Damašku

Hledám varianty 'damašku' [ damašku (39) damaškem (2) damašek (9) ]. Nalezeno 48 veršù.
Genesis 14:15...je k Chobě (jež leží na sever od Damašku). A tak dobyl zpět všechen majetek. Přivedl i svého...
Genesis 15:2...bezdětný a svůj dům zanechám EliezeroviDamašku. Pohleď, nedal jsi mi potomka," pokračoval Abram,...
2. Samuel 8:5...ochromil, jen sto si ponechal. AramejciDamašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale...
2. Samuel 8:6...pobil 22 000 mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými...
1. Královská 11:24...nájezdníky a stal se jejich velitelem. Odešli do Damašku, usídlili se v něm a založili tam Damašské...
1. Královská 15:18... synu Tabrimonovu, synu Chezionovu, sídlícímuDamašku. Vzkázal mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako...
1. Královská 20:34...ti města, která můj otec vzal tvému otci. A v Damašku si můžeš zřídit trhy, jako si je zřídil můj otec v...
2. Královská 8:7...odešla ze země, dodnes!" Elíša se vypravil do Damašku. Aramejský král Ben-hadad byl totiž nemocen. Když...
2. Královská 8:9...- čtyřicet velbloudů naložil tím nejlepším, coDamašku bylo. Když přišel, zastavil se před ním a řekl:...
2. Královská 14:28...a jak udatně bojoval, když Izraeli navrátil Damašek i judský Chamát - o tom se, jak známo, píše v...
2. Královská 16:9...jako úplatu. Asyrský král ho vyslyšel. PřitáhlDamašku, dobyl ho, obyvatele odvlekl do Kíru a Recina...
2. Královská 16:10...vstříc asyrskému králi Tiglat-pilesarovi do Damašku. Když spatřil damašský oltář, poslal knězi Uriášovi...
2. Královská 16:11...přesně podle údajů, které poslal král AchazDamašku. Stihl to ještě předtím, než se král Achaz odtamtud...
2. Královská 16:12...král Achaz odtamtud vrátil. Když král dorazilDamašku, prohlédl si oltář, přistoupil k němu a obětoval na...
1. Letopisů 18:5...ochromil, jen sto si ponechal. AramejciDamašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale...
1. Letopisů 18:6...tisíc mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými...
2. Letopisů 16:2...je k aramejskému králi Ben-hadadovi, sídlícímuDamašku. Vzkázal mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako...
2. Letopisů 28:5...porazili, zajali mnoho zajatců a odvedli je do Damašku. Právě tak padl do rukou izraelskému králi, a ten...
Píseň 7:5...bráně Bat-rabim. Tvůj nos jak libanonská věžDamašku hledící. Tvá hlava vysoko jak Karmel tyčí se,...
Izaiáš 7:8...To se nestane, tak to nebude! Hlavou Aramu je Damašek a hlavou Damašku Recin. Za pětašedesát let bude...
Izaiáš 8:4...dítě naučí říkat: ‚Tati, mami,' bude bohatství Damašku i kořist Samaří odvlečena k asyrskému králi."...
Izaiáš 10:9...Chamát jako Arpád? Nedopadlo Samaří jako Damašek? ruka uchvátila modlářská království, jež měla...
Izaiáš 17:1...na nepatrný a ubohý pozůstatek." Ortel nad Damaškem: Hle, Damašek přestane být městem, bude z něj...
Izaiáš 17:3...by je odehnal. Efraim přijde o svoji pevnostDamašek přestane být královstvím a pozůstatek Aramu dopadne...
Jeremiáš 49:23...den jako srdce ženy v porodních bolestech. O Damašku: "Chamát i Arpád leží v hanbě, neboť zlou zprávu...
Jeremiáš 49:24...zmítají se hrůzou jako moře, jež nelze utišitDamašek slábne, zachvácen děsem se dává na útěk, jak...
Ezechiel 27:18...obilím, prosem, medem, olejem a balzámyDamašek s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží a...
Ezechiel 47:16...k Cedadu a dále přes Berotu a Sibraim na pomezí Damašku a Chamátu po Chacer-tikon na pomezí Chavranu....
Ezechiel 47:17... takže bude na severu zahrnovat území Damašku, na sever od něhož se rozkládá Chamát. To je...
Ezechiel 47:18... Na východě povede hranice mezi ChavranemDamaškem a dále podél Jordánu mezi Gileádem a zemí Izraele...
Ezechiel 48:1...přes Lebo-chamát k Chacar-enanu (což je území Damašku, s nímž na severu sousedí Chamát) bude mít od...
Amos 1:3... uschne i vrchol Karmelu. Toto praví HospodinDamašek hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za...
Amos 1:5... aby pohltil Ben-hadadovy paláce. Rozlámu závoru Damašku; odstraním trůnícího v Údolí hříchu, třímajícího...
Amos 5:27...si museli sami udělat? Proto vás vystěhuji za Damašek, praví Hospodin, Bůh zástupů - tak se jmenuje. ...
Zachariáš 9:1...jde proti zemi Chadraku a spočine Damašku. (Vždyť k Hospodinu hledí všichni lidé i všechny...
Skutky 9:2...a vyžádal si od něj listy pro synagogyDamašku, aby tam mohl vyhledat přívržence Cesty - jak...
Skutky 9:3...do Jeruzaléma. Když se cestou blížilDamašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe. Padl na zem a...
Skutky 9:8...země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho do Damašku odvést za ruku. Po tři dny neviděl, nejedl ani...
Skutky 9:10...tři dny neviděl, nejedl ani nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění...
Skutky 9:27...uviděl na cestě Pána a mluvil s ním a také jakDamašku směle mluvil v Ježíšově jménu. A tak s nimi zůstal...
Skutky 22:5...nich jsem také přijal dopisy pro naše bratryDamašku, kam jsem se vypravil, abych i tamější přívržence...
Skutky 22:6...k potrestání. Když jsem se cestou blížilDamašku, okolo poledne náhle obklopilo veliké světlo z...
Skutky 22:10... co mám dělat?' a Pán mi řekl: ‚Vstaň a jdi do Damašku; tam se dozvíš všechno, co máš dělat.' Byl jsem...
Skutky 22:11...toho světla, a tak moji společníci museli do Damašku odvést za ruku. Jistý Ananiáš, zbožný stoupenec...
Skutky 26:12...mocí a pověřením od vrchních kněží vypravil do Damašku. Cestou jsem, králi, uviděl světlo z nebe. I když...
Skutky 26:20...vidění. Začal jsem zvěstovat nejdříveDamašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také...
2. Korintským 11:32...navěky - on , že nelžu! Když jsem bylDamašku, místodržitel pověřený králem Aretou dal hlídat...
Galatským 1:17...ale odešel jsem do Arábie a později se vrátil do Damašku. Teprve po třech letech jsem přišel do Jeruzaléma,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |