Chudé

Hledám varianty 'chudé' [ chudými (1) chudým (31) chudých (9) chudý (14) chudou (1) chudí (5) chudému (1) chudého (5) chudé (21) chudá (4) ]. Nalezeno 90 veršù.
Exodus 30:15...k vykoupení vašich životů, nedá bohatý vícechudý nedá méně než půl šekelu. Toto výkupné stříbro, které...
Leviticus 14:21...smíření a bude čistý. Je-li však ten člověk chudý a je to nad jeho možnosti, poskytne pro obřad smíření...
Leviticus 19:15... Nesmíte nikomu křivdit u soudu. Neber ohled na chudého a nestraň bohatému; musíš svého bližního soudit po...
Leviticus 27:8... Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného před kněze a ten určí jeho cenu...
Numeri 13:20... nebo opevněná? Jaká je to země? Úrodná, nebo chudá? Jsou v stromy, nebo ne? Osmělte se a přineste z...
Deuteronomium 15:4... to mu osobně promineš. Jen u tebe nikdo není chudý! Hospodin, tvůj Bůh, ti bohatě požehná v zemi, kterou...
Deuteronomium 15:7... ale tebe neovládnou. Bude-li u tebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi, již...
Deuteronomium 15:11...ruku. A protože v zemi nikdy nepřestanou být chudí, přikazuji ti: "Ochotně nabízej pomoc svému bratru -...
Deuteronomium 24:12... než ti věřitel přinese zástavu ven. Bude-li chudý, nechoď spát s pláštěm, který ti dal do zástavy. Při...
Deuteronomium 24:14...Hospodinem, tvým Bohem. Nevykořisťuj nádeníkachudého a potřebného, je to tvůj bratr anebo se do...
Deuteronomium 24:15...před západem slunce mu vyplať mzdu. Vždyť je chudý, závisí na tom jeho život! Jinak bude kvůli tobě...
Růt 3:10...než předtím, neboť jsi nešla za mládenci - za chudými ani bohatými. Proto se neboj, dcero. Udělám pro...
2. Samuel 12:1...jednom městě žili dva muži, jeden bohatý a jeden chudý. Bohatý měl velikou spoustu ovcí a dobytka...
2. Samuel 12:3...měl velikou spoustu ovcí a dobytkaChudý neměl nic než jednu malou ovečku, kterou koupil a...
Ester 9:22... navzájem si posílat výslužku a dávat dárky chudým. Tak Židé přijali svátek, který tehdy začali slavit...
Job 5:15...budou tápat jako za noci. Před mečem jejich úst chudé zachrání, zachrání je z jejich mocného sevření....
Job 24:4...býka do zástavy. Ubožáky z cesty srážejí, se chudí skrývají všude po kraji. Jiní jsou jak divocí osli na...
Job 29:16...slepé a nohama pro chromé, otcem jsem býval pro chudé, zasazoval se o právo cizince. Zlosynům jsem uměl...
Job 31:16...týž v lůně matčině? Copak jsem nevnímal potřeby chudých, nechal jsem pohasínat oči vdovy? Copak jsem jedl...
Job 34:28...něj odešli a na jeho cesty vůbec nedbali. Křik chudých kvůli nim k Bohu vystoupil a on vyslýchá křik...
Žalmy 35:10..."Kdo se ti, Hospodine, vyrovná?" Zachraňuješ chudáka z moci silnějšího, chudého ubožáka před tím, kdo ho...
Žalmy 49:3... obyčejní lidé tak jako důležití, jste chudí nebo bohatí. Z mých úst teď moudrá slova zazní,...
Žalmy 68:11...našly tvé zástupy, svou hojností jsi, Božechudé podělil! Když Pán vyslovil svůj rozkaz, veliký průvod...
Žalmy 72:2... soudí tvůj lid spravedlivě, všechny tvé chudé po právu. hory přinesou lidu blahobyt, pahorky ...
Žalmy 72:4...blahobyt, pahorky spravedlnost skýtají.  chudé v tvém lidu král obhájí, děti ubožáka ochrání a...
Žalmy 74:19...duši své hrdličky, nikdy nezapomeň na život chudých svých! Na svoji smlouvu se ohlédni, země je plná...
Žalmy 82:3... jak dlouho budete na straně ničemů? séla Chudých a sirotků se zastávejte, nuzným a ubohým právo...
Žalmy 82:4...se zastávejte, nuzným a ubohým právo zjednejteChudého ubožáka vysvobozujte, dejte mu uniknout z ruky...
Žalmy 112:9...uvidí svých protivníků pád. Rozděluje štědřechudým rozdává, jeho spravedlnost navždy zůstává, jeho roh...
Žalmy 132:15...toužil jsem! Štědře požehnám jeho zásoby, jeho chudé chlebem nasytím, jeho kněží obléknu spasením, jeho...
Přísloví 10:15... Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, nouze chudých je jejich záhubou. Výdělek poctivého prospívá...
Přísloví 13:23... hříšníkovo jmění čeká na poctivé. Políčko chudých může vydat hojnost potravy, bezpráví je ale může o...
Přísloví 14:21... Kdo pohrdá svým bližním, hřeší, blaze tomu, kdo chudým pomáhá. Jistěže bloudí ten, kdo je zlomyslný; láska...
Přísloví 19:1...než bratr je ale ten, který miluje. Lepší chudý poctivec než prolhaný pitomec. Nadšení bez poznání...
Přísloví 19:17...komu je lhostejné, jak žije, zahyne. Kdo pomáhá chudým, půjčuje Hospodinu; on sám mu jeho dobrodiní odplatí...
Přísloví 22:16... trestající metla ji však vyžene. Kdo drtí chudé, aby se obohatil, a dává bohatým, skončí v chudobě....
Přísloví 28:8...a ceny nadsazuje, hromadí pro toho, kdo myslí na chudé. Když někdo odvrací ucho, aby neslyšel Zákon, i jeho...
Přísloví 28:27... kdo ale žije moudře, bude zachráněn. Kdo dává chudému, nebude trpět nouzi, kdo zakrývá si oči, potká ho...
Přísloví 29:14...dal Hospodin vidět světlo dne. Soudí-li králchudé poctivě, jeho trůn bude navěky upevněn. Moudrosti...
Přísloví 31:9... Otevři ústa, suď spravedlivě, zastaň se chudých a ubohých! Znamenitá žena - ta je k pohledání,...
Přísloví 31:20... Štědře otvírá svou dlaň ubohým, pomocnou ruku chudým nabízí. Nemá strach o rodinu, ani když padá sníh,...
Kazatel 4:13...trojitý provázek se těžko přetrhne! Lepší je chudý a moudrý mladík než starý a pošetilý král, který si...
Kazatel 5:7...se Boha boj! Když někde uvidíš, jak je utiskován chudý a jak je lidem odpíráno právo a spravedlnost, nebuď...
Kazatel 9:15...kolem něj mohutný val. V tom městě byl jeden chudý mudrc a ten je svou moudrostí zachránil. Potom si ale...
Izaiáš 3:15...to, že utlačujete můj lid, jak to, že šlapete chudým po tváři? Tak praví Hospodin, Pán zástupů. Hospodin...
Izaiáš 11:4...řídit tím, co uslyší. Spravedlivý soud přinese chudým, poníženým v zemi právo zajistí. Holí svých úst bude...
Izaiáš 14:30... jeho plodem bude jedovatý had. Nejchudšíchudých pastvu naleznou, ubozí konečně v bezpečí spočinou,...
Izaiáš 41:17...radovat, Svatý izraelský bude chlouba tváChudí a ubozí marně vodu hledají s jazykem žízní vyprahlým....
Jeremiáš 5:28...nestojí, práva sirotků neprosazují, nehájí chudé v jejich při. Copak je mohu nechat bez trestu? praví...
Jeremiáš 22:16... a tak se mu vedlo dobře. Hájil práva chudých a ubohých - tehdy bývalo dobře! To totiž znamená...
Ezechiel 16:49... které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým. Naopak, chovaly se povýšeně a jednaly...
Ezechiel 18:12... manželku svého bližního zneuctí, ubližuje chudým a ubohým, přivlastňuje si, co mu nepatří, nevrací,...
Ezechiel 18:17...hladovým a dává šaty nahým, vyhýbá se tomu, aby chudým ublížil, nepůjčuje jako lichváři a nevymáhá úroky,...
Ezechiel 22:29...Prostý lid zatím podvádí a loupí. Ubližují chudým a ubohým a na přistěhovalcích páchají křivdu a...
Amos 2:7...prodávají za peníz a ubohé za dva sandályChudé zašlapávají do země a ponížené krátí na právech. Za...
Amos 4:1...pasete, vy, které utiskujete ubohé, vy, které chudé drtíte a manželům říkáte: "Přines, pijeme!"...
Matouš 5:3...je učit: "Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království. Blaze...
Matouš 6:2...odměnu u svého Otce v nebesích. Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v...
Matouš 6:3...vám, že mají svou odměnu. Raději, když dáváš chudým, tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé...
Matouš 11:5...jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísíchudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou...
Matouš 19:21...dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ."...
Matouš 26:9...taková ztráta? Mohlo se to draze prodat a rozdat chudým!" Ježíš si toho všiml. "Proč tu ženu trápíte?" řekl...
Matouš 26:11...řekl jim. "Udělala pro něco krásnéhoChudé tu budete mít vždycky, ale vždycky mít nebudete....
Marek 10:21...jedno - jdi, prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ." Ta...
Marek 12:42...bohatých tam házelo hodně. Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam dva haléřky (což je jeden čtvrťák)....
Marek 12:43...učedníky a řekl jim: "Amen, říkám vám, že tato chudá vdova dala více než všichni, kdo házeli peníze do...
Marek 14:5...aspoň za tři sta denárů! Mohlo se to rozdat chudým!" A hubovali ji. Ježíš jim ale řekl: "Nechte ji....
Marek 14:7... Proč ji trápíte? Udělala pro něco krásnéhoChudé tu budete mít vždycky a můžete jim pomáhat, kdykoli...
Lukáš 4:18...je nade mnou, neboť pomazal nést evangelium chudým. Poslal vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí...
Lukáš 6:20...rozhlédl po svých učednících a řekl: "Blaze vám chudým, neboť vám patří Boží království. Blaze vám, kteří...
Lukáš 7:22...jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísíchudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou...
Lukáš 11:41...stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Dejte chudým, co máte v mísách, a hle - všechno vám bude čisté!...
Lukáš 12:33...království. Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezchátrají, nehynoucí...
Lukáš 14:13...pozvat tebe. Když pořádáš hostinu, raději pozvi chudé, chromé, zmrzačené a slepé. Blaze tobě, neboť ti...
Lukáš 14:21...do ulic a uliček,' řekl sluhovi. ‚Přiveď sem chudé, chromé, zmrzačené a slepé.' Sluha se vrátil se...
Lukáš 18:22...to uslyšel. "Prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ."...
Lukáš 19:8..."Podívej se! Polovinu svého majetku teď dávám chudým, Pane, a kohokoli jsem nespravedlivě odíral na...
Lukáš 21:2...své dary do chrámové pokladny. Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dva haléřky, a řekl: "Vpravdě...
Lukáš 21:3...dva haléřky, a řekl: "Vpravdě vám říkám, že tato chudá vdova dala ze všech nejvíce. Všichni totiž přispívali...
Jan 12:5...neprodala za tři sta denárů? Mohlo se to rozdat chudým!" To však neřekl proto, že by měl starost o chudé,...
Jan 12:6...To však neřekl proto, že by měl starostchudé, ale že byl zloděj. Měl totiž na starosti společnou...
Jan 12:8...ji, tu mast schovávala pro den mého pohřbuChudé tu budete mít vždycky, ale vždycky mít nebudete."...
Jan 13:29...je potřeba na svátek, nebo nějaké peníze chudým. Jidáš vzal to sousto a hned vyšel ven. Byla noc...
Skutky 24:17...Jeruzaléma, abych svému národu přinesl dary pro chudé a oběti. Někteří Židé z Asie zastihli v chrámu,...
Římanům 15:26...a Řecku se totiž rozhodly uspořádat sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě. Rozhodli se...
2. Korintským 6:10... jako zarmoucení, stále se však radující, jako chudí, avšak mnohé obohacující, jako nic nemající, a přitom...
2. Korintským 9:9...dobrého díla. Je přece psáno: "Rozdělil štědřechudým dal, jeho spravedlnost navždy zůstává." Ten, který...
Galatským 2:10...k obřezaným. Chtěli jen, abychom pamatovali na chudé, o což jsem se opravdu pilně snažil. Když ale Petr...
Jakub 2:6... které Bůh zaslíbil těm, kdo jej milují? Vy ale chudého klidně ponížíte! Nejsou to přitom právě bohatí, kdo...
Zjevení 13:16...se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatýmchudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou...

Slova obsahující chudé: chudé (21) chudého (5) chudému (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |