Dávejte

Hledám varianty 'dávejte' [ dávejte (30) dávejme (1) dávej (16) dáváte (2) dávat (22) dáváš (9) dávám (38) dávalo (2) dávali (11) dávala (2) dával (31) dávají (8) dává (118) ]. Nalezeny 282 verše.
Genesis 9:3... co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny. Nesmíte však jíst maso,...
Genesis 15:18...vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské řeky po tu velikou řeku,...
Genesis 23:11...města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám ti i jeskyni, která je na něm. Dávám ti je v...
Genesis 24:21...zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar, nebo ne. Když velbloudi dopili, vzal...
Genesis 34:9...mu ji, prosím, za ženu. Spřízněte se s námidávejte nám své dcery a berte si naše. Když budete bydlet u...
Genesis 34:16...je mužského pohlaví, obřezat. Pak vám budeme dávat své dcery a brát si vaše, budeme bydlet s vámi a...
Genesis 34:21...berme si tedy jejich dcery za ženy a své dcery dávejme jim. Vyhoví nám ovšem a budou s námi bydlet jako...
Genesis 45:1... (A tak s Josefem nikdo nezůstal, když se dával poznat svým bratrům. Plakal ale tak hlasitě, že to...
Genesis 47:17...tedy k Josefovi svůj dobytek a Josef jim dával chléb za koně, brav, skot i za osly. Za všechen...
Exodus 1:16...Pua): " budete Hebrejkám pomáhat při porodudávejte pozor, jakého jsou pohlaví: když to bude syn,...
Exodus 5:10...vyšli a řekli lidu: "Tak praví farao: Nebudu vám dávat slámu. Jděte si ji sbírat, kde chcete, ale z práce,...
Exodus 5:18...Hospodinu.' Hned se vraťte k práci! Sláma se vám dávat nebude, ale odvedete stejný počet cihel!" Izraelští...
Exodus 7:27...mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustitdávej pozor: Chystám se udeřit na celý tvůj kraj žabami!...
Exodus 8:17...aby mi sloužili. Pokud však můj lid nepropustíšdávej pozor: Na tebe, na tvé dvořany, na tvůj lid i do...
Exodus 9:3...odmítáš propustit a chceš je nadále zadržovatdávej pozor: Hospodinova ruka dolehne na tvá stáda. Vše, co...
Exodus 9:18...se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je propustitDávej tedy pozor: Zítra touto dobou způsobím hrozné...
Exodus 10:4...sloužili. Pokud však můj lid odmítáš propustitdávej pozor: Zítra přivedu na tvůj kraj kobylky. Pokryjí...
Exodus 16:29... že vám sobotu dal Hospodin? Proto vám on sám dává šestého dne chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde jste...
Exodus 20:12...i matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Leviticus 14:34..." vejdete do kanaánské země, kterou vám dávám do vlastnictví, a na některý dům v zemi...
Leviticus 23:10...k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet její obilí, přineste první snop své...
Leviticus 25:2...k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám, bude země zachovávat Hospodinův sobotní odpočinek....
Numeri 10:2...ke svolávání obce a když se budou oddíly dávat na pochod. Když se na dlouze zatroubí, sejde se k...
Numeri 15:2...a řekni jim: přijdete do země, kterou vám dávám, abyste ji osídlili, a budete chtít Hospodinu přinést...
Numeri 18:7...se službou uvnitř za oponou. Kněžskou službu vám dávám jako dar. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, zemře."...
Numeri 20:12... nedovedete toto shromáždění do země, kterou jim dávám!" To je ta Mej-meriba, Voda sváru, kde se synové...
Numeri 20:24...připojen ke svému lidu. Nevejde do země, kterou dávám synům Izraele, protože jste se u Mej-meriby vzepřeli...
Numeri 22:18...služebníkům odpověděl: "I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit...
Numeri 24:13... které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit...
Numeri 27:12...na toto pohoří Abarim a pohleď na zem, kterou dávám synům Izraele. ji spatříš, budeš i ty připojen ke...
Deuteronomium 1:20... k pohoří Emorejců - Hospodin, náš Bůh, nám je dává. Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, ti dal celou tu zem;...
Deuteronomium 1:25...zprávu: "Země, kterou nám Hospodin, náš Bůhdává, je dobrá." Vy jste však nebyli ochotni vydat se...
Deuteronomium 2:4... bydlících na Seíru. Budou se vás bát, ale vy si dávejte dobrý pozor. Nebojujte s nimi, neboť vám z jejich...
Deuteronomium 2:29...v Aru. Potom přejdu Jordán do země, kterou nám dává Hospodin, náš Bůh." Chešbonský král Sichon nás však...
Deuteronomium 3:20... obsadí zem, kterou jim Hospodin, váš Bůhdává za Jordánem, tehdy se vrátíte každý k vlastnictví,...
Deuteronomium 4:1... abyste byli živi a vešli do země, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců, a obsadili ji. Ke slovům,...
Deuteronomium 4:9... který vám dnes předkládám? Střez se všakdávej dobrý pozor, abys nezapomněl, co jsi na vlastní oči...
Deuteronomium 4:21...do krásné země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůhdává za dědictví. Ano, zemřu v této zemi. Nepřejdu Jordán,...
Deuteronomium 4:40...budeš mít dlouhý život v zemi, kterou ti navždy dává Hospodin, tvůj Bůh. Mojžíš pak určil tři města na...
Deuteronomium 5:16...dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Deuteronomium 5:31...budeš učit, aby je dodržovali v zemi, kterou jim dávám za dědictví." Proto pečlivě dodržujte, co vám...
Deuteronomium 7:16...všechny národy, které ti Hospodin, tvůj Bůhdává. Nebudeš na hledět s účastí - tak by ses octl v...
Deuteronomium 8:18...na Hospodina, svého Boha. Je to přece on, kdo ti dává sílu, aby ses vzmáhal, aby tak potvrdil svou smlouvu,...
Deuteronomium 11:17... Tak byste v krásné zemi, kterou vám Hospodin dává, rychle vymřeli. Uložte si tato slova v srdci a v...
Deuteronomium 11:31...se překročit Jordán a obsadit zem, kterou vám dává Hospodin, váš Bůh. ji obsadíte a usadíte se v ,...
Deuteronomium 12:9...nevstoupili do odpočinutí, do dědictví, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Chystáte se však přejít Jordán a...
Deuteronomium 12:10...usadit se v zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůhdává za dědictví, kde vám odpočinout ode všech okolních...
Deuteronomium 15:4... tvůj Bůh, ti bohatě požehná v zemi, kterou ti dává za dědictví, abys ji obsadil. Musíš jen bedlivě...
Deuteronomium 15:7...tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým bratrem...
Deuteronomium 15:10...by kvůli tobě k Hospodinu a ty bys měl hříchDávej ochotně, nepouštěj si do srdce lakotu! Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 16:5...kterémkoli z měst, která ti Hospodin, tvůj Bůhdává. Hod beránka pořádej pouze na místě, které Hospodin,...
Deuteronomium 16:20...a ovládneš zem, kterou ti Hospodin, tvůj Bůhdává. U oltáře, který postavíš Hospodinu, svému Bohu, si...
Deuteronomium 17:14...přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůhdává, ovládneš ji a usadíš se v . Řekneš-li si:...
Deuteronomium 18:4...plece, obě čelisti a žaludek. Budeš mu také dávat prvotiny ze svého obilí, vína a oleje a prvotiny z...
Deuteronomium 18:9... vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůhdává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů....
Deuteronomium 19:10... aby se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůhdává za dědictví, neprolévala nevinná krev. Ta krev by...
Deuteronomium 19:14...dědictví v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůhdává do vlastnictví. Proti nikomu nepostačí jediný svědek,...
Deuteronomium 20:16...patřících národům, které ti Hospodin, tvůj Bůhdává za dědictví, však nenech nikoho naživu. Chetejce,...
Deuteronomium 21:1... Když se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůhdává za dědictví, najde někde venku ležet zabitý člověk a...
Deuteronomium 21:23... Neposkvrňuj zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůhdává za dědictví! Když uvidíš bloudícího býka či ovci...
Deuteronomium 23:20...půjde o peníze, potraviny nebo o cokoli, nač se dává úrok. Cizinci smíš půjčit na úrok, ale svému bratru...
Deuteronomium 24:4...k hříchu lid země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůhdává za dědictví! Kdo se nedávno oženil, nechodí do boje...
Deuteronomium 25:15...míru. Pak budeš dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Kdokoli totiž činí tyto věci,...
Deuteronomium 25:19...okolních nepřátel, obsadíš zemi, kterou ti dává za dědictví, tehdy musíš vyhladit Amalekovu památku...
Deuteronomium 26:1...přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůhdává za dědictví, ovládneš ji a usadíš se v , odděl...
Deuteronomium 26:2...všech plodů, jež sklidíš v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Vlož je do nůše a jdi na místo,...
Deuteronomium 27:2... V den, kdy přejdeš Jordán do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vztyč veliké kameny, které nabílíš...
Deuteronomium 27:3...Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh - do země oplývající mlékem a medem...
Deuteronomium 28:8...Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v zemi, kterou ti dává. Hospodin si zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal,...
Deuteronomium 28:63...tak jako vám Hospodin rád prokazoval dobrodinídával vám vzrůst, stejně tak rád vás Hospodin zničí a...
Deuteronomium 32:39..., jen jsem jediný a není Boha kromě mne.  dávám smrt a život daruji, mohu zranit i uzdravit - z ...
Deuteronomium 32:52...před sebou, ale nevejdeš tam. Do země, kterou dávám synům Izraele, nevkročíš." Toto je požehnání, které...
Jozue 1:2...tímto lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izraele. Každé místo, na něž stoupne vaše noha,...
Jozue 1:11...obsadili zem, kterou vám Hospodin, váš Bůhdává za dědictví." Pokolení Rubenovu, Gádovu a polovině...
Jozue 1:13...služebník Mojžíš - Hospodin, váš Bůh, vám dává odpočinek již zde a věnuje vám tuto zem. Vaše ženy,...
Jozue 1:15...jako vám a dokud i oni neobdrží zem, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh. Potom se vrátíte na východní břeh...
Jozue 8:4...bojovníků a vypravil je v noci s rozkazem: "Dávejte pozor! Budete vzadu za městem číhat v záloze....
Soudců 3:6... Brali si jejich dcery za manželky, své dcery dávali jejich synům a sloužili jejich bohům. Synové Izraele...
Soudců 8:6...Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme tvému vojsku dávat chleba?" " mi Hospodin vydá Zebacha a Calmunu do...
Soudců 8:15...a Calmunu v hrsti, že máme tvým vyčerpaným mužům dávat chleba?'" Pak ty stařešiny města vzal a dal Sukotským...
Soudců 13:4...a bezdětná, ale počneš a porodíš syna. Proto teď dávej pozor, abys nepila víno ani pivo a nejedla nic...
Soudců 18:10...se a pojďte, půjdeme tu zem obsadit! Bůh vám ji dává do rukou! tam přijdete, najdete bezstarostný lid a...
Růt 4:7...zul sandál a podal ho druhému. Tak se v Izraeli dávalo svědectví.) Ten příbuzný tedy Boázovi řekl: "Pořiď...
1. Samuel 1:5...i všem jejím synům a dcerám porce masa, ale Haně dával dvojnásobnou porci. Miloval totiž Hanu, ačkoli ...
1. Samuel 2:6...narodí se, matka mnohých však uvadne. Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu,...
1. Samuel 2:7...i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídudává hojnost, poníží a rovněž povýší. Chudáka umí z prachu...
1. Samuel 2:8... ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, dává jim místo na čestných sedadlech....
1. Samuel 19:2...otec Saul chce zabít. Zítra ráno si prosím dávej pozor. Schovej se a zůstaň v úkrytu. půjdu se svým...
2. Samuel 8:6...poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David také...
2. Samuel 8:14...Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David...
2. Samuel 13:28...syny. Abšalom přikázal svým mládencům: "Dávejte pozor. se Amnon po víně rozveselí, zavelím: ‚Na...
2. Samuel 15:27...bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi řekl: "Dávej pozor. Vrať se s Abiatarem pokojně do města. jsou...
2. Samuel 18:12...rozkazy dal král tobě, Abišajovi a Itajovi: ‚Dávejte pozor na mého chlapce Abšaloma.' Vždyť bych tím...
2. Samuel 22:51...tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv -...
2. Samuel 24:23...skot k oběti a zde smyky a jha na dříví. To vše dává Aravna králi." A dodal: "Kéž Hospodin, tvůj Bůh, ráčí...
1. Královská 5:25...a 20 000 batů panenského oleje. To pak Šalomoun dával Chíramovi rok co rok. Hospodin dal Šalomounovi...
1. Královská 12:8...navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s mladíky, kteří s ním...
2. Královská 4:4...syny dveře a lij do všech těch džbánů olej. Plné dávej stranou." A tak šla ven. Potom za sebou a za svými...
2. Královská 5:7...a zvolal: "Copak jsem Bůh, který bere nebo dává život? Tak on mi vzkazuje, někoho zbavím...
2. Královská 6:10...mu Boží muž řekl, poslal varování, si tam dávají pozor. Tak se to dělo znovu a znovu. Aramejského...
2. Královská 6:32... někoho poslal, aby připravil o hlavuDávejte pozor; ten posel přijde, zavřete za ním dveře a...
2. Královská 12:10...chrámu. Kněží, strážci prahu, pak do  dávali všechno stříbro, které se přinášelo do Hospodinova...
2. Královská 22:6...na opravě škod v Hospodinově chrámu. je dávají tesařům, stavitelům i zedníkům a nakupují za ...
1. Letopisů 18:6...poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David vzal...
1. Letopisů 18:13...Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil. David...
1. Letopisů 29:3... A protože chrám mého Boha je mým potěšením, přidávám také svůj osobní zlatý a stříbrný poklad. Dávám jej...
1. Letopisů 29:12...tvé ruce je síla i moc, svou rukou posiluješdáváš velikost. Tobě, Bože náš, vzdáváme díky, tvé slavné...
2. Letopisů 10:8...navždycky." On ale odmítl radu, kterou mu dávali starci, a poradil se s mladíky, kteří s ním...
2. Letopisů 19:6...opevněném městě soudce. Těmto soudcům nařídil: "Dávejte pozor, jak jednáte. Nesoudíte přece jen pro člověka...
2. Letopisů 34:11...na opravě a obnově Hospodinova chrámuDávali je tesařům a stavitelům na nákup opracovaného kamene...
Nehemiáš 5:3..." Jiní říkali: "Musíme svá pole, vinice i domy dávat do zástavy, abychom v tom hladu pořídili obilí."...
Nehemiáš 9:6...moře i se vším, co je v nich. Ty sám všemu dáváš život, tobě se klaní zástup nebeský! Ty jsi Hospodin,...
Nehemiáš 9:27... aby se k tobě vrátili. Jak velice se rouhali! Vydával jsi je proto krutým nepřátelům, a tehdy k tobě volali...
Ester 9:22...hody a veselice, navzájem si posílat výslužkudávat dárky chudým. Tak Židé přijali svátek, který tehdy...
Job 5:11... Ponížené staví na místech vysokých, truchlícím dává bezpečí. Hatí úmysly prohnaných, aby neuspěli se svou...
Job 12:23...bylo v příšeří. Rozmnožuje národy a pak je ničídává jim rozmach a pak je rozhání. Vůdce lidu on o rozum...
Job 16:14...seká do slabin, mou žluč nechá stříkat po zemiDává mi jeden úder za druhým, vrhá se na jako válečník....
Job 20:29... proud ho zachvátí v soudný den. Takový osud dává Bůh ničemům, takové dědictví jim určil Bůh!" Job na...
Job 24:23...i při svém postavení si nejsou jistí životyDává jim pocit bezpečné opory, jeho oči však jejich cestu...
Job 27:13...proč tedy mluvíte takové nesmysly: ‚Takový osud dává Bůh ničemům, dědictví, jež Všemohoucí svěřuje tyranům....
Job 31:2...dívkách. Vždyť jaký úděl Bůh z nebe udílí, jaké dává Všemohoucí shůry dědictví, ne-li neštěstí pro zlosyna,...
Job 32:8...ale na duchu v člověku záleží, dech Všemohoucího dává chápání. Dříve narození nejsou vždy moudřejší, starší...
Job 34:8...někdo podobný? Rouhá se, jako by vodu pilDává se do spolku se zločinci, řadí se mezi ničemy! Vždyť...
Job 38:32...pouty připoutat anebo povolit Orionův pásDáváš v jejich čas vyjít planetám, vedeš Medvědici a její...
Job 39:19... koni i s jezdcem se může smát! Jsi to ty, kdo dává sílu koni? Umíš mu hřívou šíji ozdobit? Necháš ho...
Žalmy 18:51...tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv -...
Žalmy 21:7... věhlas a nádheru ty mu udílíš. Stále a stále mu dáváš požehnání, ve své přítomnosti ho těšíš radostí. Na...
Žalmy 23:2...pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám přivádí, mou duši...
Žalmy 25:14...důvěřuje těm, kdo jej ctí, jeho smlouva jim dává poznání. K Hospodinu stále oči hledí, on moje nohy...
Žalmy 29:11... Hospodin bude jako král trůnit navěky. Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem. ...
Žalmy 67:7...oslavují všechny národy! Úrodu svou kéž nám země dává - Bůh, náš Bůh, kéž nám požehná! Bůh kéž nám požehná,...
Žalmy 68:7...sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku. Osamělým dává Bůh rodinu, vězně vyvádí na svobodu, vzpurní však...
Žalmy 72:15...draze cení si! žije král, zlato ze Sáby mu dávají! se za něho stále modlí, celý den mu žehnají!...
Žalmy 84:12...Hospodin Bůh je slunce i štít! Milost i slávu dává Hospodin, neupře žádné dobro upřímným. Hospodine...
Žalmy 89:17...jménu radují se celé dny, tvá spravedlnost jim dává vítězství. Sláva jejich síly jsi přece ty sám, díky...
Žalmy 94:13... káráš, člověku, jehož učíš ze svého ZákonaDáváš mu odpočinout od zlých dnů, než bude vykopána jáma...
Žalmy 104:14...se sytí ovocem skutků tvých! Trávě pro dobytek dáváš růst a také rostlinám k lidskému užitku, aby jim ze...
Žalmy 104:28...k tobě vzhlížejí, abys je krmil v čase potřebyDáváš jim a oni sbírají, když otevřeš ruku, sytí se...
Žalmy 106:37... I svoje syny jim obětovali, své dcery ďáblům dávali! Nevinnou krev tehdy prolévali, krev synů svých a...
Žalmy 111:5... milostivý a soucitný je Hospodin! Potravu dává těm, kdo jej ctí, svou smlouvu si připomíná navěky!...
Žalmy 113:8... ubožáka bere ze smetiště, mezi knížaty jim dává usednout, mezi knížaty v lidu svém. Neplodnou obdařuje...
Žalmy 146:7...věrný zůstává, utlačovaným právo zjednávádává chléb těm, kdo mají hlad. Hospodin vězně propouští,...
Žalmy 147:9...deštěm zalévá, aby tráva rostla na horách. On dává zvířatům dostatek potravy, i mladým krkavcům, když k...
Přísloví 2:6... k poznání Boha dospěješ. Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst....
Přísloví 4:1...čeká potupa. Slyšte, synové, otcovské poučenídávejte pozor a rozum získáte. Skvělé poznání vám totiž...
Přísloví 4:22...těm, kdo je nacházejí, celému jejich tělu zdraví dávají: Především dobře chraň své srdce - právě z něj...
Přísloví 7:24... že mu jde o život! Proto, synové, poslyšte mnedávejte pozor na výroky. Na její cesty nevkročí tvé...
Přísloví 16:1...Člověk si může lámat hlavu, vhodnou odpověď však dává Hospodin. Člověk všechny své cesty za čisté, jeho...
Přísloví 19:14...a majetek bývá po rodičích, rozumnou ženu však dává Hospodin. Lenost ukolébá člověka k spánku; kdo je...
Přísloví 22:16...však vyžene. Kdo drtí chudé, aby se obohatil, a dává bohatým, skončí v chudobě. Nakloň své ucho a slova...
Přísloví 28:27...tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněn. Kdo dává chudému, nebude trpět nouzi, kdo zakrývá si oči, potká...
Kazatel 5:19...svého pachtění - vždyť je to Boží dar! Komu Bůh dává do srdce radost, ten sotva pomyslí na krátkost života....
Kazatel 10:3... Hlupáka na cestě poznáš po bezhlavosti; všem dává najevo svoje hlupáctví. Před hněvem vladaře se z místa...
Izaiáš 30:20... Jakmile uslyší, hned ti odpoví. I když vám Pán dává chléb soužení a vodu poroby, tvůj Učitel však...
Izaiáš 40:29...ani vyčerpán - jeho moudrost je nezměrná! On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit. Mladí jsou...
Izaiáš 42:5...překlenul zemi i co raší z , jenž lidem na  dává dýchání a ducha po chodícím: Hospodin povolal...
Izaiáš 45:11...O mých dětech, o díle rukou mých chcete mi dávat rozkazy? jsem ten, kdo zemi udělal a stvořil na ...
Izaiáš 52:12...se! Nebudete ale odcházet s chvatem, nebudete se dávat na útěk, protože Hospodin před vámi půjde a Bůh...
Izaiáš 53:12...jejich viny vezme na sebe. A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist,...
Izaiáš 55:10...ale zavlažuje zemi a zúrodňuje ji k plození, aby dávala zrno rozsévači a chléb tomu, kdo - takové je i ...
Izaiáš 65:16...však jméno jinačí. Kdo bude na zemi dávat požehnání, bude to činit při Bohu pravdy; kdo bude na...
Jeremiáš 5:24...říci: ‚Mějme Hospodina, svého Boha, v úctě! On dává podzimní i jarní deště v pravý čas, zachovává nám...
Jeremiáš 6:17...‚Nepůjdem!' Ustanovil jsem nad vámi strážnéDávejte pozor na zvuk polnice. Vy jste však řekli:...
Jeremiáš 14:22...smlouvu s námi, neruš ji! Umí snad modly národů dávat déšť? Prší snad z nebe samo od sebe? Ne, Hospodine,...
Jeremiáš 23:18...Hospodinově, aby viděl a slyšel jeho řeč? Kdo dával pozor, aby jeho slova uslyšel?" Hle, Hospodinova...
Jeremiáš 25:31...národy; soudí se s každým smrtelníkem a ničemy dává napospas meči. Tak praví Hospodin.' Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 33:14...dny, praví Hospodin, kdy toto dobré slovo, jež dávám domu Izraele a domu Judy, splním. V těch dnech a v...
Jeremiáš 37:21...přemístili na strážní nádvoří. Každý den mu tam dávali z pekařské ulice placku chleba, dokud nedošel...
Jeremiáš 49:24...nelze utišit. Damašek slábne, zachvácen děsem se dává na útěk, jak rodička je sevřen v bolestech. Ach, jak...
Pláč 3:33...lásce své. Netrápí přece zlomyslně, nechce lidem dávat zármutek. Když jsou všichni zajatci v zemi pod nohama...
Ezechiel 2:8...ta banda vzbouřenců. Otevři ústa a sněz, co ti dávám." Podíval jsem se a hle - proti mně natažená ruka a v...
Ezechiel 3:3...člověčí," řekl mi, "tímhle svitkem, který ti dávám, si nasyť žaludek, naplň si jím břicho." Snědl jsem...
Ezechiel 3:9... že budeš právě tak neústupný a tvrdý jako oniDávám ti tvář tvrdou jako diamant, tvrdší než křemen. Neboj...
Ezechiel 18:7...si, co mu nepatří, dělí se o chléb s hladovýmdává šaty nahým, nepůjčuje jako lichváři a nevymáhá úroky,...
Ezechiel 18:16...si, co mu nepatří, dělí se o chléb s hladovýmdává šaty nahým, vyhýbá se tomu, aby chudým ublížil,...
Ezechiel 23:31...a poskvrňovala ses jejich hnusnými modlamiDávám ti do rukou kalich tvé sestry, protože ses chovala...
Ezechiel 29:19...odměnu. Proto tak praví Panovník Hospodin: Hledávám babylonskému králi Nabukadnezarovi Egypt! si...
Ezechiel 29:20...za jeho služby, za to, co pro udělali, mu dávám Egypt, praví Panovník Hospodin. V onen den obdařím...
Daniel 1:12..."Zkus to prosím s námi na deset dní. nám dávají k jídlu jen zeleninu a k pití jen vodu. Potom...
Daniel 2:21...nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání. Zjevuje věci skryté v hlubinách, on , co...
Daniel 3:32...světě: Hojný pokoj vám! S potěšením vám dávám na vědomost divy a zázraky, které při mně vykonal...
Daniel 4:9... ptáci hnízdili v jeho větvích a všem tvorům dával obživu. Vidění, které jsem v mysli spatřil na lůžku,...
Ozeáš 2:7..."Půjdu za svými milenci, kteří mi jídlo i vodu dávají, kteří mi dávají vlnu i len, olej i nápoje." Proto...
Ozeáš 2:10...uznat nechtěla, že jsem obilí, víno i olej dával , že jsem dával hojnost stříbra i zlata, které...
Ozeáš 4:12...Můj lid se radí se dřevem, nějaká hůlka jim dává předpověď; dali se obloudit duchem smilstva, smilně...
Ozeáš 5:1...oběti! Kněží, teď slyšte toto, lide Izraeledávej pozor, královský dome, nakloň ucho! Tento soud je...
Ozeáš 7:15...však odvracejí. jsem je učil a jejich pažím dával sílu, oni se ale spikli proti mně. Obracejí se, ale...
Ozeáš 12:11...slavíváš! mluvím skrze proroky, sám jim dávám mnohá vidění a skrze tyto proroky vás varuji. Gileád...
Amos 6:11...ani nezmíníme Hospodinovo jméno!" Hle, Hospodin dává rozkazy - rozbije veliký dům na kusy a malý domek na...
Amos 9:9...je však úplně, praví Hospodin. Hle,  dávám rozkazy! Budu přesívat dům Izraele přes všechny...
Jonáš 4:6...rostlina a rozprostřela se Jonášovi nad hlavouDávala mu stín, aby se mu ulevilo a nebylo mu zle. Jonáš...
Micheáš 1:14... S Morešet-gatem rozluč se, jako když otec dává věno nevěstě. V domech Achzibu, ach, zebe zklamání...
Abakuk 2:15... tak jako vody naplňují moře. Běda tomu, kdo dává pít svému bližnímu, kdo jej opíjí z číše svého hněvu,...
Abakuk 3:19...Zachránci. Mou silou je můj Pán, Hospodin, on dává mým nohám hbitost laní, vodí na výšiny. Pro...
Matouš 5:45...budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá...
Matouš 6:1...dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." "Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky...
Matouš 6:2...nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají...
Matouš 6:3... říkám vám, že mají svou odměnu. Raději, když dáváš chudým, tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé...
Matouš 7:11...tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dobré...
Matouš 7:15...cesta však vede k životu a málokdo ji nacházíDávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí...
Matouš 14:19...a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámaldával ty chleby učedníkům a učedníci zástupům. A tak se...
Matouš 15:36...těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámaldával učedníkům a učedníci zástupům. A tak se všichni...
Matouš 22:17...kdo. Proto nám řekni, co si myslíš: Je správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš znal jejich podlost, a...
Matouš 23:23...Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytcidáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale vynechali jste to...
Matouš 24:4...příchodu a konce světa?" Ježíš jim odpověděl: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým...
Matouš 24:45...pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? Blaze služebníku, kterého pán...
Matouš 27:48... vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na prutdával mu napít. Ostatní říkali: "Nech ho, uvidíme, jestli...
Marek 4:24...kdo uši k slyšení, slyš!" Řekl jim také: "Dávejte pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou měříte,...
Marek 6:41... vzhlédl k nebi, požehnal, lámal ty chlebydával svým učedníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby...
Marek 7:37...ohromeni. Říkali: "Všechno udělal dobře! Dokonce dává hluchým sluch a němým řeč!" V těch dnech se znovu...
Marek 8:6...zem, vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámaldával svým učedníkům, aby je předkládali. Ti je pak...
Marek 12:14...je kdo, ale pravdivě učíš Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo ne? Máme platit, nebo ne?" On ale...
Marek 12:44... kdo házeli peníze do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého...
Marek 13:5...všechno naplní?" Ježíš jim začal vysvětlovat: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým...
Marek 13:9... To jsou ale jen počátky porodních bolestíDávejte na sebe pozor. Budou vás vydávat soudům a...
Marek 13:11...kázáno evangelium. Když vás budou odvádětdávat do vězení, nedělejte si předem starosti, co máte říci...
Marek 13:23...(kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolenéDávejte tedy pozor. Všechno jsem vám řekl předem." "Ve...
Marek 13:33...nezná - ani andělé v nebi, ani Syn, jedině OtecDávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je...
Marek 15:36...odběhl, naplnil houbu octem, nabodl na prutdával mu napít se slovy: "Nechte ho. Uvidíme, jestli přijde...
Lukáš 6:7...ochrnutou pravou rukou. Znalci Písma a farizeové dávali pozor, zda Ježíš bude v sobotu uzdravovat, aby ho...
Lukáš 6:38...odsouzeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěnoDávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a...
Lukáš 8:18... co nebude poznáno a nevyjde najevo. Proto dávejte pozor na to, jak posloucháte. Tomu, kdo , totiž...
Lukáš 9:16...a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal je, lámaldával svým učedníkům, aby je předkládali zástupu. Všichni...
Lukáš 11:3...se posvětí tvé jméno! přijde tvé královstvíDávej nám denně náš denní chléb a odpusť nám naše hříchy -...
Lukáš 11:7...jsou se mnou v posteli; nemohu vstát a něco ti dávat'? Říkám vám: I kdyby nevstal a nedal mu to kvůli...
Lukáš 11:13...tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec Ducha...
Lukáš 11:42...- všechno vám bude čisté! Běda vám farizeům, že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale...
Lukáš 12:1... Ježíš promluvil především ke svým učedníkům: "Dávejte si pozor na farizejský kvas, jímž je pokrytectví....
Lukáš 12:33... Vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce,...
Lukáš 12:42...nad svým služebnictvem, aby jim v patřičný čas dával vyměřený pokrm? Blaze služebníku, kterého jeho pán...
Lukáš 18:12...daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů...' Výběrčí daní zůstal úplně...
Lukáš 19:8...Pánu: "Podívej se! Polovinu svého majetku teď dávám chudým, Pane, a kohokoli jsem nespravedlivě odíral na...
Lukáš 20:22... ale pravdivě vyučuješ Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo ne?" Ježíš poznal jejich záludnost....
Lukáš 21:8... "Jaké bude znamení času, kdy se to stát?" "Dávejte pozor, abyste se nenechali svést," odpověděl....
Lukáš 21:34...a země pominou, ale slova nikdy nepominouDávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním...
Lukáš 22:19...a dal jim ho se slovy: "To je tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku." Právě tak vzal po...
Jan 3:34... kterého poslal Bůh, mluví Boží slova, neboť Bůh dává Ducha bez omezení. Otec miluje Syna a všechno dal do...
Jan 5:21... abyste jen žasli. Neboť jako Otec křísí mrtvédává život, tak i Syn dává život těm, kterým chce. Otec...
Jan 6:32...Ten chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Můj Otec vám dává ten pravý chléb z nebe. Boží chléb je ten, který...
Jan 6:33... Boží chléb je ten, který sestupuje z nebedává život světu." "Pane, dávej nám ten chléb vždycky,"...
Jan 6:34...sestupuje z nebe a dává život světu." "Panedávej nám ten chléb vždycky," řekli mu. Ježíš jim...
Jan 6:37...jste viděli, nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a toho, kdo ke mně přichází, jistě...
Jan 6:63...vystupovat tam, kde byl dříve? Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím,...
Jan 10:28...můj hlas a je znám a následují . jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z ruky je nikdo...
Jan 12:6...společnou pokladnu a z toho, co se do  dávalo, si bral pro sebe. Ježíš odpověděl: "Nech ji, tu...
Jan 13:34...jsem řekl Židům: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete.' Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni druhé. Milujte...
Jan 14:27...vám řekl. Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v...
Skutky 2:4...a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židé z...
Skutky 8:12...o Božím království a o jménu Ježíše Kristadávali se muži i ženy pokřtít. Uvěřil dokonce i sám Šimon a...
Skutky 10:2... Byl zbožný a bohabojný s celým svým domemdával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Jednou...
Skutky 13:20...čtyři sta padesát let. do proroka Samuele jim dával soudce. Když pak žádali o krále, Bůh jim dal Saula,...
Skutky 14:17...nepřestal svědčit svým dobrodiním: z nebe nám dává déšť i časy úrody a naše nitro sytí jídlem a radostí."...
Skutky 17:25... Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval,...
Skutky 20:35...slova Pána Ježíše, který řekl: ‚Požehnanější je dávat než dostávat.'" Po těch slovech s nimi všemi poklekl...
Skutky 22:4... k smrti. Zatýkal jsem muže i ženydával je do vězení, jak může dosvědčit i velekněz a všichni...
Římanům 13:7...služebníci a pilně se věnují své práci. Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo,...
Římanům 16:17...vás všechny církve Kristovy. Prosím vás, bratřidávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou...
1. Korintským 3:7...kdo sází, ani o to, kdo zalévá, ale o to, že Bůh dává vzrůst. Ten, kdo sází, a ten, kdo zalévá, jsou jedno;...
1. Korintským 3:10... na kterých pak staví další. Každý však  dává pozor, jak na nich staví. Nikdo nemůže položit jiný...
1. Korintským 9:8...hrozny? Kdo pase stádo, a nepije jeho mlékoDávám tu jen lidské příklady? Copak to neříká i Zákon? V...
1. Korintským 10:12...věků. Kdo si tedy myslí, že pevně stojí,  dává pozor, aby nepadl. Jak vidíte, nezmocnilo se vás...
1. Korintským 11:24...a lámal se slovy: "Toto je tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku." Právě tak vzal po...
1. Korintským 15:38...třeba zrno pšenice nebo nějaké jiné. Bůh mu pak dává tělo, jak sám chce, každému z těch semen jeho vlastní...
1. Korintským 15:57...silou hříchu je Zákon. Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu! Proto, moji...
2. Korintským 6:1... abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává. Říká přece: "V čas milosti jsem vyslyšel, v den...
2. Korintským 8:3...štědrost. Mohu dosvědčit, že z vlastní vůle dávali, co mohli, ba i víc, než mohli. Snažně nás prosili o...
2. Korintským 8:11...chtít, tak také buďte připraveni jednatDávejte podle toho, co máte, vždyť to, co se počítá, je...
2. Korintským 9:7...rozsévá štědře, bude sklízet štědře. Každý  dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z...
2. Korintským 9:10... jeho spravedlnost navždy zůstává." Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží...
Galatským 6:1... Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení. Neste břemena...
1. Tesalonickým 4:8...to odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který vám dává svého svatého Ducha. O bratrské lásce vám není potřeba...
1. Timoteus 1:18...čest a sláva na věky věků! Amen. Timoteji, synudávám ti tyto pokyny v souladu s proroctvími, jež o tobě...
1. Timoteus 6:13...před mnoha svědky. Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který pronesl jasné...
1. Timoteus 6:17...na nejisté bohatství, ale na Boha, který nám dává hojnost všeho k užívání. se věnují dobročinnosti,...
2. Timoteus 4:15...velmi ublížil; Pán mu odplatí podle jeho skutkůDávej si na něj pozor, protože tvrdě odporoval našim slovům...
Židům 3:12...odpřisáhl: Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Dávejte pozor, bratři, aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné...
Židům 6:13...a trpělivost dosáhli zaslíbení. Když totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, neměl, při kom větším by...
Židům 11:14...cizinci a přistěhovalci. Ti, kdo takto mluvídávají najevo, že touží po vlasti. Kdyby měli na mysli tu,...
Židům 12:15...lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí PánaDávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o Boží milost a aby...
1. Petr 4:11...když někdo slouží, je to v síle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista,...
Zjevení 3:9...jsi slovo a nezapřel jsi jméno. Hledávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají Židé,...
Zjevení 22:6...slova jsou věrná a pravdivá." Pán Bůh, který dává Ducha prorokům, poslal svého anděla, aby ukázal svým...

Slova obsahující dávejte: dávejte (30) nedávejte (4) nepoddávejte (1) nepřidávejte (2) nevdávejte (1) nevydávejte (2) nevyhledávejte (1) odevzdávejte (3) podávejte (1) poddávejte (3) prodávejte (1) provdávejte (1) předávejte (1) vydávejte (2) vyhledávejte (2) vzdávejte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |