Chopili

Hledám varianty 'chopili' [ chopte (3) chopit (2) chopíš (1) chopili (15) chopil (4) chopí (6) chop (6) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 34:25...Jákobovi synové, Dínini bratři Šimeon a Levichopili každý svého meče, v bezpečí vešli do města a pobili...
Soudců 5:12... píseň pěj! Povstaň, Baráku, synu Abinoamůvchop se zajatců! Zbytek vznešených tehdy sestoupil,...
2. Samuel 2:21...napravo nebo nalevo," přemlouval ho Abner, "chop se jednoho z mých mládenců a vezmi si jeho výstroj!"...
1. Královská 13:4... namířil na něj od oltáře rukou a poručil: "Chopte se ho!" Ruka, kterou na něj ukázal, mu ale odumřela,...
2. Královská 11:16...nechtěl, aby byla zabita u Hospodinova chrámu.) Chopili se , a když vešla Koňskou bránou do královského...
2. Letopisů 1:1...královstvím země. Davidův syn Šalomoun se pevně chopil královské vlády. Hospodin, jeho Bůh, byl s ním a...
2. Letopisů 23:15...nechtěl, aby byla zabita u Hospodinova chrámu.) Chopili se , a když prošla Koňskou bránou do královského...
2. Letopisů 29:16...našli, vynášeli na chrámové nádvoří, kde se toho chopili další levité a odnášeli to za město k potoku Kidron...
Přísloví 4:13... jestliže poběžíš, nic nesrazí. Poučení se chop a nepovoluj, opatruj je, vždyť je tvým životem! Stezku...
Kazatel 9:10... kterým se pachtíš pod sluncem. Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil - vždyť míříš do...
Izaiáš 4:1...vdova schoulíš se. Jednoho muže se v ten den chopí sedm žen: "Budeme jíst svůj vlastní chléb a oblékat...
Izaiáš 27:5...s ním do války a úplně je vypálím. se chopí ochrany a se se mnou usmíří; se se mnou...
Izaiáš 47:2...Nikdy víc nenazvou něžnou a hýčkanouChop se mlýnku a mouku mel, odlož své závoje. Vyhrň si...
Jeremiáš 31:4...zbuduji a budeš stát, panno izraelská. Znovu se chopíš tamburíny a vesele se roztančíš. Znovu vysadíš...
Ezechiel 29:7...jsi byl jen rákosovou holí. Jakmile se rukou chopili, praskl jsi a bodl je do podpaží. Jakmile se o...
Nahum 3:14...pevnosti si opevni! Šlapej hlínu, mačkej jílchop se formy na cihly! Stejně tam ale zhltnou plameny a...
Matouš 21:35...převzali její úrodu. Vinaři se těch služebníků chopili a jednoho ztloukli, jiného zabili a dalšího...
Matouš 21:39...dědic. Pojďme ho zabít a zmocnit se dědictví!' Chopili se ho, vyvlekli z vinice ven a zabili. Co tedy pán...
Matouš 22:6...statek a jiný za svým obchodem. Ostatní se pak chopili jeho služebníků, ztýrali je a zabili. Král se...
Matouš 26:48...znamení: "Je to ten, kterého políbím. Toho se chopte." Ihned přistoupil k Ježíši a políbil ho se slovy:...
Marek 4:29...obilí v klasu. A když úroda dozraje, ihned se chopí srpu, protože nastala žeň." Řekl také: "K čemu...
Marek 12:3...nich převzal díl z úrody vinice. Ti se ho však chopili, ztloukli ho a poslali pryč s prázdnou. Poslal k...
Marek 12:8...dědic. Pojďme ho zabít, a dědictví bude naše!' Chopili se ho, zabili a vyvlekli ho z vinice ven. Co tedy...
Marek 14:44...smluvené znamení: "Je to ten, kterého políbímChopte se ho a veďte ho opatrně." Jakmile přišel, hned...
Lukáš 9:62...se všemi doma." Ježíš mu odpověděl: "Kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro Boží...
Lukáš 20:19...Písma a vrchní kněží se ho v tu chvíli chtěli chopit, ale báli se lidu. Poznali totiž, že to podobenství...
Jan 7:44...rozdělil na dva tábory. Někteří se ho chtěli chopit, ale nikdo na něj nevztáhl ruku. Strážní se tehdy...
Jan 19:16...kněží. Tehdy jim Ježíše vydal k ukřižováníChopili se ho vojáci. Ježíš nesl svůj kříž na místo...
Skutky 16:19...uviděli, že jejich naděje na další zisk je pryčchopili se Pavla a Silase a táhli je na náměstí před úřad....
Skutky 17:19...(Kázal jim totiž Ježíše a vzkříšení z mrtvých.) Chopili se ho a vyvedli na Areopag se slovy: "Mohli bychom...
Skutky 21:30...z toho rozruch po celém městě. Lidé se sběhlichopili se Pavla a táhli ho ven z chrámu. Dveře se za ním...
Skutky 26:21...pokání. To je důvod, proč se Židé v chrámu chopili a pokoušeli se zabít. Díky Boží pomoci, kterou...
Římanům 7:8... kdyby Zákon neříkal: "Nedychti!" Hřích se chopil příležitosti, kterou mu to přikázání skýtalo, a...
Římanům 7:11... je mi tedy nakonec ke smrti. Hřích se totiž chopil příležitosti, kterou mu to přikázání skýtalo,...
1. Timoteus 6:12... trpělivost a mírnost. Bojuj ten dobrý boj víryChop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses...
1. Timoteus 6:19... Tak si nastřádají dobrý základ pro budoucnostchopí se opravdového života. Timoteji, opatruj, co ti bylo...
Zjevení 11:17...Bože Všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil své veliké moci a ujal ses kralování! Národy se...

Slova obsahující chopili: chopili (15) nepochopili (10) nevzchopili (1) pochopili (9) vzchopili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |