Cidkiáš

Hledám varianty 'cidkiáš' [ cidkiáš ]. Nalezeno 25 veršù.
1. Královská 22:11...a všichni ti proroci prorokovali před nimiCidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil železné rohy a...
1. Královská 22:24...ti ale předpovídá neštěstí." Vtom vykročil Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se...
2. Královská 24:18...Mataniáše, kterého přejmenoval na CidkiášeCidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v...
2. Královská 24:20... že je nakonec vyhnal ze své blízkostiCidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi. Desátého dne...
2. Letopisů 18:10...a všichni ti proroci prorokovali před nimiCidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil železné rohy a...
2. Letopisů 18:23...ti ale předpovídá neštěstí." Vtom vykročil Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se...
2. Letopisů 36:11...Jeruzalémem ustanovil Joakimova strýce CidkiášeCidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v...
Nehemiáš 10:2...připojili: Guvernér Nehemiáš, syn ChakaliášůvCidkiáš, Serajáš, Azariáš, Jeremiáš...
Jeremiáš 21:1...Jeremiáš dostal od Hospodina, když k němu král Cidkiáš poslal Pašchura, syna Malkiášova, a kněze Cefaniáše...
Jeremiáš 29:3...a Gemariáši, synu Chilkiášovu, které judský král Cidkiáš vyslal k babylonskému králi Nabukadnezarovi do...
Jeremiáš 32:3...judského krále. Uvěznil ho tam judský král Cidkiáš. Obvinil ho: "Jak se opovažuješ prorokovat, že prý...
Jeremiáš 32:4...krále a ten je dobude. Ani judský král Cidkiáš Babyloňanům neunikne, ale jistě padne do rukou...
Jeremiáš 34:8... které Jeremiáš dostal od Hospodina, když král Cidkiáš uzavřel s veškerým lidem v Jeruzalémě smlouvu o...
Jeremiáš 36:12... Elnatan, syn Achborův, Gemariáš, syn ŠafanůvCidkiáš, syn Chananiášův a všichni ostatní velmoži....
Jeremiáš 37:3...promlouval skrze proroka Jeremiáše. Král Cidkiáš přesto k proroku Jeremiášovi poslal Juchala, syna...
Jeremiáš 37:17...strávil mnoho dní. Potom ale pro něj poslal král Cidkiáš. Nechal si ho přivést do svého paláce, kde se ho...
Jeremiáš 37:21...do domu písaře Jonatana, tam neumřu." Král Cidkiáš tedy přikázal, aby Jeremiáše přemístili na strážní...
Jeremiáš 38:5..."Hle, je ve vašich rukou," odpověděl jim král Cidkiáš. "Král proti vám nic nezmůže." Vzali tedy Jeremiáše...
Jeremiáš 38:14...se Jeremiáš vrátil zpět na strážní nádvoří. Král Cidkiáš si pak nechal proroka Jeremiáše přivést ke třetímu...
Jeremiáš 38:16... "I kdybych ti poradil, neposlechneš ." Cidkiáš ale Jeremiášovi potají odpřisáhl: "Jakože je živ...
Jeremiáš 38:19...je vypálí a jejich rukám neunikneš ani ty." Král Cidkiáš Jeremiášovi odpověděl: "Bojím se Židů, kteří...
Jeremiáš 38:24...krále a toto město skončí v plamenech!" Cidkiáš na to Jeremiášovi řekl: " se o těch slovech nikdo...
Jeremiáš 39:4...babylonského krále. Jakmile je judský král Cidkiáš zahlédl, dal se se všemi vojáky na útěk. Opustili...
Jeremiáš 52:1...na něj dopustím.'" Zde končí slova Jeremiášova.  Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v...
Jeremiáš 52:3... že je nakonec vyhnal ze své blízkostiCidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi. Desátého dne...

Slova obsahující cidkiáš: cidkiáš (25) cidkiáše (21) cidkiášem (1) cidkiáši (1) cidkiášovi (12) cidkiášovy (3) cidkiášovýma (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |