David

Hledám varianty 'david' [ davidovi (168) davidem (32) davide (7) davida (142) david (463) ]. Nalezeno 717 veršù.
Růt 4:22...Obéda, Obéd zplodil Jišaje, Jišaj zplodil Davida. V Ramatajim byl jeden muž z Cufova rodu z...
1. Samuel 16:13...uprostřed jeho bratrů ho pomazal. Od toho dne se Davida zmocnil Duch Hospodinův. Samuel pak vstal a odešel...
1. Samuel 16:19...posly se vzkazem: "Pošli ke mně svého syna Davida, který pase ovce." Jišaj vzal osla, chléb, měch vína...
1. Samuel 16:20... chléb, měch vína a jedno kůzle a po svém synu Davidovi to poslal Saulovi. Tak přišel David k Saulovi a...
1. Samuel 16:21...svém synu Davidovi to poslal Saulovi. Tak přišel David k Saulovi a vstoupil k němu do služby. Saul si ho...
1. Samuel 16:22... Saul potom vzkázal Jišajovi: " u  David zůstane ve službě, neboť získal mou přízeň." Kdykoli...
1. Samuel 16:23...Kdykoli potom na Saula přišel ten duch od BohaDavid bral citeru a hrál. Saulovi se pak ulevilo a cítil se...
1. Samuel 17:12...onoho Filištína, byli zděšeni a hrozně se báliDavid byl synem onoho Efratejce z judského Betléma jménem...
1. Samuel 17:14...a třetí Šama - tito tři odešli do válkyDavid byl ale nejmladší. Tři nejstarší odešli se Saulem,...
1. Samuel 17:15... Tři nejstarší odešli se Saulem, kdežto David se musel od Saula vrátit do Betléma pást ovce svého...
1. Samuel 17:17...a předváděl se. Jednou řekl Jišaj svému synu Davidovi: "Vezmi svým bratřím tady efu praženého zrní a...
1. Samuel 17:20...muži v údolí Ela a bojují s Filištíny." David tedy ráno vstal, svěřil ovce hlídači, všechno to vzal...
1. Samuel 17:22...Filištíni se seřadili, jeden šik proti druhémuDavid nechal své věci u hlídače zásob a běžel k šiku. Když...
1. Samuel 17:23...Goliáš z Gatu. Vykřikoval tak jako předtímDavid to slyšel. Jakmile Izraelci toho muže spatřili,...
1. Samuel 17:26...otcovský rod by v Izraeli osvobodil od daní." David se mužů kolem sebe zeptal: "Cože dostane ten, kdo...
1. Samuel 17:28...ale zaslechl, jak s nimi mluví, a hrozně se na Davida rozhněval: "Proč jsi sem vlastně přišel? A komu jsi...
1. Samuel 17:29...zase provedl? To se nemůžu zeptat?" bránil se David. Potom se obrátil na dalšího se stejnou otázkou a...
1. Samuel 17:31...mu odpovídali právě tak jako předtím. To, co David říkal, se rozneslo. Ohlásili to i Saulovi a ten si ho...
1. Samuel 17:32... " se toho Filištína nikdo neleká!" řekl David Saulovi. "Tvůj služebník půjde a bude se s ním bít."...
1. Samuel 17:34...ještě chlapec a on je bojovník odmalička." David mu odpověděl: "Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého...
1. Samuel 17:37... protože urážel šiky živého Boha," pokračoval David. "Hospodin, který vysvobodil ze spárů lva i...
1. Samuel 17:38...Davidovi. "Kéž je Hospodin s tebou!" Saul pak Davida nechal obléci do svých šatů, na hlavu mu nasadil...
1. Samuel 17:39...mu nasadil bronzovou přilbu a oblékl mu pancířDavid si na ty jeho šaty připásal také jeho meč a chtěl jít...
1. Samuel 17:41... vpředu se svým štítonošem, vyrazil proti Davidovi. Jakmile si ho všiml, pohrdavě si ho prohlédl. Byl...
1. Samuel 17:43...pes, že na jdeš s holí?" křikl Filištín na Davida a začal ho proklínat při svých bozích. "Pojď ke mně...
1. Samuel 17:44...při svých bozích. "Pojď ke mně," hulákal na Davida, "a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři!" David mu...
1. Samuel 17:45... "a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a...
1. Samuel 17:48...rukou!" Jakmile Filištín vykročil a zamířilDavidovi, aby ho napadl, David rychle vyběhl z řady proti...
1. Samuel 17:50...zaryl do čela a on se skácel tváří k zemi. Tak David přemohl onoho Filištína prakem a kamenem. Zasáhl...
1. Samuel 17:51...a zabil ho, i když neměl žádný meč. Potom David přiběhl a stanul nad Filištínem, chytil jeho meč,...
1. Samuel 17:54...honby za Filištíny, vyplenili jejich tábořištěDavid potom vzal hlavu toho Filištína, přenesl ji do...
1. Samuel 17:55...jeho zbroj uložil ve svém stanu. Když Saul viděl Davida, jak jde na Filištína, zeptal se svého vojevůdce...
1. Samuel 17:57...mladíka, čí je syn," poručil král. Jakmile se David po zabití toho Filištína vrátil, Abner ho vzal a...
1. Samuel 17:58...tvého služebníka Jišaje Betlémského," odpověděl David. Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem. Jonatan...
1. Samuel 18:2...si ho jako sebe sama. Toho dne Saul přijal Davida k sobě do služby a ho nepouštěl domů k otci....
1. Samuel 18:3...služby a ho nepouštěl domů k otci. JonatanDavidem uzavřel smlouvu, neboť ho miloval jako sebe sama....
1. Samuel 18:4...sama. Svlékl si plášť, který nosil, a dal ho Davidovi; rovněž tak svou výstroj, svůj meč, luk i opasek....
1. Samuel 18:5...rovněž tak svou výstroj, svůj meč, luk i opasekDavid se vydával, kamkoli ho Saul posílal, a na všech...
1. Samuel 18:6...dvořany se těšil oblibě. Když se poté, co David zabil Filištína, vojáci vraceli z boje, ženy ze všech...
1. Samuel 18:7...při tanci prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíceDavid desetkrát více!" Saula to velmi rozzlobilo, ten...
1. Samuel 18:8... ten popěvek se mu vůbec nelíbil. Říkal si: "Davidovi přiznali desetkrát více, a mně jen tisíce. Aby mu...
1. Samuel 18:9...dali království!" Od toho dne Saul hleděl na Davida vždycky podezíravě. Druhý den se Saula zmocnil...
1. Samuel 18:10...Boha, takže doma blouznil v prorockém vytrženíDavid hrál tak jako vždycky, ale Saul vzal kopí a mrštil ho...
1. Samuel 18:11...a mrštil ho po něm. Napadlo ho totiž : "Přibodnu Davida ke zdi!" David mu ale dvakrát uhnul. Saul se Davida...
1. Samuel 18:12...ke zdi!" David mu ale dvakrát uhnul. Saul se Davida začal bát, protože s ním byl Hospodin, kdežto od...
1. Samuel 18:14...tisíci, takže táhl v čele vojska do boje i zpětDavid si ale na všech taženích vedl úspěšně a Hospodin byl...
1. Samuel 18:16...z něj hrůzu. Všichni v Izraeli i v Judovi ale Davida milovali, protože v jejich čele táhl do boje i zpět....
1. Samuel 18:17...v jejich čele táhl do boje i zpět. Saul jednou Davidovi řekl: "Tady je starší dcera Merab, dám ti ji za...
1. Samuel 18:18... nepadne mou rukou, ale rukou Filištínů.) David na to Saulovi odpověděl: "Kdo jsem a jaký mám...
1. Samuel 18:19...zetěm?" Když pak přišel čas její svatbyDavidem, provdal Saul svou dceru Merab za Adriela...
1. Samuel 18:20...Mecholatského. Saulova dcera Míkal se ale do Davida zamilovala. Když to sdělili Saulovi, líbilo se mu to...
1. Samuel 18:21...do pasti a padne rukou Filištínů. A tak Saul Davidovi řekl: "Teď máš druhou možnost stát se mým zetěm."...
1. Samuel 18:22...zetěm." Svým dvořanům přikázal: "Říkejte potají Davidovi: Jen se podívej, král rád a všichni jeho...
1. Samuel 18:23...královým zetěm." A tak o tom Saulovi dvořané Davida přesvědčovali. David jim ale odpověděl: "Myslíte, že...
1. Samuel 18:24...chudák." Když dvořané Saulovi sdělili, co David řekl, Saul jim odpověděl: "Povězte Davidovi toto:...
1. Samuel 18:25... co David řekl, Saul jim odpověděl: "Povězte Davidovi toto: Král nechce žádné věno, jen stovku...
1. Samuel 18:26...David padl rukou Filištínů.) Dvořané to sdělili Davidovi a jemu se líbilo, že by se mohl stát královým...
1. Samuel 18:27...stát královým zetěm. Ještě než lhůta uplynulaDavid vyrazil se svými muži, pobil dvě stě Filištínů,...
1. Samuel 18:28...za ženu. Když si Saul uvědomil, že Hospodin jeDavidem a že ho jeho dcera Míkal miluje, bál se Davida...
1. Samuel 18:29...Davidem a že ho jeho dcera Míkal miluje, bál se Davida ještě více a stal se navždy Davidovým nepřítelem....
1. Samuel 18:30...stále vyráželi do boje. A kdykoli vyraziliDavid byl pokaždé úspěšnější než všichni Saulovi hodnostáři...
1. Samuel 19:1...Jonatanovi a všem svým hodnostářům, že chce, aby David zemřel. Saulův syn Jonatan měl ale Davida velmi rád,...
1. Samuel 19:2...syn Jonatan měl ale Davida velmi rád, a tak Davida varoval: "Můj otec Saul chce zabít. Zítra ráno si...
1. Samuel 19:4...povím, co jsem zjistil." Jonatan pak před Saulem Davida chválil. " král neubližuje svému služebníku...
1. Samuel 19:5... Proč bys ubližoval nevinnému člověku? Proč bys Davida pro nic za nic zabíjel?" Saul tedy Jonatana poslechl...
1. Samuel 19:7...je živ Hospodin, nebude zabit!" Jonatan pak Davida zavolal a všechno mu to vyprávěl. Potom Davida...
1. Samuel 19:8...byl s ním tak jako předtím. Opět došlo k válceDavid vytáhl, bojoval s Filištíny a udeřil na tak prudce...
1. Samuel 19:9... přišel na něj zlý duch od Hospodina. Zatímco mu David hrál, Saul po něm mrštil kopí, aby Davida připíchl ke...
1. Samuel 19:10...mu David hrál, Saul po něm mrštil kopí, aby Davida připíchl ke zdi. Ten ale Saulovi uhnul a kopí se...
1. Samuel 19:12...jinak budeš zítra mrtev." Míkal pak spustila Davida oknem; ten se dal na útěk a uprchl. Míkal vzala...
1. Samuel 19:14...lůžko pláštěm. Když přišli Saulovi poslové, aby Davida zadrželi, řekla jim: "Je nemocný." Saul je pak...
1. Samuel 19:15... řekla jim: "Je nemocný." Saul je pak vyslal za Davidem znovu, aby se sami přesvědčili. Řekl jim: "Přineste...
1. Samuel 19:18..."On mi vyhrožoval: Nech jít, nebo zabiju!" David mezitím utíkal pryč, dorazil k Samuelovi do Rámy....
1. Samuel 19:19...a bydleli v chýších. Saulovi bylo oznámeno: "David je v chýších v Rámě." Vyslal tedy posly, aby Davida...
1. Samuel 19:20...je v chýších v Rámě." Vyslal tedy posly, aby Davida zajali. Jakmile však uviděli houf proroků v čele se...
1. Samuel 19:22... k veliké studni v Sechu. "Kde je SamuelDavid?" ptal se. "Tamhle v chýších v Rámě," řekli mu....
1. Samuel 20:1...A proto se říká: To i Saul patří k prorokům?  David ale z chýší v Rámě uprchl. Přišel k Jonatanovi a ptal...
1. Samuel 20:3...by právě tohle přede mnou skrýval? Tak to není." David mu to ale odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec určitě ,...
1. Samuel 20:5..."Udělám pro tebe, cokoli budeš chtít." David tedy Jonatanovi řekl: "Jak víš, zítra je slavnost...
1. Samuel 20:6...si tvůj otec všimne nepřítomnosti, řekneš: ‚David prosil o svolení, aby mohl rychle domů do Betléma,...
1. Samuel 20:10... jestli ti tvůj otec odpověděl hrubě?" zeptal se David Jonatana. "Pojď," vyzval Jonatan Davida, "půjdeme ven...
1. Samuel 20:11...zeptal se David Jonatana. "Pojď," vyzval Jonatan Davida, "půjdeme ven." Když pak spolu vyšli ven, Jonatan...
1. Samuel 20:12..."půjdeme ven." Když pak spolu vyšli ven, Jonatan Davidovi řekl: "Při Hospodinu, Bohu Izraele, zjistím, co...
1. Samuel 20:17...s Davidovými nepřáteli!" Jonatan z láskyDavidovi zopakoval svou přísahu, neboť ho miloval jako sám...
1. Samuel 20:24... je svědkem naší úmluvy navěky." David se tedy ukryl venku. Bylo novoluní a král zasedl k...
1. Samuel 20:28...Jišajův syn včera ani dnes nepřišel k jídlu?" "David prosil o svolení, aby směl do Betléma," odpověděl...
1. Samuel 20:33... Tak Jonatan poznal, že jeho otec je odhodlán Davida zabít. Jonatan vstal od stolu, rozpálen hněvem, a...
1. Samuel 20:34...dne novoluní nejedl. Trápil se totiž kvůli Davidovi i kvůli tomu, že ho otec tak zostudil. Když přišlo...
1. Samuel 20:35...přišlo ráno, Jonatan vyšel ven, jak se dohodliDavidem. Měl s sebou malého chlapce a tomu řekl: "Běž a...
1. Samuel 20:39...pánovi. Ten chlapec nic netušil. Jen JonatanDavid věděli, o co jde. Jonatan pak dal chlapci, který ho...
1. Samuel 20:41..." Jakmile chlapec odešel, od jihu se vynořil David. Padl tváří k zemi a třikrát se poklonil. Políbili se...
1. Samuel 21:1...námi dvěma i mezi naším potomstvem navěky."  David pak vyrazil na cestu, zatímco Jonatan se vrátil do...
1. Samuel 21:2...Nobu ke knězi Achimelechovi, ale toho setkáníDavidem vylekalo. "Jak to, že jsi sám?" ptal se ho. "Proč s...
1. Samuel 21:3...jsi sám?" ptal se ho. "Proč s tebou nikdo není?" David knězi Achimelechovi odpověděl: "Král mi dal jistý...
1. Samuel 21:5...najde." "Obyčejný chléb nemám," odpověděl kněz Davidovi. "Je tu jen svatý chléb - pokud ale mládenci...
1. Samuel 21:6...- pokud ale mládenci neměli nic se ženami." David mu odpověděl: "Žen jsme se opravdu ani nedotkli -...
1. Samuel 21:9...po ruce nějaké kopí nebo meč?" zeptal se ještě David Achimelecha. "Nevzal jsem si totiž s sebou meč ani...
1. Samuel 21:10...chceš, vezmi si ho. Žádný jiný tu nemám." Na to David řekl: "Ten je nejlepší, dej mi ho." Potom David...
1. Samuel 21:11...David řekl: "Ten je nejlepší, dej mi ho." Potom David vyrazil a prchal toho dne před Saulem, dorazil k...
1. Samuel 21:12... dorazil k Achišovi, králi Gatu. "To je přece David, král země," řekli Achišovi jeho dvořané. "To o něm...
1. Samuel 21:13...,Saul pobil své tisíce, David desetkrát více!'" David si jejich slova vzal k srdci a velmi se gatského...
1. Samuel 22:1...Tenhle mi vejít do domu?" Tak odtamtud David unikl a ukryl se v jeskyni Adulam. Když se to...
1. Samuel 22:3...sta mužů a on se stal jejich velitelem. Odtamtud David odešel do moábské Micpy a požádal moábského krále:...
1. Samuel 22:4...králi a zůstali u něj celou dobu, kdy se David zdržoval ve skalní pevnosti. Prorok Gád pak ale...
1. Samuel 22:5...zdržoval ve skalní pevnosti. Prorok Gád pak ale Davidovi řekl: "Nezůstávej v pevnosti, odejdi do judského...
1. Samuel 22:6...do cheretského lesa. Saul se doslechl, že se David se svými muži znovu objevil. Seděl právě pod...
1. Samuel 22:14..."Který ze všech tvých služebníků je věrný jako David? Vždyť je to králův zeť, velitel tvé tělesné stráže a...
1. Samuel 22:17...Pobijte Hospodinovy kněze, protože i oni držíDavidem! Věděli, že je na útěku, ale neohlásili mi to."...
1. Samuel 22:20...Achitubova, jménem Abiatar ale unikl. UprchlDavidovi a oznámil mu, že Saul povraždil Hospodinovy kněze...
1. Samuel 22:22...oznámil mu, že Saul povraždil Hospodinovy knězeDavid na to Abiatarovi řekl: " toho dne, kdy tam byl Doeg...
1. Samuel 23:1...i o tvůj, u jsi ale v bezpečí." Tehdy bylo Davidovi oznámeno: "Filištíni oblehli Keilu. plení obilí...
1. Samuel 23:2...oblehli Keilu. plení obilí na humnech."  David se tedy ptal Hospodina: "Mám jít? Porazím Filištíny?"...
1. Samuel 23:3...Hospodin. "Filištíny porazíš a Keilu osvobodíš." Davidovi muži ale namítali: "Vždyť se bojíme tady v...
1. Samuel 23:4...ke všemu jít do Keily proti filištínským šikům?" David se tedy ptal Hospodina znovu a Hospodin mu odpověděl:...
1. Samuel 23:5...na Keilu. Filištíny ti vydám do rukou." A tak David se svými muži přišel do Keily, pustil se s Filištíny...
1. Samuel 23:6...Keily. Abiatar, syn Achimelechův, utekl za Davidem do Keily a vzal s sebou efod. Když bylo Saulovi...
1. Samuel 23:7...s sebou efod. Když bylo Saulovi oznámeno, že David vstoupil do Keily, řekl si: "Teď mi ho Bůh vydal do...
1. Samuel 23:8...svolat k válečnému tažení do Keily, aby oblehl Davida i jeho muže. David se ale dozvěděl, jakou pohromu na...
1. Samuel 23:9...tažení do Keily, aby oblehl Davida i jeho mužeDavid se ale dozvěděl, jakou pohromu na něj Saul chystá, a...
1. Samuel 23:10...a řekl knězi Abiatarovi: "Přines efod." Potom se David ptal: "Hospodine, Bože Izraele, tvůj služebník se...
1. Samuel 23:12..." "Ano, přitáhne," odpověděl HospodinDavid se tedy zeptal: "A vydali by Keilští a muže...
1. Samuel 23:13...rukou?" "Ano, vydali," odpověděl Hospodin. A tak David se svými asi šesti sty muži opustil Keilu a...
1. Samuel 23:14... že David unikl z Keily, ukončil taženíDavid pak pobýval v pouštních úkrytech na horách pouště Zif...
1. Samuel 23:15...hledal, ale Bůh mu ho nevydal do rukou. Když byl David v Choreši na poušti Zif, zjistil, že Saul vytáhl a...
1. Samuel 23:16...mu o život. Saulův syn Jonatan se tehdy vydal za Davidem do Choreše a pomohl mu najít sílu v Bohu. "Neboj se...
1. Samuel 23:18...tehdy spolu před Hospodinem uzavřeli smlouvuDavid pak zůstal v Choreši a Jonatan se vrátil domů. K...
1. Samuel 23:19...do Gibeje se ale vypravili Zifejci a řekli: "David se přece ukrývá u nás! Opevnil se v Choreši na kopci...
1. Samuel 23:24...Vydali se tedy před Saulem zpátky do ZifuDavid byl se svými muži na poušti Maon v údolí Arava jižně...
1. Samuel 23:25... Saul a jeho muži se pustili do hledání, ale Davidovi to bylo oznámeno, a tak se přesunul do skal na...
1. Samuel 23:26... Saul postupoval po jednom úbočí horyDavid se svými muži po druhém. David se snažil před Saulem...
1. Samuel 23:28...Filištíni." Saul tedy přestal pronásledovat Davida a vytáhl proti Filištínům. Proto se tomu místu říká...
1. Samuel 24:2...z tažení proti Filištínům, bylo mu oznámeno: "David je právě v poušti En-gedi." Saul tedy vzal tři tisíce...
1. Samuel 24:3...tři tisíce mužů vybraných z celého Izraele a šel Davida s jeho muži hledat v Kamzičích skalách. Cestou...
1. Samuel 24:4...si ulevil. V zadních koutech jeskyně ale seděl David se svými muži. Ti mu zašeptali: "Vidíš - to je ten...
1. Samuel 24:5...do rukou, abys s ním udělal, co budeš chtít.'" David tedy vstal a nepozorovaně Saulovi uřízl cíp pláště....
1. Samuel 24:8...- vždyť je to Hospodinův pomazaný!" Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim Saula napadnout....
1. Samuel 24:9...po cestě. Hned potom vyšel z jeskyněDavid a zavolal za Saulem: "Můj pane! Králi!" Saul se...
1. Samuel 24:10...řekl: "Proč posloucháš lidské řeči, že se ti David snaží ublížit? Pohleď, dnes vidíš na vlastní oči, že...
1. Samuel 24:17...a ujme se pře a obhájí před tebou!" Když David domluvil tuto řeč k Saulovi, Saul zvolal: "Je to tvůj...
1. Samuel 24:18...se rozplakal. "Jsi spravedlivější než ," řekl Davidovi. "Vždyť jsi mi odplácel dobrem, ale jsem ti...
1. Samuel 24:23... a nevymažeš jméno z mého otcovského rodu." David to Saulovi odpřisáhl. Saul pak odešel domů a David se...
1. Samuel 25:1...ho oplakávali a pohřbili ho v Rámě, kde bydlelDavid se pak rozhodl odejít na poušť Paran. V Maonu žil...
1. Samuel 25:4...a choval se zle. Byl to potomek Kálebův. Když se David na poušti doslechl, že Nábal stříhá své ovce, poslal...
1. Samuel 25:8... Dej tedy prosím svým služebníkům i svému synu Davidovi, co máš po ruce.'" Davidovi mládenci tedy šli za...
1. Samuel 25:9...i svému synu Davidovi, co máš po ruce.'" Davidovi mládenci tedy šli za Nábalem a promluvili...
1. Samuel 25:10...Když se odmlčeli, Nábal se na rozkřikl: "Jaký David? Jaký syn Jišajův? Všude je teď plno sluhů, kteří...
1. Samuel 25:12...dát to lidem, o kterých ani nevím, odkud jsou?" Davidovi mládenci se tedy otočili a vydali se zpátky....
1. Samuel 25:13...k Davidovi, vyřídili mu všechna Nábalova slovaDavid svým mužům řekl: "Každý si připásejte meč." Všichni...
1. Samuel 25:14...mezitím řekl Nábalově ženě Abigail: "Víš, že David poslal z pouště k našemu pánovi posly s pozdravem,...
1. Samuel 25:20...do horské rokle, když tu proti přichází David se svými muži. (Než je potkala, David si právě říkal:...
1. Samuel 25:21...přichází David se svými muži. (Než je potkalaDavid si právě říkal: "To jsem tedy na poušti hlídal...
1. Samuel 25:22... a teď mi za mou dobrotu oplácí zlem. Bůh  Davida potrestá a ještě mu přidá, jestli ze všech, kdo k...
1. Samuel 25:23...jediného pacholka!") Jakmile Abigail uviděla Davida, rychle sesedla z osla, padla před Davidem na tvář a...
1. Samuel 25:32...pánu dobrodiní, vzpomeň si na svou služebnici." David řekl Abigail: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že...
1. Samuel 25:35...Nábalovi nezůstal jediný pacholek!" Potom od  David přijal, co mu přinesla, a řekl : "Vrať se v pokoji...
1. Samuel 25:39...Hospodin Nábala zasáhl tak, že zemřel. Když se David doslechl o Nábalově smrti, řekl: "Požehnán buď...
1. Samuel 25:40...pro Abigail a nabídl , že si ji vezme za ženuDavidovi služebníci přišli za Abigail do Karmelu a řekli...
1. Samuel 25:43...odešla s Davidovými posly a stala se jeho ženouDavid si vzal také Achinoam z Jizreelu a obě byly jeho...
1. Samuel 26:1... Za Saulem do Gibeje znovu přišli Zifejci: "David se přece ukrývá na kopci Chakila před Ješimonem."...
1. Samuel 26:2...z Izraele vypravil na poušť Zif, aby tam Davida hledali. Saul se utábořil u cesty na kopci Chakila...
1. Samuel 26:3...utábořil u cesty na kopci Chakila před Ješimonem.David se zatím zdržoval v poušti. Když viděl, že za ním...
1. Samuel 26:5...se o Saulově příchodu dověděl přesně. Potom se David vypravil k Saulovu tábořišti. Viděl místo, kde se...
1. Samuel 26:6...tábora obklopen vojskem ze všech stranDavid se pak zeptal Chetejce Achimelecha a Cerujina syna...
1. Samuel 26:7...tábora?" " s tebou půjdu," odpověděl AbišajDavid s Abišajem tedy vešli v noci do vojska a hle - Saul...
1. Samuel 26:8...Bůh vydal tvého nepřítele do rukou," řekl Abišaj Davidovi. "Dovol, ho teď tím kopím probodnu do země....
1. Samuel 26:9...země. Stačí jedna rána, druhá nebude potřeba." David mu ale odpověděl: "Neubližuj mu. Kdo může beztrestně...
1. Samuel 26:10...pomazaného? Jakože je živ Hospodin," pokračoval David, "sám Hospodin ho raní. Buď přijde jeho den a zemře,...
1. Samuel 26:12...na vodu, co u hlavy, a pojďme pryč." A tak David vzal Saulovi od hlavy kopí a džbán vody a šli pryč....
1. Samuel 26:13... protože na padl tvrdý spánek od HospodinaDavid přešel na druhou stranu a postavil se opodál na...
1. Samuel 26:15...snad muž, kterému není v Izraeli rovno?" volal David na Abnera. "Proč tedy nehlídáš svého krále a pána?...
1. Samuel 26:17...džbán vody, co měl u hlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase. "Je to tvůj hlas, Davide, synu můj?"...
1. Samuel 26:21..." "Zhřešil jsem," řekl Saul. "Vrať se, můj synu Davide! ti neublížím, neboť sis dnes tolik cenil mého...
1. Samuel 26:22...jsem jako hlupák - hrozně jsem se zmýlil!" David na to řekl: "Zde je královo kopí. sem pro něj...
1. Samuel 26:25...a kéž vysvobodí z každého soužení." Saul Davidovi odpověděl: "Požehnaný jsi, můj synu Davide....
1. Samuel 27:1...potom dál svou cestou a Saul se vrátil domů.  David si ale pomyslel: "Teď mohu kdykoli Saulovou rukou...
1. Samuel 27:2...celém Izraeli. Takhle mu uniknu z rukou." Proto David vyrazil na cestu a se šesti sty svými muži přešel ke...
1. Samuel 27:3...ke gatskému králi Achišovi, synu MaochovuDavid i jeho muži se tedy usadili u Achiše v Gatu. Každý...
1. Samuel 27:4...Karmelském. Když bylo Saulovi oznámeno, že David utekl do Gatu, přestal ho hledat. David řekl...
1. Samuel 27:5... že David utekl do Gatu, přestal ho hledatDavid řekl Achišovi: "Mohl bys mi prokázat laskavost?...
1. Samuel 27:7... Proto Ciklag patří dodnes judským králůmDavid strávil ve filištínském kraji celkem rok a čtyři...
1. Samuel 27:8...ve filištínském kraji celkem rok a čtyři měsíceDavid se svými muži podnikal nájezdy na Gešurejce, Girzejce...
1. Samuel 27:9...se táhne k Šuru směrem k egyptské k zemi.) David útočil na celý ten kraj a nenechával naživu muže ani...
1. Samuel 27:10...Achiš ptal: "Na koho jste dnes podnikli nájezd?" David odpovídal: "Do judského Negevu," nebo "do Negevu...
1. Samuel 27:11...Jerachmeelců," nebo "do kenijského Negevu." David nenechával naživu muže ani ženy, aby je nemusel vodit...
1. Samuel 27:12... kdy bydlel ve filištínském kraji. Achiš ale Davidovi věřil; myslel si: "Ten se svému lidu Izraeli...
1. Samuel 28:1...svá vojska do války proti Izraeli. Achiš oznámil Davidovi: "Musíš počítat s tím, že se mnou do války...
1. Samuel 28:2...poznáš, co tvůj služebník dovede." Achiš na to Davidovi řekl: "Tak to jmenuji natrvalo svým osobním...
1. Samuel 28:17...tebe odtrhl království a dal je tvému bližnímuDavidovi! Protože jsi neposlechl Hospodina a nevykonal jeho...
1. Samuel 29:2...vládci pochodovali se svými stovkami a tisíciDavid a jeho muži pochodovali vzadu s Achišem. Filištínští...
1. Samuel 29:3...ptali: "Co to tam je za Hebreje?" "To je přece David, sluha izraelského krále Saula," řekl jim Achiš. "Je...
1. Samuel 29:5...než hlavami těchto mužů? Vždyť je to přece ten David, o kterém se při tancích zpívalo: ,Saul pobil své...
1. Samuel 29:6...tisíce, David desetkrát více!'" Achiš si tedy Davida zavolal a řekl mu: "Jakože je živ Hospodin, jsi...
1. Samuel 29:8..." "Co jsem provedl?" odpověděl mu na to David. "Co můžeš svému služebníku vytknout ode dne, kdy...
1. Samuel 29:11...tebou - a hned za rozbřesku odejděte." A tak se David i se svými muži hned ráno vypravil na cestu do...
1. Samuel 30:1...Filištíni táhli na Jizreel. Třetího dne pak David se svými muži dorazil do Ciklagu. Amalekovci mezitím...
1. Samuel 30:3...nezabili, ale odvedli je s sebou pryč. Když David se svými muži dorazil do města, hle - bylo vypálené a...
1. Samuel 30:4...jejich ženy, synové i dcery odvlečeni do zajetíDavid i jeho muži se dali do hlasitého pláče, neměli...
1. Samuel 30:6...a Abigail, vdova po Nábalovi KarmelskémDavid byl tehdy v úzkých, protože muži začali mluvit o tom,...
1. Samuel 30:7...ale našel sílu v Hospodinu, svém Bohu. Potom David požádal kněze Abiatara, syna Achimelechova: "Přines...
1. Samuel 30:8...sem efod." A když k němu Abiatar přinesl efodDavid se ptal Hospodina: "Mám tu hordu pronásledovat?...
1. Samuel 30:9... "Jistě je dostihneš a zajatce vysvobodíš." David tedy vyrazil se šesti sty muži. Když přišel k potoku...
1. Samuel 30:10...přišel k potoku Besor, část jich tam zůstalaDavid pak pokračoval v pronásledování se čtyřmi sty muži;...
1. Samuel 30:11...dál. Našli venku jakéhosi Egypťana a vzali hoDavidovi. Dali mu něco k jídlu, vodu k pití, hroudu fíků a...
1. Samuel 30:13...nic nejedl a nepil. "Ke komu patříš?" ptal se ho David. "Odkud jsi?" "Jsem Egypťan, otrok jednoho Amalekovce...
1. Samuel 30:15..." "Můžeš k hordě dovést?" zeptal se ho David. Odpověděl: "Přísahej mi při Bohu, že nezabiješ a...
1. Samuel 30:17...a judské zemi pobrali takovou spoustu kořistiDavid je pobíjel od ranního šera do večera druhého dne a...
1. Samuel 30:18... kteří nasedli na velbloudy a uprchli. Tak David dobyl zpět všechno, co Amalekovci pobrali, a...
1. Samuel 30:19...dcery, nic z kořisti a ze všeho, co jim vzaliDavid to všechno získal zpět. Pobral také všechen brav a...
1. Samuel 30:21...sebou se slovy: "To je Davidova kořist." Tak David dorazil k těm dvěma stům mužů, kteří zůstali u potoka...
1. Samuel 30:22...a pozdravil je. Mezi muži, kteří šliDavidem, se ale ozvali všichni zlí a ničemní: "Tihle s námi...
1. Samuel 30:23... si každý vezme svou ženu a děti a jdou!" David ale prohlásil: "Bratři, takhle nejednejte s tím, co...
1. Samuel 30:26...v Izraeli platí jako závazné ustanovení. Když se David vrátil do Ciklagu, poslal něco z kořisti judským...
1. Samuel 30:31... Bor-ašanu, Atachu, Hebronu - do všech míst, kam David se svými muži chodíval. Na Izrael zaútočili...
2. Samuel 1:1...dní se pak postili. Saul byl mrtev , když se David po porážce Amalekitů vrátil do Ciklagu, kde strávil...
2. Samuel 1:2... Měl roztržený oděv a na hlavě hlínu. PřišelDavidovi, padl na zem a poklonil se. "Odkud jdeš?" zeptal...
2. Samuel 1:3...na zem a poklonil se. "Odkud jdeš?" zeptal se David. "Unikl jsem z izraelského tábora," zněla odpověď....
2. Samuel 1:4...zněla odpověď. "Pověz mi, co se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z boje. Mnoho jich padlo a zemřelo....
2. Samuel 1:5... že zemřel Saul a jeho syn Jonatan?" zeptal se David mladíka, který mu to oznamoval. Mladík odpověděl:...
2. Samuel 1:11...náramek a přinesl jsem ti to sem, můj pane." David vzal své roucho a roztrhl je, stejně jako všichni,...
2. Samuel 1:13...a kvůli domu Izraele, že padli mečem. Potom se David mladíka, který mu přinesl tu zprávu, zeptal: "Odkud...
2. Samuel 1:14...a zabít Hospodinova pomazaného?!" řekl mu na to David. Tehdy zavolal na jednoho z mládenců: "Pojď sem,...
2. Samuel 1:16...A tak ho udeřil, zemřel. Ještě předtím mu David řekl: "Tvá krev na tvou hlavu! Vlastními ústy jsi na...
2. Samuel 1:17...řekl: To jsem zabil Hospodinova pomazaného." David pak nad Saulem a jeho synem Jonatanem zpíval tento...
2. Samuel 2:1...hrdinové, jak zmařena zbroj válečná! Později se David ptal Hospodina: "Mám jít do některého judského...
2. Samuel 2:2...se David. "Do Hebronu," odpověděl mu. A tak tam David odešel s oběma svými manželkami, Achinoam Jizreelskou...
2. Samuel 2:3...a Abigail, vdovou po Nábalovi KarmelskémDavid vzal s sebou také své muže, každého s jeho rodinou, a...
2. Samuel 2:4... Tam za ním potom přišli judští muži, aby Davida pomazali za krále nad domem judským.Když pak bylo...
2. Samuel 2:10...let a kraloval dva roky. Dům Judy ale následoval Davida. David kraloval nad domem Judy v Hebronu sedm let a...
2. Samuel 2:11...dva roky. Dům Judy ale následoval DavidaDavid kraloval nad domem Judy v Hebronu sedm let a šest...
2. Samuel 2:17... V urputné bitvě, která se toho dne strhla, pak Davidovi vojáci Abnera a zbytek Izraelců porazili. Byli tam...
2. Samuel 2:31...Asaela scházelo z Davidových vojáků 19 mužů. (Davidovi vojáci ale pobili 360 Benjamínců, kteří byli s...
2. Samuel 3:1...dorazili do Hebronu. Boj mezi domem SaulovýmDavidovým byl dlouhý. David byl stále silnější a dům Saulův...
2. Samuel 3:2...byl stále silnější a dům Saulův stále slabšíDavidovi se v Hebronu narodili synové: prvorozený byl Amnon...
2. Samuel 3:5...pátý Šefatiáš, syn Abitaly; šestý Jitream, syn Davidovy ženy Egly. Tito synové se Davidovi narodili v...
2. Samuel 3:9... Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli seDavidovi nezachovám podle toho, co mu přísahal Hospodin -...
2. Samuel 3:12...ani slovo - tak se ho bál. Abner pak vyslalDavidovi posly se slovy: "Čí je to země? Uzavři se mnou...
2. Samuel 3:13...na tvou stranu celý Izrael!" "Dobře," odpověděl David. "Uzavřu s tebou smlouvu. Mám ale jednu podmínku:...
2. Samuel 3:14... Teprve poté se budeš moci se mnou setkat." David pak vyslal posly k Saulovu synu Iš-bošetovi: "Vrať mi...
2. Samuel 3:17..." dávno jste toužili, aby vaším králem byl David. Teď tedy jednejte, neboť Hospodin o Davidovi řekl:...
2. Samuel 3:18...byl David. Teď tedy jednejte, neboť HospodinDavidovi řekl: ‚Skrze Davida vysvobodím svůj lid Izrael z...
2. Samuel 3:19...s Benjamínci. Potom šel do Hebronu, abyDavidem probral vše, co Izrael a celý dům Benjamínův...
2. Samuel 3:20...za správné. Když Abner přišel s dvaceti muži za Davidem do Hebronu, David jemu i jeho mužům připravil...
2. Samuel 3:21...jemu i jeho mužům připravil hostinu. Abner pak Davidovi řekl: "Dovol mi teď jít a shromáždit pro svého...
2. Samuel 3:22...propustil a ten odešel v pokoji. Právě tehdy se Davidovi vojáci s Joábem vrátili z nájezdu se spoustou...
2. Samuel 3:26...vyzvědět všechno, co děláš!" Jakmile Joáb od Davida odešel, vyslal posly za Abnerem. Ti ho přivedli zpět...
2. Samuel 3:28...krev svého bratra Asaela. Když se o tom doslechl David, prohlásil: " i království jsme před Hospodinem...
2. Samuel 3:31...že zabil jejich bratra Asaela v bitvě u GibeonuDavid pak řekl Joábovi a všemu lidu, který byl s ním:...
2. Samuel 3:35...ho oplakávali o to víc. Potom všichni chodili za Davidem, aby se ještě za světla najedl, ale David přísahal:...
2. Samuel 4:8...s celou noc přes pláň Arava, ji přinesliDavidovi do Hebronu. "Zde je hlava Iš-bošeta, syna Saulova,...
2. Samuel 4:9...dopřál pomstu nad Saulem a jeho potomstvem." David na to Rechabovi a jeho bratru Baanovi, synům Rimona...
2. Samuel 4:12...žádat po vás a sprovodit vás ze světa?!" Nato David rozkázal svým mládencům, aby je zabili. Usekali jim...
2. Samuel 5:1...hrobu. Všechny izraelské kmeny přišly za Davidem do Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá krev a tělo! ...
2. Samuel 5:3...Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a...
2. Samuel 5:4...a oni Davida pomazali za krále nad Izraelem.  Davidovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval...
2. Samuel 5:6...na Jebusejce, kteří v tom kraji bydleli. Ti Davidovi řekli: "Sem se nedostaneš - i slepci a mrzáci ...
2. Samuel 5:7...Prohlašovali, že se tam David nedostaneDavid ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo....
2. Samuel 5:8...pevnost Sion dobyl. Teď je to Město DavidovoDavid toho dne prohlásil: "Kdo chce zaútočit na Jebusejce,...
2. Samuel 5:9...říkat: "Slepec ani mrzák nesmí do paláce." David se pak v pevnosti usadil, a tak dostala jméno...
2. Samuel 5:10...okolo od terasy Milo k paláci. Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním...
2. Samuel 5:11... byl s ním. Chíram, král Týru, pak vyslalDavidovi posly s cedrovým dřevem a také tesaře a kameníky,...
2. Samuel 5:12...a kameníky, aby Davidovi postavili palác. Tehdy David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad...
2. Samuel 5:13...království ve prospěch jeho lidu, Izraele. Když David přišel z Hebronu, vzal si v Jeruzalémě další...
2. Samuel 5:17...a Elifelet. Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad Izraelem, všichni se ho...
2. Samuel 5:19...přitáhli a rozložili se v údolí RefaimDavid se ptal Hospodina: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš...
2. Samuel 5:20...Hospodin. "Filištíny ti jistě vydám do rukou." David tedy přitáhl do Baal-peracimu a porazil je tam. Tehdy...
2. Samuel 5:21... Pán průlomů. Filištíni tam nechali své modlyDavid je se svými muži odnesl. Filištíni později znovu...
2. Samuel 5:23...znovu vytáhli a rozložili se v údolí RefaimDavid se ptal Hospodina, a ten mu řekl: "Neútoč. Obejdi je...
2. Samuel 5:25...vytáhl Hospodin, aby porazil vojsko Filištínů." David udělal, co mu Hospodin přikázal, a porážel Filištíny...
2. Samuel 6:1... a porážel Filištíny od Gibeonu po Gezer.  David pak opět shromáždil všechny vybrané muže z Izraele -...
2. Samuel 6:5...Abinadabova na kopci, Achio kráčel před TruhlouDavid a celý dům Izraele křepčili před Hospodinem ze všech...
2. Samuel 6:8...místě zasáhl tak, že tam u Boží truhly zemřelDavida hněvalo, že se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl....
2. Samuel 6:9...Perec-uza, Uzova trhlina. Toho dne dostal David z Hospodina strach. "Jak by mohla Truhla Hospodinova...
2. Samuel 6:12...požehnal Obed-edoma i celý jeho dům. Králi Davidovi pak bylo oznámeno: "Hospodin kvůli Boží truhle...
2. Samuel 6:14...šest kroků, obětoval býka a vykrmené dobytčeDavid přitom křepčil ze všech sil před Hospodinem, oblečen...
2. Samuel 6:15...před Hospodinem, oblečen plátěným efodem. Takto David a celý dům Izraele přinášeli Hospodinovu truhlu, s...
2. Samuel 6:16...roh. Když Hospodinova truhla vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak...
2. Samuel 6:17... umístili ji doprostřed stanu, který pro ni David postavil. David pak přinesl před Hospodinem zápalné i...
2. Samuel 6:18...Hospodinem zápalné i pokojné oběti. Poté, co David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí,...
2. Samuel 6:20...lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Saulova dcera Míkal...
2. Samuel 6:21...ubožák!" "Bylo to před Hospodinem!" odpověděl  David. "Před Hospodinem, který vyvolil místo tvého otce...
2. Samuel 7:5...dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin - Ty mi chceš postavit dům,...
2. Samuel 7:8...nepostavili dům z cedrů?' Řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin zástupů - jsem vzal z...
2. Samuel 7:17... přesně podle tohoto vidění promluvil NátanDavidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem...
2. Samuel 7:18...tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo...
2. Samuel 7:20...úděl člověka, Hospodine, Pane můj? Co k tomu David ještě může říci? Ty přece znáš svého služebníka,...
2. Samuel 7:26...Bohem nad Izraelem!' Kéž je dům tvého služebníka Davida před tebou upevněn! Hospodine zástupů, Bože Izraele,...
2. Samuel 8:1...služebníka navěky požehnán!" Po nějaké době David udeřil na Filištíny, porazil je a dobyl Meteg-ama z...
2. Samuel 8:3...Davidovými poddanými a odváděli povinné dávkyDavid také porazil Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby,...
2. Samuel 8:4...když vytáhl, aby obnovil svou moc u řeky EufratDavid vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců a 20 000...
2. Samuel 8:5...Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil 22 000 mužů. Potom umístil do...
2. Samuel 8:6...Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin...
2. Samuel 8:7...dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátilDavid také vzal zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova...
2. Samuel 8:8...měst Tebach a Berotaj pobral král David veliké množství bronzu. Když se Toú, král Chamátu,...
2. Samuel 8:9...bronzu. Když se Toú, král Chamátu, doslechl, že David porazil celé Hadad-ezerovo vojsko, vyslal ke králi...
2. Samuel 8:10...celé Hadad-ezerovo vojsko, vyslal ke králi Davidovi svého syna Jorama s pozdravem a blahopřáním k jeho...
2. Samuel 8:11...stříbrné, zlaté a bronzové předměty a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato ze...
2. Samuel 8:13...od Hadad-ezera, syna Rechobova, krále CóbyDavid si získal proslulost, když se vrátil ze Solného údolí...
2. Samuel 8:14...je po celém Edomu. Všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězství,...
2. Samuel 8:15...dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátilDavid kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a...
2. Samuel 8:18... syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a PléťanůDavidovi synové byli knížata. Jednou se David zeptal:...
2. Samuel 9:1... Davidovi synové byli knížata. Jednou se David zeptal: "Zůstal ještě někdo ze Saulova domu naživu?...
2. Samuel 9:2...sloužíval otrok jménem Cíba, a tak ho zavolaliDavidovi. "Ty jsi Cíba?" zeptal se král. "Tvůj služebník!"...
2. Samuel 9:5...Amielova, v Lo-debaru," odpověděl Cíba. Král David ho tedy z Lo-debaru, z domu Machira, syna Amielova,...
2. Samuel 9:6...Mefibošet, syn Jonatana, syna Saulova, přišelDavidovi, padl na tvář a poklonil se. "Mefibošete," oslovil...
2. Samuel 9:7...tvůj služebník!" odpověděl. "Neboj se," řekl mu David. "Kvůli tvému otci Jonatanovi ti chci projevit přízeň...
2. Samuel 10:2...král a na jeho místo nastoupil jeho syn ChanunDavid si řekl: "Projevím přízeň Nachašovu synu Chanunovi,...
2. Samuel 10:3...řekli svému pánu Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele?...
2. Samuel 10:5...a tak je poslal zpátky. Jakmile se to doneslo Davidovi, poslal jim naproti posly. Protože ti muži byli...
2. Samuel 10:6...se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak si najali 20 000 aramejských pěšáků...
2. Samuel 10:7...mužů od maackého krále a 12 000 mužů od Iš-tobaDavid se to ale dozvěděl a vyslal tam Joába se všemi...
2. Samuel 10:17...s Hadad-ezerovým vojevůdcem Šobachem. Když se to David dozvěděl, shromáždil celý Izrael, překročil Jordán a...
2. Samuel 10:18...boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěkDavid mezi Aramejci pobil 700 vozatajů a 40 000 pěšáků....
2. Samuel 11:1... Na jaře, když králové vyrážejí do boje, poslal David Joába, aby se svými vojáky a s celým Izraelem...
2. Samuel 11:2...v Jeruzalémě. Jednou pozdě odpoledne, když David vstal z lože a procházel se po střešní terase...
2. Samuel 11:3...ženu, jak se koupe. Ta žena byla překrásnáDavid někoho poslal, zjistí, kdo to je. Dozvěděl se: "Je...
2. Samuel 11:4... dcera Eliamova, manželka Uriáše Chetejského." David si pro ni nechal poslat, a když k němu přišla, vyspal...
2. Samuel 11:5... Když ta žena zjistila, že otěhotněla, poslala Davidovi vzkaz: "Jsem těhotná." David vzkázal Joábovi:...
2. Samuel 11:6... poslala Davidovi vzkaz: "Jsem těhotná." David vzkázal Joábovi: "Pošli mi Uriáše Chetejského." Joáb...
2. Samuel 11:7...Uriáše za Davidem. Když k němu Uriáš přišelDavid se vyptával, jak se daří Joábovi, jak se daří lidu a...
2. Samuel 11:10...svého pána u vchodu do královského paláceDavidovi bylo oznámeno, že Uriáš nešel domů. Proto s...
2. Samuel 11:12...a na tvou duši, něco takového bych neudělal!" David tedy Uriášovi řekl: "Zůstaň tu ještě jeden den....
2. Samuel 11:13...Uriáš ještě zůstal v Jeruzalémě. Nazítří si ho David zavolal a jedl s ním a pil, dokud ho neopil. On ale...
2. Samuel 11:14...spát na své lehátko mezi služebníky svého pánaDavid tedy ráno napsal dopis Joábovi a poslal mu ho po...
2. Samuel 11:18...z mrtvých byl také Uriáš Chetejský. Joáb pak Davidovi poslal zprávu o celém průběhu bitvy. Poslovi dal...
2. Samuel 11:22...je mrtev.'" Posel tedy vyrazil, a když přišelDavidovi, vylíčil mu vše, s čím ho Joáb poslal: "Nepřátelé...
2. Samuel 11:25...zabili. Také tvůj služebník Uriáš je mrtev." David na to poslu odpověděl: "Vyřiď Joábovi: ‚ se tím...
2. Samuel 11:27...ho. Jakmile doba truchlení skončilaDavid pro ni poslal a nechal si ji přivést domů. Stala se...
2. Samuel 12:1...ale bylo v Hospodinových očích zlé. Hospodin za Davidem poslal Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu: "V...
2. Samuel 12:5...onoho chudáka a tu tomu příchozímu připravil." David se na toho muže hrozně rozhněval. "Jakože je živ...
2. Samuel 12:7...a neměl slitování." "Ten muž jsi ty!" řekl Nátan Davidovi. "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem ...
2. Samuel 12:13..."Zhřešil jsem proti Hospodinu!" řekl mu na to David. "Ano," odpověděl mu Nátan, "ale Hospodin z tebe tvůj...
2. Samuel 12:15...vrátil domů. Hospodin pak postihl dítě, které Davidovi porodila Uriášova manželka, a to onemocnělo. David...
2. Samuel 12:16...porodila Uriášova manželka, a to onemocněloDavid kvůli tomu chlapci hledal Boha. Držel půst a v noci...
2. Samuel 12:18...nich nepřijal. Po sedmi dnech pak dítě zemřeloDavidovi služebníci se mu chlapcovu smrt báli oznámit....
2. Samuel 12:19...‚Dítě umřelo?' Mohl by provést něco hrozného!" David si ale všiml, že si jeho služebníci šeptají, a...
2. Samuel 12:20...služebníků. "Ano, umřelo," odpověděli. Nato David vstal ze země, a když se umyl, pomazal mastí a...
2. Samuel 12:24...půjdu za ním, ale on se ke mně nevrátí." Potom David utěšoval svou manželku Batšebu; přišel k a miloval...
2. Samuel 12:27... Když to královské město téměř dobyl, vyslalDavidovi posly se vzkazem: "Zaútočil jsem na Rabu a dobyl...
2. Samuel 12:29...nedobyl a vítězství nebylo připisováno mně." David tedy vzal všechno zbývající vojsko a vytáhl proti...
2. Samuel 12:30...talent zlata. Měla na sobě drahokam, který pak David nosíval na hlavě. Vyvezl z města také veliké množství...
2. Samuel 12:31... Tak naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil do Jeruzaléma. Uplynul nějaký...
2. Samuel 13:7... připravit mi tu pár srdíček a nakrmit ." David poslal k Támar domů vzkaz: "Zajdi prosím do domu...
2. Samuel 13:21...Abšaloma. Když se o tom všem dozvěděl král David, velice se rozhněval. Abšalom pak s Amnonem vůbec...
2. Samuel 13:30...a dali se na útěk. Ještě byli na cestě, když se Davidovi doneslo, že prý Abšalom povraždil všechny...
2. Samuel 13:37...ke gešurskému králi Talmajovi, synu AmihudovuDavid pak svého syna dlouho oplakával. Abšalom nalezl...
2. Samuel 13:39...v Gešuru, kde zůstal tři roky. Když král David konečně Amnonovu smrt oželel, začalo se mu po...
2. Samuel 15:13...narůstalo a s Abšalomem bylo stále více lidu. K Davidovi pak dorazil posel se zprávou: "Srdce Izraelců je s...
2. Samuel 15:14...se zprávou: "Srdce Izraelců je s Abšalomem." David řekl všem svým služebníkům, kteří s ním byli v...
2. Samuel 15:22... mrtev nebo živ, tam bude i tvůj služebník." David na to Itajovi řekl: "Pojď, pokračuj tedy s námi." A...
2. Samuel 15:30...vrátili Boží truhlu do Jeruzaléma a zůstali tamDavid pak stoupal na Olivetskou horu a celou cestu plakal,...
2. Samuel 15:31... si zahalili hlavu a celou cestu vzhůru plakaliDavid se tehdy dozvěděl, že mezi Abšalomovými spiklenci je...
2. Samuel 15:32... obrať prosím Achitofelovu radu vniveč!" Když David dorazil na vrchol hory, kde bylo zvykem klanět se...
2. Samuel 15:33...Arkijský, roucho roztržené a na hlavě hlínuDavid mu řekl: "Když půjdeš se mnou, budeš mi břemenem....
2. Samuel 16:1...když do Jeruzaléma vstupoval Abšalom. Sotva David minul vrchol hory, hle - naproti mu jde Cíba,...
2. Samuel 16:5... "Jsi ke mně tak laskav!" Když se potom král David blížil k Bachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž rodem...
2. Samuel 16:6...Šimei, syn Gerův, a jak šel, zlořečil a házel po Davidovi i všech jeho služebnících kamení, ačkoli byl král...
2. Samuel 16:10...mi zlořečí? Jestli mu Hospodin přikázal: ‚Zlořeč Davidovi,' kdo pak smí říci: ‚Co to děláš?'" David tehdy...
2. Samuel 16:11...Davidovi,' kdo pak smí říci: ‚Co to děláš?'" David tehdy Abišajovi a všem svým služebníkům řekl: "Vždyť...
2. Samuel 16:13...a odplatí mi za ty dnešní nadávky dobrodiním." David tedy se svými muži pokračoval v cestě. Šimei ale šel...
2. Samuel 16:23...na Boží slovo. Takto bral všechny jeho rady jak David, tak Abšalom. Achitofel také Abšalomovi řekl: "Dovol...
2. Samuel 17:1...a ještě dnes v noci se vypravím pronásledovat Davida. Překvapím ho útokem, dokud je znavený a skleslý....
2. Samuel 17:16... jsem radil tak a tak. Teď rychle pošlete Davidovi zprávu: ‚Nenocuj v poušti před brodem. Ihned...
2. Samuel 17:17...tam služebná a říkala jim, co mají oznámit králi Davidovi. Nesměli se totiž prozradit chozením do města....
2. Samuel 17:21... vylezli ti dva ze studny a šli uvědomit krále Davida: "Rychle, musíš se přebrodit. Achitofel proti vám...
2. Samuel 17:22...přebrodit. Achitofel proti vám radil tak a tak." David se tedy zvedl a se všemi svými lidmi překročil Jordán...
2. Samuel 17:24...se. Zemřel a byl pochován v hrobě svého otceDavid vstupoval do Machanajim, když Abšalom se všemi...
2. Samuel 17:27...v čele se tedy utábořil v gileádském kraji. Když David dorazil do Machanajim, Šobi, syn Nachaše z Raby...
2. Samuel 17:29...tvarohem a kravským sýrem. To vše přinesli pro Davida a jeho muže k jídlu. Řekli si totiž: Jistě jsou na...
2. Samuel 18:1...jsou na poušti hladoví, unavení a žízniví.  David pak sečetl své vojsko a ustanovil velitele tisíců a...
2. Samuel 18:7...proti Izraeli. K bitvě došlo v Efraimském leseDavidovi muži tam izraelské vojsko porazili. V hrozné...
2. Samuel 18:24...přes jordánskou rovinu a Habešana předběhlDavid právě seděl mezi vnitřní a vnější branou. Na střechu...
2. Samuel 19:12...doneslo, o čem mluvil celý Izrael, vzkázal král David kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Vyřiďte judským...
2. Samuel 19:17...a vydal se s judskými muži přivítat krále Davida. Byla s ním i tisícovka mužů z Benjamína a také Cíba...
2. Samuel 19:23..."Co je vám do toho, synové Ceruji?" odpověděl mu David. "To mi dnes musíte dělat žalobce? To by dnes měl v...
2. Samuel 19:44..."Máme na krále desetkrát větší nárokDavid nám patří víc než vám! Jak jste námi mohli takhle...
2. Samuel 20:1...na roh a prohlásil: "Co máme společnéhoDavidem? S Jišajovým synem mít podíl nebudem! Jen se...
2. Samuel 20:2...domů všechen Izrael!" Všichni Izraelci tehdy od Davida odstoupili k Šebovi, synu Bichriho. Judští muži od...
2. Samuel 20:6...svolávat Judu, ale v určené lhůtě to nestihlDavid proto řekl Abišajovi: "Ten Šeba, syn Bichriho, nám...
2. Samuel 20:11...tělem a volal: "Kdo rád Joába a kdo je pro Davida - za Joábem!" Amasa zatím ležel v krvi uprostřed...
2. Samuel 20:21...Šeba, syn Bichriho, pozvedl ruku proti králi Davidovi. Vydejte mi ho, a od města odejdu." "Dobrá,"...
2. Samuel 21:1...Jairský pak byl Davidovým knížetem. Za Davidových dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak David...
2. Samuel 21:3...své horlivosti pro Izrael a Judu snažil vybít.) David se tedy Gibeonců ptal: "Co pro vás mohu udělat? Čím...
2. Samuel 21:7...Saulova, a to kvůli přísaze, kterou spolu kdysi David a Saulův syn Jonatan uzavřeli v Hospodinově jménu....
2. Samuel 21:11...ve dne ani divokou zvěř v noci. Když bylo Davidovi oznámeno, jak se Saulova družka Ricpa, dcera Ajova...
2. Samuel 21:13...onoho dne, kdy Saula porazili v pohoří Gilboa.) David odtud nechal vyzvednout ostatky Saula i jeho syna...
2. Samuel 21:15... Mezi Filištíny a Izraelem znovu vypukla válkaDavid šel se svými muži, ale v boji proti Filištínům se...
2. Samuel 21:16...a také novou výzbroj), tehdy prohlásil, že Davida zabije. Abišaj, syn Ceruji, ale Davidovi přispěchal...
2. Samuel 21:17... že Davida zabije. Abišaj, syn Ceruji, ale Davidovi přispěchal na pomoc; zasáhl toho Filištína a zabil...
2. Samuel 21:22...tito čtyři potomci gatských Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků. V den, kdy Hospodin Davida...
2. Samuel 22:1...Davida a jeho služebníků. V den, kdy Hospodin Davida vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z ruky...
2. Samuel 22:51...mocná vítězství, svému pomazanému je milostivDavidovi a jeho semeni navěky! Toto jsou Davidova...
2. Samuel 23:1...- Davidovi a jeho semeni navěky! Toto jsou Davidova poslední slova: Tak praví David, syn Jišajův, tak...
2. Samuel 23:9...Eleazar, syn Doda, syna Achochiova. Ten bylDavidem, když se odvážili na Filištíny. Ti se shromáždili k...
2. Samuel 23:13...tři z třicítky velitelů sestoupili o žníchDavidovi do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim tábořil...
2. Samuel 23:14... když v údolí Refaim tábořil oddíl FilištínůDavid byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen...
2. Samuel 23:15...skalní pevnosti. Betlém byl obsazen FilištínyDavid tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z ...
2. Samuel 23:16...z betlémské studny u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se ale odmítl napít, ale vylil ji jako...
2. Samuel 23:23...Třicítkou byl slavný, ale Trojici se nevyrovnalDavid mu svěřil svou tělesnou stráž. Ke Třicítce patřili:...
2. Samuel 24:1... "Jdi, sečti Izraele a Judu," podnítil proti nim Davida. Král tedy řekl veliteli svého vojska Joábovi:...
2. Samuel 24:10...mužů bylo 500 000. Po tom sčítání lidu ale Davida začalo trápit svědomí. "Spáchal jsem veliký hřích!"...
2. Samuel 24:11...Zachoval jsem se jako hrozný hlupák." Ráno, když David vstal, dostal Davidův vidoucí, prorok Gád, slovo...
2. Samuel 24:12... prorok Gád, slovo Hospodinovo: "Jdi a promluvDavidovi: Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí trest....
2. Samuel 24:13... Vyber si jeden a ten ti dám." Gád tedy přišelDavidovi a řekl mu: "Mají na tvou zem přijít tři roky...
2. Samuel 24:14... který posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. "Raději padneme do rukou Hospodinových,...
2. Samuel 24:17...byl právě u mlatu Aravny Jebusejského. Když David viděl, jak anděl pobíjí lid, řekl Hospodinu: "To...
2. Samuel 24:18...na a na mou rodinu!" Ještě téhož dneDavidovi přišel Gád se slovy: "Jdi a postav Hospodinu oltář...
2. Samuel 24:19...Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského." David tedy poslechl Gádovo slovo a šel, jak Hospodin...
2. Samuel 24:21... "Chci od tebe koupit ten mlat," odpověděl David. "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána...
2. Samuel 24:24...Bohu, nepřinesu oběť, která je zadarmo." A tak David koupil ten mlat i ten skot za 50 šekelů stříbra. ...
1. Královská 1:1... a tak se ta rána od Izraele odvrátila. Král David byl stařec v pokročilém věku. Nemohl se zahřát,...
1. Královská 1:8...syn Benajáš, prorok Nátan a Šimei, Rei ani Davidovi přední bojovníci ale za Adoniášem nestáli. Adoniáš...
1. Královská 1:11...slyšela? Chagitin syn Adoniáš kraluje, a náš pán David o tom ani neví! Pojď tedy, poradím ti, jak zachráníš...
1. Královská 1:13...sobě i svému synu Šalomounovi. Jdi hned ke králi Davidovi a řekni: ‚Můj pane a králi, nepřísahal jsi své...
1. Královská 1:28...po něm." "Zavolejte mi Batšebu," odpověděl král David. Když přišla ke králi a postavila se před ním, král...
1. Královská 1:31...a poklonila se králi tváří k zemi se slovy: "David, můj pán a král, žije navěky!" Král David potom...
1. Královská 1:32..."David, můj pán a král, žije navěky!" Král David potom řekl: "Zavolejte mi kněze Sádoka, proroka...
1. Královská 1:37...zvelebí ještě více než trůn mého pána, krále Davida!" Kněz Sádok, prorok Nátan a Benajáš, syn Jojadův,...
1. Královská 1:38...na cestu. Šalomouna posadili na mulu krále Davida a odvedli ho ke Gíchonu. Kněz Sádok vzal z...
1. Královská 1:43..." "Nenesu," odpověděl mu Jonatan. "Náš pán, král David, ustanovil za krále Šalomouna. Poslal s ním kněze...
1. Královská 1:47...trůn. Královi dvořané přišli našemu pánu a králi Davidovi blahopřát. Říkali: ‚Kéž tvůj Bůh zvelebí...
1. Královská 2:10... abys jeho šediny poslal do hrobu v krvi." Poté David ulehl ke svým předkům a byl pohřben ve Městě Davidově...
1. Královská 2:11...ke svým předkům a byl pohřben ve Městě DavidověDavid kraloval nad Izraelem celkem čtyřicet let. Sedm let...
1. Královská 2:12...let kraloval v Jeruzalémě. Na trůn svého otce Davida usedl Šalomoun a vzal královskou vládu pevně do...
1. Královská 2:24... který pevně usadil na trůnu mého otce Davida a který mi podle svého slova vybudoval dům - Adoniáš...
1. Královská 2:26... nenechám zemřít, protože jsi před mým otcem Davidem nosil Truhlu Panovníka Hospodina a snášel jsi...
1. Královská 2:32... než je sám, a zavraždil je mečem. Můj otec David přece o vraždě izraelského vojevůdce Abnera, syna...
1. Královská 2:33...provždy padne na hlavu Joába a jeho potomků. Na Davida a jeho símě, na jeho dům i jeho trůn ale přijde...
1. Královská 2:44..."Sám v srdci dobře víš, jak zle jsi mému otci Davidovi ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na tvou hlavu!...
1. Královská 3:3...a řídil se vším, co mu přikázal jeho otec David, na to, že obětoval a pálil kadidlo na výšinách....
1. Královská 3:6...snu. Šalomoun odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň, neboť žil před tebou věrně a...
1. Královská 3:7...jsi učinil svého služebníka králem po mém otci Davidovi. jsem ale velmi mladý a nezkušený ve vedení....
1. Královská 3:14...na zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život." Šalomoun se pak probudil a hle...
1. Královská 5:17...Chíramovi poslal zprávu: "Jak sám víš, můj otec David nemohl postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha....
1. Královská 5:19... svého Boha, jak to Hospodin pověděl mému otci Davidovi: ‚Tvůj syn, jehož dosadím na tvůj trůn po tobě,...
1. Královská 5:21..." je dnes požehnán Hospodin, který dal Davidovi moudrého syna, aby vládl tomuto velikému lidu."...
1. Královská 6:12... potvrdím ti slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a svůj lid...
1. Královská 7:51...pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davida, totiž stříbro, zlato a další předměty, a uložil je...
1. Královská 8:15...Izraele, který vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy...
1. Královská 8:16... v němž by zůstávalo jméno. Vyvolil jsem však Davida, aby vedl Izrael.' Můj otec David toužil postavit...
1. Královská 8:17...jsem však Davida, aby vedl Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele....
1. Královská 8:20...slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin,...
1. Královská 8:24...tebou žijí s oddaným srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy...
1. Královská 8:25... dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském...
1. Královská 8:26...potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi, mému otci. Bude snad Bůh opravdu přebývat na...
1. Královská 8:66... které Hospodin prokázal svému služebníku Davidovi a svému lidu Izraeli. Tak Šalomoun dokončil...
1. Královská 9:4...mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec David a budeš-li konat vše, co jsem ti přikázal, a...
1. Královská 9:5...nad Izraelem navěky, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj...
1. Královská 11:4...cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. Šalomoun chodil za sidonskou bohyní Aštartou a za...
1. Královská 11:6...zlé, a neoddal se cele Hospodinu jako jeho otec David. Na hoře východně od Jeruzaléma Šalomoun dokonce...
1. Královská 11:12...a dám ho tvému služebníkovi! Kvůli tvému otci Davidovi to ale neudělám za tvého života. Odtrhnu...
1. Královská 11:13... Navíc je neodtrhnu celé. Kvůli svému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, který jsem vyvolil, ponechám...
1. Královská 11:15...z edomského královského rodu. Když totiž David kdysi pustošil Edom a jeho vojevůdce Joáb vyrazil...
1. Královská 11:21...syny. Pak ale Hadad v Egyptě uslyšel, že David ulehl ke svým otcům a že zemřel i jeho vojevůdce Joáb...
1. Královská 11:24...od svého pána Hadad-ezera, krále Cóby. Když David pobil jejich vojsko, Rezon kolem sebe shromáždil...
1. Královská 11:27...a uzavřel mezeru v hradbách města svého otce Davida. Jeroboám byl schopný mladík, a když si Šalomoun...
1. Královská 11:32... Jemu zůstane jeden kmen kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, městu, které jsem vyvolil ze...
1. Královská 11:33...ustanovení a pravidla, jako to dělal jeho otec David. Celé království mu ale z ruky nevezmu. Nechám ho...
1. Královská 11:34...po celý jeho život kvůli svému služebníku Davidovi, kterého jsem vyvolil a který dodržoval ...
1. Královská 11:36...jeho synovi. Postarám se, aby mému služebníku Davidovi po všechny dny zářila svíce v Jeruzalémě, městě,...
1. Královská 11:38...a přikázání, jako to dělal můj služebník David, pak budu s tebou a zbuduji ti trvalý dům, jako jsem...
1. Královská 11:43...ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Rechoboám...
1. Královská 12:16...králi těmito slovy: "Co máme společnéhoDavidem? S Jišajovým synem mít podíl nebudem! Jen se...
1. Královská 14:8...lidu Izraele. Odtrhl jsem království od domu Davidova a dal je tobě, ale tys nebyl jako můj služebník...
1. Královská 15:3...cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. Kvůli Davidovi však Hospodin, jeho Bůh, nechal v...
1. Královská 15:4... jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. Kvůli Davidovi však Hospodin, jeho Bůh, nechal v Jeruzalémě zářit...
1. Královská 15:5...vzbudil po něm jeho syna a upevnil JeruzalémDavid totiž dělal, co je v Hospodinových očích správné, a...
1. Královská 15:11...Hospodinových očích správné, tak jako jeho otec David. Vymýtil ze země modlářskou prostituci a odstranil...
1. Královská 15:24...pohřben mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Místo něj začal kralovat jeho syn Jošafat. Druhého...
1. Královská 22:51...byl pochován ke svým předkům ve městě svého otce Davida. Místo něj pak začal kralovat jeho syn Jehoram. V...
2. Královská 8:19...Hospodinových očích zlé. Kvůli svému služebníku Davidovi ale Hospodin nechtěl Judu zničit, neboť mu slíbil,...
2. Královská 14:3...očích správné, ale ne tak jako jeho otec David. Ve všem se řídil příkladem svého otce Joaše. Obětní...
2. Královská 15:38...pochován mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz. ...
2. Královská 16:2...očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Vlastního...
2. Královská 18:3...očích správné, přesně jako kdysi jeho otec David. To on odstranil obětní výšiny, rozbil posvátné...
2. Královská 19:34... sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl můj služebník!" Téže noci pak vyšel...
2. Královská 20:5...mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy....
2. Královská 20:6... Udělám to pro sebe a pro svého služebníka Davida." Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste hroudu fíků."...
2. Královská 21:7...Ašery a vztyčil ji v chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v...
2. Královská 22:2...očích správné. Ve všem se držel cest svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmnáctém roce...
1. Letopisů 2:15... pátého Radaje, šestého Ocema a sedmého Davida. Ti měli sestry Ceruju a Abigail. Ceruja měla tři...
1. Letopisů 3:1...z Bet-rechabova otce Chamáta. Toto jsou synové Davidovi, kteří se mu narodili v Hebronu: prvorozený Amnon...
1. Letopisů 3:9... Eliada a Elifelet. To všechno byli Davidovi synové. Kromě nich měl David ještě jejich sestru...
1. Letopisů 6:16...Chagiáš a jeho syn Asajáš. Toto jsou muži, které David pověřil zpěvem v domě Hospodinově, když tam spočinula...
1. Letopisů 9:22...zapsáni podle svých rodokmenů ve svých osadáchDavid a vidoucí Samuel je kdysi pověřil touto zodpovědnou...
1. Letopisů 10:14... Ten ho proto zahubil a království předal Davidovi, synu Jišajovu. Celý Izrael se shromáždil k...
1. Letopisů 11:1... synu Jišajovu. Celý Izrael se shromáždilDavidovi do Hebronu. "Hle, jsme tvá krev a tělo!"...
1. Letopisů 11:3...do Hebronu přišli všichni stařešinové IzraeleDavid s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a...
1. Letopisů 11:4...Izraelem podle Hospodinova slova skrze SamueleDavid pak s celým Izraelem vytáhl na Jeruzalém, což býval...
1. Letopisů 11:5... "Sem se nedostaneš!" řekli obyvatelé Jebusu Davidovi. David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město...
1. Letopisů 11:6...pevnost Sion dobyl. Teď je to Město DavidovoDavid tehdy prohlásil: "Kdo zaútočí na Jebusejce jako první...
1. Letopisů 11:7...vyrazil Joáb, syn Ceruji, a tak se ujal veleníDavid se pak v pevnosti usadil, a tak dostala jméno...
1. Letopisů 11:9...obvodové zdi a zbytek města obnovil Joáb. Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin zástupů byl s ním. Toto...
1. Letopisů 11:13...byl Eleazar, syn Doda Achochijského. Ten bylDavidem v Pas-damimu, kde se Filištíni shromáždili k boji....
1. Letopisů 11:15...vítězství. Tři ze třicítky velitelů sestoupiliDavidovi na útes do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim...
1. Letopisů 11:16... když v údolí Refaim tábořil oddíl FilištínůDavid byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen...
1. Letopisů 11:17...skalní pevnosti. Betlém byl obsazen FilištínyDavid tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z ...
1. Letopisů 11:18...z betlémské studny u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se však odmítl napít, ale vylil ji jako...
1. Letopisů 11:25...byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. Jemu David svěřil svou tělesnou stráž. Další udatní hrdinové...
1. Letopisů 12:1...Jaasiel Mecobajští. Toto jsou ti, kdo přišli za Davidem do Ciklagu, když se ještě skrýval před Saulem,...
1. Letopisů 12:9...Jerochama z Gedoru. Z pokolení Gád přešliDavidovi do pevnosti v poušti tito udatní hrdinové; byli to...
1. Letopisů 12:17... Také někteří z Benjamína a Judy přišli za Davidem k jeho pevnosti. David jim vyšel vstříc se slovy:...
1. Letopisů 12:18...a Judy přišli za Davidem k jeho pevnostiDavid jim vyšel vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházíte v...
1. Letopisů 12:19...na velitele Třicítky, Amasaje: "Patříme toběDavide, jsme na tvé straně, synu Jišaje! Pokoj, pokoj buď...
1. Letopisů 12:20... Další z pokolení Manases se přidaliDavidovi, když táhl s Filištíny do boje proti Saulovi....
1. Letopisů 12:22... velitelé Manasesových houfů. Pomáhali pak Davidovi proti nájezdníkům, protože to byli samí udatní...
1. Letopisů 12:23...stali veliteli. Den co den tehdy přicházeliDavidovi další pomocníci, z nich bylo veliké vojsko jako...
1. Letopisů 12:24...je výčet ozbrojených bojovníků, kteří přišliDavidovi do Hebronu, aby podle Hospodinova slova přenesli...
1. Letopisů 12:32... kteří byli jmenovitě určeni, aby šli učinit Davida králem. Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod...
1. Letopisů 12:39...bitvy přišli s odhodlaným srdcem do Hebronu, aby Davida učinili králem celého Izraele. Také všichni ostatní...
1. Letopisů 12:40...srdci zajedno, že Davida učiní králem. ZůstaliDavida a tři dny tam jedli a pili, protože jim jejich...
1. Letopisů 13:1...hojnost bravu a skotu. Izrael se tehdy radoval.  David se poradil se všemi vůdci, s veliteli tisíců i stovek...
1. Letopisů 13:5...s tím souhlasilo, všechen lid to schvalovalDavid tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor...
1. Letopisů 13:6...aby přinesli Boží truhlu z Kiriat-jearimu. Potom David s celým Izraelem táhl do Baaly (což je Kiriat-jearim)...
1. Letopisů 13:8...domu na novém vozu, který řídili Uza s AchiemDavid a celý Izrael křepčili před Bohem ze všech sil a...
1. Letopisů 13:11... a zasáhl ho tak, že na místě zemřel před BohemDavid byl nešťastný, že se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl...
1. Letopisů 13:12...Perec-uza, Uzova trhlina. Toho dne dostal David z Boha strach. "Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovat...
1. Letopisů 14:1... co měl. Chíram, král Týru, pak vyslalDavidovi posly s cedrovým dřevem a také zedníky a tesaře,...
1. Letopisů 14:2...zedníky a tesaře, aby mu postavili palác. Tehdy David poznal, že ho Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem...
1. Letopisů 14:8...a Elifelet. Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni se...
1. Letopisů 14:10...Filištíni přitáhli a vpadli do údolí RefaimDavid se ptal Boha: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je...
1. Letopisů 14:11...do rukou." Vytáhli tedy do Baal-peracimu, kde je David porazil. Potom David řekl: "Jako proráží vodní proud,...
1. Letopisů 14:12...Pán průlomů. Filištíni tam zanechali své bůžkyDavid je přikázal naházet do ohně. Filištíni později znovu...
1. Letopisů 14:14...později znovu vytáhli a vpadli do toho údolíDavid se znovu ptal Boha a Bůh mu řekl: "Neútoč. Obejdi je...
1. Letopisů 14:16...tebou vytáhl Bůh, aby porazil vojsko Filištínů." David učinil, jak mu Bůh přikázal, a tak poráželi...
1. Letopisů 15:2...pro Boží truhlu a vztyčil pro ni stan. Tentokrát David přikázal: "Boží truhlu nesmí nést nikdo kromě levitů,...
1. Letopisů 15:3...Truhlu Hospodinovu a sloužili mu navěky." Potom David shromáždil celý Izrael do Jeruzaléma, aby Hospodinovu...
1. Letopisů 15:11...Uzielových vůdce Aminadab a 112 jeho bratrůDavid povolal kněží Sádoka a Abiatara a také levity Uriela,...
1. Letopisů 15:16...Hospodinovým: pomocí tyčí na vlastních ramenouDavid také řekl levitským vůdcům, ustanoví své bratry...
1. Letopisů 15:25...Obed-edom a Jechiáš byli stráže u Truhly. Potom David, izraelští stařešinové a velitelé tisíců radostně...
1. Letopisů 15:27...Bůh; proto obětovali sedm býčků a sedm beranůDavid byl oblečen kmentovým pláštěm stejně jako všichni...
1. Letopisů 15:29...Truhla Hospodinovy smlouvy vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak...
1. Letopisů 16:1...ji na její místo uprostřed stanu, který pro ni David postavil. Pak před Bohem přinášeli zápalné i pokojné...
1. Letopisů 16:2...přinášeli zápalné i pokojné oběti. Poté, co David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí,...
1. Letopisů 16:7...smlouvy pravidelně troubili na trubky. Toho dne David poprvé pověřil Asafa a jeho bratry, aby takto...
1. Letopisů 16:37...všechen lid odpověděl: "Amen. Chvála Hospodinu!" David pak nechal Asafa a jeho bratry před Truhlou...
1. Letopisů 16:43...lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Jednou, když se...
1. Letopisů 17:1... Jednou, když se zabydlel ve svém domě, řekl David proroku Nátanovi: "Podívej se, bydlím v cedrovém...
1. Letopisů 17:4...dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin - Ty mi nepostavíš dům, kde...
1. Letopisů 17:7...nepostavili cedrový dům?' Řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin zástupů - jsem vzal z...
1. Letopisů 17:15... přesně podle tohoto vidění promluvil NátanDavidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem...
1. Letopisů 17:16...tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo...
1. Letopisů 17:18...Bože, jako kdybych byl někdo vznešený. Co k tomu David ještě může dodat, když jsi svého služebníka zahrnul...
1. Letopisů 17:24... Bůh Izraele, je Izraeli Bohem.' Kéž je dům Davida, tvého služebníka, před tebou upevněn! Bože můj, ty...
1. Letopisů 18:1... bude navěky požehnán!" Po nějaké době David udeřil na Filištíny a porazil je, a tak dobyl Gat s...
1. Letopisů 18:3...Davidovými poddanými a odváděli povinné dávkyDavid také u Chamátu porazil Hadad-ezera, krále Cóby, když...
1. Letopisů 18:4...když vytáhl, aby upevnil svou moc u řeky EufratDavid vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců a 20 000...
1. Letopisů 18:5...Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil dvaadvacet tisíc mužů. Potom umístil do...
1. Letopisů 18:6...Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin...
1. Letopisů 18:7...dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátilDavid vzal také zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova...
1. Letopisů 18:8... Z Hadad-ezerových měst Tebach a Kun pobral David veliké množství bronzu. Z toho pak Šalomoun vyrobil...
1. Letopisů 18:9...nádobí. Když se Toú, král Chamátu, dozvěděl, že David porazil celé vojsko Hadad-ezera, krále Cóby, vyslal...
1. Letopisů 18:10...vojsko Hadad-ezera, krále Cóby, vyslal ke králi Davidovi svého syna Hadorama s pozdravem a blahopřáním k...
1. Letopisů 18:11...zlaté, stříbrné a bronzové předměty a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato,...
1. Letopisů 18:13...v Edomu posádky a všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězství,...
1. Letopisů 18:14...dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátilDavid kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a...
1. Letopisů 18:17... syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a PléťanůDavidovi synové byli královými nejbližšími pobočníky. Po...
1. Letopisů 19:2...král Nachaš a na jeho místo nastoupil jeho synDavid si řekl: "Projevím přízeň Nachašovu synu Chanunovi,...
1. Letopisů 19:3... amonští vojevůdci řekli Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele?...
1. Letopisů 19:5... u zadnic a tak je poslal zpátky. Jakmile se Davidovi donesla zpráva o těch mužích, poslal jim naproti...
1. Letopisů 19:6...se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak společně s Chanunem poslali tisíc...
1. Letopisů 19:8...ze svých měst a vytáhli do boje. Když se to David dozvěděl, vyslal tam Joába se všemi nejlepšími...
1. Letopisů 19:17...stál Hadad-ezerův vojevůdce Šofach. Když se to David dozvěděl, shromáždil celý Izrael, překročil Jordán,...
1. Letopisů 19:18...boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěkDavid mezi Aramejci pobil 7 000 jezdců a 40 000 pěšáků....
1. Letopisů 19:19...viděli, že je Izrael porazil, uzavřeliDavidem mír a poddali se mu. Aramejci pak nikdy nechtěli...
1. Letopisů 20:1...zemi Amonců, přitáhl k Rabě a oblehl jiDavid zatím zůstal v Jeruzalémě. Joáb Rabu dobyl a zbořil...
1. Letopisů 20:2...v Jeruzalémě. Joáb Rabu dobyl a zbořil jiDavid pak sňal korunu z Molochovy hlavy a ukázalo se, že...
1. Letopisů 20:3...a dal k pile, k železným dlátům a sekyrám. Tak David naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším...
1. Letopisů 20:8... Tak tito potomci gatských Refajců padli rukou Davida a jeho služebníků. Proti Izraeli pak povstal satan...
1. Letopisů 21:1... Proti Izraeli pak povstal satan a podnítil Davida, aby sečetl Izrael. David tehdy řekl Joábovi a...
1. Letopisů 21:2...satan a podnítil Davida, aby sečetl IzraelDavid tehdy řekl Joábovi a velitelům vojska: "Jděte,...
1. Letopisů 21:5...Izrael. Když se vrátil do Jeruzaléma, předal Davidovi seznam lidu: Celý Izrael čítal 1 100 000...
1. Letopisů 21:8...Izrael. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal pak David k Bohu. "Prosím ale, odpusť vinu svého služebníka!...
1. Letopisů 21:10...k Davidovu vidoucímu Gádovi: "Jdi a promluvDavidovi: ‚Tak praví Hospodin - Nabízím ti trojí trest....
1. Letopisů 21:11...Vyber si jeden a ten ti dám.'" Gád tedy přišelDavidovi a řekl mu: "Tak praví Hospodin - ‚Vyber si: tři...
1. Letopisů 21:13... který posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. " raději padneme do rukou Hospodinu - je...
1. Letopisů 21:16...anděl právě stál u mlatu Aravny JebusejskéhoDavid vzhlédl a spatřil Hospodinova anděla, jak stojí mezi...
1. Letopisů 21:17... oblečeni pytlovinou, tehdy padli na tvářDavid řekl Bohu: "To přece jsem nechal sečíst lid. ...
1. Letopisů 21:18...Hospodinův anděl promluvil ke Gádovi: "Řekni Davidovi, jde a postaví Hospodinu oltář na mlatu Aravny...
1. Letopisů 21:19...Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského." David poslechl, co mu Gád v Hospodinově jménu vyřídil, a...
1. Letopisů 21:21... se schovali. Právě tehdy k Aravnovi přicházel David. Když Aravna vzhlédl a uviděl ho, vyšel z mlatu a...
1. Letopisů 21:22...Davidovi k zemi. "Přenech mi ten mlat," řekl David Aravnovi. "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta...
1. Letopisů 21:25...mu nepřinesu oběť, která je zadarmo." A tak David Aravnovi za ten pozemek odvážil 600 šekelů zlata....
1. Letopisů 21:28...řekl andělu, vrátí svůj meč do pochvy. Když David tenkrát viděl, že ho Hospodin na mlatu Aravny...
1. Letopisů 21:30...době i se zápalným oltářem na výšině v GibeonuDavid tam ale nebyl s to chodit hledat Boha, protože ho...
1. Letopisů 22:1...Boha, protože ho děsil meč Hospodinova anděla.)  David tehdy řekl: "Zde bude stát dům Hospodina Boha. Zde...
1. Letopisů 22:2...Boha. Zde bude oltář pro izraelské oběti." Potom David nechal shromáždit cizince žijící v izraelské zemi a...
1. Letopisů 22:4...dřeva nepočítaně (Sidonští a Týrští totiž Davidovi přiváželi spoustu cedrového dřeva). David si řekl:...
1. Letopisů 22:5...Davidovi přiváželi spoustu cedrového dřeva). David si řekl: "Můj syn Šalomoun je mladý a nezkušený, a...
1. Letopisů 22:7...mu, aby vystavěl dům Hospodinu, Bohu IzraeleDavid Šalomounovi řekl: "Můj synu, měl jsem na srdci...
1. Letopisů 22:17... Dej se tedy do práce. Hospodin buď s tebou." David také přikázal všem izraelským vůdcům, aby jeho synu...
1. Letopisů 23:1... který postavíte jménu Hospodinovu." Když David zestárl a naplnil svůj čas, ustanovil za krále nad...
1. Letopisů 23:6...na nástrojích, které k tomu nechal zhotovitDavid levity rozdělil na oddíly podle příslušnosti k Leviho...
1. Letopisů 23:25...služby Hospodinova domu od dvacetiletých výšeDavid totiž řekl: "Hospodin, Bůh Izraele, dal svému lidu...
1. Letopisů 24:3...a Achimelechem ze synů Itamarových je David rozdělil do oddílů, aby konali službu podle určeného...
1. Letopisů 24:31...příbuzní, synové Áronovi, v přítomnosti krále Davida jakož i Sádoka a Achimelecha a vůdců kněžských i...
1. Letopisů 25:1...bylo nakládáno stejně jako s rody mladších.  David a hlavní hodnostáři vyčlenili některé z Asafových,...
1. Letopisů 26:26...pokladnice svatých věcí, které zasvětil král David a vůdcové otcovských rodů, velitelé tisíců a stovek i...
1. Letopisů 26:32...mužů, vůdců otcovských rodů - potom král David ustanovil nad Rubenovým a Gádovým kmenem a nad...
1. Letopisů 27:23...vůdcové izraelských kmenů. Dvacetileté a mladší David do sčítání ani nezahrnul, neboť Hospodin řekl, že...
1. Letopisů 27:24...také onen počet není uveden v Kronice krále Davida. Za královské příjmy odpovídal Azmavet, syn Adielův;...
1. Letopisů 27:31... To všechno byli vedoucí majetkové správy krále Davida. Davidův strýc Jonatan jakožto znalý člověk a písař...
1. Letopisů 28:1...Abiatar. Velitelem královského vojska byl Joáb.  David shromáždil všechny vůdce Izraele, vůdce kmenů, vůdce...
1. Letopisů 28:2...a se všemi bojovníky do Jeruzaléma. Potom král David vstal a promluvil: "Slyšte , bratři, lide můj! Měl...
1. Letopisů 28:11...pro jeho svatyni. Buď silný a jednej!" Potom David předal svému synu Šalomounovi předlohu předsíně,...
1. Letopisů 28:20...mi objasnil každou část oné předlohy," řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď silný a statečný; dej se...
1. Letopisů 29:1...i všechen lid čekají na tvé rozkazy." Král David pak řekl celému shromáždění: "Můj syn Šalomoun, jehož...
1. Letopisů 29:9...to věnovali Hospodinu celým srdcem. Také král David se nesmírně radoval. David tehdy před zraky celého...
1. Letopisů 29:10...srdcem. Také král David se nesmírně radovalDavid tehdy před zraky celého shromáždění dobrořečil...
1. Letopisů 29:20... pro který jsem vykonal tyto přípravy." Potom David vyzval celé shromáždění: "Dobrořečte Hospodinu, svému...
1. Letopisů 29:23...na Hospodinův královský trůn namísto svého otce Davida. Vše se mu dařilo a celý Izrael ho poslouchal. Také...
1. Letopisů 29:24...a hrdinové jakož i všichni synové krále Davida se poddali králi Šalomounovi. Hospodin dal...
1. Letopisů 29:26... jakou před ním neměl žádný izraelský králDavid, syn Jišajův, kraloval celému Izraeli a jeho vláda...
1. Letopisů 29:29...začal kralovat jeho syn Šalomoun. Skutky krále Davida jsou od počátku do konce popsány ve Slovech...
2. Letopisů 1:4...Hospodinův služebník Mojžíš zhotovil na poušti. (David sice nechal Boží truhlu přenést z Kiriat-jearimu do...
2. Letopisů 1:8...Šalomoun Bohu odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň a jsi učinil králem po něm. Nuže...
2. Letopisů 1:9... kéž se potvrdí slovo, které jsi dal mému otci Davidovi. Vždyť jsi učinil králem lidu početného jako...
2. Letopisů 2:2...králi Chíramovi: "Kdysi jsi posílal mému otci Davidovi cedrové dřevo na stavbu jeho paláce, když si...
2. Letopisů 2:6...a v Jeruzalémě, které shromáždil můj otec David. Pošli prosím také cedrové, cypřišové a santálové...
2. Letopisů 2:11... který učinil nebesa i zem a který dal králi Davidovi syna tak moudrého, znalého, rozumného a rozvážného...
2. Letopisů 2:13...tvým umělcům a k umělcům mého pána, tvého otce Davida. Nuže, nechť můj pán pošle svým služebníkům pšenici...
2. Letopisů 2:16...mužského pohlaví, tak jako předtím jeho otec David. Bylo jich napočítáno 153 600. Z nich určil 70 000 za...
2. Letopisů 3:1...na hoře Moria, kde se Hospodin ukázal jeho otci Davidovi - na místě, které David připravil, na mlatu Aravny...
2. Letopisů 5:1...pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davida, totiž stříbro, zlato a další předměty, a uložil je...
2. Letopisů 6:4...Izraele, jenž vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy...
2. Letopisů 6:6... aby v něm zůstávalo jméno, a vyvolil jsem Davida, aby vedl můj lid Izrael.' Můj otec David toužil...
2. Letopisů 6:7...jsem Davida, aby vedl můj lid Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha Izraele....
2. Letopisů 6:10...slovo, které dal. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na izraelský trůn, jak řekl Hospodin,...
2. Letopisů 6:15...tebou žijí s oddaným srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy...
2. Letopisů 6:16... dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském...
2. Letopisů 6:17...potvrdí slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovi. Bude snad Bůh opravdu přebývat s člověkem na...
2. Letopisů 6:42...pomazal - pamatuj na oddanost svého služebníka Davida!" Jakmile Šalomoun dokončil tuto modlitbu, z nebe...
2. Letopisů 7:6...nástroji, které k oslavě Hospodina zhotovil král David, a oslavovali Hospodina Davidovou písní: "Jeho láska...
2. Letopisů 7:10...ze všeho dobrodiní, které Hospodin prokázal Davidovi, Šalomounovi a svému lidu Izraeli. Tak Šalomoun...
2. Letopisů 7:17...navždy. Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat ...
2. Letopisů 7:18...tvého království, jak jsem slíbil tvému otci Davidovi: ‚Izrael nikdy nebude bez vlády tvého potomka.'...
2. Letopisů 8:11...na lid. Přestěhoval také faraonovu dceru z Města Davidova do paláce, který pro ni postavil. Prohlásil totiž:...
2. Letopisů 8:14...týdnů a Svátek stánků. Podle pořádku svého otce Davida ustanovil oddíly kněží, aby sloužili, a levitů, aby...
2. Letopisů 9:31...ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Rechoboám...
2. Letopisů 10:16... odpověděli králi takto:"Co máme společnéhoDavidem? S Jišajovým synem mít podíl nebudem! Jen se...
2. Letopisů 13:5...nevíte, že Hospodin, Bůh Izraele, uzavřelDavidem a jeho syny trvalou smlouvu, že budou vládnout...
2. Letopisů 17:3... neboť chodil po starých cestách svého otce Davida a nevyhledával baaly. Namísto toho hledal Boha svého...
2. Letopisů 21:7...Hospodinových očích zlé. Kvůli smlouvě, kterouDavidem uzavřel, ale Hospodin nechtěl zničit dům Davidův,...
2. Letopisů 21:12...dopis: "Tak praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Nekráčel jsi cestami svého otce Jošafata ani...
2. Letopisů 23:9... Rozdal setníkům kopí, pavézy a štíty krále Davida, uložené v Hospodinově chrámu. Potom všechny muže...
2. Letopisů 28:1...očích správné, jako kdysi jeho otec David, ale řídil se způsoby izraelských králů. Nechal...
2. Letopisů 29:2...očích správné, přesně jako kdysi jeho otec David. v prvním měsíci prvního roku své vlády otevřel...
2. Letopisů 29:25...levity s činely, lyrami a citerami podle pokynů Davida, králova vidoucího Gáda a proroka Nátana (toto...
2. Letopisů 29:27...doprovodu hudebních nástrojů izraelského krále Davida. Celé shromáždění se klanělo, zpěváci zpívali,...
2. Letopisů 29:30...uložili levitům, oslavují Hospodina písněmi Davida a vidoucího Asafa. Oslavovali ho s velikou radostí,...
2. Letopisů 33:7...a vztyčil ji v Božím chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v...
2. Letopisů 34:2...očích správné. Chodil po cestách svého otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmém roce své...
2. Letopisů 34:3... ještě jako mladík, začal hledat Boha svého otce Davida.Ve dvanáctém roce začal očišťovat Judsko a Jeruzalém...
2. Letopisů 35:4...rodech, jak to předepsal izraelský král David a jeho syn Šalomoun. Postavte se ve svatyni tak, aby...
2. Letopisů 35:15...Asafovi, stáli na svých místech podle příkazu Davida, Asafa, Hemana a králova vidoucího Jedutuna. Také...
Ezdráš 3:10...Hospodina podle pokynů izraelského krále Davida. Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a díky:...
Ezdráš 8:20...20. Poslali také některé chrámové sluhy, které David s knížaty ustanovil, aby pomáhali levitům. Chrámových...
Nehemiáš 12:24...Kadmielův, a jejich bratři, kteří podle příkazu Davida, muže Božího, měli chválit a vzdávat díky naproti...
Nehemiáš 12:36... Netanel, Juda a Chanani s hudebními nástroji Davida, muže Božího. V čele průvodu šel učenec Ezdráš....
Nehemiáš 12:45...svému Bohu a dbali na očišťování podle příkazů Davida a jeho syna Šalomouna stejně jako zpěváci a strážní....
Žalmy 7:1...jsou zahanbeni ve chvíli! Píseň nářků, kterou David zpíval Hospodinu kvůli slovům Kúše z pokolení...
Žalmy 18:1...předního zpěváka. Žalm Hospodinova služebníka Davida, který tuto píseň zpíval Hospodinu v den, kdy jej...
Žalmy 18:51...mocná vítězství, svému pomazanému je milostivDavidovi a jeho semeni navěky! Pro předního zpěváka....
Žalmy 36:1...předního zpěváka. Výrok Hospodinova služebníka Davida. Zvrácenost sídlí v srdci ničemy, na bázeň před...
Žalmy 52:2... co Doeg Edomský přišel za Saulem a oznámil mu: "David vešel do Achimelechova domu." Chlubíš se, hrdino,...
Žalmy 54:2... Poté, co přišli Zifejci a řekli Saulovi: "David se ukrývá u nás!" Bože, zachraň pro jméno své, v...
Žalmy 72:20...je plná celá zem! Amen! Amen! Zde končí modlitby Davida, syna Jišajova. Žalm Asafův. Ano, Bůh je dobrý k...
Žalmy 78:70... již upevnil navěky. Vyvolil svého služebníka Davida, vzal ho od ovcí v ohradách. Povolal ho od ovcí s...
Žalmy 89:4...vyvoleným vstupuji do smlouvy, svému služebníku Davidovi slibuji: Tvé potomstvo ustanovím navěky, po...
Žalmy 89:21...z lidu jsem vyvýšil. Našel jsem svého služebníka Davida, svým svatým olejem jsem ho pomazal. ruka jej...
Žalmy 89:36...ve své svatosti přísahal - copak bych zklamal Davida? Jeho potomstvo navěky potrvá, jeho trůn přede mnou...
Žalmy 89:50...první láska, Pane, poděla? Na svoji věrnost jsi Davidovi přísahal! Pamatuj, Pane, jak je tvůj služebník...
Žalmy 132:1...i navěky! Poutní píseň. Pamatuj, Hospodine, na Davida i na všechno, co podstoupil - na to, co Hospodinu...
Žalmy 132:10...oblečeni, tvoji věrní jásají! Pro Davida, služebníka svého, neodmítej svého pomazaného!"...
Žalmy 132:11...svého, neodmítej svého pomazaného!" Hospodin Davidovi věrně přísahal co nechce nikdy odvolat: "Jeden z...
Žalmy 144:10...králům darovat, vyprostíš svého služebníka Davida! Od krutého meče vyprosti, z ruky cizáků ...
Izaiáš 29:1... Běda Arieli, Arieli - městu, v němž se David usídlil! Pokračujte si rok za rokem, věnujte se svým...
Izaiáš 37:35... sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl můj služebník!" Tehdy vyšel Hospodinův...
Izaiáš 38:5...Ezechiášovi: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy....
Izaiáš 55:3...chci s vámi uzavřít, potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil. Hle, učinil jsem ho svědkem pro lidi,...
Jeremiáš 23:5...Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek. Ten bude vládnout jako moudrý...
Jeremiáš 30:9...sloužit Hospodinu, svému Bohu, a svému králi Davidovi, kterého jim ustanovím. Neboj se, můj služebníku,...
Jeremiáš 33:21...bude zrušena také smlouva s mým služebníkem Davidem, takže nebude mít syna, který by kraloval na jeho...
Jeremiáš 33:22...písek, tak rozmnožím símě svého služebníka Davida a svých sluhů levitů." Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 33:26... pak také zavrhnu símě Jákoba i svého služebníka Davida a nevyberu z jeho rodu panovníka pro símě Abrahama,...
Ezechiel 34:23...pastýře, který je bude pást - svého služebníka Davida. On bude jejich pastýřem a bude se o starat. ...
Ezechiel 34:24... Hospodin budu jejich Bohem a můj služebník David bude mezi nimi vůdcem. To říkám Hospodin. Uzavřu s...
Ezechiel 37:24...mým lidem a budu jejich Bohem. Můj služebník David bude jejich králem a všichni budou mít jediného...
Ezechiel 37:25... navěky a vůdcem jim navěky bude můj služebník David. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva...
Ozeáš 3:5...hledat Hospodina, svého Boha, i svého krále Davida; v posledních časech se s bázní obrátí k Hospodinu a...
Amos 6:5...telecím. Vyjete u loutny, jako byste byli David, loudíte tóny na hudebních nástrojích. Pijete víno...
Zachariáš 12:8... takže nejslabší mezi nimi bude v onen den jako David a dům Davidův bude jako Bůh, jako anděl Hospodinův...
Matouš 1:6... Obéd zplodil Jišaje, Jišaj pak zplodil krále Davida. David zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy,...
Matouš 1:17...Celkem tedy bylo čtrnáct pokolení od Abrahama po Davida, čtrnáct pokolení od Davida po babylonské zajetí a...
Matouš 12:3...On jim však řekl: "Copak jste nečetli, co udělal David, když se svými muži dostal hlad? Jak vešel do Božího...
Matouš 22:43..." odpověděli. Na to jim řekl: "Jak ho tedy David může v Duchu nazývat Pánem? Říká přece: ‚Hospodin...
Matouš 22:45...ti tvé nepřátele k nohám položím.' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?" A nikdo mu...
Marek 2:25...jim: "Copak jste nikdy nečetli, co udělal David, když měl se svými muži nouzi a hlad? Jak za...
Marek 11:10...jménu!" "Požehnané království našeho otce Davida!" "Hosana na výsostech!" Tak dorazil do Jeruzaléma a...
Marek 12:36...Písma říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Vždyť sám David řekl v Duchu svatém: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po...
Marek 12:37... než ti tvé nepřátele k nohám položím.' Sám David ho nazývá Pánem - jak tedy může být Mesiáš jeho syn?"...
Lukáš 1:32...a Hospodin, náš Bůh, mu trůn jeho otce Davida. Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho...
Lukáš 1:69...Vyzdvihl nám roh spásy v domě svého služebníka Davida, jak to sliboval ústy svých svatých proroků, kteří...
Lukáš 6:3...jim odpověděl: "Copak jste nečetli, co udělal David, když měl se svými muži hlad? Jak vešel do Božího...
Lukáš 20:42..."Jak mohou říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Sám David říká v knize Žalmů: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po...
Lukáš 20:44...ti tvé nepřátele k nohám položím.' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?" Přede všemi...
Jan 7:42...Neříká Písmo, že Mesiáš přijde ze semene Davidova, z Betléma, městečka, kde bydlel David?" Zástup se...
Skutky 2:25...smrti, protože nemohl zůstat v její mociDavid o něm říká: ‚Hospodina vidím před sebou napořád, je...
Skutky 2:29...přítomnosti sytíš radostí!' Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pochován -...
Skutky 2:34...a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylitíDavid přece nevystoupil do nebe, ale sám říká: ‚Hospodin...
Skutky 4:25...svatého řekl ústy svého služebníka, našeho otce Davida: ‚Proč se národy vzbouřily a lidé vymýšleli...
Skutky 7:45...před našimi otci vyhnal. Tak to bylo do dnů Davida, kterého si Bůh oblíbil a který prosil, aby mohl...
Skutky 13:22...letech jej však zavrhl a pozdvihl jim za krále Davida, o němž vydal toto svědectví: ‚Našel jsem Davida,...
Skutky 13:34... řekl takto: ‚Dám vám svatá zaslíbení učiněná Davidovi.' Proto na jiném místě říká: ‚Svého svatého...
Skutky 13:36...místě říká: ‚Svého svatého nevydáš rozkladu.' David ve svém pokolení zajisté posloužil Boží vůli. Když...
Římanům 4:6...se za spravedlnost počítá jeho víra. VždyťDavid blahoslaví člověka, kterému Bůh přičítá spravedlnost...
Římanům 11:9...jejich oči dodnes nevidí, jejich uši neslyší." A David říká: "Jejich stůl se jim stane léčkou a pastí,...
Židům 11:32...o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, JiftachoviDavidovi, Samuelovi a prorocích. Ti skrze víru dobývali...

Slova obsahující david: david (463) davida (142) davide (7) davidem (32) davidova (56) davidově (31) davidovi (168) davidovo (7) davidovou (2) davidovu (10) davidovy (9) davidových (16) davidovým (9) davidovými (12) davidův (103)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |