Cidkiášovi

Hledám varianty 'cidkiášovi' [ cidkiášovi ]. Nalezeno 12 veršù.
2. Královská 25:7...do Ribly. Tam byl nad ním vynesen rozsudekCidkiášovi před očima popravili jeho syny, pak mu vyloupli...
Jeremiáš 21:3...nás odtáhne." Jeremiáš jim odpověděl: "Vyřiďte Cidkiášovi - Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Hle, válečné...
Jeremiáš 27:3... kteří přišli do Jeruzaléma k judskému králi Cidkiášovi. Dej jim vzkaz pro jejich pány a řekni jim: ‚Tak...
Jeremiáš 27:12...'" Přesně tak jsem promluvil i k judskému králi Cidkiášovi: "Skloňte svou šíji pod jho babylonského krále,...
Jeremiáš 29:21... Bůh Izraele, o Achabovi, synu Kolajášovu, a o Cidkiášovi, synu Maasejášovu, kteří vám mým jménem...
Jeremiáš 34:2... Bůh Izraele - Jdi a řekni judskému králi Cidkiášovi: Tak praví Hospodin - Hle, vydávám toto město do...
Jeremiáš 34:6...oznámil všechna tato slova judskému králi Cidkiášovi v Jeruzalémě. Vojsko babylonského krále tenkrát...
Jeremiáš 37:18...rukou babylonského krále!" Potom Jeremiáš králi Cidkiášovi řekl: "Čím jsem se proti tobě, tvým dvořanům...
Jeremiáš 38:15...nezabil, kdybych ti to řekl?" odpověděl Jeremiáš Cidkiášovi. "I kdybych ti poradil, neposlechneš ."...
Jeremiáš 38:17...rukou těch, kdo chtějí zabít." Nato Jeremiáš Cidkiášovi řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh...
Jeremiáš 39:7...syny; popravil také veškerou judskou šlechtuCidkiášovi pak vyloupl oči, spoutal ho bronzovými řetězy a...
Jeremiáš 52:11...jeho syny; popravil také všechny judské velmožeCidkiášovi pak babylonský král vyloupl oči, spoutal ho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |