Danielovi

Hledám varianty 'danielovi' [ danielovu (1) danielovi (9) danielově (2) danielova (1) danielem (1) daniela (15) daniel (41) ]. Nalezeny 64 verše.
1. Letopisů 3:1...prvorozený Amnon z Achinoam Jizreelské; druhý Daniel z Abigail Karmelské; třetí Abšalom, syn Maaky, dcery...
Ezdráš 8:2...synů Pinchasových: Geršom; ze synů ItamarovýchDaniel; ze synů Davidových: Chatuš, syn Šekaniášův; ze synů...
Nehemiáš 10:7... Meremot, ObadiášDaniel, Gineton, Baruch, Mešulam, Abiáš, Mijamin...
Ezechiel 14:14... pak i kdyby v byli tito tři muži: NoeDaniel a Job, zachránili by svou spravedlností pouze sami...
Ezechiel 14:20...praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli NoeDaniel a Job, nemohli by zachránit ani vlastního syna nebo...
Ezechiel 28:3...myslíš, jak jsi božský. Zřejmě jsi moudřejší než Daniel a žádné tajemství ti není záhadné. Moudrostí a...
Daniel 1:6...královských služeb. Mezi vybranými byli i Židé Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš. Vrchní dvořan je ale...
Daniel 1:7...a Azariáš. Vrchní dvořan je ale přejmenovalDanielovi dal jméno Baltazar, Chananiášovi Šadrach,...
Daniel 1:8...Šadrach, Mišaelovi Mešach a Azariášovi AbednegoDaniel se však rozhodl, že se neposkvrní pokrmy a vínem z...
Daniel 1:9... aby se těmi věcmi nemusel poskvrňovat. Bůh Danielovi u vrchního dvořana daroval přízeň a náklonnost,...
Daniel 1:11...Král by kvůli vám připravil o hlavu!" Daniel pak tedy požádal komorníka, kterého Danielovi,...
Daniel 1:17...a pochopením veškerého písemnictví a moudrostiDaniel kromě toho rozuměl všem viděním a snům. Když...
Daniel 1:19...hovořil a zjistil, že se nikdo z nich nevyrovná Danielovi, Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi. A tak byli...
Daniel 1:21...věštce a kouzelníky v celém jeho královstvíDaniel tam pak zůstal do prvního roku krále Kýra. Ve...
Daniel 2:13...vyšlo, začali mudrce popravovat a hledali také Daniela a jeho přátele, aby je popravili. Když Arioch,...
Daniel 2:14...stráže, vyšel pobíjet babylonské mudrceDaniel s ním promluvil moudře a uvážlivě. Oslovil králova...
Daniel 2:16...rozkaz?" A když mu Arioch celou věc povědělDaniel šel za králem a požádal o čas, aby mu mohl sen...
Daniel 2:17...požádal o čas, aby mu mohl sen vyložit. Potom se Daniel vrátil domů a celou věc pověděl svým přátelům...
Daniel 2:18...nebes o slitování ohledně toho tajemství, aby Daniel a jeho přátelé nebyli popraveni s ostatními...
Daniel 2:19...s ostatními babylonskými mudrci. V noci pak Danielovi bylo to tajemství zjeveno ve vidění. Daniel proto...
Daniel 2:24... oznámil jsi nám sen královský!" S tím se pak Daniel vydal za Ariochem, kterého král pověřil popravami...
Daniel 2:25...ke králi a mu ten sen vyložím." Arioch vzal Daniela rychle ke králi a takto ho ohlásil: "Našel jsem...
Daniel 2:26...muže, který králi vyloží jeho sen." Král se tedy Daniela zvaného Baltazar zeptal: "Ty bys mi uměl sdělit, co...
Daniel 2:27...sdělit, co jsem viděl ve snu a co to znamená?" Daniel králi odpověděl: "Tajemství, na něž se král ptá, mu...
Daniel 2:46...jeho výklad jistý." Král Nabukadnezar padl před Danielem na tvář a klaněl se mu. Nařídil také, se na...
Daniel 2:47...obětují oběti a vonné kadidlo. Potom král řekl Danielovi: "Váš Bůh je opravdu Bůh bohů, Pán králů a...
Daniel 2:48...tys mi to tajemství dokázal vyjevit!" Král pak Daniela povýšil a zahrnul ho množstvím vzácných darů....
Daniel 2:49...také nejvyšším ze všech babylonských mudrců. Na Danielovu žádost pak správou babylonské provincie pověřil...
Daniel 4:5...mi ho vyložit. Nakonec přede mne předstoupil Daniel, který se podle mého boha jmenuje Baltazar a přebývá...
Daniel 4:16... neboť v tobě přebývá duch svatých bohů." Daniel zvaný Baltazar tam dlouho stál otřesen. To, co mu...
Daniel 5:12...z věštců, kouzelníků, mágů a jasnovidcůDaniel, jemuž král dal jméno Baltazar, totiž prokázal...
Daniel 5:13...zavolat Daniela - on ti ten nápis vyloží." A tak Daniela přivedli před krále. "Ty jsi ten Daniel z...
Daniel 5:17...a staneš se třetím nejmocnějším v království." Daniel na to králi odpověděl: "Nech si své dary. Odměnit...
Daniel 5:29...a Peršanům!" Belšasar hned na to přikázal,  Daniela obléknou purpurem, na krk mu dají zlatý řetěz a...
Daniel 6:3...a nad nimi tři vezíry, z nichž jedním byl Daniel. Satrapové se zodpovídali vezírům, aby tím nebyl...
Daniel 6:4...vezírům, aby tím nebyl obtěžován králDaniel pak mezi vezíry a satrapy natolik vynikal svým...
Daniel 6:5... Vezíři a satrapové se proto snažili najít na Danielově vládní službě nějakou chybu. Nemohli ale žádnou...
Daniel 6:6...nedopustil. Nakonec si ti muži řekli: "Na toho Daniela nikdy nic nenajdeme, leda by se to týkalo jeho...
Daniel 6:11...tak král Darjaveš ten edikt podepsal. Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde...
Daniel 6:12...Vtom se ale dovnitř nahrnuli ti muži a přistihli Daniela, jak se modlí k Bohu a prosí ho o pomoc. Šli tedy...
Daniel 6:14...zákona Médů a Peršanů." Na to králi řekli: "Daniel, ten židovský vyhnanec, si z tebe, králi, ani z...
Daniel 6:15...uslyšel, velice se zarmoutil. Rozhodně chtěl Daniela zachránit, a usiloval o jeho záchranu do západu...
Daniel 6:17...změněn!" Nakonec tedy král vydal rozkaz,  Daniela přivedou a hodí ho do lví jámy. Král tehdy...
Daniel 6:18...svým prstenem i prsteny svých velmožů, aby se na Danielově osudu nedalo nic změnit. Potom se král odebral...
Daniel 6:21...se k přiblížil, zavolal sevřeným hlasem na Daniela: "Danieli, služebníku živého Boha! Dokázal tvůj...
Daniel 6:22...lvy?" " žiješ, králi, navěky!" odpověděl mu Daniel. "Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel...
Daniel 6:24..." Král se velice zaradoval a hned přikázal,  Daniela vytáhnou z jámy. Když ho z jámy vytáhli, nenašli...
Daniel 6:25... Na králův rozkaz pak přivedli ty muže, kteří Daniela napadli, a hodili je do lví jámy i s jejich ženami...
Daniel 6:27... královská moc, lidé s bázní a chvěním ctili Danielova Boha. Neboť on je Bůh živý, on trvá navěky. Jeho...
Daniel 6:28...divy a zázraky jak na nebi tak i na zemi. On Daniela zachránil ze spárů lvích! A tak se Danielovi za...
Daniel 6:29... On Daniela zachránil ze spárů lvích! A tak se Danielovi za vlády Darjaveše a Kýra Perského dobře dařilo. ...
Daniel 7:1... V prvním roce babylonského krále Belšasara měl Daniel ve snu vidění. To, co v mysli spatřil na lůžku, pak...
Daniel 7:2... pak sepsal. Zde začíná záznam onoho snu:  Daniel jsem v noci měl toto vidění: Hle, spatřil jsem, jak...
Daniel 7:15... jeho království se nezhroutí! To, co jsem  Daniel v mysli viděl, velmi rozrušilo. Přistoupil jsem...
Daniel 7:28... Z toho, co mi přicházelo na mysl, jsem  Daniel zbledl hrůzou. To slovo jsem si ale uchoval v srdci....
Daniel 8:1... Ve třetím roce vlády krále Belšasara jsem  Daniel měl další vidění, jež následovalo po onom předchozím...
Daniel 8:15...mu. "Pak bude svatyně znovu obnovena."  Daniel jsem sledoval to vidění a snažil se je pochopit,...
Daniel 8:27... neboť se týká vzdálené budoucnosti."  Daniel jsem tehdy klesl vyčerpáním a dlouhé dny jsem stonal...
Daniel 9:2... - nuže v prvním roce jeho vlády jsem  Daniel porozuměl z knih, že podle Hospodinova slova k...
Daniel 10:1...určený." Ve třetím roce perského krále Kýra se Danielovi zvanému Baltazar dostalo zjevení a on je pochopil...
Daniel 10:2...je pravdivé a týká se velikého boje.  Daniel jsem v době držel třítýdenní smutek. Nejedl jsem...
Daniel 10:7...a jeho hlas zněl jako burácení zástupů.  Daniel jsem byl jediný, kdo to vidění spatřil. Muži, kteří...
Daniel 12:5...procházet sem a tam a poznání se rozroste."  Daniel jsem pak spatřil další dva muže - jeden stál na...
Matouš 24:15...státotřesnou ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ti, kdo jsou v Judsku,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |