Chceme li

Hledám varianty 'chceme li' [ chtít (35) chtěly (2) chtělo (1) chtěli (51) chtěla (4) chtěl (144) chtějí (43) chci (112) chcete (59) chceš (77) chceme (20) chce (87) | li ]. Nalezeno 77 veršù.
Genesis 24:48padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého pána Abrahama, který vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral dceru jeho příbuzného. Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, se mohu rozhodnout, kam se vydat dál."
Genesis 24:49...pána vybral dceru jeho příbuzného. Nyní tedychcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte...
Leviticus 4:31Všechen tuk odejme, jako se odnímá tuk pokojné oběti, a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno. Chce-li jako oběť za svůj hřích přinést jehně, přivede samičku bez vady.
Leviticus 4:32...kněz vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěnoChce-li jako oběť za svůj hřích přinést jehně, přivede...
Leviticus 14:3Kněz vyjde ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li, že se rána malomocenství na postiženém zhojila, nechá pro toho, kdo chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop.
Leviticus 27:12Ten určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Jakou cenu kněz určí, taková bude. Bude-li majitel chtít zvíře vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu.
Leviticus 27:13Bude-li majitel chtít zvíře vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Na kolik jej kněz ocení, při tom zůstane.
Leviticus 27:14Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Na kolik jej kněz ocení, při tom zůstane. Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc a dům bude jeho.
Leviticus 27:15Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc a dům bude jeho. Zasvětí-li někdo Hospodinu část své dědičné polnosti, bude její cena určena podle jejího osevu: 50 šekelů stříbra za plochu osetou chomerem ječmene.
Leviticus 27:18Zasvětí-li své pole po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let zbývajících do léta milosti, takže určenou cenu sníží. Bude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc, a zůstane mu.
Leviticus 27:19Bude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc, a zůstane mu. Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno.
Leviticus 27:30Veškeré desátky země, z obilí země nebo z ovoce stromů, patří Hospodinu; jsou svaté Hospodinu. Bude-li někdo chtít své desátky vykoupit, přidá ještě pětinu navíc.
Leviticus 27:31Bude-li někdo chtít své desátky vykoupit, přidá ještě pětinu navíc. Každý desátek ze skotu i bravu, každý desátý kus procházející pod pastýřskou holí, je svatý Hospodinu.
Numeri 11:14Sám je všechny neunesu, je to nad síly! Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a raději zabij. se nemohu dívat na své neštěstí!"
Numeri 11:15...je všechny neunesu, je to nad sílyChceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a...
Numeri 32:19Nebudeme s nimi zabírat zem za Jordánem ani nikde dále, neboť nám připadlo dědictví na východ od Jordánu." Mojžíš jim odpověděl: "Chcete-li to slovo splnit, připravte se před Hospodinem k boji.
Numeri 32:20...na východ od Jordánu." Mojžíš jim odpověděl: "Chcete-li to slovo splnit, připravte se před Hospodinem k...
Numeri 35:31Vrah zaslouží smrt. Za jeho život nepřijímejte výkupné; musí zemřít. Ani za toho, kdo se uchýlil do útočištného města, nepřijímejte výkupné, chtěl-li by se vrátit domů dříve, než zemře nejvyšší kněz.
Numeri 35:32...do útočištného města, nepřijímejte výkupnéchtěl-li by se vrátit domů dříve, než zemře nejvyšší kněz....
Deuteronomium 19:18Soudci věc důkladně prošetří. Ukáže-li se, že to byl křivý svědek, křivě svědčící proti svému bratru, uděláte mu totéž, co chtěl, aby se stalo jeho bratru. Odstraň ze svého středu zlo!
Deuteronomium 25:7...nevymizelo z Izraele. Když si ten muž nebude chtít svou švagrovou vzít, půjde švagrová ke stařešinům do městské brány a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru vzbudit potomstvo v Izraeli
Soudců 6:30Li z města tedy řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven, zemře - za to, že strhl Baalův oltář a skácel Ašeřin kůl vedle něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li to bůh, se hájí sám, když mu někdo zboří oltář."
Soudců 6:31...Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li
Soudců 6:36Gedeon pak Boha požádal: "Chceš opravdu skrze zachránit Izrael, jak jsi řekl? Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rouno. Bude-li rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem sucho, poznám, že skrze zachráníš Izrael, jak jsi řekl."
Soudců 13:15Manoach na to Hospodinovu andělu řekl: "Prosím, rádi bychom tu zdrželi a připravili kůzle." Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: "I kdybys tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou oběť, obětuj ji Hospodinu." (Manoach totiž stále nevěděl, že je to Hospodinův anděl.)
Soudců 13:16..."I kdybys tu zdržel, nejedl bych tvé jídloChceš-li ale připravit zápalnou oběť, obětuj ji Hospodinu."...
Růt 4:3..."Noemi, která se vrátila z moábského krajechce postoupit nárok na díl pole, který patřil našemu bratru Eli
Růt 4:4...těmito přísedícími, před stařešiny mého liduChceš-li to pole vykoupit, vykup je. Pokud je nevykoupíš, vyjádři se, ať to vím. Jsi totiž nejbli
2. Samuel 15:25Král ale Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do města. Najdu-li u Hospodina milost, přivede zpět a dovolí mi znovu spatřit Truhlu i jeho Příbytek. Řekne-li však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem; se mnou naloží, jak bude chtít."
2. Samuel 15:26Řekne-li však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem; se mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi řekl: "Dávej pozor. Vrať se s Abiatarem pokojně do města. jsou s vámi také oba vaši synové - tvůj syn Achimaac a jeho syn Jonatan.
1. Letopisů 13:1David se poradil se všemi vůdci, s veliteli tisíců i stovek, a před celým izraelským shromážděním pak prohlásil: "Jestliže to schvalujete a chce-li to Hospodin, náš Bůh, vzkažme našim ostatním bratrům po celé izraelské zemi včetně kněží a levitů v jejich městech a předměstích, se k nám přidají,
1. Letopisů 13:2...pak prohlásil: "Jestliže to schvalujetechce-li to Hospodin, náš Bůh, vzkažme našim ostatním...
Ester 6:6Když Haman vešel, král se ho zeptal: "Co se udělat, když král chce někoho vyznamenat?" Haman si pomyslel: "Koho jiného by král mohl chtít vyznamenat než ?" a tak tedy králi odpověděl: "Chce-li král někoho vyznamenat,
Ester 6:7...vyznamenat než ?" a tak tedy králi odpověděl: "Chce-li král někoho vyznamenat, přinesou královské...
Job 33:31Dej pozor, Jobe, naslouchej mi, mlč a promluvím. Máš-li co říci, odpověz mi, mluv - chtěl bych obhájit!
Job 33:32Máš-li co říci, odpověz mi, mluv - chtěl bych obhájit! Pokud ne, potom naslouchej mi, mlč a moudře poučím."
Job 34:16Máš-li tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor dej: Jak by mohl vládnout ten, kdo právo nesnáší? Chceš snad Mocného a Spravedlivého odsoudit?
Přísloví 4:11Cestě moudrosti chci učit, po přímých stezkách chci vést. Půjdeš-li, tvůj krok nic nezastaví, jestliže poběžíš, nic nesrazí.
Izaiáš 21:11Ortel nad Dumou: Ze Seíru slyším volání: "Strážný, jak dlouho bude noc? Strážný, jak dlouho bude noc?" A strážný odpoví: "Přichází ráno, ale také noc. Chcete-li se ptát, ptejte se, vraťte se a přijďte sem!"
Izaiáš 21:12...A strážný odpoví: "Přichází ráno, ale také nocChcete-li se ptát, ptejte se, vraťte se a přijďte sem!"...
Jeremiáš 40:4Teď ale pohleď - dnes propouštím z řetězů, které máš na rukou. Pokud chceš jít se mnou do Babylonu, pojď a postarám se o tebe. Pokud nechceš, nechoď. Hle, máš před sebou celou zem; můžeš jít, kam uznáš za dobré a vhodné. Chceš-li se ale vrátit, vrať se ke Gedaliášovi, synu Achikama, syna Šafanova, kterého babylonský král jmenoval správcem judských měst. Bydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš za vhodné." Velitel gardistů mu pak dal jídlo na cestu a s čestným darem jej propustil.
Jeremiáš 40:5...zem; můžeš jít, kam uznáš za dobré a vhodnéChceš-li se ale vrátit, vrať se ke Gedaliášovi, synu Achikama, syna Šafanova, kterého babylonský král jmenoval správcem judských měst. Bydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš za vhodné." Veli
Jeremiáš 49:8Obraťte se a utečte! Dedanští, skryjte se v doli! Na Ezaua totiž přivedu neštěstí v čas, kdy s ním zúčtuji. Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky. Přepadnou-li v noci zloději, vezmou jen to, co budou chtít.
Jeremiáš 49:9Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky. Přepadnou-li v noci zloději, vezmou jen to, co budou chtít. však Ezaua svléknu donaha, odhalím jeho úkryty, se neschová! Jeho děti i příbuzní budou zničeni, nezbude mu soused, jenž by ho oslovil:
Abdiáš 1:4I kdyby ses vznášel jako orel a postavil sis hnízdo mezi hvězdami, i odtamtud bych srazil, praví Hospodin. Přepadnou-li v noci lupiči, vezmou jen to, co budou chtít. Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky. Jaké však bude tvé neštěstí!
Abdiáš 1:5... v noci lupiči, vezmou jen to, co budou chtít. Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň...
Matouš 5:30Svádí-li tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou manželku, musí dát rozlukový list.'
Matouš 16:23On se ale odvrátil a řekl Petrovi: "Odstup ode , satane! Svádíš , protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje .
Matouš 16:24...na lidské." Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme...
Matouš 19:16Vtom k němu přišel jeden muž s otázkou: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život?" On mu však řekl: "Proč se vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání."
Matouš 19:17...se vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrýChceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání." "A...
Matouš 19:20"To všechno dodržuji," řekl mladík. "Co mi ještě schází?" Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj ."
Matouš 19:21...mladík. "Co mi ještě schází?" Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho...
Marek 8:33Ježíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky a okřikl Petra: "Odejdi ode , satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje .
Marek 8:34...svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme...
Marek 9:34Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z nich je největší. Posadil se tedy, zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: "Chce-li někdo být první, je poslední ze všech a služebník všech."
Marek 9:35...tedy, zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: "Chce-li někdo být první, je poslední ze všech a...
Lukáš 9:22Pověděl jim: "Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých." Všem pak řekl: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne.
Lukáš 9:23...a třetího dne vstát z mrtvých." Všem pak řekl: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, bere svůj...
Jan 7:16Ježíš jim odpověděl: " učení není , ale Toho, který poslal. Bude-li někdo chtít konat jeho li, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe.
Jan 7:17..., ale Toho, který poslal. Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo...
Skutky 18:20Přemlouvali ho, aby ještě nějaký čas zůstal, ale on nesvolil. Při loučení jim řekl: "Bude-li Bůh chtít, znovu se k vám vrátím." Vyplul z Efesu
Skutky 18:21Při loučení jim řekl: "Bude-li Bůh chtít, znovu se k vám vrátím." Vyplul z Efesu a poté, co přistál v Cesareji, se vydal do Jeruzaléma. Tam pozdravil církev a odešel do Antiochie.
Skutky 19:37Přivedli jste sem tyto muže, ti se však nedopustili žádné svatokrádeže ani rouhání proti vaší bohyni. Chce-li Demetrios a ostatní řemeslníci někoho žalovat, od toho jsou tu veřejné soudy a místodržitelé. Tam se soudí.
Skutky 19:38...svatokrádeže ani rouhání proti vaší bohyniChce-li Demetrios a ostatní řemeslníci někoho žalovat, od...
Římanům 1:32Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují. Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe - vždyť sám děláš to, co soudíš!
Římanům 2:1...sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují.  Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, ať jsi kdokoli
Římanům 11:17Ano, některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován mezi . Čerpáš z vydatného kořene téže olivy, a tak se nad ty větve nepovyšuj. Chceš-li se povyšovat, věz, že ty neneseš kořen, ale kořen tebe.
Římanům 11:18...téže olivy, a tak se nad ty větve nepovyšujChceš-li se povyšovat, věz, že ty neneseš kořen, ale kořen...
Římanům 13:3Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda pochválí; je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím služebníkem, jenž po zásluze trestá pachatele zla.
1. Korintským 14:26Co s tím, bratři? Když se scházíte, každý něco přináší - někdo píseň, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a někdo výklad. se to všechno děje k vzájemnému posílení. Chce-li někdo mluvit v jazycích, mluví postupně dva nebo nejvýše tři a někdo vykládá;
1. Korintským 14:27... se to všechno děje k vzájemnému posíleníChce-li někdo mluvit v jazycích, mluví postupně dva nebo...
2. Korintským 5:12... a doufám, že je to zřejmé i vašemu svědomí. Nechceme se před vámi znovu chválit, ale chceme vám dát příležitost chlubit se námi, abyste měli
Galatským 3:17Chci tím říci toto: Zákon zavedený po 430 letech nemůže zrušit smlouvu předtím schválenou Bohem, a odvolat tak zaslíbení. Vyplývá-li dědictví ze Zákona, nevyplývá ze zaslíbení. Abrahama však Bůh obdaroval skrze zaslíbení.
Galatským 5:2 Pavel vám teď něco řeknu: dáte-li se obřezat, Kristus vám nebude k ničemu! Každému, kdo se chce dát obřezat, znovu potvrzuji, že musí dodržovat celý Zákon.
3. Jan 1:7Jsou přece na cestách kvůli jeho jménu a od pohanů nic nepřijímají. Chceme-li tedy pomáhat pravdě, musíme takové lidi přijímat.
3. Jan 1:8...kvůli jeho jménu a od pohanů nic nepřijímajíChceme-li tedy pomáhat pravdě, musíme takové lidi přijímat....

Slova obsahující chceme li: chceme (20) nechceme (13) | acaliášova (2) ačkoli (85) adalia (1) altalia (1) amfipolis (1) ampliata (1) areli (2) arelijský (1) arieli (3) asaeli (1) atalia (11) ataliáš (1) ataliášův (1) atalie (1) atalií (1) ataliou (1) attalie (1) baali (1) baalis (1) baclitovi (1) báli (23) balili (1) balzamovali (1) bazilišek (1) baziliška (1) bázlivé (2) bázliví (1) bažili (1) bdelium (1) bealiáš (1) bedlivě (3) běhali (2) beliálem (1) bělič (1) běliče (1) běželi (3) bili (13) blížili (2) bližní (5) bližního (53) bližních (1) bližním (11) bližními (2) bližnímu (31) bližší (2) bloudili (5) bodali (1) bodli (1) bohatli (1) bojovali (18) bořili (1) bourali (1) bouřili (3) bouřlivé (1) bouřlivý (2) brali (4) bránili (3) brodili (1) brojili (1) budili (1) buvoli (1) bydleli (54) bydli (4) bydlili (2) bydliště (3) bydlištěm (1) byli (593) bylin (1) bylina (4) bylinami (2) bylině (1) bylinu (1) byliny (12) bývali (16) celičká (1) cibuli (1) cíli (4) cítili (2) cizoložili (1) cokoli (97) cokoliv (1) ctili (14) ctiteli (2) čehokoli (11) čekali (10) čekávali (1) čelil (1) čelist (3) čelistem (1) čelisti (4) čelistí (5) čelistní (1) čelit (5) čemkoli (1) čemukoli (1) čerpali (1) četli (2) číhali (3) čili (3) čímkoli (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |