Dům

Hledám varianty 'dům' [ dům (319) domy (63) domům (2) domů (201) domu (471) domem (45) domech (23) domě (179) dome (33) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 12:1... ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Učiním z tebe veliký národ a...
Genesis 12:15...ji před faraonem tak, že byla vzata do faraonova domu. Abramovi se díky vedlo velmi dobře - měl brav,...
Genesis 12:17...kvůli Abramově manželce Saraj bil faraona a jeho dům velikými ranami. Farao si proto Abrama zavolal. "Cos mi...
Genesis 14:14...318 vycvičených služebníků, narozených v jeho domě, a sledoval ty krále k Danu. Abram a jeho...
Genesis 15:2... co mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj dům zanechám Eliezerovi z Damašku. Pohleď, nedal jsi mi...
Genesis 17:12... kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozenýdomě, tak koupený za peníze od kteréhokoli cizince, jenž...
Genesis 17:13...osm dní. Musí být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude smlouva na tvém...
Genesis 17:23...svého syna Izmaele a všechny narozené ve svém domě i všechny koupené za peníze, všechny, kdo byli v...
Genesis 17:27...téhož dne a všichni jeho domácí, jak narozenídomě, tak koupení od cizince za peníze, byli obřezáni s ním...
Genesis 18:33...s Abrahamem a odešel. Také Abraham se vrátil domů. Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v...
Genesis 19:2...a řekl: "Snažně prosím, páni moji, uchylte se do domu svého služebníka! Umyjete si nohy, přenocujete, a ...
Genesis 19:3...naléhal, uchýlili se k němu a vešli do jeho domu. Vystrojil jim tedy hostinu a napekl nekvašené chleby...
Genesis 19:4...chleby a oni jedli. Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města, sodomští muži od mladíků po starce,...
Genesis 19:10...dva však vystrčili ruce, vtáhli Lota k sobě do domu a dveře zase zavřeli. A ty muže u vchodu do domu, od...
Genesis 19:11...domu a dveře zase zavřeli. A ty muže u vchodu do domu, od nejmenších po největší, ranili slepotou, takže...
Genesis 20:13... A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem : Prokaž mi tuto laskavost....
Genesis 20:18...Sáře pevně zavřel každé lůno v Abimelechově domě. Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a Hospodin pro...
Genesis 24:2...tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve svém domě, který spravoval všechen jeho majetek: "Vlož ruku do...
Genesis 24:7...Abraham. "Hospodin, Bůh nebes, který vzaldomu mého otce a z vlasti, který ke mně mluvil a který...
Genesis 24:23...mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro násdomě tvého otce místo k přenocování?" "Jsem dcera Betuele,...
Genesis 24:27...a věrnost a že vedl po této cestě domu příbuzných mého pána!" Dívka pak odběhla a vyprávěla...
Genesis 24:31...Proč bys stál venku? jsem připravil dům i místo pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do domu a...
Genesis 24:32...i místo pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal velbloudy. Lában dal velbloudům slámu a...
Genesis 24:38...Kananejců, v jejichž zemi bydlím, ale půjdeš do domu mého otce, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro...
Genesis 24:40...synovi vybral manželku z mého příbuzenstva, z domu mého otce. Budeš zproštěn přísahy, přijdeš-li k mým...
Genesis 28:2...kanaánských dcer. Vstaň a jdi do Padan-aramu, do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si vyber manželku z...
Genesis 28:17...je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská brána!" Časně ráno pak Jákob...
Genesis 28:19...jeho vrchol olejem. To místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy...
Genesis 28:21... takže se v pokoji vrátím do svého otcovského domu, bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem...
Genesis 28:22...který jsem vztyčil jako památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek." ...
Genesis 29:13...naproti. Objal ho, políbil a přivedl ho do svého domu. Když pak Jákob Lábanovi vyprávěl o všem, co se stalo,...
Genesis 30:25... řekl Jákob Lábanovi: "Propusť , se vrátím domů do své země. Dej mi ženy a děti, za něž jsem ti...
Genesis 30:30... Kdy se budu moci starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic,"...
Genesis 31:14...'" Ráchel a Léa mu odpověděly: "Copak mámedomě našeho otce ještě nějaký podíl nebo dědictví? Copak...
Genesis 31:30...musel odejít, protože ses roztoužil po otcovském domě. Proč jsi ale ukradl bohy?!" Jákob Lábanovi...
Genesis 31:37...jsi všechny věci, a cos našel z celého svého domu? Polož to zde před i své druhy, nás dva...
Genesis 31:41... mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé...
Genesis 32:1...i dcery a požehnal jim. Potom odešel a vrátil se domů. Také Jákob odešel svou cestou a vtom se s ním setkali...
Genesis 33:17...zatímco Jákob se vydal k Sukotu. Tam si postavil dům a pro svůj dobytek zhotovil přístřešky. Proto se to...
Genesis 34:26...zabili ostřím meče. Vzali Dínu z Šechemova domu a odešli. Jákobovi synové pak přišli k pobitým a...
Genesis 34:29...jejich děti a ženy zajali a vše, co bylodomech, vyplenili. Jákob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl:...
Genesis 34:30...proti mně, zabijí a budu vyhlazen - i můj dům!" Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jako...
Genesis 35:15... kde k němu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží dům. Potom z Bet-elu táhli dál. Když byli nedaleko...
Genesis 36:6... své syny a dcery a všechny, kdo žili v jeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířata - všechen svůj...
Genesis 38:11...Juda řekl své snaše Támar: "Zůstaň jako vdovadomě svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela." (Řekl si...
Genesis 39:2...s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a zůstaldomě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že...
Genesis 39:4... Nakonec ho Putifar ustanovil správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Od chvíle...
Genesis 39:5...do rukou všechno, co měl. Od chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo Hospodinovo...
Genesis 39:9... co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemádomě větší pravomoc než ; neodepřel mi nic kromě tebe,...
Genesis 39:11...ji. Jednoho dne, když přišel dělat svou prácidomě, nebyl nikdo ze služebnictva doma. Tehdy ho chytila za...
Genesis 39:16...šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrok,...
Genesis 40:3...i na vrchního pekaře - a dal je do vězenídomě velitele stráže, na stejné místo v žaláři, kde byl...
Genesis 40:7...faraonových dvořanů uvězněných spolu s nímdomě jeho pána: "Proč se dnes tváříte tak nešťastně?"...
Genesis 41:10...rozhněval na své služebníky a dal do vězenídomě velitele stráže - a vrchního pekaře. i on jsme...
Genesis 41:40...a moudrý jako ty! Ty budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám ...
Genesis 41:51...na všechno strádání, na celý můj otcovský dům." Druhému pak dal jméno Efraim, Plodnost, neboť řekl:...
Genesis 43:16...nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď ty muže do paláce, poraz dobytče a připrav je....
Genesis 43:19...na nádvoří tedy přistoupili ke správci Josefova domu a promluvili k němu: "Odpusť, pane, opravdu jsme sem...
Genesis 43:26... než Josef v poledne přijde. A když Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli s sebou, a klaněli...
Genesis 44:1...ním napili. Josef potom přikázal správci svého domu: "Naplň vaky těch mužů jídlem, kolik jen unesou, a...
Genesis 44:4...vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a je dostihneš, řekni...
Genesis 44:8...jsme našli navrchu svých vaků. Proč bychomdomě tvého pána kradli stříbro nebo zlato? U koho z tvých...
Genesis 45:8...on učinil faraonovým otcem, pánem celého jeho domu a vládcem nad celou egyptskou zemí. Pospěšte si tedy,...
Genesis 45:11...hladových let), abys netrpěl nouzí ty ani tvůj dům ani nic, co ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i můj...
Genesis 46:27...Egyptě - 2 osoby. Celkem tedy přišlo z Jákobova domu do Egypta 70 osob. Juda byl vyslán napřed, aby od...
Genesis 47:14...zrní. Ty peníze Josef odváděl do faraonova domu. A když v Egyptě a Kanaánu došly peníze, přišli...
Exodus 7:23... neposlechl je. Farao se otočil a šel domů. Vůbec si to nevzal k srdci. Všichni Egypťané ale...
Exodus 7:28...bude plný žab; ty pak vylezou a vniknou do tvého domu, do tvé ložnice i do tvé postele, do domů tvých...
Exodus 8:5...modlit, a Hospodin ty žáby od tebe i od tvých domů odejme. Zůstanou jen v Nilu." "Zítra," odpověděl farao...
Exodus 8:7...Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i tvé domy, dvořany i lid. Zůstanou jen v Nilu." Mojžíš s Áronem...
Exodus 8:9... Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a žábydomech, dvorech i na polích pošly. Shrabali je na spoustu...
Exodus 8:17...Na tebe, na tvé dvořany, na tvůj lid i do tvých domů vypustím mračna much. Domy Egypťanů i zemi pod jejich...
Exodus 8:20...'" A Hospodin tak učinil: Ve faraonově paláci, v domě jeho dvořanů a v celé egyptské zemi se objevila hustá...
Exodus 10:6... které vám raší na poli. Naplní tvé palácedomy všech tvých dvořanů i domy všech Egypťanů. Tví otcové...
Exodus 12:7...trochu krve a potřou obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené...
Exodus 12:13... jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. udeřím na egyptskou zem, spatřím tu...
Exodus 12:15...chleby; hned první den odstraníte ze svých domů kvas. Kdokoli by mezi prvním a sedmým dnem jedl něco...
Exodus 12:19...jíst nekvašené chleby. Po sedm dní se ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoli by jedl něco kvašeného, bude...
Exodus 12:22...z vás nesmí do rána vyjít ze dveří svého domu, neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří nade...
Exodus 12:23...ty dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich domů a ranit vás. Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné...
Exodus 12:27...oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě ušetřil domy Izraelitů. Udeřil na Egypt, ale naše rodiny zachránil...
Exodus 12:30... V Egyptě propukl hrozný nářek, neboť nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. noci si dal zavolat Mojžíše a...
Exodus 12:46...ani nádeník. Musí být sněden v jednom domě - nic z jeho masa nevyneseš z domu ven. Nezlámete v...
Exodus 13:3...na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své...
Exodus 13:14...odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví, silou své ruky. Když nás farao neústupně...
Exodus 16:31...tak lid sedmého dne odpočívalDům Izraele pak ten pokrm nazval mana. Byl jako semeno...
Exodus 19:3...na něj z hory zavolal: "Toto promluvíšdomu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: ‚Sami jste viděli,...
Exodus 20:2...Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne...
Exodus 20:17...o svém bližním. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka,...
Exodus 22:6...úschovy peníze nebo cenné předměty a bude todomu toho muže ukradeno, jestliže bude zloděj nalezen,...
Exodus 22:7...zloděj nalezen nebude, přivedou majitele domu před Boha, aby odpřisáhl, že nevztáhl ruku na majetek...
Exodus 23:19...nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky...
Exodus 34:26...nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky...
Exodus 40:38...oblak a v noci v něm byl oheň, před očima celého domu Izraele, na všech jejich cestách. Hospodin zavolal...
Leviticus 10:6...Bůh nerozhněval na celou obec! Vaši bratři, celý dům Izraele, budou oplakávat ty, jež Hospodin sežehl. Vy...
Leviticus 14:34...kterou vám dávám do vlastnictví, a na některý dům v zemi dopustím ránu malomocenství, přijde majitel...
Leviticus 14:35...zemi dopustím ránu malomocenství, přijde majitel domu a oznámí knězi: ‚Zdá se, že můj dům je napaden ranou.'...
Leviticus 14:36...kněz přijde ránu prohlédnout, přikáže, aby byl dům vyprázdněn, aby nic z toho domu nebylo nečisté. Teprve...
Leviticus 14:37...dům. Prohlédne ránu: Je-li na stěnách domu rána, totiž nazelenalé nebo narudlé důlky napohled...
Leviticus 14:38...hlubší než okolní stěna, vyjde kněz před vchod domu a na sedm dní dům uzavře. Sedmého dne se kněz vrátí a...
Leviticus 14:39...ránu znovu prohlédne: Šíří-li se rána po stěnách domu, přikáže, aby napadené kameny byly vyňaty a vyhozeny...
Leviticus 14:41...na nečisté místo venku za městem. Vnitřek domu pak nechá na všech stranách oškrábat. Hlínu, kterou...
Leviticus 14:42...nahradí jinými; vezme se také jiná hlínadům se znovu vymaže. Vrátí-li se však rána a vypukne na...
Leviticus 14:43...znovu vymaže. Vrátí-li se však rána a vypukne na domě i po vyjmutí kamenů, vyškrabání a novém vymazání domu,...
Leviticus 14:44...přijde kněz a ránu prohlédne: Šíří-li se rána po domě, je na domě zhoubné malomocenství; je nečistý. Dům se...
Leviticus 14:45... je na domě zhoubné malomocenství; je nečistýDům se musí zbořit. Kamení, dříví i všechna hlína toho domu...
Leviticus 14:46...na nečisté místo venku za městem. Kdo by do toho domu vešel v době, kdy bude uzavřen, bude nečistý do...
Leviticus 14:47...uzavřen, bude nečistý do večera. Kdo by v tom domě spal, vypere svůj oděv; také ten, kdo by v tom domě...
Leviticus 14:48...kněz přijde, ránu prohlédne a uvidí, že sedomě po jeho vymazání nešíří, prohlásí dům za čistý. Rána...
Leviticus 14:49... prohlásí dům za čistý. Rána se zhojila. Aby dům očistil od hříchu, vezme dva ptáky, kus cedrového dřeva...
Leviticus 14:51...ptáka s pramenitou vodou a sedmkrát stříkne na dům. Poté, co krví zabitého ptáka, pramenitou vodou, živým...
Leviticus 14:52...dřevem, yzopem a šarlatovou látkou očistí dům od hříchu, vypustí živého ptáka za městem do kraje. Tak...
Leviticus 14:53... vypustí živého ptáka za městem do kraje. Tak za dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý." Toto je zákon o...
Leviticus 14:55...jde o prašivinu, o malomocenství na oděvu či na domě, otok, vyrážku či světlou skvrnu...
Leviticus 16:6... aby jím vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům. Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina...
Leviticus 16:11... aby vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům, zabije ho jako oběť za hřích. Nabere plnou kadidelnici...
Leviticus 16:17... Tam vykoná obřad smíření za sebe a za svůj dům i za celé izraelské shromáždění. Potom vyjde k oltáři,...
Leviticus 17:3...Izraelitům: Toto přikázal Hospodin: Kdokolidomu Izraele by zabil kus hovězího dobytka, ovci nebo kozu...
Leviticus 17:8...vaše pokolení. Dále jim řekneš: Kdokolidomu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by...
Leviticus 17:10...člověk bude vyobcován ze svého lidu. Kdokolidomu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by...
Leviticus 22:11...z toho jíst smí; rovněž otroci narození v jeho domě smí jíst z jeho pokrmu. Pokud se kněžská dcera provdá...
Leviticus 22:13...nebo ji její muž zapudí a vrátí se bezdětná do domu svého otce, smí jíst z pokrmu svého otce jako za svého...
Leviticus 22:18... k jeho synům a ke všem Izraelitům: Kdokolidomu Izraele nebo z přistěhovalců žijících v Izraeli...
Leviticus 25:29...ke svému vlastnictví. Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vykoupení,...
Leviticus 25:30...vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i jeho potomkům...
Leviticus 25:31...natrvalo. Nebude vydán ani v létě milostiDomy v osadách, jež nejsou obehnány hradbou, se však budou...
Leviticus 25:32...bude právo levitů na vykoupení jejich městských domů trvalé. I kdyby prodaný dům v jejich městě nikdo z...
Leviticus 25:33...jejich městských domů trvalé. I kdyby prodaný dům v jejich městě nikdo z levitů nevykoupil, bude v létě...
Leviticus 27:14...určené ceně ještě pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, ...
Leviticus 27:15... při tom zůstane. Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě...
Numeri 1:2...izraelskou obec podle jejich rodů a otcovských domů; pořiďte jmenný seznam všech mužů. Ty a Áron započtete...
Numeri 1:4...jeden muž, který je hlavou svého otcovského domu. Toto jsou jména mužů, kteří vám budou stát po boku: z...
Numeri 1:18...obec ke sčítání podle jejich rodů a otcovských domů. Všichni od dvaceti let výše byli jeden po druhém...
Numeri 1:20... podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů...
Numeri 1:22...Šimeona podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů...
Numeri 1:24...Gáda podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:26...Judy podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:28...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:30...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:32...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:34...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:36...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:38...Danovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:40...Ašerovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:42...podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let...
Numeri 1:44...vůdci sečetl, po jednom z každého otcovského domu. Celkový počet všech bojeschopných Izraelitů od...
Numeri 1:45...let výše, započtených podle jejich otcovských domů: Úhrnem bylo sečteno 603 550 mužů...
Numeri 2:2...při svém praporu, pod korouhví svých otcovských domů; táboří vpovzdálí okolo Stanu setkávání." Vepředu,...
Numeri 2:32...je součet synů Izraele podle jejich otcovských domů. Celkem jich v oddílech všech uskupení bylo 603 550...
Numeri 2:34...a tak táhli, každý podle svých rodů při domě svých otců. Toto je příběh Árona a Mojžíše v době,...
Numeri 3:15..."Sečti Leviho syny podle jejich otcovských domů a rodů; sečti všechny muže od stáří jednoho měsíce."...
Numeri 3:20... Toto jsou levitské rody podle svých otcovských domů. Z Geršona vzešel rod libnijský a šimeiský; to jsou...
Numeri 3:24...na západní straně. Vůdcem geršonského otcovského domu byl Eljasaf, syn Laelův. Geršonovi synové dostali ve...
Numeri 3:30...na jižní straně Příbytku. Vůdcem otcovského domu kehatských rodů byl Elicafan, syn Uzielův. Dostali do...
Numeri 3:35...mužů starších jednoho měsíce. Vůdcem otcovského domu merarijských rodů byl Curiel, syn Abichailův. Tábořili...
Numeri 4:2...z řad synů Leviho podle jejich rodů a otcovských domů. Započti každého ve věku od třiceti do padesáti let,...
Numeri 4:22...také Geršonovy syny podle jejich otcovských domů a rodů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let...
Numeri 4:29...rovněž sečti podle jejich rodů a otcovských domů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo...
Numeri 4:34...Kehatovy syny podle jejich rodů a otcovských domů. Započítal ve věku od třiceti do padesáti let každého,...
Numeri 4:38...byli sečteni podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý...
Numeri 4:40... Jejich součet po jejich rodech a otcovských domech činil 2 630. Toto je součet geršonských rodů, součet...
Numeri 4:42...rody byly sečteny podle svých rodů a otcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý...
Numeri 4:44... Jejich součet po jejich rodech a otcovských domech činil 3 200. Toto je součet merarijských rodů, které...
Numeri 4:46...všechny levity podle jejich rodů a otcovských domů, všech, kdo byli ve věku od třiceti do padesáti let...
Numeri 12:7...je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům! S ním rozmlouvám tváří v tvář, zřetelně, a ne v...
Numeri 18:1..."Ty a tvoji synové spolu s celým tvým otcovským domem ponesete zodpovědnost za přestupky vůči svatyni. Za...
Numeri 18:11...a dcerám. Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistý. Všechen nejlepší olej a všechno nejlepší víno i...
Numeri 18:13...tobě. Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistý. Cokoli by v Izraeli propadlo Hospodinu,...
Numeri 20:29... Když celá obec viděla, že Áron zemřel, celý dům Izraele ho oplakával po třicet dní. Když aradský král,...
Numeri 22:18...odpověděl: "I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz...
Numeri 22:34...do cesty. Pokud se ti ta věc nelíbí, vrátím se domů." Hospodinův anděl Balaámovi řekl: "Jdi s těmi muži;...
Numeri 24:11...potřetí jen žehnáš a žehnáš! Hned zmiz, vrať se domů! Říkal jsem: ‚Zahrnu poctami,' ale Hospodin o tu...
Numeri 24:13...jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit Hospodinův...
Numeri 24:14...- řeknu jen to, co řekne Hospodin'? Hned odejdu domů ke svým, ale ještě ti povím, jak ten lid v budoucnu...
Numeri 24:25...věčná záhuba!" Nato Balaám vstal a odešel zpátky domů. Rovněž Balák odešel svou cestou. Když Izrael pobýval...
Numeri 25:6...očima Mojžíše i celé izraelské obce si přivedl domů Midiánku. Když to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna...
Numeri 26:2...let výše započtěte podle jejich otcovských domů každého, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje."...
Numeri 30:4... co slíbil. Když se mladá žena, dosud žijícídomě svého otce, zaváže Hospodinu nějakým slibem nebo...
Numeri 30:11...) Složí-li žena slib nebo se zaváže přísahoudomě svého muže, pak, pokud její muž nic nenamítne, o...
Numeri 30:17...otce a jeho mladé dcery, která ještě žije v jeho domě. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:...
Numeri 32:18...městech, chráněny před obyvateli země. My se ale domů nevrátíme, dokud se každý syn Izraele neujme svého...
Numeri 35:32... nepřijímejte výkupné, chtěl-li by se vrátit domů dříve, než zemře nejvyšší kněz. Neposkvrňujte zemi, v...
Deuteronomium 5:6...Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne...
Deuteronomium 5:21...svého bližního. Nezáviď svému bližnímu jeho dům, jeho pole, otroka, děvečku, býka ani osla - nezáviď...
Deuteronomium 6:9...a jako pásek na čelo. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány. Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země...
Deuteronomium 6:11...v veliká a krásná města, která jsi nestavěldomy plné všeho dobrého, které jsi neplnil, vykopané studny...
Deuteronomium 6:12...na Hospodina, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Hospodina, svého Boha, budeš ctít, jemu...
Deuteronomium 7:8...vyvedl vás Hospodin mocnou rukou a vykoupil domu otroctví, z ruky egyptského krále faraona. Věz tedy,...
Deuteronomium 7:26... je to ohavnost! Nesmíš si tu ohavnost přinést domů, jinak propadneš klatbě jako ona. Budeš se štítit a...
Deuteronomium 8:12... se najíš do sytosti, postavíš krásné domy a zabydlíš se v nich, se tvůj skot a brav rozmnoží,...
Deuteronomium 8:14... svého Boha. To on vyvedl z Egypta, z domu otroctví! To on provedl velikou a hroznou pouští...
Deuteronomium 11:20...uléháš anebo vstáváš. Napiš je na veřejích svého domu i na svých branách. Pak budete vy i vaši synové žít...
Deuteronomium 13:6...Boha, který vás vyvedl z Egypta a vykoupil vásdomu otroctví. Odstraň ze svého středu zlo - vždyť ten...
Deuteronomium 13:11... tvého Boha, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví! o tom uslyší všechen Izrael, přijde na ...
Deuteronomium 16:7... tvůj Bůh, vyvolí, a ráno se vydej zpátky domů. Po šest dní budeš jíst nekvašené chleby. Sedmého dne...
Deuteronomium 19:1...vyženeš a usadíš se v jejich městech a v jejich domech, odděl si uprostřed země, kterou ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 20:5...k lidu promluví správcové: "Kdo postavil nový dům a ještě se tam nenastěhoval? se vrátí domů, aby snad...
Deuteronomium 20:6...vinici a ještě neokusil její ovoce? se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a její ovoce neokusil někdo...
Deuteronomium 20:7...se ženou, ale ještě si ji nevzal? se vrátí domů, aby snad nepadl v boji a nevzal si ji někdo jiný."...
Deuteronomium 20:8..."Kdo se bojí? Kdo je malomyslný? se vrátí domů, aby jeho bratři neztratili odvahu jako on." Teprve...
Deuteronomium 21:12...po , smíš si ji vzít za ženu. si ji odvedeš domů, oholí si hlavu, ostříhá nehty a svlékne šaty, v nichž...
Deuteronomium 21:13...šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce a matku. Teprve...
Deuteronomium 22:2...poblíž anebo ho neznáš, přiveď to zvíře k sobě domů, u tebe zůstane, dokud se po něm tvůj bratr nebude...
Deuteronomium 22:8...a byl jsi dlouho živ. Když budeš stavět nový dům, udělej na střeše zábradlí. Kdyby z totiž někdo...
Deuteronomium 22:21...důkaz panenství, ji vyvedou ke vchodu do domu jejího otce a muži toho města ji ukamenují k smrti...
Deuteronomium 23:19... coury ani mzdu toho psa nesmíš přinést do domu Hospodina, svého Boha, k naplnění jakéhokoli slibu....
Deuteronomium 24:1...list, ho do ruky a pošle ji pryčdomu. Ona se po odchodu z jeho domu vdá za jiného muže...
Deuteronomium 24:2...a pošle ji pryč z domu. Ona se po odchodu z jeho domu vdá za jiného muže, ale ten si ji také zprotiví,...
Deuteronomium 24:3... rozlukový list, ho do ruky a pošle jidomu. Anebo tento její druhý manžel zemře. Její původní...
Deuteronomium 24:5...k žádné službě. Na jeden rok je uvolněn domů pro potěšení ženy, kterou si vzal. Nikdo nesmí vzít do...
Deuteronomium 24:10...bližnímu poskytovat půjčku, nevstupuj do jeho domu, aby sis vybral zástavu. Zůstaň venku, než ti věřitel...
Deuteronomium 26:13... svým Bohem, prohlásíš: "Vynesl jsemdomu, co bylo svaté, a dal jsem to levitovi, přistěhovalci,...
Deuteronomium 28:30...se s ženou a jiný muž ji zneuctí; postavíš si dům, a nebudeš v něm bydlet; vysázíš vinici, a neokusíš...
Deuteronomium 32:25...je potká hadí jed! V ulicích bude řádit meč, v domech zavládne hrůza nad mládencem i děvčetem, nad...
Jozue 2:1...zem, a zvláště Jericho." Šli tedy a vstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde přespali. Králi...
Jozue 2:3... co k tobě přišli, ty, co vstoupili k tobě do domu! Přišli proslídit celou zem!" Ta žena ale oba muže...
Jozue 2:15...věrně." Spustila je tedy oknem po provaze; její dům byl totiž v hradební zdi, takže bydlela na hradbách....
Jozue 2:18... kterým jsi nás spustila, a neshromáždíš k sobě domů svého otce, matku, sourozence a celou rodinu svého...
Jozue 2:19...svého otce. Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev padne na jeho hlavu, a my budeme bez viny....
Jozue 6:17...Rachab zůstane naživu a s i všichni v jejím domě, protože ukryla posly, které jsme vyslali. Jenom se...
Jozue 6:22...v zemi na výzvědách, ale Jozue řekl: "Jděte do domu nevěstky a vyveďte ji odtud i se všemi, kdo k ...
Jozue 6:24...i železné předměty dali do pokladu Hospodinova domu. Nevěstku Rachab s rodinou jejího otce a se všemi, kdo...
Jozue 9:23...otročit: Budou z vás dřevaři a nosiči vody pro dům mého Boha." Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým služebníkům...
Jozue 17:17...Jozue na to Efraimovi a Manasesovi z Josefova domu řekl: "Jste početný lid a máte velkou sílu. Nezůstane...
Jozue 18:5... Juda zůstane ve svých hranicích na jihudům Josefův zůstane ve svých hranicích na severu. těch...
Jozue 20:6...tehdy se ten, kdo zabil, bude moci vrátit zpět domů do města, odkud uprchl." Vyčlenili tedy Kedeš v...
Jozue 21:45... Ze všech těch dobrých slov, která Hospodin řekl domu Izraele, ani jediné neselhalo; vše se splnilo. Tehdy...
Jozue 22:4...odpočinutí, jak jim slíbil, vraťte se i vy domů do své vlastní země, kterou vám v Zajordání dal...
Jozue 22:6...jim Jozue požehnal, propustil je a oni se vydali domů. Polovině kmene Manases dal Mojžíš dědictví v Bášanu,...
Jozue 22:7...na západním břehu Jordánu. Když je Jozue posílal domů, požehnal jim a řekl: "Vraťte se domů s velikým...
Jozue 22:8...posílal domů, požehnal jim a řekl: "Vraťte se domů s velikým bohatstvím, s velkým množstvím dobytka, se...
Jozue 22:14...ním deset vůdců, po jednom z každého otcovského domu ze všech izraelských pokolení. Každý byl mezi...
Jozue 24:15...bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. a můj dům však budeme sloužit Hospodinu." Lid mu odpověděl:...
Jozue 24:17...Bůh! To on nás a naše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví. On před našima očima konal ta veliká znamení...
Soudců 1:35...v Ajalonu i v Šaalbimu. Teprve když vzrostla moc domu Josefova, byli podrobeni nuceným pracím. Emorejská...
Soudců 4:17...Chebera. Mezi chacorským králem Jabínemdomem Kenijce Chebera totiž vládl mír. Jael vyšla Siserovi...
Soudců 6:8... jsem vás vyvedl z Egypta, vytáhl jsem vásdomu otroctví. Vytrhl jsem vás z ruky Egypťanů i z rukou...
Soudců 6:15...v Manasesovi nejubožejší a sám jsem v rodném domě poslední." "Ano, ale budu s tebou, takže pobiješ...
Soudců 6:19..."Počkám, dokud se nevrátíš." Gedeon šel domů a připravil kůzle a nekvašené chleby z jedné efy mouky...
Soudců 7:3...provolej: ‚Kdo obavy nebo strach, se vrátí domů a odejde z pohoří Gilboa!'" 22 000 mužů se tehdy...
Soudců 7:7...ti Midiánce do rukou. Zbytek vojska může jít domů." Gedeon tedy poslal zbytek Izraelců domů a ponechal...
Soudců 7:8...jít domů." Gedeon tedy poslal zbytek Izraelců domů a ponechal si jen těch tři sta mužů. Ti převzali od...
Soudců 8:27...modlářsky smilnit, takže se Gedeonovi i jeho domu stal pastí. Midián se ale před syny Izraele musel...
Soudců 8:29...let. Jerub-baal, syn Joašův, se pak vrátil domů a bydlel tam. Gedeon měl sedmdesát synů, kteří vzešli...
Soudců 8:35...okolních nepřátel. Neprojevili ani oddanost domu Jerub-baala Gedeona, přes všechno dobrodiní, které...
Soudců 9:5... kteří mu dělali doprovod. Pak odešel do domu svého otce v Ofře a na jednom kameni tam povraždil...
Soudců 9:16...Zachovali jste se dobře k Jerub-baalovi a jeho domu? Zachovali jste se k němu, jak si zasloužil? Můj otec...
Soudců 9:18...Midiánců. Vy jste ale dnes povstali proti jeho domu, povraždili jste sedmdesát jeho synů na jednom kameni...
Soudců 9:19...jste se dnes zachovali k Jerub-baalovi a jeho domu oddaně a čestně, radujte se z Abimelecha a on se...
Soudců 9:55...uviděli, že Abimelech je mrtev, vrátili se každý domů. Tak Bůh Abimelechovi odplatil zločin, který spáchal...
Soudců 10:9...Jordán, aby napadli také Judu, Benjamínadům Efraimův. Na Izrael přišlo veliké soužení. Synové...
Soudců 11:2... Když její synové vyrostli, Jiftacha vyhnali: "V domě našeho otce nemáš co dědit!" řekli mu. "Jsi přece syn...
Soudců 11:7..."Copak jste z nenávisti nevyhnalidomu mého otce? Proč teď jdete za mnou?! Protože jste v...
Soudců 11:19...řekl: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí k nám domů.' Sichon ale Izraeli nevěřil, že jeho územím jen...
Soudců 11:31..."Jestli mi vydáš Amonce do rukou a vrátím se domů jako vítěz, první, co mi vyjde ze vrat naproti,...
Soudců 11:34...před syny Izraele pokořit. Jiftach se vracel domů do Micpy a hle, kdo mu vychází naproti - jeho dcera...
Soudců 12:1...Amoncům?" vyčítali Jiftachovi. "Zapálíme ti dům nad hlavou!" Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme...
Soudců 14:15...ze svého muže řešení hádanky. Jinak i s domem tvého otce upálíme. To jste nás sem pozvali, abyste...
Soudců 14:19...hádanku. Rozpálen hněvem se pak vrátil do domu svého otce. Samsonovu ženu pak dostal jeden z jeho...
Soudců 17:4... který z něj odlil modlu. Tu pak měl Míkajášdomě. Tento muž, Míka, měl doma svatyni. Vyrobil také efod...
Soudců 17:8...do Efraimských hor a doputoval k Míkovu domu. "Odkud jdeš?" zeptal se ho Míka. "Jsem levita z...
Soudců 17:12...dělal kněze, a ten levitský mladík bydlel v jeho domě. Míka si říkal: "Teď ke mně Hospodin určitě bude...
Soudců 18:2...zem." Dorazili do Efraimských hor, k Míkovu domu, a tak tam přenocovali. Když k tomu domu přišli blíž,...
Soudců 18:3...Míkovu domu, a tak tam přenocovali. Když k tomu domu přišli blíž, poznali po hlase toho levitského mladíka....
Soudců 18:13...šli do Efraimských hor a dorazili k Míkovu domu. Vtom se ozvalo těch pět mužů, kteří propátrali kraj...
Soudců 18:14...propátrali kraj Laiš. "Víte, co je tamhle v těch domech?" řekli svým bratrům. "Efod, bůžkové a odlitá modla!...
Soudců 18:15... co teď máte dělat." Odbočili tam a vešli do domu toho levitského mladíka (totiž do Míkova domu)....
Soudců 18:18...sty muži v plné zbroji. Těch pět vešlo do Míkova domu a vzali modlu, efod, bůžky i ten odlitek. "Co to...
Soudců 18:22...nechali jít v čele. Když byli od Míkova domu dost daleko, seběhli se Míkovi sousedé a Danovce...
Soudců 18:26...silnější než on, a tak se otočil a vrátil se domů. Tak vzali ten Míkův výtvor i jeho kněze a přitáhli na...
Soudců 18:31...udělat, tam udržovali celou dobu, kdy stál Boží dům v Šílu. Izrael byl tenkrát bez krále. Hluboko v...
Soudců 19:2... ale ta se s ním pohádala a odešla od něj do domu svého otce v judském Betlémě. Když tam byla nějaké...
Soudců 19:9...si přivstanete, vydáte se na cestu a dorazíte domů." On tam ale nehodlal strávit další noc, a tak se...
Soudců 19:15... ale nikdo je na noc nepozval k sobě domů. A hle, jeden stařík se večer vracel z práce na poli....
Soudců 19:18... "Šel jsem do judského Betléma a teď se vracím domů. Nikdo ale k sobě nepozval. Máme slámu i obrok pro...
Soudců 19:21... Jen prosím nenocuj tady venku." Vzal je k sobě domů, nasypal oslům, umyli si nohy a pak jedli a pili. A...
Soudců 19:22...a pak jedli a pili. A jak si tak hověli, náhle dům obstoupili místní ničemové. Začali tlouct do dveří a...
Soudců 19:26...vrátila. do rozednění zůstala ležet u dveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře...
Soudců 19:27...byl její pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře domu, aby vyrazil na cestu, a hle - jeho družka leží u...
Soudců 19:28... Naložil ji tedy na osla, sebral se a šel domů. Když dorazil domů, vzal nůž a rozřezal svou družku i...
Soudců 19:29...tedy na osla, sebral se a šel domů. Když dorazil domů, vzal nůž a rozřezal svou družku i s kostmi na dvanáct...
Soudců 20:5...měšťané ale tu noc napadli. Obklíčili domě a chtěli zavraždit. Mou družku znásilnili tak, že...
Soudců 20:8...jako jeden muž se slovy: "Nikdo z nás nepůjde domů, nikdo se nevrátí do svého příbytku. S Gibejí naložíme...
Růt 1:8..." řekla tehdy oběma svým snachám, "vraťte se domů ke svým matkám. Kéž je k vám Hospodin laskav, jako...
Růt 4:11... Kéž Hospodin , aby žena přicházející do tvého domu byla jako Ráchel a Léa, které společně zbudovaly dům...
Růt 4:12...skrze tuto dívku dopřeje potomstvo, aby tvůj dům byl jako dům Perese, jehož porodila Támar Judovi!" Boáz...
1. Samuel 1:19... a když se poklonili Hospodinu, vydali se zpátky domů do Rámy. Elkána se pak se svou ženou Hanou miloval a...
1. Samuel 2:11...svého pomazaného pozvedne!" Elkána se pak vrátil domů do Rámy, ale chlapec zůstal u kněze Elího, aby sloužil...
1. Samuel 2:20... které odevzdala Hospodinu." A tak se vraceli domů. Hospodin pak Hanu navštívil svou milostí, takže...
1. Samuel 2:27...tvého praotce, když ještě byli otroci faraonova domu v Egyptě? Právě jeho jsem si ze všech izraelských...
1. Samuel 2:30...Hospodin, Bůh Izraele: Ano, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod zůstanou v službě navěky. Teď...
1. Samuel 2:31...moc a moc tvého otcovského rodu! Nikdo v tvém domě se nedočká stáří. Uvidíš soužení, jež dolehne na můj...
1. Samuel 2:35...mého srdce a podle duše. Jemu zbuduji trvalý dům a zůstane ve službě před mým pomazaným navždycky. Každý...
1. Samuel 2:36...navždycky. Každý, kdo bude zanechán z tvého domu, se mu půjde poklonit za kousek stříbra, za bochník...
1. Samuel 3:12...na Elího všechno, co jsem vyslovil proti jeho domu, od začátku do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům...
1. Samuel 3:13...od začátku do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům navěky odsoudím kvůli provinění, o kterém věděl: Jeho...
1. Samuel 3:14...rouhali a on jim v tom nezabránil. Proto o Elího domě přísahám: Vina Elího domu nebude nikdy přikryta žádnou...
1. Samuel 4:10... Izrael byl poražen a rozutekli se každý domů. Byla to hrozná porážka; z Izraele padlo 30 000 pěších...
1. Samuel 6:7...do vozu a jejich telata od nich odveďte domů. Vezměte Hospodinovu truhlu, naložte ji na vůz, ty...
1. Samuel 7:1...truhlu si odnesli. Vešli s do Abinadabova domu na kopci a posvětili jeho syna Eleazara, aby ji...
1. Samuel 7:2...mnoho let. Po dvaceti letech, když se celý dům Izraele roztoužil po Hospodinu, promluvil Samuel k...
1. Samuel 7:3...po Hospodinu, promluvil Samuel k celému domu Izraele: "Obracíte-li se k Hospodinu celým srdcem,...
1. Samuel 8:22..." Samuel pak Izraelcům řekl: "Vraťte se všichni domů." Byl jeden muž z Benjamína, jmenoval se Kíš, syn...
1. Samuel 10:13...Když ho prorocké vytržení opustilo, odešel domů. "Kde jste chodili?" ptal se Saulův strýc Saula a jeho...
1. Samuel 10:25...Hospodinem. Potom Samuel propustil všechen lid domů. Také Saul odešel domů do Gibeje, doprovázen oddílem...
1. Samuel 10:26...propustil všechen lid domů. Také Saul odešel domů do Gibeje, doprovázen oddílem bojovníků, jejichž srdcí...
1. Samuel 13:2...v benjamínské Gibeji. Zbytek lidu poslal zpátky domů. Jonatan pobil filištínskou posádku v Gebě. Filištíni...
1. Samuel 15:34... Potom Samuel odešel do Rámy a Saul se vrátil domů do Gibeje Saulovy. Samuel pak Saula do smrti...
1. Samuel 18:2...přijal Davida k sobě do služby a ho nepouštěl domů k otci. Jonatan s Davidem uzavřel smlouvu, neboť ho...
1. Samuel 19:9...dali na útěk. Jednou, když Saul seděl ve svém domě s kopím v ruce, přišel na něj zlý duch od Hospodina....
1. Samuel 19:11...a ještě noci uprchl. Saul poslal k Davidovu domu své muže, aby ho hlídali. Ráno ho chtěl nechat zabít....
1. Samuel 20:6...‚David prosil o svolení, aby mohl rychle domů do Betléma, protože tam jejich rod koná výroční oběť.'...
1. Samuel 20:15...zemřu, neodvracej nikdy svou laskavost od mého domu. Hospodin vyhladí všechny Davidovy nepřátele ze...
1. Samuel 20:16...ze země!" Tak Jonatan uzavřel smlouvudomem Davidovým: "Hospodin zúčtuje s Davidovými...
1. Samuel 21:16... aby mi tu bláznil? Tenhle mi vejít do domu?" Tak odtamtud David unikl a ukryl se v jeskyni...
1. Samuel 22:14... velitel tvé tělesné stráže a požívá úcty tvého domu. Copak jsem se o něm dnes radil s Bohem poprvé?...
1. Samuel 23:18... David pak zůstal v Choreši a Jonatan se vrátil domů. K Saulovi do Gibeje se ale vypravili Zifejci a řekli:...
1. Samuel 24:23..." David to Saulovi odpřisáhl. Saul pak odešel domů a David se svými muži vystoupil do skalní pevnosti. ...
1. Samuel 25:17... co bys měla udělat, protože náš pán i celý jeho dům se řítí do neštěstí. Jenže je to takový ničema, že s...
1. Samuel 25:28... Hospodin mému pánu jistě zbuduje trvalý dům, neboť můj pán vede Hospodinovy boje a za celou tu dobu...
1. Samuel 25:35... co mu přinesla, a řekl : "Vrať se v pokoji domů. Uvidíš, že jsem poslechl a vyhověl jsem ti."...
1. Samuel 26:25...David šel potom dál svou cestou a Saul se vrátil domů. David si ale pomyslel: "Teď mohu kdykoli Saulovou...
2. Samuel 1:12...Jonatanovi, kvůli Hospodinovu vojsku a kvůli domu Izraele, že padli mečem. Potom se David mladíka, který...
2. Samuel 2:4...judští muži, aby Davida pomazali za krále nad domem judským.Když pak bylo Davidovi oznámeno: "Obyvatelé...
2. Samuel 2:7...a silní. Váš pán Saul je mrtev, ale judský dům si za svého krále pomazal ." Saulův vojevůdce Abner,...
2. Samuel 2:10...ve věku čtyřiceti let a kraloval dva rokyDům Judy ale následoval Davida. David kraloval nad domem...
2. Samuel 2:11...Judy ale následoval Davida. David kraloval nad domem Judy v Hebronu sedm let a šest měsíců. Abner, syn...
2. Samuel 3:1... za svítání dorazili do Hebronu. Boj mezi domem Saulovým a Davidovým byl dlouhý. David byl stále...
2. Samuel 3:6...se Davidovi narodili v Hebronu. Během boje mezi domem Saulovým a Davidovým získával Abner v Saulově domě...
2. Samuel 3:8...nějaká judská psí hlava?" odpověděl. "Doteď jsem domu tvého otce Saula, jeho bratrům i přátelům prokazoval...
2. Samuel 3:10...mu přísahal Hospodin - že království bude odňato domu Saulovu a Davidův trůn bude nastolen nad Izraelem i...
2. Samuel 3:19... aby s Davidem probral vše, co Izrael a celý dům Benjamínův považoval za správné. Když Abner přišel s...
2. Samuel 3:29...Joába a na celý jeho otcovský rod! v Joábově domě nikdy nechybí muž trpící výtokem, malomocný, kulhající...
2. Samuel 4:5... Rechab a Baana, se vypravili do Iš-bošetova domu. Dorazili tam kolem poledne, v době, kdy kvůli horku...
2. Samuel 4:6... Rechab a jeho bratr Baana vstoupili do domu, jako by si šli pro pšenici, bodli ho do břicha a...
2. Samuel 4:7...ho do břicha a utekli. Když totiž vnikli do domu, spal na lůžku ve své ložnici. Ubodali ho k smrti,...
2. Samuel 4:11...zavraždí nevinného člověka v jeho vlastním domě na jeho vlastním lůžku? Nemám snad teď jeho krev žádat...
2. Samuel 6:3...truhlu na nový vůz a vyzvedli ji z Abinadabova domu na kopci. Ten nový vůz řídili Abinadabovi synové Uza a...
2. Samuel 6:4...synové Uza a Achio, a když ji odváželidomu Abinadabova na kopci, Achio kráčel před Truhlou. David...
2. Samuel 6:5...kopci, Achio kráčel před Truhlou. David a celý dům Izraele křepčili před Hospodinem ze všech sil a zpívali...
2. Samuel 6:10...vzít k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. Hospodinova truhla zůstala v domě...
2. Samuel 6:11...Gatského. Hospodinova truhla zůstaladomě Obed-edoma Gatského tři měsíce a Hospodin požehnal...
2. Samuel 6:12...oznámeno: "Hospodin kvůli Boží truhle požehnal dům Obed-edoma i všechno, co ." David tedy radostně...
2. Samuel 6:15... oblečen plátěným efodem. Takto David a celý dům Izraele přinášeli Hospodinovu truhlu, s pokřikem a s...
2. Samuel 6:19... Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Saulova...
2. Samuel 6:20...domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Saulova dcera Míkal ale Davida uvítala slovy: "To se...
2. Samuel 7:1...dětí. Jednou, když se král zabydlel ve svém domě a Hospodin mu dal odpočinout ode všech okolních...
2. Samuel 7:5...Tak praví Hospodin - Ty mi chceš postavit dům, kde bych bydlel? Ode dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele...
2. Samuel 7:6...z Egypta, dodnes jsem přece nebydleldomě, ale stěhoval jsem se ve stanu, v Příbytku. Po celou...
2. Samuel 7:7...pást můj lid Izrael: ‚Proč jste mi nepostavili dům z cedrů?' Řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví...
2. Samuel 7:11...nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on zbuduje dům tobě. se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům,...
2. Samuel 7:13...beder, a jeho království upevním. To on postaví dům mému jménu a navěky upevním trůn jeho království. ...
2. Samuel 7:16... jako jsem ji odvrátil od tvého předchůdce. Tvůj dům a tvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj trůn...
2. Samuel 7:18..."Kdo jsem , Hospodine, Pane můj, a co je můj dům, žes dovedl sem? A i to se ti ještě zdálo málo,...
2. Samuel 7:19...ještě zdálo málo, Hospodine, Pane můj, takže jsi domu svého služebníka dokonce přislíbil budoucnost. Bývá...
2. Samuel 7:25...slovo, které jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl. Kéž se tvé jméno navěky proslaví!...
2. Samuel 7:26...‚Hospodin zástupů je Bohem nad Izraelem!' Kéž je dům tvého služebníka Davida před tebou upevněn! Hospodine...
2. Samuel 7:27... ty jsi svému služebníku prozradil: ‚Zbuduji ti dům.' Proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se k tobě...
2. Samuel 7:29...tvá slova jsou pravda. Kéž se ti zalíbí požehnat domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky, jak jsi...
2. Samuel 9:1...se David zeptal: "Zůstal ještě někdo ze Saulova domu naživu? Kvůli Jonatanovi bych mu chtěl projevit přízeň...
2. Samuel 9:2...bych mu chtěl projevit přízeň." V Saulově domě sloužíval otrok jménem Cíba, a tak ho zavolali k...
2. Samuel 9:3... "Tvůj služebník!" odpověděl. "Nezbyl ze Saulova domu ještě někdo?" zeptal se ho král. "Chtěl bych mu...
2. Samuel 9:4...králi Cíba. "A kde je?" ptal se král. "V domě Machira, syna Amielova, v Lo-debaru," odpověděl Cíba....
2. Samuel 9:5...Cíba. Král David ho tedy z Lo-debaru, z domu Machira, syna Amielova, nechal přivést. Když Mefibošet...
2. Samuel 9:9...mu: "Všechno, co patřilo Saulovi a celému jeho domu, jsem dal vnukovi tvého pána. Ty budeš se svými syny a...
2. Samuel 9:12...syna jménem Míka. Všichni, kdo patřili k Cíbovu domu, se stali Mefibošetovými služebníky. Mefibošet ovšem...
2. Samuel 11:4...očistila od svého krvácení). Potom se vrátila domů. Když ta žena zjistila, že otěhotněla, poslala...
2. Samuel 11:8...jak se daří v boji. Potom Uriášovi řekl: "Zajdi domů a dej si koupel." Jakmile Uriáš opustil palác, král za...
2. Samuel 11:9... král za ním poslal svůj dar. Uriáš ale nešel domů. Ulehl mezi služebníky svého pána u vchodu do...
2. Samuel 11:10...paláce. Davidovi bylo oznámeno, že Uriáš nešel domů. Proto s Uriášem znovu promluvil: "Vrátil ses přece z...
2. Samuel 11:11...s tvými služebníky, pane - a bych měl jít domů jíst a pít a spát se svou manželkou? Na tvůj život a...
2. Samuel 11:13...pil, dokud ho neopil. On ale večer přesto nešel domů. Odešel spát na své lehátko mezi služebníky svého pána...
2. Samuel 11:27... David pro ni poslal a nechal si ji přivést domů. Stala se jeho ženou a porodila mu syna. To, co David...
2. Samuel 12:8... vysvobodil ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána. I ženy svého pána jsi dostal do klína. Dal...
2. Samuel 12:10...za ženu manželku Uriáše Chetejského, se od tvého domu od nynějška nikdy neodvrátí meč. Tak praví Hospodin:...
2. Samuel 12:11...Hle, vzbudím proti tobě zlo z tvého vlastního domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému...
2. Samuel 12:15...syn." A po těch slovech se Nátan vrátil domů. Hospodin pak postihl dítě, které Davidovi porodila...
2. Samuel 12:17...a v noci ležel na holé zemi. Stařešinové jeho domu se postavili okolo, aby ho přiměli vstát ze země, ale...
2. Samuel 12:20...poklonit do Hospodinovy svatyně. Pak se vrátil domů, požádal o pokrm a pojedl. "Co to děláš?" řekli mu...
2. Samuel 13:7...pár srdíček a nakrmit ." David poslal k Támar domů vzkaz: "Zajdi prosím do domu svého bratra Amnona a...
2. Samuel 13:8...Amnona a připrav mu jídlo." Támar tedy šla do domu svého bratra Amnona. Zatímco ležel a díval se, vzala...
2. Samuel 13:20... Neber si to tak." Támar pak zůstala opuštěnádomě svého bratra Abšaloma. Když se o tom všem dozvěděl...
2. Samuel 14:8...nezůstane ani jméno, ani potomstvo..." "Vrať se domů, o tvé věci rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská...
2. Samuel 14:9...vina, pane králi, padne na a na můj dům. Král a jeho trůn jsou bez viny." Na to král...
2. Samuel 14:10... král odpověděl: "Kdyby někdo tobě nebo tvému domu vyhrožoval, přiveď ho ke mně. Pak si na tebe nikdy...
2. Samuel 14:13...- vždyť sám nedovolil svému vyhnanci vrátit se domů. Všichni jsme přece smrtelní. Jsme jako voda na zem...
2. Samuel 14:24...Jeruzaléma. Král však prohlásil: "Smí jít k sobě domů, ale mi nechodí na oči." Abšalom se tedy vrátil...
2. Samuel 14:31...pole vypálili. Joáb pak hned přišel za Abšalomem domů. "Jak to, že mi tví služebníci vypálili pole?" ptal se...
2. Samuel 15:16...tam jen deset konkubín, aby se staralydům. Když král s celým tím zástupem odcházel, zastavili se...
2. Samuel 15:17...tím zástupem odcházel, zastavili se u posledního domu. Všichni jeho služebníci procházeli kolem něj -...
2. Samuel 16:2...se ho král. "Osli jsou k jízdě pro královský dům," odpověděl Cíba, "chleba s ovocem je k jídlu pro...
2. Samuel 16:5... hle - vyšel odtud nějaký muž rodem ze Saulova domu. Jmenoval se Šimei, syn Gerův, a jak šel, zlořečil a...
2. Samuel 16:8...Hospodin ti oplatil za všechnu krev Saulova domu. Stal ses králem místo něj, ale Hospodin dal...
2. Samuel 16:21...svého otce, které tu nechal, aby se staralydům. Když celý Izrael uslyší, jak ses svému otci zprotivil,...
2. Samuel 17:18...Abšalomovi. Ti dva ale zatím utekli. Dorazili do domu jednoho muže v Bachurim, který měl na dvoře studnu, a...
2. Samuel 17:20...poznat. Abšalomovi služebníci přišli za ženou do domu a ptali se: "Kde je Achimaac a Jonatan?" " za...
2. Samuel 17:23...podle jeho rady, a tak osedlal osla a vydal se domů do svého města. Pořídil závěť o svém domě a oběsil se....
2. Samuel 19:6...můj! Synáčku můj!" Joáb tehdy šel za králem domů a řekl: "Dnes jsi urazil všechny své muže, kteří dnes...
2. Samuel 19:12...Proč nepřivedeme krále zpět?" Když se do králova domu doneslo, o čem mluvil celý Izrael, vzkázal král David...
2. Samuel 19:18...mužů z Benjamína a také Cíba, sluha ze Saulova domu, a jeho patnáct synů a dvacet služebníků. Ti před...
2. Samuel 19:21...svému pánu a králi naproti jako první z celého domu Josefova." Abišaj, syn Ceruji, ho přerušil: "Nemá snad...
2. Samuel 19:29...tedy, co pokládáš za dobré. Celý můj otcovský dům si přece od tebe zasloužil smrt. Ty jsi ale svému...
2. Samuel 19:31... "hlavně že se pan král v pořádku vrátil domů!" Také Barzilaj Gileádský se vypravil z Rogelim a...
2. Samuel 19:40... Políbil Barzilaje, požehnal mu a on se vrátil domů. Král pak pokračoval do Gilgalu doprovázen Kimhamem. S...
2. Samuel 20:1...synem mít podíl nebudem! Jen se vrátí domů všechen Izrael!" Všichni Izraelci tehdy od Davida...
2. Samuel 20:3... které tam předtím nechal, aby se staralydům, a dal je hlídat v ústraní. Postaral se o , ale sám s...
2. Samuel 21:4...odpověděli: "Nemáme právo žádat od Saula a jeho domu stříbro nebo zlato ani nemáme právo někoho v Izraeli...
2. Samuel 23:5...vyjasnění, když tráva raší ze země. Kdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by mi věčnou smlouvu dal,...
2. Samuel 24:20... že k němu míří král se svou družinou, vyšeldomu a poklonil se králi k zemi. "Proč můj pán a král...
1. Královská 1:53...a poklonil se Šalomounovi jakožto králi. "Jdi domů," řekl mu na to Šalomoun. Když se přiblížil čas...
1. Královská 2:24...Davida a který mi podle svého slova vybudoval dům - Adoniáš zemře ještě dnes!" Král Šalomoun pak poslal...
1. Královská 2:27...slovo, které Hospodin v Šílu promluvildomu Elího. Zpráva o tom se donesla i k Joábovi, který se...
1. Královská 2:31...zabij ho. Pak ho pohřbíš a sejmeš tak ze i z domu mého otce krev, kterou Joáb bezdůvodně prolil....
1. Královská 2:33...a jeho potomků. Na Davida a jeho símě, na jeho dům i jeho trůn ale přijde Hospodinův pokoj navěky."...
1. Královská 2:36...král poslal pro Šimeiho a řekl mu: "Postav si dům v Jeruzalémě a bydli v něm. Nebudeš ale odtud nikam...
1. Královská 3:17...jedna z nich. " a tahle žena bydlíme v jednom domě. A když jsme byly spolu doma, porodila jsem. Tři dny...
1. Královská 8:66...lid propustil. Dobrořečili králi a vraceli se domů s veselím a radostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin...
1. Královská 9:10...uvedl všechno to zlo!'" Šalomoun vystavěl oba domy, Hospodinův chrám i královský palác, během dvaceti let...
1. Královská 11:18...k egyptskému vládci faraonovi. Ten mu zajistil dům a stravu a dal mu i pozemky. Farao si Hadada oblíbil...
1. Královská 11:28...se k dílu, svěřil mu všechnu pracovní síludomu Josefova. Jednou, když byl Jeroboám na cestě z...
1. Královská 11:38...David, pak budu s tebou a zbuduji ti trvalý dům, jako jsem ho zbudoval Davidovi, a Izrael dám tobě. Tak...
1. Královská 12:16...synem mít podíl nebudem! Jen se vrátí domů Izrael, ty si hleď svého domu, Davide!" A tak se...
1. Královská 12:19...Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes. Jakmile všechen Izrael uslyšel, že...
1. Královská 12:20... kde ho prohlásili králem nad celým Izraelem. S domem Davidovým nezůstal nikdo než samotný kmen Juda. Když...
1. Královská 12:21...Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil celý dům Judův i kmen Benjamín, 180 000 vybraných bojovníků, aby...
1. Královská 12:23... synu Šalomounovu, králi judskému, i celému domu Judovu a Benjamínovu i ostatnímu lidu: Tak praví...
1. Královská 12:24...svým bratrům, synům Izraele. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy...
1. Královská 12:26...si pomyslel: "Co kdyby se království navrátilodomu Davidovu? Když bude lid chodit obětovat do Hospodinova...
1. Královská 13:2...na Hospodinův rozkaz, "tak praví Hospodin: Hledomu Davidovu se narodí syn jménem Jošiáš. Ten na tobě bude...
1. Královská 13:7...dřív. Poté král Božího muže vyzval: "Pojď ke mně domů, posilni se a obdaruji." Boží muž ale králi...
1. Královská 13:8...králi odpověděl: "I kdybys mi dal polovinu svého domu, nešel bych s tebou. Nic na tomto místě nesním, ani...
1. Královská 13:15...zeptal se ho. "Ano," odpověděl. "Pojď ke mně domů a najez se," řekl mu. Boží muž ale odpověděl: "Nemohu...
1. Královská 13:18...ke mně promluvil anděl: ‚Přiveď ho zpátky k sobě domů, něco sní a napije se vody.'" (To mu ale lhal.)...
1. Královská 13:34...výšinách stal knězem. Toto byl hřích Jeroboámova domu, který vedl k jeho pádu a k jeho vyhlazení ze země. V...
1. Královská 14:4...řekl. Vypravila se do Šíla a přišla k Achiášovu domu. Achiáš neviděl, oči mu pro stáří nesloužily....
1. Královská 14:8...svému lidu Izraele. Odtrhl jsem království od domu Davidova a dal je tobě, ale tys nebyl jako můj...
1. Královská 14:10... Protožes zahodil za hlavu, hle, uvedu na dům Jeroboámův zlé věci: Vyhladím Jeroboámovi v Izraeli...
1. Královská 14:12...Tak promluvil Hospodin.' Teď vstaň a jdi domů. Jakmile vkročíš do města, dítě zemře. Celý Izrael ho...
1. Královská 14:13... ho budou pohřbívat. On bude z Jeroboámova domu jediný, kdo bude pochován v hrobě, neboť je jediný, na...
1. Královská 14:14...nad Izraelem pozvedne krále, který vyhladí dům Jeroboámův, a to ještě dnes. Co dnes, právě teď!...
1. Královská 14:17...a vrátila se do Tirsy. Jakmile vkročila na práh domu, chlapec zemřel. Pohřbili ho a celý Izrael ho...
1. Královská 15:27...kterým svedl celý Izrael. Baaša, syn Achiášův, z domu Isacharova proti němu zosnoval spiknutí a porazil ho u...
1. Královská 15:29...místo něj. Jakmile se stal králem, vyhubil celý dům Jeroboámův. Neponechal z Jeroboáma živou duši, vyhladil...
1. Královská 16:3...popouzeli svými hříchy. Proto smetu Baašu i jeho dům, takže dopadne jako dům Jeroboáma, syna Nebatova: Kdo...
1. Královská 16:7...slovo Hospodinovo proti Baašovi i proti jeho domu, že dopadne jako dům Jeroboámův, který sám vybil, a to...
1. Královská 16:9...spiknutí. Ela se právě opíjel v Tirse, v domě Arcy, správce tirského paláce. Vtom přišel Zimri,...
1. Královská 16:11...dosedl na královský trůn, vyhubil celý Baašův dům. Neponechal mu jediného pacholka, žádného příbuzného...
1. Královská 16:12...ani přítele. Tak Zimri vyhladil celý Baašův dům, jak to Hospodin Baašovi uložil skrze proroka Jehua, a...
1. Královská 17:15...Šla tedy a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu nedocházela a...
1. Královská 17:17...proroka Eliáše. Po nějaké době syn ženy, paní domu, onemocněl. Byl tak těžce nemocný, že nakonec přestal...
1. Královská 17:23...ho vzal, snesl ho z horní místnosti dolů do domu a předal ho matce. "Podívej se, tvůj syn žije," řekl...
1. Královská 18:18...neškodím," odpověděl mu Eliáš. "To děláš tydům tvého otce, protože opouštíte Hospodinovy příkazy a ty...
1. Královská 20:6...navíc pošlu své služebníky, aby prohledali tvůj dům i domy tvých služebníků a zabavili a odnesli, cokoli se...
1. Královská 20:31...služebníci mu řekli: "Slyšeli jsme, že králové domu Izraele bývají milosrdní. Nuže, opášeme se pytlovinou,...
1. Královská 20:43...a svůj lid dáš za jeho." Izraelský král pak jel domů a dorazil do Samaří mrzutý a nevrlý. Později došlo k...
1. Královská 21:4...ti dát své otcovské dědictví." Achab se vrátil domů mrzutý a nevrlý, protože mu Nábot Jizreelský řekl:...
1. Královská 21:22...kmána do posledního pacholka! Naložím s tvým domem jako s domem Jeroboáma, syna Nebatova, a jako s domem...
1. Královská 21:29...mnou tak pokořil, nepřivedu to neštěstí na jeho dům za jeho dnů, ale za dnů jeho syna." Po tři roky...
1. Královská 22:17... Hospodin řekl mi: Pány nemají, vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se...
1. Královská 22:36...slunce se nad bojištěm neslo volání: "Všichni domů, každý do své vlasti!" Král byl mrtev. Přivezli ho do...
2. Královská 4:32...mu: "Chlapec se nevzbudil." Když Elíša vešel do domu, chlapec ležel mrtvý na lůžku. Elíša šel dovnitř,...
2. Královská 4:35...tělo se zahřálo. Potom se zvedl a přecházel po domě sem a tam. Opět k němu přistoupil a položil se na něj....
2. Královská 5:9...a spřežením a zastavil se u vchodu do Elíšova domu, Elíša mu po svém poslu vzkázal: "Jdi a sedmkrát se...
2. Královská 5:24...to od nich převzal a schoval to tam v jednom domě. S muži se rozloučil a oni odešli. Také on odešel a...
2. Královská 8:3...se odtud a přišla ke králi, aby se domohla svého domu a pozemků. Král právě říkal sluhovi Božího muže,...
2. Královská 8:5...syna vzkřísil, a domáhala se u krále svého domu a pozemků. "Pane můj, králi!" zvolal Gehazi. "To je ta...
2. Královská 8:18...způsoby izraelských králů, tak jako to dělalidomě Achabově, neboť se oženil s Achabovou dcerou. Páchal,...
2. Královská 8:21...a obklíčení prolomil. Vojsko se mu pak rozuteklo domů. Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes....
2. Královská 8:27...krále Omriho. Také on se řídil způsoby domu Achabova a páchal, co je v Hospodinových očích zlé,...
2. Královská 9:7...krále nad Hospodinovým lidem Izraelem. Vyhladíš dům svého pána Achaba, a tak pomstím krev svých služebníků...
2. Královská 9:8...služebníků, prolitou rukama Jezábel. Celý dům Achabův zahyne. Achabovy potomky dočista vyhladím z...
2. Královská 9:9...i kmána do posledního pacholka! Naložímdomem Achabovým jako s domem Jeroboáma, syna Nebatova, a...
2. Královská 10:3... dosaďte ho na trůn jeho otce a bojujte za dům svého pána!" Oni ale dostali hrozný strach. Řekli si:...
2. Královská 10:10... že ani jediné slovo, které Hospodin vyřkl proti domu Achabovu, neselže. Hospodin vykonal, co řekl skrze...
2. Královská 10:11...v Jizreelu pobil všechny pozůstalé z Achabova domu a také všechny jeho přední muže, přátele i kněze....
2. Královská 10:30...je v mých očích správné. Udělal jsi s Achabovým domem všechno, co jsem chtěl, a proto budou na izraelském...
2. Královská 13:6...tak jako kdysi. Neodvrátili se ale od hříchů domu Jeroboámova, který svedl celý Izrael, a pokračovali v...
2. Královská 14:12...Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše,...
2. Královská 15:5... takže do dne své smrti bydlel v odděleném domě. Královský palác tehdy spravoval jeho syn Jotam, který...
2. Královská 17:21...zapudil ze své blízkosti. Když odtrhl Izrael od domu Davidova, udělali si králem Jeroboáma, syna Nebatova....
2. Královská 19:30... sázejte vinice a jezte z úrody. Pozůstatekdomu Judy hluboce zakoření, vypučí vzhůru a přinese ovoce....
2. Královská 21:7...Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech kmenů...
2. Královská 21:13...touž mírou jako Samaří a touž olovnicí jako dům Achabův. Vydrhnu Jeruzalém, jako se drhne mísa a po...
2. Královská 21:23...proti němu spikli a zabili krále v jeho vlastním domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi...
2. Královská 25:9...v Jeruzalémě všechny paláce i všechny velké domy. Všichni babylonští vojáci, kteří přišli s velitelem...
1. Letopisů 4:38...byli vůdcové svých rodů a jejich otcovské domy se hojně rozrostly. Proto se vydali hledat pastvu pro...
1. Letopisů 6:16... Toto jsou muži, které David pověřil zpěvemdomě Hospodinově, když tam spočinula Truhla. Předtím než...
1. Letopisů 6:33...veškerá služba Příbytku, totiž Hospodinova domu. Áron a jeho bratři se však věnovali obětem na...
1. Letopisů 7:23...on mu dal jméno Beria, Neštěstí, protože do jeho domu přišlo neštěstí. Jeho dcera Šeera vystavěla Dolní i...
1. Letopisů 9:11...Merajota, syna Achitubova, zodpovědného za Boží dům; Adajáš, syn Jerochama, syna Pašchura, syna Malkiášova;...
1. Letopisů 9:13...760 udatných mužů zodpovědných za službu v Božím domě. Z levitů Šemajáš, syn Chašuba, syna Azrikama, syna...
1. Letopisů 9:23...se svými syny drželi stráž u bran Hospodinova domu, u svatostánku. Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na...
1. Letopisů 9:26...věrnost svěřeny komory a pokladnice Božího domu. V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za úkol ho...
1. Letopisů 9:27...Božího domu. V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevírat....
1. Letopisů 9:34...i nocí. To jsou vůdcové levitských otcovských domů, vůdcové svých rodů, kteří bydleli v Jeruzalémě. V...
1. Letopisů 10:6... Tak zahynul Saul, jeho tři synové i celý jeho dům; zemřeli společně. Jakmile všichni Izraelci v údolí...
1. Letopisů 12:30...nichž mnozí byli do doby ve službách Saulova domu. Z Efraima 20 800 udatných hrdinů, proslulých ve svém...
1. Letopisů 13:7...cheruby. Boží truhlu pak odváželi z Abinadabova domu na novém vozu, který řídili Uza s Achiem. David a celý...
1. Letopisů 13:13...k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. Boží truhla zůstala v domě...
1. Letopisů 13:14...domu Obed-edoma Gatského. Boží truhla zůstaladomě Obed-edoma u jeho rodiny tři měsíce a Hospodin...
1. Letopisů 15:25...Truhlu Hospodinovy smlouvy z Obed-edomova domu. Levitům nesoucím Truhlu Hospodinovy smlouvy tehdy...
1. Letopisů 16:43...brány. Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům. Jednou,...
1. Letopisů 17:1...svůj dům. Jednou, když se zabydlel ve svém domě, řekl David proroku Nátanovi: "Podívej se, bydlím v...
1. Letopisů 17:4...Davidovi: ‚Tak praví Hospodin - Ty mi nepostavíš dům, kde bych bydlel. Ode dne, kdy jsem vyvedl Izrael, ...
1. Letopisů 17:5...vyvedl Izrael, dodnes jsem přece nebydleldomě, ale putoval jsem s Příbytkem z jednoho stanoviště na...
1. Letopisů 17:6...pást můj lid: Proč jste mi nepostavili cedrový dům?' Řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin...
1. Letopisů 17:10...pokořím. Oznamuji ti, že Hospodin postaví dům tobě. se naplní tvé dny a odejdeš ke svým předkům,...
1. Letopisů 17:12... a jeho království upevním. To on mi postaví dům a navěky upevním jeho trůn. mu budu otcem a on mi...
1. Letopisů 17:14...od tvého předchůdce. Ustanovím ho ve svém domě a ve svém království navěky, jeho trůn se navěky...
1. Letopisů 17:16...řekl: "Kdo jsem , Hospodine Bože, a co je můj dům, žes dovedl sem? A i to se ti zdálo málo, Bože,...
1. Letopisů 17:17... sem? A i to se ti zdálo málo, Bože, takže jsi domu svého služebníka přislíbil budoucnost! Pohlédl jsi na...
1. Letopisů 17:23...slovo, které jsi dal svému služebníkovi a jeho domu. Učiň, jak jsi řekl; kéž se to potvrdí a tvé jméno se...
1. Letopisů 17:24...zástupů, Bůh Izraele, je Izraeli Bohem.' Kéž je dům Davida, tvého služebníka, před tebou upevněn! Bože můj,...
1. Letopisů 17:25...jsi svému služebníku prozradil, že mu zbuduješ dům. To proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se před...
1. Letopisů 17:27...zaslíbil toto dobrodiní. Zalíbilo se ti požehnat domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky. Díky...
1. Letopisů 22:1...anděla.) David tehdy řekl: "Zde bude stát dům Hospodina Boha. Zde bude oltář pro izraelské oběti."...
1. Letopisů 22:5..."Můj syn Šalomoun je mladý a nezkušený, a ten dům, který se vystavět Hospodinu, být veliký, vysoký,...
1. Letopisů 22:6...Šalomouna zavolal a přikázal mu, aby vystavěl dům Hospodinu, Bohu Izraele. David Šalomounovi řekl: "Můj...
1. Letopisů 22:7...řekl: "Můj synu, měl jsem na srdci postavit dům jménu Hospodina, svého Boha. Dostal jsem ale slovo...
1. Letopisů 22:8...mnou na zemi prolil tolik krve, nemůžeš stavět dům mému jménu. Narodí se ti ale syn a ten bude mužem...
1. Letopisů 22:10...jeho dnů dám Izraeli pokoj a mír. To on postaví dům mému jménu. Bude mi synem a mu budu otcem. Trůn jeho...
1. Letopisů 22:11...buď s tebou. Kéž se ti daří a kéž vystavíš dům Hospodinu, svému Bohu, jak to o tobě řekl. Hlavně ...
1. Letopisů 22:14...a nestrachuj. Hle, připravil jsem pro Hospodinův dům, co jsem mohl: sto tisíc talentů zlata a milion talentů...
1. Letopisů 23:4... Z nich 24 000 mělo na starosti dílo Hospodinova domu, 6 000 dělalo úředníky a soudce, 4 000 bylo strážných...
1. Letopisů 23:24...ve výčtu jmen, konající dílo služby Hospodinova domu od dvacetiletých výše. David totiž řekl: "Hospodin,...
1. Letopisů 23:28...pomáhat synům Áronovým při službě u Hospodinova domu na nádvořích, v síních, při očišťování všech svatých...
1. Letopisů 23:32... synům Áronovým; takto sloužili při Božím domě. Áronovi synové byli uspořádáni do oddílů. Synové...
1. Letopisů 24:19...je pořadí, v němž měli vstupovat do Hospodinova domu, aby v něm konali službu podle nařízení svého otce...
1. Letopisů 25:6...synů a tři dcery. Ti všichni se v Hospodinově domě pod vedením svého otce věnovali hudbě na činely, lyry...
1. Letopisů 26:12...vůdců plnily své povinnosti vůči Hospodinovu domu stejně jako jejich bratři. Jak mladí, tak staří...
1. Letopisů 26:20...bratrům, připadla starost o pokladnice Božího domu a pokladnice svatých věcí. Vůdcové geršonských...
1. Letopisů 26:22...a jeho bratr Joel zodpovídali za pokladnice domu Hospodinova. Z Amramovců, Jisharovců, Hebronovců a...
1. Letopisů 26:27...kořisti, které zasvětili na opravu Hospodinova domu, a vše, co zasvětil vidoucí Samuel a také Saul, syn...
1. Letopisů 28:3...jsem stavbu, ale Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi vedl války a proléval jsi krev.'...
1. Letopisů 28:4...jako vůdce, v judském rodu pak můj otcovský dům a ze synů mého otce ráčil vybrat za krále nad celým...
1. Letopisů 28:12... co měl na mysli: pro nádvoří Hospodinova domu i všechny okolní síně, pro pokladnice Božího domu i...
1. Letopisů 28:13...oddíly, pro konání veškeré služby Hospodinova domu, pro všechno náčiní služby Hospodinova domu, pro zlato...
1. Letopisů 28:21...jsou připraveny k veškeré službě při Božím domě. Také všichni, kdo jsou zruční v jakémkoli řemesle, ti...
1. Letopisů 29:7...královského díla a věnovali na službu Božího domu 5 000 talentů zlata, 10 000 dareiků, 10 000 talentů...
1. Letopisů 29:8...drahokamy, věnoval je do pokladnice Hospodinova domu pod správu Jechiela Geršonského. Lid se z jejich...
1. Letopisů 29:16...všechna ta hojnost. Připravili jsme ji ke stavbě domu pro tvé svaté jméno - vše je to ale z tvé ruky a tobě...
2. Letopisů 2:5...nade všechny bohy. Kdo by však dokázal postavit dům Tomu, jehož nemohou obsáhnout nebesa, ba ani nebesa...
2. Letopisů 5:13...dobrý! Jeho láska trvá navěky!" V tu chvíli ten dům, totiž Hospodinův chrám, naplnil oblak. Kněží se kvůli...
2. Letopisů 6:5...izraelského kmene nevyvolil město k postavení domu, v němž by zůstávalo jméno, ani jsem nevyvolil...
2. Letopisů 7:10...měsíce pak Šalomoun lid propustil. Vraceli se domů s veselím a radostí ze všeho dobrodiní, které Hospodin...
2. Letopisů 7:12...tvou modlitbu. Vyvolil jsem si toto místo za dům oběti. Může se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo; že...
2. Letopisů 7:16...k modlitbě z tohoto místa. Nyní jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm jméno zůstalo navěky....
2. Letopisů 8:11... Prohlásil totiž: " žena nemůže bydletdomě izraelského krále Davida, neboť místa, kam vešla...
2. Letopisů 10:16...synem mít podíl nebudem! Jen se vrátí domů Izrael, ty si hleď svého domu, Davide!" A tak se celý...
2. Letopisů 10:19...Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes. Když Rechoboám dorazil do...
2. Letopisů 11:1...Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil dům Judův a Benjamínův, 180 000 vybraných bojovníků, aby...
2. Letopisů 11:4...- Nebojujte proti svým bratrům. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy...
2. Letopisů 17:14...bojovníků. Toto je jejich výčet podle otcovských domů: Velitelé tisíců z Judy: velitel Adna a jeho 300 000...
2. Letopisů 18:16... Hospodin řekl mi: Pány nemají, vrátí se domů každý v pokoji!" "Vždyť jsem ti to říkal," obrátil se...
2. Letopisů 19:1...západu slunce. Judský král Jošafat se vracel domů do Jeruzaléma v pokoji. Vyšel mu ale vstříc vidoucí...
2. Letopisů 19:11...a Zebadiáš, syn Izmaelův, představený domu Judova, ve všech záležitostech královských. Levité vám...
2. Letopisů 20:9...tento chrám a před tebe samého - vždyť v tomto domě přebývá tvé jméno - a budeme z našich úzkostí volat k...
2. Letopisů 21:6...ale způsoby izraelských králů, jako to dělalidomě Achabově, neboť se oženil s Achabovou dcerou. Páchal,...
2. Letopisů 21:7...s Davidem uzavřel, ale Hospodin nechtěl zničit dům Davidův, neboť slíbil, že Davidovi i jeho synům po...
2. Letopisů 21:13...jsi svedl ke smilstvu, tak jako to dělal dům Achabův. Dokonce jsi povraždil vlastní rodinu - své...
2. Letopisů 22:3...Atalia, vnučka Omriho. Také on se řídil způsoby domu Achabova, neboť ho matka naváděla k hanebnostem....
2. Letopisů 22:4... co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Po smrti svého otce si totiž k vlastní záhubě...
2. Letopisů 22:7...Nimšiho, jehož Hospodin pomazal, aby vyhladil dům Achabův. Když Jehu konal Boží soud nad domem Achabovým,...
2. Letopisů 22:8...dům Achabův. Když Jehu konal Boží soud nad domem Achabovým, narazil i na judské hodnostáře, totiž...
2. Letopisů 22:9...hledal Hospodina celým srdcem." V Achaziášově domě tak nezůstal nikdo, kdo by mohl vládnout. Když...
2. Letopisů 22:10... že její syn je mrtev, rychle vyhladila z Judova domu všechny, kdo měli královský původ. Královské dceři...
2. Letopisů 23:18...pokynů s veselím a zpěvem starali o Hospodinův dům a přinášeli Hospodinu zápalné oběti, jak je psáno v...
2. Letopisů 24:16...vykonal tolik dobrého pro Hospodina a jeho dům. Po Jojadově smrti přišli někdejší judští hodnostáři a...
2. Letopisů 24:18... A král jim začal naslouchat. Tehdy opustili dům Hospodina, Boha svých otců, a začali sloužit Ašeřiným...
2. Letopisů 25:10...tedy žoldnéře z Efraima oddělil a poslal je domů. Ti se tehdy na Judské velmi rozhněvali a vraceli se...
2. Letopisů 25:22...Izraelem poražen a celé jeho vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše,...
2. Letopisů 26:21...smrti malomocný a jako takový bydlel v odděleném domě, protože byl vyloučen z domu Hospodinova. Královský...
2. Letopisů 28:21...vyplenil Hospodinův chrám, královský palácdomy urozených, aby mohl obdarovat asyrského krále, ale...
2. Letopisů 31:10...vyptával kněží a levitů. Nejvyšší kněz Azariášdomu Sádokova mu odpověděl: "Od chvíle, kdy lidé začali do...
2. Letopisů 33:7...Davidovi a jeho synu Šalomounovi řekl: "V tomto domě, v Jeruzalémě, dám navždy spočinout svému jménu....
2. Letopisů 33:24...se proti němu spikli a zabili ho v jeho vlastním domě. Lid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi...
Ezdráš 1:2...království země, mi uložil, abych mu vystavěl dům v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho...
Ezdráš 1:3...Smíte odejít do Jeruzaléma v Judsku a stavět tam dům Hospodinu, Bohu Izraele, Bohu, který je v Jeruzalémě....
Ezdráš 1:4... zbožím a dobytkem spolu s dobrovolnou obětí pro dům Boha, který je v Jeruzalémě. Představitelé otcovských...
Ezdráš 1:7... Sám král Kýros vydal předměty z Hospodinova domu, které Nabukadnezar přinesl z Jeruzaléma a které...
Ezdráš 2:1...babylonským králem Nabukadnezarem. Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením...
Ezdráš 2:36...Senay 3 630. Kněží: synové Jedajášovidomu Ješuova 973 synové Imerovi 1...
Ezdráš 2:68...a 6 720 oslů. Když dorazili k Hospodinovu domu v Jeruzalémě, někteří představitelé otcovských rodů...
Ezdráš 3:8...měsíce druhého roku po svém příchodu k Božímu domu do Jeruzaléma zahájili Zerubábel, syn Šealtielův, a...
Ezdráš 3:9...levity starší dvaceti let. Řízení prací na Božím domě se ujal Jošua se svými syny a bratry, Kadmiel se svými...
Ezdráš 5:3...a ptali se jich: "Na čí pokyn stavíte ten dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali se jich také na...
Ezdráš 5:8...králi, že jsme přišli do judské provinciedomu velikého Boha. Staví se z tesaných kvádrů a do zdí se...
Ezdráš 5:9...se jejich stařešinů: "Na čí pokyn stavíte ten dům a shromažďujete ten materiál?" Ptali jsme se jich také...
Ezdráš 5:13...v prvním roce své vlády nařídil, aby tento Boží dům byl znovu postaven. Zlaté a stříbrné náčiní Božího domu...
Ezdráš 5:14...znovu postaven. Zlaté a stříbrné náčiní Božího domu, které kdysi Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského...
Ezdráš 5:15...a slož je v jeruzalémském chrámu. Nechť je Boží dům vystavěn na svém původním místě!' Šešbacar tedy přišel...
Ezdráš 5:16...Šešbacar tedy přišel a položil základy Božího domu v Jeruzalémě. Od doby se dodnes staví a ještě...
Ezdráš 5:17... zda král Kýros skutečně nařídil stavbu Božího domu v Jeruzalémě. Nechť nám král potom laskavě sdělí svou...
Ezdráš 6:3...v prvním roce své vlády vydal nařízení o Božím domě v Jeruzalémě: Nechť je ten dům vystavěn na místě, kam...
Ezdráš 6:5...pokladny. Zlaté a stříbrné náčiní Božího domu, které Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu a...
Ezdráš 6:7...Eufratem: Nevměšujte se! Nerušte práci na Božím domě. Židovský správce a židovští stařešinové nechť budují...
Ezdráš 6:8...židovským stařešinům byli při stavbě Božího domu nápomocni: Náklady nechť jsou jim bezodkladně...
Ezdráš 6:11... aby každému, kdo tento výnos poruší, byldomu vytržen trám, na němž bude vyzdvižen a zbičován; jeho...
Ezdráš 6:12...by vztáhl ruku, aby porušil či poškodil tamější dům Boží. , Dareios, vydávám toto nařízení. Budiž...
Ezdráš 6:17...Boží chrám šťastně zasvětili. K zasvěcení Božího domu bylo obětováno 100 býků, 200 beranů a 400 jehňat. Jako...
Ezdráš 6:22... aby je podpořil v práci na Božím chrámu, na domě Boha Izraele. Později, za vlády perského krále...
Ezdráš 7:16...v babylonské provincii, stejně jako dary, jež na dům svého Boha v Jeruzalémě věnoval jeho lid a kněží. Za...
Ezdráš 7:20...Bohu. Cokoli dalšího budeš potřebovat pro dům svého Boha, uhraď to z královské pokladny. , král...
Ezdráš 7:23...omezení. Každé nařízení Boha nebes ohledně jeho domu nechť je vyplněno přesně, aby královu říši ani jeho...
Ezdráš 7:24...sluhů a všech ostatních služebníků Božího domu nejste oprávněni vybírat dávky, daně ani poplatky. Ty,...
Ezdráš 8:17...sluhům v Kasifii: nám pošlou služebníky pro dům našeho Boha. Náš Bůh nad námi držel svou dobrotivou...
Ezdráš 8:25...stříbro, zlato i náčiní, které jako příspěvek na dům našeho Boha věnoval král, jeho rádci a hodnostáři jakož...
Ezdráš 8:30...i náčiní, jež měli donést do Jeruzaléma, do domu našeho Boha. Dvanáctého dne prvního měsíce jsme se od...
Ezdráš 8:33... Čtvrtého dne bylo zlato, stříbro i náčiní pro dům našeho Boha odváženo a předáno knězi Meremotovi, synu...
Ezdráš 8:36...královské rozkazy, a ti pak lidu i Božímu domu pomáhali. Po tom všem za mnou přišli někteří z...
Ezdráš 9:9...Persie a dal nám pookřát, abychom vystavěli dům našeho Boha, obnovili jeho trosky a našli útočiště v...
Ezdráš 10:16...vybral za každý rod představitele otcovských domů, každého jmenovitě, a prvního dne desátého měsíce...
Nehemiáš 1:6...jsme proti tobě zhřešili; i a můj otcovský dům jsme zhřešili! Zachovali jsme se k tobě hrozně -...
Nehemiáš 2:8...brány chrámové pevnosti, na městské hradby a na dům, kde bych bydlel?" A král svolil, neboť můj Bůh nade...
Nehemiáš 3:10...opravoval Jedajáš, syn Charumafův, naproti svému domu. Vedle něj opravoval Chatuš, syn Chašabnejášův. Další...
Nehemiáš 3:16...naproti Davidovu hřbitovu u vodní nádržeDomu hrdinů. Za ním opravovali levité: Rechum, syn Baniho;...
Nehemiáš 3:20...opravoval další část od rohu hradby ke vchodu do domu nejvyššího kněze Eliašiba. Za ním Meremot, syn Uriáše,...
Nehemiáš 3:21... opravoval další část od vchodu do Eliašibova domu po místo, kde dům končil. Za ním opravovali kněží z...
Nehemiáš 3:23...blízkého okolí. Za nimi opravovali naproti svým domům Benjamín a Chašub. Za nimi opravoval u svého domu...
Nehemiáš 3:24...další část Binui, syn Chenadadův, od Azariášova domu k baště v rohu hradby. Palal, syn Uzajův, opravoval...
Nehemiáš 3:28...vzhůru opravovali zeď kněží, každý naproti svému domu. Za nimi opravoval naproti svému domu Sádok, syn...
Nehemiáš 3:29...svému domu. Za nimi opravoval naproti svému domu Sádok, syn Imerův. Za ním opravoval Šemajáš, syn...
Nehemiáš 4:8...za své bratry, syny a dcery, za své ženy a své domy!" Když se naši nepřátelé dozvěděli, že o jejich...
Nehemiáš 5:3..." Jiní říkali: "Musíme svá pole, vinicedomy dávat do zástavy, abychom v tom hladu pořídili obilí."...
Nehemiáš 5:11...jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivydomy a také úrok z peněz, z obilí, vína i oleje, za který...
Nehemiáš 5:13...nedodrží své slovo, Bůh takto vytřese z jeho domu i z jeho vlastnictví. Takto zůstane vytřesen a...
Nehemiáš 6:10...se modlil: "Dej mi sílu!" Když jsem vešel do domu Šemajáše, syna Delajáše, syna Mehetabelova, byl...
Nehemiáš 7:3...pak drží hlídky; každý hlídá naproti svému domu." Město bylo prostorné a veliké, ale obyvatel v něm...
Nehemiáš 7:4... ale obyvatel v něm bylo málo a chyběly obnovené domy. Můj Bůh mi proto položil na srdce, abych shromáždil...
Nehemiáš 7:6...babylonským králem Nabukadnezarem. Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením...
Nehemiáš 7:39...Senay 3 930. Kněží: synové Jedajášovidomu Ješuova 973 synové Imerovi 1...
Nehemiáš 9:25... Dobyli hrazená města i úrodnou zemi, obsadili domy plné cenností, vykopané studny, vinice, olivy i...
Nehemiáš 10:33...odevzdávat třetinu šekelu ročně na dílo Božího domu: na chleby předložení, na pravidelné oběti moučné i...
Nehemiáš 10:34...oběti za hřích Izraele a na veškeré dílo při domě našeho Boha. Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si...
Nehemiáš 10:36...Zavazujeme se každoročně přinášet do Hospodinova domu své prvotiny z půdy a z veškerého ovoce všech stromů....
Nehemiáš 10:37...i ze svého dobytka, ze svého skotu i bravu do domu našeho Boha ke kněžím sloužícím v jeho domě. Prvotiny...
Nehemiáš 10:38...z vína i oleje budeme přinášet kněžím do komordomě našeho Boha. Levitům budeme přinášet desátek ze svých...
Nehemiáš 10:39... a levité pak přinesou desátek z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladu. Synové Izraele včetně...
Nehemiáš 10:40...a kde jsou i sloužící kněží, strážní a zpěváciDům svého Boha nebudeme zanedbávat." Vůdcové lidu se...
Nehemiáš 13:9...komory očistit a nechal tam nanosit věci Božího domu, obětiny a kadidlo. Také jsem zjistil, že se...
Nehemiáš 13:11...to hodnostářům. "Jak to že je zanedbáván Boží dům?!" ptal jsem se. Povolal jsem je tedy zpět a poslal je...
Nehemiáš 13:14... a nevymaž mou oddanost, kterou jsem prokazoval domu svého Boha a jeho službám! V těch dnech jsem v Judsku...
Ester 2:9... aby se věnovalo sedm děvčat z králova domu. Navíc ji i s děvčaty přemístil do lepší části harému....
Ester 4:13... tuto odpověď: "Nemysli si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto...
Ester 5:10...se na Mordechaje rozlítil, ale ovládl se a šel domů. Sezval své přátele, také svou ženu Zereš, a vykládal...
Ester 6:12...vrátil do královského paláce, ale Haman spěchal domů sklíčený a s hlavou zahalenou. Když Haman vypravoval...
Ester 7:9... jehož slovo zachránilo krále? Stojí u Hamanova domu, vysoký na padesát loktů." "Pověste ho na něj!"...
Job 1:4...synové, každý ve svůj den, pořádali ve svých domech hostiny a zvali také své tři sestry, přijdou jíst...
Job 1:10...Hospodinu. "Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co , nepostavil hradbu ze všech...
Job 1:13...Jobovi synové a dcery jedli a popíjeli vínodomě svého prvorozeného bratra, dorazil k Jobovi posel:...
Job 1:18...synové a dcery právě jedli a popíjeli vínodomě svého prvorozeného bratra, když vtom se od pouště...
Job 1:19...od pouště přihnal mohutný vichr a udeřil na ten dům ze všech stran, takže se na zřítil. Tvé děti jsou...
Job 4:19...andělích najde kaz. Co potom s těmi, kdo žijídomech hliněných, jež mají v prachu základy? Rozmáčknout je...
Job 5:3... Viděl jsem hlupáka zapustit kořeny, jeho dům ale náhle stihlo prokletí: Jeho děti nepoznají žádné...
Job 7:10...se, kdo klesne do hrobu, ten více nevyjdeDomů se nikdy nevrátí, nikdy se neukáže ve svém obydlí....
Job 15:28... bude však bydlet ve zbořených městech, v domech, v kterých se nebydlí, které se rozpadají v sutiny....
Job 18:19... Nebude mít v lidu nástupce ani potomka, ve svém domě nezanechá ani živáčka. Na západě se zhrozí nad jeho...
Job 20:19... To proto, že chudákům bořil chýše a zabíral domy, které nestavěl. Svoji hladovost neuměl utišit, a...
Job 20:28...jeho vinu, země se postaví proti němu. Jeho dům odnese povodeň, proud ho zachvátí v soudný den. Takový...
Job 21:9...nich, své ratolesti mají na očích. V jejich domech je pokoj bez obav, Boží hůl na nijak nepadá....
Job 22:18...by nám Všemohoucí mohl učinit?' (Přitom jejich domy blahobytem naplnil. Myšlenky ničemů míjejí!)...
Job 24:16...' říká si a tvář si rouškou zahalí. Za tmy se do domů vlamují, ve dne jsou doma zavření; ke světlu se...
Job 27:18...po něm zdědí nevinný. Jak pavouk buduje si svůj dům, je ale chatrný jak chýše hlídačů. Ulehne jako boháč, a...
Job 30:23...vichřici. Vedeš na smrt, to jistě vím - do domu určeného všem živým. Na zhrouceného přece nikdo ruku...
Job 42:11...známí přišli za ním a hodovali s ním v jeho domě. Litovali ho a těšili kvůli všem těm neštěstím, která...
Žalmy 5:8...oškliví! ale díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít smím, abych se klaněl v posvátné úctě před tebou...
Žalmy 23:6...po všechny dny mého života, zůstávat bududomě Hospodinově po dlouhý, věčný čas. Žalm Davidův....
Žalmy 26:8...o všech tvých zázracích. Miluji, Hospodinedům, kde přebýváš, místo, kde zůstává sláva tvá! Mezi...
Žalmy 27:4...nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v...
Žalmy 36:9...tvých křídel se lidé uchýlí! Hojností tvého domu bývají nasyceni, z rajských potoků je napájíš. Pramen...
Žalmy 42:5... jak jsem se zástupy chodíval, do Božího domu se s nimi ubíral se zvučným jásotem a písní chval,...
Žalmy 45:11... dcero, hleď a poslouchej: Na svůj lid i na dům otce zapomeň, vždyť po tvé kráse touží král - před ním...
Žalmy 49:12...cizím zanechá! Jejich hroby jim budou věčnými domy, na věky věků jim budou obydlím, třebaže dříve...
Žalmy 49:17...se nestrachuj, když někdo bohatne ani když jeho dům slavně vzmáhá se. zemře, nic s sebou nepobere, jeho...
Žalmy 52:2...a oznámil mu: "David vešel do Achimelechova domu." Chlubíš se, hrdino, vlastním zlem? Boží láska je tu...
Žalmy 52:10...skrze záhubu!" ale budu jako oliva - v Božím domě budu rozkvétat. Na Boží lásku totiž spoléhám stále,...
Žalmy 55:15...Radili jsme se spolu důvěrně, do Božího domu chodili v zástupech! Kéž by je smrt náhle přepadla,...
Žalmy 55:16...náhle přepadla, aby se zaživa zřítili do pekladomy i srdce mají plné zla! ale k Bohu zavolám, Hospodin...
Žalmy 59:1...Zlatý zpěv Davidův, když Saul nechal hlídat jeho dům, aby ho mohl zabít. Zbav mých nepřátel, Bože můj,...
Žalmy 65:5... aby stanuli na tvých nádvořích! Dobrotou tvého domu se sytíme ve chrámu tvé svatosti. Svými divy nám právo...
Žalmy 66:13...jsme, než jsi nás vyvedl ke svobodě. Do tvého domu vejdu s oběťmi zápalnými, sliby, jež dal jsem, splním...
Žalmy 69:10...děti své matky jsem cizincem. Horlivost tvého domu totiž stravuje, padají na urážky tobě určené! V...
Žalmy 84:5... Králi můj a Bože můj! Blaze těm, kdo ve tvém domě dlí, oslavovat budou navěky! séla Blaze tomu, kdo v...
Žalmy 84:11...tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! V domě svého Boha chci postávat u prahu, než abych bydlel v...
Žalmy 92:14... jak cedr v Libanonu poroste. V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha vzkvétají....
Žalmy 93:5...Zcela spolehlivá jsou tvá svědectví, tvému domu svatost náleží, Hospodine, navždycky! Bože pomsty,...
Žalmy 98:3... Na svoji lásku se rozpomněl, na svou věrnostdomu Izraele, aby všechny končiny světa viděly spásu, již...
Žalmy 101:2...sleduji - kdy navštívíš? Ve vlastním domě chci žít tak, jak srdci velí poctivost. Nikdy nepřijde...
Žalmy 101:7...kdo umí jít, takový bude můj služebník. V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo...
Žalmy 112:3... požehnáno bude pokolení poctivých. V jeho domě je vzácné bohatství, jeho spravedlnost navždy obstojí....
Žalmy 114:1...Haleluja! Když Izrael vycházel z Egyptadům Jákobův z lidu cizího jazyka, tehdy se Juda stal Boží...
Žalmy 115:10...spolehni - pomocník a štít je takovýchDome Áronův, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je...
Žalmy 115:12...si na nás Hospodin a požehnání udělí: Požehná domu Izraelovu, požehná domu Áronovu, požehná těm, kdo...
Žalmy 116:19... spatří to všechen jeho lid v Hospodinově domě, na jeho dvoře, uprostřed tebe, Jeruzaléme! Haleluja! ...
Žalmy 118:3... jen řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Dome Áronův, řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!" Ctitelé...
Žalmy 118:26...v Hospodinově jménu! Žehnáme vám z Hospodinova domu! Hospodin je Bůh, on je nám světlem! Seřaďte průvod s...
Žalmy 122:1...píseň. Raduji se, když slýchávám: "Pojďme do domu Hospodinova!" Naše nohy se brzy postaví, Jeruzaléme, v...
Žalmy 122:5... Zde přece zasedá soudní dvůr, zde zasedá dům Davidův! Za pokoj Jeruzaléma se modlete: "Ti, kdo ...
Žalmy 122:9...a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se. Pro dům Hospodina, našeho Boha, chci o tvé dobro usilovat! ...
Žalmy 127:1... Šalomounova poutní píseň. Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí....
Žalmy 128:3... Tvá manželka jak réva plodící v srdci tvého domu, tvé děti jak olivové proutky kolem tvého stolu! Hle -...
Žalmy 132:3...Jákobovu složil slib: "Jistěže nevejdu do svého domu, na svoje lůžko nelehnu, svým očím nedovolím usnout,...
Žalmy 134:1...služebník - vy, kteří stojíte za nocídomě, kde bydlí Hospodin! Zvedejte ruce ve svatyni, pojďte...
Žalmy 135:2...chvalte, Hospodinovi sloužící, vy, kdo stojítedomě Hospodinově, v domě našeho Boha, v jeho nádvořích!...
Přísloví 1:13...do jámy. Všemožné cennosti si snadno pořídímedomy si naplníme kořistí. Na naši kartu vsaď svůj osud,...
Přísloví 2:18... na smlouvu se svým Bohem nedbajíc. Její dům se chýlí k jisté smrti, její krok míří do podsvětí. Kdo...
Přísloví 3:33...sdílí svá tajemství. Hospodinovo prokletí stíhá dům darebáka, obydlí spravedlivých ale požehná. Pro...
Přísloví 5:10...Z tvého úsilí budou žít jiní, tvá dřina skončídomě cizího. Nakonec bolestí řvát budeš, tvůj život, tvé...
Přísloví 7:6...a její řečí vábivou. Jednou jsem z okna svého domu skrze mřížoví ven vyhlížel. Mezi prosťáčky, mládeží...
Přísloví 7:8... Když prošel ulicí kolem jejího rohu, k jejímu domu náhle vykročil. Bylo to večer, po setmění, když přišla...
Přísloví 7:27...obětí je bezpočet! Cesta do pekel vede jejím domem, do síní smrti se prudce svažuje! Což moudrost...
Přísloví 9:1... je smrti milencem." Moudrost si vystavěla dům, sedm tesaných sloupů vztyčila. Dobytče porazila, víno...
Přísloví 9:14... je hloupost sama, neví vůbec nic. U dveří svého domu vysedává, na křesle na městských výšinách. Pokřikuje...
Přísloví 12:7...řeč. Když darebáci padnou, je s nimi konecdům spravedlivých ale obstojí. Čím je kdo rozumnější, tím...
Přísloví 14:11...hořkost, podobně jeho radost druhý necítíDům darebáků je určen ke zboření, stan poctivých ale k...
Přísloví 15:6...poučením otce, chytrý je ten, kdo na domluvyDům spravedlivého je velkou pokladnicí, zisky darebáka...
Přísloví 15:25... aby unikli peklu v hlubinách. Hospodin strhne dům pyšných, mezníky vdovy ale upevní. Zlé úmysly se...
Přísloví 17:1... Lepší je suchý kus chleba v klidu než dům plný masa a sváru. Chytrý sluha bude pánem nezdárného...
Přísloví 17:13...jeho tupostí. Kdo odplacuje zlem za dobro, jeho dům nikdy neopustí zlo. Začátek hádky je protržení hráze...
Přísloví 19:14...svého otce, hašteřivá žena pak crčení bez konceDům a majetek bývá po rodičích, rozumnou ženu však dává...
Přísloví 21:9...kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům. Darebák tíhne ke zlu celou svou duší, nebude laskavý...
Přísloví 21:12...moudrého, dojde poznání. Spravedlivý se učí na domě darebáka: darebáci jsou sráženi pro svou zkaženost....
Přísloví 24:3...rty mluví, aby trápili. Moudrost dovede postavit dům, šikovnost jej umí upevnit. Poznání pak jeho pokoje...
Přísloví 24:27...o své pozemky se postarej, potom si můžeš stavět dům. Nesvědč proti bližnímu pro nic za nic; chceš snad...
Přísloví 25:24...kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům. Chladivá voda pro hrdlo vyprahlé je dobrá novina ze...
Přísloví 27:10...úsudek. Svého ani otcova přítele neopouštěj. Do domu svého bratra nechoď v nesnázích - lepší je blízký...
Přísloví 31:27... její jazyk učí vlídnosti. Na chod svého domu dohlíží, nesytí se chlebem zahálky. Její synové ...
Kazatel 4:17... Dej pozor na své kroky, když jdeš do Božího domu. Přicházej raději naslouchat než přinášet oběť hlupáků...
Kazatel 7:2...je lepší než den zrození. Lepší je vejít do domu smutku nežli do domu veselí. Každého člověka čeká...
Kazatel 7:4... smutná tvář srdce zvelebí. Srdce moudrých jedomě truchlení, srdce hlupáků v domě zábavy. Lepší je...
Kazatel 10:18...zahálku se bortí krovy, pro líné ruce teče do domu. Pro potěšení se pořádají hody, radost ze života víno...
Kazatel 12:3...se obloha znovu temnými mraky zatáhne. Strážcové domu se tehdy rozechvějí, udatní mužové se přikrčí,...
Kazatel 12:5...chuť se ztratila. Člověk odchází do věčného domu, ulicí krouží truchlící. Pamatuj na svého Stvořitele,...
Píseň 1:17...Naše lože se zelená, cedrové krovy náš dům, naše trámy jsou z cypřišů. jsem ta růže šáronská,...
Píseň 3:4...Držím se ho pevně, ho nepustím, dovedu ho do domu svojí matičky, ukážu mu svůj rodný pokojík! Zapřísahám...
Píseň 8:2...to nezlobil. Vést bych mohla, odvést si do domu své matky, své rodičky. Kořeněným vínem opojila bych...
Izaiáš 2:2...posledních dnech se přihodí, že hora Hospodinova domu bude čnít nad horské vrcholy, vysoko nad všechny...
Izaiáš 2:3...na horu Hospodinovu, k Bohu Jákobovu - do jeho domu! Bude nás vyučovat cestám svým a my budeme chodit jeho...
Izaiáš 2:5...meč, nikdy se nebudou chystat do bojeDome Jákobův, pojďme, choďme v Hospodinově světle! Ty jsi...
Izaiáš 2:6...světle! Ty jsi však opustil svůj liddům Jákobův, neboť je plný kouzel z Východu a filištínského...
Izaiáš 5:7... na ni neprší. Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský, jeho milovaná réva je judský lid. Očekával...
Izaiáš 5:8... a hle - úpění! Běda vám, kdo skupujete dům za domem a spojujete pole s polem, takže nezbývá...
Izaiáš 5:9...zástupů přede mnou prohlásil: Jistěže mnohé domy zchátrají, honosné vily se vylidní. Deset akrů vinice...
Izaiáš 6:11...troskami, v nichž se nebydlí, dokud nebudou domy bez lidí a země obrácená v sutiny. Dokud Hospodin...
Izaiáš 7:2...Jeruzalému, ale nedokázal jej dobýt. Když bylo domu Davidovu oznámeno: "Aram se spolčil s Efraimem,"...
Izaiáš 7:13...však Achaz. "Nebudu pokoušet Hospodina." "Slyšdome Davidův!" řekl na to prorok. "To vám nestačí unavovat...
Izaiáš 7:17... Na tebe, na tvůj lid a na tvůj otcovský dům pak Hospodin přivede časy, jaké nebyly ode dne, kdy se...
Izaiáš 8:14...mějte strach. On se vám stane svatyní, oběma domům Izraele však bude kamenem úrazu a skálou pádu;...
Izaiáš 8:17...očekávat na Hospodina, jenž skryl svou tvář před domem Jákobovým; budu na něj čekat s nadějí. Hle - a...
Izaiáš 10:20... pozůstatek Izraele a ti, kdo se zachránídomu Jákobova, nebudou spoléhat na toho, kdo je bije, ale...
Izaiáš 13:16...budou utlučena před jejich očima, jejich domy vyloupeny, jejich ženy znásilněny. Hle, proti nim...
Izaiáš 13:21...tam pastýři. Budou tam uléhat pouštní příšerydomy se zaplní sovami, zabydlí se v nich pštrosi, roztančí...
Izaiáš 14:1...zemi. Přidají se k nim i cizinci a připojí sedomu Jákobovu. Národy se jich ujmou a přivedou je zpět domů...
Izaiáš 14:2... Národy se jich ujmou a přivedou je zpět domů a dům Izraele si je v Hospodinově zemi podrobí jako...
Izaiáš 14:17...celý svět, kdo jeho města podvracel a vězně domů nepouštěl?" Králové národů slavně pohřbeni,každý ve...
Izaiáš 22:10...vodu v Dolním rybníce. Sečetli jste jeruzalémské domy a některé jste zbořili, abyste zpevnili hradby, a mezi...
Izaiáš 22:18...krajiny. Tam umřeš i s chloubou svých vozůdomu svého pána jsi dělal ostudu! Z tvého postavení ...
Izaiáš 22:21...pravomoc a stane se otcem obyvatel Jeruzalémadomu Judova. Na jeho rámě vložím klíč domu Davidova; když...
Izaiáš 22:22...a domu Judova. Na jeho rámě vložím klíč domu Davidova; když otevře, nikdo nezavře, a když zavře,...
Izaiáš 22:23...zdi a stane se trůnem chlouby svého otcovského domu. Na něm bude viset všechna váha jeho otcovského domu,...
Izaiáš 22:24... Na něm bude viset všechna váha jeho otcovského domu, jeho ratolestí a výhonků - všemožné drobné nádobí od...
Izaiáš 24:10... Rozbořeno je město marnosti; vchody všech domů zataraseny. Že není víno, zní nářek v ulicích, nastal...
Izaiáš 29:22...A proto Hospodin, jenž vykoupil Abrahama, říkádomu Jákobovu: Jákob nebude dále zahanben, blednout...
Izaiáš 31:2...neštěstí, svá slova nezmění: Povstane proti domu bídáků, proti pomocníkům zločinců. Egypťané jsou jen...
Izaiáš 32:13...- zaroste trním a bodlákem! Plačte nad všemi domy veselí, nad tímto městem hýření! Palác zůstane opuštěn...
Izaiáš 37:1...roucho a zahalen pytlovinou vešel do Hospodinova domu. Správce paláce Eliakima, písaře Šebnu a starší kněze,...
Izaiáš 37:14...od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova domu a rozložil ho před Hospodinem. Ezechiáš se tehdy k...
Izaiáš 37:31... sázejte vinice a jezte z úrody. Pozůstatekdomu Judy hluboce zakoření, vypučí vzhůru a přinese ovoce....
Izaiáš 37:38...pryč a zůstal v Ninive. Jednou, když se klaněldomě svého boha Nisrocha, ho jeho synové Adramelech a...
Izaiáš 38:20...strunné nástroje po všechny dny, kdy žijeme, v Domě Hospodinově! (Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste hroudu...
Izaiáš 38:22...dostanu znamení, že znovu vejdu do Hospodinova domu?") V době babylonský král Marduk-bal-adan, syn...
Izaiáš 44:13...lidský tvar, skvělou podobiznu člověka, abydomě seděla. Předtím však musel cedry pokácet, vybrat si...
Izaiáš 46:3...zachránit, musejí odejít do zajetí. Slyšte dome Jákobův, všichni, kdo pozůstali domu Izraelovu, vy,...
Izaiáš 48:1...cestami, nezachrání nikdo z nich! Slyšte todome Jákobův, vy, kdo se nazýváte jménem Izrael, vy, kdo...
Izaiáš 56:5...vůli rozhodli a drží se smlouvy, dám ve svém domě a mezi svými zdmi pomník a jméno nad syny i dcery....
Izaiáš 56:7...na horu své svatosti a oblažím je ve svém domě modlitby. Jejich zápaly a jejich oběti dojdou zalíbení...
Izaiáš 58:1...jako polnici. Ohlas mému lidu jeho proviněnídomu Jákobovu jeho hřích. Den co den prý hledají, ...
Izaiáš 58:7...o chléb podělit, ubohým bezdomovcům svůj dům otevřít? Když vidíš nahého, nemáš jej přiodít, přestat...
Izaiáš 60:7...budou přijati za oběť na mém oltáři, a tak dům své slávy oslavím. Kdo se to slétají jako oblaky, jako...
Izaiáš 63:7...pro nás Hospodin učinil, za to, jak velmi byldomu Izraele laskavý, za veliké slitování, které jim...
Izaiáš 65:21...nedosáhne, bude za proklatce. Budou si stavět domy a bydlet v nich, sázet vinice a jejich plody jíst....
Izaiáš 66:1...u nohou jako podnožku. Kde mi to chcete stavět dům? Kde být místo, kde bych spočinul? Vždyť jsem to...
Izaiáš 66:20...synové Izraele přinášejí svůj dar do Hospodinova domu v čistých nádobách. A i z nich některé přijmu za kněží...
Jeremiáš 2:4... praví Hospodin." Slyšte slovo Hospodinovodome Jákobův, všechny rodiny Izraelova domu! Tak praví...
Jeremiáš 2:26... hanbu přistižený zloděj, tak je hanebný celý dům Izraele se svými králi a velmoži i s kněžími a proroky....
Jeremiáš 3:18...zarputilým a zlým srdcem. V těch dnech přijde dům Judy k domu Izraele a vydají se společně ze země na...
Jeremiáš 3:20...‚Otče' a neodvrátíš se ode . Vy jste mi aledome Izraele, byli nevěrní jako žena nevěrná svému druhovi,...
Jeremiáš 5:7...je nasytil, odešli cizoložit, houfem se valí do domu nevěstky. Hřebci jedni vykrmení a vilní, po manželce...
Jeremiáš 5:11...Hospodinovy. Proradně totiž zradili - jak dům Izraele, tak dům Judy, praví Hospodin." Popírali...
Jeremiáš 5:15...jako oheň, jenž spálí jako dříví tento lid. Hledome Izraele, přivedu na vás národ zdaleka, praví Hospodin....
Jeremiáš 5:20...v jiné zemi sloužit cizákům.' Oznamte todomě Jákobově, v Judsku to rozhlaste: Poslouchejte, vy...
Jeremiáš 5:27... Jako je plno ptáků v kleci, tak jsou jejich domy plné lsti. Takhle dosáhli moci a bohatství, vypasení...
Jeremiáš 6:12... ba i starci, kteří dožili své dny. Jejich domy pak připadnou jiným spolu s poli a ženami, vztáhnu...
Jeremiáš 7:10...bohy a pak si přijít stoupnout přede v tomto domě, který se nazývá mým jménem, a prohlásit: ‚Jsme...
Jeremiáš 7:11...všechny ty ohavnosti? To se podle vás tento dům, který se nazývá mým jménem, stal doupětem lupičů?...
Jeremiáš 7:14...jsem vás, ale vy jste neodpovídali. S tímto domem, který se nazývá mým jménem a na který se spoléháte,...
Jeremiáš 7:30...před mýma očima páchal zlo, praví Hospodin. V domě, který se nazývá mým jménem, nastavěli své ohavné...
Jeremiáš 9:25... kdo jsou obřezáni na těle - s Egyptem, Judou, Edomem, s Amonci, Moábem a se všemi obyvateli pouště, kteří...
Jeremiáš 10:1... "Slyšte slovo, které k vám promlouvá Hospodindome izraelský. Tak praví Hospodin: Pohanským způsobům se...
Jeremiáš 11:10...odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili. Jak dům Izraele, tak dům Judy porušil mou smlouvu, kterou jsem...
Jeremiáš 11:15... Co vlastně můj milý lid pohledává v mém domě? To chce dál s mnoha jinými kout pikle? Může snad maso...
Jeremiáš 11:17... sázel, vyslovil nad tebou zlý ortel, protože dům Izraele i dům Judy páchal zlé věci: uráželi , když...
Jeremiáš 12:7...jim tedy, i kdyby s tebou pěkně mluvili." "Svůj dům nechám být, opustím své dědictví, svůj milovaný lid...
Jeremiáš 12:14...hle, vykořením je z jejich vlasti. A pokud jdedům Judy, ten vykořením spolu s nimi. Poté, co je vykořením...
Jeremiáš 13:11...lidských beder, tak jsem k sobě přivinul celý dům Izraele a celý dům Judy, praví Hospodin. Chtěl jsem,...
Jeremiáš 16:5...a divá zvěř." Tak praví Hospodin: "Nevcházej do domu smutku, nechoď truchlit a neoplakávej je, neboť od...
Jeremiáš 16:8...napít z poháru útěchy. Nevcházej také do domu, kde vystrojili hody. Nesedej si k nim, abys pojedl a...
Jeremiáš 17:22...bran. Nevynášejte v sobotu nic ze svých domů a nedělejte žádnou práci, ale svěťte sobotní den, jak...
Jeremiáš 17:26... dary a vonnými kadidly, aby do Hospodinova domu přinesli oběť vděčnosti. Pokud však neposlechnete a...
Jeremiáš 18:2...dostal od Hospodina: "Vstaň a jdi do hrnčířova domu. Tam ti oznámím svá slova." Odešel jsem tedy do...
Jeremiáš 18:3...svá slova." Odešel jsem tedy do hrnčířova domu a hle, právě pracoval na hrnčířském kruhu. Nádoba,...
Jeremiáš 18:6..."Nemohu snad s vámi naložit jako tento hrnčířdome Izraele? praví Hospodin. Hle, jste v ruce, jako je...
Jeremiáš 18:22... jejich mladíci padnou mečem v boji! Z jejich domů se nářek ozývá, na náhle přivedeš útočníka -...
Jeremiáš 19:13...toto město bude vypadat jako Tofet. Jeruzalémské domy i paláce judských králů budou stejně nečisté jako toto...
Jeremiáš 19:14...prorokovat, postavil se na nádvoří Hospodinova domu a promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin zástupů...
Jeremiáš 21:11...krále a ten je vypálí. Judskému královskému domu pak vyřiď: Slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví...
Jeremiáš 21:12...Slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodindome Davidův: Ráno co ráno suďte spravedlivě, okrádaného...
Jeremiáš 22:6...paláce zbudou jen trosky." Toto praví Hospodindomu judského krále: "Jsi pro jako Gileád, jako...
Jeremiáš 23:8...‚Jakože je živ Hospodin, který vyvedl potomstvo domu Izraele zpět ze severní země a ze všech zemí, do...
Jeremiáš 23:34...oháníortelem od Hospodina', s takovým i s jeho domem zúčtuji. Jeden druhého se máte ptát: ‚Co Hospodin...
Jeremiáš 26:2...praví Hospodin: Postav se na nádvoří Hospodinova domu a promluv ke všem, kteří se z judských měst přicházejí...
Jeremiáš 27:16...vám prorokují: ‚Hle, vzácné předměty Hospodinova domu se teď z Babylonu rychle vrátí zpět.' Prorokují vám...
Jeremiáš 27:18...odneseny i ty cennosti, které v Hospodinově domě, v paláci judského krále a v Jeruzalémě ještě zůstaly!...
Jeremiáš 27:21... o cennostech, které ještě zůstaly v Hospodinově domě, v paláci judského krále a v Jeruzalémě: Budou...
Jeremiáš 28:1...prorok Chananiáš, syn Azurův, v Hospodinově domě před kněžími a přede vším lidem řekl: "Tak praví...
Jeremiáš 28:3...zpět na toto místo všechny cennosti Hospodinova domu, které odsud vzal babylonský král Nabukadnezar a...
Jeremiáš 28:5...a přede vším lidem, stojícím v Hospodinově domě, odpověděl. "Amen," řekl prorok Jeremiáš. "Kéž to...
Jeremiáš 28:6... a navrátí vzácné předměty Hospodinova domu i všechny vyhnance z Babylonu zpět na toto místo. Teď...
Jeremiáš 29:5...z Jeruzaléma vystěhoval do Babylonu: Stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady a jezte jejich plody....
Jeremiáš 29:26...kněze Jojady, abys byl strážcem Hospodinova domu. Každého blázna, který ze sebe dělá proroka, máš...
Jeremiáš 29:28...poslal vzkaz: Bude to trvat dlouho. Stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady a jezte jejich plody...
Jeremiáš 31:27... "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy dům Izraele i dům Judy oseji lidmi i zvířaty. Jako jsem nad...
Jeremiáš 31:31...zuby. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdydomem Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem...
Jeremiáš 31:33... toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřudomem Izraele, praví Hospodin: Svůj zákon vložím do jejich...
Jeremiáš 32:15...Bůh Izraele: ‚V této zemi se znovu budou kupovat domy, pole i vinice!'" Poté, co jsem ten kupní list předal...
Jeremiáš 32:29... vtrhnou dovnitř a město vypálí; spálí je i s domy, na jejichž střechách lidé uráželi, když pálili...
Jeremiáš 32:34... ale neposlouchali a poučení nepřijímali. V domě, který se nazývá mým jménem, nastavěli své ohavné...
Jeremiáš 33:4...nevíš. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, o domech v tomto městě a o judských královských palácích, jež...
Jeremiáš 33:5...zbořeny v přípravách na boj s Babyloňany: Ty domy se naplní mrtvolami lidí, které ve svém zuřivém hněvu...
Jeremiáš 33:11...nevěsty a hlas těch, kdo ponesou do Hospodinova domu oběti vděčnosti se slovy: "Hospodinu zástupů vzdejte...
Jeremiáš 33:14... praví Hospodin, kdy toto dobré slovo, jež dávám domu Izraele a domu Judy, splním. V těch dnech a v tom čase...
Jeremiáš 33:17... Tak praví Hospodin: Na trůnu Izraelova domu nikdy nebude chybět Davidův potomek. Také mezi levity...
Jeremiáš 34:13... V den, kdy jsem vaše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví, uzavřel jsem s nimi tuto smlouvu: ‚Sedmého...
Jeremiáš 34:15...dokonce jste o tom přede mnou uzavřeli smlouvudomě, který se nazývá mým jménem. Potom jste si to ale...
Jeremiáš 35:2... pozvi je do jedné ze síní v Hospodinově domě a nabídni jim víno." Pozval jsem tedy Jaazaniáše, syna...
Jeremiáš 35:4...rod Rechabitů, a přivedl jsem je do Hospodinova domu, do síně učedníků Božího muže Chanana, syna...
Jeremiáš 35:7...nepijte víno, vy ani vaši potomci. Nestavějte si domy, nesejte semeno, nesázejte vinice a nevlastněte je. Po...
Jeremiáš 35:9...ani naši synové a dcery. Nestavíme si obytné domy, nemáme vinice ani pole ani semeno k setí a bydlíme ve...
Jeremiáš 36:3...promluvil za dnů Jošiášových dodnes. Když dům Judy uslyší o všem tom zlu, které na chci dopustit,...
Jeremiáš 36:5...Baruchovi řekl: "Mám zákaz vstupu do Hospodinova domu. Proto tam jdi ty a přečti lidem Hospodinova slova,...
Jeremiáš 36:6...den přicházet z judských měst do Hospodinova domu. Snad začnou Hospodina prosit o slitování a každý se...
Jeremiáš 37:7...vojsko, které vám vytáhlo na pomoc, se obrátí domů do Egypta. Babyloňané se pak obrátí k útoku na toto...
Jeremiáš 37:15...rozzuřili. Nechali ho zbít a uvěznili hodomě písaře Jonatana, ve kterém zřídili vězení. Tak se...
Jeremiáš 37:20... žádám o slitování: Neposílej zpátky do domu písaře Jonatana, tam neumřu." Král Cidkiáš tedy...
Jeremiáš 38:26...slitování, aby neposílal zpátky do Jonatanova domu, abych tam neumřel.'" Všichni velmoži pak přišli za...
Jeremiáš 39:8...ho do Babylonu. Královský palác i ostatní domy Babyloňané vypálili a hradby Jeruzaléma zbořili....
Jeremiáš 39:14... synu Achikama, syna Šafanova, aby ho vzal domů. Tak Jeremiáš zůstal mezi svým lidem. Když byl...
Jeremiáš 43:13...odtud odejde. Posvátné obelisky v egyptském Domě slunce roztříští na kusy a egyptské chrámy vypálí." ...
Jeremiáš 48:45...běženci. Z Chešbonu ale oheň vyšlehne, z domu Sichonova plamen, jenž pohltí skráně Moábu, lebky těch...
Jeremiáš 51:51...nám přikryl stud, protože do svatyně Hospodinova domu vnikli cizáci." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin,...
Jeremiáš 52:13...v Jeruzalémě všechny paláce i všechny velké domy. Všichni babylonští vojáci, kteří přišli s velitelem...
Pláč 2:7...městské hradby i pevnosti. V Hospodinově domě byl slyšet křik jako v den slavnosti. Hospodin pojal...
Pláč 5:2...naši hanbu: Naše dědictví připadlo cizím, naše domy patří cizákům! Jsme sirotci, přišli jsme o otce, z...
Ezechiel 3:1...sebou. Sněz tento svitek. Potom jdi a mluvdomu Izraele." Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten...
Ezechiel 3:4...jako med. "Synu člověčí," řekl mi, "jdi teďdomu Izraele a vyřiď jim slova. Nejsi přece poslán k...
Ezechiel 3:5...k lidu podivné řeči a těžkého jazyka, aledomu Izraele - ne k velikým národům podivné řeči a těžkého...
Ezechiel 3:7... totiž poslal k takovým, poslechli by Dům Izraele ale nebude chtít poslouchat, protože...
Ezechiel 3:17...člověčí," řekl, "ustanovil jsem strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim...
Ezechiel 4:3... je obleženo. Oblehni je na znamení pro dům Izraele. Lehni si na levý bok a vezmi na sebe vinu domu...
Ezechiel 4:4... Lehni si na levý bok a vezmi na sebe vinu domu Izraele. Po všechny dny, kdy budeš ležet na boku,...
Ezechiel 4:5...dnů, kolik let trvaly jejich viny: poneseš vinu domu Izraele po 390 dnů. ty dny uplynou, lehneš si zase...
Ezechiel 4:6...si zase na pravý bok a po 40 dnů poneseš vinu domu Judy. Odpočítal jsem ti po jednom dnu za každý rok....
Ezechiel 5:4...nech je tam shořet. Plamen z nich zachvátí celý dům Izraele! Tak praví Panovník Hospodin: To je Jeruzalém....
Ezechiel 6:11...vykřikni: ‚Běda!' kvůli všem hrozným ohavnostem domu Izraele, neboť padnou mečem, hladem a morem. Kdo bude...
Ezechiel 7:24...násilí, přivedu nejhorší mezi národy, aby jejich domy zabrali. S pýchou těch mocných skoncuji a jejich...
Ezechiel 8:6... co páchají? Ty hrozné ohavnosti, které zde dům Izraele provádí, takže vyhání z svatyně? Uvidíš...
Ezechiel 8:10...ohavné havěti a zvěře a všelijaké hnusné modly domu Izraele. Před nimi stálo sedmdesát stařešinů domu...
Ezechiel 8:11...Izraele. Před nimi stálo sedmdesát stařešinů domu Izraele a uprostřed nich Jaazaniáš, syn Šafanův. Každý...
Ezechiel 8:12...člověčí?" řekl mi. "Toto páchají stařešinové domu Izraele v přítmí, každý ve výklenku své modly. Říkají...
Ezechiel 8:14..." Přivedl ke vchodu severní brány Hospodinova domu, a hle - seděly tam ženy oplakávající boha Tamúze....
Ezechiel 8:16..." Přivedl do vnitřního nádvoří Hospodinova domu, a hle - u vchodu do Hospodinova chrámu, mezi předsíní...
Ezechiel 8:17..."Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "To snad domu Judy nestačí ohavnosti, které tu páchají, že musejí...
Ezechiel 9:9...na Jeruzalém svůj hněv?" Tehdy mi řekl: "Vina domu Izraele a Judy je veliká, příliš veliká. Země je plná...
Ezechiel 10:19...Zastavili se u vchodu východní brány Hospodinova domu a sláva Boha Izraele byla nad nimi. Byly to tytéž...
Ezechiel 11:1...Duch a přenesl k východní bráně Hospodinova domu, k , která je obrácená na východ. A hle - v průchodu...
Ezechiel 11:3...pro město. Říkají: ‚Nemají se právě teď stavět domy? Máme se ve městě jako masíčko v hrnci.' Proto...
Ezechiel 11:5...řekl mi. "Tak praví Hospodin: Tohle říkátedome izraelský; ale vím i to, co vás v duchu napadá....
Ezechiel 11:15... o tvých vlastních příbuzných a vůbec o celém domu Izraele: ‚Jsou daleko od Hospodina. Země teď patří nám...
Ezechiel 12:6...tvář, abys neviděl svou zem. Dal jsem totiž domu Izraele jako znamení." Udělal jsem tedy, co mi bylo...
Ezechiel 12:9...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, ptal se  dům Izraele, ta banda vzbouřenců: ‚Co to děláš?' Řekni jim:...
Ezechiel 12:10...Tento ortel se týká vládce v Jeruzalémě a celého domu Izraele, který zůstal ve městě. Řekni jim: jsem...
Ezechiel 12:24...Blíží se dny, kdy se všechna vidění naplní. Z domu Izraele vymizí všechna falešná vidění i lichotivá...
Ezechiel 12:27...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčídům Izraele říká: ‚Ta jeho vidění se splní za dlouhé roky....
Ezechiel 13:5...jste k trhlinám a neopravili hradbu izraelského domu, tak aby obstál v boji, přijde Hospodinův den!...
Ezechiel 13:9...lži. Přestanou být rádci pro můj lid, v soupisu domu Izraele nebudou zapsáni a na izraelskou půdu nevkročí....
Ezechiel 14:4...jim: Tak praví Panovník Hospodin - Kdokolidomu Izraele by v srdci choval hnusné modly a stavěl si...
Ezechiel 14:5...za své hnusné modlářství zaslouží. Tak přistihnu dům Izraele v jejich smýšlení, v tom, jak se mi všichni...
Ezechiel 14:6...odcizili svými hnusnými modlami. Proto řekni domu Izraele: Toto praví Panovník Hospodin - Obraťte se!...
Ezechiel 14:7...tvář ode všech svých ohavností! Ano, kdokolidomu Izraele nebo z přistěhovalců v Izraeli žijících by se...
Ezechiel 14:11...tak jako ten, kdo se ho přišel ptát. Potom  dům Izraele nebude bloudit ode pryč a nebudou se ...
Ezechiel 16:41...dav, aby kamenovali a probodali meči. Tvé domy vypálí a před očima mnoha žen popraví. Tak skoncuji...
Ezechiel 17:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, dej domu Izraele hádanku, pověz mu podobenství a řekni: Tak...
Ezechiel 18:6...v náhorních svatyních, k modlám izraelského domu nevzhlíží, manželku svého bližního nezneuctí,...
Ezechiel 18:15...v náhorních svatyních, k modlám izraelského domu nevzhlíží, manželku svého bližního nezneuctí, nikomu...
Ezechiel 18:25...‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Poslyšdome izraelský: že jsem ve svém jednání vrtkavý? Nejste...
Ezechiel 18:29...- takový nezemře, takový jistě bude žítDům Izraele však říká: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý...
Ezechiel 18:30...vrtkavý ve svém jednání? Proto vás budu souditdome Izraele, každého podle jeho jednání, praví Panovník...
Ezechiel 18:31...nové srdce a nového ducha. Proč máte umíratdome izraelský? Nemám zalíbení ve smrti umírajících, praví...
Ezechiel 20:5...Izrael, složil jsem přísahu potomstvu Jákobova domu a dal jsem se jim poznat v Egyptě. Přísahal jsem jim...
Ezechiel 20:13...věděli, že jsem Hospodin, jejich PosvětitelDům Izraele se ale na poušti proti mně vzbouřil. Neřídili...
Ezechiel 20:27...že jsem Hospodin. Proto, synu člověčí, mluvdomu Izraele a řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin -...
Ezechiel 20:30...dodneška se říká Báma, Výšina.) Proto řekni domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Když se...
Ezechiel 20:31...plameny, to mám snad odpovídat na vaše modlitbydome izraelský? Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin,...
Ezechiel 20:39... Tak poznáte, že jsem Hospodin. Nužedome Izraele, toto vám praví Panovník Hospodin: Jděte si...
Ezechiel 20:40...obětními dary a hnusnými modlami. Ano, celý dům Izraele mi bude sloužit na svaté hoře, na vysoké...
Ezechiel 20:44...podle vašich zlých způsobů a zkažených skutkůdome Izraele, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 22:18...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, z domu Izraele se mi stala struska. Všichni jsou odpad mědi,...
Ezechiel 23:39...ji znesvětily. Takové věci prováděly přímo v mém domě! Navíc k sobě zvaly mužské zdaleka, a hle, přicházeli,...
Ezechiel 23:47...meči, jejich syny a dcery povraždí a jejich domy vypálí. Tak skoncuji se zvrhlostí v zemi. Všechny...
Ezechiel 24:21...jsem jim: "Dostal jsem slovo Hospodinovo: Řekni domu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Hle, znesvětím...
Ezechiel 25:3...nad izraelskou zemí, když byla zpustošena, a nad domem Judy, když šli do vyhnanství, proto teď vydám do...
Ezechiel 25:8...Panovník Hospodin: Protože Moáb a Seír říkají: ‚Dům Judy je přece stejný jako všechny národy,' proto teď...
Ezechiel 25:12...Panovník Hospodin: Protože se Edom tolik mstil domu Judy a velice se tou pomstou provinil, proto tak praví...
Ezechiel 26:12...tvé zboží, tvé hradby prolomí, tvé skvostné domy zboří a tvé kamení, dříví i sutiny naházejí do vody....
Ezechiel 28:24...meč je obklíčí - a poznají, že jsem HospodinDům Izraele nebude obklopen zlomyslnými sousedy, kteří...
Ezechiel 28:25... Tak praví Panovník Hospodin: shromáždím celý dům Izraele z národů, mezi něž byli rozptýleni, prokážu na...
Ezechiel 28:26... Budou v bydlet bezpečně, budou si stavět domy a sázet vinice. Budou žít v bezpečí, vykonám své...
Ezechiel 29:6...Egypta poznají, že jsem Hospodin. Pro dům Izraele jsi byl jen rákosovou holí. Jakmile se rukou...
Ezechiel 29:16... aby nevládli nad národy. Egypt nebude pro dům Izraele nadějí, ale připomínkou viny, že se obraceli za...
Ezechiel 29:21... praví Panovník Hospodin. V onen den obdařím dům Izraele silou a tobě umožním mluvit mezi nimi otevřeně....
Ezechiel 33:7... Synu člověčí, ustanovil jsem strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim...
Ezechiel 33:10...viny, ale ty se zachráníš. Synu člověčí, řekni domu Izraele - Mluvíte takto: ‚Naše přestupky a hříchy na...
Ezechiel 33:11...se od svých zlých cest! Proč máte umíratdome Izraele? Synu člověčí, řekni svým krajanům: Jakmile se...
Ezechiel 33:20...je ve svém jednání vrtkavý.' Budu vás souditdome Izraele, každého podle jeho jednání!" Pátého dne...
Ezechiel 34:30... Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a že onidům Izraele, jsou můj lid, praví Panovník Hospodin. Vy jste...
Ezechiel 35:15...zpustoším! Tvou radost nad zpustošením dědictví domu Izraele ti odplatím: Budeš zpustošeno, pohoří Seír, i...
Ezechiel 36:10...osívat. Rozmnožím vaše obyvatele - celý a úplný dům Izraele - aby znovu obydleli města a vystavěli, co leží...
Ezechiel 36:17...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, když dům Izraele ještě žil ve vlastní zemi, svými způsoby a...
Ezechiel 36:21...byl pohnut lítostí nad svým svatým jménem, které dům Izraele znesvětil mezi národy, kamkoli přišli. Proto...
Ezechiel 36:22...mezi národy, kamkoli přišli. Proto řekni domu Izraele - Tak praví Panovník Hospodin: Nedělám to...
Ezechiel 36:32... Vy buďte zahanbeni a styďte se za své způsobydome izraelský. Toto praví Panovník Hospodin: V den, kdy...
Ezechiel 36:37...Panovník Hospodin: Znovu odpovím na modlitby domu Izraele a toto pro učiním: Rozmnožím jejich lid...
Ezechiel 37:11...člověčí," řekl mi potom, "tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají: ‚Naše kosti vyschly, nemáme žádnou...
Ezechiel 37:16...Josefovo (totiž Efraimovo) a jeho druhů z celého domu Izraele'. Pak je spoj jedno s druhým v jediné dřevo,...
Ezechiel 39:12...Gog, Údolí hordy Gogovy. Sedm měsíců je tam dům Izraele bude pohřbívat, aby očistili zem. Všichni...
Ezechiel 39:22...na položím svou ruku. Od toho dne nadále bude dům Izraele vědět, že jsem Hospodin, jejich Bůh. Tehdy...
Ezechiel 39:23...Hospodin, jejich Bůh. Tehdy národy poznají, že dům Izraele šel do vyhnanství za své viny. Protože mi byli...
Ezechiel 39:25...Teď přivedu Jákoba ze zajetí! Nad celým domem Izraele se slituji a pro své svaté jméno se rozhorlím...
Ezechiel 39:29... před nimi nebudu skrývat svoji tvář, neboť na dům Izraele vyliji svého Ducha, praví Panovník Hospodin." ...
Ezechiel 40:4...jsi sem byl přiveden. Všechno, co vidíš, oznam domu Izraele." Spatřil jsem chrámový okrsek obehnaný kolem...
Ezechiel 43:7...Zde budu uprostřed synů Izraele přebývat navěkyDům Izraele ani jeho králové nebudou znesvěcovat ...
Ezechiel 43:10...nich přebývat navěky. Synu člověčí, popiš domu Izraele tento chrám, aby se zastyděli za své hříchy....
Ezechiel 44:6...všech východů ze svatyně. Řekni těm vzbouřencůmdomu Izraele: Tak praví Panovník Hospodin - Dost bylo...
Ezechiel 44:12...jim sloužili u jejich hnusných model a svedli dům Izraele k hříchu, proto jim přísahám, praví Panovník...
Ezechiel 44:22...mohou si vzít jen pannu rodem z izraelského domu nebo vdovu po knězi. Budou učit můj lid o rozdílu mezi...
Ezechiel 44:30...ze svého těsta dáte prvotiny knězi, aby na tvém domě spočinulo požehnání. Kněží nesmějí jíst nic zdechlého...
Ezechiel 45:4... aby mu sloužili. Zde bude místo pro jejich domy a svaté místo pro svatyni. Další 25 000 loktů dlouhý a...
Ezechiel 45:6...a 25 000 loktů dlouhý a bude patřit celému domu Izraele. Území po obou stranách svatého podílu a...
Ezechiel 45:8...můj lid; nechají zbytek země jednotlivým kmenům domu Izraele." Tak praví Panovník Hospodin: "Dost ,...
Ezechiel 45:17...novoluních, sobotách a vůbec o všech slavnostech domu Izraele. Postará se o oběti za hřích stejně jako o...
Daniel 2:5...sen i jeho výklad, nechám vás rozčtvrtit a vaše domy obrátit v smetiště. Pokud mi však sen i jeho výklad...
Daniel 2:17... aby mu mohl sen vyložit. Potom se Daniel vrátil domů a celou věc pověděl svým přátelům Chananiášovi,...
Daniel 3:29... Mešachovu a Abednegovu, bude rozčtvrcen a jeho dům obrácen v smetiště. Žádný jiný Bůh přece nedokáže...
Daniel 6:11...dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k...
Ozeáš 1:4... Boží setba. brzy totiž potrestám Jehuův dům za jizreelské vraždění a skoncuji s izraelským...
Ozeáš 1:6... jméno Lo-ruchama, Nemilovaná. se totiž nad domem Izraele nesmiluji; víckrát jim neodpustím. Nad...
Ozeáš 1:7...nesmiluji; víckrát jim neodpustím. Nad domem Judy se ale smiluji a zachráním je - nikoli ovšem...
Ozeáš 5:1...toto, lide Izraele, dávej pozor, královský dome, nakloň ucho! Tento soud je veden proti vám, neboť...
Ozeáš 5:12...za Nesmyslem. Pro Efraima jsem jako vřed, pro dům Judy jsem kostižer! Když Efraim poznal, jak je nemocný,...
Ozeáš 5:14...zranění! totiž budu pro Efraima lvem, pro dům Judy budu lvím samcem. sám rozsápu je na kusy,...
Ozeáš 6:10...Šechemu vraždili, aby provozovali zvrhlosti! V domě Izraele vidím hroznou věc: Efraim se tam zabývá...
Ozeáš 7:1...hřích a zločiny Samaří: Zabývají se podvody, do domů lezou zloději, tlupy lupičů jsou v ulicích. Vůbec si v...
Ozeáš 8:1... v Egyptě se jim vysmějí! Polnici na rty! Na dům Hospodinův letí orli! Smlouvu se mnou totiž zrušili,...
Ozeáš 9:4... Takový chléb jim krky nasytí, do Hospodinova domu však nepatří. Co si počnete v den sváteční, v den...
Ozeáš 9:8... na všech cestách mu ale nastražili pasti, v domě jeho Boha je nenávist. Hluboko tonou ve své...
Ozeáš 9:15...nenávist. Kvůli zlu, které páchali, je ze svého domu vypudím. Nechci je milovat nikdy víc - jejich vůdcové...
Ozeáš 11:11... z asyrské země jako holoubci a je k nim domů navrátím, praví Hospodin. Efraim zahrnuje lží a...
Ozeáš 12:1... praví Hospodin. Efraim zahrnuje lžídům Izraele lstí. Juda se Bohu stále zpěčuje - Svatému,...
Joel 1:9... když oplakává svého ženicha! Z Hospodinova domu zmizela moučná oběť i úlitba. Kněží Hospodinu sloužící...
Joel 1:13... nocujte v pytlovině, kdo mému Bohu sloužíteDomu vašeho Boha je upřena moučná oběť i úlitba. Vyhlaste...
Joel 1:14...stařešiny i všechny obyvatele země do domu Hospodina, svého Boha, a pojďte volat k Hospodinu! Ach...
Joel 1:16...se! Přímo před našima očima se pokrm vytratil; z domu našeho Boha zmizel jásot a veselí. Zrní se scvrklo pod...
Joel 2:9...město se vrhají, řítí se na hradby, šplhají na domy, vnikají okny jako zloději. Před nimi země třese se i...
Joel 4:18...každou judskou roklí voda poteče. Z Hospodinova domu pramen vyrazí a zavlaží Akátové údolí. Egypt se stane...
Amos 1:4...mlátili cepy okovanými, sešlu na Chazaelův dům oheň, aby pohltil Ben-hadadovy paláce. Rozlámu závoru...
Amos 3:13... na damaškových polštářích. Slyšte to a varujte dům Jákobův, praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: V den,...
Amos 3:15...odsekány a popadají k zemi. Udeřím na zimní dům tak jako na letní a zřítí se domy ze slonoviny; ty...
Amos 5:1...slovo, jež pronáším nad vámi - žalozpěv nad domem Izraele: Panna izraelská padne a víckrát nevstane....
Amos 5:3... nikdo ji nezvedne. Toto praví Panovník Hospodin domu Izraele: Městu, jež vytáhne s tisícem, jen sto jich...
Amos 5:4...vytáhne, zůstane jen deset. Toto praví Hospodin domu Izraele: Hledejte mne, žijete! Nehledejte Bet-el,...
Amos 5:6...nezbude. Hledejte Hospodina, žijete! se na dům Josefův nevrhne jak oheň, který stravuje, který nikdo v...
Amos 5:25...mi oběti a dary těch čtyřicet let na pouštidome izraelský? Nosili jste svého "krále" Sakúta a hvězdu...
Amos 6:1...Máte se za výkvět prvního mezi národy, celý dům Izraele chodí za vámi. Na Kalne se jděte podívat a...
Amos 6:9...plen i se vším, co je v něm! Zbude-li v jediném domě jen deset lidí, zemřou i ti. Přijde-li příbuzný, aby...
Amos 6:11...Hle, Hospodin dává rozkazy - rozbije veliký dům na kusy a malý domek na třísky! Dokážou koně běžet po...
Amos 6:14...jsme svými silami ten mocný Karnajim?" Hledome Izraele, jsem to , praví Hospodin, Bůh zástupů, kdo...
Amos 7:9...sutiny, s mečem povstanu proti Jeroboámovu domu!" Betelský kněz Amaciáš tehdy vzkázal izraelskému...
Amos 7:16...Hospodinovo. Ty říkáš: ‚Neprorokuj o Izraeli, o domu Izákovu neřečni!' Nuže, toto praví Hospodin: Tvá žena...
Amos 9:8...utkvěly na tomto hříšném království! Vyhladím dům Jákobův ze země, nevyhladím je však úplně, praví...
Amos 9:9...Hospodin. Hle, dávám rozkazy! Budu přesívat dům Izraele přes všechny národy, tak jako se přesívá sítem,...
a další...

Slova obsahující dům: dům (319) důmyslem (1) důmyslná (1) důmyslného (1) hodům (5) médům (1) národům (47) odvodům (1) plodům (2) rodům (6) řádům (1) schodům (1) soudům (4) sousedům (3) stádům (1) úkladům (3) velbloudům (1) vchodům (1) vředům (1) výplodům (1) židům (28)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |