Chtěli

Hledám varianty 'chtěli' [ chtít (35) chtěly (2) chtělo (1) chtěli (51) chtěla (4) chtěl (144) chtějí (43) chci (112) chcete (59) chceš (77) chceme (20) chce (87) ]. Nalezeno 596 veršù.
Genesis 12:10...hlad, a tak se Abram vydal dolů do EgyptaChtěl tam nějakou dobu pobýt, neboť v zemi panoval krutý...
Genesis 15:2..." Abram odpověděl: "Hospodine, Pane můj, co mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj dům zanechám...
Genesis 16:6...to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s , co chceš." Saraj ji tedy pokořovala, od Hagar utekla. U...
Genesis 24:49...pána vybral dceru jeho příbuzného. Nyní tedychcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte...
Genesis 26:28...si řekli: je teď mezi námi a tebou přísahaChceme s tebou vstoupit do smlouvy, že nám neuděláš nic...
Genesis 29:15...nebudeš přece u sloužit zadarmo. Řekni mi, co chceš za odměnu." (Onen Lában měl dvě dcery: starší se...
Genesis 29:21...řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženuchci být s ." Lában tedy shromáždil všechny místní muže a...
Genesis 30:15..."Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď mi chceš vzít ještě milostná jablíčka, která mám od syna?"...
Genesis 31:31... protože jsem se bál; myslel jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilím. Jestli ale u někoho najdeš...
Genesis 33:8...ten průvod, který jsem potkal?" On odpověděl: "Chtěl jsem si příznivě naklonit, můj pane." Ezau řekl:...
Genesis 37:8...mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat? Ty bys nám chtěl vládnout?!" A tak ho...
Genesis 37:21...bude z jeho snů!" Když to však uslyšel Rubenchtěl ho před nimi zachránit, a tak řekl: "Neberme mu...
Genesis 38:16...tvář. Uchýlil se tedy cestou k a řekl: "Chci se s tebou vyspat." (Nevěděl totiž, že je to jeho...
Genesis 39:14...toho Hebreje, aby si s námi zahrával?! Přišelchtěl se se mnou vyspat, ale jsem začala hlasitě křičet....
Genesis 39:17...otrok, jehož jsi k nám přivedl, ke mně přišelchtěl si se mnou zahrávat! Když jsem se ale dala do křiku,...
Genesis 48:7...dědictví, budou uvedeni pod jménem svých bratrůChci to tak proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu zemřela....
Exodus 2:14...opáčil: "Kdo udělal naším vůdcem a soudcemChceš snad zabít, jako jsi zabil toho Egypťana?" Mojžíš...
Exodus 2:15...se o tom !" Když se o tom doslechl faraochtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš před ním utekl do...
Exodus 4:18...tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za svými bratry do Egypta podívat se,...
Exodus 5:5... jak se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy je chcete zdržovat od roboty?!" Ještě týž den farao přikázal...
Exodus 5:11...Nebudu vám dávat slámu. Jděte si ji sbírat, kde chcete, ale z práce, kterou musíte odvést, se nic nesleví!"...
Exodus 9:2...mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustitchceš je nadále zadržovat, dávej pozor: Hospodinova ruka...
Exodus 10:25...s sebou i své děti." Mojžíš odpověděl: "To nám chceš sám poskytnout zvířata k obětem a zápalům? Musíme mít...
Exodus 12:48...to bude činit celá izraelská obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u...
Exodus 15:2...on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh a ho chci chválit, Bůh mého otce, chci ho velebit. Hospodin je...
Exodus 33:7...od tábora. Nazval jej Stan setkávání. Když chtěl kdokoli hledat Hospodina, musel vycházet ke Stanu...
Exodus 35:22... náramky a všelijaké zlaté předměty. Každý, kdo chtěl Hospodinu poskytnout jako dar zlato, i každý, kdo u...
Exodus 35:24...kůže či odolné usně, přinášel je. Každý, kdo chtěl přispět stříbrem nebo bronzem, přinášel tento...
Leviticus 4:32...kněz vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěnoChce-li jako oběť za svůj hřích přinést jehně, přivede...
Leviticus 14:4...na postiženém zhojila, nechá pro toho, kdo chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptáky, kus...
Leviticus 14:19...vykoná oběť za hřích, a tak očistí toho, kdo chce být očištěn, od jeho nečistoty. Nakonec kněz zabije...
Leviticus 27:13...cenu kněz určí, taková bude. Bude-li majitel chtít zvíře vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu....
Leviticus 27:15...zůstane. Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětilchtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz...
Leviticus 27:19...cenu sníží. Bude-li je ten, kdo pole zasvětilchtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz...
Leviticus 27:31...Hospodinu; jsou svaté Hospodinu. Bude-li někdo chtít své desátky vykoupit, přidá ještě pětinu navíc. Každý...
Numeri 6:21...odpovídat slibu, který učinil (kromě toho, co by chtěl přidat podle svých možností)." Hospodin promluvil k...
Numeri 9:14...dar Hospodinu. Takový člověk ponese hřích. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u...
Numeri 10:30...dobré věci." On mu však odpověděl: "NepůjduChci se vrátit do své země a ke svým příbuzným." Mojžíš mu...
Numeri 11:13...Vždyť na s pláčem naléhají: ‚Dej nám masochceme jíst!' Sám je všechny neunesu, je to nad ...
Numeri 11:15...je všechny neunesu, je to nad sílyChceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a...
Numeri 15:3... kterou vám dávám, abyste ji osídlili, a budete chtít Hospodinu přinést ohnivou oběť, abyste Hospodinu...
Numeri 15:14...přistěhovalec nebo kdokoli u vás bude žít chtěl přinést ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu, musí...
Numeri 16:14...žádnépole a vinici' jsi nám za dědictví nedalChceš snad těm mužům vyloupnout oči? Nepůjdeme!" Mojžíš se...
Numeri 20:19...napili tvé vody, zaplatíme ji. Nejde o nic vícchceme jen pěšky projít." Edom však řekl: "Neprojdeš!" a...
Numeri 21:22...posly k emorejskému králi Sichonovi se slovy: "Chtěl bych projít tvou zemí. Neodbočíme do polí ani do...
Numeri 22:17...Ciporův: ‚Prosím, nezdráhej se ke mně přijítChci zahrnout velikými poctami a udělám, cokoli mi...
Numeri 25:18...a bijte je, neboť oni lstivě napadli vásChtěli vás přelstít pomocí Peora a pomocí své sestry Kozbi,...
Numeri 32:7...jít do boje, zatímco vy zůstanete zde? Proč chcete syny Izraele odradit od vstupu do země, kterou jim...
Numeri 32:16...Přistoupili tedy k Mojžíšovi blíž a řekli: "Chceme tu postavit ohrady pro svůj dobytek a města pro své...
Numeri 32:20...na východ od Jordánu." Mojžíš jim odpověděl: "Chcete-li to slovo splnit, připravte se před Hospodinem k...
Numeri 35:32...do útočištného města, nepřijímejte výkupnéchtěl-li by se vrátit domů dříve, než zemře nejvyšší kněz....
Numeri 36:6...dcer přikazuje toto: Mohou se vdávat, za koho chtějí, ale jen uvnitř svého otcovského rodu a kmene. Tak...
Deuteronomium 1:41...mi odpověděli: "Zhřešili jsme proti HospodinuChceme vytáhnout a bojovat, přesně jak nám přikázal...
Deuteronomium 2:27... králi Chešbonu, posly s nabídkou míru: "Chtěl bych projít tvou zemí. Půjdu jen a jen po cestě,...
Deuteronomium 2:28...k jídlu i vodu k pití od tebe koupím za penízeChtěl bych jen pěšky projít tak, jak mi to dovolili synové...
Deuteronomium 4:10... na Orébu, mi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lidChci, slyší slova a učí se mne ctít po všechny dny...
Deuteronomium 6:2...je dodržovali v zemi, kterou jdete obsaditChce, abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života...
Deuteronomium 7:8...proto, že si vás Hospodin zamiloval, a proto, že chtěl splnit přísahu, kterou dal tvým otcům, vyvedl vás...
Deuteronomium 9:8...i na Orébu, se na vás rozhněval tak, že vás chtěl vyhladit. Když jsem na tu horu vystoupil, abych...
Deuteronomium 9:20... Hospodin se hněval na Árona tak, že jej chtěl zahubit, a proto jsem se tenkrát modlil i za Árona....
Deuteronomium 10:12... kráčel po všech jeho cestách a miloval jejChce, abys sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem...
Deuteronomium 12:30...Neříkej: "Jak asi ty národy sloužily svým bohůmChtěl bych to zkusit i ." Nic takového Hospodinu, svému...
Deuteronomium 13:6...ze svého středu zlo - vždyť ten bludař chtěl strhnout z cesty, po níž ti přikázal jít Hospodin,...
Deuteronomium 13:11...všechen lid. Ukamenuj ho k smrti - vždyť  chtěl odtrhnout od Hospodina, tvého Boha, který vyvedl z...
Deuteronomium 14:26...- hovězí, skopové, víno, pivo nebo cokoli budeš chtít. Jez to tam před Hospodinem, svým Bohem, a raduj se s...
Deuteronomium 19:19...proti svému bratru, uděláte mu totéž, co chtěl, aby se stalo jeho bratru. Odstraň ze svého středu...
Deuteronomium 25:7...nevymizelo z Izraele. Když si ten muž nebude chtít svou švagrovou vzít, půjde švagrová ke stařešinům do...
Deuteronomium 28:68...za otroky a otrokyně, ale nikdo vás ani nebude chtít koupit. Toto jsou slova smlouvy, o níž Hospodin...
Soudců 5:3... Hospodinu zazpívám, Hospodinu, Bohu Izraelechci zpívat žalm! Když vytáhls, Hospodine, ze Seíru, z...
Soudců 6:31...Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli...
Soudců 6:36...i oni vytáhli vstříc. Gedeon pak Boha požádal: "Chceš opravdu skrze zachránit Izrael, jak jsi řekl? Hle,...
Soudců 11:23... vyhnal Emorejce před svým lidem Izraelem, a ty chceš vyhnat nás? Nedržíš se snad toho, co ti dal tvůj bůh...
Soudců 13:16..."I kdybys tu zdržel, nejedl bych tvé jídloChceš-li ale připravit zápalnou oběť, obětuj ji Hospodinu."...
Soudců 13:23... "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl zabít," odpověděla mu jeho žena, "nepřijal by od nás...
Soudců 14:3...ženit k těm neobřezaným Filištínům?" "Tuhle chci," odpověděl Samson otci, "tahle se mi líbí!" (Jeho...
Soudců 14:12...třicet družbů, aby mu dělali společnost. "Chci vám dát hádanku," řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm...
Soudců 14:13..." "Dej nám tu svou hádanku," řekli mu na to. "Chceme ji slyšet." Pověděl jim: "Kdo se krmí, vydal krmi,...
Soudců 15:13..." odpověděl Samson. "Neublížíme," řekli mu. "Chceme jen spoutat a vydat jim. Zabít nechceme." A...
Soudců 16:26... sáhnout na sloupy, které drží tenhle chrámChci se o opřít." Chrám byl plný mužů i žen. Byli tam i...
Soudců 16:27...na střeše bylo kolem tří tisíc mužů a žen, kteří chtěli vidět tu zábavu se Samsonem. Tehdy Samson volal k...
Soudců 17:6...Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. V judském Betlémě byl jeden mladý levita, který...
Soudců 18:5..., a tak mu dělám kněze." Požádali ho tedy: "Chtěli bychom něco vědět. Zeptej se, prosím, Boha, zda bude...
Soudců 18:9... "Viděli jsme tu zem - je výborná! To tu chcete jen tak sedět? Nezdržujte se a pojďte, půjdeme tu...
Soudců 20:5... ale tu noc napadli. Obklíčili v doměchtěli zavraždit. Mou družku znásilnili tak, že zemřela....
Soudců 21:25...Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl. Za dnů, kdy rozhodovali soudcové, nastal v zemi...
Růt 4:3..."Noemi, která se vrátila z moábského krajechce postoupit nárok na díl pole, který patřil našemu...
Růt 4:4...těmito přísedícími, před stařešiny mého liduChceš-li to pole vykoupit, vykup je. Pokud je nevykoupíš,...
1. Samuel 2:16...se přece zapálit tuk; potom si vezmi, co chceš," kněz odpovídal: "Ne. Dej mi to hned. Když nedáš,...
1. Samuel 5:10..."Stěhují sem truhlu izraelského boha! To nás chtějí s celým naším lidem zahubit?" Obeslali proto a...
1. Samuel 8:19...Samuele poslechnout. "Ne, ne!" prohlásili. "Chceme mít nad sebou krále. jsme jako všechny národy; ...
1. Samuel 14:4...nikdo nevěděl. Na obou stranách průsmyku, kterým chtěl Jonatan proniknout k filištínské hlídce, byly skalní...
1. Samuel 14:7...na srdci," odpověděl mu zbrojnoš. "Obrať se, kam chceš - jsem přece s tebou jedno srdce." Jonatan mu na to...
1. Samuel 15:2...Hospodinova slova. Tak praví Hospodin zástupůChci potrestat Amaleka za to, co provedl Izraeli - že se...
1. Samuel 17:39...si na ty jeho šaty připásal také jeho mečchtěl jít, jenže na to nebyl zvyklý, a tak Saulovi řekl: "V...
1. Samuel 18:25...jim odpověděl: "Povězte Davidovi toto: Král nechce žádné věno, jen stovku filištínských předkožek jako...
1. Samuel 19:1...Saul řekl Jonatanovi a všem svým hodnostářům, že chce, aby David zemřel. Saulův syn Jonatan měl ale Davida...
1. Samuel 19:2...rád, a tak Davida varoval: "Můj otec Saul  chce zabít. Zítra ráno si prosím dávej pozor. Schovej se a...
1. Samuel 19:11...Davidovu domu své muže, aby ho hlídali. Ráno ho chtěl nechat zabít. Davidova žena Míkal ho ale varovala:...
1. Samuel 20:1...se provinil? Jak jsem tvému otci ublížil, že mi chce vzít život?" "Nic takového!" odpověděl Jonatan. "Nemáš...
1. Samuel 20:4...odpověděl: "Udělám pro tebe, cokoli budeš chtít." David tedy Jonatanovi řekl: "Jak víš, zítra je...
1. Samuel 20:13...bych ti to nezatajil. Pokud ti ale můj otec bude chtít ublížit, pak Hospodin potrestá a ještě mi přidá...
1. Samuel 21:10...údolí Ela. Je zabalen v plášti za efodem. Jestli chceš, vezmi si ho. Žádný jiný tu nemám." Na to David řekl:...
1. Samuel 24:5...nepřítele do rukou, abys s ním udělal, co budeš chtít.'" David tedy vstal a nepozorovaně Saulovi uřízl cíp...
1. Samuel 25:26... tvoji nepřátelé a všichni, kdo mému pánu chtějí ublížit, dopadnou jako Nábal! A tento dárek, který...
1. Samuel 25:40...a řekli : "David nás za tebou posílá, že si  chce vzít za ženu." Hned se poklonila tváří k zemi se...
1. Samuel 28:9...žena. "Vymýtil věštce a duchaře ze země! To  chceš nachytat a připravit o život?" Saul ale přísahal...
2. Samuel 3:25...přece Abnera, syna Nerova! Přišel oklamatchtěl vyzvědět, jak si vedeš; chtěl vyzvědět všechno, co...
2. Samuel 5:8...Město Davidovo. David toho dne prohlásil: "Kdo chce zaútočit na Jebusejce, ten na ty mrzáky a slepce...
2. Samuel 7:5...služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin - Ty mi chceš postavit dům, kde bych bydlel? Ode dne, kdy jsem...
2. Samuel 9:1...ze Saulova domu naživu? Kvůli Jonatanovi bych mu chtěl projevit přízeň." V Saulově domě sloužíval otrok...
2. Samuel 9:3...Saulova domu ještě někdo?" zeptal se ho král. "Chtěl bych mu projevit Boží přízeň." "Zůstal ještě jeden...
2. Samuel 9:7..." řekl mu David. "Kvůli tvému otci Jonatanovi ti chci projevit přízeň. Vrátím ti všechny pozemky tvého děda...
2. Samuel 13:24..."Mám prosbu. Tvůj služebník slaví stříhání ovcíChtěl by se král se svou družinou připojit ke svému...
2. Samuel 14:7...ho za to, že zavraždil svého bratra.' Tak chtějí zahubit i dědice. Uhasí i tu jiskřičku, co mi zbývá!...
2. Samuel 14:15...nezůstal zahnán nadobro. Proto jsem přišlachtěla jsem to panu králi vypovědět, protože mi ti lidé...
2. Samuel 14:16...vyslyší a zachrání ji ze spárů toho, kdo  chce i s mým synem vyhladit z Božího dědictví. Tvá...
2. Samuel 14:29...dva roky, ale stále ještě nesměl králi na očiChtěl proto ke králi vyslat Joába, ale když si pro něj...
2. Samuel 14:32... že máš za mnou přijít," odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat za králem, aby ses ho zeptal, proč jsem se...
2. Samuel 15:2...u cesty vedle brány. Zavolal si každého, kdo chtěl přednést králi nějakou věc k rozsouzení. "Z...
2. Samuel 15:26...- zde jsem; se mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi řekl: "Dávej pozor. Vrať...
2. Samuel 18:4...pomůžeš, když zůstaneš ve městě." "Udělám, co chcete," svolil tedy král. Postavil se k bráně a všechen...
2. Samuel 18:23...nemáš dobré zprávy," odpověděl Joáb. "Přesto chci běžet," opakoval. "Tak tedy běž," odpověděl Joáb....
2. Samuel 18:32...nepřátelé mého pána a krále i všichni, kdo ti chtějí škodit, dopadnou jako ten mladík!" Král byl otřesen...
2. Samuel 19:29...u tvého stolu. Jaké další právo bych ještě měl chtít? Čeho bych se ještě u krále dovolával?" "Nech těch...
2. Samuel 20:19...' My jsme pokojní, věrní Izraelci. Ty ale chceš zahubit jedno z hlavních měst v Izraeli. Proč ničíš...
2. Samuel 21:5...král. Odpověděli mu: "Za toho muže, který nás chtěl zničit a vyhubit z celého izraelského území, chceme...
2. Samuel 21:6...zničit a vyhubit z celého izraelského územíchceme sedm jeho potomků. Pověsíme je před Hospodinem v...
2. Samuel 24:2...kmeny od Danu po Beer-šebu. Sečtěte lidchci znát jeho počet." Joáb ale králi namítl: "Hospodin,...
2. Samuel 24:13..."Mají na tvou zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři měsíce pronásledován a prchat před nepřáteli?...
2. Samuel 24:21...za svým služebníkem?" zeptal se Aravna. "Chci od tebe koupit ten mlat," odpověděl David. "Postavím...
1. Královská 2:20...přistavit trůn a ona zasedla po jeho pravici. "Chci požádat o jednu maličkost," řekla. "snad ...
1. Královská 5:31...nechal navézt veliké ušlechtilé kameny, neboť chtěl, aby chrám měl základy z otesaných kvádrů....
1. Královská 8:18...Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale...
1. Královská 11:22..." požádal tehdy faraona. "Co ti u schází, že chceš odejít do své země?" řekl mu farao. "Nic mi neschází...
1. Královská 13:33...kdekoho nadělal kněze posvátných výšin. Kdokoli chtěl, toho pověřil, aby se na těch výšinách stal knězem....
1. Královská 15:22...výjimky odnášeli kamení a dřevo z Rámy, kterou chtěl Baaša vystavět. Král Asa z toho vystavěl Gebu...
1. Královská 16:21...lidu stála za Tibnim, synem Ginatovým, a chtěli ho prohlásit za krále, zatímco druhá polovina stála...
1. Královská 17:10...bys mi trochu vody ve džbánku?" zavolal na ni. "Chtěl bych se napít." A když otočila, že pro ni půjde,...
1. Královská 17:20...vdovou, u které bydlím, nakládat tak zle? To  chceš zabít syna?" Potom se třikrát za sebou položil na...
1. Královská 19:9... Vtom dostal slovo Hospodinovo: "Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina...
1. Královská 19:10...popravili. Zůstal jsem jen , ale i teď chtějí připravit o život." On mu řekl: "Vystup na horu a...
1. Královská 19:13...jeskyně. Vtom k němu ten hlas promluvil: "Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina...
1. Královská 19:14...popravili. Zůstal jsem jen , ale i teď chtějí připravit o život." "Vrať se, odkud jsi přišel,"...
1. Královská 20:7...země a řekl jim: "Sami vidíte, že ten člověk chce jen škodit. Když si ke mně poslal pro ženy a děti i...
1. Královská 21:2...ti místo jinou vinici, lepší, anebo jestli chceš, zaplatím ti její cenu ve stříbře." Nábot ale...
1. Královská 21:6...‚Prodej mi svou vinici za stříbro, anebo jestli chceš, dám ti za ni jinou.' Jenže on na to: ‚Tu vinici ti...
2. Královská 4:1...ctil Hospodina. Teď ale přišel věřitelchce si oba chlapce odvést jako otroky!" "Co pro tebe...
2. Královská 4:28...mi o tom neřekl." "Pane," řekla pak ta žena, "chtěla jsem snad od tebe syna? Neříkala jsem ti, ...
2. Královská 6:22...jsi je vlastním mečem a lukem, a teď bys je chtěl pobíjet? Dej jim jídlo a vodu, se najedí a napijí...
2. Královská 6:28...odpověděl král. Potom se zeptal: "Tak co chceš?" Začala mu vyprávět: "Tahle žena mi řekla: ‚Dej sem...
2. Královská 9:11...svého pána. "Všechno v pořádku? Co ti ten blázen chtěl?" vyzvídal jeden z nich. "Sami víte, jak takoví lidé...
2. Královská 9:15...utržil.) Jehu prohlásil: "Jestli opravdu chcete za krále, nedovolte nikomu uniknout z města a...
2. Královská 10:5... Nikoho za krále nedosadíme. Uděláme, co budeš chtít." Napsal jim tedy druhý list: "Jestli jste se mnou a...
2. Královská 10:6...jim tedy druhý list: "Jestli jste se mnouchcete poslouchat, vezměte hlavy všech synů svého pána a...
2. Královská 10:19...a všechny jeho kněze. Nikdo nechybí, protože chci uspořádat velikou oběť Baalovi. Kdokoli bude chybět,...
2. Královská 10:30... Udělal jsi s Achabovým domem všechno, co jsem chtěl, a proto budou na izraelském trůnu sedět čtyři tví...
2. Královská 14:10...raději zůstaň doma. Proč si říkáš o neštěstíChceš padnout a strhnout s sebou i Judu?" Amaciáš ale...
2. Královská 18:24...koní, jestli si na najdeš jezdce! Jak se chceš postavit hejtmanu poslední provincie mého pána, když...
1. Letopisů 12:18... spojím se s vámi celým srdcem. Pokud ale chcete vyzradit mým nepřátelům, ačkoli jsem nevinný, to...
1. Letopisů 13:2...pak prohlásil: "Jestliže to schvalujetechce-li to Hospodin, náš Bůh, vzkažme našim ostatním...
1. Letopisů 21:3... nejsou to snad všechno tvoji poddaní? Proč to chce můj pán udělat? Proč být na Izrael uvalena vina?"...
2. Letopisů 1:11...lid?" Bůh Šalomounovi řekl: "Protože jsi chtěl právě toto - nežádal jsi poklady, slávu ani smrt...
2. Letopisů 2:3... stavím chrám jménu Hospodina, svého BohaChci ho zasvětit k pálení vonného kadidla před jeho tváří,...
2. Letopisů 2:4... jak bylo Izraeli navěky uloženo. Chrám, který chci postavit, být veliký, neboť náš Bůh je veliký nade...
2. Letopisů 2:8...mi připravili dostatek dřeva, neboť chrám, který chci stavět, být veliký a podivuhodný. Tvým dřevorubcům...
2. Letopisů 6:8...Izraele. Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale...
2. Letopisů 7:11...Hospodinův chrám i královský palác. Vše, co chtěl uskutečnit, šlo o Hospodinův chrám nebo o jeho...
2. Letopisů 16:6...Judu, aby odnášeli kamení a dřevo z Rámy, kterou chtěl Baaša vystavět. Král Asa z toho vystavěl Gebu a Micpu...
2. Letopisů 25:19...ale zůstaň doma! Proč si říkáš o neštěstíChceš padnout a strhnout s sebou i Judu?" Amaciáš ale...
2. Letopisů 28:10...povraždili, ale volá do nebe! A k tomu si ještě chcete zotročit judské a jeruzalémské děti jako své sluhy a...
2. Letopisů 28:13...z boje. "Nevoďte sem ty zajatce!" řekli jim. "Chcete snad, abychom se provinili proti Hospodinu, tak aby...
2. Letopisů 32:1...král Senacherib a oblehl opevněná města, která chtěl dobýt. Když Ezechiáš viděl, že se blíží Senacherib a...
Ezdráš 4:12...tebe dorazili k nám, se usadili v Jeruzaléměchtějí to zlé a odbojné město znovu vystavět. Začali...
Nehemiáš 2:19... Uráželi nás: "Co to tam provádíte za věciChcete se protivit králi?" "Bůh nebes nám pomůže,"...
Nehemiáš 3:34...svými soukmenovci a před samařským vojskem. "Chtějí opevňovat?! Chtějí obětovat? Chtějí to dnes dodělat?...
Nehemiáš 6:6... Proto stavíš ty hradby. Podle těch zpráv prý chceš být jejich králem. Dokonce jsi ustanovil proroky, aby...
Nehemiáš 6:10... uvnitř v chrámě. Chrámové dveře musíme zavřítChtějí totiž zavraždit. V noci přijdou zavraždit!"...
Nehemiáš 6:14...na prorokyni Noadiu a na další proroky, kteří  chtěli zastrašit. Hradby byly dokončeny během dvaapadesáti...
Ester 2:13...harému vzít s sebou do králových komnat, cokoli chtěla, a bylo vyhověno. Večer odcházela a ráno se...
Ester 3:4... ale když neposlouchal, pověděli to HamanoviChtěli vidět, zda to Mordechajovi projde; řekl jim totiž,...
Ester 3:11... "a stejně tak ten lid. Udělej s ním, co chceš." Třináctého dne prvního měsíce byli svoláni...
Ester 5:3...Ester přistoupila a dotkla se jeho konce. "Copak chceš, královno Ester? Žádej půl říše a bude ti vyhověno,"...
Ester 6:6... král se ho zeptal: "Co se udělat, když král chce někoho vyznamenat?" Haman si pomyslel: "Koho jiného by...
Ester 6:7...vyznamenat než ?" a tak tedy králi odpověděl: "Chce-li král někoho vyznamenat, přinesou královské...
Ester 6:9... je to roucho oblečeno tomu, koho král chce vyznamenat; je na tom koni proveden po náměstí a ...
Ester 6:11...a volal před ním: "Takto se děje tomu, koho chce král vyznamenat." Mordechaj se pak vrátil do...
Job 5:1...křič - kdo ti však odpoví? Ke komu z andělů se chceš obrátit? Hlupáka zahubí rozhořčení, omezenec umře...
Job 6:26...vaše důkazy mohou dokázat? To, co jsem řekl, mi chcete vytýkat? Copak jen do větru mluví ubožák? Vy byste...
Job 7:18...rána se o něj zajímáš, každičkou chvíli ho chceš sledovat. Kdy ode odvrátíš svůj zrak? Ani slinu...
Job 9:3...být před Bohem v právu? Kdyby s ním někdo snad chtěl jít k soudu, z tisíce otázek by nezodpověděl jednu....
Job 10:8...ruce mne hnětly a tvořily - teď ses obrátilchceš zahubit? Vzpomeň si, že jsi mne z hlíny vytvořil -...
Job 10:9...Vzpomeň si, že jsi mne z hlíny vytvořil - to  chceš znovu na prach obrátit? Což jsi kdysi jak mléko...
Job 13:3...vy, to také vím a nejsem v ničem za vámi. Teď chci se Všemohoucím promluvit, s Bohem chci projednat svou...
Job 13:8...tak podle? To kvůli němu řečníte falešněChcete snad nadržovat jemu? Chcete snad dělat obhájce Bohu?...
Job 13:13...jsou hlína splácaná! Mlčte, teď promluvit chci , pak se stane, co se stát. Proč kůži na trh...
Job 13:14...se stane, co se stát. Proč kůži na trh nosit chci a vlastní život nasadit? I kdyby zabil, i kdybych...
Job 13:15... zabil, i kdybych neměl naději, své cesty chci před ním obhájit. Jedině tak bych se mohl zachránit -...
Job 13:19... že jsem nevinný. Kdo se to bude se mnou přítChci zemřít, když umlčí! Žádám , Bože, jenom o dvojí,...
Job 13:25... za protivníka pokládáš? List větrem zmítaný chceš vyděsit, za suchou plevou chceš se hnát, že na ...
Job 19:5...pochybil, do chyby vám není nic. Pokud se chcete povyšovat nade mne a moji potupu proti mně obracet,...
Job 21:22...na rodině, jeho měsíce dojdou do konceChce tu snad někdo Boha poučit? On přece soudí všechno na...
Job 21:34...celé procesí a předcházejí ho nesčetní. Jak  chcete těšit těmi nesmysly? Vaše odpovědi jsou samé lži!" ...
Job 22:15... když po nebeské klenbě obchází.' - To se chceš držet staré stezky, kterou kráčeli lidé zlí? Ti...
Job 23:5...stížnosti. Dozvěděl bych se, co mi odpoví, co mi chce říci, bych pochopil. Bude se ve své veliké moci se...
Job 26:4...Jak hluboké pochopení jsi tu projevil! Komu chceš tyhle řeči vykládat? Jaký duch to z tebe promlouvá?...
Job 27:22...se na něj beze vší lítosti, právě když bude chtít před ním utéci. Posměšně zatleská mu svýma rukama, s...
Job 30:4...křovím sbírají listy lebedy, kořínky jalovce se chtějí nasytit. Lidé je ze svého středu vyhnali, křičí za...
Job 30:12...zábrany. Lůza povstává po pravici, nohy mi chtějí podrazit, připravují cesty, aby zničili. Mou...
Job 30:18... Ohromnou silou drží za šaty, v límci košile chce uškrtit. Do bláta odmrštil, prachu a popelu jsem...
Job 31:33... Copak jsem jako Adam skrýval své přestupkyChtěl jsem svou vinu v srdci utajit? Měl jsem snad strach...
Job 33:32... promluvím. Máš-li co říci, odpověz mi, mluvchtěl bych obhájit! Pokud ne, potom naslouchej mi, mlč a...
Job 34:17...Jak by mohl vládnout ten, kdo právo nesnášíChceš snad Mocného a Spravedlivého odsoudit? Vždyť on i...
Job 37:1... Při tom pomyšlení se srdce děsí, jako by mi chtělo z hrudi vyskočit. Jen si poslechněte jeho hlas...
Job 37:20...neumíme ani řeč připravit! se mu oznámit, že chci promluvit? Chce si někdo říkat o vlastní zničení? Do...
Job 39:30...za pokrmem, očima hledí do dálek. Jeho mláďata chtějí hltat krev; kde jsou mrtvoly, tam je hned!" Tehdy...
Job 40:2...k Jobovi: "Napraví Všemohoucího, kdo se s ním chce přít? Kdo obviňuje Boha, na to odpoví!" Job na to...
Job 40:8...vyhrň rukávy, budu se ptát a ty poučíšChceš snad mou spravedlnost zpochybnit? Chceš odsoudit,...
Job 40:28...uprosit, bude se ti snažit vlichotit? Bude chtít s tebou smlouvu uzavřít, aby ti sloužil navždycky?...
Job 41:3...- kdo by se tedy proti mně postavil? Kdo  chce vyzvat, mu zaplatím? Všechno pod nebem je mým...
Žalmy 9:2..., Hospodine, celým srdcem svým, vypravovat chci o všech tvých zázracích! Z tebe se raduji, pro tebe...
Žalmy 9:3...raduji, pro tebe jásám, tvému jménu, Nejvyššíchci zazpívat! Moji nepřátelé ustoupí a padnou, před tvojí...
Žalmy 17:9...křídel kéž úkryt naleznu před ničemy, kteří  chtějí napadnout, před smrtelnými nepřáteli všude okolo!...
Žalmy 26:11...zvrhlosti, v pravici mají samé úplatky! ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnou, vykup ! Nohama...
Žalmy 28:7... Pomoc jsem dostal, srdce jásá, svou písní chci mu děkovat! Svému lidu je Hospodin silou, svému...
Žalmy 31:14...všech stran! se proti mně spolu domlouvajíchtějí zbavit života! ale, Hospodine, doufám v tebe,...
Žalmy 34:13... poslouchejte , úctě k Hospodinu vás vyučímChce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré...
Žalmy 35:4... jsou zahanbeni, se stydí ti, kdo  chtějí o život připravit! jsou zpět zahnáni, se hanbí...
Žalmy 35:25...nade mnou! si nemyslí: "Hohó! To jsme chtěli!" neříkají: " jsme ho dostali!" jsou...
Žalmy 38:13...jde o můj život, mi kladou léčky, ti, kdo mi chtějí ublížit, mluví o zkáze, své lsti vymýšlejí každý den...
Žalmy 40:6... které o nás máš, se tobě nikdo nerovnáChtěl bych je vypovědět, o nich promluvit, je jich však víc...
Žalmy 40:15...zahanbeni, se stydí všichni, kdo o život chtějí připravit! jsou zpět zahnáni, se hanbí, kdo se...
Žalmy 45:18...děti; učiníš je knížaty po celé zemi! Tvé jméno chci připomínat po všechna pokolení, na věky věků...
Žalmy 52:9... Spoléhal na množství svého majetku, posílit chtěl se skrze záhubu!" ale budu jako oliva - v Božím...
Žalmy 55:4... před hrozbou ničemy. Svojí hanebností  chtějí zavalit, chovají ke mně krutou nenávist! Srdce se ve...
Žalmy 57:10...citero, vzbudím ranní zář! Chválit , Panechci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá...
Žalmy 59:17... ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým...
Žalmy 61:5... baštou před tváří nepřátel. V tvém stanu chtěl bych bydlet stále, ve skrytu tvých křídel schovat se!...
Žalmy 61:9...dej, ho provází láska s věrností! Tvému jménu chci zpívat navěky, své sliby plnit po všechny dny. Pro...
Žalmy 62:4...hrad! Jak dlouho budete v útoku pokračovat? To chcete všichni srazit člověka, který je sám jak zídka...
Žalmy 64:5... jak šípy míří slovy krutými. Nevinného chtějí trefit ze zálohy, bez obav na něj náhle vystřelí! Ve...
Žalmy 69:5...mám vlasů na hlavě! Spousta je těch, kteří  chtějí zničit, obviňují falešně - to, co jsem neukradl,...
Žalmy 71:16...hrdinství, tvou spravedlnost, Pane, připomínat chci! Učils , Bože, od mládí, dosud vyprávím o tvých...
Žalmy 73:16...způsobem, k tvým dětem bych se choval nevěrněChtěl jsem to tedy pochopit rozumem, poznal jsem ale, jak...
Žalmy 79:13...budeme. Na věky věků, stále dál tvé chvály chceme zvěstovat! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie...
Žalmy 84:11...je lepší než jinde na tisíc! V domě svého Boha chci postávat u prahu, než abych bydlel v příbytcích ničemů...
Žalmy 86:12..., Pane Bože, celým srdcem svým, tvé jméno chci slavit navěky! Vždyť ty miluješ láskou největší,...
Žalmy 89:2...žalm Etana Ezrachejského. Hospodine, o tvé lásce chci zpívat napořád, navěky chci svými ústy tvou věrnost...
Žalmy 92:5... Svými skutky jsi , Pane, obšťastnil, proto chci zpívat o díle rukou tvých. Jak veliké jsou, Hospodine,...
Žalmy 101:1... O lásce a právu zazpívám, tobě, Hospodinechci zpívat žalm. Poctivou cestu pečlivě sleduji - kdy ...
Žalmy 101:2...sleduji - kdy navštívíš? Ve vlastním domě chci žít tak, jak srdci velí poctivost. Nikdy nepřijde před...
Žalmy 108:2... srdce je, Bože, připraveno, celou duší chci zpívat a hrát. Probuď se konečně, loutno a citero, ...
Žalmy 108:4... vzbudím ranní zář! Chválit , Hospodinechci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá...
Žalmy 111:1... Haleluja! Hospodina celým srdcem chválit chci ve shromáždění i v radě poctivých. Jak veliké jsou...
Žalmy 115:3...Bůh? Kde je?" Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní! Stříbro a zlato jsou jejich modly, výtvory...
Žalmy 119:8...spravedlivým soudům když se naučím. Tvé zákony chci dodržet - jen prosím neopouštěj ! Jak mladík svou...
Žalmy 119:44...přece na tvé pokyny. Tvůj Zákon stále plnit chci, navždy a navěky! Svobodně budu žít stále dál, neboť...
Žalmy 119:60... Pospíchám, abych se nezpozdil dodržet chci tvé příkazy. I když jsem obklopen léčkami ničemů,...
Žalmy 119:88...své lásce prosím obživ - svědectví tvých úst chci dodržet! Tvé slovo, Hospodine, navěky ukotveno je v...
Žalmy 119:115...ode , bídáci, příkazy svého Boha plnit chci! Podpírej , jak jsi zaslíbil, abych žil, nedej,...
Žalmy 119:129...lži! Tvá svědectví jsou úžasná, to proto je chci zachovat! Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým...
Žalmy 119:145...abych žil! Celým srdcem volám, Hospodine, slyšChci zachovávat tvé zákony! Volám k tobě, prosím zachraň...
Žalmy 120:7... sám jsem pro pokoj, když ale promluvímchtějí boj! Poutní píseň. K horám své oči obracím - odkud...
Žalmy 122:8...Pro svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se. Pro dům Hospodina, našeho Boha, chci o tvé...
Žalmy 122:9...chci modlit se. Pro dům Hospodina, našeho Bohachci o tvé dobro usilovat! Poutní píseň. K tobě své oči...
Žalmy 137:3... abychom jim prý zpívali; naši tyrani od nás chtěli veselí: "Co kdybyste nám zpívali některou z písní...
Žalmy 140:5... před těmi, kdo páchají násilí, před těmi, kdo chtějí mi nohy podrazit! Nadutci na nastražili léčku,...
Žalmy 142:5... všimni si: nezná se ke mně ani jediný! Kdybych chtěl utéci, nemám kam, nikdo se o nestará! K tobě zní...
Žalmy 143:3...před tebou! Pronásleduje nepřítel, zašlapat chce do země! Nutí bydlet v temnotě tak jako dávno...
Žalmy 145:2...chválím navždy, navěky. Každý den tebe chválit chci, tvé jméno slavím navždy, navěky. Veliký je Hospodin,...
Přísloví 1:23...vás napomínám, hle, svého ducha na vás vylít chci, právě vám chci svá slova oznámit! Dosud jsem volala,...
Přísloví 4:11... léta života se ti prodlouží. Cestě moudrosti chci učit, po přímých stezkách chci vést. Půjdeš-li,...
Přísloví 15:27...hnusí, za čistá považuje slova laskavá. Kdo se chce obohatit, ten vlastní domov boří, kdo nenávidí úplatky...
Přísloví 18:2...radou pohrdne. Tupec nijak nestojí o rozumnostchce jen vyklopit, co na srdci. Kam přijde darebák,...
Přísloví 19:21... Člověk v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin. Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je...
Přísloví 21:1...ruce - jak vodní strouhu je směruje, kam chce. Člověk všechny své cesty za správné, srdce však...
Přísloví 24:12...smrti, ujmi se těch, jež vedou k popravě! Copak chceš říci: "My jsme to nevěděli"? Tomu, jenž zkoumá srdce,...
Přísloví 24:28...dům. Nesvědč proti bližnímu pro nic za nicchceš snad oklamávat svými rty? Neříkej: "Zachovám se k...
Přísloví 27:16...v období dešťů se hašteřivá žena podobá. Kdo ji chce zkrotit, chce zkrotit vítr, do pravé ruky chce olej...
Píseň 2:7... nerozněcujte lásku, dříve než sama bude chtít. Slyšte - můj milý! Hle - se blíží, přes hory...
Píseň 3:5... nerozněcujte lásku, dříve než sama bude chtít. Kdopak to z pouště přichází, jako když vzhůru stoupá...
Píseň 8:4... nerozněcujte lásku, dříve než sama bude chtít! Kdopak to z pouště přichází, se svým miláčkem v...
Píseň 8:7...vod, neodplaví ji říční proud. Kdo by lásku chtěl za celé jmění pořídit, jedině by se zesměšnil!...
Izaiáš 5:1...úkryt před bouří a deštěm. Svému milému zpívat chci milostnou píseň o jeho vinici: Můj milý míval vinicina...
Izaiáš 9:19... Krájel napravo, zůstal hladový, hltal nalevo, a chce víc. Manases Efraima, Efraim Manasese, na Judu se pak...
Izaiáš 10:12...a jeho sochami!" Proto, Pán dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře Sion a Jeruzalému, potrestá...
Izaiáš 21:12...A strážný odpoví: "Přichází ráno, ale také nocChcete-li se ptát, ptejte se, vraťte se a přijďte sem!"...
Izaiáš 26:13... jiní krom tebe vládli nám, my však jen na tebe chceme spoléhat, jen tvoje jméno uctívat. jsou však...
Izaiáš 28:9...všude hromady! "Koho se to tu snaží poučit? Komu chce vykládat své poselství? Sotva odkojeným mrňousům,...
Izaiáš 30:2...síle faraona hledají bezpečí, do stínu Egypta se chtějí uchýlit. Faraonovou silou však budete zklamáni,...
Izaiáš 36:9...koní, jestli si na najdeš jezdce! Jak se chceš postavit hejtmanu poslední provincie mého pána, když...
Izaiáš 40:18...nic, jsou pro něj nicota a ještě míň! Ke komu chcete Boha přirovnat? Čemu se podle vás podobá? Odlité...
Izaiáš 40:25... jak plevy odnáší je vichřice. Ke komu tedy chcete přirovnat? Svatý říká: Kdo se mi vyrovná? Zvedněte...
Izaiáš 45:11...Svatý, který jej utvořil: Na budoucnost se  chcete vyptávat? O mých dětech, o díle rukou mých chcete mi...
Izaiáš 46:5... vás podpořím a zachráním. Ke komu tedy chcete přirovnat? Kdo je podle vás jako ? S kým to...
Izaiáš 46:10... Říkám: " vůle stane se, udělám vše, co se mi chce." zavolám od východu dravce, muže své vůle ze země...
Izaiáš 50:8... to vím. Blízko je Ten, který hájí. Kdo  chce obvinit? Pojďme se vedle sebe postavit! Kdo chce proti...
Izaiáš 54:15...někdo napadal, nebudu s ním ; kdokoli by  chtěl napadnout, padne před tebou. Hle, to jsem stvořil...
Izaiáš 55:3...mně, poslouchejte a živi budete. Věčnou smlouvu chci s vámi uzavřít, potvrdit lásku, již jsem Davidovi...
Izaiáš 55:11...nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci; úspěšně naplní své poslání. Ano, vyjdete s radostí,...
Izaiáš 56:12...jen o svůj zisk. "Pojďte," vykřikují, "víno chci! Pivem se pojďme zpít! Zítřek bude právě takový, jen...
Izaiáš 58:3...Jen se podívejte - v postní den si děláte, co chcete, všechny své dělníky ale honíte. Vaše půsty působí...
Izaiáš 58:13...sobotě, aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš, když budeš sobotu nazývat svým blahem, Hospodinovým...
Izaiáš 63:7...crčet na zemi. Hospodinovu lásku připomínat chci a činy, za které chválu zaslouží - za všechno, co pro...
Izaiáš 66:1...trůn, zemi mám u nohou jako podnožku. Kde mi to chcete stavět dům? Kde být místo, kde bych spočinul?...
Jeremiáš 2:29... Judo - jednoho boha na každé město! Z čeho  chcete obvinit? Všichni jste zradili, praví Hospodin....
Jeremiáš 3:1...poskvrnila! Tys ale smilnila s tolika milenci, a chceš se ke mně vrátit?" praví Hospodin. "Jen se rozhlédni...
Jeremiáš 8:3...z toho zlého pokolení, tam všude budou chtít raději zemřít, než aby žili, praví Hospodin zástupů."...
Jeremiáš 9:23...hrdinstvím ani boháč svým bohatstvím. Kdo se chce chlubit, se chlubí tím, že zná a že mi rozumí,...
Jeremiáš 11:15...Co vlastně můj milý lid pohledává v mém domě? To chce dál s mnoha jinými kout pikle? Může snad maso obětí...
Jeremiáš 12:1...jsi, kdykoli si ti stěžuji; o spravedlnosti chci ale s tebou promluvit: Proč je úspěšná cesta ničemů?...
Jeremiáš 13:11...dům Izraele a celý dům Judy, praví HospodinChtěl jsem, aby byli mým lidem, mým věhlasem, chválou a...
Jeremiáš 18:22...- vždyť mi vykopali jámu, aby lapili, nohy chtěli chytit do pasti. Hospodine, ty sám víš o všech...
Jeremiáš 26:3... abych i upustil od zla, které jsem na  chtěl dopustit za to, jak zle se chovali. Řekni jim - ‚Tak...
Jeremiáš 26:21...svými veliteli a velmoži uslyšeli jeho slovachtěl ho král nechat zabít. Uriáš se o tom ale doslechl a...
Jeremiáš 26:24...Šafanův, takže nepadl do rukou lidu, který ho chtěl zabít. Na počátku vlády judského krále Cidkiáše,...
Jeremiáš 29:11... Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstíchci vám dát budoucnost a naději. Když budete ke mně volat...
Jeremiáš 32:33...mi záda, a ne tvář. Znovu a znovu jsem je chtěl poučit, ale neposlouchali a poučení nepřijímali. V...
Jeremiáš 36:3...Když dům Judy uslyší o všem tom zlu, které na  chci dopustit, snad se každý z nich odvrátí od své zlé...
Jeremiáš 37:12...odtáhlo kvůli faraonově vojsku od Jeruzalémachtěl se Jeremiáš vydat z Jeruzaléma do kraje Benjamín, aby...
Jeremiáš 37:13... Ten proroka Jeremiáše zadržel. "Tak ty chceš přeběhnout k Babyloňanům!" obořil se na něj. "To není...
Jeremiáš 38:14...ke třetímu vchodu do Hospodinova chrámu. "Chci od tebe slyšet slovo," řekl král Jeremiášovi. "Nic...
Jeremiáš 38:16...nezabiji ani nevydám do rukou těch, kdo  chtějí zabít." Nato Jeremiáš Cidkiášovi řekl: "Tak praví...
Jeremiáš 40:4...propouštím z řetězů, které máš na rukou. Pokud chceš jít se mnou do Babylonu, pojď a postarám se o tebe....
Jeremiáš 40:5...zem; můžeš jít, kam uznáš za dobré a vhodnéChceš-li se ale vrátit, vrať se ke Gedaliášovi, synu...
Jeremiáš 41:5... Měli s sebou moučné oběti a kadidlo, které chtěli přinést do Hospodinova chrámu. Išmael, syn...
Jeremiáš 42:14...neuslyšíme zvuk polnice a nebudeme hladovět; tam chceme bydlet!' - nuže, pak tedy slyšte slovo Hospodinovo,...
Jeremiáš 44:7...Proč na sebe přivádíte tak hrozné neštěstí? To chcete z Judy vyhladit muže, ženy, děti i kojence, takže z...
Jeremiáš 44:8...cizím bohům v Egyptě, kam jste přišli bydlet? To chcete být vyhlazeni? Chcete být nadávkou a ostudou mezi...
Jeremiáš 49:9... v noci zloději, vezmou jen to, co budou chtít. však Ezaua svléknu donaha, odhalím jeho úkryty,...
Pláč 3:53...jak ptáčka lovili, lovili bez příčiny. V jámě chtěli můj život ukončit, zaházeli kamením. Nad hlavou...
Ezechiel 2:1... "Synu člověčí," řekl mi, "postav se na nohyChci s tebou mluvit." Když ke mně promluvil, vstoupil do ...
Ezechiel 3:7... poslechli by . Dům Izraele ale nebude chtít poslouchat, protože nechtějí poslouchat . Celý dům...
Ezechiel 3:27...a řekneš jim: ‚Tak praví Panovník Hospodin.' Kdo chce poslouchat, slyší; kdo nechce, nechce - vždyť je...
Ezechiel 9:8...na tvář a úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! To chceš vyhubit celý pozůstatek Izraele, že vyléváš na...
Ezechiel 11:13...jsem úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! To chceš skoncovat s pozůstatkem Izraele?" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 20:32...Panovník Hospodin, vás nevyslyším!" "Říkáte: ‚Chceme být jako jiné národy, jako kmeny všech zemí - chceme...
Ezechiel 21:9...pochvy a vyhladím z tebe spravedlivé i ničemnéChci vyhladit spravedlivé i ničemné, a tak vytasím svůj meč...
Ezechiel 33:11...Hospodin, nemám zalíbení ve smrti ničemyChci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a žil!...
Ezechiel 33:25...ke svým hnusným modlám, proléváte krev, a ještě chcete vládnout zemi? Spoléháte se na svůj meč, pácháte...
Ezechiel 33:26... kdekdo przní manželku svého bližního, a ještě chcete vládnout zemi? Řekni jim - Tak praví Panovník...
Daniel 3:17...a Abednego. "Jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít zachránit, zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze...
Daniel 4:14...nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí, a že nad ním může postavit i nejnižšího z...
Daniel 4:22...nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí. Onen rozkaz, že stromu být ponechán...
Daniel 4:29...nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí!" V tom okamžiku se to slovo o...
Daniel 5:19...a chvěním ctili lidé všech národů a jazyků. Koho chtěl, zabil, a koho chtěl, ušetřil. Koho chtěl, povýšil, a...
Daniel 5:21...lidským královstvím vládne Bůh Nejvyšší a koho chce, nad ním může postavit. Ale ty, jeho syn Belšasar, ses...
Daniel 6:15...to král uslyšel, velice se zarmoutil. Rozhodně chtěl Daniela zachránit, a usiloval o jeho záchranu do...
Daniel 7:19...jím vládnout na věky a věky věků." Potom jsem chtěl vědět, co znamená ta čtvrtá šelma, která se lišila od...
Daniel 7:20...a drtila a zbytek rozdupávala nohama. Také jsem chtěl vědět, co znamená těch deset rohů na její hlavě a...
Daniel 8:4...a nebylo před ním žádné pomoci. Dělal si, co chtěl, a stále mohutněl. Zatímco jsem o tom přemýšlel, hle,...
Ozeáš 6:3...ním mohli žít, abychom Hospodina znali a znát ho chtěli stále víc. On se objeví tak jistě jako svítání,...
Ozeáš 6:6...svými výroky, aby úsudky jak světlo zářilyChci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než...
Ozeáš 10:10...pachatelům bezpráví? Potrestám je, kdy budu chtít: Národy se spojí proti nim, aby je spoutaly za jejich...
Joel 4:4...kraje? Za co se mi to mstíte? Jestliže se mi chcete mstít, rychle a rázně vám to oplatím! Pobrali jste...
Amos 6:3...Mají snad větší území než vy? Zlý den byste chtěli odvrátit, nastolujete však násilí. Vyleháváte na...
Abdiáš 1:5... v noci lupiči, vezmou jen to, co budou chtít. Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň...
Zachariáš 2:4...národům, které pozvedly roh proti judské zemichtěly ji rozprášit." Zvedl jsem oči a hle - muž s měřicí...
Zachariáš 9:8...při svém domě jako stráž proti těm, kdo by jej chtěli napadat. Po mém lidu nebude šlapat tyran - teď ...
Zachariáš 11:12...to je slovo od Hospodina. Řekl jsem jim: "Jestli chcete, vyplaťte mi mzdu. A jestli ne, nevadí." Vyplatili...
Zachariáš 12:9...Hospodinův jdoucí před nimi. V onen den budu chtít zničit všechny národy, které přitáhly proti...
Matouš 5:31...tvé tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou manželku, musí dát rozlukový list.' ...
Matouš 5:40...tváře, nastav mu i druhou. Když se s tebou někdo chce soudit, aby připravil o košili, nech mu i plášť....
Matouš 5:42... kdo prosí, dej a od toho, kdo si od tebe chce půjčit, se neodvracej. Slýchali jste, že bylo řečeno:...
Matouš 7:12...ho prosí? Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Právě v tom spočívá Zákon...
Matouš 8:2...a klaněl se mu se slovy: "Pane, kdybys jen chtěl, dokážeš očistit." On vztáhl ruku a dotkl se ho se...
Matouš 8:3..." On vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" A jeho malomocenství bylo ihned očištěno....
Matouš 9:13... ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti.' Nepřišel jsem volat...
Matouš 11:27...nikdo nezná, jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní...
Matouš 12:7...nežli chrám. Kdybyste věděli, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti,' neodsuzovali byste nevinné....
Matouš 12:10...Ježíše vyptávali: "Smí se v sobotu uzdravovat?" Chtěli ho totiž z něčeho obvinit. On jim však řekl: "Je...
Matouš 12:38...ze znalců Písma a farizeů odpověděli: "Mistřechceme od tebe vidět nějaké znamení." On jim však řekl:...
Matouš 12:46... jeho matka a bratři stáli venku, neboť s ním chtěli promluvit. Někdo mu řekl: "Pohleď, tvá matka a tví...
Matouš 12:47..."Pohleď, tvá matka a tví bratři stojí venkuChtějí s tebou mluvit." On mu však odpověděl: "Kdo je ...
Matouš 13:28...‚To udělal nepřítel.' Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho šli vytrhat?' Ale on řekl: ‚Nikoli,...
Matouš 14:5..."Tvůj sňatek s je nezákonný!" Herodes ho tedy chtěl zabít, ale bál se zástupu, protože ho měli za proroka...
Matouš 16:24...na lidské." Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme...
Matouš 16:25... vezme svůj kříž a následuje . Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil...
Matouš 17:4...Ježíšovi řekl: "Pane, dobře, že jsme tu! Jestli chceš, uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi...
Matouš 17:12...přišel, ale oni ho nepoznali a udělali s ním, co chtěli. Totéž od nich vytrpí i Syn člověka." Tehdy učedníci...
Matouš 18:23... Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal...
Matouš 19:17...se vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrýChceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání." "A...
Matouš 19:21...mladík. "Co mi ještě schází?" Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho...
Matouš 20:14...na denáru? Vezmi si, co ti patří, a běž; ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad...
Matouš 20:15...jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci? Anebo snad kvůli štědrosti trpíš závistí?' Takto...
Matouš 20:21...syny, klaněla se mu a o něco ho prosila. "Co chceš?" zeptal se . Odpověděla: "Řekni, tito dva moji...
Matouš 20:26... Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi...
Matouš 20:27... je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, je vaším otrokem. Právě tak Syn člověka...
Matouš 21:46...jeho podobenství, pochopili, že mluví o nich, a chtěli ho zatknout. Báli se ale zástupů, protože lidé ho...
Matouš 23:13...před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte! Běda vám, znalci Písma a farizeové!...
Matouš 23:37...ty, kdo jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá...
Matouš 27:17...se sešly zástupy, Pilát se jich zeptal: "Koho chcete, abych vám propustil? Barabáše, nebo Ježíše zvaného...
Marek 1:40...malomocný a na kolenou ho prosil: "Kdybys jen chtěl, můžeš očistit!" Naplněn soucitem, Ježíš vztáhl...
Marek 1:41...Ježíš vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" Malomocenství ho hned opustilo a byl...
Marek 3:13...vystoupil na horu, povolal k sobě ty, které sám chtěl, a přišli k němu. Ustanovil jich dvanáct, aby byli s...
Marek 6:19...je nezákonný!" Herodias mu to měla za zléchtěla ho zabít, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál,...
Marek 6:22...natolik, že král dívce řekl: "Požádej , o co chceš, a dám ti to." Odpřísáhl: "Splním ti jakékoli přání...
Marek 6:25...matka. A tak hned spěchala za králem a žádala: "Chci, abys mi hned teď přinesl na míse hlavu Jana Křtitele...
Marek 6:48...před svítáním se k nim vydal pěšky po hladiněchtěl je minout. Když ho uviděli, jak kráčí po jezeře,...
Marek 8:11...farizeové a začali se s ním hádat a pokoušet hoChtěli od něj nějaké znamení z nebe. Ježíš si v duchu...
Marek 8:34...svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme...
Marek 8:35... vezme svůj kříž a následuje . Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí, ale kdokoli by...
Marek 9:13...vám, že Eliáš přišel a oni mu udělali, co chtěli, jak je to o něm psáno." Když potom přišel k...
Marek 9:35...tedy, zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: "Chce-li někdo být první, je poslední ze všech a...
Marek 10:43... Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi...
Marek 10:44... je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, je otrokem všech. Ani Syn člověka přece...
Marek 12:12...Když pochopili, že to podobenství řekl o nichchtěli ho zatknout. Báli se ale zástupu, a tak ho nechali a...
Marek 14:7...mít vždycky a můžete jim pomáhat, kdykoli budete chtít; ale vždycky mít nebudete. Ona udělala, co mohla....
Marek 15:9...se zachoval jako obvykle. Pilát se jich zeptal: "Chcete, abych vám propustil židovského krále?" (Věděl totiž...
Marek 15:15... Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižuj ho!" Pilát chtěl vyhovět davu, a tak jim propustil Barabáše, ale...
Lukáš 1:59...s . Osmého dne, když přišli dítě obřezatchtěli mu dát jméno podle jeho otce, Zachariáš. Jeho matka...
Lukáš 1:62...Ptali se tedy posunky jeho otce, jak by ho chtěl pojmenovat. Požádal o tabulku a napsal: "Jmenuje se...
Lukáš 4:6... "neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje...
Lukáš 4:29...okraj hory, na níž bylo jejich město postavenoChtěli ho shodit dolů, ale on prošel jejich středem a mířil...
Lukáš 4:42...místo. Zástupy ho hledaly, a když přišly k němuchtěly ho zadržet, aby od nich neodcházel. On jim však...
Lukáš 5:12... padl na tvář a prosil ho: "Pane, kdybys jen chtěl, můžeš očistit." Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho se...
Lukáš 5:13...Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" a malomocenství ho hned opustilo. Potom...
Lukáš 6:31... je nežádej zpět. Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Když milujete ty, kdo...
Lukáš 7:40...je to hříšnice?!" "Šimone," oslovil ho Ježíš, "chci ti něco říci." "Jen mluv, mistře," odpověděl farizeus....
Lukáš 8:20...mu: "Tvá matka a tvoji bratři stojí venkuchtějí vidět." On jim však odpověděl: " matka a moji...
Lukáš 9:23...a třetího dne vstát z mrtvých." Všem pak řekl: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, bere svůj...
Lukáš 9:24...kříž každý den a následuje mne. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil...
Lukáš 10:22... a kdo je Otec, jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit." V soukromí se pak obrátil k učedníkům a řekl...
Lukáš 10:24...vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili, a slyšet, co...
Lukáš 10:25...neslyšeli." A hle, jeden znalec Zákona vstalchtěl ho vyzkoušet: "Mistře, co mám dělat, abych se stal...
Lukáš 10:29...řekl mu Ježíš. "Dělej to a budeš žít." On se ale chtěl nějak ospravedlnit, a tak se Ježíše zeptal: "A kdo je...
Lukáš 13:31..."Odejdi odsud," říkali mu. "Jdi pryč, Herodes  chce zabít!" Odpověděl jim: "Jděte a vyřiďte lišce: Dnes...
Lukáš 13:34...ty, kteří jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá...
Lukáš 14:26...zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim: "Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a...
Lukáš 14:28... nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal...
Lukáš 16:15... a tak se mu vysmívali. Ježíš jim ale řekl: "Vy chcete před lidmi vypadat spravedlivě, ale Bůh zná vaše...
Lukáš 17:33...na Lotovu ženu! Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí. Kdokoli by jej...
Lukáš 20:19..." Znalci Písma a vrchní kněží se ho v tu chvíli chtěli chopit, ale báli se lidu. Poznali totiž, že to...
Lukáš 22:42... padl na kolena a modlil se: "Otče, pokud chceš, odejmi ode tento kalich. se však nestane ...
Lukáš 23:20...za vraždu.) Pilát k nim znovu promluvil, protože chtěl Ježíše propustit. Oni ale křičeli: "Ukřižuj, ukřižuj...
Jan 1:43...(což se překládá Petr). Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje. Našel Filipa a řekl mu: "Pojď za...
Jan 2:4...matka mu řekla: "Nemají víno." "Ženo, co ode  chceš?" odpověděl Ježíš. " chvíle ještě nepřišla."...
Jan 3:8...ti řekl: Musíte se znovu narodit. Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam...
Jan 4:27...je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl: "Co  chceš?" anebo: "Proč s mluvíš?" Žena tam nechala svůj...
Jan 5:6...tam leží, a poznal, že je dlouho nemocen. "Chceš být uzdraven?" zeptal se ho. "Pane, nemám nikoho, kdo...
Jan 5:18...i dnes; proto pracuji i ." A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale...
Jan 5:21...a dává život, tak i Syn dává život těm, kterým chce. Otec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud Synu...
Jan 5:35... On byl hořící a zářící lampou, vy jste se však chtěli v jeho světle poradovat jen na čas. Mám ale větší...
Jan 6:11...a rozdával sedícím; také ryb rozdal, kolik jen chtěli. Když se nasytili, řekl svým učedníkům: "Posbírejte...
Jan 6:67...kvůli tomu odešli a s ním nechtěli nic mít. "Chcete odejít i vy?" zeptal se Ježíš tehdy svých Dvanácti....
Jan 7:1...z Dvanácti. Potom Ježíš chodil po Galileji. Nechtěl se totiž zdržovat v Judsku, protože ho židovští...
Jan 7:4...učedníci vidí, jaké skutky děláš. Nikdo, kdo chce být známý, přece nedělá nic v skrytu. Když děláš...
Jan 7:17..., ale Toho, který poslal. Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo...
Jan 7:19... že? Přitom nikdo z vás Zákon neplní. Proč  chcete zabít?" "Jsi posedlý!" odpověděl mu zástup. "Kdo ...
Jan 7:20..."Jsi posedlý!" odpověděl mu zástup. "Kdo  chce zabít?" Ježíš jim odpověděl: "Udělal jsem jeden skutek...
Jan 7:25...začali říkat: "Není to snad ten, kterého chtějí zabít? Podívejte se, mluví svobodně a nikdo nic...
Jan 7:30... ho znám, neboť jsem od něj a on poslal." Chtěli ho za to zatknout, ale nikdo na něj nevztáhl ruku,...
Jan 7:44...kvůli němu rozdělil na dva tábory. Někteří se ho chtěli chopit, ale nikdo na něj nevztáhl ruku. Strážní se...
Jan 8:22...kam vy nemůžete." Židé na to říkali: "To se snad chce zabít, že říká: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete'?" Odpověděl...
Jan 8:37...svobodní. Vím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete zabít, protože slovo u vás nemá místo. ...
Jan 8:40... "dělali byste Abrahamovy skutky. Vy ale chcete zabít - člověka, který vám pověděl pravdu, kterou...
Jan 8:44... slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a...
Jan 8:59...než byl Abraham, jsem." Tehdy vzali kameníchtěli ho ukamenovat. Ježíš se ale skryl a opustil chrám. ...
Jan 9:27...odpověděl jim. "Copak jste to neslyšeli? Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se také stát jeho učedníky?"...
Jan 9:34..." Odpověděli mu: "Narodil ses plný hříchu, a chceš nás poučovat?" A s tím ho vyhnali. Když se Ježíš...
Jan 10:6...to řekl obrazně, ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Ježíš k nim tedy znovu promluvil: "Amen, amen,...
Jan 10:32...mnoho dobrých skutků od Otce. Za který z nich  chcete kamenovat?" "Nechceme kamenovat za dobrý skutek,...
Jan 10:39...poznali a věděli, že Otec je ve mně a v něm." Chtěli ho tedy opět zatknout, ale unikl jim z rukou. Vrátil...
Jan 11:8..." "Rabbi," řekli mu učedníci, "Židé posledně chtěli ukamenovat! Ty tam chceš jít znovu?" Ježíš...
Jan 12:21...byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: "Panechtěli bychom vidět Ježíše." Filip o tom šel říci Ondřejovi...
Jan 12:26...nelpí, uchrání jej k věčnému životu. Kdo mi chce sloužit, následuje; tam, kde jsem , bude i můj...
Jan 13:6...k Šimonu Petrovi, ten mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?!" "Teď ještě nechápeš, co dělám," odpověděl...
Jan 14:22...(ne ten Iškariotský) mu řekl: "Pane, proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?" Ježíš mu odpověděl: "Kdo...
Jan 15:7...mně a slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude...
Jan 16:17...učedníků se začali jeden druhého ptát: "Co tím chce říci? Prý: ‚Za okamžik neuvidíte a za další...
Jan 16:19...Nevíme, o čem mluví." Ježíš poznal, že se ho chtěli zeptat, a tak jim řekl: "Dohadujete se o tom, že...
Jan 17:24...a že jsi je miloval, jako jsi miloval . Otčechci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem ...
Jan 18:39... měl bych na Velikonoce propustit jednoho vězněChcete, abych propustil židovského krále?" Tehdy začali...
Jan 21:18...jsi byl mladší, oblékal ses a chodils, kam jsi chtěl. zestárneš, rozpřáhneš ruce, oblékne jiný a...
Jan 21:22..."Pane, a co on?" Ježíš mu řekl: "Jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu, co je ti po tom? Ty ...
Jan 21:23...mu však neřekl, že nezemře, ale: "Jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu, co je ti po tom?" To je ten...
Skutky 2:14..."Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzaléměchci vám něco oznámit. Dobře poslouchejte: Tito lidé...
Skutky 3:13...sami vydali a zavrhli před Pilátem, který ho chtěl propustit. Svatého a spravedlivého jste zavrhli a...
Skutky 5:28...vy jste svým učením naplnili celý Jeruzalémchcete nás činit zodpovědnými za krev toho člověka!" Petr a...
Skutky 5:35...řekl: "Izraelité, rozmyslete si, co s těmi lidmi chcete udělat. Před nedávnem povstal Teudas. Prohlašoval se...
Skutky 7:28...‚Kdo ustanovil naším vůdcem a soudcemChceš snad zabít, jako jsi včera zabil toho Egypťana?'...
Skutky 7:49...trůn, zemi mám u nohou jako podnožku. Jaký mi chcete stavět dům, praví Hospodin, a jaké místo, kde bych...
Skutky 9:24... Brány byly hlídány dnem i nocí, protože ho chtěli zabít, a tak ho učedníci v noci vzali a spustili ho...
Skutky 10:10...domu, aby se modlil. Okolo poledne dostal hladchtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení...
Skutky 10:25...svolal své příbuzné a blízké přátele. Když Petr chtěl vejít, Kornelius mu vyšel vstříc, padl mu k nohám a...
Skutky 12:4...čtveřicemi vojáků. Po Velikonocích ho totiž chtěl předvést k veřejnému slyšení. Petr byl takto hlídán...
Skutky 12:6...něj vroucně modlila k Bohu. Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky,...
Skutky 14:13...před městem, přivedl k branám ověnčené býkychtěl s lidmi začít obětovat. Jakmile to apoštolové...
Skutky 15:37...slovo, zjistíme, jak se mají." Barnabáš chtěl, aby s sebou vzali i Jana Marka, ale Pavlovi se to...
Skutky 16:27...když uviděl dveře vězení otevřené, vytáhl mečchtěl se zabít v domnění, že vězňové utekli. Pavel však...
Skutky 16:37...občany, bez soudu vsadili do vězení - a teď nás chtějí vyhnat potají? To tedy ne! přijdou a vyvedou nás...
Skutky 17:18...a stoičtí filosofové. Jedni říkali: "Co nám chce ten žvanil povídat?" a jiní: "Zdá se být zvěstovatelem...
Skutky 17:20...to hlásáš? Zní nám to nějak zvláštně, a tak chceme vědět, co to být." (Všichni Athéňané i cizinci,...
Skutky 18:21...on nesvolil. Při loučení jim řekl: "Bude-li Bůh chtít, znovu se k vám vrátím." Vyplul z Efesu a poté, co...
Skutky 18:27...mu Boží cestu ještě přesněji. Apollo se potom chtěl vydat do Řecka, a tak ho bratři povzbudili a napsali...
Skutky 19:30...na cestách, Makedonce Gaia a Aristarcha. Pavel chtěl vyjít k lidu, ale učedníci ho nenechali. Také někteří...
Skutky 19:33... který zastupoval Židy. Alexandr pokynul rukouchtěl před lidem pronést obhajobu. Jakmile však poznali, že...
Skutky 19:38...svatokrádeže ani rouhání proti vaší bohyniChce-li Demetrios a ostatní řemeslníci někoho žalovat, od...
Skutky 20:16...v Asii nezdržel. Spěchal do Jeruzaléma, kam se chtěl dostat pokud možno na den Letnic. Z Milétu poslal...
Skutky 22:30... že nechal spoutat římského občana. Velitel chtěl zjistit, z čeho přesně jej Židé obviňují. Nazítří ho...
Skutky 23:15...veliteli, ho přivede k vám, jako byste chtěli jeho věc důkladněji prozkoumat. Ještě než k vám...
Skutky 23:19...ruku, poodešel s ním stranou a ptal se: "Co mi chceš povědět?" Mladík mu řekl: "Židé se dohodli, že ...
Skutky 23:20... abys zítra přivedl Pavla do Velerady, jako by chtěli jeho věc důkladněji prozkoumat. Ty jim ale nevěř!...
Skutky 23:27...Felixe. Tohoto muže se zmocnili Židéchtěli ho zabít. Když jsem se dozvěděl, že je to římský...
Skutky 23:28...se svým oddílem a zachránil ho. Protože jsem chtěl zjistit, z čeho jej obviňují, přivedl jsem ho do...
Skutky 24:27...v úřadu vystřídal Porcius Festus. Felix se ovšem chtěl zavděčit Židům, a tak nechal Pavla ve vězení. Tři...
Skutky 25:9...jsem se v ničem neprovinil." Festus, který se chtěl zavděčit Židům, Pavlovi odpověděl: "Chceš jít do...
Skutky 25:20...v těch věcech nevyznám, navrhl jsem mu, zda by chtěl jít do Jeruzaléma, kde by to mohl soud projednat....
Skutky 25:21...mohl soud projednat. Pavel se však odvolal, že chce zůstat ve vazbě do rozhodnutí Jeho Veličenstva....
Skutky 26:5...a potom v Jeruzalémě. Znají odedávna a kdyby chtěli, mohou dosvědčit, že jsem žil podle nejpřísnějšího...
Skutky 27:30...pokusili uniknout z lodi. Pod záminkou, že chtějí roztahovat kotvy také z přídi, spustili člun na moře...
Skutky 27:39...jakousi zátoku s plochým břehem. Na ten se chtěli pokusit s lodí najet. Odsekli kotvy a nechali je v...
Skutky 27:43... Setník jim ale v tom úmyslu zabránil, protože chtěl zachránit Pavla. Nařídil, aby ti, kdo umí plavat,...
Skutky 28:18...zatčen a vydán Římanům. Ti po výslechu chtěli propustit s tím, že jsem nespáchal nic, za co bych...
Skutky 28:22...k nám nepřišel se zprávou nebo žalobou na tebeChceme si však poslechnout tvé názory; o sektě totiž...
Římanům 1:13...navzájem povzbudili: vy mojí vírou a vaší. Nechci, bratři, abyste nevěděli, že jsem vás mnohokrát...
Římanům 2:1...sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují.  Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš...
Římanům 7:15...nerozumím tomu, co dělám; vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Jelikož dělám to, co nechci,...
Římanům 7:18...mně (to jest v tělesnosti) není nic dobréhoChtít dobro, to umím, ale konat je ne. Nekonám totiž...
Římanům 7:19... ale konat je ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co...
Římanům 7:21... který je ve mně. Objevuji tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi nablízku zlo. Ve svém nitru...
Římanům 9:16... nad kým se slituji." Nezáleží tedy na tom, kdo chce, nebo na tom, kdo se snaží, ale na Bohu, který se...
Římanům 9:18...po celé zemi." Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, zatvrzuje. Možná mi řekneš: "Co mu tedy...
Římanům 9:22...ozdobu a druhou na smetí. A co když Bůh, ačkoli chtěl projevit svůj hněv a ukázat svou moc, snášel s...
Římanům 9:23...nádoby hněvu, určené ke zničení? Co když chtěl ukázat bohatství své slávy na nádobách milosrdenství,...
Římanům 11:18...téže olivy, a tak se nad ty větve nepovyšujChceš-li se povyšovat, věz, že ty neneseš kořen, ale kořen...
Římanům 13:3...postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zloChceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda pochválí; je...
1. Korintským 4:21...království totiž není v řeči, ale v moci. Co chcete? Abych k vám přišel s holí, anebo s duchem lásky a...
1. Korintským 7:15... jsou ale přece svaté. Pokud však nevěřící chce odejít, odejde. Bratr ani sestra nejsou v takových...
1. Korintským 7:39...její muž zemře, je svobodná; může si vzít, koho chce, ale pouze v Pánu. Osobně si ale myslím, že bude...
1. Korintským 9:15...nic z toho nevyužil. Nepíšu o tom proto, že bych chtěl, aby se to změnilo. To bych raději umřel, než aby ...
1. Korintským 10:22...podíl na stolu Páně i na stolu démonů! Nebo snad chceme Pána popouzet k žárlivosti? Jsme snad silnější než...
1. Korintským 10:27...na ." Když vás někdo nevěřící pozve a vám se chce jít, jděte. Jezte, cokoli vám nabídnou, a na nic se...
1. Korintským 11:3...a držíte se učení, které jsem vám předalChtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého...
1. Korintským 11:16...totiž dány jako pokrývka. Pokud se o tom někdo chce hádat, my to ve zvyku nemáme a církve Boží také ne....
1. Korintským 12:3...němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni. Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu svatém,...
1. Korintským 12:11... který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha...
1. Korintským 12:18...tělu různé části, každou jednotlivou tak, jak chtěl. Kdyby všichni byli jednou částí, kam by se podělo...
1. Korintským 14:5...sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církevChtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě...
1. Korintským 14:27... se to všechno děje k vzájemnému posíleníChce-li někdo mluvit v jazycích, mluví postupně dva nebo...
1. Korintským 15:1...všem panuje slušnost a pořádek. Bratřichci vám připomenout evangelium, jež jsem vám kázal, jež...
1. Korintským 15:38...nebo nějaké jiné. Bůh mu pak dává tělo, jak sám chce, každému z těch semen jeho vlastní tělo. Není tělo...
2. Korintským 1:15...jako vy naší. V této jistotě jsem k vám dříve chtěl přijít, abyste přijali další milost. Přes vás jsem...
2. Korintským 1:16... abyste přijali další milost. Přes vás jsem chtěl jít do Makedonie a z Makedonie se zase vrátit k vám,...
2. Korintským 5:12... a doufám, že je to zřejmé i vašemu svědomí. Nechceme se před vámi znovu chválit, ale chceme vám dát...
2. Korintským 8:1... že se na vás mohu plně spolehnout! Bratřichci, abyste věděli o Boží milosti, které se dostalo...
2. Korintským 8:8...i v tomto díle milosti. Nic vám nepřikazujichci jen vyzkoušet upřímnost vaší lásky zmínkou o...
2. Korintským 8:10...byli první, kdo s tím začali, ale hlavně jste to chtěli. Nuže, dejte se do díla, vykonejte to! Jako jste...
2. Korintským 8:11...do díla, vykonejte to! Jako jste byli připraveni chtít, tak také buďte připraveni jednat. Dávejte podle toho...
2. Korintským 11:2...zasnoubil jedinému muži - Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu. Bojím se ale, abyste...
2. Korintským 11:12...z plachet těm, kteří se nám pod nějakou záminkou chtějí ve své chloubě podobat. Takoví rádoby apoštolové...
2. Korintským 12:6... jedině snad svými slabostmi. I kdybych se chtěl pochlubit, nebyl bych pošetilý, řekl bych pravdu....
Galatským 1:7...ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli -...
Galatským 1:10...než to, které jste přijali, je prokletChci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o...
Galatským 2:10...tím, že my půjdeme k pohanům a oni k obřezanýmChtěli jen, abychom pamatovali na chudé, o což jsem se...
Galatským 3:2...před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovanýChtěl bych se od vás dozvědět jedno: Přijali jste Ducha...
Galatským 3:17..."a tvému semeni," čímž je míněn KristusChci tím říci toto: Zákon zavedený po 430 letech nemůže...
Galatským 4:9...znovu obracíte k těm chabým a ubohým principůmchcete jim znovu otročit? Dbáte na dny, měsíce, období a...
Galatským 4:17...o vás mají horlivý zájem, ale nemyslí to dobřeChtějí vás odloučit ode , abyste horlili pro . Je dobré...
Galatským 4:20...rodím, dokud ve vás nebude zformován KristusChtěl bych teď být s vámi a změnit svůj tón, neboť jsem nad...
Galatským 4:21...svůj tón, neboť jsem nad vámi bezradný. Takže vy chcete být pod Zákonem? Povězte mi, slyšíte vůbec, co Zákon...
Galatským 5:3... Kristus vám nebude k ničemu! Každému, kdo se chce dát obřezat, znovu potvrzuji, že musí dodržovat celý...
Galatským 5:17...navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem...
Galatským 6:12...VLASTNÍ RUKOU. Ti, kdo vás nutí k obřízce, se chtějí ukázat před lidmi a vyhnout se pronásledování pro...
Galatským 6:13...sice obřezaní, ale oni sami Zákon nedodržujíChtějí po vás obřízku, jen aby se mohli pochlubit vaším...
Efeským 3:10...od věků skryté v Bohu, Stvořiteli všeho. Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou...
Efeským 6:6... jako Krista. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte...
Efeským 6:21...řetězech), abych je hlásal tak směle, jak mámChci, abyste věděli, jak se mi daří a co dělám. Všechno vám...
Filipským 1:12...ovocem spravedlnosti ke slávě a chvále BožíChtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co potkalo,...
Filipským 2:13... Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí! Všechno dělejte bez...
Filipským 3:10... jež přichází od Boha a zakládá se na vířeChci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho...
Koloským 2:1...veškerou silou, kterou on ve mně mocně působí.  Chci, abyste věděli, jaký boj svádím za vás i za ty, kteří...
Koloským 3:22...pozemské pány. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a z úcty k Pánu...
1. Tesalonickým 2:8...v náručí. Tolik nám na vás záleželo, že jsme vám chtěli dát nejen Boží evangelium, ale i své vlastní životy...
1. Tesalonickým 2:18...se s vámi tváří v tvář. Opravdu jsme k vám chtěli přijít - Pavel více než jednou - ale satan nám to...
2. Tesalonickým 3:9...na obtíž. Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování. Když jsme ještě...
1. Timoteus 1:7...zbloudili a uchýlili se k prázdnému tlacháníChtěli by být učiteli Zákona, přitom ale vůbec nechápou, co...
1. Timoteus 2:4...to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání...
1. Timoteus 2:8...ve víře a pravdě. Kdekoli se sejdete k modlitběchci, aby muži zvedali ruce ve svatosti, bez hněvu a...
1. Timoteus 3:1...ve víře, lásce a svatosti. Je pravda, že kdo chce spravovat církev, zájem o krásnou práci. Správce...
1. Timoteus 3:15... že k tobě brzy přijdu. Kdybych se ale zdrželchci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což...
1. Timoteus 5:11... Když je smyslnost odvede od Krista, budou se chtít vdát a trestuhodně poruší svůj původní slib věrnosti...
2. Timoteus 3:7...a vedené nejrůznějšími touhami, které se pořád chtějí učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy. Tito...
2. Timoteus 3:12... Právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši. Se zlými lidmi a...
Titus 3:8...života, který očekáváme. Toto je jistá pravdachci, abys na trval: se ti, kdo věří v Boha, usilovně...
Filemon 1:13...ti ho zpět jako své vlastní srdceChtěl jsem si ho nechat u sebe, aby mi v mém vězení pro...
Židům 6:17... potvrzením, o němž nemůže být spor. Bůh ovšem chtěl dědicům zaslíbení přesvědčivě ukázat nezvratnost...
Židům 12:17...za jediný pokrm. Víte přece, že když potom chtěl zdědit požehnání, byl odmítnut (ačkoli se jej s...
Jakub 3:4...větrem řídí malé kormidlo, kamkoli kormidelník chce. Stejně tak i jazyk je malý sval, ale co všechno...
1. Petr 3:10...povoláni a za to máte obdržet požehnání. Vždyť: "Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré...
2. Petr 1:12...Pána a Spasitele Ježíše Krista. Tyto věci vám chci i nadále bez přestání připomínat, ačkoli je znáte a...
3. Jan 1:8...kvůli jeho jménu a od pohanů nic nepřijímajíChceme-li tedy pomáhat pravdě, musíme takové lidi přijímat....
Juda 1:5...Ježíše Krista. I když to všechno sami vítechci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z...
Zjevení 10:4...hlasy sedm hromů. Když zaznělo těch sedem hromůchtěl jsem psát. Uslyšel jsem ale hlas z nebe: "Zapečeť, co...
Zjevení 11:5...stojící před tváří Pána vší země. Kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyjde z jejich úst oheň a pohltí...
Zjevení 11:6...aby zasáhli zemi jakoukoli ranou, kdykoli budou chtít. ale dokončí své svědectví, ona šelma vystupující...
Zjevení 22:17...také řekne: "Přijď!" Kdo žízní, přijde, a kdo chce, zdarma nabere vodu života. Každého, kdo slyší...

Slova obsahující chtěli: chtěli (51) nechtěli (32)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |