Cizoložili

Hledám varianty 'cizoložili' [ cizoložit (2) cizoložíš (1) cizoložily (1) cizoložili (1) cizoložila (3) cizoložil (1) cizoloží (9) ]. Nalezeno 17 veršù.
Leviticus 20:10...a matce - jeho krev padne na něj! Kdokoli by cizoložil s manželkou svého bližního, musí zemřít - jak...
Přísloví 6:32...své jmění musí odevzdat. Jenom šílenec ale cizoloží, kdo činí to, je sebevrah! Bití a ostuda na něj...
Jeremiáš 3:9... Svým lehkovážným smilstvem poskvrnila zem, když cizoložila s kamením a dřevem. Ani po tom všem se ale ta...
Jeremiáš 5:7...skrze nebohy. Jen co jsem je nasytil, odešli cizoložit, houfem se valí do domu nevěstky. Hřebci jedni...
Jeremiáš 7:9...spoléháte marně! Copak můžete krást, vražditcizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo Baalovi,...
Jeremiáš 29:23...plamenech!" Páchali totiž v Izraeli hanebnostiCizoložili s ženami svých bližních a mým jménem říkali...
Ezechiel 23:37... Žily jako cizoložnice a ruce mají od krveCizoložily se svými hnusnými modlami a krmily je dětmi,...
Ozeáš 4:13...příjemně. Ačkoli vaše dcery smilní a vaše snachy cizoloží, nebudu trestat vaše smilné dcery ani ty vaše...
Matouš 5:32...k cizoložství; a každý, kdo si zapuzenou vezmecizoloží. Slýchali jste také, že předkům bylo řečeno:...
Matouš 19:9...důvodu než kvůli smilstvu a vezme si jinoucizoloží." "Jestli je to mezi mužem a ženou takhle, je...
Marek 10:11..."Kdokoli zapudí svou manželku a vezme si jinoucizoloží proti . Také žena, která opustí svého muže a vdá...
Marek 10:12... která opustí svého muže a vdá se za jinéhocizoloží." Tehdy k němu přinášeli malé děti, aby se jich...
Lukáš 16:18... kdo zapudí svou manželku a vezme si jinoucizoloží; také ten, kdo si bere zapuzenou, cizoloží." "Byl...
Jan 8:4... tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat....
Římanům 2:22..." a přitom sám kradeš? Říkáš: "Necizolož," a sám cizoložíš? Štítíš se model, a přitom pácháš svatokrádež?...
Římanům 7:3...svobodná a může se oddat jinému muži, aniž by cizoložila. Právě tak je tomu s vámi, bratři moji. Skrze...
Zjevení 2:22...nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s  cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |