Copak

Hledám varianty 'copak' [ copak (270) ]. Nalezen 231 verš.
Genesis 4:7...řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvářCopak nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale...
Genesis 17:17...Abraham padl na tvář, zasmál se a pomyslel si: "Copak se stoletému narodí syn? Copak Sára v devadesáti...
Genesis 18:13...Abrahama zeptal: "Proč se Sára smála a říkala: ‚Copak ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará?' Je...
Genesis 27:36...hle, teď mi vzal i požehnání!" Potom se zeptal: "Copak ti nezbylo žádné požehnání pro ?" Izák Ezauovi...
Genesis 27:38...pro tebe, můj synu?!" Ezau svému otci řekl: "Copak máš jen jedno požehnání, otče? Požehnej mně! Mně také...
Genesis 29:25...Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana. "Copak jsem ti nesloužil za Ráchel? Proč jsi obelstil?"...
Genesis 31:14...se do své vlasti.'" Ráchel a Léa mu odpověděly: "Copak máme v domě našeho otce ještě nějaký podíl nebo...
Genesis 31:15...našeho otce ještě nějaký podíl nebo dědictvíCopak nás nemá za cizí? Vždyť nás prodal a všechny peníze...
Genesis 42:22... To proto jsme teď v úzkých!" Ruben se ozval: "Copak jsem vám neříkal: Neubližujte tomu dítěti? Jenže jste...
Genesis 50:19...služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte secopak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci;...
Exodus 6:30...ale Hospodinu namítl: "Pohleď, vždyť koktámCopak farao bude poslouchat?" Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 8:22...Hospodinu, našemu Bohu, se Egypťanům hnusíCopak by nás neukamenovali, kdybychom jim před očima...
Leviticus 10:19...takové věci! Kdybych dnes jedl oběť za hříchcopak by s tím Hospodin souhlasil?" A když to Mojžíš...
Numeri 23:26...mu nežehnej!" Balaám však Balákovi odpověděl: "Copak jsem ti neříkal, že udělám, cokoli řekne Hospodin?"...
Numeri 24:12...tu poctu připravil." Balaám Balákovi odpověděl: "Copak jsem neříkal tvým poslům, které jsi za mnou...
Deuteronomium 20:19...Jistě, můžeš z nich jíst, ale nesmíš je vykácetCopak je ten polní strom člověk, aby před tebou utekl za...
Deuteronomium 32:6...Hospodinu odplácíte, lide nerozumný a nemoudrýCopak on není tvůj Otec a Stvořitel, který učinil a...
Soudců 9:28...oproti Šechemu? Proč bychom mu sloužiliCopak to není Jerub-baalův syn? A Zebula tu jako...
Soudců 11:7..." Jiftach ale gileádským stařešinům odpověděl: "Copak jste z nenávisti nevyhnali z domu mého otce? Proč...
Soudců 11:25...tolik lepší než moábský král Balák, syn CiporůvCopak se odvážil vzdorovat Izraeli? Copak s ním bojoval? ...
Soudců 14:3...Teď s ožeňte." Otec a matka mu ale řekli: "Copak se nenajde žena ve tvém příbuzenstvu ani v celém...
Soudců 15:11...mužů se tedy vypravilo dolů k Etamské jeskyni. "Copak nevíš, že nás Filištíni mají v moci? Cos nám to...
Soudců 16:15...u nemáš srdce? třikrát jsi oklamalCopak mi nepovíš, v čem je ta tvoje veliká síla?" Těmi...
Růt 1:11..." opakovala Noemi. "Proč byste chodily se mnouCopak ještě mohu porodit syny, aby se stali vašimi manžely?...
Růt 1:13...kdybych se ještě tuto noc vdala a porodila synycopak byste čekaly, vyrostou? Copak byste se kvůli tomu...
1. Samuel 17:43...to přece ještě chlapec, takový pohledný zrzek. "Copak jsem pes, že na jdeš s holí?" křikl Filištín na...
1. Samuel 20:30...parchante!" rozlítil se Saul na Jonatana. "Copak nevím, že ses s tím Jišajovým synem spřáhnul?! Že ti...
1. Samuel 21:15...značky na vrata brány a pouštěl sliny po bradě. "Copak nevidíte, že je to blázen?" řekl Achiš svým dvořanům....
1. Samuel 22:7...řekl Saul služebníkům, kteří stáli před ním. "Copak vám Jišajův syn všem rozdá pole a vinice? Copak z vás...
1. Samuel 22:15...tvé tělesné stráže a požívá úcty tvého domuCopak jsem se o něm dnes radil s Bohem poprvé? Jistěže ne....
1. Samuel 24:20... nezabil. Když někdo najde svého nepřítelecopak ho nechá odejít po dobrém? Kéž ti Hospodin odplatí...
1. Samuel 28:9..." požádal ji, "a vyvolej mi, koho ti řeknu." "Copak nevíš, co udělal Saul?" řekla mu na to ta žena....
2. Samuel 2:26...pak zavolal na Joába: "To musí meč stále hubitCopak nevíš, že nakonec zbude jen hořkost? Kdy konečně...
2. Samuel 3:8...mého otce?" Ta slova Abnera rozzuřila. "Copak jsem nějaká judská psí hlava?" odpověděl. "Doteď jsem...
2. Samuel 11:21...Kdo zabil Abimelecha, syna Jerub-baalovaCopak nezemřel, když na něj ta žena v Tebecu shodila z...
2. Samuel 12:23...naživu.' Teď je mrtvý. Proč bych se měl postitCopak ho mohu přivést zpět? půjdu za ním, ale on se ke...
2. Samuel 19:23...žalobce? To by dnes měl v Izraeli někdo zemřítCopak nevím, že jsem dnes opět králem Izraele?" Poté se...
2. Samuel 19:36...vzhůru do Jeruzaléma? Je mi osmdesát letCopak ještě rozeznám dobré od špatného? Copak by tvůj...
2. Samuel 19:43...jim na to Judští. "Proč se kvůli tomu zlobíteCopak jsme krále vyjídali? Nebo nás zahrnul nějakými dary?"...
2. Královská 1:3...poslům samařského krále naproti a řekni jim: ‚Copak není Bůh v Izraeli, že se jdete vyptávat...
2. Královská 1:6...vás poslal, a vyřiďte mu: Tak praví HospodinCopak není Bůh v Izraeli, že se necháváš ptát...
2. Královská 1:16...s ním ke králi. Řekl mu: "Tak praví HospodinCopak není Bůh v Izraeli, aby ses tázal na jeho slova?...
2. Královská 2:18...se pak vrátili do Jericha za Elíšou, řekl jim: "Copak jsem vám neříkal: Nechoďte?" Tamější muži Elíšovi...
2. Královská 3:10...svá zvířata. Izraelský král si povzdechl: "Achcopak nás tři krále Hospodin svolal proto, aby nás vydal do...
2. Královská 5:7...ten list přečetl, roztrhl své roucho a zvolal: "Copak jsem Bůh, který bere nebo dává život? Tak on mi...
2. Královská 5:12...nad nemocným místem, aby malomocenství odehnalCopak nejsou damašské řeky Amana a Parpar lepší než všechna...
2. Královská 5:26...se Elíša. "Tvůj služebník nešel celkem nikam." "Copak jsem tam v duchu nebyl, když ten muž vystoupil z vozu...
2. Královská 7:2..."Hospodin sice otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" "Uvidíš to na vlastní...
2. Královská 7:19...namítl: "Hospodin otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" a Boží muž mu odpověděl:...
2. Královská 18:27...to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za...
2. Královská 19:12...zeměmi - vyhubili je! A ty bys měl uniknoutCopak jiní bohové vysvobodili své národy? předkové je...
2. Letopisů 13:5..."Jeroboáme a všechen Izraeli, poslouchejteCopak nevíte, že Hospodin, Bůh Izraele, uzavřel s Davidem a...
2. Letopisů 13:8...mladý a nezkušený a nedokázal se jim postavitCopak si myslíte, že teď můžete obstát proti Hospodinovu...
2. Letopisů 13:9...bohy zlatá telata, která vám Jeroboám vyrobilCopak jste nevyhnali Hospodinovy kněze, syny Áronovy, i...
2. Letopisů 20:12...vyhnat z tvého dědictví, které jsi nám odkázalCopak je nebudeš soudit, Bože náš? Nemáme sílu na tu...
2. Letopisů 28:10...a jeruzalémské děti jako své sluhy a služkyCopak sami nemáte před Hospodinem, svým Bohem, žádný hřích?...
Nehemiáš 6:11...jako by měl utíkat?" řekl jsem na to. "A copak někdo jako může jít do svatyně a přežít? Nepůjdu...
Nehemiáš 13:26...a nežeňte své syny ani sebe s jejich dceramiCopak právě kvůli nim nezhřešil izraelský král Šalomoun?!...
Ester 5:3... Ester přistoupila a dotkla se jeho konce. "Copak chceš, královno Ester? Žádej půl říše a bude ti...
Job 1:9...a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla." "Copak Job ctí Boha zadarmo?" namítl satan Hospodinu. "Copak...
Job 1:10...Job ctí Boha zadarmo?" namítl satan Hospodinu. "Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co ,...
Job 4:17...mýma očima, pak šepot, když zaslechl jsem hlas: ‚Copak je smrtelník v právu před Bohem? Je člověk čistý před...
Job 6:6... dost trávy? Bučí snad vůl, když krmeníCopak se mdlé jídlo bez soli? Copak nějakou chuť...
Job 6:11...bolestech, že slovům Svatého jsem se nevzepřelCopak mám sílu, abych to vydržel? Copak ještě něco čeká...
Job 6:12...to vydržel? Copak ještě něco čeká v životěCopak je síla z kamene? Copak je tělo bronzové? Copak...
Job 6:13...je síla z kamene? Copak je tělo bronzovéCopak si mohu nějak pomoci? Teď, když úspěch opustil?...
Job 6:26...dokázat? To, co jsem řekl, mi chcete vytýkatCopak jen do větru mluví ubožák? Vy byste ale i o sirotka...
Job 6:28...byste prodali! Pohleďte na , prosím váscopak bych vám do očí lhal? Přestaňte! Nepáchejte křivdu!...
Job 6:30...křivdu! Přestaňte! Jsem přece v právuCopak jsem řekl něco špatného? Copak nepoznám, co by ...
Job 8:3...takhle mluvit? Tvé řeči jsou podobné vichřiciCopak Bůh spravedlnost poruší? Copak Všemohoucí právo...
Job 10:4...výtvorem a záměry ničemů vítáš s úsměvemCopak máš oči tělesné? Pohledem smrtelníka díváš se? Copak...
Job 10:5...máš oči tělesné? Pohledem smrtelníka díváš seCopak jsou tvé dny lidským podobné, připomínají tvé roky...
Job 10:20...na tom byl, z klína do hrobu by přenesliCopak mi nezbývá jen pár dnů? Nech být, pookřeji...
Job 13:10...člověka? Budete-li někomu tajně nadržovatcopak vás tvrdě neztrestá? Jeho vznešenosti nebojíte se,...
Job 14:14...chvíli, kdy na vzpomeneš! Když člověk zemřecopak ožije? Po všechny dny své těžké roboty čekal bych na...
Job 15:7...- ne - odsoudí, usvědčují vlastní rtyCopak ses narodil jako první člověk? Přišel jsi na svět...
Job 15:9...Boží tajné radě? Veškerá moudrost patří tiCopak víš něco, co my nevíme? Čemu rozumíš, a my ne? Na...
Job 18:4...za tupce? Tvá vlastní zuřivost drásá Copak se kvůli tobě zboří svět? Zhroutí se skály na místě?...
Job 21:4...budu mluvit , potom se zase smíte posmívatCopak si stěžuji na člověka? Ztrácím trpělivost jenom tak?...
Job 22:3...z člověka? Že by mu chytrák nějak prospívalCopak tvá spravedlnost Všemohoucího zajímá? Žiješ-li...
Job 22:12...tebe neprůhledná tma a přikrývá záplavaCopak Bůh není tam v nebi nahoře? Jak vysoko jsou hvězdy -...
Job 24:12...z města zní, raněné duše o pomoc volajícopak to Bohu nevadí?! Jsou také takoví, kteří se světlu...
Job 27:8...zlosyni a ti, kdo napadají, jako zločinciCopak bezbožný nějakou naději, když ho Bůh zabíjí, obírá...
Job 27:9...naději, když ho Bůh zabíjí, obírá o dušiCopak Bůh vyslyší jeho volání, když na něj přijde soužení?...
Job 27:10...vyslyší jeho volání, když na něj přijde souženíCopak je Všemohoucí jeho rozkoší? Volá snad k Bohu bez...
Job 30:25...nevztáhne, když volá o pomoc ve své pohroměCopak jsem nad ubožákem neplakal? Neměl jsem soucit pro...
Job 31:4...pro zlosyna, ne-li pohromu pachatelům zlaCopak Bůh nehledí na cesty, copak nepočítá všechny ...
Job 31:13...záhubě spalující, vykořenil by vše, co pěstujiCopak jsem svému služebníku odepřel právo nebo své...
Job 31:16...? Nezformoval nás jeden a týž v lůně matčiněCopak jsem nevnímal potřeby chudých, nechal jsem pohasínat...
Job 31:17...chudých, nechal jsem pohasínat oči vdovyCopak jsem jedl svůj chléb sám a sirotkům z něj nedával? Od...
Job 31:19...vyrůstal, od svého dětství jsem vdovám pomáhalCopak jsem přihlížel, jak někdo zmírá bez šatů, jak ubožák...
Job 31:20...zmírá bez šatů, jak ubožák nemá ani přikrývkuCopak mi takový ze srdce nežehnal, když se vlnou mých ovcí...
Job 31:24...přece bál, před jeho vznešeností bych neobstálCopak jsem snad kdy doufal ve zlato, nazýval jsem drahý kov...
Job 31:25...ve zlato, nazýval jsem drahý kov svou jistotouCopak těšilo, jak velké jmění mám a kolik toho svou...
Job 31:26...velké jmění mám a kolik toho svou rukou vydělámCopak jsem obdivoval zářící slunce a měsíc putující ve své...
Job 31:29...hřích, zrazoval bych tím Boha na nebiCopak těšilo neštěstí nepřítele, copak jsem jásal, když...
Job 31:31...hřešit tím, že bych na něj svolával kletbyCopak si domácí museli stěžovat: ‚Kéž by nám dal trochu...
Job 31:33... své dveře jsem pocestnému otvíral dokořánCopak jsem jako Adam skrýval své přestupky? Chtěl jsem svou...
Žalmy 14:4... není, kdo by konal dobro, není ani jedinýCopak nic nevědí všichni ti zločinci? Jako by jedli chléb,...
Žalmy 53:5... není, kdo by konal dobro, není ani jedinýCopak nic nevědí tito zločinci? Jako by jedli chléb, můj...
Žalmy 56:8... sledují kroky, po mém životě se sápajíCopak uniknou se svou hanebností? Svým hněvem, Bože, smeť...
Žalmy 73:11... řeči o hojnosti lačně hltají, když jim říkají: "Copak Bůh něco ? snad Nejvyšší o něčem ponětí?" Nuže,...
Žalmy 74:11...vysmívat navěky? Proč svoji ruku ještě zdržuješCopak svou pravici z klína nezvedneš? Ty přece, Bože, jsi...
Žalmy 77:8...po nocích, v srdci přemítám a v duchu zpytujiCopak nadobro zavrhl Hospodin? Nebude přívětivý nikdy...
Žalmy 77:10...jeho láska navždycky? Selhalo zaslíbení navěkyCopak Bůh zapomněl být laskavý? Hněvá se tak, že soucit...
Žalmy 78:19...pokrm žádali. Mluvili proti Bohu se slovy: "Copak Bůh prostře stůl na poušti? Udeřil sice do skály,...
Žalmy 88:13...lásce mluvit ve hrobě a o tvé věrnosti v záhuběCopak se ukáže tvůj zázrak v temnotě a tvá spravedlnost v...
Žalmy 89:36...nezměním! Jednou jsem ve své svatosti přísahalcopak bych zklamal Davida? Jeho potomstvo navěky potrvá,...
Žalmy 94:9...dostanete, hlupáci? Ten, který stvořil uchocopak neslyší? Ten, kdo zformoval oko - copak nevidí? Ten,...
Žalmy 94:10...oko - copak nevidí? Ten, který trestá národycopak nesoudí? Učiteli lidstva snad chybí vědění? Hospodin...
Přísloví 24:12...k smrti, ujmi se těch, jež vedou k popravěCopak chceš říci: "My jsme to nevěděli"? Tomu, jenž zkoumá...
Kazatel 1:10...dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncemCopak je něco, o čem se říci: Pojď se podívat na něco...
Píseň 7:1... Šulamitko! Dokola, dokola, si prohlédnemCopak vidíte na Šulamitce, když mezi námi tancuje? Jak...
Izaiáš 5:8...pole s polem, takže nezbývá místo pro jinécopak jste jediní obyvatelé země?! Hospodin zástupů přede...
Izaiáš 27:7... Bil snad Bůh Izrael tak jako ty, kdo bili jejCopak ho zabíjel, jako jsou zabiti jeho vrahové? Zahnal jsi...
Izaiáš 28:24... slyšte můj hlas; pozorně slyšte, co říkám vámCopak oráč pořád oře, aniž by kdy sel? Copak stále ryje...
Izaiáš 28:25...sel? Copak stále ryje brázdy a vláčí pole svéCopak jakmile urovná ornici, nezasívá kopr, nerozhazuje...
Izaiáš 36:12...to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za...
Izaiáš 37:12...zeměmi - vyhubili je! A ty bys měl uniknoutCopak jiní bohové vysvobodili své národy? předkové je...
Izaiáš 40:21...řemeslníka, postaví modlu, co se nehýbáCopak to nevíte? Copak neslyšíte? Copak se vám to od...
Izaiáš 40:28...Hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých práv"? Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti,...
Izaiáš 57:4...Komu se pošklebujete, na koho jazyk vyplazujeteCopak nejste děti vzpoury, nejste plémě lži? Vášnivě...
Izaiáš 57:6...vyléváš úlitby, jim přinášíš své moučné obětiCopak tyto věci obměkčí? Na vysoké a strmé hoře sis lože...
Izaiáš 66:9...rodit začala, hned svoje děti na svět přivedlaCopak , který otevírám lůno, nepůsobím i porod? praví...
Jeremiáš 2:14...si své rozpukané nádrže, ze kterých voda vytečeCopak je Izrael otrok? Copak se narodil jako čeledín? Proč...
Jeremiáš 2:17...a Dafné přišli muži, kteří ti lebku rozbiliCopak si za to nemůžeš sama? Opustilas Hospodina, svého...
Jeremiáš 3:1...manželku, ta od něj odejde a vdá se za jinéhoCopak se k může zase vrátit? Tím by se země hrozně...
Jeremiáš 5:9...a vilní, po manželce bližního všichni řehtajíCopak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je...
Jeremiáš 5:29...sirotků neprosazují, nehájí chudé v jejich přiCopak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je...
Jeremiáš 6:15...slovy: ‚Klid, jen klid' - jenže klid neníCopak se za své ohavnosti nestydí? Ne, oni stud vůbec...
Jeremiáš 7:9...Vždyť na ty klamné řeči spoléháte marněCopak můžete krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat,...
Jeremiáš 7:17...a modlitby. Nenaléhej na , nevyslyšímCopak sám nevidíš, co páchají v judských městech a na...
Jeremiáš 8:4...jim - Tak praví Hospodin: Když někdo padnecopak nevstane? Když se odvrátí, nevrátí se zpět? Proč...
Jeremiáš 8:12...slovy: ‚Klid, jen klid' - jenže klid neníCopak se za své ohavnosti nestydí? Ne, oni stud vůbec...
Jeremiáš 8:19...Slyš - můj lid o pomoc křičí z daleké cizinyCopak na Sionu není Hospodin? Copak tam jeho král není?...
Jeremiáš 8:22...zraňuje i , truchlím, jsem hrůzou přemoženCopak není balzám v Gileádu? Což tam lékaře nemají? Tak...
Jeremiáš 9:8...mluví o pokoji, v srdci však léčky osnujíCopak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je...
Jeremiáš 13:12...Každý džbán se plní vínem. Když ti namítnou: ‚Copak nevíme, že se každý džbán plní vínem?' řekni jim -...
Jeremiáš 15:18...nechce zahojit? Stal ses mi zdrojem zklamánícopak jsi potok bez vody? Nuže, toto praví Hospodin: "Pokud...
Jeremiáš 16:10...tak hrozné neštěstí? Čím jsme se proviniliCopak jsme proti Hospodinu, svému Bohu, spáchali nějaký...
Jeremiáš 16:20...zdědili samé lži, marnost a holé nesmyslyCopak si člověk může vyrobit bohy? Žádní bozi to nebyli!...
Jeremiáš 22:15...do něj okna, obložím cedrem a natřu červení.' Copak dělá králem, že máš víc cedru než ostatní? Copak...
Jeremiáš 30:6...hrůza, žádný klid! Rozhlédněte se a ptejte seCopak může muž rodit? Proč tedy vidím všechny muže s rukama...
Jeremiáš 38:15...řekl král Jeremiášovi. "Nic přede mnou netaj." "Copak bys nezabil, kdybych ti to řekl?" odpověděl...
Jeremiáš 44:19...kadidlo Královně nebes a přinášet úlitbyCopak jsme pekly ty koláčky s jejím obrazem a přinášely ...
Jeremiáš 44:21...otcové, vaši králové, vaši velmoži i prostý lidCopak na to Hospodin nezapomněl? Bylo mu to snad lhostejné?...
Jeremiáš 48:27...válí ve zvratcích, je konečně i on pro smíchCopak ses nevysmíval Izraeli? Copak byl chycen mezi zloději...
Jeremiáš 49:1...nad Moábem. Toto praví Hospodin o Amoncích: "Copak Izrael nemá děti? Copak nemá žádné dědice? Proč tedy...
Jeremiáš 49:7...Hospodin." Toto praví Hospodin zástupů o Edomu: "Copak není moudrost v Temanu? Přišli rozvážní o rozum?...
Pláč 3:36...Nejvyšším, když se křivdí lidem v soudní přicopak to Hospodin nevidí? Kdo "promluví, a stane se"? Kdo...
Ezechiel 16:43...tvé způsoby odplatím, praví Panovník HospodinCopak jsi ve všech svých ohavnostech nedospěla k zvrhlosti?...
Ezechiel 16:47...pak tvá mladší sestra Sodoma se svými dceramiCopak ses neřídila jejich způsoby? Nepáchala jsi jejich...
Ezechiel 16:56...dcerami budeš znovu tím, čím jsi byla kdysiCopak sis v dobách své pýchy nebrala svou sestru Sodomu do...
Ezechiel 17:9...vínem. Řekni: ‚Tak praví Panovník HospodinCopak uspěje? Nebude vyrvána i s kořeny? Copak zbavena...
Ezechiel 17:15...do Egypta žádat o koně a o veliké vojsko. Ale copak uspěje? Když provedl toto všechno, unikne odplatě?...
Daniel 3:24...zděsil. Vstal a ohromen se ptal svých rádců: "Copak jsme nehodili do plamenů tři svázané muže?" "Jistě,...
Daniel 10:17...jsem přemožen bolestí a nemohu se vzchopitCopak s tebou, pane, může mluvit někdo, jako jsem , tvůj...
Ozeáš 10:9... od gibejských dní, tam jsi se tehdy zastavilCopak je nepostihl tehdy v Gibeji boj proti pachatelům...
Ozeáš 11:8...k Nejvyššímu volají, nepozvedne je vůbec nicCopak se , Efraime, mohu vzdát? Mohu , Izraeli, vydat...
Amos 2:11...probouzel proroky a z vašich mladíků nazíryCopak to tak není, Izraelci? praví Hospodin. Vy jste však...
Amos 3:6...lapila? Když se ve městě troubí na poplachcopak lid nemá strach? Když se ve městě stane neštěstí,...
Amos 8:8..."Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek." Copak se kvůli tomu neotřese země, nedá se každý její...
Amos 9:7...vody a vylévá je na zemi, jméno HospodinCopak nejste, Izraelci, pro stejní jako Habešané? praví...
Micheáš 2:7...na nás nepřijde!" To se říkat, dome Jákobův: "Copak Hospodin ztratil trpělivost? Copak je tohle jeho...
Micheáš 3:11... Přitom spoléhají na Hospodina se slovy: "Copak vprostřed nás není Hospodin? Nepřijde na nás žádné...
Micheáš 4:9...tedy teď tak běduješ? Což s tebou není KrálCopak zahynul tvůj Rádce, že máš bolesti jako rodička?...
Nahum 3:7... uteče od tebe a řekne: ‚Zničeno je Ninivecopak ho někdo lituje?' Kde bych ti tedy našel nějaké...
Nahum 3:8...Kde bych ti tedy našel nějaké těšitele?" Copak jsi lepší, než byly Théby mezi nilskými rameny,...
Abakuk 1:12...pryč - kdo svou sílu za boha, se provinil!" Copak tu nejsi, Hospodine, od věků? Ty neumíráš, svatý Bože...
Abakuk 2:6...všechny národy a všechny lidi si přivlastnil." Copak o něm ti všichni nesloží posměšná přísloví a popěvky?...
Abakuk 2:13...staví město na krvi, kdo zakládá obec příkořímCopak Hospodin zástupů neurčil, že dřina národů přijde do...
Zachariáš 3:2...Ztrestej Hospodin, který vyvolil JeruzalémCopak to není oharek vyrvaný z ohně?" Jošua přitom stál...
Zachariáš 7:5...v pátém a sedmém měsíci postíte a naříkáte - ale copak to děláte pro ? A když jíte a pijete, copak to...
Zachariáš 7:6...copak to děláte pro ? A když jíte a pijetecopak to neděláte jen sami pro sebe? Nevolal snad Hospodin...
Malachiáš 1:8...nezáleží." Když k oběti přinášíte slepé zvířecopak to není špatně? Když přinášíte chromé a churavé,...
Malachiáš 1:13...chromé a churavé kusy a nabízíte mi je za oběťcopak to mohu z vašich rukou přijmout? praví Hospodin....
Matouš 6:27...Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražšíCopak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o...
Matouš 7:22... Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Panecopak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve...
Matouš 12:3... co se v sobotu nesmí!" On jim však řekl: "Copak jste nečetli, co udělal David, když se svými muži...
Matouš 16:9...dohadujete, vy malověrní, že nemáte chlebaCopak ještě nechápete? Nevzpomínáte si na těch pět chlebů...
Matouš 19:4...člověk z jakéhokoli důvodu zapudit manželku?" "Copak jste nečetli," odpověděl jim, "že Stvořitel je od...
Matouš 21:16...říkají?" ptali se ho. "Ovšem," odvětil Ježíš. "Copak jste nikdy nečetli: ‚Z úst nemluvňátek a kojenců sis...
Matouš 22:31...v nebi. Ale pokud jde o vzkříšení z mrtvýchcopak jste nečetli, jak vám Bůh řekl: ‚ jsem Bůh...
Marek 2:25...dělají, co se v sobotu nesmí?" Odpověděl jim: "Copak jste nikdy nečetli, co udělal David, když měl se...
Marek 12:26...v nebi. A ohledně toho, že mrtví vstávajícopak jste nečetli v Knize Mojžíšově, jak k němu Bůh...
Lukáš 4:22...o milosti, jež mu plynula z úst. Říkali také: "Copak to není Josefův syn?" Na to jim odpověděl: "Asi mi...
Lukáš 6:3... co se v sobotu nesmí?" Ježíš jim odpověděl: "Copak jste nečetli, co udělal David, když měl se svými muži...
Lukáš 7:39... věděl by, co je to za ženu, která se ho dotýkáCopak neví, jaká je to hříšnice?!" "Šimone," oslovil ho...
Lukáš 11:40...nitro je plné hrabivosti a podlosti. BlázniCopak Ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek?...
Lukáš 12:25...Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáciCopak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o...
Lukáš 14:5...vás v sobotní den spadl syn anebo vůl do studnycopak byste ho hned nevytáhli?" Nezmohli se na žádnou...
Lukáš 17:17...jeho nohám a děkoval mu. Ten muž byl Samaritán. "Copak jich nebylo očištěno deset?" zeptal se Ježíš. "Kde je...
Lukáš 24:26...je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli prorociCopak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své...
Lukáš 24:32...on jim náhle zmizel. Tehdy jeden druhému řekli: "Copak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a...
Jan 7:51...(který ho předtím navštívil), jim ale řekl: "Copak náš Zákon někoho soudí, aniž by byl nejdříve...
Jan 9:27...oči?" " jsem vám to řekl," odpověděl jim. "Copak jste to neslyšeli? Proč to chcete slyšet znovu?...
Jan 18:26...toho, jemuž Petr usekl ucho, na to řekl: "Copak jsem s ním neviděl tam v zahradě?" Petr ho však...
Skutky 2:7...vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali: "Hleďtecopak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci? Jak to,...
Skutky 5:4...svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to poleCopak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho...
Skutky 5:28...před Veleradu, velekněz se jich zeptal: "Copak jsme vám přísně nezakázali učit o tom jménu? Jenže vy...
Skutky 7:50...praví Hospodin, a jaké místo, kde bych spočinulCopak jsem toto vše svou rukou nestvořil?' Jak jste jen...
Skutky 9:21... který v Jeruzalémě hubil vyznavače toho jménaCopak sem nepřišel, aby je v poutech odvedl k vrchním...
Skutky 10:47...jazycích a velebí Boha. Petr tehdy prohlásil: "Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali...
Římanům 3:3...slova. Jistě, někteří z nich byli nevěrní, ale copak jejich nevěrnost může zrušit Boží věrnost? V žádném...
Římanům 9:19... Možná mi řekneš: "Co mu tedy ještě vadíCopak se někdo vzepřel jeho vůli?" Ale člověče, kdo vůbec...
Římanům 10:18...a tou zprávou je slovo Kristovo. Ptám se aleCopak neslyšeli? Právě naopak: "Po celé zemi se jejich hlas...
Římanům 10:19...končinách jejich slova zní." Ptám se tedyCopak Izrael nerozuměl? Mojžíš kdysi řekl: "Kvůli těm,...
1. Korintským 1:13..." jsem Petrův" a další " zase Kristův." Copak je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel?...
1. Korintským 1:20...Kde je učenec? Kde zůstal světový myslitelCopak Bůh neobrátil moudrost světa v bláznovství? Bůh se ve...
1. Korintským 3:3...a ani dosud nemůžete, neboť jste stále tělesníCopak nejste tělesní a nechodíte po lidských cestách, když...
1. Korintským 3:16...sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheňCopak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží...
1. Korintským 5:6...spasen v Pánův den. Vaše chlubení není namístěCopak nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? Zbavte...
1. Korintským 6:2...se před nespravedlivými, a ne před svatýmiCopak nevíte, že svatí budou soudit svět? Když máte jednou...
1. Korintským 6:9...ale křivdíte a škodíte, a to vlastním bratrůmCopak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím...
1. Korintským 6:15... který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i násCopak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy? Mohu snad...
1. Korintským 6:16...údy Kristovy a učinit je údy nevěstky? To nikdyCopak nevíte, že kdo se spojuje s nevěstkou, je s jedno...
1. Korintským 6:19...kdo ale smilní, hřeší proti vlastnímu těluCopak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který...
1. Korintským 7:16...případech vázáni. Bůh vás povolal k pokojiCopak víš, ženo, zda zachráníš manžela? Copak víš, muži,...
1. Korintským 9:8...nepije jeho mléko? Dávám tu jen lidské příkladyCopak to neříká i Zákon? V Mojžíšově zákoně je přece psáno:...
1. Korintským 9:9...psáno: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek." Copak se Bůh stará o dobytek? Neříká to spíše kvůli nám?...
1. Korintským 9:13...nekladli žádnou překážku Kristovu evangeliuCopak nevíte, že ti, kdo slouží v chrámu, smějí jíst...
1. Korintským 9:24...kvůli evangeliu, abych na něm získal svůj podílCopak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden...
1. Korintským 10:18...jeden chléb. Všimněte si tělesného Izraelecopak ti, kdo jedí z obětí, nesdílejí společenství oltáře?...
1. Korintským 11:14...vhodné, aby se žena modlila k Bohu nezahalenáCopak vás neučí sama přirozenost, že pro muže jsou dlouhé...
1. Korintským 11:22...večeři, a pak někdo hladoví a jiný se opilCopak nemůžete jíst a pít doma? To pohrdáte Boží církví...
Galatským 1:10...proklet! Chci si teď naklonit lidi, nebo BohaCopak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil...
Židům 12:5...se v souboji s hříchem nevzepřeli do krveCopak jste zapomněli na povzbuzení, kterým vás oslovuje...
Jakub 2:4..."Někde si stoupni nebo si sedni na zem" - copak tím mezi sebou neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi...
Jakub 2:5...špatným měřítkem? Poslouchejte, milovaní bratřiCopak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí...
Jakub 2:14...tvrdí, že víru, ale neprojevuje se to skutkyCopak ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra...
Jakub 4:5... Anebo si myslíte, že Písmo mluví naprázdnoCopak Duch, který v nás přebývá, vede k nevraživosti?...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |