Dana

Hledám varianty 'dana' [ danu (13) danovi (9) dane (1) dana (5) dan (32) ]. Nalezeno 56 veršù.
Genesis 14:14...narozených v jeho domě, a sledoval ty krále Danu. Abram a jeho služebníci se rozdělili, v noci je...
Genesis 30:6...můj hlas a dal mi syna!" Proto mu dala jméno Dan, Soudce. Ráchelina otrokyně Bilha pak počala znovu a...
Genesis 35:25...a Benjamín. Synové Bilhy, Rácheliny otrokyněDan a Neftalí. Synové Zilpy, Léiny otrokyně: Gád a Ašer. To...
Genesis 49:16... aby břímě nosil, stane se nevolníkem, otrokemDan soudit bude lid svůj jako jeden z kmenů Izraele. Hadem...
Genesis 49:17...jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na cestě bude Dan, růžkatou zmijí na stezce, jež koně uštkne do paty a...
Exodus 1:4... Zabulon a BenjamínDan a Neftalí, Gád a Ašer. Celkem vyšlo z Jákobových beder...
Exodus 31:6...mu také Oholiaba, syna Achisamachova z pokolení Dan. A každého nadaného řemeslníka jsem obdařil důmyslem,...
Exodus 35:34...jemu i Oholiabovi, synu Achisamachovu z pokolení Dan. Obdařil je nadáním pro každé řemeslo, od rytectví přes...
Exodus 38:23... S ním byl Oholiab, syn Achisamachův z pokolení Dan, zručný v rytectví, vytkávání a vyšívání na modré,...
Leviticus 24:11...se jmenovala Šelomít, dcera Dibrího z pokolení Dan.) Nechali jej hlídat, dokud se nevyjasní, co jim...
Numeri 1:12...Benjamína: Abidan, syn Gideoniho, z Dana: Achiezer, syn Amišadajův, z Ašera: Pagiel, syn...
Numeri 1:38...Benjamín čítalo 35 400 mužů. Synové Danovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve...
Numeri 1:39...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Dan čítalo 62 700 mužů. Synové Ašerovi podle jejich...
Numeri 13:12...syna Manasese, Amiel, syn Gemaliův, z pokolení Dan, Setur, syn Mikaelův, z pokolení Ašer...
Numeri 26:42...rodech. Čítaly 45 600 mužů. Toto jsou synové Danovi po svých rodech: Šucham a z něj rod šuchamský. To...
Numeri 34:22...Benjamín, Buki, syn Jogliův, vůdce pokolení Dan, Chaniel, syn Efodův, vůdce pokolení Josefova syna...
Deuteronomium 27:13... aby žehnali lidu. Ruben, Gád, Ašer, ZabulonDan a Neftalí se pak postaví na hoře Ebal, aby zlořečili....
Deuteronomium 33:22...prováděl, jeho rozhodnutí pro celý Izrael." O Danovi řekl: "Dan je mladý lev, z Bášanu vyskakuje!" O...
Deuteronomium 34:1...mu ukázal celou tu zem: Gileád a dále, po Dan, celý Neftalímův kraj, zemi Efraima a Manasese, celé...
Jozue 15:49...horách: Šamir, Jatir, SochoDana, Kiriat-sana (což je Debir), Anav, Eštemo, Anim...
Jozue 19:40...a jejich osady. Sedmý los připadl na pokolení Dan pro jejich rody. Do hranic jejich dědictví patří: Corea...
Jozue 19:47...a Rakon s územím naproti Jafě. Synové Danovi ale o své území přišli. Proto vytáhli a zaútočili na...
Jozue 19:48...přejmenovali na Dan. To je dědictví pokolení Dan pro jejich rody - tato města a jejich osady. Když...
Jozue 21:5...získali losem deset měst od pokolení EfraimDan a od poloviny pokolení Manases. Synové Geršonovi...
Jozue 21:23...a Bet-choron - celkem čtyři města. Od pokolení Dan dostali tato města s pastvinami: Elteke, Gibeton,...
Soudců 5:17...byly velké omluvy. Gileád vězel v ZajordáníDan - proč stěhoval se k lodím? Ašer si zůstal na pobřeží,...
Soudců 13:25... Chlapec rostl a Hospodin mu žehnal. V Machane-dan mezi Coreou a Eštaolem ho pak začal podněcovat Duch...
Soudců 18:2...kmeny nepřipadl žádný dědičný podíl. Synové Danovi proto ze svého rodu vyslali pět udatných mužů z...
Soudců 18:12...západně od Kiriat-jearimu dodnes říká Machane-dan, Danův tábor.) Odtamtud pak šli do Efraimských hor a...
Soudců 18:23...a Danovce dostihli. Volali za nimi, se k nim Danovi synové otočili a řekli Míkovi: "Co ti je? Proč jste...
Soudců 18:26...vrhnout, a přijdeš o život i se svou rodinou!" Danovi synové pak pokračovali svou cestou. Míka viděl, že...
Soudců 18:28...neměli dohodu. Leželo v údolí u Bet-rechobuDanovi synové pak to město znovu vystavěli a usídlili se v...
Soudců 18:29...a usídlili se v něm. Pojmenovali to město Dan po svém praotci Danovi, který byl Izraelův syn. Předtím...
Soudců 20:1...se! Udělejte něco!" Nato všichni Izraelci od Danu po Beer-šebu i ti z gileádského kraje vyrazili jako...
1. Samuel 3:20... aby jediné z jeho slov selhalo. Celý Izrael od Danu po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je skutečně...
2. Samuel 3:10...trůn bude nastolen nad Izraelem i Judou od Danu po Beer-šebu!" Potom se Iš-bošet neodvážil říct...
2. Samuel 17:11...radím, se k tobě shromáždí celý Izrael od Danu po Beer-šebu; je jich jako písku v moři a ty osobně...
2. Samuel 24:2...Joábovi: "Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu po Beer-šebu. Sečtěte lid - chci znát jeho počet."...
2. Samuel 24:6...do Gileádu, do kraje Tachtim-chodši a dále do Dan-jaanu. Obešli Sidon a pokračovali k týrské pevnosti a...
2. Samuel 24:15...mor od toho rána do určeného času. Od Danu po Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000 mužů. Když pak...
1. Královská 5:5... Po celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu po Beer-šebu v bezpečí, každý ve stínu své révy a...
1. Královská 12:29...Egypta!" Jedno tele postavil v Bet-elu a druhéDanu. Způsobil tak veliký hřích. Lidé totiž chodili...
1. Královská 12:30...jednomu z nich do Bét-elu a druhému do Danu. Jeroboám vystavěl na výšinách svatostánky a nadělal...
1. Královská 15:20...do izraelských měst své vojevůdce. Dobyl IjonDan, Abel-bet-maaku, celý Kineret a celý kraj Neftalí....
2. Královská 10:29...Izrael, totiž od těch zlatých telat v Bet-eluDanu. Hospodin Jehuovi řekl: "Dobře jsi vykonal, co je v...
1. Letopisů 2:2...Ruben, Šimeon, Levi, Juda, Isachar, ZabulonDan, Josef, Benjamín, Neftalí, Gád, Ašer. Synové Judovi: Er...
1. Letopisů 12:36...a za nimi 37 000 mužů s pavézami a kopími. Z Dana 28 600 připravených k boji. Z Ašera 40 000 zkušených...
1. Letopisů 21:2..."Jděte, sečtěte Izrael od Beer-šeby po Dan. Potom se vraťte a sdělte mi jejich počet." Joáb ale...
1. Letopisů 27:22... za Benjamína Jaasiel, syn Abnerův, za Dana Azarel, syn Jerochamův. To byli vůdcové izraelských...
2. Letopisů 2:13... Churam-abiho, syna jedné ženy z pokolení Dan. Jeho otec byl z Týru. Umí pracovat se zlatem, stříbrem...
2. Letopisů 16:4...do izraelských měst své vojevůdce. Dobyli IjonDan, Abel-majim a všechny zásobovací sklady měst v kraji...
2. Letopisů 30:5...provolat po celém Izraeli od Beer-šeby po Dan, přijdou do Jeruzaléma slavit Hospodinu, Bohu...
Jeremiáš 4:15...ještě budeš přemýšlet zvráceně? HlasatelDanu je slyšet, z pohoří Efraim jde zlá zvěst. Oznamte...
Jeremiáš 8:16...není; čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! Od Danu je slyšet frkot koní, ržáním hřebců se chvěje celá...
Ezechiel 48:1...bude mít od východu na západ svůj podíl Dan. Vedle Danova území bude mít od východu na západ...
Amos 8:14...na hřích Samaří. Prý: "Jakože je tvůj BůhDane, živ! Jakože žije pouť do Beer-šeby!" - takoví padnou,...

Slova obsahující dana: abidana (1) dana (5) dedana (2) chašbadana (1) ladana (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |