Chránil

Hledám varianty 'chránil' [ chraňte (3) chránit (6) chráníš (3) chráníme (1) chránili (4) chránila (1) chránil (6) chrání (9) chráněny (1) chraň (17) ]. Nalezen 51 verš.
Genesis 24:6...syna odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam mého syna odvést!" odpověděl mu Abraham....
Genesis 28:15...rodiny země. Hle, jsem s tebou! Budu  chránit, kamkoli půjdeš, a znovu přivedu do této země....
Exodus 10:28...propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mnechraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy mi přijdeš na...
Numeri 6:24...budete jim říkat: ‚ ti Hospodin žehnáchrání ! Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a...
Numeri 32:17... Naše děti zatím zůstanou v opevněných městechchráněny před obyvateli země. My se ale domů nevrátíme,...
Deuteronomium 32:10... Obklopil jej a pečoval o něj, jak oko v hlavě chránil jej. Jako když orlice bdí nad hnízdem a vznáší se...
1. Samuel 24:7...uřízl ten cíp pláště, a tak svým mužům řekl: "Chraň Hospodin, abych svému pánu, Hospodinovu pomazanému...
1. Samuel 25:16...se nám vůbec nic neztratilo. Ve dne i v noci nás chránili jako hradba, celou tu dobu, kterou jsme s nimi...
1. Samuel 26:11...anebo vytáhne do války a zahyne. ale Hospodin chraň, abych vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného! Vezmi...
2. Samuel 23:17... ale vylil ji jako oběť Hospodinu. "Hospodin chraň," zvolal, "vždyť je to krev těch mužů! Šli tam s...
1. Královská 21:3..." Nábot ale Achabovi odpověděl: "Hospodin  chraň! Nemůžu ti dát své otcovské dědictví." Achab se...
1. Letopisů 4:10... území! Kéž by tvá ruka byla se mnouchránila od zlého, abych neměl trápení!" A Bůh mu dal,...
1. Letopisů 11:19...odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu. "Chraň Bůh," zvolal. "To mám pít krev těchto mužů, kteří...
Ezdráš 8:21...se před naším Bohem a žádali ho, aby na cestě chránil nás, naše děti i všechen náš majetek. Styděl jsem...
Ezdráš 8:22...prosit krále o vojsko a jízdu, aby nás na cestě chránili před nepřáteli. Řekli jsme králi: "Náš Bůh...
Ezdráš 8:31...do Jeruzaléma. Bůh nad námi držel svou rukuchránil nás na cestě před nepřáteli a lupiči. Po příchodu...
Žalmy 4:9...uléhám, pokojně spím - ty sám, Hospodine,  chráníš v bezpečí. Pro předního zpěváka, na flétny. Žalm...
Žalmy 12:8... jsi naše stráž, před tímto pokolením nás navždy chraň! Ničemy se to hemží ze všech stran, nezřízenost se...
Žalmy 32:7...mocných vod. Ty jsi skrýše, před úzkostí  chráníš, vítězným jásotem obklopíš! séla Teď poučím,...
Žalmy 34:14...život, chce někdo okusit dobré dny? Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech není žádná...
Žalmy 91:11...pověřil anděly, na všech tvých cestách aby  chránili, na rukou aby nosili, nohu o kámen aby sis...
Žalmy 107:38...jim tak, že se velmi rozmnožili, před úbytkem chránil jejich dobytek. Ubývalo jich, když byli poníženi...
Žalmy 116:6...spravedlivý, ano, náš Bůh je soucitný. Hospodin chrání prosťáčky - byl jsem zoufalý a on zachránil!...
Žalmy 140:5...jazyky, zmijí jed skrývají pod svými rty! séla Chraň , Hospodine, od rukou ničemy, braň před těmi,...
Žalmy 141:3... Hospodine, postav stráž, bránu mých rtů prosím chraň. Nenech srdce ke zlu zamířit, se neúčastním...
Žalmy 141:9...oči, na tebe spoléhám, nenech zahynoutChraň před pastí, kterou mi nastražili, před léčkami...
Žalmy 145:20... slyší jejich křik a jde je zachránit. Hospodin chrání všechny, kdo ho milují, všechny ničemy ale zahubí....
Žalmy 146:9...sklíčené, Hospodin miluje poctivé, Hospodin chrání příchozí, podporuje vdovy a sirotky, cestu ničemných...
Přísloví 2:11...když tvou duši potěší, prozíravost bude chránit, rozumnost nad tebou bude bdít. Před špatnou cestou...
Přísloví 4:6... nezkomol. Neopouštěj moudrost - bude  chránit, miluj ji - bude o tebe pečovat. Moudrost...
Přísloví 4:23...jejich tělu zdraví dávají: Především dobře chraň své srdce - právě z něj všechen život vychází. Zbav...
Přísloví 5:8...Daleko od vede tvá cesta, k jejímu vchodu chraň se přiblížit! Svou důstojnost jinak necháš druhým,...
Přísloví 6:24...jsou cesta k životu. Před špatnou ženou budou chránit, před lichotným jazykem svůdkyně. Neprahni v srdci...
Přísloví 7:2...příkazy a najdeš život, učení jak oko v hlavě chraň. Připoutej si je k prstům, vyryj do srdce...
Přísloví 7:5...rozumnost nazvi svou příbuznou. Bude  chránit před cizí ženou, před svůdnicí a její řečí vábivou....
Přísloví 13:6...řeči, darebák nestydatě šíří puch. Spravedlnost chrání poctivého, hříšníka ničí ničemnost. Někdo nemá nic,...
Přísloví 21:23...niž se spolehli! Ten, kdo si hlídá ústa a jazykchrání svou duši před trápením. Nadutý domýšlivec se drzoun...
Kazatel 5:7...věcí nijak překvapen. Vysoce postaveného totiž chrání vyšší a ještě vyšší jsou nad nimi. Úrodu země si...
Izaiáš 26:3...se drží věrnosti. Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe....
Izaiáš 56:6...milovali a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání sobotu před znesvěcením a drží se smlouvy - ty...
Micheáš 7:5...Nespoléhejte na bližní, nevěřte ani přítelichraň se svá ústa otevřít i před ženou, co máš v náručí!...
Malachiáš 2:15...nazbyt. Proč tedy jedním? Šlo mu o símě BožíChraňte se tedy, abyste nebyli nevěrní manželce svého mládí...
Malachiáš 2:16...potřísněný násilím, praví Hospodin zástupůChraňte se tedy a nebuďte nevěrní. Unavujete Hospodina...
Matouš 16:22...ho tehdy vzal stranou a začal ho kárat: "Bůh  chraň, Pane, to se ti nesmí stát!" On se ale odvrátil a...
Marek 6:20... že je to spravedlivý a svatý člověk, a tak ho chránil. Když ho slyšel, býval velmi znepokojen, ale přesto...
Lukáš 4:10...psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, aby  chránili, a ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na...
Jan 17:12...jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dalChránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna...
2. Korintským 8:20...k oslavě Pána a jako projev naší ochoty pomáhatChráníme se tak, aby nám někdo vyčítal, jak s tímto štědrým...
Jakub 1:27...toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzichránit se před špínou světa. Bratři moji, nespojujte víru...
1. Petr 3:10...život, chce někdo okusit dobré dny? Takový  chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech není žádná...
2. Petr 3:17...Písma.) Vy, milovaní, to víte předem, a tak se chraňte. Nenechte se strhnout bludem těch zvrhlíků,...

Slova obsahující chránil: chránil (6) chránila (1) chránili (4) nechránil (1) neochránili (1) nezachránil (5) ochránil (3) uchránil (2) uchránila (1) zachránil (58) zachránila (2) zachránili (7) zachránilo (3) zachránils (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |