Děvečky

Hledám varianty 'děvečky' [ děvečky (7) děvečku (12) děvečkou (4) děvečkami (6) děvečka (6) děveček (4) děvečce (2) ]. Nalezeno 38 veršù.
Genesis 20:17...a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečky, aby mohly rodit děti. Hospodin totiž kvůli...
Genesis 21:10... je posměvač. Řekla tedy Abrahamovi: "Vyžeň tu děvečku i jejího syna. Syn děvečky přece nebude dědit...
Genesis 21:12...řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé...
Genesis 21:13...tvé símě bude povoláno v Izákovi. I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem." Abraham...
Genesis 24:61... vládne branami svých nepřátel." Rebeka a její děvečky pak vstaly, vsedly na velbloudy a následovaly onoho...
Genesis 29:24...své dceři Lée daroval svou otrokyni Zilpu jako děvečku.) Přišlo ráno a hle - byla to Léa! "Cos mi to...
Genesis 29:29...ženu svoji dceru Ráchel. (Také Lában daroval děvečku - svou otrokyni Bilhu.) Jákob tedy spal i s Ráchel....
Genesis 30:3...Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je  děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na můj klín....
Genesis 31:33...do Jákobova stanu, do stanu Léy i do stanů obou děveček, ale nic nenašel. Vyšel tedy z Léina stanu a šel do...
Exodus 2:5...řeky. Když mezi rákosím uviděla ošatku, poslala děvečku, ji vytáhne. Otevřela ji a hle, bylo tam děťátko...
Exodus 20:10...- ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V...
Exodus 20:17...svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec...
Exodus 21:7...jeho otrokem. Když někdo prodá svou dceru jako děvečku, ta pak neodejde na svobodu, jako odcházejí otroci....
Exodus 21:20...na léčení. Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný...
Exodus 21:26...za podlitinu. Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku do oka tak, že oko poškodí, propustí je za to oko...
Exodus 21:27...na svobodu. Jestliže vyrazí svému otroku nebo děvečce zub, propustí je na svobodu za ten zub. Když býk...
Exodus 21:32...téhož zákona. Jestliže býk potrká otroka nebo děvečku, majitel jejich pánu 30 šekelů stříbra a býk...
Leviticus 25:6... ovšem smíte jíst - jak ty, tak tvůj otrok, tvá děvečka, tvůj nádeník i tvůj host, kteří jsou s tebou. Také...
Leviticus 25:44...panovat - boj se svého Boha! Tvůj otrok i tvá děvečka, které budeš vlastnit, budou z národů okolo vás; od...
Deuteronomium 5:14...- ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvůj býk ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčat....
Deuteronomium 5:21...svému bližnímu jeho dům, jeho pole, otrokaděvečku, býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic."...
Deuteronomium 12:12...se svými syny a dcerami, se svými otrokyděvečkami a také s levitou, který je ve tvém městě, neboť...
Deuteronomium 12:18... a to se svým synem a dcerou, se svým otrokemděvečkou i s levitou, který je ve tvém městě. Před...
Deuteronomium 15:17...ve službě navždy. Totéž uděláš, půjde-li o tvou děvečku. ti není zatěžko propustit jej na svobodu -...
Deuteronomium 16:11... raduj se svým synem a dcerou, se svým otrokemděvečkou, s levitou, který je ve tvém městě, a s...
Deuteronomium 16:14...raduj se svým synem a dcerou, se svým otrokemděvečkou, s levitou i s přistěhovalcem, sirotkem a vdovou,...
Soudců 9:18...Šechemskými jste udělali Abimelecha, syna jeho děvečky - je to přece váš příbuzný! Pokud jste se dnes...
Růt 2:8...jiné pole. Neodcházej odsud, ale drž se u mých děveček. Sleduj, kde budou na poli sklízet, a choď za nimi....
Růt 2:22...Rút odpověděla: "Dobře, že budeš chodit s jeho děvečkami, dcero. Na jiném poli by ti někdo mohl ublížit."...
Růt 2:23...mohl ublížit." Rút se tedy držela Boázových děveček a paběrkovala, dokud neskončila sklizeň ječmene a...
Růt 3:2...dcero, abys byla šťastná. Víš, že Boáz, s jehož děvečkami jsi pracovala, je náš příbuzný. Dnes večer bude...
1. Samuel 8:16...a dvořanům. Vezme si vaše služebníky i vaše děvečky, váš nejlepší dobytek i vaše osly, aby pracovali...
1. Samuel 9:11... Když pak stoupali nahoru k městu, potkali seděvečkami, které vyšly pro vodu. "Je tu vidoucí?" zeptali...
1. Samuel 25:42...rychle nasedla na osla a provázena svými pěti děvečkami odešla s Davidovými posly a stala se jeho ženou....
2. Samuel 6:20...král vyznamenal! Předváděl se dnes před děvečkami svých poddaných, jako se předvádí nějaký ubožák!"...
2. Samuel 6:22...sám připadat jako nic, ale u těch - jak říkášděveček, u těch budu v úctě!" Saulova dcera Míkal pak celý...
Přísloví 9:3... víno nalila, také prostřela svůj stůlDěvečky vyslala a volá na městských výšinách: "Kdo je...
Izaiáš 24:2... Stejně dopadne kněz i kmán, otrok i jeho pánděvečka i její paní, ti, kdo kupují i kdo prodávají,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |