Chešbonu

Hledám varianty 'chešbonu' [ chešbonu ]. Nalezen 21 verš.
Numeri 21:25...emorejská města a usadil se v nich, včetně Chešbonu a všech jeho vesnic. Chešbon byl městem...
Numeri 21:27...po Arnon. Proto vypravěči říkají: "Jen jděte do Chešbonu, zkuste ho vystavět, zkuste opevnit město...
Numeri 21:28...ho vystavět, zkuste opevnit město Sichonovo! Z Chešbonu totiž vyšlehl oheň, z města Sichonova plamen, jenž...
Numeri 21:30... krále Emorejců. Svrhli jsme je, zničeno vše od Chešbonu k Dibonu; plenili jsme jej k Nofachu, oheň...
Numeri 21:34...s emorejským králem Sichonem, který bydlelChešbonu." A tak jej pobili i s jeho syny a s celým jeho...
Deuteronomium 1:4...co porazil emorejského krále Sichona sídlícíhoChešbonu a bášanského krále Oga sídlícího v Aštarotu a v...
Deuteronomium 2:26...jsem z pouště Kedemot vyslal k Sichonovi, králi Chešbonu, posly s nabídkou míru: "Chtěl bych projít tvou...
Deuteronomium 3:2...naložil s emorejským králem Sichonem, sídlícímChešbonu." Hospodin, náš Bůh, tehdy vydal do našich rukou i...
Deuteronomium 4:46... v zemi emorejského krále Sichona, sídlícíhoChešbonu. Toho Mojžíš se syny Izraele po odchodu z Egypta...
Jozue 12:2...pláně Arava: Emorejský král Sichon se sídlemChešbonu. Ten ovládal území od Aroeru na břehu potoka Arnon...
Jozue 12:5...polovinu Gileádu hraničícího se Sichonem, králem Chešbonu. Mojžíš, Hospodinův služebník, je pobil se syny...
Jozue 13:10...města emorejského krále Sichona, který vládlChešbonu, k hranicím Amonců. Dále Gileád, gešurské i...
Jozue 13:21...emorejského krále Sichona, který vládlChešbonu. Mojžíš ho porazil stejně jako midiánské prince,...
Jozue 13:26...země Amonců k Aroeru naproti Rabě, dále od Chešbonu k Ramat-micpe a Betonim a od Machanajim k...
Soudců 11:19...posly k emorejskému králi Sichonovi sídlícímuChešbonu. Izrael mu řekl: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí...
Soudců 11:26...s ním bojoval? tři sta let bydlí IzraelChešbonu a jeho vesnicích, v Aroeru a jeho vesnicích i ve...
Nehemiáš 9:22...jsi jim přidělil. Získali zemi Sichona, krále Chešbonu, i zemi Oga, krále Bášanu. Rozmnožil jsi jejich...
Izaiáš 16:8...z Kir-charešet bědujte - ach, tak zdrceni! V Chešbonu totiž pole zvadla tak jako v Sibmě vinná réva....
Jeremiáš 48:2...hanebnou. Moábu žádná chlouba nezbyla, v Chešbonu se na něj chystá pohroma: ‚Pojďme je vyhladit, ...
Jeremiáš 48:34... se nešlape - ten křik není jásotem! KřikChešbonu a Eleale bude slyšet do Jahcy, bude znít od...
Jeremiáš 48:45...na Moáb čas zúčtování, praví Hospodin. Ve stínu Chešbonu se zastaví vyčerpaní běženci. Z Chešbonu ale oheň...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |