Cokoli

Hledám varianty 'cokoli' [ čímkoli (3) čemukoli (1) čemkoli (1) čehokoli (11) cokoli (97) ]. Nalezeno 109 veršù.
Genesis 11:6...jejich díla. Nic jim nezabrání vykonatcokoli si předsevzali. Nuže, sestoupíme a zmateme tam...
Genesis 31:16...otce, je proto naše a našich dětí! Udělejcokoli ti Bůh řekl." A tak Jákob vstal, naložil své děti a...
Genesis 34:11...a jejím bratrům řekl: "Moc vás prosím; dám vámcokoli si řeknete! Uložte mi vysoké věno a mnoho darů a ...
Genesis 34:28...jejich sestra. Vzali jejich brav, skot i oslycokoli bylo ve městě i na poli - všechno jejich bohatství....
Genesis 39:22...všechny vězně v žaláři do Josefových rukouCokoli tam dělali, měl na starosti on. Vrchní žalářník ani...
Genesis 41:55...všem Egypťanům: "Jděte za Josefem! Udělejtecokoli vám řekne." Hlad zachvátil celý svět. Josef tehdy...
Exodus 20:4...bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod...
Exodus 23:18...Hospodinem, svým Pánem. Neobětuj krev obětičímkoli kvašeným. Z tuku slavnostní oběti do rána nic...
Exodus 29:37... abys jej posvětil. Tak bude oltář svatosvatýCokoli se dotkne oltáře, bude svaté. Toto pak budeš...
Exodus 30:29...podstavcem. Tak je posvětíš a budou svatosvatéCokoli se jich dotkne, bude svaté. Pomažeš také Árona s...
Leviticus 5:4... zlou či dobrou - nerozvážně přísahalčemkoli, aniž si toho byl vědom - a teprve pak si to...
Leviticus 5:22...najde ztracenou věc a křivopřísežně ji zapřeČehokoli takového se člověk dopustí, zhřeší. Protože se...
Leviticus 5:24...nebo to byla ztracená věc, kterou našel, anebo cokoli, o čem křivě přísahal. Nahradí to v plné výši a...
Leviticus 5:26...vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěnočehokoli se dopustil a čím se provinil." Hospodin...
Leviticus 6:11...je věčné ustanovení pro všechna vaše pokoleníCokoli se jich dotkne, bude svaté." Hospodin dále promluvil...
Leviticus 6:20...na svatém místě, na nádvoří Stanu setkáváníCokoli se dotkne jejího masa, bude svaté. Kdyby trochu její...
Leviticus 7:19...vinu. Maso se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být spáleno. Ostatní maso smí jíst...
Leviticus 7:21...ze svého lidu. Rovněž kdyby se někdo dotkl čehokoli nečistého - lidské nečistoty, nečistého...
Leviticus 11:12...nesmíte jíst, jejich zdechliny se budete štítitCokoli ve vodách nemá ploutve a šupiny, bude pro vás...
Leviticus 11:32...dotkne jejich mršiny, bude nečistý do večeraCokoli, nač jejich mršina upadne, bude nečisté. je to...
Leviticus 11:35...nápoj v jakékoli takové nádobě bude nečistýCokoli, nač upadne taková zdechlina, bude nečisté. Pec i...
Leviticus 11:36... Pramen nebo jímka na vodu ovšem zůstanou čistéCokoli se však dotkne takových zdechlin, bude nečisté. Když...
Leviticus 15:4... na němž by ležel trpící výtokem, bude nečistécokoli, na čem by seděl, bude nečisté. Kdokoli se dotkne...
Leviticus 15:26...výtoku, bude jako lůžko jejího běžného krvácenícokoli, na čem by seděla, bude nečisté jako při jejím...
Leviticus 27:28...polnosti - nebude to možné prodat ani vykoupitCokoli propadlo Hospodinu, mu svatosvatě patří. Žádný...
Numeri 15:23...přikázání, která Hospodin oznámil Mojžíšovi (cokoli vám Hospodin skrze Mojžíše přikázal, ode dne, kdy to...
Numeri 18:14... Smí to jíst každý, kdo je ve tvém domě čistýCokoli by v Izraeli propadlo Hospodinu, připadne tobě. Vše,...
Numeri 19:22... očistné vody, bude nečistý do večeraČehokoli se nečistý dotkne, bude nečisté, a kdokoli se toho...
Numeri 22:17... Chci zahrnout velikými poctami a udělámcokoli mi řekneš. Pojď, zatrať mi ten lid.'" Balaám však...
Numeri 22:18...rozkaz Hospodina, svého Boha, a udělat cokoli, malého či velkého. Zůstaňte tu ale na noc. ...
Numeri 23:26...odpověděl: "Copak jsem ti neříkal, že udělámcokoli řekne Hospodin?" Balák pak Balaáma vyzval: "Pojď...
Numeri 24:13...přestoupit Hospodinův rozkaz a udělat o své vůli cokoli dobrého nebo zlého - řeknu jen to, co řekne...
Deuteronomium 4:18...na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebičehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod...
Deuteronomium 5:8...bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod...
Deuteronomium 14:10...Smíte jíst všechno, co ploutve a šupiny.  Cokoli nemá ploutve a šupiny, to jíst nesmíte - bude to pro...
Deuteronomium 14:26...mít chuť - hovězí, skopové, víno, pivo nebo cokoli budeš chtít. Jez to tam před Hospodinem, svým Bohem,...
Deuteronomium 17:1...Bohu, býka ani berana, na němž by byla vada nebo cokoli špatného - pro Hospodina, tvého Boha, je to...
Deuteronomium 22:3... Totéž uděláš s jeho oslem, s jeho pláštěm a s čímkoli, co se tvému bratru ztratilo. Když to najdeš,...
Deuteronomium 23:20...na úrok, půjde o peníze, potraviny nebocokoli, nač se dává úrok. Cizinci smíš půjčit na úrok, ale...
Jozue 1:18...rozkazům a neposlechne tvá slova, mu přikážeš cokoli, zemře. Jen buď silný a statečný!" Jozue, syn Nunův...
Soudců 10:15...Hospodinu řekli: "Zhřešili jsme. Udělej s námicokoli uznáš za dobré, ale vysvoboď nás, prosím, ještě...
1. Samuel 14:7... jich je mnoho nebo málo." "Udělejcokoli máš na srdci," odpověděl mu zbrojnoš. "Obrať se, kam...
1. Samuel 20:4...jen krok!" Jonatan odpověděl: "Udělám pro tebecokoli budeš chtít." David tedy Jonatanovi řekl: "Jak víš,...
2. Samuel 3:35...potrestá a ještě mi přidá, okusím-li chleba nebo cokoli jiného před západem slunce!" Všechen lid si toho...
2. Samuel 9:11...a dvacet služebníků.) "Tvůj služebník udělácokoli můj pán a král přikáže," odpověděl Cíba králi....
2. Samuel 15:15..." odpověděli královi služebníci, "udělámecokoli náš pán a král rozhodne." A tak král odešel,...
2. Samuel 15:35... Budou tam s tebou také kněží Sádok a AbiatarCokoli tedy na královském dvoře uslyšíš, to oznámíš kněžím...
2. Samuel 15:36...a Jonatan Abiatarův. Po nich mi vzkážetecokoli se dozvíte." Davidův důvěrník Chušaj tedy odešel do...
2. Samuel 19:39... pro něj udělám, co uznáš za dobré. Splním ticokoli si budeš přát." A tak král se všemi svými lidmi...
1. Královská 3:5...v Gibeonu zjevil Hospodin. "Žádej cokoli a dám ti to," řekl mu Bůh ve snu. Šalomoun...
1. Královská 9:19...města, města pro vozy, města pro jízdu, a cokoli se Šalomounovi zlíbilo stavět v Jeruzalémě, v...
1. Královská 20:6...i domy tvých služebníků a zabavili a odneslicokoli se jim zalíbí." Izraelský král svolal všechny...
2. Královská 10:5...vzkázali: "Jsme tvoji služebníci! Udělámecokoli nám řekneš. Nikoho za krále nedosadíme. Uděláme, co...
2. Letopisů 1:7...se Šalomounovi zjevil Bůh a řekl mu: "Žádej cokoli a dám ti to." Šalomoun Bohu odpověděl: "Prokázal jsi...
2. Letopisů 8:6...města, města pro vozy a města pro jízdu; zkrátka cokoli se Šalomounovi zachtělo, co se mu zlíbilo postavit,...
Ezdráš 6:9...zaeufratského kraje, aby se práce nezdržovalaCokoli dalšího bude potřeba - býčci, berani či jehňata k...
Ezdráš 7:6...od Hospodina, Boha Izraele. Král mu dal, o cokoli požádal, neboť Hospodin, jeho Bůh, nad ním držel...
Ezdráš 7:20... však do posledního vrať jeruzalémskému BohuCokoli dalšího budeš potřebovat pro dům svého Boha, uhraď...
Ezdráš 7:21... nařizuji všem pokladníkům za EufratemCokoli od vás vyžádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes,...
Ester 2:13...si z harému vzít s sebou do králových komnatcokoli chtěla, a bylo vyhověno. Večer odcházela a ráno...
Ester 9:12...říše? Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej cokoli dalšího a stane se." "Kdyby král ráčil," odpověděla...
Job 20:26...tma. Pohltí ho oheň, jenž nebyl rozdmýcháncokoli zůstalo u něj doma, spolyká. Nebesa odhalí jeho vinu...
Job 22:28...modlit a on vyslyší, své sliby tehdy vyplníšCokoli rozhodneš, obstojí, tvé cesty budou světlem zality....
Žalmy 1:3...svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listícokoli činí, se podaří! Jinak se ale povede ničemným: budou...
Žalmy 115:3..."Jejich Bůh? Kde je?" Náš Bůh je přece na nebicokoli chce, to učiní! Stříbro a zlato jsou jejich modly,...
Žalmy 135:6...nad všechny bohy je náš Panovník. Hospodin činícokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i...
Přísloví 23:9...jsi, vyzvracíš, tvoje lichotky budou zmařenyCokoli říkat tupci je zbytečné, moudrostí tvých slov jen...
Kazatel 5:3...neotálej to splnit; hlupáky totiž nemá v obliběCokoli slíbíš, splň! Bylo by lepší nic neslibovat, než když...
Kazatel 9:10...tom pachtění, kterým se pachtíš pod sluncemČehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil -...
Kazatel 12:12...zatlučené - všechny pocházejí od téhož PastýřeCokoli je navíc, toho se varuj, synu. Píše se tolik knih,...
Jeremiáš 1:7...Hospodin, "ale jdi, kamkoli pošlu, a říkejcokoli ti přikážu. Neboj se jich - vždyť jsem s tebou,...
Jeremiáš 1:17... Ty si však vyhrň rukávy! Vstaň a řekni jimcokoli ti přikážu. Neděs se jich, nebo před nimi zděsím....
Jeremiáš 8:13...vinici, na stromech ani fík, jen zvadlé listíČímkoli jsem je obdařil, to ztratí." Na co tu ještě sedíme?...
Jeremiáš 39:12... se mu nestane nic zlého. Udělej pro něj, o cokoli požádá." Velitel gardistů Nebuzardan, rab-saris...
Jeremiáš 42:4...se modlit k Hospodinu, vašemu Bohu, jak žádáteCokoli vám Hospodin odpoví, to vám oznámím a nic vám...
Jeremiáš 42:20...se za nás k Hospodinu, našemu Bohu. Oznam námcokoli Hospodin, náš Bůh, řekne, a my to splníme.' Nuže,...
Ezechiel 12:28...Hospodin - Žádné z mých slov nesnese odkladyCokoli řeknu, se naplní, praví Panovník Hospodin." Dostal...
Ezechiel 18:10...však třeba zločince a vraha, který provádí cokoli z těch věcí, kterých se on sám varoval: Hoduje v...
Ageus 2:13...se to?" "Ne," odpověděli kněží. "A kdyby se čehokoli takového dotkl někdo poskvrněný mrtvolou,"...
Matouš 16:19...nepřemohou. Dám ti klíče nebeského královstvícokoli svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli na...
Matouš 18:18...jako pohan a výběrčí daní. Amen, říkám vám, že cokoli svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli...
Matouš 18:19... že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého...
Matouš 21:22...stane se to. Když budete věřit, dostanete, o cokoli v modlitbě požádáte." Když přišel do chrámu a...
Matouš 25:40...k tobě?' Král jim odpoví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to...
Matouš 25:45...neposloužili ti?' Poví jim: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste...
Marek 7:18..."To jste tak nechápaví? Nerozumíte, že cokoli vchází do člověka zvenku, ho nemůže pošpinit? Nejde...
Lukáš 10:35...dal je hostinskému se slovy: ‚Postarej se o nějCokoli bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, se vrátím.'...
Jan 2:5..." Jeho matka pak řekla služebníkům: "Udělejtecokoli vám řekne." Stálo tam šest kamenných nádob na vodu k...
Jan 5:19...sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat OtceCokoli dělá on, to podobně dělá i Syn. Otec miluje Syna a...
Jan 11:22...nezemřel!" řekla mu Marta. "I teď ale vím, žecokoli Boha požádáš, to ti Bůh ." "Tvůj bratr vstane,"...
Jan 14:13...ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci. O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec...
Jan 15:7...ve mně a slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce...
Jan 15:16...a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu. Toto vám přikazuji:...
Jan 16:23...ptát na nic. Amen, amen, říkám vám, žecokoli poprosíte Otce v mém jménu, to vám . dosud jste...
Skutky 10:33...tu všichni před Boží tváří, abychom vyslechlicokoli ti Bůh svěřil." Petr se ujal slova a řekl: "Opravdu...
Skutky 13:45... naplnila je závist a začali rouhavě popíratcokoli Pavel řekl. Pavel a Barnabáš jim směle odpověděli:...
Římanům 3:19...Boží bázeň vůbec nehledí." Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak...
Římanům 14:23...odsouzen, protože se nechová podle své víry. A cokoli není z víry, je hřích. My silní musíme nést...
1. Korintským 10:25...prospěch, ale o prospěch toho druhého. Jeztecokoli se prodává na masném trhu, a na nic se kvůli svědomí...
1. Korintským 10:27...nevěřící pozve a vám se chce jít, jděte. Jeztecokoli vám nabídnou, a na nic se kvůli svědomí nevyptávejte...
1. Korintským 10:31...Nuže - jíte nebo pijete, děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě. Nebuďte kamenem...
Galatským 2:6...o ty, kdo jsou považováni za vůdce ( jsou cokoli, mně na tom nezáleží, Bůh nestraní nikomu), mně...
Efeským 3:20... je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v...
Efeským 6:8...ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána,...
Filipským 3:7... co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chybyCokoli však pro bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám...
Filipským 4:8...srdce i mysl v Kristu Ježíši. Závěrem, bratřicokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé,...
Koloským 3:17...Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písněCokoli děláte, ve slovech či skutcích, všechno to...
Koloským 3:23...lidem, ale s upřímným srdcem a z úcty k PánuCokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem....
2. Petr 2:19...jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázyčemukoli se kdo poddá, to ho zotročí! Když lidé skrze...

Slova obsahující cokoli: cokoli (97) cokoliv (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |