Danových

Hledám varianty 'danových' [ danův (4) danových (2) danovy (2) danovi (9) danova (8) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 46:23...Jákobovi narodili z Ráchel - celkem 14 osob. Syn Danův: Chušim. Synové Neftalímovi: Jachceel, Guni, Jecer a...
Numeri 1:38...Benjamín čítalo 35 400 mužů. Synové Danovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve...
Numeri 2:25...třetí. Na severu táboří po svých oddílech prapor Danova uskupení: vůdce Danových synů Achiezer, syn...
Numeri 2:31...vojsko o počtu 53 400 mužů. Celkem v oddílech Danova uskupení: 157 600 mužů. Ti pochodují po svých...
Numeri 7:66... syna Gideoniho. Desátého dne předstoupil vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův. Jeho darem byla...
Numeri 10:25...voj všech uskupení táhl po svých oddílech prapor Danova uskupení; v jejich čele šel Achiezer, syn...
Numeri 26:42...rodech. Čítaly 45 600 mužů. Toto jsou synové Danovi po svých rodech: Šucham a z něj rod šuchamský. To...
Deuteronomium 33:22...prováděl, jeho rozhodnutí pro celý Izrael." O Danovi řekl: "Dan je mladý lev, z Bášanu vyskakuje!" O...
Jozue 19:47...a Rakon s územím naproti Jafě. Synové Danovi ale o své území přišli. Proto vytáhli a zaútočili na...
Soudců 1:34...Bet-šemeše a Bet-anatu nuceným pracím. Syny Danovy zatlačili Emorejci do hor; vůbec je nenechali...
Soudců 13:2...do rukou Filištínů. Byl jeden muž z Coreje, z Danova rodu, a jmenoval se Manoach. Jeho žena byla neplodná...
Soudců 18:1...za kněze levitu!" Izrael byl tenkrát bez králeDanův kmen si hledal území, na němž by se usídlil, protože...
Soudců 18:2...kmeny nepřipadl žádný dědičný podíl. Synové Danovi proto ze svého rodu vyslali pět udatných mužů z...
Soudců 18:11...tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set mužůDanova rodu v plné zbroji. Táhli vzhůru a utábořili se v...
Soudců 18:12...od Kiriat-jearimu dodnes říká Machane-danDanův tábor.) Odtamtud pak šli do Efraimských hor a...
Soudců 18:16...se ho, jak se daří. Šest set ozbrojencůDanova kmene zůstalo stát u brány a těch pět, kteří...
Soudců 18:23...a Danovce dostihli. Volali za nimi, se k nim Danovi synové otočili a řekli Míkovi: "Co ti je? Proč jste...
Soudců 18:26...vrhnout, a přijdeš o život i se svou rodinou!" Danovi synové pak pokračovali svou cestou. Míka viděl, že...
Soudců 18:28...neměli dohodu. Leželo v údolí u Bet-rechobuDanovi synové pak to město znovu vystavěli a usídlili se v...
Soudců 18:29...v něm. Pojmenovali to město Dan po svém praotci Danovi, který byl Izraelův syn. Předtím se ale to město...
1. Letopisů 7:12...k bitvě. Synové Irovi: Šupim a Chupim. Syn Danův: Chušim. Synové Neftalímovi: Jachaciel, Guni, Jecer a...
Ezechiel 48:2...mít od východu na západ svůj podíl Dan. Vedle Danova území bude mít od východu na západ svůj podíl...
Ezechiel 48:32...brány: brána Josefova, brána Benjamínova a brána Danova. Na jižní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány:...

Slova obsahující danových: danových (2) ladanových (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |