po nich mi vzkážete, cokoli se dozvíte." Davidův důvěrník Chušaj tedy odešel do města, právě když do...
2. Samuel 16:1...když do Jeruzaléma vstupoval Abšalom. Sotva David minul vrchol hory, hle - naproti mu jde Cíba,...
2. Samuel 16:5... "Jsi ke mně tak laskav!" Když se potom král David blížil k Bachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž rodem...
2. Samuel 16:6...Šimei, syn Gerův, a jak šel, zlořečil a házel po Davidovi i všech jeho služebnících kamení, ačkoli byl král...
2. Samuel 16:10...mi zlořečí? Jestli mu Hospodin přikázal: ‚Zlořeč Davidovi,' kdo pak smí říci: ‚Co to děláš?'" David tehdy...
2. Samuel 16:11...Davidovi,' kdo pak smí říci: ‚Co to děláš?'" David tehdy Abišajovi a všem svým služebníkům řekl: "Vždyť...
2. Samuel 16:13...a odplatí mi za ty dnešní nadávky dobrodiním." David tedy se svými muži pokračoval v cestě. Šimei ale šel...
2. Samuel 16:16...Achitofel byl s ním. Tehdy k Abšalomovi přišelDavidův důvěrník Chušaj Arkijský a zvolal: " žije král!...
2. Samuel 16:23...na Boží slovo. Takto bral všechny jeho rady jak David, tak Abšalom. Achitofel také Abšalomovi řekl: "Dovol...
2. Samuel 17:1...a ještě dnes v noci se vypravím pronásledovat Davida. Překvapím ho útokem, dokud je znavený a skleslý....
2. Samuel 17:16... jsem radil tak a tak. Teď rychle pošlete Davidovi zprávu: ‚Nenocuj v poušti před brodem. Ihned...
2. Samuel 17:17...tam služebná a říkala jim, co mají oznámit králi Davidovi. Nesměli se totiž prozradit chozením do města....
2. Samuel 17:21... vylezli ti dva ze studny a šli uvědomit krále Davida: "Rychle, musíš se přebrodit. Achitofel proti vám...
2. Samuel 17:22...přebrodit. Achitofel proti vám radil tak a tak." David se tedy zvedl a se všemi svými lidmi překročil Jordán...
2. Samuel 17:24...se. Zemřel a byl pochován v hrobě svého otceDavid vstupoval do Machanajim, když Abšalom se všemi...
2. Samuel 17:27...v čele se tedy utábořil v gileádském kraji. Když David dorazil do Machanajim, Šobi, syn Nachaše z Raby...
2. Samuel 17:29...tvarohem a kravským sýrem. To vše přinesli pro Davida a jeho muže k jídlu. Řekli si totiž: Jistě jsou na...
2. Samuel 18:1...jsou na poušti hladoví, unavení a žízniví.  David pak sečetl své vojsko a ustanovil velitele tisíců a...
2. Samuel 18:7...proti Izraeli. K bitvě došlo v Efraimském leseDavidovi muži tam izraelské vojsko porazili. V hrozné...
2. Samuel 18:9...jich padlo mečem. Abšalom znenadání narazil na Davidovy muže, a tak na svém mezku ujížděl pryč. Když ale...
2. Samuel 18:24...přes jordánskou rovinu a Habešana předběhlDavid právě seděl mezi vnitřní a vnější branou. Na střechu...
2. Samuel 19:12...doneslo, o čem mluvil celý Izrael, vzkázal král David kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Vyřiďte judským...
2. Samuel 19:17...a vydal se s judskými muži přivítat krále Davida. Byla s ním i tisícovka mužů z Benjamína a také Cíba...
2. Samuel 19:23..."Co je vám do toho, synové Ceruji?" odpověděl mu David. "To mi dnes musíte dělat žalobce? To by dnes měl v...
2. Samuel 19:42... že sami přepravili krále i jeho dvůr a všechny Davidovy muže přes Jordán?" "Král je přece náš příbuzný,"...
2. Samuel 19:44..."Máme na krále desetkrát větší nárokDavid nám patří víc než vám! Jak jste námi mohli takhle...
2. Samuel 20:1...na roh a prohlásil: "Co máme společnéhoDavidem? S Jišajovým synem mít podíl nebudem! Jen se...
2. Samuel 20:2...domů všechen Izrael!" Všichni Izraelci tehdy od Davida odstoupili k Šebovi, synu Bichriho. Judští muži od...
2. Samuel 20:6...svolávat Judu, ale v určené lhůtě to nestihlDavid proto řekl Abišajovi: "Ten Šeba, syn Bichriho, nám...
2. Samuel 20:11...tělem a volal: "Kdo rád Joába a kdo je pro Davida - za Joábem!" Amasa zatím ležel v krvi uprostřed...
2. Samuel 20:21...Šeba, syn Bichriho, pozvedl ruku proti králi Davidovi. Vydejte mi ho, a od města odejdu." "Dobrá,"...
2. Samuel 20:26...a Sádok a Abiatar kněžími. Ira Jairský pak byl Davidovým knížetem. Za Davidových dnů byl po tři roky za...
2. Samuel 21:1...Jairský pak byl Davidovým knížetem. Za Davidových dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak David...
2. Samuel 21:3...své horlivosti pro Izrael a Judu snažil vybít.) David se tedy Gibeonců ptal: "Co pro vás mohu udělat? Čím...
2. Samuel 21:7...Saulova, a to kvůli přísaze, kterou spolu kdysi David a Saulův syn Jonatan uzavřeli v Hospodinově jménu....
2. Samuel 21:11...ve dne ani divokou zvěř v noci. Když bylo Davidovi oznámeno, jak se Saulova družka Ricpa, dcera Ajova...
2. Samuel 21:13...onoho dne, kdy Saula porazili v pohoří Gilboa.) David odtud nechal vyzvednout ostatky Saula i jeho syna...
2. Samuel 21:15... Mezi Filištíny a Izraelem znovu vypukla válkaDavid šel se svými muži, ale v boji proti Filištínům se...
2. Samuel 21:16...a také novou výzbroj), tehdy prohlásil, že Davida zabije. Abišaj, syn Ceruji, ale Davidovi přispěchal...
2. Samuel 21:17... že Davida zabije. Abišaj, syn Ceruji, ale Davidovi přispěchal na pomoc; zasáhl toho Filištína a zabil...
2. Samuel 21:21...potomek Refajců. Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito čtyři potomci...
2. Samuel 21:22...tito čtyři potomci gatských Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků. V den, kdy Hospodin Davida...
2. Samuel 22:1...Davida a jeho služebníků. V den, kdy Hospodin Davida vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z ruky...
2. Samuel 22:51...mocná vítězství, svému pomazanému je milostivDavidovi a jeho semeni navěky! Toto jsou Davidova...
2. Samuel 23:1...- Davidovi a jeho semeni navěky! Toto jsou Davidova poslední slova: Tak praví David, syn Jišajův, tak...
2. Samuel 23:8...bere, oheň ho spálí tam, kde je! Zde jsou jména Davidových hrdinů: Jošeb-bašebet Tachkemonský, velitel...
2. Samuel 23:9...Eleazar, syn Doda, syna Achochiova. Ten bylDavidem, když se odvážili na Filištíny. Ti se shromáždili k...
2. Samuel 23:13...tři z třicítky velitelů sestoupili o žníchDavidovi do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim tábořil...
2. Samuel 23:14... když v údolí Refaim tábořil oddíl FilištínůDavid byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen...
2. Samuel 23:15...skalní pevnosti. Betlém byl obsazen FilištínyDavid tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z ...
2. Samuel 23:16...z betlémské studny u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se ale odmítl napít, ale vylil ji jako...
2. Samuel 23:23...Třicítkou byl slavný, ale Trojici se nevyrovnalDavid mu svěřil svou tělesnou stráž. Ke Třicítce patřili:...
2. Samuel 24:1... "Jdi, sečti Izraele a Judu," podnítil proti nim Davida. Král tedy řekl veliteli svého vojska Joábovi:...
2. Samuel 24:10...mužů bylo 500 000. Po tom sčítání lidu ale Davida začalo trápit svědomí. "Spáchal jsem veliký hřích!"...
2. Samuel 24:11...Zachoval jsem se jako hrozný hlupák." Ráno, když David vstal, dostal Davidův vidoucí, prorok Gád, slovo...
2. Samuel 24:12... prorok Gád, slovo Hospodinovo: "Jdi a promluvDavidovi: Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí trest....
2. Samuel 24:13... Vyber si jeden a ten ti dám." Gád tedy přišelDavidovi a řekl mu: "Mají na tvou zem přijít tři roky...
2. Samuel 24:14... který posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. "Raději padneme do rukou Hospodinových,...
2. Samuel 24:17...byl právě u mlatu Aravny Jebusejského. Když David viděl, jak anděl pobíjí lid, řekl Hospodinu: "To...
2. Samuel 24:18...na a na mou rodinu!" Ještě téhož dneDavidovi přišel Gád se slovy: "Jdi a postav Hospodinu oltář...
2. Samuel 24:19...Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského." David tedy poslechl Gádovo slovo a šel, jak Hospodin...
2. Samuel 24:21... "Chci od tebe koupit ten mlat," odpověděl David. "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána...
2. Samuel 24:24...Bohu, nepřinesu oběť, která je zadarmo." A tak David koupil ten mlat i ten skot za 50 šekelů stříbra. ...
1. Královská 1:1... a tak se ta rána od Izraele odvrátila. Král David byl stařec v pokročilém věku. Nemohl se zahřát,...
1. Královská 1:8...syn Benajáš, prorok Nátan a Šimei, Rei ani Davidovi přední bojovníci ale za Adoniášem nestáli. Adoniáš...
1. Královská 1:11...slyšela? Chagitin syn Adoniáš kraluje, a náš pán David o tom ani neví! Pojď tedy, poradím ti, jak zachráníš...
1. Královská 1:13...sobě i svému synu Šalomounovi. Jdi hned ke králi Davidovi a řekni: ‚Můj pane a králi, nepřísahal jsi své...
1. Královská 1:28...po něm." "Zavolejte mi Batšebu," odpověděl král David. Když přišla ke králi a postavila se před ním, král...
1. Královská 1:31...a poklonila se králi tváří k zemi se slovy: "David, můj pán a král, žije navěky!" Král David potom...
1. Královská 1:32..."David, můj pán a král, žije navěky!" Král David potom řekl: "Zavolejte mi kněze Sádoka, proroka...
1. Královská 1:37...zvelebí ještě více než trůn mého pána, krále Davida!" Kněz Sádok, prorok Nátan a Benajáš, syn Jojadův,...
1. Královská 1:38...na cestu. Šalomouna posadili na mulu krále Davida a odvedli ho ke Gíchonu. Kněz Sádok vzal z...
1. Královská 1:43..." "Nenesu," odpověděl mu Jonatan. "Náš pán, král David, ustanovil za krále Šalomouna. Poslal s ním kněze...
1. Královská 1:47...trůn. Královi dvořané přišli našemu pánu a králi Davidovi blahopřát. Říkali: ‚Kéž tvůj Bůh zvelebí...
1. Královská 2:1..." řekl mu na to Šalomoun. Když se přiblížil čas Davidovy smrti, dal svému synu Šalomounovi tyto pokyny: "...
1. Královská 2:10... abys jeho šediny poslal do hrobu v krvi." Poté David ulehl ke svým předkům a byl pohřben ve Městě Davidově...
1. Královská 2:11...ke svým předkům a byl pohřben ve Městě DavidověDavid kraloval nad Izraelem celkem čtyřicet let. Sedm let...
1. Královská 2:12...let kraloval v Jeruzalémě. Na trůn svého otce Davida usedl Šalomoun a vzal královskou vládu pevně do...
1. Královská 2:24... který pevně usadil na trůnu mého otce Davida a který mi podle svého slova vybudoval dům - Adoniáš...
1. Královská 2:26... nenechám zemřít, protože jsi před mým otcem Davidem nosil Truhlu Panovníka Hospodina a snášel jsi...
1. Královská 2:32... než je sám, a zavraždil je mečem. Můj otec David přece o vraždě izraelského vojevůdce Abnera, syna...
1. Královská 2:33...provždy padne na hlavu Joába a jeho potomků. Na Davida a jeho símě, na jeho dům i jeho trůn ale přijde...
1. Královská 2:44..."Sám v srdci dobře víš, jak zle jsi mému otci Davidovi ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na tvou hlavu!...
1. Královská 2:45...hlavu! Král Šalomoun ale bude požehnaný a trůn Davidův bude před Hospodinem pevný navěky." Potom král...
1. Královská 3:1...totiž faraonovu dceru a přivedl si ji do Města Davidova. Tam bydlela, než dostavěl svůj palác, Hospodinův...
1. Královská 3:3...a řídil se vším, co mu přikázal jeho otec David, na to, že obětoval a pálil kadidlo na výšinách....
1. Královská 3:6...snu. Šalomoun odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň, neboť žil před tebou věrně a...
1. Královská 3:7...jsi učinil svého služebníka králem po mém otci Davidovi. jsem ale velmi mladý a nezkušený ve vedení....
1. Královská 3:14...na zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život." Šalomoun se pak probudil a hle...
1. Královská 5:15...za krále po svém otci. Chíram byl totiž vždy Davidovým přítelem. Šalomoun pak Chíramovi poslal...
1. Královská 5:17...Chíramovi poslal zprávu: "Jak sám víš, můj otec David nemohl postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha....
1. Královská 5:19... svého Boha, jak to Hospodin pověděl mému otci Davidovi: ‚Tvůj syn, jehož dosadím na tvůj trůn po tobě,...
1. Královská 5:21..." je dnes požehnán Hospodin, který dal Davidovi moudrého syna, aby vládl tomuto velikému lidu."...
1. Královská 6:12... potvrdím ti slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a svůj lid...
1. Královská 7:51...pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davida, totiž stříbro, zlato a další předměty, a uložil je...
1. Královská 8:1...Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke...
1. Královská 8:15...Izraele, který vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy...
1. Královská 8:16... v němž by zůstávalo jméno. Vyvolil jsem však Davida, aby vedl Izrael.' Můj otec David toužil postavit...
1. Královská 8:17...jsem však Davida, aby vedl Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele....
1. Královská 8:20...slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin,...
1. Královská 8:24...tebou žijí s oddaným srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy...
1. Královská 8:25... dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském...
1. Královská 8:26...potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi, mému otci. Bude snad Bůh opravdu přebývat na...
1. Královská 8:66... které Hospodin prokázal svému služebníku Davidovi a svému lidu Izraeli. Tak Šalomoun dokončil...
1. Královská 9:4...mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec David a budeš-li konat vše, co jsem ti přikázal, a...
1. Královská 9:5...nad Izraelem navěky, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj...
1. Královská 9:24... Jakmile se faraonova dcera přestěhovala z Města Davidova do paláce, který pro ni vystavěl, začal budovat...
1. Královská 11:4...cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. Šalomoun chodil za sidonskou bohyní Aštartou a za...
1. Královská 11:6...zlé, a neoddal se cele Hospodinu jako jeho otec David. Na hoře východně od Jeruzaléma Šalomoun dokonce...
1. Královská 11:12...a dám ho tvému služebníkovi! Kvůli tvému otci Davidovi to ale neudělám za tvého života. Odtrhnu...
1. Královská 11:13... Navíc je neodtrhnu celé. Kvůli svému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, který jsem vyvolil, ponechám...
1. Královská 11:15...z edomského královského rodu. Když totiž David kdysi pustošil Edom a jeho vojevůdce Joáb vyrazil...
1. Královská 11:21...syny. Pak ale Hadad v Egyptě uslyšel, že David ulehl ke svým otcům a že zemřel i jeho vojevůdce Joáb...
1. Královská 11:24...od svého pána Hadad-ezera, krále Cóby. Když David pobil jejich vojsko, Rezon kolem sebe shromáždil...
1. Královská 11:27...a uzavřel mezeru v hradbách města svého otce Davida. Jeroboám byl schopný mladík, a když si Šalomoun...
1. Královská 11:32... Jemu zůstane jeden kmen kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, městu, které jsem vyvolil ze...
1. Královská 11:33...ustanovení a pravidla, jako to dělal jeho otec David. Celé království mu ale z ruky nevezmu. Nechám ho...
1. Královská 11:34...po celý jeho život kvůli svému služebníku Davidovi, kterého jsem vyvolil a který dodržoval ...
1. Královská 11:36...jeho synovi. Postarám se, aby mému služebníku Davidovi po všechny dny zářila svíce v Jeruzalémě, městě,...
1. Královská 11:38...a přikázání, jako to dělal můj služebník David, pak budu s tebou a zbuduji ti trvalý dům, jako jsem...
1. Královská 11:39...Davidovi, a Izrael dám tobě. Tak pokořím Davidovo símě, ale ne natrvalo.'" Šalomoun se pak snažil...
1. Královská 11:43...ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Rechoboám...
1. Královská 12:16...králi těmito slovy: "Co máme společnéhoDavidem? S Jišajovým synem mít podíl nebudem! Jen se...
1. Královská 12:19... Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes. Jakmile všechen Izrael uslyšel, že se...
1. Královská 12:20...ho prohlásili králem nad celým Izraelem. S domem Davidovým nezůstal nikdo než samotný kmen Juda. Když...
1. Královská 12:26..."Co kdyby se království navrátilo k domu Davidovu? Když bude lid chodit obětovat do Hospodinova...
1. Královská 13:2...rozkaz, "tak praví Hospodin: Hle, domu Davidovu se narodí syn jménem Jošiáš. Ten na tobě bude...
1. Královská 14:8...lidu Izraele. Odtrhl jsem království od domu Davidova a dal je tobě, ale tys nebyl jako můj služebník...
1. Královská 14:31...otcům a byl pohřben mezi svými předky ve Městě Davidově. Jeho amonská matka se jmenovala Naama. Na jeho...
1. Královská 15:3...cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. Kvůli Davidovi však Hospodin, jeho Bůh, nechal v...
1. Královská 15:4... jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. Kvůli Davidovi však Hospodin, jeho Bůh, nechal v Jeruzalémě zářit...
1. Královská 15:5...vzbudil po něm jeho syna a upevnil JeruzalémDavid totiž dělal, co je v Hospodinových očích správné, a...
1. Královská 15:8...Abiáš ulehl ke svým otcům a pohřbili ho ve Městě Davidově. Místo něj začal kralovat jeho syn Asa. Dvacátého...
1. Královská 15:11...Hospodinových očích správné, tak jako jeho otec David. Vymýtil ze země modlářskou prostituci a odstranil...
1. Královská 15:24...pohřben mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Místo něj začal kralovat jeho syn Jošafat. Druhého...
1. Královská 22:51...byl pochován ke svým předkům ve městě svého otce Davida. Místo něj pak začal kralovat jeho syn Jehoram. V...
2. Královská 8:19...Hospodinových očích zlé. Kvůli svému služebníku Davidovi ale Hospodin nechtěl Judu zničit, neboť mu slíbil,...
2. Královská 8:24...otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaziáš....
2. Královská 9:28...pochovali ho k jeho otcům do jeho hrobu ve Městě Davidově. Achaziáš kraloval nad Judou od jedenáctého roku...
2. Královská 11:10...ke knězi Jojadovi. Ten rozdal setníkům kopíDavidovy štíty uložené v Hospodinově chrámu. Strážní se...
2. Královská 12:22... Joaš byl pochován ke svým otcům ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Amaciáš. ...
2. Královská 14:3...očích správné, ale ne tak jako jeho otec David. Ve všem se řídil příkladem svého otce Joaše. Obětní...
2. Královská 14:20...ho na koni a pochovali ho v Jeruzalémě, ve Městě Davidově, k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal...
2. Královská 15:7...otcům, pochovali ho mezi jeho předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Jotam....
2. Královská 15:38...pochován mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz. ...
2. Královská 16:2...očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Vlastního...
2. Královská 16:20...otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn...
2. Královská 17:21...ze své blízkosti. Když odtrhl Izrael od domu Davidova, udělali si králem Jeroboáma, syna Nebatova....
2. Královská 18:3...očích správné, přesně jako kdysi jeho otec David. To on odstranil obětní výšiny, rozbil posvátné...
2. Královská 19:34... sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl můj služebník!" Téže noci pak vyšel...
2. Královská 20:5...mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy....
2. Královská 20:6... Udělám to pro sebe a pro svého služebníka Davida." Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste hroudu fíků."...
2. Královská 21:7...Ašery a vztyčil ji v chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v...
2. Královská 22:2...očích správné. Ve všem se držel cest svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmnáctém roce...
1. Letopisů 2:15... pátého Radaje, šestého Ocema a sedmého Davida. Ti měli sestry Ceruju a Abigail. Ceruja měla tři...
1. Letopisů 3:1...z Bet-rechabova otce Chamáta. Toto jsou synové Davidovi, kteří se mu narodili v Hebronu: prvorozený Amnon...
1. Letopisů 3:9... Eliada a Elifelet. To všechno byli Davidovi synové. Kromě nich měl David ještě jejich sestru...
1. Letopisů 4:31...Šaarajimu. To byla jejich města do kralování Davidova. Jejich vesnice byly: Etam, Ajin Rimon, Tochen,...
1. Letopisů 6:16...Chagiáš a jeho syn Asajáš. Toto jsou muži, které David pověřil zpěvem v domě Hospodinově, když tam spočinula...
1. Letopisů 7:2...a Samuel, vůdcové svých otcovských rodů. Za dnů Davidových byli Tolovi potomci zapsáni v rodopisech v počtu...
1. Letopisů 9:22...zapsáni podle svých rodokmenů ve svých osadáchDavid a vidoucí Samuel je kdysi pověřil touto zodpovědnou...
1. Letopisů 10:14... Ten ho proto zahubil a království předal Davidovi, synu Jišajovu. Celý Izrael se shromáždil k...
1. Letopisů 11:1... synu Jišajovu. Celý Izrael se shromáždilDavidovi do Hebronu. "Hle, jsme tvá krev a tělo!"...
1. Letopisů 11:3...do Hebronu přišli všichni stařešinové IzraeleDavid s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a...
1. Letopisů 11:4...Izraelem podle Hospodinova slova skrze SamueleDavid pak s celým Izraelem vytáhl na Jeruzalém, což býval...
1. Letopisů 11:5... "Sem se nedostaneš!" řekli obyvatelé Jebusu Davidovi. David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město...
1. Letopisů 11:6...pevnost Sion dobyl. Teď je to Město DavidovoDavid tehdy prohlásil: "Kdo zaútočí na Jebusejce jako první...
1. Letopisů 11:7...vyrazil Joáb, syn Ceruji, a tak se ujal veleníDavid se pak v pevnosti usadil, a tak dostala jméno...
1. Letopisů 11:9...obvodové zdi a zbytek města obnovil Joáb. Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin zástupů byl s ním. Toto...
1. Letopisů 11:10...a Hospodin zástupů byl s ním. Toto jsou vůdcové Davidových hrdinů, kteří mu s celým Izraelem pomohli stát...
1. Letopisů 11:11...mu v jeho kralování pevnou oporou. Toto je výčet Davidových hrdinů:Jašobeám Chakemonský, velitel Trojice....
1. Letopisů 11:13...byl Eleazar, syn Doda Achochijského. Ten bylDavidem v Pas-damimu, kde se Filištíni shromáždili k boji....
1. Letopisů 11:15...vítězství. Tři ze třicítky velitelů sestoupiliDavidovi na útes do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim...
1. Letopisů 11:16... když v údolí Refaim tábořil oddíl FilištínůDavid byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen...
1. Letopisů 11:17...skalní pevnosti. Betlém byl obsazen FilištínyDavid tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z ...
1. Letopisů 11:18...z betlémské studny u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se však odmítl napít, ale vylil ji jako...
1. Letopisů 11:25...byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. Jemu David svěřil svou tělesnou stráž. Další udatní hrdinové...
1. Letopisů 12:1...Jaasiel Mecobajští. Toto jsou ti, kdo přišli za Davidem do Ciklagu, když se ještě skrýval před Saulem,...
1. Letopisů 12:9...Jerochama z Gedoru. Z pokolení Gád přešliDavidovi do pevnosti v poušti tito udatní hrdinové; byli to...
1. Letopisů 12:17... Také někteří z Benjamína a Judy přišli za Davidem k jeho pevnosti. David jim vyšel vstříc se slovy:...
1. Letopisů 12:18...a Judy přišli za Davidem k jeho pevnostiDavid jim vyšel vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházíte v...
1. Letopisů 12:19...na velitele Třicítky, Amasaje: "Patříme toběDavide, jsme na tvé straně, synu Jišaje! Pokoj, pokoj buď...
1. Letopisů 12:20... Další z pokolení Manases se přidaliDavidovi, když táhl s Filištíny do boje proti Saulovi....
1. Letopisů 12:22... velitelé Manasesových houfů. Pomáhali pak Davidovi proti nájezdníkům, protože to byli samí udatní...
1. Letopisů 12:23...stali veliteli. Den co den tehdy přicházeliDavidovi další pomocníci, z nich bylo veliké vojsko jako...
1. Letopisů 12:24...je výčet ozbrojených bojovníků, kteří přišliDavidovi do Hebronu, aby podle Hospodinova slova přenesli...
1. Letopisů 12:32... kteří byli jmenovitě určeni, aby šli učinit Davida králem. Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod...
1. Letopisů 12:39...bitvy přišli s odhodlaným srdcem do Hebronu, aby Davida učinili králem celého Izraele. Také všichni ostatní...
1. Letopisů 12:40...srdci zajedno, že Davida učiní králem. ZůstaliDavida a tři dny tam jedli a pili, protože jim jejich...
1. Letopisů 13:1...hojnost bravu a skotu. Izrael se tehdy radoval.  David se poradil se všemi vůdci, s veliteli tisíců i stovek...
1. Letopisů 13:5...s tím souhlasilo, všechen lid to schvalovalDavid tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor...
1. Letopisů 13:6...aby přinesli Boží truhlu z Kiriat-jearimu. Potom David s celým Izraelem táhl do Baaly (což je Kiriat-jearim)...
1. Letopisů 13:8...domu na novém vozu, který řídili Uza s AchiemDavid a celý Izrael křepčili před Bohem ze všech sil a...
1. Letopisů 13:11... a zasáhl ho tak, že na místě zemřel před BohemDavid byl nešťastný, že se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl...
1. Letopisů 13:12...Perec-uza, Uzova trhlina. Toho dne dostal David z Boha strach. "Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovat...
1. Letopisů 13:13...řekl si. Proto nevzal Truhlu k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. Boží...
1. Letopisů 14:1... co měl. Chíram, král Týru, pak vyslalDavidovi posly s cedrovým dřevem a také zedníky a tesaře,...
1. Letopisů 14:2...zedníky a tesaře, aby mu postavili palác. Tehdy David poznal, že ho Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem...
1. Letopisů 14:8...a Elifelet. Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni se...
1. Letopisů 14:10...Filištíni přitáhli a vpadli do údolí RefaimDavid se ptal Boha: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je...
1. Letopisů 14:11...do rukou." Vytáhli tedy do Baal-peracimu, kde je David porazil. Potom David řekl: "Jako proráží vodní proud,...
1. Letopisů 14:12...Pán průlomů. Filištíni tam zanechali své bůžkyDavid je přikázal naházet do ohně. Filištíni později znovu...
1. Letopisů 14:14...později znovu vytáhli a vpadli do toho údolíDavid se znovu ptal Boha a Bůh mu řekl: "Neútoč. Obejdi je...
1. Letopisů 14:16...tebou vytáhl Bůh, aby porazil vojsko Filištínů." David učinil, jak mu Bůh přikázal, a tak poráželi...
1. Letopisů 14:17...filištínské vojsko od Gibeonu po GezerDavidova pověst se šířila po všech zemích a Hospodin...
1. Letopisů 15:1...národy. Když si vystavěl paláce ve Městě Davidově, připravil místo i pro Boží truhlu a vztyčil pro...
1. Letopisů 15:2...pro Boží truhlu a vztyčil pro ni stan. Tentokrát David přikázal: "Boží truhlu nesmí nést nikdo kromě levitů,...
1. Letopisů 15:3...Truhlu Hospodinovu a sloužili mu navěky." Potom David shromáždil celý Izrael do Jeruzaléma, aby Hospodinovu...
1. Letopisů 15:11...Uzielových vůdce Aminadab a 112 jeho bratrůDavid povolal kněží Sádoka a Abiatara a také levity Uriela,...
1. Letopisů 15:16...Hospodinovým: pomocí tyčí na vlastních ramenouDavid také řekl levitským vůdcům, ustanoví své bratry...
1. Letopisů 15:25...Obed-edom a Jechiáš byli stráže u Truhly. Potom David, izraelští stařešinové a velitelé tisíců radostně...
1. Letopisů 15:27...Bůh; proto obětovali sedm býčků a sedm beranůDavid byl oblečen kmentovým pláštěm stejně jako všichni...
1. Letopisů 15:29...Truhla Hospodinovy smlouvy vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak...
1. Letopisů 16:1...ji na její místo uprostřed stanu, který pro ni David postavil. Pak před Bohem přinášeli zápalné i pokojné...
1. Letopisů 16:2...přinášeli zápalné i pokojné oběti. Poté, co David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí,...
1. Letopisů 16:7...smlouvy pravidelně troubili na trubky. Toho dne David poprvé pověřil Asafa a jeho bratry, aby takto...
1. Letopisů 16:37...všechen lid odpověděl: "Amen. Chvála Hospodinu!" David pak nechal Asafa a jeho bratry před Truhlou...
1. Letopisů 16:43...lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Jednou, když se...
1. Letopisů 17:1... Jednou, když se zabydlel ve svém domě, řekl David proroku Nátanovi: "Podívej se, bydlím v cedrovém...
1. Letopisů 17:4...dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin - Ty mi nepostavíš dům, kde...
1. Letopisů 17:7...nepostavili cedrový dům?' Řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin zástupů - jsem vzal z...
1. Letopisů 17:15... přesně podle tohoto vidění promluvil NátanDavidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem...
1. Letopisů 17:16...tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo...
1. Letopisů 17:18...Bože, jako kdybych byl někdo vznešený. Co k tomu David ještě může dodat, když jsi svého služebníka zahrnul...
1. Letopisů 17:24... Bůh Izraele, je Izraeli Bohem.' Kéž je dům Davida, tvého služebníka, před tebou upevněn! Bože můj, ty...
1. Letopisů 18:1... bude navěky požehnán!" Po nějaké době David udeřil na Filištíny a porazil je, a tak dobyl Gat s...
1. Letopisů 18:2...Filištínů. Porazil také Moábce a ti se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. David také u...
1. Letopisů 18:3...Davidovými poddanými a odváděli povinné dávkyDavid také u Chamátu porazil Hadad-ezera, krále Cóby, když...
1. Letopisů 18:4...když vytáhl, aby upevnil svou moc u řeky EufratDavid vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců a 20 000...
1. Letopisů 18:5...Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil dvaadvacet tisíc mužů. Potom umístil do...
1. Letopisů 18:6...Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin...
1. Letopisů 18:7...dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátilDavid vzal také zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova...
1. Letopisů 18:8... Z Hadad-ezerových měst Tebach a Kun pobral David veliké množství bronzu. Z toho pak Šalomoun vyrobil...
1. Letopisů 18:9...nádobí. Když se Toú, král Chamátu, dozvěděl, že David porazil celé vojsko Hadad-ezera, krále Cóby, vyslal...
1. Letopisů 18:10...vojsko Hadad-ezera, krále Cóby, vyslal ke králi Davidovi svého syna Hadorama s pozdravem a blahopřáním k...
1. Letopisů 18:11...zlaté, stříbrné a bronzové předměty a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato,...
1. Letopisů 18:13...v Edomu posádky a všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězství,...
1. Letopisů 18:14...dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátilDavid kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a...
1. Letopisů 18:17... syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a PléťanůDavidovi synové byli královými nejbližšími pobočníky. Po...
1. Letopisů 19:2...král Nachaš a na jeho místo nastoupil jeho synDavid si řekl: "Projevím přízeň Nachašovu synu Chanunovi,...
1. Letopisů 19:3... amonští vojevůdci řekli Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele?...
1. Letopisů 19:4... podvrátili a proslídili zem?" Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil je, roucha jim uřezal v...
1. Letopisů 19:5... u zadnic a tak je poslal zpátky. Jakmile se Davidovi donesla zpráva o těch mužích, poslal jim naproti...
1. Letopisů 19:6...se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak společně s Chanunem poslali tisíc...
1. Letopisů 19:8...ze svých měst a vytáhli do boje. Když se to David dozvěděl, vyslal tam Joába se všemi nejlepšími...
1. Letopisů 19:17...stál Hadad-ezerův vojevůdce Šofach. Když se to David dozvěděl, shromáždil celý Izrael, překročil Jordán,...
1. Letopisů 19:18...boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěkDavid mezi Aramejci pobil 7 000 jezdců a 40 000 pěšáků....
1. Letopisů 19:19...viděli, že je Izrael porazil, uzavřeliDavidem mír a poddali se mu. Aramejci pak nikdy nechtěli...
1. Letopisů 20:1...zemi Amonců, přitáhl k Rabě a oblehl jiDavid zatím zůstal v Jeruzalémě. Joáb Rabu dobyl a zbořil...
1. Letopisů 20:2...v Jeruzalémě. Joáb Rabu dobyl a zbořil jiDavid pak sňal korunu z Molochovy hlavy a ukázalo se, že...
1. Letopisů 20:3...a dal k pile, k železným dlátům a sekyrám. Tak David naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším...
1. Letopisů 20:7...potomek Refajců. Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito potomci gatských...
1. Letopisů 20:8... Tak tito potomci gatských Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků. Proti Izraeli pak povstal satan...
1. Letopisů 21:1... Proti Izraeli pak povstal satan a podnítil Davida, aby sečetl Izrael. David tehdy řekl Joábovi a...
1. Letopisů 21:2...satan a podnítil Davida, aby sečetl IzraelDavid tehdy řekl Joábovi a velitelům vojska: "Jděte,...
1. Letopisů 21:5...Izrael. Když se vrátil do Jeruzaléma, předal Davidovi seznam lidu: Celý Izrael čítal 1 100 000...
1. Letopisů 21:8...Izrael. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal pak David k Bohu. "Prosím ale, odpusť vinu svého služebníka!...
1. Letopisů 21:9...jako hrozný hlupák." Hospodin tehdy promluvilDavidovu vidoucímu Gádovi: "Jdi a promluv k Davidovi: ‚Tak...
1. Letopisů 21:10...k Davidovu vidoucímu Gádovi: "Jdi a promluvDavidovi: ‚Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí trest....
1. Letopisů 21:11...Vyber si jeden a ten ti dám.'" Gád tedy přišelDavidovi a řekl mu: "Tak praví Hospodin - ‚Vyber si: tři...
1. Letopisů 21:13... který posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. " raději padneme do rukou Hospodinu - je...
1. Letopisů 21:16...anděl právě stál u mlatu Aravny JebusejskéhoDavid vzhlédl a spatřil Hospodinova anděla, jak stojí mezi...
1. Letopisů 21:17... oblečeni pytlovinou, tehdy padli na tvářDavid řekl Bohu: "To přece jsem nechal sečíst lid. ...
1. Letopisů 21:18...Hospodinův anděl promluvil ke Gádovi: "Řekni Davidovi, jde a postaví Hospodinu oltář na mlatu Aravny...
1. Letopisů 21:19...Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského." David poslechl, co mu Gád v Hospodinově jménu vyřídil, a...
1. Letopisů 21:21... se schovali. Právě tehdy k Aravnovi přicházel David. Když Aravna vzhlédl a uviděl ho, vyšel z mlatu a...
1. Letopisů 21:22...Davidovi k zemi. "Přenech mi ten mlat," řekl David Aravnovi. "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta...
1. Letopisů 21:25...mu nepřinesu oběť, která je zadarmo." A tak David Aravnovi za ten pozemek odvážil 600 šekelů zlata....
1. Letopisů 21:28...řekl andělu, vrátí svůj meč do pochvy. Když David tenkrát viděl, že ho Hospodin na mlatu Aravny...
1. Letopisů 21:30...době i se zápalným oltářem na výšině v GibeonuDavid tam ale nebyl s to chodit hledat Boha, protože ho...
1. Letopisů 22:1...Boha, protože ho děsil meč Hospodinova anděla.)  David tehdy řekl: "Zde bude stát dům Hospodina Boha. Zde...
1. Letopisů 22:2...Boha. Zde bude oltář pro izraelské oběti." Potom David nechal shromáždit cizince žijící v izraelské zemi a...
1. Letopisů 22:4...dřeva nepočítaně (Sidonští a Týrští totiž Davidovi přiváželi spoustu cedrového dřeva). David si řekl:...
1. Letopisů 22:5...Davidovi přiváželi spoustu cedrového dřeva). David si řekl: "Můj syn Šalomoun je mladý a nezkušený, a...
1. Letopisů 22:7...mu, aby vystavěl dům Hospodinu, Bohu IzraeleDavid Šalomounovi řekl: "Můj synu, měl jsem na srdci...
1. Letopisů 22:17... Dej se tedy do práce. Hospodin buď s tebou." David také přikázal všem izraelským vůdcům, aby jeho synu...
1. Letopisů 23:1... který postavíte jménu Hospodinovu." Když David zestárl a naplnil svůj čas, ustanovil za krále nad...
1. Letopisů 23:6...na nástrojích, které k tomu nechal zhotovitDavid levity rozdělil na oddíly podle příslušnosti k Leviho...
1. Letopisů 23:25...služby Hospodinova domu od dvacetiletých výšeDavid totiž řekl: "Hospodin, Bůh Izraele, dal svému lidu...
1. Letopisů 23:27...ani veškeré jeho služebné náčiní." Podle těchto Davidových posledních slov byli Leviho synové sečteni od...
1. Letopisů 24:3...a Achimelechem ze synů Itamarových je David rozdělil do oddílů, aby konali službu podle určeného...
1. Letopisů 24:31...příbuzní, synové Áronovi, v přítomnosti krále Davida jakož i Sádoka a Achimelecha a vůdců kněžských i...
1. Letopisů 25:1...bylo nakládáno stejně jako s rody mladších.  David a hlavní hodnostáři vyčlenili některé z Asafových,...
1. Letopisů 26:26...pokladnice svatých věcí, které zasvětil král David a vůdcové otcovských rodů, velitelé tisíců a stovek i...
1. Letopisů 26:31...byl jejich vůdcem Jeriáš. Ve čtyřicátém roce Davidova kralování se v nich hledalo a byli nalezeni...
1. Letopisů 26:32...mužů, vůdců otcovských rodů - potom král David ustanovil nad Rubenovým a Gádovým kmenem a nad...
1. Letopisů 27:18... syn Kemuelův, za Árona Sádok, za Judu ElihuDavidových bratrů, za Isachara Amri, syn Michaelův, za...
1. Letopisů 27:23...vůdcové izraelských kmenů. Dvacetileté a mladší David do sčítání ani nezahrnul, neboť Hospodin řekl, že...
1. Letopisů 27:24...také onen počet není uveden v Kronice krále Davida. Za královské příjmy odpovídal Azmavet, syn Adielův;...
1. Letopisů 27:31... To všechno byli vedoucí majetkové správy krále Davida. Davidův strýc Jonatan jakožto znalý člověk a písař...
1. Letopisů 27:32...byli vedoucí majetkové správy krále DavidaDavidův strýc Jonatan jakožto znalý člověk a písař byl...
1. Letopisů 28:1...Abiatar. Velitelem královského vojska byl Joáb.  David shromáždil všechny vůdce Izraele, vůdce kmenů, vůdce...
1. Letopisů 28:2...a se všemi bojovníky do Jeruzaléma. Potom král David vstal a promluvil: "Slyšte , bratři, lide můj! Měl...
1. Letopisů 28:11...pro jeho svatyni. Buď silný a jednej!" Potom David předal svému synu Šalomounovi předlohu předsíně,...
1. Letopisů 28:20...mi objasnil každou část oné předlohy," řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď silný a statečný; dej se...
1. Letopisů 29:1...i všechen lid čekají na tvé rozkazy." Král David pak řekl celému shromáždění: "Můj syn Šalomoun, jehož...
1. Letopisů 29:9...to věnovali Hospodinu celým srdcem. Také král David se nesmírně radoval. David tehdy před zraky celého...
1. Letopisů 29:10...srdcem. Také král David se nesmírně radovalDavid tehdy před zraky celého shromáždění dobrořečil...
1. Letopisů 29:20... pro který jsem vykonal tyto přípravy." Potom David vyzval celé shromáždění: "Dobrořečte Hospodinu, svému...
1. Letopisů 29:22...radostí, neboť onoho dne znovu prohlásili Davidova syna Šalomouna králem. Pomazali ho před Hospodinem...
1. Letopisů 29:23...na Hospodinův královský trůn namísto svého otce Davida. Vše se mu dařilo a celý Izrael ho poslouchal. Také...
1. Letopisů 29:24...a hrdinové jakož i všichni synové krále Davida se poddali králi Šalomounovi. Hospodin dal...
1. Letopisů 29:26... jakou před ním neměl žádný izraelský králDavid, syn Jišajův, kraloval celému Izraeli a jeho vláda...
1. Letopisů 29:29...začal kralovat jeho syn Šalomoun. Skutky krále Davida jsou od počátku do konce popsány ve Slovech...
2. Letopisů 1:1...jemu, Izraeli a všem královstvím země.  Davidův syn Šalomoun se pevně chopil královské vlády....
2. Letopisů 1:4...Hospodinův služebník Mojžíš zhotovil na poušti. (David sice nechal Boží truhlu přenést z Kiriat-jearimu do...
2. Letopisů 1:8...Šalomoun Bohu odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň a jsi učinil králem po něm. Nuže...
2. Letopisů 1:9... kéž se potvrdí slovo, které jsi dal mému otci Davidovi. Vždyť jsi učinil králem lidu početného jako...
2. Letopisů 2:2...králi Chíramovi: "Kdysi jsi posílal mému otci Davidovi cedrové dřevo na stavbu jeho paláce, když si...
2. Letopisů 2:6...a v Jeruzalémě, které shromáždil můj otec David. Pošli prosím také cedrové, cypřišové a santálové...
2. Letopisů 2:11... který učinil nebesa i zem a který dal králi Davidovi syna tak moudrého, znalého, rozumného a rozvážného...
2. Letopisů 2:13...tvým umělcům a k umělcům mého pána, tvého otce Davida. Nuže, nechť můj pán pošle svým služebníkům pšenici...
2. Letopisů 2:16...mužského pohlaví, tak jako předtím jeho otec David. Bylo jich napočítáno 153 600. Z nich určil 70 000 za...
2. Letopisů 3:1...na hoře Moria, kde se Hospodin ukázal jeho otci Davidovi - na místě, které David připravil, na mlatu Aravny...
2. Letopisů 5:1...pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davida, totiž stříbro, zlato a další předměty, a uložil je...
2. Letopisů 5:2...Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke...
2. Letopisů 6:4...Izraele, jenž vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy...
2. Letopisů 6:6... aby v něm zůstávalo jméno, a vyvolil jsem Davida, aby vedl můj lid Izrael.' Můj otec David toužil...
2. Letopisů 6:7...jsem Davida, aby vedl můj lid Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele....
2. Letopisů 6:10...slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin,...
2. Letopisů 6:15...tebou žijí s oddaným srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy...
2. Letopisů 6:16... dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském...
2. Letopisů 6:17...potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi. Bude snad Bůh opravdu přebývat s člověkem na...
2. Letopisů 6:42...pomazal - pamatuj na oddanost svého služebníka Davida!" Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu, z nebe...
2. Letopisů 7:6...nástroji, které k oslavě Hospodina zhotovil král David, a oslavovali Hospodina Davidovou písní: "Jeho láska...
2. Letopisů 7:10...ze všeho dobrodiní, které Hospodin prokázal Davidovi, Šalomounovi a svému lidu Izraeli. Tak Šalomoun...
2. Letopisů 7:17...navždy. Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ...
2. Letopisů 7:18...tvého království, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Izrael nikdy nebude bez vlády tvého potomka.'...
2. Letopisů 8:11...na lid. Přestěhoval také faraonovu dceru z Města Davidova do paláce, který pro ni postavil. Prohlásil totiž:...
2. Letopisů 8:14...týdnů a Svátek stánků. Podle pořádku svého otce Davida ustanovil oddíly kněží, aby sloužili, a levitů, aby...
2. Letopisů 9:31...ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Rechoboám...
2. Letopisů 10:16... odpověděli králi takto:"Co máme společnéhoDavidem? S Jišajovým synem mít podíl nebudem! Jen se...
2. Letopisů 10:19... Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes. Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma,...
2. Letopisů 11:17...Šalomounova. Po ty tři roky totiž chodil cestou Davidovou a Šalomounovou. Rechoboám se oženil s Machalatou,...
2. Letopisů 11:18...se oženil s Machalatou, dcerou Jerimota, syna Davidova, a Abihaily, dcery Eliaba, syna Jišajova. Ta mu...
2. Letopisů 12:16...pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Abiáš. ...
2. Letopisů 13:5...nevíte, že Hospodin, Bůh Izraele, uzavřelDavidem a jeho syny trvalou smlouvu, že budou vládnout...
2. Letopisů 13:6...Pak ale povstal Jeroboám, syn Nebatův, služebník Davidova syna Šalomouna, a vzbouřil se proti svému pánovi....
2. Letopisů 13:8...proti Hospodinovu království, které je v rukou Davidových synů? Snad proto, že je vás tolik? Nebo proto,...
2. Letopisů 13:23...pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Asa. V jeho...
2. Letopisů 16:14...v jeho hrobce, kterou si nechal vytesat ve Městě Davidově. Uložili ho na márách pokrytých vonnými balzámy a...
2. Letopisů 17:3... neboť chodil po starých cestách svého otce Davida a nevyhledával baaly. Namísto toho hledal Boha svého...
2. Letopisů 21:1... a když byl pochován ke svým předkům ve Městě Davidově, na jeho místě začal kralovat jeho syn Jehoram....
2. Letopisů 21:7...Hospodinových očích zlé. Kvůli smlouvě, kterouDavidem uzavřel, ale Hospodin nechtěl zničit dům Davidův,...
2. Letopisů 21:12...dopis: "Tak praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Nekráčel jsi cestami svého otce Jošafata ani...
2. Letopisů 21:20... nikdo ho nelitoval. Pochovali ho ve Městě Davidově, ale ne na královském pohřebišti. Na jeho místě...
2. Letopisů 23:3...jim řekl: "Hle, podle Hospodinova slova o synech Davidových bude kralovat králův syn. Provedete to takhle:...
2. Letopisů 23:9... Rozdal setníkům kopí, pavézy a štíty krále Davida, uložené v Hospodinově chrámu. Potom všechny muže...
2. Letopisů 23:18...chrámem kněžím a levitům, aby se podle Davidových pokynů s veselím a zpěvem starali o Hospodinův...
2. Letopisů 24:16...sto třiceti let zemřel. Pochovali ho ve Městě Davidově mezi králi, protože v Izraeli vykonal tolik...
2. Letopisů 24:25...ho na lůžku. Když zemřel, pochovali ho ve Městě Davidově, ale ne na královském pohřebišti. Spiklenci proti...
2. Letopisů 25:28... Převezli ho na koni a pochovali ho ve Městě Davidově k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal...
2. Letopisů 27:9...spočinul u svých předků, pochovali ho ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz. Achaz...
2. Letopisů 28:1...očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Nechal...
2. Letopisů 29:2...očích správné, přesně jako kdysi jeho otec David. v prvním měsíci prvního roku své vlády otevřel...
2. Letopisů 29:25...levity s činely, lyrami a citerami podle pokynů Davida, králova vidoucího Gáda a proroka Nátana (toto...
2. Letopisů 29:26... Když se levité postavili na svá místaDavidovými nástroji a kněží s trubkami, Ezechiáš nechal...
2. Letopisů 29:27...doprovodu hudebních nástrojů izraelského krále Davida. Celé shromáždění se klanělo, zpěváci zpívali,...
2. Letopisů 29:30...uložili levitům, oslavují Hospodina písněmi Davida a vidoucího Asafa. Oslavovali ho s velikou radostí,...
2. Letopisů 30:26... neboť od dob izraelského krále Šalomouna, syna Davidova, město nic podobného nezažilo. Kněží a levité...
2. Letopisů 32:5...vnější hradbu. Opravil také terasu Milo ve Městě Davidově a vyrobil množství zbraní a štítů. Lid svěřil pod...
2. Letopisů 32:30...Gíchon a svedl ho dolů k západní straně Města Davidova. Ezechiášovi se dařilo všechno, co dělal. Když pak...
2. Letopisů 32:33... pochovali ho v horní části pohřebiště synů Davidových. Celý Juda a všichni obyvatelé Jeruzaléma mu při...
2. Letopisů 33:7...a vztyčil ji v Božím chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v...
2. Letopisů 33:14...je Bůh. Poté obnovil vnější hradbu Města Davidova západně od pramene Gíchon podél potoka ke...
2. Letopisů 34:2...očích správné. Chodil po cestách svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmém roce své...
2. Letopisů 34:3... ještě jako mladík, začal hledat Boha svého otce Davida.Ve dvanáctém roce začal očišťovat Judsko a Jeruzalém...
2. Letopisů 35:3... který vystavěl izraelský král Šalomoun, syn Davidův. Teď ji nenosíte na svých ramenou, a tak se...
2. Letopisů 35:4...rodech, jak to předepsal izraelský král David a jeho syn Šalomoun. Postavte se ve svatyni tak, aby...
2. Letopisů 35:15...Asafovi, stáli na svých místech podle příkazu Davida, Asafa, Hemana a králova vidoucího Jedutuna. Také...
Ezdráš 3:10...Hospodina podle pokynů izraelského krále Davida. Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a díky:...
Ezdráš 8:2...Geršom; ze synů Itamarových: Daniel; ze synů Davidových: Chatuš, syn Šekaniášův; ze synů Parošových:...
Ezdráš 8:20...20. Poslali také některé chrámové sluhy, které David s knížaty ustanovil, aby pomáhali levitům. Chrámových...
Nehemiáš 3:15...Královské zahrady ke schodům dolů z Města Davidova. Za ním opravoval Nehemiáš, syn Azbukův, správce...
Nehemiáš 3:16...správce poloviny okresu Bet-cur; skončil naproti Davidovu hřbitovu u vodní nádrže a Domu hrdinů. Za ním...
Nehemiáš 12:24...Kadmielův, a jejich bratři, kteří podle příkazu Davida, muže Božího, měli chválit a vzdávat díky naproti...
Nehemiáš 12:36... Netanel, Juda a Chanani s hudebními nástroji Davida, muže Božího. V čele průvodu šel učenec Ezdráš....
Nehemiáš 12:37...bránou naproti nim, stoupali po schodech Města Davidova vzhůru ke hradbám, podél Davidova paláce a na...
Nehemiáš 12:45...svému Bohu a dbali na očišťování podle příkazů Davida a jeho syna Šalomouna stejně jako zpěváci a strážní....
Nehemiáš 12:46...jako zpěváci a strážní. (Již dávno, za dnů Davidových a Asafových, totiž byli ustanoveni vedoucí...
Žalmy 3:1...ve chvíli! Blaze všem, kdo v něho doufají. Žalm Davidův, když utíkal před svým synem Abšalomem. Kolik jen,...
Žalmy 4:1... Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Žalm Davidův. Odpověz na volání, Bože, spravedlnosti!...
Žalmy 5:1...bezpečí. Pro předního zpěváka, na flétny. Žalm Davidův. Vyslyš slova, Hospodine, všimni si mého...
Žalmy 6:1... na strunné nástroje. Hlubokým hlasem. Žalm Davidův. Nekárej , Hospodine, v hněvu svém, ve svém...
Žalmy 7:1...jsou zahanbeni ve chvíli! Píseň nářků, kterou David zpíval Hospodinu kvůli slovům Kúše z pokolení...
Žalmy 8:1... Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm Davidův. Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno...
Žalmy 9:1...zpěváka, na nápěv písně "Zemřel syn". Žalm Davidův. Chválím , Hospodine, celým srdcem svým,...
Žalmy 11:1...aby je neděsil! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Hospodin je můj úkryt - proč mi říkáte: "Do hor...
Žalmy 12:1... Pro předního zpěváka, hlubokým hlasem. Žalm Davidův. Pomoz, Hospodine! Věrných ubývá, všichni čestní...
Žalmy 13:1...mezi lidmi rozmáhá! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Jak dlouho ještě, Hospodine? Zapomeneš na ...
Žalmy 14:1...se ke mně zachoval! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost...
Žalmy 15:1...radostně jásat, Izrael se bude veselit! Žalm Davidův. Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí...
Žalmy 16:1... Kdo takto jedná, nikdy nezakolísá. Zlatý zpěv Davidův. Bože, ochraňuj , na tebe spoléhám. Hospodinu...
Žalmy 17:1... nekonečné blaho je po tvé pravici! Modlitba Davidova. Slyš, Hospodine, mou spravedlivou při, mému...
Žalmy 18:1...předního zpěváka. Žalm Hospodinova služebníka Davida, který tuto píseň zpíval Hospodinu v den, kdy jej...
Žalmy 18:51...mocná vítězství, svému pomazanému je milostivDavidovi a jeho semeni navěky! Pro předního zpěváka....
Žalmy 19:1...semeni navěky! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou...
Žalmy 20:1..., můj Vykupiteli! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Kéž Hospodin vyslyší v den soužení, jméno Boha...
Žalmy 21:1...voláme, nás slyš! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Ve tvé síle, Hospodine, raduje se král - jak jen...
Žalmy 22:1...zpěváka, na nápěv písně "Jitřní laň". Žalm Davidův. Bože můj, Bože můj, proč jsi opustil? Proč jsi...
Žalmy 23:1... jenž se teprv narodí, poví, co učinil! Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na...
Žalmy 24:1...v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas. Žalm Davidův. Hospodinova je země se vším, co je na , celý...
Žalmy 25:1...zástupů, on je ten slavný Král! séla Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, svou duši pozvedám, v tebe,...
Žalmy 26:1... vykup Izrael ze všech jeho soužení! Žalm Davidův. Suď , Hospodine, vždyť žiji poctivě, v Hospodina...
Žalmy 27:1... ve velikém shromáždění Hospodina velebím. Žalm Davidův. Hospodin je světlo a spása, koho bych se měl...
Žalmy 28:1...a on posilní. Spoléhej na Hospodina! Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, volám, skálo , přeruš své...
Žalmy 29:1... buď jejich pastýř a nes je navěky! Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu...
Žalmy 30:1...sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem. Žalm Davidův. Píseň k posvěcení chrámu. Vyvyšovat budu,...
Žalmy 31:1... chválím navěky! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Spoléhám na tebe, Hospodine, kéž nejsem nikdy...
Žalmy 32:1... všichni, jichž nadějí je Hospodin! Poučný žalm Davidův. Blaze tomu, komu jsou odpuštěny viny a jehož...
Žalmy 34:1... Hospodine, jako je v tobě naše naděje! Žalm Davidův, když před Abimelechem předstíral šílenství, a když...
Žalmy 35:1... nebudou odsouzeni, kdo v něho doufají. Žalm Davidův. Suď, Hospodine, ty, kdo soudí; bojuj proti těm,...
Žalmy 36:1...předního zpěváka. Výrok Hospodinova služebníka Davida. Zvrácenost sídlí v srdci ničemy, na bázeň před...
Žalmy 37:1...padnou, ležet zůstanou, nevstanou! Žalm Davidův. Nezlob se kvůli zlosynům, nezáviď těm, kdo křivdu...
Žalmy 38:1...je, vždyť v něho doufají! Památeční žalm Davidův. Netrestej , Hospodine, ve své prchlivosti, ve...
Žalmy 39:1...záchrano! Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův. Řekl jsem: "Dám si pozor na své cesty, svým...
Žalmy 40:1...a nebudu tu víc! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Na Hospodina jsem čekal toužebně a on se naklonil...
Žalmy 41:1... prosím nemeškej! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blaze tomu, kdo myslí na ubohé, ve zlý den mu...
Žalmy 51:1...ukážu Boží spasení!" Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Poté, co za ním přišel prorok Nátan kvůli jeho...
Žalmy 52:1...tvém oltáři. Pro předního zpěváka. Poučný žalm Davidův. Poté, co Doeg Edomský přišel za Saulem a oznámil...
Žalmy 52:2... co Doeg Edomský přišel za Saulem a oznámil mu: "David vešel do Achimelechova domu." Chlubíš se, hrdino,...
Žalmy 53:1... Pro předního zpěváka, k tanci. Poučný žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavné...
Žalmy 54:1...zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův. Poté, co přišli Zifejci a řekli Saulovi: "David se...
Žalmy 54:2... Poté, co přišli Zifejci a řekli Saulovi: "David se ukrývá u nás!" Bože, zachraň pro jméno své, v...
Žalmy 55:1...zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův. Naslouchej, Bože, modlitbě, před mojí prosbou...
Žalmy 56:1...na nápěv "Tiché holubice v dálavách". Zlatý zpěv Davidův, když ho Filištíni zajali v Gatu. Smiluj se, Bože,...
Žalmy 57:1...zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když utekl před Saulem do jeskyně. Smiluj se nade...
Žalmy 58:1...zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův. Opravdu, mocní, právem rozhodujete, soudíte lidi...
Žalmy 59:1...zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když Saul nechal hlídat jeho dům, aby ho mohl...
Žalmy 60:1...zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Zlatý žalm Davidův, pro poučení. Když bojoval proti Aramejcům z...
Žalmy 61:1... Pro předního zpěváka, na strunný nástroj. Žalm Davidův. Moje volání slyš, Bože, mojí modlitbě...
Žalmy 62:1...dny. Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův. Jen v Bohu duše odpočívá, od něj přichází ...
Žalmy 63:1... ty přece každému jeho skutky odplatíš! Žalm Davidův, když byl v Judské poušti. Ty jsi můj Bůh, tebe...
Žalmy 64:1...lhářů zavřou se! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Slyš, Bože, hlas mého naříkání, před hrozbou...
Žalmy 65:1...srdce upřímné! Žalm pro předního zpěváka. Píseň Davidova. Na Sionu ti, Bože, náležejí chvály, sliby ti dané...
Žalmy 68:1...světa kraj! Pro předního zpěváka. Zpívaný žalm Davidův. Povstane Bůh, jeho nepřátelé prchnou, ti, kdo jej...
Žalmy 69:1... Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Žalm Davidův. Bože, pomoz mi, voda po krk sahá...
Žalmy 70:1...milují! Pro předního zpěváka. Památeční žalm Davidův. Kéž bys , Bože, vysvobodil, pospěš mi, Hospodine...
Žalmy 72:20...je plná celá zem! Amen! Amen! Zde končí modlitby Davida, syna Jišajova. Žalm Asafův. Ano, Bůh je dobrý k...
Žalmy 78:70... již upevnil navěky. Vyvolil svého služebníka Davida, vzal ho od ovcí v ohradách. Povolal ho od ovcí s...
Žalmy 86:1...poběží, připraví cestu jeho šlépějím! Modlitba Davidova. Slyš , Hospodine, a odpověz, vždyť jsem tak...
Žalmy 89:4...vyvoleným vstupuji do smlouvy, svému služebníku Davidovi slibuji: Tvé potomstvo ustanovím navěky, po...
Žalmy 89:21...z lidu jsem vyvýšil. Našel jsem svého služebníka Davida, svým svatým olejem jsem ho pomazal. ruka jej...
Žalmy 89:36...ve své svatosti přísahal - copak bych zklamal Davida? Jeho potomstvo navěky potrvá, jeho trůn přede mnou...
Žalmy 89:50...první láska, Pane, poděla? Na svoji věrnost jsi Davidovi přísahal! Pamatuj, Pane, jak je tvůj služebník...
Žalmy 101:1...navěky, jeho věrnost po všechna pokolení! Žalm Davidův. O lásce a právu zazpívám, tobě, Hospodine, chci...
Žalmy 103:1... jejich símě bude před tebou rozkvétat! Žalm Davidův. Dobrořeč, duše , Hospodinu a celé nitro jeho...
Žalmy 108:1... o Hospodinově lásce přemýšlí! Zpívaný žalm Davidův. srdce je, Bože, připraveno, celou duší chci...
Žalmy 109:1...nepřátele rozdupá! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Bože, chloubo, přeruš své mlčení! Ústa si na ...
Žalmy 110:1... aby ho před jeho soudci zachránil! Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po pravici, než...
Žalmy 122:1...vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!  Davidova poutní píseň. Raduji se, když slýchávám: "Pojďme...
Žalmy 122:5... Zde přece zasedá soudní dvůr, zde zasedá dům Davidův! Za pokoj Jeruzaléma se modlete: "Ti, kdo milují...
Žalmy 124:1... kdo žijí v poklidu, a posměchem těch nadutců!  Davidova poutní píseň. Kdyby s námi nebyl Hospodin - jen...
Žalmy 131:1...sám Izraele vykoupí ze všech jeho vin!  Davidova poutní píseň. Nemám, Hospodine, srdce naduté,...
Žalmy 132:1...i navěky! Poutní píseň. Pamatuj, Hospodine, na Davida i na všechno, co podstoupil - na to, co Hospodinu...
Žalmy 132:10...oblečeni, tvoji věrní jásají! Pro Davida, služebníka svého, neodmítej svého pomazaného!"...
Žalmy 132:11...svého, neodmítej svého pomazaného!" Hospodin Davidovi věrně přísahal co nechce nikdy odvolat: "Jeden z...
Žalmy 132:17...věrní budou jásat radostí! Zde nechám vyrůst roh Davidův, o svíci svého pomazaného se postarám. Jeho...
Žalmy 133:1...v hanbu, na jeho hlavě však zazáří koruna."  Davidova poutní píseň. Jak je to vzácné a jak příjemné,...
Žalmy 138:1... kdo tvé děti uchopí a o skálu je rozrazí! Žalm Davidův. Z celého srdce chválím , žalmy ti zpívám před...
Žalmy 139:1...dílo rukou svých! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Ty , Hospodine, zkoumáš, ty znáš. Ty víš, jak...
Žalmy 140:1...věčnosti veď! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Zachraň , Hospodine, od lidí zlých, braň před...
Žalmy 141:1... před tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm Davidův. Volám , Hospodine, ke mně pospíchej, vyslyš můj...
Žalmy 142:1...vlastních sítí - zatím uniknu! Poučný žalm Davidův. Jeho modlitba, když byl v jeskyni. K Hospodinu...
Žalmy 143:1...obklopí, mi své dobrodiní projevíš. Žalm Davidův. Slyš, Hospodine, moji modlitbu, prosbě prosím...
Žalmy 144:1...prosím znič - vždyť jsem tvůj služebník! Žalm Davidův. Požehnán buď Hospodin, skála ! On učí ruce...
Žalmy 144:10...králům darovat, vyprostíš svého služebníka Davida! Od krutého meče vyprosti, z ruky cizáků ...
Žalmy 145:1... blaze lidu, jehož Bůh je Hospodin! Chvalozpěv Davidův. Bože, můj Králi, tebe velebím, tvé jméno chválím...
Přísloví 1:1...Hospodina! Haleluja! Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále nad Izraelem, k nabytí moudrosti a k...
Kazatel 1:1... ji v branách velebí! Slova Kazatele, syna Davidova, krále v Jeruzalémě. Marnost nad marnost! řekl...
Píseň 4:4...jablek jsou pod závojem spánky tvé. Jako věž Davidova je tvoje šíje, jak zbrojnice se tyčící; na tisíc...
Izaiáš 7:2... ale nedokázal jej dobýt. Když bylo domu Davidovu oznámeno: "Aram se spolčil s Efraimem," královo...
Izaiáš 7:13...Achaz. "Nebudu pokoušet Hospodina." "Slyš, dome Davidův!" řekl na to prorok. "To vám nestačí unavovat lidi,...
Izaiáš 9:6...stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je...
Izaiáš 16:5...ze země. Tvůj trůn tehdy bude upevněn láskou a v Davidově stanu na něm usedne soudce, jenž bude věrně hledat...
Izaiáš 22:9...paláce. Prohlédli jste mnohé trhliny ve Městě Davidově a shromáždili jste vodu v Dolním rybníce. Sečetli...
Izaiáš 22:22...a domu Judova. Na jeho rámě vložím klíč domu Davidova; když otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo...
Izaiáš 29:1... Běda Arieli, Arieli - městu, v němž se David usídlil! Pokračujte si rok za rokem, věnujte se svým...
Izaiáš 37:35... sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl můj služebník!" Tehdy vyšel Hospodinův...
Izaiáš 38:5...Ezechiášovi: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy....
Izaiáš 55:3...chci s vámi uzavřít, potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil. Hle, učinil jsem ho svědkem pro lidi,...
Jeremiáš 13:13... všechny obyvatele této země, krále sedící na Davidově trůnu, kněze, proroky i všechny obyvatele...
Jeremiáš 17:25...se svými velmoži vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozech a koních se svými velmoži...
Jeremiáš 21:12...slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin, dome Davidův: Ráno co ráno suďte spravedlivě, okrádaného...
Jeremiáš 22:2...tam toto slovo: Králi judský, který sedíš na Davidově trůnu, slyš slovo Hospodinovo - ty, tvoji dvořané...
Jeremiáš 22:4...tohoto paláce vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozech a koních a s nimi jejich...
Jeremiáš 22:30...z jeho potomků se nezdaří usednout na trůn Davidův a vládnout nad Judou." "Běda pastýřům, kteří hubí...
Jeremiáš 23:5...Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek. Ten bude vládnout jako moudrý...
Jeremiáš 29:16...Nuže, toto praví Hospodin o králi sedícím na Davidově trůnu a o veškerém lidu, který zůstal v tomto...
Jeremiáš 30:9...sloužit Hospodinu, svému Bohu, a svému králi Davidovi, kterého jim ustanovím. Neboj se, můj služebníku,...
Jeremiáš 33:15...Judy, splním. V těch dnech a v tom čase nechámDavidova semene vyrašit spravedlivý Výhonek, jenž v zemi...
Jeremiáš 33:17...Na trůnu Izraelova domu nikdy nebude chybět Davidův potomek. Také mezi levity nikdy nebude chybět kněz,...
Jeremiáš 33:21...bude zrušena také smlouva s mým služebníkem Davidem, takže nebude mít syna, který by kraloval na jeho...
Jeremiáš 33:22...písek, tak rozmnožím símě svého služebníka Davida a svých sluhů levitů." Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 33:26... pak také zavrhnu símě Jákoba i svého služebníka Davida a nevyberu z jeho rodu panovníka pro símě Abrahama,...
Jeremiáš 36:30...Joakimovi: "Nikdo z jeho potomků nebude sedět na Davidově trůnu. Jeho mrtvola bude pohozena napospas dennímu...
Ezechiel 34:23...pastýře, který je bude pást - svého služebníka Davida. On bude jejich pastýřem a bude se o starat. ...
Ezechiel 34:24... Hospodin budu jejich Bohem a můj služebník David bude mezi nimi vůdcem. To říkám Hospodin. Uzavřu s...
Ezechiel 37:24...mým lidem a budu jejich Bohem. Můj služebník David bude jejich králem a všichni budou mít jediného...
Ezechiel 37:25... navěky a vůdcem jim navěky bude můj služebník David. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva...
Ozeáš 3:5...hledat Hospodina, svého Boha, i svého krále Davida; v posledních časech se s bázní obrátí k Hospodinu a...
Amos 6:5...telecím. Vyjete u loutny, jako byste byli David, loudíte tóny na hudebních nástrojích. Pijete víno...
Amos 9:11...žádné neštěstí!" Toho dne obnovím zbořený stan Davidův. Opravím jeho trhliny a jeho trosky obnovím -...
Zachariáš 12:7...zachrání nejprve judské příbytky, aby sláva domu Davidova a sláva obyvatel Jeruzaléma nepřevýšila slávu Judy...
Zachariáš 12:8... takže nejslabší mezi nimi bude v onen den jako David a dům Davidův bude jako Bůh, jako anděl Hospodinův...
Zachariáš 12:10...národy, které přitáhly proti Jeruzalému. Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti...
Zachariáš 12:12...rod za rodem, každý rod zvlášť: rod domu Davidova zvlášť a jejich ženy zvlášť; rod Nátanova domu...
Zachariáš 13:1...a jejich ženy zvlášť. V onen den vytryskne domu Davidovu a obyvatelům Jeruzaléma pramen k omytí hříchu a...
Matouš 1:1...zemi prokletím. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova: Abraham zplodil Izáka, Izák...
Matouš 1:6... Obéd zplodil Jišaje, Jišaj pak zplodil krále Davida. David zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy,...
Matouš 1:17...Celkem tedy bylo čtrnáct pokolení od Abrahama po Davida, čtrnáct pokolení od Davida po babylonské zajetí a...
Matouš 1:20...mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v...
Matouš 9:27...dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, synu Davidův!" Když došel domů, slepci přišli za ním. "Věříte,...
Matouš 12:3...On jim však řekl: "Copak jste nečetli, co udělal David, když se svými muži dostal hlad? Jak vešel do Božího...
Matouš 12:23... Všechny zástupy žasly: "Není snad tohle ten Syn Davidův?" Když to uslyšeli farizeové, řekli: "Tenhle...
Matouš 15:22...z toho kraje šla za ním a křičela: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nade mnou! dcera je hrozně posedlá...
Matouš 20:30... že tudy jde Ježíš, vykřikli: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Zástup je napomínal, mlčí,...
Matouš 20:31... mlčí, ale oni křičeli tím více: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Ježíš se zastavil, zavolal je...
Matouš 21:9...šly zepředu i zezadu, volaly: "Hosana, Synu Davidův!" "Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!"...
Matouš 21:15...konal, a děti, jak v chrámě křičí: "Hosana, Synu Davidův!" rozhořčili se. "Slyšíš, co říkají?" ptali se ho....
Matouš 22:42..."Co si myslíte o Mesiáši? Čí je to syn?" "Davidův," odpověděli. Na to jim řekl: "Jak ho tedy David...
Matouš 22:43..." odpověděli. Na to jim řekl: "Jak ho tedy David může v Duchu nazývat Pánem? Říká přece: ‚Hospodin...
Matouš 22:45...ti tvé nepřátele k nohám položím.' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?" A nikdo mu...
Marek 2:25...jim: "Copak jste nikdy nečetli, co udělal David, když měl se svými muži nouzi a hlad? Jak za...
Marek 10:47...Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Mnozí ho okřikovali, mlčí...
Marek 10:48... mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl:...
Marek 11:10...jménu!" "Požehnané království našeho otce Davida!" "Hosana na výsostech!" Tak dorazil do Jeruzaléma a...
Marek 12:35...se: "Jak mohou znalci Písma říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Vždyť sám David řekl v Duchu svatém: ‚Hospodin...
Marek 12:36...Písma říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Vždyť sám David řekl v Duchu svatém: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po...
Marek 12:37... než ti tvé nepřátele k nohám položím.' Sám David ho nazývá Pánem - jak tedy může být Mesiáš jeho syn?"...
Lukáš 1:27...k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie. Když k přišel,...
Lukáš 1:32...a Hospodin, náš Bůh, mu trůn jeho otce Davida. Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho...
Lukáš 1:69...Vyzdvihl nám roh spásy v domě svého služebníka Davida, jak to sliboval ústy svých svatých proroků, kteří...
Lukáš 2:4...se vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného Betlém (protože byl z domu a rodu...
Lukáš 2:11...radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel - váš Mesiáš a Pán. A toto vám...
Lukáš 3:31... syna Menamova, syna Mataty, syna Nátanova, syna Davidova, syna Jišajova, syna Obédova, syna Boázova, syna...
Lukáš 6:3...jim odpověděl: "Copak jste nečetli, co udělal David, když měl se svými muži hlad? Jak vešel do Božího...
Lukáš 18:38...Ježíš Nazaretský, začal křičet: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ti, kdo šli před Ježíšem, ho...
Lukáš 18:39... mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a nechal...
Lukáš 20:41...se jich zeptal: "Jak mohou říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Sám David říká v knize Žalmů: ‚Hospodin řekl...
Lukáš 20:42..."Jak mohou říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Sám David říká v knize Žalmů: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po...
Lukáš 20:44...ti tvé nepřátele k nohám položím.' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?" Přede všemi...
Jan 7:42...Neříká Písmo, že Mesiáš přijde ze semene Davidova, z Betléma, městečka, kde bydlel David?" Zástup se...
Skutky 1:16...a řekl: "Bratři, muselo se naplnit, co v Písmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi, který na...
Skutky 2:25...smrti, protože nemohl zůstat v její mociDavid o něm říká: ‚Hospodina vidím před sebou napořád, je...
Skutky 2:29...přítomnosti sytíš radostí!' Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pochován -...
Skutky 2:34...a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylitíDavid přece nevystoupil do nebe, ale sám říká: ‚Hospodin...
Skutky 4:25...svatého řekl ústy svého služebníka, našeho otce Davida: ‚Proč se národy vzbouřily a lidé vymýšleli...
Skutky 7:45...před našimi otci vyhnal. Tak to bylo do dnů Davida, kterého si Bůh oblíbil a který prosil, aby mohl...
Skutky 13:22...letech jej však zavrhl a pozdvihl jim za krále Davida, o němž vydal toto svědectví: ‚Našel jsem Davida,...
Skutky 13:34... řekl takto: ‚Dám vám svatá zaslíbení učiněná Davidovi.' Proto na jiném místě říká: ‚Svého svatého...
Skutky 13:36...místě říká: ‚Svého svatého nevydáš rozkladu.' David ve svém pokolení zajisté posloužil Boží vůli. Když...
Skutky 15:16...psáno: ‚Znovu se vrátím a obnovím zbořený stan Davidův. Jeho trosky obnovím a vztyčím jej, aby ostatní...
Římanům 1:3...je o jeho Synu - který tělem pocházelDavidova semene, Duchem svatým však byl Boží Syn, jak se...
Římanům 4:6...se za spravedlnost počítá jeho víra. VždyťDavid blahoslaví člověka, kterému Bůh přičítá spravedlnost...
Římanům 11:9...jejich oči dodnes nevidí, jejich uši neslyší." A David říká: "Jejich stůl se jim stane léčkou a pastí,...
2. Timoteus 2:8...to všechno pochopil. Pamatuj, že Ježíš KristusDavidova semene byl vzkříšen z mrtvých - to je ...
Židům 4:7...den jako "Dnes", když o mnoho později říká Davidovými ústy (jak bylo řečeno): "Dnes, když ho...
Židům 11:32...o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, JiftachoviDavidovi, Samuelovi a prorocích. Ti skrze víru dobývali...
Zjevení 3:7...piš: Toto říká ten Svatý a Pravý, který klíč Davidův, který otvírá, a nikdo nezavře, a zavírá, a nikdo...
Zjevení 5:5... Hle, zvítězil Lev z pokolení Juda, kořen Davidův! On otevře tu knihu a jejích sedm pečetí." A hle,...
Zjevení 22:16...svědčil o těchto věcech. jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka." Duch a Nevěsta říkají: "Přijď!"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |