Cidkiáše

Hledám varianty 'cidkiáše' [ cidkiáše ]. Nalezen 21 verš.
2. Královská 24:17...jeho strýce Mataniáše, kterého přejmenoval na Cidkiáše. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a...
2. Královská 25:2...zůstalo obleženo do jedenáctého roku krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl...
1. Letopisů 3:15...prvorozeného Jochanana, druhého Joakima, třetího Cidkiáše a čtvrtého Šaluma. Joakim měl syny Jekoniáše a...
1. Letopisů 3:16...a čtvrtého Šaluma. Joakim měl syny JekoniášeCidkiáše. Toto jsou synové Jekoniáše, který byl odvlečen do...
2. Letopisů 36:10...Judou a Jeruzalémem ustanovil Joakimova strýce Cidkiáše. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a...
Jeremiáš 1:3... a do konce jedenáctého roku judského krále Cidkiáše, syna Jošiášova, totiž do vystěhování Jeruzaléma v...
Jeremiáš 21:7... Potom, praví Hospodin, vydám judského krále Cidkiáše, jeho dvořany i lid (totiž ty, kdo v tomto městě...
Jeremiáš 24:8...se celým srdcem vrátí ke mně. Ale judského krále Cidkiáše, jeho velmože a ty, kdo zbyli v Jeruzalémě a...
Jeremiáš 27:1...ho chtěl zabít. Na počátku vlády judského krále Cidkiáše, syna Jošiášova, dostal Jeremiáš slovo od...
Jeremiáš 28:1...čtvrtého roku na počátku vlády judského krále Cidkiáše, mi gibeonský prorok Chananiáš, syn Azurův, v...
Jeremiáš 32:1...od Hospodina v desátém roce vlády judského krále Cidkiáše (což byl osmnáctý rok Nabukadnezarův). Vojsko...
Jeremiáš 32:5...v tvář a spatří ho vlastníma očima. Ten odvede Cidkiáše do Babylonu, kde zůstane, dokud si ho znovu...
Jeremiáš 34:21...se budou pást ptáci a divá zvěř. Judského krále Cidkiáše i jeho velmože vydám do rukou jejich nepřátel, do...
Jeremiáš 37:1...Jekoniáše, syna Joakimova, jmenoval králem Cidkiáše, syna Jošiášova. Ani on však, stejně jako jeho...
Jeremiáš 39:1...měsíci devátého roku vlády judského krále Cidkiáše přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezar...
Jeremiáš 39:5...vojsko se pustilo za nimi. Na jerišské pláni pak Cidkiáše dostihli, zajali ho a odvedli k babylonskému králi...
Jeremiáš 44:30...jeho životě, tak jako jsem vydal judského krále Cidkiáše do rukou jeho nepřítele, babylonského krále...
Jeremiáš 49:34... které na počátku vlády judského krále Cidkiáše dostal prorok Jeremiáš o Elamu. Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 51:59...jako štábní důstojník doprovázel judského krále Cidkiáše, když se ve čtvrtém roce své vlády vydal do...
Jeremiáš 52:5...obleženo do jedenáctého roku vlády krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl...
Jeremiáš 52:8...babylonské vojsko krále pronásledovalo. Když pak Cidkiáše na jerišské pláni dostihli, všichni jeho vojáci se...

Slova obsahující cidkiáše: cidkiáše (21) cidkiášem (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |