Dan

Hledám varianty 'dan' [ danu (13) danovi (9) dane (1) dana (5) dan (32) ]. Nalezeno 56 veršù.
Genesis 14:14...narozených v jeho domě, a sledoval ty krále Danu. Abram a jeho služebníci se rozdělili, v noci je...
Genesis 30:6...můj hlas a dal mi syna!" Proto mu dala jméno Dan, Soudce. Ráchelina otrokyně Bilha pak počala znovu a...
Genesis 35:25...a Benjamín. Synové Bilhy, Rácheliny otrokyněDan a Neftalí. Synové Zilpy, Léiny otrokyně: Gád a Ašer. To...
Genesis 49:16... aby břímě nosil, stane se nevolníkem, otrokemDan soudit bude lid svůj jako jeden z kmenů Izraele. Hadem...
Genesis 49:17...jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na cestě bude Dan, růžkatou zmijí na stezce, jež koně uštkne do paty a...
Exodus 1:4... Zabulon a BenjamínDan a Neftalí, Gád a Ašer. Celkem vyšlo z Jákobových beder...
Exodus 31:6...mu také Oholiaba, syna Achisamachova z pokolení Dan. A každého nadaného řemeslníka jsem obdařil důmyslem,...
Exodus 35:34...jemu i Oholiabovi, synu Achisamachovu z pokolení Dan. Obdařil je nadáním pro každé řemeslo, od rytectví přes...
Exodus 38:23... S ním byl Oholiab, syn Achisamachův z pokolení Dan, zručný v rytectví, vytkávání a vyšívání na modré,...
Leviticus 24:11...se jmenovala Šelomít, dcera Dibrího z pokolení Dan.) Nechali jej hlídat, dokud se nevyjasní, co jim...
Numeri 1:12...Benjamína: Abidan, syn Gideoniho, z Dana: Achiezer, syn Amišadajův, z Ašera: Pagiel, syn...
Numeri 1:38...Benjamín čítalo 35 400 mužů. Synové Danovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve...
Numeri 1:39...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Dan čítalo 62 700 mužů. Synové Ašerovi podle jejich...
Numeri 13:12...syna Manasese, Amiel, syn Gemaliův, z pokolení Dan, Setur, syn Mikaelův, z pokolení Ašer...
Numeri 26:42...rodech. Čítaly 45 600 mužů. Toto jsou synové Danovi po svých rodech: Šucham a z něj rod šuchamský. To...
Numeri 34:22...Benjamín, Buki, syn Jogliův, vůdce pokolení Dan, Chaniel, syn Efodův, vůdce pokolení Josefova syna...
Deuteronomium 27:13... aby žehnali lidu. Ruben, Gád, Ašer, ZabulonDan a Neftalí se pak postaví na hoře Ebal, aby zlořečili....
Deuteronomium 33:22...prováděl, jeho rozhodnutí pro celý Izrael." O Danovi řekl: "Dan je mladý lev, z Bášanu vyskakuje!" O...
Deuteronomium 34:1...mu ukázal celou tu zem: Gileád a dále, po Dan, celý Neftalímův kraj, zemi Efraima a Manasese, celé...
Jozue 15:49...horách: Šamir, Jatir, SochoDana, Kiriat-sana (což je Debir), Anav, Eštemo, Anim...
Jozue 19:40...a jejich osady. Sedmý los připadl na pokolení Dan pro jejich rody. Do hranic jejich dědictví patří: Corea...
Jozue 19:47...a Rakon s územím naproti Jafě. Synové Danovi ale o své území přišli. Proto vytáhli a zaútočili na...
Jozue 19:48...přejmenovali na Dan. To je dědictví pokolení Dan pro jejich rody - tato města a jejich osady. Když...
Jozue 21:5...získali losem deset měst od pokolení EfraimDan a od poloviny pokolení Manases. Synové Geršonovi...
Jozue 21:23...a Bet-choron - celkem čtyři města. Od pokolení Dan dostali tato města s pastvinami: Elteke, Gibeton,...
Soudců 5:17...byly velké omluvy. Gileád vězel v ZajordáníDan - proč stěhoval se k lodím? Ašer si zůstal na pobřeží,...
Soudců 13:25... Chlapec rostl a Hospodin mu žehnal. V Machane-dan mezi Coreou a Eštaolem ho pak začal podněcovat Duch...
Soudců 18:2...kmeny nepřipadl žádný dědičný podíl. Synové Danovi proto ze svého rodu vyslali pět udatných mužů z...
Soudců 18:12...západně od Kiriat-jearimu dodnes říká Machane-dan, Danův tábor.) Odtamtud pak šli do Efraimských hor a...
Soudců 18:23...a Danovce dostihli. Volali za nimi, se k nim Danovi synové otočili a řekli Míkovi: "Co ti je? Proč jste...
Soudců 18:26...vrhnout, a přijdeš o život i se svou rodinou!" Danovi synové pak pokračovali svou cestou. Míka viděl, že...
Soudců 18:28...neměli dohodu. Leželo v údolí u Bet-rechobuDanovi synové pak to město znovu vystavěli a usídlili se v...
Soudců 18:29...a usídlili se v něm. Pojmenovali to město Dan po svém praotci Danovi, který byl Izraelův syn. Předtím...
Soudců 20:1...se! Udělejte něco!" Nato všichni Izraelci od Danu po Beer-šebu i ti z gileádského kraje vyrazili jako...
1. Samuel 3:20... aby jediné z jeho slov selhalo. Celý Izrael od Danu po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je skutečně...
2. Samuel 3:10...trůn bude nastolen nad Izraelem i Judou od Danu po Beer-šebu!" Potom se Iš-bošet neodvážil říct...
2. Samuel 17:11...radím, se k tobě shromáždí celý Izrael od Danu po Beer-šebu; je jich jako písku v moři a ty osobně...
2. Samuel 24:2...Joábovi: "Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu po Beer-šebu. Sečtěte lid - chci znát jeho počet."...
2. Samuel 24:6...do Gileádu, do kraje Tachtim-chodši a dále do Dan-jaanu. Obešli Sidon a pokračovali k týrské pevnosti a...
2. Samuel 24:15...mor od toho rána do určeného času. Od Danu po Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000 mužů. Když pak...
1. Královská 5:5... Po celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu po Beer-šebu v bezpečí, každý ve stínu své révy a...
1. Královská 12:29...Egypta!" Jedno tele postavil v Bet-elu a druhéDanu. Způsobil tak veliký hřích. Lidé totiž chodili...
1. Královská 12:30...jednomu z nich do Bét-elu a druhému do Danu. Jeroboám vystavěl na výšinách svatostánky a nadělal...
1. Královská 15:20...do izraelských měst své vojevůdce. Dobyl IjonDan, Abel-bet-maaku, celý Kineret a celý kraj Neftalí....
2. Královská 10:29...Izrael, totiž od těch zlatých telat v Bet-eluDanu. Hospodin Jehuovi řekl: "Dobře jsi vykonal, co je v...
1. Letopisů 2:2...Ruben, Šimeon, Levi, Juda, Isachar, ZabulonDan, Josef, Benjamín, Neftalí, Gád, Ašer. Synové Judovi: Er...
1. Letopisů 12:36...a za nimi 37 000 mužů s pavézami a kopími. Z Dana 28 600 připravených k boji. Z Ašera 40 000 zkušených...
1. Letopisů 21:2..."Jděte, sečtěte Izrael od Beer-šeby po Dan. Potom se vraťte a sdělte mi jejich počet." Joáb ale...
1. Letopisů 27:22... za Benjamína Jaasiel, syn Abnerův, za Dana Azarel, syn Jerochamův. To byli vůdcové izraelských...
2. Letopisů 2:13... Churam-abiho, syna jedné ženy z pokolení Dan. Jeho otec byl z Týru. Umí pracovat se zlatem, stříbrem...
2. Letopisů 16:4...do izraelských měst své vojevůdce. Dobyli IjonDan, Abel-majim a všechny zásobovací sklady měst v kraji...
2. Letopisů 30:5...provolat po celém Izraeli od Beer-šeby po Dan, přijdou do Jeruzaléma slavit Hospodinu, Bohu...
Jeremiáš 4:15...ještě budeš přemýšlet zvráceně? HlasatelDanu je slyšet, z pohoří Efraim jde zlá zvěst. Oznamte...
Jeremiáš 8:16...není; čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! Od Danu je slyšet frkot koní, ržáním hřebců se chvěje celá...
Ezechiel 48:1...bude mít od východu na západ svůj podíl Dan. Vedle Danova území bude mít od východu na západ...
Amos 8:14...na hřích Samaří. Prý: "Jakože je tvůj BůhDane, živ! Jakože žije pouť do Beer-šeby!" - takoví padnou,...

Slova obsahující dan: abidan (4) abidana (1) adan (2) adanu (1) adanův (2) bedan (1) dan (32) dana (5) daná (2) dane (1) dané (5) daně (10) daněk (1) daní (27) daniel (41) daniela (15) danielem (1) danieli (6) danielova (1) danielově (2) danielovi (9) danielovu (1) daních (1) danimu (1) danova (8) danovce (1) danovci (2) danovi (9) danovy (2) danových (2) danu (13) danův (4) daný (3) dedan (5) dedana (2) dedanovi (1) dedanské (1) dedanští (1) dedanu (1) hádankách (3) hádankám (1) hádanku (8) hádanky (2) chašbadana (1) chemdan (1) joadan (2) ladan (2) ladana (1) ladanovi (1) ladanových (1) magadanského (1) nadaného (1) nadaní (1) nadaným (2) nadanými (1) nebuzaradan (4) nebuzardan (10) nebuzardanovi (1) nejnadanější (1) neprovdané (2) nevdaná (2) nevídanou (1) oddaná (1) oddané (4) oddaně (9) oddanému (2) oddanost (9) oddanosti (3) oddaností (1) oddanou (1) oddaný (4) oddaných (3) oddaným (4) odevzdané (2) odevzdaného (1) okrádaného (2) padan (10) padanu (1) poddané (1) poddaní (2) poddanost (1) poddaných (1) poddanými (6) prodaný (3) provdaná (1) provdanou (1) rodanští (2) snídani (1) spořádaný (1) uspořádané (1) vdaná (2) vdanou (1) vydaného (8) vydaný (1) vykládaný (1) vyžádaného (1) zaprodaný (1) zdaní (2) zdanit (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |