Davidova

Hledám varianty 'davidova' [ davidův (103) davidovými (12) davidovým (9) davidových (16) davidovy (9) davidovu (10) davidovou (2) davidovo (7) davidovi (168) davidově (31) davidova (56) ]. Nalezeno 405 veršù.
Růt 4:17...ho Obéd, Služebník. Ten se stal otcem Davidova otce Jišaje. A toto jsou Peresova pokolení: Peres...
1. Samuel 16:20... chléb, měch vína a jedno kůzle a po svém synu Davidovi to poslal Saulovi. Tak přišel David k Saulovi a...
1. Samuel 17:17...a předváděl se. Jednou řekl Jišaj svému synu Davidovi: "Vezmi svým bratřím tady efu praženého zrní a...
1. Samuel 17:37...toho Filištína." "Tak tedy jdi," řekl na to Saul Davidovi. "Kéž je Hospodin s tebou!" Saul pak Davida nechal...
1. Samuel 17:41... vpředu se svým štítonošem, vyrazil proti Davidovi. Jakmile si ho všiml, pohrdavě si ho prohlédl. Byl...
1. Samuel 17:48...rukou!" Jakmile Filištín vykročil a zamířilDavidovi, aby ho napadl, David rychle vyběhl z řady proti...
1. Samuel 18:1...Betlémského," odpověděl David. Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem. Jonatan tehdy celou duší...
1. Samuel 18:4...sama. Svlékl si plášť, který nosil, a dal ho Davidovi; rovněž tak svou výstroj, svůj meč, luk i opasek....
1. Samuel 18:8... ten popěvek se mu vůbec nelíbil. Říkal si: "Davidovi přiznali desetkrát více, a mně jen tisíce. Aby mu...
1. Samuel 18:17...v jejich čele táhl do boje i zpět. Saul jednou Davidovi řekl: "Tady je starší dcera Merab, dám ti ji za...
1. Samuel 18:21...do pasti a padne rukou Filištínů. A tak Saul Davidovi řekl: "Teď máš druhou možnost stát se mým zetěm."...
1. Samuel 18:22...zetěm." Svým dvořanům přikázal: "Říkejte potají Davidovi: Jen se podívej, král rád a všichni jeho...
1. Samuel 18:25... co David řekl, Saul jim odpověděl: "Povězte Davidovi toto: Král nechce žádné věno, jen stovku...
1. Samuel 18:26...David padl rukou Filištínů.) Dvořané to sdělili Davidovi a jemu se líbilo, že by se mohl stát královým...
1. Samuel 18:29... bál se Davida ještě více a stal se navždy Davidovým nepřítelem. Filištínští vládci stále vyráželi do...
1. Samuel 19:4...chválil. " král neubližuje svému služebníku Davidovi," řekl mu. "Vždyť ti nijak neublížil. Naopak,...
1. Samuel 19:11...na útěk a ještě noci uprchl. Saul poslalDavidovu domu své muže, aby ho hlídali. Ráno ho chtěl...
1. Samuel 20:12..."půjdeme ven." Když pak spolu vyšli ven, Jonatan Davidovi řekl: "Při Hospodinu, Bohu Izraele, zjistím, co...
1. Samuel 20:15...od mého domu. Hospodin vyhladí všechny Davidovy nepřátele ze země!" Tak Jonatan uzavřel smlouvu s...
1. Samuel 20:16...ze země!" Tak Jonatan uzavřel smlouvu s domem Davidovým: "Hospodin zúčtuje s Davidovými nepřáteli!"...
1. Samuel 20:17...s Davidovými nepřáteli!" Jonatan z láskyDavidovi zopakoval svou přísahu, neboť ho miloval jako sám...
1. Samuel 20:25...Jonatanovi a po Saulově boku zasedl AbnerDavidovo místo zůstalo prázdné. Toho dne Saul neříkal nic,...
1. Samuel 20:27...nečistý. Nazítří, druhého dne po novoluní, bylo Davidovo místo stále prázdné. Saul se tedy zeptal svého...
1. Samuel 20:34...dne novoluní nejedl. Trápil se totiž kvůli Davidovi i kvůli tomu, že ho otec tak zostudil. Když přišlo...
1. Samuel 21:5...najde." "Obyčejný chléb nemám," odpověděl kněz Davidovi. "Je tu jen svatý chléb - pokud ale mládenci...
1. Samuel 22:5...zdržoval ve skalní pevnosti. Prorok Gád pak ale Davidovi řekl: "Nezůstávej v pevnosti, odejdi do judského...
1. Samuel 22:20...Achitubova, jménem Abiatar ale unikl. UprchlDavidovi a oznámil mu, že Saul povraždil Hospodinovy kněze...
1. Samuel 23:1...i o tvůj, u jsi ale v bezpečí." Tehdy bylo Davidovi oznámeno: "Filištíni oblehli Keilu. plení obilí...
1. Samuel 23:3...Hospodin. "Filištíny porazíš a Keilu osvobodíš." Davidovi muži ale namítali: "Vždyť se bojíme tady v...
1. Samuel 23:25... Saul a jeho muži se pustili do hledání, ale Davidovi to bylo oznámeno, a tak se přesunul do skal na...
1. Samuel 24:18...se rozplakal. "Jsi spravedlivější než ," řekl Davidovi. "Vždyť jsi mi odplácel dobrem, ale jsem ti...
1. Samuel 25:8... Dej tedy prosím svým služebníkům i svému synu Davidovi, co máš po ruce.'" Davidovi mládenci tedy šli za...
1. Samuel 25:9...i svému synu Davidovi, co máš po ruce.'" Davidovi mládenci tedy šli za Nábalem a promluvili...
1. Samuel 25:12...dát to lidem, o kterých ani nevím, odkud jsou?" Davidovi mládenci se tedy otočili a vydali se zpátky....
1. Samuel 25:40...pro Abigail a nabídl , že si ji vezme za ženuDavidovi služebníci přišli za Abigail do Karmelu a řekli...
1. Samuel 25:42...osla a provázena svými pěti děvečkami odešlaDavidovými posly a stala se jeho ženou. David si vzal také...
1. Samuel 25:44...a obě byly jeho manželkami. Saul ale svou dceruDavidovu manželku Míkal, provdal za Paltiho, syna Laiše z...
1. Samuel 26:8...Bůh vydal tvého nepřítele do rukou," řekl Abišaj Davidovi. "Dovol, ho teď tím kopím probodnu do země....
1. Samuel 26:25...a kéž vysvobodí z každého soužení." Saul Davidovi odpověděl: "Požehnaný jsi, můj synu Davide....
1. Samuel 27:12... kdy bydlel ve filištínském kraji. Achiš ale Davidovi věřil; myslel si: "Ten se svému lidu Izraeli...
1. Samuel 28:1...svá vojska do války proti Izraeli. Achiš oznámil Davidovi: "Musíš počítat s tím, že se mnou do války...
1. Samuel 28:2...poznáš, co tvůj služebník dovede." Achiš na to Davidovi řekl: "Tak to jmenuji natrvalo svým osobním...
1. Samuel 28:17...tebe odtrhl království a dal je tvému bližnímuDavidovi! Protože jsi neposlechl Hospodina a nevykonal jeho...
1. Samuel 30:5... neměli sílu plakat dál. Byly zajaty i obě Davidovy ženy, Achinoam Jizreelská a Abigail, vdova po...
1. Samuel 30:11...dál. Našli venku jakéhosi Egypťana a vzali hoDavidovi. Dali mu něco k jídlu, vodu k pití, hroudu fíků a...
1. Samuel 30:20...skot. Hnali to stádo před sebou se slovy: "To je Davidova kořist." Tak David dorazil k těm dvěma stům mužů,...
1. Samuel 30:21...vyčerpáni, než aby šli dál s Davidem. Vyšli Davidovi a jeho mužům naproti, David k nim přistoupil a...
2. Samuel 1:2... Měl roztržený oděv a na hlavě hlínu. PřišelDavidovi, padl na zem a poklonil se. "Odkud jdeš?" zeptal...
2. Samuel 2:4...za krále nad domem judským.Když pak bylo Davidovi oznámeno: "Obyvatelé Jábeš-gileádu pohřbili Saula...
2. Samuel 2:13...syna Iš-bošeta z Machanajim do Gibeonu. S Davidovými vojáky pak vytáhl Joáb, syn Ceruji, a setkali se...
2. Samuel 2:15...za Saulova syna Iš-bošeta proti dvanácti Davidovým vojákům. Každý popadl svého protivníka za hlavu a...
2. Samuel 2:17... V urputné bitvě, která se toho dne strhla, pak Davidovi vojáci Abnera a zbytek Izraelců porazili. Byli tam...
2. Samuel 2:30...a shromáždil své vojsko; kromě Asaela scházeloDavidových vojáků 19 mužů. (Davidovi vojáci ale pobili 360...
2. Samuel 2:31...Asaela scházelo z Davidových vojáků 19 mužů. (Davidovi vojáci ale pobili 360 Benjamínců, kteří byli s...
2. Samuel 3:1...dorazili do Hebronu. Boj mezi domem SaulovýmDavidovým byl dlouhý. David byl stále silnější a dům Saulův...
2. Samuel 3:2...byl stále silnější a dům Saulův stále slabšíDavidovi se v Hebronu narodili synové: prvorozený byl Amnon...
2. Samuel 3:5...pátý Šefatiáš, syn Abitaly; šestý Jitream, syn Davidovy ženy Egly. Tito synové se Davidovi narodili v...
2. Samuel 3:6...v Hebronu. Během boje mezi domem SaulovýmDavidovým získával Abner v Saulově domě stále silnější...
2. Samuel 3:8...prokazoval oddanost a nevydal jsem do Davidových rukou. A ty dnes budeš obviňovat kvůli téhle...
2. Samuel 3:9... Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli seDavidovi nezachovám podle toho, co mu přísahal Hospodin -...
2. Samuel 3:10...- že království bude odňato domu SaulovuDavidův trůn bude nastolen nad Izraelem i Judou od Danu ...
2. Samuel 3:12...ani slovo - tak se ho bál. Abner pak vyslalDavidovi posly se slovy: "Čí je to země? Uzavři se mnou...
2. Samuel 3:18...byl David. Teď tedy jednejte, neboť HospodinDavidovi řekl: ‚Skrze Davida vysvobodím svůj lid Izrael z...
2. Samuel 3:21...jemu i jeho mužům připravil hostinu. Abner pak Davidovi řekl: "Dovol mi teď jít a shromáždit pro svého...
2. Samuel 3:22...propustil a ten odešel v pokoji. Právě tehdy se Davidovi vojáci s Joábem vrátili z nájezdu se spoustou...
2. Samuel 4:8...s celou noc přes pláň Arava, ji přinesliDavidovi do Hebronu. "Zde je hlava Iš-bošeta, syna Saulova,...
2. Samuel 5:4...a oni Davida pomazali za krále nad Izraelem.  Davidovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval...
2. Samuel 5:6...na Jebusejce, kteří v tom kraji bydleli. Ti Davidovi řekli: "Sem se nedostaneš - i slepci a mrzáci ...
2. Samuel 5:7... David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo. David toho dne prohlásil: "Kdo chce zaútočit na...
2. Samuel 5:9...v pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. Vystavěl město okolo od terasy Milo k...
2. Samuel 5:11... byl s ním. Chíram, král Týru, pak vyslalDavidovi posly s cedrovým dřevem a také tesaře a kameníky,...
2. Samuel 5:13...Jeruzalémě další konkubíny a manželky, a tak se Davidovi narodili další synové a dcery. Toto jsou jména...
2. Samuel 6:10...nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského....
2. Samuel 6:12...požehnal Obed-edoma i celý jeho dům. Králi Davidovi pak bylo oznámeno: "Hospodin kvůli Boží truhle...
2. Samuel 6:16...roh. Když Hospodinova truhla vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak...
2. Samuel 7:5...dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin - Ty mi chceš postavit dům,...
2. Samuel 7:8...nepostavili dům z cedrů?' Řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin zástupů - jsem vzal z...
2. Samuel 7:17... přesně podle tohoto vidění promluvil NátanDavidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem...
2. Samuel 8:2...celou šňůru k ponechání naživu. Moábci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. David také...
2. Samuel 8:6...Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin...
2. Samuel 8:10...celé Hadad-ezerovo vojsko, vyslal ke králi Davidovi svého syna Jorama s pozdravem a blahopřáním k jeho...
2. Samuel 8:14...je po celém Edomu. Všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězství,...
2. Samuel 8:18... syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a PléťanůDavidovi synové byli knížata. Jednou se David zeptal:...
2. Samuel 9:2...sloužíval otrok jménem Cíba, a tak ho zavolaliDavidovi. "Ty jsi Cíba?" zeptal se král. "Tvůj služebník!"...
2. Samuel 9:6...Mefibošet, syn Jonatana, syna Saulova, přišelDavidovi, padl na tvář a poklonil se. "Mefibošete," oslovil...
2. Samuel 9:11..." odpověděl Cíba králi. Mefibošet pak jídalDavidova stolu jako jeden z královských synů. Měl také...
2. Samuel 10:2...mu vyřídili soustrast nad úmrtím jeho otce. Když Davidovi služebníci přišli do země Amonců, amonští...
2. Samuel 10:4...město, aby je mohli podvrátit?" Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil jim polovinu brady,...
2. Samuel 10:5...a tak je poslal zpátky. Jakmile se to doneslo Davidovi, poslal jim naproti posly. Protože ti muži byli...
2. Samuel 10:17...přitáhl k Chelamu. Aramejci se sešikovali proti Davidovi a pustili se s ním do boje. Museli se ale před...
2. Samuel 11:5... Když ta žena zjistila, že otěhotněla, poslala Davidovi vzkaz: "Jsem těhotná." David vzkázal Joábovi:...
2. Samuel 11:10...svého pána u vchodu do královského paláceDavidovi bylo oznámeno, že Uriáš nešel domů. Proto s...
2. Samuel 11:17...města vyrazili do boje proti Joábovi, někteříDavidových vojáků padli. Jedním z mrtvých byl také Uriáš...
2. Samuel 11:18...z mrtvých byl také Uriáš Chetejský. Joáb pak Davidovi poslal zprávu o celém průběhu bitvy. Poslovi dal...
2. Samuel 11:22...je mrtev.'" Posel tedy vyrazil, a když přišelDavidovi, vylíčil mu vše, s čím ho Joáb poslal: "Nepřátelé...
2. Samuel 12:7...a neměl slitování." "Ten muž jsi ty!" řekl Nátan Davidovi. "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem ...
2. Samuel 12:15...vrátil domů. Hospodin pak postihl dítě, které Davidovi porodila Uriášova manželka, a to onemocnělo. David...
2. Samuel 12:18...nich nepřijal. Po sedmi dnech pak dítě zemřeloDavidovi služebníci se mu chlapcovu smrt báli oznámit....
2. Samuel 12:27... Když to královské město téměř dobyl, vyslalDavidovi posly se vzkazem: "Zaútočil jsem na Rabu a dobyl...
2. Samuel 13:1...vrátil do Jeruzaléma. Uplynul nějaký časDavidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támar a jiný...
2. Samuel 13:3...přítele jménem Jonadab. Tento Jonadab, syn Davidova bratra Šimey, byl velmi chytrý člověk. "Co že tak...
2. Samuel 13:30...a dali se na útěk. Ještě byli na cestě, když se Davidovi doneslo, že prý Abšalom povraždil všechny...
2. Samuel 13:32... roucha roztržená. Pak promluvil Jonadab, syn Davidova bratra Šimey: " se můj pán a král nedomnívá, že...
2. Samuel 15:12...Abšalom chystal přinášet oběti, poslal také pro Davidova rádce Achitofela Gilonského, aby přišel ze svého...
2. Samuel 15:13...narůstalo a s Abšalomem bylo stále více lidu. K Davidovi pak dorazil posel se zprávou: "Srdce Izraelců je s...
2. Samuel 15:37... Po nich mi vzkážete, cokoli se dozvíte." Davidův důvěrník Chušaj tedy odešel do města, právě když do...
2. Samuel 16:6...Šimei, syn Gerův, a jak šel, zlořečil a házel po Davidovi i všech jeho služebnících kamení, ačkoli byl král...
2. Samuel 16:10...mi zlořečí? Jestli mu Hospodin přikázal: ‚Zlořeč Davidovi,' kdo pak smí říci: ‚Co to děláš?'" David tehdy...
2. Samuel 16:16...Achitofel byl s ním. Tehdy k Abšalomovi přišelDavidův důvěrník Chušaj Arkijský a zvolal: " žije král!...
2. Samuel 17:16... jsem radil tak a tak. Teď rychle pošlete Davidovi zprávu: ‚Nenocuj v poušti před brodem. Ihned...
2. Samuel 17:17...tam služebná a říkala jim, co mají oznámit králi Davidovi. Nesměli se totiž prozradit chozením do města....
2. Samuel 18:7...proti Izraeli. K bitvě došlo v Efraimském leseDavidovi muži tam izraelské vojsko porazili. V hrozné...
2. Samuel 18:9...jich padlo mečem. Abšalom znenadání narazil na Davidovy muže, a tak na svém mezku ujížděl pryč. Když ale...
2. Samuel 19:42... že sami přepravili krále i jeho dvůr a všechny Davidovy muže přes Jordán?" "Král je přece náš příbuzný,"...
2. Samuel 20:21...Šeba, syn Bichriho, pozvedl ruku proti králi Davidovi. Vydejte mi ho, a od města odejdu." "Dobrá,"...
2. Samuel 20:26...a Sádok a Abiatar kněžími. Ira Jairský pak byl Davidovým knížetem. Za Davidových dnů byl po tři roky za...
2. Samuel 21:1...Jairský pak byl Davidovým knížetem. Za Davidových dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak David...
2. Samuel 21:11...ve dne ani divokou zvěř v noci. Když bylo Davidovi oznámeno, jak se Saulova družka Ricpa, dcera Ajova...
2. Samuel 21:17... že Davida zabije. Abišaj, syn Ceruji, ale Davidovi přispěchal na pomoc; zasáhl toho Filištína a zabil...
2. Samuel 21:21...potomek Refajců. Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito čtyři potomci...
2. Samuel 22:51...mocná vítězství, svému pomazanému je milostivDavidovi a jeho semeni navěky! Toto jsou Davidova...
2. Samuel 23:1...- Davidovi a jeho semeni navěky! Toto jsou Davidova poslední slova: Tak praví David, syn Jišajův, tak...
2. Samuel 23:8...bere, oheň ho spálí tam, kde je! Zde jsou jména Davidových hrdinů: Jošeb-bašebet Tachkemonský, velitel...
2. Samuel 23:13...tři z třicítky velitelů sestoupili o žníchDavidovi do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim tábořil...
2. Samuel 23:16...z betlémské studny u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se ale odmítl napít, ale vylil ji jako...
2. Samuel 24:11...hrozný hlupák." Ráno, když David vstal, dostal Davidův vidoucí, prorok Gád, slovo Hospodinovo: "Jdi a...
2. Samuel 24:12... prorok Gád, slovo Hospodinovo: "Jdi a promluvDavidovi: Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí trest....
2. Samuel 24:13... Vyber si jeden a ten ti dám." Gád tedy přišelDavidovi a řekl mu: "Mají na tvou zem přijít tři roky...
2. Samuel 24:18...na a na mou rodinu!" Ještě téhož dneDavidovi přišel Gád se slovy: "Jdi a postav Hospodinu oltář...
1. Královská 1:8...syn Benajáš, prorok Nátan a Šimei, Rei ani Davidovi přední bojovníci ale za Adoniášem nestáli. Adoniáš...
1. Královská 1:13...sobě i svému synu Šalomounovi. Jdi hned ke králi Davidovi a řekni: ‚Můj pane a králi, nepřísahal jsi své...
1. Královská 1:47...trůn. Královi dvořané přišli našemu pánu a králi Davidovi blahopřát. Říkali: ‚Kéž tvůj Bůh zvelebí...
1. Královská 2:1..." řekl mu na to Šalomoun. Když se přiblížil čas Davidovy smrti, dal svému synu Šalomounovi tyto pokyny: "...
1. Královská 2:10...ulehl ke svým předkům a byl pohřben ve Městě Davidově. David kraloval nad Izraelem celkem čtyřicet let....
1. Královská 2:44..."Sám v srdci dobře víš, jak zle jsi mému otci Davidovi ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na tvou hlavu!...
1. Královská 2:45...hlavu! Král Šalomoun ale bude požehnaný a trůn Davidův bude před Hospodinem pevný navěky." Potom král...
1. Královská 3:1...totiž faraonovu dceru a přivedl si ji do Města Davidova. Tam bydlela, než dostavěl svůj palác, Hospodinův...
1. Královská 3:6...snu. Šalomoun odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň, neboť žil před tebou věrně a...
1. Královská 3:7...jsi učinil svého služebníka králem po mém otci Davidovi. jsem ale velmi mladý a nezkušený ve vedení....
1. Královská 5:15...za krále po svém otci. Chíram byl totiž vždy Davidovým přítelem. Šalomoun pak Chíramovi poslal...
1. Královská 5:19... svého Boha, jak to Hospodin pověděl mému otci Davidovi: ‚Tvůj syn, jehož dosadím na tvůj trůn po tobě,...
1. Královská 5:21..." je dnes požehnán Hospodin, který dal Davidovi moudrého syna, aby vládl tomuto velikému lidu."...
1. Královská 6:12... potvrdím ti slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a svůj lid...
1. Královská 8:1...Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke...
1. Královská 8:15...Izraele, který vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy...
1. Královská 8:20...slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin,...
1. Královská 8:24...tebou žijí s oddaným srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy...
1. Královská 8:25... dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském...
1. Královská 8:26...potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi, mému otci. Bude snad Bůh opravdu přebývat na...
1. Královská 8:66... které Hospodin prokázal svému služebníku Davidovi a svému lidu Izraeli. Tak Šalomoun dokončil...
1. Královská 9:5...nad Izraelem navěky, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj...
1. Královská 9:24... Jakmile se faraonova dcera přestěhovala z Města Davidova do paláce, který pro ni vystavěl, začal budovat...
1. Královská 11:12...a dám ho tvému služebníkovi! Kvůli tvému otci Davidovi to ale neudělám za tvého života. Odtrhnu...
1. Královská 11:13... Navíc je neodtrhnu celé. Kvůli svému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, který jsem vyvolil, ponechám...
1. Královská 11:32... Jemu zůstane jeden kmen kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, městu, které jsem vyvolil ze...
1. Královská 11:34...po celý jeho život kvůli svému služebníku Davidovi, kterého jsem vyvolil a který dodržoval ...
1. Královská 11:36...jeho synovi. Postarám se, aby mému služebníku Davidovi po všechny dny zářila svíce v Jeruzalémě, městě,...
1. Královská 11:38...a zbuduji ti trvalý dům, jako jsem ho zbudoval Davidovi, a Izrael dám tobě. Tak pokořím Davidovo símě, ale...
1. Královská 11:39...Davidovi, a Izrael dám tobě. Tak pokořím Davidovo símě, ale ne natrvalo.'" Šalomoun se pak snažil...
1. Královská 12:19... Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes. Jakmile všechen Izrael uslyšel, že se...
1. Královská 12:20...ho prohlásili králem nad celým Izraelem. S domem Davidovým nezůstal nikdo než samotný kmen Juda. Když...
1. Královská 12:26..."Co kdyby se království navrátilo k domu Davidovu? Když bude lid chodit obětovat do Hospodinova...
1. Královská 13:2...rozkaz, "tak praví Hospodin: Hle, domu Davidovu se narodí syn jménem Jošiáš. Ten na tobě bude...
1. Královská 14:8...lidu Izraele. Odtrhl jsem království od domu Davidova a dal je tobě, ale tys nebyl jako můj služebník...
1. Královská 14:31...otcům a byl pohřben mezi svými předky ve Městě Davidově. Jeho amonská matka se jmenovala Naama. Na jeho...
1. Královská 15:4... jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. Kvůli Davidovi však Hospodin, jeho Bůh, nechal v Jeruzalémě zářit...
1. Královská 15:8...Abiáš ulehl ke svým otcům a pohřbili ho ve Městě Davidově. Místo něj začal kralovat jeho syn Asa. Dvacátého...
2. Královská 8:19...Hospodinových očích zlé. Kvůli svému služebníku Davidovi ale Hospodin nechtěl Judu zničit, neboť mu slíbil,...
2. Královská 8:24...otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaziáš....
2. Královská 9:28...pochovali ho k jeho otcům do jeho hrobu ve Městě Davidově. Achaziáš kraloval nad Judou od jedenáctého roku...
2. Královská 11:10...ke knězi Jojadovi. Ten rozdal setníkům kopíDavidovy štíty uložené v Hospodinově chrámu. Strážní se...
2. Královská 12:22... Joaš byl pochován ke svým otcům ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Amaciáš. ...
2. Královská 14:20...ho na koni a pochovali ho v Jeruzalémě, ve Městě Davidově, k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal...
2. Královská 15:7...otcům, pochovali ho mezi jeho předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Jotam....
2. Královská 16:20...otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn...
2. Královská 17:21...ze své blízkosti. Když odtrhl Izrael od domu Davidova, udělali si králem Jeroboáma, syna Nebatova....
2. Královská 21:7...Ašery a vztyčil ji v chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v...
1. Letopisů 3:1...z Bet-rechabova otce Chamáta. Toto jsou synové Davidovi, kteří se mu narodili v Hebronu: prvorozený Amnon...
1. Letopisů 3:9... Eliada a Elifelet. To všechno byli Davidovi synové. Kromě nich měl David ještě jejich sestru...
1. Letopisů 4:31...Šaarajimu. To byla jejich města do kralování Davidova. Jejich vesnice byly: Etam, Ajin Rimon, Tochen,...
1. Letopisů 7:2...a Samuel, vůdcové svých otcovských rodů. Za dnů Davidových byli Tolovi potomci zapsáni v rodopisech v počtu...
1. Letopisů 10:14... Ten ho proto zahubil a království předal Davidovi, synu Jišajovu. Celý Izrael se shromáždil k...
1. Letopisů 11:1... synu Jišajovu. Celý Izrael se shromáždilDavidovi do Hebronu. "Hle, jsme tvá krev a tělo!"...
1. Letopisů 11:5... "Sem se nedostaneš!" řekli obyvatelé Jebusu Davidovi. David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město...
1. Letopisů 11:7...v pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. Vybudoval to město okolo od terasy Milo k...
1. Letopisů 11:10...a Hospodin zástupů byl s ním. Toto jsou vůdcové Davidových hrdinů, kteří mu s celým Izraelem pomohli stát...
1. Letopisů 11:11...mu v jeho kralování pevnou oporou. Toto je výčet Davidových hrdinů:Jašobeám Chakemonský, velitel Trojice....
1. Letopisů 11:15...vítězství. Tři ze třicítky velitelů sestoupiliDavidovi na útes do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim...
1. Letopisů 11:18...z betlémské studny u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se však odmítl napít, ale vylil ji jako...
1. Letopisů 12:9...Jerochama z Gedoru. Z pokolení Gád přešliDavidovi do pevnosti v poušti tito udatní hrdinové; byli to...
1. Letopisů 12:20... Další z pokolení Manases se přidaliDavidovi, když táhl s Filištíny do boje proti Saulovi....
1. Letopisů 12:22... velitelé Manasesových houfů. Pomáhali pak Davidovi proti nájezdníkům, protože to byli samí udatní...
1. Letopisů 12:23...stali veliteli. Den co den tehdy přicházeliDavidovi další pomocníci, z nich bylo veliké vojsko jako...
1. Letopisů 12:24...je výčet ozbrojených bojovníků, kteří přišliDavidovi do Hebronu, aby podle Hospodinova slova přenesli...
1. Letopisů 13:13...řekl si. Proto nevzal Truhlu k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. Boží...
1. Letopisů 14:1... co měl. Chíram, král Týru, pak vyslalDavidovi posly s cedrovým dřevem a také zedníky a tesaře,...
1. Letopisů 14:17...filištínské vojsko od Gibeonu po GezerDavidova pověst se šířila po všech zemích a Hospodin...
1. Letopisů 15:1...národy. Když si vystavěl paláce ve Městě Davidově, připravil místo i pro Boží truhlu a vztyčil pro...
1. Letopisů 15:29...Truhla Hospodinovy smlouvy vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak...
1. Letopisů 17:4...dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin - Ty mi nepostavíš dům, kde...
1. Letopisů 17:7...nepostavili cedrový dům?' Řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin zástupů - jsem vzal z...
1. Letopisů 17:15... přesně podle tohoto vidění promluvil NátanDavidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem...
1. Letopisů 18:2...Filištínů. Porazil také Moábce a ti se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. David také u...
1. Letopisů 18:6...Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin...
1. Letopisů 18:10...vojsko Hadad-ezera, krále Cóby, vyslal ke králi Davidovi svého syna Hadorama s pozdravem a blahopřáním k...
1. Letopisů 18:13...v Edomu posádky a všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězství,...
1. Letopisů 18:17... syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a PléťanůDavidovi synové byli královými nejbližšími pobočníky. Po...
1. Letopisů 19:2...mu vyřídili soustrast nad úmrtím jeho otce. Když Davidovi služebníci přišli do země Amonců, aby Chanunovi...
1. Letopisů 19:4... podvrátili a proslídili zem?" Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil je, roucha jim uřezal v...
1. Letopisů 19:5... u zadnic a tak je poslal zpátky. Jakmile se Davidovi donesla zpráva o těch mužích, poslal jim naproti...
1. Letopisů 20:7...potomek Refajců. Urážel Izrael, ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito potomci gatských...
1. Letopisů 21:5...Izrael. Když se vrátil do Jeruzaléma, předal Davidovi seznam lidu: Celý Izrael čítal 1 100 000...
1. Letopisů 21:9...jako hrozný hlupák." Hospodin tehdy promluvilDavidovu vidoucímu Gádovi: "Jdi a promluv k Davidovi: ‚Tak...
1. Letopisů 21:10...k Davidovu vidoucímu Gádovi: "Jdi a promluvDavidovi: ‚Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí trest....
1. Letopisů 21:11...Vyber si jeden a ten ti dám.'" Gád tedy přišelDavidovi a řekl mu: "Tak praví Hospodin - ‚Vyber si: tři...
1. Letopisů 21:18...Hospodinův anděl promluvil ke Gádovi: "Řekni Davidovi, jde a postaví Hospodinu oltář na mlatu Aravny...
1. Letopisů 21:21...vzhlédl a uviděl ho, vyšel z mlatu a poklonil se Davidovi k zemi. "Přenech mi ten mlat," řekl David...
1. Letopisů 22:4...dřeva nepočítaně (Sidonští a Týrští totiž Davidovi přiváželi spoustu cedrového dřeva). David si řekl:...
1. Letopisů 23:27...ani veškeré jeho služebné náčiní." Podle těchto Davidových posledních slov byli Leviho synové sečteni od...
1. Letopisů 26:31...byl jejich vůdcem Jeriáš. Ve čtyřicátém roce Davidova kralování se v nich hledalo a byli nalezeni...
1. Letopisů 27:18... syn Kemuelův, za Árona Sádok, za Judu ElihuDavidových bratrů, za Isachara Amri, syn Michaelův, za...
1. Letopisů 27:32...byli vedoucí majetkové správy krále DavidaDavidův strýc Jonatan jakožto znalý člověk a písař byl...
1. Letopisů 29:22...radostí, neboť onoho dne znovu prohlásili Davidova syna Šalomouna králem. Pomazali ho před Hospodinem...
2. Letopisů 1:1...jemu, Izraeli a všem královstvím země.  Davidův syn Šalomoun se pevně chopil královské vlády....
2. Letopisů 1:8...Šalomoun Bohu odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň a jsi učinil králem po něm. Nuže...
2. Letopisů 1:9... kéž se potvrdí slovo, které jsi dal mému otci Davidovi. Vždyť jsi učinil králem lidu početného jako...
2. Letopisů 2:2...králi Chíramovi: "Kdysi jsi posílal mému otci Davidovi cedrové dřevo na stavbu jeho paláce, když si...
2. Letopisů 2:11... který učinil nebesa i zem a který dal králi Davidovi syna tak moudrého, znalého, rozumného a rozvážného...
2. Letopisů 3:1...na hoře Moria, kde se Hospodin ukázal jeho otci Davidovi - na místě, které David připravil, na mlatu Aravny...
2. Letopisů 5:2...Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy shromáždili ke...
2. Letopisů 6:4...Izraele, jenž vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy...
2. Letopisů 6:10...slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin,...
2. Letopisů 6:15...tebou žijí s oddaným srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy...
2. Letopisů 6:16... dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském...
2. Letopisů 6:17...potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi. Bude snad Bůh opravdu přebývat s člověkem na...
2. Letopisů 7:6...zhotovil král David, a oslavovali Hospodina Davidovou písní: "Jeho láska trvá na věky!" Kněží troubili...
2. Letopisů 7:10...ze všeho dobrodiní, které Hospodin prokázal Davidovi, Šalomounovi a svému lidu Izraeli. Tak Šalomoun...
2. Letopisů 7:18...tvého království, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Izrael nikdy nebude bez vlády tvého potomka.'...
2. Letopisů 8:11...na lid. Přestěhoval také faraonovu dceru z Města Davidova do paláce, který pro ni postavil. Prohlásil totiž:...
2. Letopisů 10:19... Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes. Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma,...
2. Letopisů 11:17...Šalomounova. Po ty tři roky totiž chodil cestou Davidovou a Šalomounovou. Rechoboám se oženil s Machalatou,...
2. Letopisů 11:18...se oženil s Machalatou, dcerou Jerimota, syna Davidova, a Abihaily, dcery Eliaba, syna Jišajova. Ta mu...
2. Letopisů 12:16...pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Abiáš. ...
2. Letopisů 13:6...Pak ale povstal Jeroboám, syn Nebatův, služebník Davidova syna Šalomouna, a vzbouřil se proti svému pánovi....
2. Letopisů 13:8...proti Hospodinovu království, které je v rukou Davidových synů? Snad proto, že je vás tolik? Nebo proto,...
2. Letopisů 13:23...pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Asa. V jeho...
2. Letopisů 16:14...v jeho hrobce, kterou si nechal vytesat ve Městě Davidově. Uložili ho na márách pokrytých vonnými balzámy a...
2. Letopisů 21:1... a když byl pochován ke svým předkům ve Městě Davidově, na jeho místě začal kralovat jeho syn Jehoram....
2. Letopisů 21:7...Davidem uzavřel, ale Hospodin nechtěl zničit dům Davidův, neboť slíbil, že Davidovi i jeho synům po všechny...
2. Letopisů 21:20... nikdo ho nelitoval. Pochovali ho ve Městě Davidově, ale ne na královském pohřebišti. Na jeho místě...
2. Letopisů 23:3...jim řekl: "Hle, podle Hospodinova slova o synech Davidových bude kralovat králův syn. Provedete to takhle:...
2. Letopisů 23:18...chrámem kněžím a levitům, aby se podle Davidových pokynů s veselím a zpěvem starali o Hospodinův...
2. Letopisů 24:16...sto třiceti let zemřel. Pochovali ho ve Městě Davidově mezi králi, protože v Izraeli vykonal tolik...
2. Letopisů 24:25...ho na lůžku. Když zemřel, pochovali ho ve Městě Davidově, ale ne na královském pohřebišti. Spiklenci proti...
2. Letopisů 25:28... Převezli ho na koni a pochovali ho ve Městě Davidově k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal...
2. Letopisů 27:9...spočinul u svých předků, pochovali ho ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz. Achaz...
2. Letopisů 29:26... Když se levité postavili na svá místaDavidovými nástroji a kněží s trubkami, Ezechiáš nechal...
2. Letopisů 30:26... neboť od dob izraelského krále Šalomouna, syna Davidova, město nic podobného nezažilo. Kněží a levité...
2. Letopisů 32:5...vnější hradbu. Opravil také terasu Milo ve Městě Davidově a vyrobil množství zbraní a štítů. Lid svěřil pod...
2. Letopisů 32:30...Gíchon a svedl ho dolů k západní straně Města Davidova. Ezechiášovi se dařilo všechno, co dělal. Když pak...
2. Letopisů 32:33... pochovali ho v horní části pohřebiště synů Davidových. Celý Juda a všichni obyvatelé Jeruzaléma mu při...
2. Letopisů 33:7...a vztyčil ji v Božím chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v...
2. Letopisů 33:14...je Bůh. Poté obnovil vnější hradbu Města Davidova západně od pramene Gíchon podél potoka ke...
2. Letopisů 35:3... který vystavěl izraelský král Šalomoun, syn Davidův. Teď ji nenosíte na svých ramenou, a tak se...
Ezdráš 8:2...Geršom; ze synů Itamarových: Daniel; ze synů Davidových: Chatuš, syn Šekaniášův; ze synů Parošových:...
Nehemiáš 3:15...Královské zahrady ke schodům dolů z Města Davidova. Za ním opravoval Nehemiáš, syn Azbukův, správce...
Nehemiáš 3:16...správce poloviny okresu Bet-cur; skončil naproti Davidovu hřbitovu u vodní nádrže a Domu hrdinů. Za ním...
Nehemiáš 12:37...bránou naproti nim, stoupali po schodech Města Davidova vzhůru ke hradbám, podél Davidova paláce a na...
Nehemiáš 12:46...jako zpěváci a strážní. (Již dávno, za dnů Davidových a Asafových, totiž byli ustanoveni vedoucí...
Žalmy 3:1...ve chvíli! Blaze všem, kdo v něho doufají. Žalm Davidův, když utíkal před svým synem Abšalomem. Kolik jen,...
Žalmy 4:1... Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Žalm Davidův. Odpověz na volání, Bože, spravedlnosti!...
Žalmy 5:1...bezpečí. Pro předního zpěváka, na flétny. Žalm Davidův. Vyslyš slova, Hospodine, všimni si mého...
Žalmy 6:1... na strunné nástroje. Hlubokým hlasem. Žalm Davidův. Nekárej , Hospodine, v hněvu svém, ve svém...
Žalmy 8:1... Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm Davidův. Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno...
Žalmy 9:1...zpěváka, na nápěv písně "Zemřel syn". Žalm Davidův. Chválím , Hospodine, celým srdcem svým,...
Žalmy 11:1...aby je neděsil! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Hospodin je můj úkryt - proč mi říkáte: "Do hor...
Žalmy 12:1... Pro předního zpěváka, hlubokým hlasem. Žalm Davidův. Pomoz, Hospodine! Věrných ubývá, všichni čestní...
Žalmy 13:1...mezi lidmi rozmáhá! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Jak dlouho ještě, Hospodine? Zapomeneš na ...
Žalmy 14:1...se ke mně zachoval! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavnost...
Žalmy 15:1...radostně jásat, Izrael se bude veselit! Žalm Davidův. Kdo, Hospodine, ve tvém stanu bude? Kdo bydlet smí...
Žalmy 16:1... Kdo takto jedná, nikdy nezakolísá. Zlatý zpěv Davidův. Bože, ochraňuj , na tebe spoléhám. Hospodinu...
Žalmy 17:1... nekonečné blaho je po tvé pravici! Modlitba Davidova. Slyš, Hospodine, mou spravedlivou při, mému...
Žalmy 18:51...mocná vítězství, svému pomazanému je milostivDavidovi a jeho semeni navěky! Pro předního zpěváka....
Žalmy 19:1...semeni navěky! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou...
Žalmy 20:1..., můj Vykupiteli! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Kéž Hospodin vyslyší v den soužení, jméno Boha...
Žalmy 21:1...voláme, nás slyš! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Ve tvé síle, Hospodine, raduje se král - jak jen...
Žalmy 22:1...zpěváka, na nápěv písně "Jitřní laň". Žalm Davidův. Bože můj, Bože můj, proč jsi opustil? Proč jsi...
Žalmy 23:1... jenž se teprv narodí, poví, co učinil! Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na...
Žalmy 24:1...v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas. Žalm Davidův. Hospodinova je země se vším, co je na , celý...
Žalmy 25:1...zástupů, on je ten slavný Král! séla Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, svou duši pozvedám, v tebe,...
Žalmy 26:1... vykup Izrael ze všech jeho soužení! Žalm Davidův. Suď , Hospodine, vždyť žiji poctivě, v Hospodina...
Žalmy 27:1... ve velikém shromáždění Hospodina velebím. Žalm Davidův. Hospodin je světlo a spása, koho bych se měl...
Žalmy 28:1...a on posilní. Spoléhej na Hospodina! Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, volám, skálo , přeruš své...
Žalmy 29:1... buď jejich pastýř a nes je navěky! Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu...
Žalmy 30:1...sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem. Žalm Davidův. Píseň k posvěcení chrámu. Vyvyšovat budu,...
Žalmy 31:1... chválím navěky! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Spoléhám na tebe, Hospodine, kéž nejsem nikdy...
Žalmy 32:1... všichni, jichž nadějí je Hospodin! Poučný žalm Davidův. Blaze tomu, komu jsou odpuštěny viny a jehož...
Žalmy 34:1... Hospodine, jako je v tobě naše naděje! Žalm Davidův, když před Abimelechem předstíral šílenství, a když...
Žalmy 35:1... nebudou odsouzeni, kdo v něho doufají. Žalm Davidův. Suď, Hospodine, ty, kdo soudí; bojuj proti těm,...
Žalmy 37:1...padnou, ležet zůstanou, nevstanou! Žalm Davidův. Nezlob se kvůli zlosynům, nezáviď těm, kdo křivdu...
Žalmy 38:1...je, vždyť v něho doufají! Památeční žalm Davidův. Netrestej , Hospodine, ve své prchlivosti, ve...
Žalmy 39:1...záchrano! Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův. Řekl jsem: "Dám si pozor na své cesty, svým...
Žalmy 40:1...a nebudu tu víc! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Na Hospodina jsem čekal toužebně a on se naklonil...
Žalmy 41:1... prosím nemeškej! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blaze tomu, kdo myslí na ubohé, ve zlý den mu...
Žalmy 51:1...ukážu Boží spasení!" Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Poté, co za ním přišel prorok Nátan kvůli jeho...
Žalmy 52:1...tvém oltáři. Pro předního zpěváka. Poučný žalm Davidův. Poté, co Doeg Edomský přišel za Saulem a oznámil...
Žalmy 53:1... Pro předního zpěváka, k tanci. Poučný žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není! Zkažení jsou, ohavné...
Žalmy 54:1...zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův. Poté, co přišli Zifejci a řekli Saulovi: "David se...
Žalmy 55:1...zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův. Naslouchej, Bože, modlitbě, před mojí prosbou...
Žalmy 56:1...na nápěv "Tiché holubice v dálavách". Zlatý zpěv Davidův, když ho Filištíni zajali v Gatu. Smiluj se, Bože,...
Žalmy 57:1...zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když utekl před Saulem do jeskyně. Smiluj se nade...
Žalmy 58:1...zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův. Opravdu, mocní, právem rozhodujete, soudíte lidi...
Žalmy 59:1...zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když Saul nechal hlídat jeho dům, aby ho mohl...
Žalmy 60:1...zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Zlatý žalm Davidův, pro poučení. Když bojoval proti Aramejcům z...
Žalmy 61:1... Pro předního zpěváka, na strunný nástroj. Žalm Davidův. Moje volání slyš, Bože, mojí modlitbě...
Žalmy 62:1...dny. Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův. Jen v Bohu duše odpočívá, od něj přichází ...
Žalmy 63:1... ty přece každému jeho skutky odplatíš! Žalm Davidův, když byl v Judské poušti. Ty jsi můj Bůh, tebe...
Žalmy 64:1...lhářů zavřou se! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Slyš, Bože, hlas mého naříkání, před hrozbou...
Žalmy 65:1...srdce upřímné! Žalm pro předního zpěváka. Píseň Davidova. Na Sionu ti, Bože, náležejí chvály, sliby ti dané...
Žalmy 68:1...světa kraj! Pro předního zpěváka. Zpívaný žalm Davidův. Povstane Bůh, jeho nepřátelé prchnou, ti, kdo jej...
Žalmy 69:1... Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Žalm Davidův. Bože, pomoz mi, voda po krk sahá...
Žalmy 70:1...milují! Pro předního zpěváka. Památeční žalm Davidův. Kéž bys , Bože, vysvobodil, pospěš mi, Hospodine...
Žalmy 86:1...poběží, připraví cestu jeho šlépějím! Modlitba Davidova. Slyš , Hospodine, a odpověz, vždyť jsem tak...
Žalmy 89:4...vyvoleným vstupuji do smlouvy, svému služebníku Davidovi slibuji: Tvé potomstvo ustanovím navěky, po...
Žalmy 89:50...první láska, Pane, poděla? Na svoji věrnost jsi Davidovi přísahal! Pamatuj, Pane, jak je tvůj služebník...
Žalmy 101:1...navěky, jeho věrnost po všechna pokolení! Žalm Davidův. O lásce a právu zazpívám, tobě, Hospodine, chci...
Žalmy 103:1... jejich símě bude před tebou rozkvétat! Žalm Davidův. Dobrořeč, duše , Hospodinu a celé nitro jeho...
Žalmy 108:1... o Hospodinově lásce přemýšlí! Zpívaný žalm Davidův. srdce je, Bože, připraveno, celou duší chci...
Žalmy 109:1...nepřátele rozdupá! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Bože, chloubo, přeruš své mlčení! Ústa si na ...
Žalmy 110:1... aby ho před jeho soudci zachránil! Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po pravici, než...
Žalmy 122:1...vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!  Davidova poutní píseň. Raduji se, když slýchávám: "Pojďme...
Žalmy 122:5... Zde přece zasedá soudní dvůr, zde zasedá dům Davidův! Za pokoj Jeruzaléma se modlete: "Ti, kdo milují...
Žalmy 124:1... kdo žijí v poklidu, a posměchem těch nadutců!  Davidova poutní píseň. Kdyby s námi nebyl Hospodin - jen...
Žalmy 131:1...sám Izraele vykoupí ze všech jeho vin!  Davidova poutní píseň. Nemám, Hospodine, srdce naduté,...
Žalmy 132:11...svého, neodmítej svého pomazaného!" Hospodin Davidovi věrně přísahal co nechce nikdy odvolat: "Jeden z...
Žalmy 132:17...věrní budou jásat radostí! Zde nechám vyrůst roh Davidův, o svíci svého pomazaného se postarám. Jeho...
Žalmy 133:1...v hanbu, na jeho hlavě však zazáří koruna."  Davidova poutní píseň. Jak je to vzácné a jak příjemné,...
Žalmy 138:1... kdo tvé děti uchopí a o skálu je rozrazí! Žalm Davidův. Z celého srdce chválím , žalmy ti zpívám před...
Žalmy 139:1...dílo rukou svých! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Ty , Hospodine, zkoumáš, ty znáš. Ty víš, jak...
Žalmy 140:1...věčnosti veď! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Zachraň , Hospodine, od lidí zlých, braň před...
Žalmy 141:1... před tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm Davidův. Volám , Hospodine, ke mně pospíchej, vyslyš můj...
Žalmy 142:1...vlastních sítí - zatím uniknu! Poučný žalm Davidův. Jeho modlitba, když byl v jeskyni. K Hospodinu...
Žalmy 143:1...obklopí, mi své dobrodiní projevíš. Žalm Davidův. Slyš, Hospodine, moji modlitbu, prosbě prosím...
Žalmy 144:1...prosím znič - vždyť jsem tvůj služebník! Žalm Davidův. Požehnán buď Hospodin, skála ! On učí ruce...
Žalmy 145:1... blaze lidu, jehož Bůh je Hospodin! Chvalozpěv Davidův. Bože, můj Králi, tebe velebím, tvé jméno chválím...
Přísloví 1:1...Hospodina! Haleluja! Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále nad Izraelem, k nabytí moudrosti a k...
Kazatel 1:1... ji v branách velebí! Slova Kazatele, syna Davidova, krále v Jeruzalémě. Marnost nad marnost! řekl...
Píseň 4:4...jablek jsou pod závojem spánky tvé. Jako věž Davidova je tvoje šíje, jak zbrojnice se tyčící; na tisíc...
Izaiáš 7:2... ale nedokázal jej dobýt. Když bylo domu Davidovu oznámeno: "Aram se spolčil s Efraimem," královo...
Izaiáš 7:13...Achaz. "Nebudu pokoušet Hospodina." "Slyš, dome Davidův!" řekl na to prorok. "To vám nestačí unavovat lidi,...
Izaiáš 9:6...stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je...
Izaiáš 16:5...ze země. Tvůj trůn tehdy bude upevněn láskou a v Davidově stanu na něm usedne soudce, jenž bude věrně hledat...
Izaiáš 22:9...paláce. Prohlédli jste mnohé trhliny ve Městě Davidově a shromáždili jste vodu v Dolním rybníce. Sečetli...
Izaiáš 22:22...a domu Judova. Na jeho rámě vložím klíč domu Davidova; když otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo...
Izaiáš 55:3...chci s vámi uzavřít, potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil. Hle, učinil jsem ho svědkem pro lidi,...
Jeremiáš 13:13... všechny obyvatele této země, krále sedící na Davidově trůnu, kněze, proroky i všechny obyvatele...
Jeremiáš 17:25...se svými velmoži vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozech a koních se svými velmoži...
Jeremiáš 21:12...slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin, dome Davidův: Ráno co ráno suďte spravedlivě, okrádaného...
Jeremiáš 22:2...tam toto slovo: Králi judský, který sedíš na Davidově trůnu, slyš slovo Hospodinovo - ty, tvoji dvořané...
Jeremiáš 22:4...tohoto paláce vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozech a koních a s nimi jejich...
Jeremiáš 22:30...z jeho potomků se nezdaří usednout na trůn Davidův a vládnout nad Judou." "Běda pastýřům, kteří hubí...
Jeremiáš 23:5...Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek. Ten bude vládnout jako moudrý...
Jeremiáš 29:16...Nuže, toto praví Hospodin o králi sedícím na Davidově trůnu a o veškerém lidu, který zůstal v tomto...
Jeremiáš 30:9...sloužit Hospodinu, svému Bohu, a svému králi Davidovi, kterého jim ustanovím. Neboj se, můj služebníku,...
Jeremiáš 33:15...Judy, splním. V těch dnech a v tom čase nechámDavidova semene vyrašit spravedlivý Výhonek, jenž v zemi...
Jeremiáš 33:17...Na trůnu Izraelova domu nikdy nebude chybět Davidův potomek. Také mezi levity nikdy nebude chybět kněz,...
Jeremiáš 36:30...Joakimovi: "Nikdo z jeho potomků nebude sedět na Davidově trůnu. Jeho mrtvola bude pohozena napospas dennímu...
Amos 9:11...žádné neštěstí!" Toho dne obnovím zbořený stan Davidův. Opravím jeho trhliny a jeho trosky obnovím -...
Zachariáš 12:7...zachrání nejprve judské příbytky, aby sláva domu Davidova a sláva obyvatel Jeruzaléma nepřevýšila slávu Judy...
Zachariáš 12:8...mezi nimi bude v onen den jako David a dům Davidův bude jako Bůh, jako anděl Hospodinův jdoucí před...
Zachariáš 12:10...národy, které přitáhly proti Jeruzalému. Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti...
Zachariáš 12:12...rod za rodem, každý rod zvlášť: rod domu Davidova zvlášť a jejich ženy zvlášť; rod Nátanova domu...
Zachariáš 13:1...a jejich ženy zvlášť. V onen den vytryskne domu Davidovu a obyvatelům Jeruzaléma pramen k omytí hříchu a...
Matouš 1:1...zemi prokletím. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova: Abraham zplodil Izáka, Izák...
Matouš 1:20...mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v...
Matouš 9:27...dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, synu Davidův!" Když došel domů, slepci přišli za ním. "Věříte,...
Matouš 12:23... Všechny zástupy žasly: "Není snad tohle ten Syn Davidův?" Když to uslyšeli farizeové, řekli: "Tenhle...
Matouš 15:22...z toho kraje šla za ním a křičela: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nade mnou! dcera je hrozně posedlá...
Matouš 20:30... že tudy jde Ježíš, vykřikli: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Zástup je napomínal, mlčí,...
Matouš 20:31... mlčí, ale oni křičeli tím více: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Ježíš se zastavil, zavolal je...
Matouš 21:9...šly zepředu i zezadu, volaly: "Hosana, Synu Davidův!" "Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!"...
Matouš 21:15...konal, a děti, jak v chrámě křičí: "Hosana, Synu Davidův!" rozhořčili se. "Slyšíš, co říkají?" ptali se ho....
Matouš 22:42..."Co si myslíte o Mesiáši? Čí je to syn?" "Davidův," odpověděli. Na to jim řekl: "Jak ho tedy David...
Marek 10:47...Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Mnozí ho okřikovali, mlčí...
Marek 10:48... mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl:...
Marek 12:35...se: "Jak mohou znalci Písma říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Vždyť sám David řekl v Duchu svatém: ‚Hospodin...
Lukáš 1:27...k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie. Když k přišel,...
Lukáš 2:4...se vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného Betlém (protože byl z domu a rodu...
Lukáš 2:11...radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel - váš Mesiáš a Pán. A toto vám...
Lukáš 3:31... syna Menamova, syna Mataty, syna Nátanova, syna Davidova, syna Jišajova, syna Obédova, syna Boázova, syna...
Lukáš 18:38...Ježíš Nazaretský, začal křičet: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ti, kdo šli před Ježíšem, ho...
Lukáš 18:39... mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a nechal...
Lukáš 20:41...se jich zeptal: "Jak mohou říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Sám David říká v knize Žalmů: ‚Hospodin řekl...
Jan 7:42...Neříká Písmo, že Mesiáš přijde ze semene Davidova, z Betléma, městečka, kde bydlel David?" Zástup se...
Skutky 1:16...a řekl: "Bratři, muselo se naplnit, co v Písmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi, který na...
Skutky 2:29...přítomnosti sytíš radostí!' Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pochován -...
Skutky 13:34... řekl takto: ‚Dám vám svatá zaslíbení učiněná Davidovi.' Proto na jiném místě říká: ‚Svého svatého...
Skutky 15:16...psáno: ‚Znovu se vrátím a obnovím zbořený stan Davidův. Jeho trosky obnovím a vztyčím jej, aby ostatní...
Římanům 1:3...je o jeho Synu - který tělem pocházelDavidova semene, Duchem svatým však byl Boží Syn, jak se...
2. Timoteus 2:8...to všechno pochopil. Pamatuj, že Ježíš KristusDavidova semene byl vzkříšen z mrtvých - to je ...
Židům 4:7...den jako "Dnes", když o mnoho později říká Davidovými ústy (jak bylo řečeno): "Dnes, když ho...
Židům 11:32...o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, JiftachoviDavidovi, Samuelovi a prorocích. Ti skrze víru dobývali...
Zjevení 3:7...piš: Toto říká ten Svatý a Pravý, který klíč Davidův, který otvírá, a nikdo nezavře, a zavírá, a nikdo...
Zjevení 5:5... Hle, zvítězil Lev z pokolení Juda, kořen Davidův! On otevře tu knihu a jejích sedm pečetí." A hle,...
Zjevení 22:16...svědčil o těchto věcech. jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka." Duch a Nevěsta říkají: "Přijď!"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |